از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

A
alireza behbahaniRestaurant Manager at Biffens à Biffens

عرفان انسان کامل امام زمان فلسفه ظهور سیر و سلوک عرفانی فلسفه ازدواج و زناشوئی لقاءالله تشیّع وحدت وجود عشق عرفانی تأویل قرآن معرفت نفس خودشناسی دجال خلق جدید قیامت آدم و حوا عرفان درمانی امامت شفاعت کرامت عرفان شیعی هرمنوتیک اشراق حکمت فلسفه نجات فمینیزم اگزیستانسیالیزم علم توحید اسلام شناسی ظهور امام زمان ناجی موعود دکتر علی شریعتی نیچه هایدگر صادق هدایت فلسفه سینما فلسفه عشق فلسفه دین فلسفه زندگی خودکشی فلسفه طلاق ولایت وجودی شناخت شناسی معرفت شناسی فلسفه ملاصدرا طب اسلامی حکمت الاشراق معراج مهدی موعود فاطمه شناسی علی شناسی امام شناسی شیطان شناسی خداشناسی تئوسوفی حافظ مولانا روزبهان بقلی مولوی ابن عربی رجعت حسینی فلسفه مرگ ابر انسان زرتشت عرفان حلقه اوشو کریشنامورتی فلسفه نماز اسرار صلوة فلسفه گناه بهشت جهنم برزخ عذاب فلسفه بیماری ایدز امراض لاعلاج عرفان اسلامی تناسخ حکومت اسلامی متافیزیک ماورای طبیعت پدیده شناسی خاتمیت غیبت بوبر یاسپرس ادگار آلن پو علائم ظهور حلاج آفرینش جدید عرفانی زایش عرفانی حقیقت محمدی وجه الله آخرالزمان علی اکبر خانجانی

١
‫ﺧﻮدآ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫از‬
*****
Me & myself
‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎد‬
٢
‫ّﺣﯿﻢ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ‫ّﺣﻤﻦ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬
:‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﺧﻮد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫از‬‫آ‬
‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎد‬ :‫ﻣﺆﻟﻒ‬
:‫ﺗﺄﻟﯿﻒ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬‫اﺳﻔﻨﺪ‬‫ﻣﺎه‬1391‫ه.ش‬
:‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬105
٣
‫ﺑﺴﻢ‬‫ا‬ّ‫ﻠ‬‫ﻟ‬‫اﻷﻋﺮف‬ ‫ﻪ‬
‫آ‬‫ﺑ‬ ‫ﭼون‬ ‫دﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫ﻧﺑود‬ ِ‫د‬‫ﺑو‬ ‫از‬ ‫ﻣﺛﺎﻟﻲ‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﻧﯾﺎ‬‫اﺳت‬‫وﺟود‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘﺎ‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔوﺋﻲ‬ ‫و‬
‫ﻣﻔﮭوم‬ ‫ﯾك‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ !‫ﻣوﺟود‬ ‫ﻋدﻣﻲ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻋدﻣﻲ‬ ِ‫د‬‫وﺟو‬ :‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫ﺗﺟﺳم‬ ‫و‬ ‫ﮔذاﺷﺗﮫ‬‫ﺻ‬‫ﺑﯾﺎن‬ ‫ﺑﻠﻛﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﻲ‬ ‫رف‬
‫ا‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣوﺟودﯾﺗش‬ ‫درﺑﺎره‬ ‫ﻛودﻛﻲ‬ ‫ھر‬ ‫اﺣﺳﺎس‬‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫ﻛل‬ ‫ﻛﮫ‬ .‫آن‬ ‫اﺛﺑﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﯾن‬
‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﺷﻛﯾل‬ ‫ﻣرگ‬ ‫دم‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫را‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫اﻧﻔﻌﺎﻻت‬ ‫و‬ ‫ﻓﻌل‬.‫دھد‬
‫ﺑ‬ ‫ﭼون‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﮫ‬‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼﯾزي‬ .‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﺄﻣل‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺧود‬‫ﻟﻲ‬
!‫ﻧﯾﺳﺗﻲ‬ ِ‫ﻲ‬‫ھﺳﺗ‬ :‫ھﺳت‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻧﮫ‬ .‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ھﻧوز‬
!‫ﻣﻔروض‬ ‫وﺟودي‬ !‫ﻧﺑودن‬ ‫و‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﭼﯾزي‬‫اﯾن‬ !‫ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﺗﺟﺳد‬ ،‫آدم‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬
‫آﯾد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻘﺻود‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻼﺷﮭﺎﯾش‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫دﻧﯾوي‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫ﻣراﺣل‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ھر‬ ‫اﺣﺳﺎس‬
.‫ﺑرﺳﺎﻧد‬ ‫اﺛﺑﺎت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫وﺟودش‬ ‫و‬ِ ِ‫ﻲ‬‫ھﺳﺗ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ .‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑداﻧد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﺳت‬ ‫ھﻣﺎﻧﻘدر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﮔوﺋﻲ‬.‫اﺳت‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﻲ‬
"ِ ِ‫ﻲ‬‫ھﺳﺗ‬‫ﻧﯾﺳﺗﻲ‬"‫اﺳت‬ ‫اﻧﻔﻌﺎﻻت‬ ‫و‬ ‫ﻓﻌل‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫ﻣﻔﮭوم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدي‬‫و‬‫ﻣﺷﺗرك‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧﯾز‬
‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻛﺗﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣذھب‬ ‫و‬ ‫ﻧژاد‬ ‫و‬ ‫ﺟﻧس‬ ‫و‬ ‫ﺳن‬ ‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫آﺣﺎد‬ ‫ھﻣﮫ‬‫در‬.‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ادوار‬ ‫ھﻣﮫ‬
ِ ِ‫ﻲ‬‫ھﺳﺗ‬‫ﻣﻣﻛ‬ ‫اﺿداد‬ ‫اﺷد‬ ‫آور‬ ‫ﺣﯾرت‬ ‫وﺣدت‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫واﺣدي‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ،‫ﻧﯾﺳﺗﻲ‬‫ن‬‫ﺗﺿﺎدي‬ ‫زﯾرا‬ ‫اﺳت‬ ‫آﻣده‬ ‫ﭘدﯾد‬
‫ﺷدﯾد‬ِ‫د‬‫ﺗﺿﺎ‬ ‫ار‬ ‫ﺗر‬ ‫ذاﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬.‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻣﻣﻛن‬ ،‫ﻧﺑود‬ ‫و‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺑﯾن‬
‫و‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫ﺷﺎھراه‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺗﻌﻣﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻔﻛر‬ ‫و‬ ‫ﺗﺄﻣل‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﻓﯾزﯾك‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎب‬ ‫ﮔري‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬‫اﺷد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺗﺎﻓﯾزﯾك‬
‫ﺎﺳت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﮭ‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘﯾر‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬ ‫ﯾك‬ ‫و‬ ‫ﻛودك‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺑراي‬ ‫درﻛش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫داراﺳت‬ ‫ﯾﻛﺟﺎ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﯾش‬‫وﺿﻊ‬ ‫از‬ ‫ادراﻛﻲ‬ ‫زﯾرا‬
.‫داراﺳت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫روح‬ ‫آرﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫ﻛﻣﺎل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫واﻗﻌﯾﺗﻲ‬ ‫زﯾرا‬ .‫ﻛﻣﺎﻟش‬ ‫و‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫ھر‬ ‫ﻣوﺟود‬
ِ ِ‫ﻲ‬‫ھﺳﺗ‬‫ﻋﻘﻼﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫دﯾﻧﻲ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫اﺣﺳﺎﺳﺎت‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﻋﻘﻼﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫اﺣﺳﺎﺳﻲ‬ ،‫ﻧﯾﺳﺗﻲ‬
.‫اﺳت‬ ‫ﻣﻔﺎھﯾم‬ ‫ﺗرﯾن‬
ِ‫ﻲ‬‫ھﺳﺗ‬‫ﺗوﺣﯾد‬ ،‫ﻧﯾﺳﺗﻲ‬ِ ‫ﻣظﮭر‬ ‫زﯾرا‬ .‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫را‬ ‫ﻣﻔﺎھﯾم‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫اﺿدادي‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ي‬ِ ‫ﻛﻣﺎل‬ِ‫ت‬‫وﺣد‬‫اﺷد‬
!‫روح‬ ‫و‬ ‫ﺗن‬ ‫در‬ ،‫ﺑﺎطن‬ ‫و‬ ‫ظﺎھر‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫وﺟود‬ ‫واﻗﻌﯾت‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﺿداد‬
‫ﺳﮭوﻟت‬ ‫اوج‬ ‫در‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫درﻛش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧدارد‬ ،‫ﻧﺑود‬ ِ‫د‬‫ﺑو‬ ‫از‬ ‫ﻛﺎﻣﻠﺗر‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﻲ‬ ‫ﺧﺎﻛﻲ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬
‫ﺑ‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ھم‬ ‫را‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﻲ‬ ‫و‬ ‫دﯾﻧﻲ‬ ‫ﻣﻔﺎھﯾم‬ ‫ﻛل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫دار‬ ‫ھﻣراه‬‫ھم‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﻋﺎطﻔﻲ‬ ‫واﻗﻌﯾت‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫د‬
‫ﻣﯾ‬.‫ﺑﺎﺷد‬
‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻧﺑود‬ ِ‫د‬‫ﺑو‬ ‫از‬ ‫ﺗر‬ ‫ذاﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣﻛﻣﺗر‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫داﺋﻣﻲ‬ ‫ﻣﻔﮭوﻣﻲ‬ ،‫دروﻧﻲ‬ ‫ﺗﺄﻣﻼت‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫اھل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺑراي‬
‫را‬ ‫وﺟودﯾش‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻣوﻗﻌﯾت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫اﻓﻌﺎل‬ ‫و‬ ‫اﺣوال‬ ‫ھﻣﮫ‬‫د‬.‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﺑﯾﯾن‬ ‫ﺷراﯾطﻲ‬ ‫ھر‬ ‫ر‬
‫در‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺗﻌرﯾف‬ ‫ﻛﺎﻣﻠﺗرﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ !‫اﻧﺳﺎن‬ ‫از‬ ‫ﻛﻠﻲ‬ ‫ﺗﻌرﯾف‬ ‫ﻋﺻﺎره‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ :‫دارد‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اراده‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﺑودي‬
:‫اﺳت‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫ﺟﺎي‬ ‫ھﻣﮫ‬!‫ﻧﺑود‬ ِ‫د‬‫ﺑو‬
‫ﻋﻣﻠ‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺣﻛﻣت‬ ‫در‬‫ﻲ‬‫آﺛﺎر‬ ،‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺳراﺳر‬ ‫ﻣذاھب‬ ‫و‬ ‫ﻓرھﻧﮓ‬ ‫در‬‫ﻓﮭم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آﻣده‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫ﺑزرگ‬ ‫ي‬‫ﻣﻌﺎرف‬‫آن‬‫از‬
‫آﺛﺎر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫آﺛﺎري‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﻣﺷﺎﺑﮫ‬ ‫ھم‬ ‫اﺳﻼم‬ ‫و‬ ‫اﯾران‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫ادﺑﯾﺎت‬ ‫در‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺧﺎرج‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫ﻋﺎﻣﮫ‬ ‫ادراك‬ ‫دﺳﺗرس‬
‫اﺳﻔﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫وادي‬ ‫ھﻔت‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﺷﮭر‬ ‫ھﻔت‬ ‫اﺻطﻼح‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﮭﺎﺳت‬ ‫ﻣﺷﮭورﺗرﯾن‬ ‫از‬ ‫ﻣﻼﺻدرا‬ ‫و‬ ‫ﺳﮭروردي‬ ‫و‬ ‫ﻋرﺑﻲ‬ ‫اﺑن‬
‫ارﺑﻌﮫ‬‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﻣﺳﯾر‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺳﻠوك‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﻣﺧﺗص‬‫ﻧوع‬ ‫اﯾن‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫ﺑرھد‬ ‫ﻋدم‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫دﺳت‬ ‫اﺑدي‬
‫در‬ ‫ﻋﻣري‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اي‬ ‫ﺣرﻓﮫ‬ ‫ﻋرﻓﺎي‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻣﺎ‬ ‫ﻣﺧﺻوص‬ ‫و‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻣردم‬ ‫ﻋﺎﻣﮫ‬ ‫ادراك‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫در‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣطﻠﻘ‬ ‫ﻣﻛﺎﺗب‬ ‫و‬ ‫آﺛﺎر‬
.‫ﻣﺷﻐوﻟﻧد‬ ‫ﺗﺣﻘﯾﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺣﺻﯾل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣور‬ ‫اﯾن‬
٤
‫و‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﺳﺗﯾﺎﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻣراﺗب‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫و‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳﻠوك‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﺳت‬ ،‫رﺳﺎﻟﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ھدف‬ ‫وﻟﻲ‬ِ‫د‬‫ﺟو‬‫در‬ ‫را‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫و‬ ‫اﺑدي‬
‫وﺟودي‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ھر‬ ‫ﺣﻖ‬ ،‫وﺟود‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﺟﺑران‬ ‫را‬ ‫ﻋظﯾم‬ ‫ﺧﻸ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑﺎﺳواد‬ ‫ﻣردم‬ ‫ﻋﺎﻣﮫ‬ ‫ادراك‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬
.‫اﺳت‬ ‫ﻧﺑوده‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺟز‬ ‫ھم‬ ‫ﺧدا‬ ‫دﯾن‬ ‫از‬ ‫ھدف‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬
‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫راھﻲ‬ ‫ﺧدا‬ ‫دﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔوﺋﯾم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫وﻗﺗﻲ‬‫را‬ ‫ﻋدﻣﻲ‬ ‫آدم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫راھﻲ‬ ‫ﻣﻧظور‬ ‫رﺳﺎﻧد‬‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬
‫رﺳ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺑﺎطﻧﻲ‬ ‫دﯾن‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫راه‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎطن‬ ،‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫رﺳﺎﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬‫وﺟود‬ ‫راه‬ ‫ﻧﻘﺷﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺎﻟﮫ‬‫ﺑﺷر‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬
‫ﺑﯾﺎن‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﻣﻧطﻖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫رﺳﺎﻟﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺧواھﯾم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﻠﻛﮫ‬ ‫و‬ .‫ﻣدرن‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﻣﻧطﻖ‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻧﮭم‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣدرن‬
‫ﻟذ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫رﺳﻣﻲ‬ ‫ﻣﻛﺎﺗب‬ ‫و‬ ‫ﻣذاھب‬ ‫وراي‬ ‫ﻣﻧطﻘﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧﯾم‬‫اﺳت‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻧطﻘﻲ‬ ‫ا‬.!‫ﺗﺟرﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻲ‬ّ‫ﺳ‬‫ﺣ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫آﻧﮭم‬
‫راه‬ ‫و‬ ‫دﯾن‬ ‫راه‬ ‫ﻛل‬‫وﺟو‬‫د‬‫در‬ ‫و‬ ‫ﺑﺧود‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫وﺟودي‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫و‬ .‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫راه‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬
‫ﺧ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫راه‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﭘس‬ .‫ﺧودآﺳت‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧود‬‫و‬‫د‬‫آ‬‫ﺳت‬.‫را‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬‫وﺟود‬ ‫ه‬‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫آﻣدن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫راه‬ ‫ﺟز‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬–
‫ﻧﯾ‬ ‫آﺋﻲ‬‫رﺟﻌت‬ ‫ﺳراﺳر‬ ‫راه‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫و‬ ‫ازل‬ ‫ﺧودآي‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫و‬ .‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫راه‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺳت‬
‫و‬ ‫ﺑﺎطﻧﻲ‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟوھري‬ ‫ﺳراﺳر‬ ‫ﺣرﻛت‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫ﺗﻛوﯾﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺷرﯾﻌﻲ‬ ‫ﺧﻠﻘت‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻧزول‬ ‫و‬ ‫ﺻﻌود‬ ‫ﻗوس‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬
!‫ﺗﻲ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻋﻠ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫و‬ ‫ذاﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬
‫ﻣرﺣﻠ‬ ‫ھﻔت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺣرﻛت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫ﺳﯾر‬ ،‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﺳﯾر‬ :‫اﯾم‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫ﺗﻘﺳﯾم‬‫ﮫ‬‫ﺳو‬‫ﺑ‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺳﯾر‬ ،‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ي‬‫ﮫ‬‫ﺳوي‬
‫)اﻣﺎم‬ ‫ﺣﻖ‬–‫ﻛ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﺑ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺳﯾر‬ ،(‫ﺎﻣل‬‫ﮫ‬‫)ﻗﯾﺎﻣت‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺳوي‬–‫ﺧدا‬ ‫در‬ ‫ﺧدا‬ ‫از‬ ‫ﺳﯾر‬ ،(‫ﻟﻘﺎءﷲ‬‫و‬ ‫ﻋدﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫)ﻓﻧﺎي‬
‫ﺧودآ‬ ‫در‬ ‫ﺑﻘﺎي‬–‫ﺧدا‬ ‫ﺟﺎي‬ ‫ﺑر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺧﻼﻓت‬(‫ﺑ‬ ‫ﺧدا‬ ‫از‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫دوﺑﺎره‬ ‫و‬ ،‫ﮫ‬‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﺳوي‬‫)رﺳﺎﻟ‬‫ﺳﯾر‬ ‫و‬ (‫ت‬‫ﺑ‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫از‬‫ﮫ‬‫ﺳوي‬
‫)اﻣﺎﻣت‬ ‫ﺧود‬–‫ﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻣظﮭر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻣﻘﺎم‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺧودآﺋﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎم‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ (‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺟﺎي‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺧﻼﻓت‬
‫ﻓﻘط‬ ‫و‬ ‫ﻧدارد‬ ‫رﯾزي‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺟراﺋﻲ‬ ‫ارزش‬ ‫ﺑﻧدي‬ ‫ﺗﻘﺳﯾم‬ ‫اﯾن‬ ‫زﯾرا‬ .‫اﯾم‬ ‫ﻧﺷده‬ ‫ﻗﺎﺋل‬ ‫ﺗﻔﻛﯾﻛﻲ‬ ‫ﻣراﺣل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫وﻟﻲ‬ .‫ﺑﺎﺷد‬
‫ﻋﻣﻠﻲ‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﺑﻛﺎر‬‫و‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫ھﻔت‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫درﺳت‬ !‫ﺑﺧش‬ ‫ھداﯾت‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛﻧﻧده‬ ‫ﮔﻣراه‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬
‫وﻟﻲ‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﻧﺟوﻣﻲ‬ ‫ارزش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﺳﻣﺎن‬‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﻛﺑﯾري‬ ‫ﻣﯾزان‬‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻻﻣﺗﻧﺎھﻲ‬ ‫راه‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﺟﺎي‬ ‫در‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻲ‬
‫ﺑود‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوي‬ ‫در‬ ‫ﻋﻣري‬ ‫ﻣن‬ !‫ﺣﻖ‬ ‫اطﻼق‬ ‫آﺳﺗﺎﻧﮫ‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اش‬ ‫ﻣﯾﺎﻧﮫ‬ ،‫آﻏﺎزش‬‫م‬،‫ﻋﺎﻗﻠﺗر‬ ،‫ﺑﮭﺗر‬ ‫اﻧدﻛﻲ‬ ‫ﻻاﻗل‬ ‫ﻛﮫ‬
‫ﻋﺎﺷﻘ‬‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣن‬ ‫از‬ ‫ﭘﺎﻛﺗر‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬‫ﻛﮫ‬‫ﺧودش‬ ‫در‬ ‫ھﯾﭼﻛس‬ .‫ﻛﻧم‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷم‬ ‫ﺧﺎدﻣش‬ ‫و‬ ‫ﭘرﺳﺗﻧده‬ ‫اﺑد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬
‫و‬ ‫آﺳﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎم‬ ‫ﭘﺷت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫آدﻣﮭﺎ‬ ‫اﻛﺛر‬ ‫ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ‬ ‫وﻟﻲ‬ !‫اﺳت‬ ‫اﻣﺎم‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوي‬ ّ‫ﺳر‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ھم‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﺧودي‬
‫ذھ‬ ‫در‬ ‫ﺷﯾطﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺗواﻧﻧد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧواھﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻗﺑرﺳﺗﺎن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻣﺣﺑوب‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻣﺎم‬‫ﻓرﺷ‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺧود‬ ‫ن‬‫ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧ‬ ‫اﻣﺎم‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺧدا‬ ،‫ﺗﮫ‬‫ﻧ‬‫اﺑد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫و‬ ‫د‬
‫ﻋزا‬!‫ﺷﺎﯾد‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﺷﻔﺎﻋت‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫داري‬
٥
"‫درون‬ ‫در‬ ‫ﺳﯿﺮ‬"
١-‫ﺧود‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫راه‬‫ﺑ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ازﻟﻲ‬ ‫ﻧﻘطﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫زﯾرا‬ .‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻋدم‬ ‫از‬ ‫راه‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫آ‬‫ﮫ‬‫ﻧﯾﺎﯾد‬ ‫ﺧود‬‫ﻣ‬‫وﺟود‬
‫و‬ ‫ﻣﻔروض‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﻲ‬‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻘروض‬‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬‫ﺑر‬ ‫و‬ ‫آﻣد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھر‬ ‫و‬ .‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺎﺑودي‬
‫ﺑ‬ ‫آﻧﮭم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟز‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ !‫ﻣوﺟود‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﺧودآﺳت‬ ‫ﮔرﻓت‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﺎي‬‫ﮫ‬‫ﻣﻣﻛن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧودي‬
‫ﻧﯾﺳت‬.‫ﻣﻲ‬ ‫دﻧﯾﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫آدﻣﻲ‬ !‫اﻧد‬ ‫ﺷده‬ ‫ﮔم‬ ‫ظﻠﻣﺎت‬ ‫در‬ ‫ھﻣﮫ‬ .‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﭘﯾﻣودﻧﻲ‬ ‫ظﻠﻣﺎت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﭘﯾر‬ ‫ﺑﻲ‬‫آ‬‫ﺳرﮔردان‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾران‬ ‫ﯾد‬
‫ﺧ‬‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻗدر‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫وﻟﻲ‬ .‫ﭼﯾﺳت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫وﯾﺷﺗن‬.‫و‬ ‫آﻣدن‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﮭت‬ ‫زﻧدﮔﺎﻧﯾش‬ ‫ﺗﻼﺷﮭﺎي‬ ‫ﻛل‬ ‫و‬
.‫اﺳت‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﻣوﺟود‬
٢-‫ﺑﻲ‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ھر‬ ‫ﻣﻧﯾت‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ﺧداي‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ .‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫ﭼون‬ ‫اﻧﺳﺎن‬
‫دﯾﮕ‬ ‫ﺳوي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ﺧودي‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ﺣس‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اوﺳت‬ ‫ﺧودي‬‫ﺑ‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫در‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻛﺷﺎﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ران‬‫ﮫ‬‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫ﺑرﺳد‬ ‫ﺧود‬
.‫ﯾﺎﺑد‬
٣-‫از‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑﻧد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ھم‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫در‬ ‫ﻋﻣرﺷﺎن‬ ‫آﺧر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻣردم‬ ‫ﻋﺎﻣﮫ‬‫آدﻣ‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻟم‬‫ﯾﺎن‬
‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗرك‬ ‫را‬ ‫دﻧﯾﺎ‬ ‫ﺧودي‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ .‫روﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﻧﯾﺎ‬ ‫از‬ ‫ﻧﻔرت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﯾﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺑﯾزار‬
.‫ﺑرﺳﻧد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﮔر‬
٤-‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫روﺣش‬ ‫و‬ ‫ﺟﺎن‬ ‫و‬ ‫دل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﮕﺎھش‬ ‫ﯾك‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺑﺎطﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ھﻣواره‬ ‫آدﻣﻲ‬‫آﯾﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬
‫ﺧ‬ ‫از‬ ‫ﻧﺷﺎﻧﻲ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬‫ﺷده‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫ذاﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫وﺟودي‬ ‫ود‬.‫ﻧﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺳت‬ّ‫ﺣس‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬‫را‬ ‫وﺟود‬ ‫از‬ ‫ﺟدﯾدي‬
.‫ﻧﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬‫در‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوي‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬‫دل‬‫اﯾن‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺟﺎن‬ ‫و‬
‫ﺧوردن‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ارﺗﺑﺎطﺎت‬ ‫و‬ ‫اﻋﻣﺎل‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ھر‬ ‫دﻣﺎدم‬ ‫ﮔﻣﺷده‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺣﺳﺎس‬‫و‬ ‫ﺧواﺑﯾدن‬ ‫و‬
...‫و‬ ‫ازدواج‬ ‫و‬ ‫ﻋﺑﺎدات‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫ﺗﺣﺻﯾل‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫و‬ ‫دوﺳﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎزي‬ ‫و‬ ‫ﺗﻔرﯾﺣﺎت‬ ‫و‬ ‫ھﻧر‬.
٥-‫ﺑ‬ ‫دم‬ ‫ھر‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻧﺎﺳت‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺑر‬ ‫آدﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫زﯾر‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ .‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ھﺳت‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﮕرد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬
‫ﺟدﯾد‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫و‬ ‫دﮔر‬ ‫آﻓرﯾﻧﺷﻲ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﻓرﯾده‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬!‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﻛﻼم‬ ‫آن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫و‬"‫ﺷﺎھد‬ ‫ﺧﻠﻘش‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬
‫ﮔرﻓﺗﯾم‬"-
٦-‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧوري‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻧوع‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺳﺗﮕﻲ‬ ‫ﺟدﯾد‬ ‫آﻓرﯾﻧش‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻧوع‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫ﻛل‬ ‫ﭘس‬
‫وﺟو‬ ‫ﺷﻧﺎﺳد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫آﻧﻛﮫ‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻧﺟر‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺟز‬ ‫ﻧور‬ ‫اﯾن‬‫ﻧدارد‬ ‫د‬
.‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺎﺑودي‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ً‫ﺎ‬‫داﺋﻣ‬ ‫و‬
٧-‫ﺑ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫وﺟود‬‫ﮫ‬‫اﯾﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ :‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬-‫ﻛﺎﻓراﻧﮫ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫و‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬-‫ظﻠﻣﺎﻧﻲ‬
‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫رواﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺟوھري‬ ‫ادراك‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫ﻛﮫ‬‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫وﻟﻲ‬ !
‫اﻧدﯾﺷﮫ‬‫ﻣﺗﻔﺎ‬ ‫ﺗﻔﻛر‬ ‫و‬ ‫ﮔري‬‫ﺷﺎﻛر‬ ‫و‬ ‫ﺣﻛﯾﻣﺎﻧﮫ‬ ‫اي‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺻﺎدر‬ ‫ھم‬ ‫ﻣﺗﺿﺎد‬ ‫ﺑﻠﻛﮫ‬ ‫و‬ ‫وت‬‫اﻧ‬‫اي‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬
.‫اﺳت‬ ‫ﻣﻧﻛراﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺧﯾﻼﻧﮫ‬
٨-‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫از‬ ‫ﺟﺎھل‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎﻓردل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬‫روﯾﮕردان‬‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛردن‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾﻠﻲ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼرا‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﺧود‬ ‫طن‬
‫ﻧﺎﺧوش‬‫ﻣرگ‬‫ﺑ‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫ﺑرﺣﻘﻲ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﻲ‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ھر‬‫ﺧود‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﮕرﯾﺳﺗن‬ ‫از‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫ﺣﺎل‬
‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎﮔزﯾر‬‫ﺧود‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬-‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎھﻲ‬-‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﯾژﮔﻲ‬ ،‫ﺑﯾﻧﻲ‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬‫ﻣوﺟودا‬ ‫ﺳﺎﺋر‬‫ت‬‫ﻣوﺟودي‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﺳت‬
‫اﺑ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺧود‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﻣﻧﺗﮭﻲ‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫داﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬‫ﻧﺑودن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑودن‬ :‫ﻓﻧﺎ‬ ‫ﺣس‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﯾت‬
‫د‬‫ﺑ‬ ‫ﻛردن‬ ‫ﻧظر‬ ‫از‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫درﯾﺎﻓﺗﻲ‬ ‫ﮔوھره‬ ‫و‬‫ﮫ‬.‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬
٩-‫ﺑ‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫در‬ ‫رﺳوخ‬ ‫ﺟز‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﺳﯾر‬‫ﮫ‬‫و‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫وﻟﻲ‬ .‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻧور‬ ‫واﺳطﮫ‬
.‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫و‬ ‫ﻧظﺎره‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﮕﺎھﻲ‬‫اﺳﻣﻲ‬ ‫دل‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫ﺟز‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﺳر‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫ﺗردﯾد‬ ‫ﺑﻲ‬
.‫دل‬ ‫ھوش‬ ‫و‬ ‫دل‬ ‫ﮔوش‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫آن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫دﮔر‬
١٠-‫ﺑﮫ‬ ‫دل‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫زﻧده‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ‬ ‫دل‬ ‫ﭘس‬‫دﯾن‬‫اﻣﺎﻣ‬ ‫ﻣﺣﺑت‬ ‫ﺟز‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫زﻧده‬ ،‫اﯾﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺣﻖ‬‫ﻲ‬‫زﯾرا‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫زﻧده‬
‫اﺳت‬ ‫ﻣﺣﺑت‬ ‫دل‬ ‫ﻏذاي‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫زﻧده‬ ‫ﻣﺣﺑت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟز‬ ‫دل‬‫و‬‫دل‬‫ﺑ‬ ‫ﻏذاﯾش‬ ‫ﻓﻘدان‬ ‫در‬.‫رود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣرگ‬ ‫و‬ ‫اﻓﺳردﮔﻲ‬ ‫ﺳوي‬
٦
١١-‫ﻣﻌﻧوي‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎدي‬ ‫ﻣﻧﺎﻓﻊ‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻛس‬ ‫آن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫داﺷﺗن‬ ‫دوﺳت‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺣﺑت‬‫و‬‫ﻓﻘط‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻋﺎطﻔﻲ‬
‫ھوﯾت‬ ‫و‬ ‫ﻓطرت‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﺧداﺑﯾن‬ ،‫اﻟﮭﻲ‬ ‫اوﻟﯾﺎي‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣردم‬ ‫ﻧﺻﯾب‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺧﻠﺻﯾن‬ ‫و‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫اوﻟﯾﺎي‬ ‫ﻣﺧﺗص‬
‫ﻣﻧ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اﻟﮭﻲ‬‫ﻗرار‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫اوﻟﯾﺎي‬ ‫از‬ ‫ﯾﻛﻲ‬ ‫ﻣﺣﺑت‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﭘس‬ .‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻧﺎن‬ ‫ﻣﺣﺑت‬ ‫ﺷﺄ‬
‫ﺑ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫دل‬ ‫ھوش‬ ‫و‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫داراي‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫زﻧده‬ ،‫دﻟش‬ ‫ﻧﮕﯾرد‬‫ﮫ‬‫و‬‫ا‬‫ﻧظ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫آن‬ ‫ﺳطﮫ‬‫ر‬‫را‬ ‫ﺟﺎن‬ ‫اﻋﻣﺎق‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬
.‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫در‬ ‫ﷲ‬ ‫اﻟﻲ‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ﺳﺎﻟك‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻧظﺎره‬
١٢-‫ﻛﺎﻓر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫و‬‫ﭼﺷم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دل‬ ‫ﻣرده‬ ‫و‬‫ﺑﯾﻧﺎ‬ ‫دﻟش‬‫ﻧﯾ‬‫دﯾﮕران‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺣﺗﺎج‬ ‫ﺧود‬ ‫وﺟود‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫و‬ ‫درك‬ ‫ﺟﮭت‬ ‫ﺳت‬
‫ﺑ‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ .‫ﺑﺧﺷﻧد‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ھوﯾت‬ ‫او‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳت‬‫ﮫ‬‫ﻧﮕرد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬‫و‬‫ﯾﺎ‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫از‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫اﯾن‬
‫ا‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫در‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ِ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﻲ‬ ِ‫د‬‫ﺧو‬ ‫اﯾن‬ .‫ﺳت‬!‫دﯾﮕري‬
١٣-‫ﺗﺣت‬ ‫و‬ ‫ﻣؤﻣن‬ ‫دﻟﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫دل‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫ﭘس‬‫وﻻﯾت‬‫ﻣﺣﺑت‬ ‫و‬‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺣﻘﻲ‬ ‫ﻣرد‬
!‫اي‬ ‫ﻋﺎرﯾﮫ‬ ‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫ﺧودي‬ ‫وﺟود‬ :‫دﯾﮕران‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻛﺳب‬
١٤-‫و‬ ‫زﺷت‬ ‫و‬ ‫ﺑد‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾك‬ ‫اﻣﯾﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫ارزﺷﮭﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻻﯾﮫ‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬
‫ﺑ‬ ‫را‬ ‫ﻧﺎﺣﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫و‬ ‫زﯾﺑﺎ‬‫ﮫ‬‫ﺗ‬‫در‬ ‫درﯾﺞ‬‫ﻧﯾﻛﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫ﭘﺎك‬ ‫را‬ ‫ﺑطﺎﻟﺗﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫زﺷﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺑدﯾﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ھﺎ‬‫زﯾﺑﺎﺋﻲ‬ ‫و‬‫را‬ ‫ھﺎ‬
‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﺣﻛﯾم‬ ‫و‬ ‫ﺗﻛﻣﯾل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺻدﯾﻖ‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻛﺛرت‬ ‫از‬ ‫ﺗدرﯾﺞ‬‫ﮫ‬‫ارزﺷﮭﺎي‬ ‫واﺣد‬ ‫ﺳوي‬‫ﻣﯾ‬ ‫راه‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫وﺟود‬‫ﭘﯾﻣﺎ‬‫ﯾد‬
‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻠﺣﻖ‬ ‫ﺧداﯾش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬!‫ﻣوﺟود‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آ‬
١٥-‫ﺗﺟﺳم‬ ،‫اﻧﺳﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬‫از‬ ‫آﻧﺳت‬ ‫ارزﺷﮭﺎي‬ ‫و‬ ‫اﻣﯾﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎﻻت‬ ‫و‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ن‬ّ‫ﯾ‬‫ﺗﻌ‬ ‫و‬
‫ﺗرﯾن‬ ‫ﭘﺳت‬‫ﭘدﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫وﻟﻲ‬ .‫ﻣﻔﺎھﯾم‬ ‫ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن‬ ‫ﺗﺎ‬‫د‬‫در‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫را‬ ‫ھﺎﯾش‬ ‫ه‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫راه‬ ‫اش‬ ‫واﺳطﮫ‬
‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫ﺑﯾﻧﺎي‬ ‫و‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫درون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻛﮫ‬‫ھ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﺑﯾﺎﺑد‬ ‫آﻓﺎق‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اﻧﻔس‬ ‫ﺗﺎ‬‫و‬ ‫اﻧﺑﺳﺎط‬ ،‫ﺳﺗﻲ‬
‫و‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺷﻧﺎﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﯾﻛدﯾﮕر‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫و‬ ‫ظﺎھر‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫اﻧﺷراح‬
‫ر‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﮔم‬ ‫ﺧودش‬ ‫از‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫اﯾﻧﺻورت‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧﺎﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن‬‫ا‬‫ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫در‬
‫اﺳت‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫روﺷن‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻧﮕﺎه‬.‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ظﻠﻣﺎت‬ ‫ﺟز‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ،‫ﻧور‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑدون‬ ‫و‬
١٦-‫ﺑﺷر‬ ‫وﺟودﯾﺎﺑﻲ‬ ‫ﺳﻛﮫ‬ ‫روي‬ ‫دو‬ ‫اﻧﻔس‬ ‫و‬ ‫آﻓﺎق‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ﭘس‬‫ا‬‫ﻛﮫ‬ ‫ﺳت‬
.‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺟز‬ ‫وﺟود‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﻣﺎل‬"‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑداﻧﯾد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺳﺎزﯾم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﺷﻛﺎر‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﺑرون‬ ‫و‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻧﺷﺎﻧﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬
‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫او‬‫ﻧدارﻧد‬ ‫ﺑﺎور‬ ‫را‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫دﯾدار‬ ‫ﻣردﻣﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬."‫ﻗرآن‬-‫ﺳردر‬ ‫راز‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬‫وﺟودي‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫ﮔﻣﻲ‬
‫ﻧدارد‬ ‫ﺑﺎور‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫زدﮔﻲ‬ ‫ﻗﺣطﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻋذاﺑﮭﺎ‬ ‫و‬‫ﻛﮫ‬‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻧﮭم‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﻧﻲ‬ ‫دﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫دﯾدﻧﻲ‬ ‫ﺧدا‬
!‫دﻧﯾﺎ‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫در‬
١٧-‫در‬ ‫وﺟود‬ ‫وﺟﮫ‬ ‫و‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫ﻧظر‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫از‬ ‫وﺟﮭﻲ‬ ‫و‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫آدﻣﻲ‬
‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬‫ﻣ‬‫ذات‬ ‫ﻧور‬ ‫از‬ ‫ﻧﻣود‬ ‫ﺧود‬ ‫ذات‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻧظر‬ ‫و‬ ‫رﺳﯾد‬ ‫ﺧود‬ ‫ذات‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼون‬ ‫و‬ .‫ﺑﯾﻧدش‬ ‫ﻲ‬
‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾش‬‫وﺟود‬‫ﺑرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫واﺣده‬‫اﯾ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﯾدار‬ ‫ھم‬‫وﺟود‬ ‫ﻛﻣﺎل‬ ‫ن‬‫ﺳﺎﻟك‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬
‫دﯾ‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﻋﺎرف‬‫د‬‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻠﺣﻖ‬ ،‫ﺣﻖ‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫و‬ ‫اﺑدي‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ار‬
.‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬
١٨-‫ﺑ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﮫ‬‫ﺗﺳﺧﯾر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺑرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫رﺳوخ‬ ‫ھم‬ ‫ﺑرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﻔوذ‬ ‫ﺧود‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻣﯾزاﻧﻲ‬
‫ﺧود‬‫ھﻣ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ﻣﻲ‬.‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻛﺳب‬ ‫ﺎن‬"‫ھر‬ ‫و‬ ‫آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫ﺧداوﻧد‬‫ﭼ‬‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫آﻧﮭﺎﺳت‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﮫ‬
‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﺗﺳﺧﯾر‬‫اﺳت‬ ‫آورده‬."‫ﻗرآن‬-
١٩-‫و‬ ‫ﻣؤﻣن‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﺧدا‬ ‫ﭼون‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧودي‬ ‫اش‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻧزد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫وﺟود‬ ،‫ﺑﺎطن‬ ‫اھل‬ ‫و‬ ‫ﺑﺻﯾر‬
‫ﺟﺎﻧ‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺻﻣد‬ ‫و‬ ‫اﺣد‬ ‫وﺟودي‬ ‫ﺻﺎﺣب‬!‫وﺟود‬ ‫ﺟﺎﻧﺷﯾن‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﮔوﯾﻧد‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺷﯾن‬
٢٠-‫ﻛﺎﻓر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﻟﻲ‬ّ‫ﻣ‬‫ﻛ‬ ‫و‬ ‫ظﻠﻣﺎﻧﻲ‬ ‫وﺟودي‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻧزد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫وﺟود‬ ،‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫ﻏﺎﻓل‬ ‫و‬ ‫ﺟﺎھل‬ ‫و‬ ‫دل‬‫و‬ ‫ﻲ‬
‫اﺳت‬ ‫ﻣﺎدي‬ً‫ا‬‫ﻣﺳﺗﻣر‬ ً‫ﺎ‬‫اﺗﻔﺎﻗ‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﺻﺎﺣﺑش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھم‬ ‫اي‬ ‫ذره‬ ‫ﻛﮫ‬‫ﺗر‬ ‫ﺣرﯾص‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫زده‬ ‫ﻗﺣطﻲ‬ ‫را‬ ‫او‬
‫ﻣﯾ‬‫ﺻﺎﺣ‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫ﺳﺎزد‬‫ﺑ‬‫دﻧ‬ ‫ﻗدرﺗﮭﺎي‬ ‫ﺎن‬‫وﺟود‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺿد‬ ِ‫د‬‫وﺟو‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﻧوري‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺻﺎﺣﺑﺎن‬ ‫ﺧﺻم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﯾوي‬
!‫ﻋدﻣﻲ‬
٧
٢١-"‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎﺑود‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﭘروردﮔﺎر‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﺟز‬."‫ﻗرآن‬-‫ﻧورش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫دﯾدار‬ ‫را‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﭘس‬
‫ھﺳﺗ‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﻠﺣﻖ‬‫ﻲ‬‫ﻧﺎﺑود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺣﻛوم‬ ‫ﻣﺎﺑﻘﻲ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫اﺑدي‬‫ي‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘرﺳﺗﻲ‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﻲ‬ ‫ﺣرص‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬
‫ﻣو‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﭘرﺳﺗش‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬‫ﺟ‬‫ﺟ‬ ‫اﻧﮭدام‬ ‫و‬ ‫ﺗﺑﺎھﻲ‬ ‫ب‬‫ﮭ‬‫ﺣﺎ‬ ‫ﻣﺎدي‬ ‫ﺗﻣدن‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺎن‬‫ﻛ‬‫م‬
.‫ﺷﺎھدﯾم‬ ‫ﻣدرن‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑر‬
٢٢-‫ﺑ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ازل‬ ‫ھوي‬ ‫ذات‬ ‫ﻧﻘطﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺧدا‬ ‫روح‬ ‫ﺣﺎﻣل‬ ‫آدﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫را‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫آن‬ ‫واﺳطﮫ‬
"‫ﺧود‬"‫ﻛﮫ‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﺟﺳم‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣﻘﻖ‬ ‫و‬ ‫رﺳﺎﻧﯾده‬ ‫اﺛﺑﺎت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺎﺑودي‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫اﺑطﺎل‬ ‫دﭼﺎر‬.‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﺳت‬ (‫)او‬ ‫ھوﺋﻲ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫وﺟودي‬ ‫اﯾن‬ ‫زﯾرا‬
‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﺑطﺎﻟت‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻛﺎﻣﯾﮭﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫راز‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ !‫ﺑﺷري‬ ‫ﻣﻧﯾت‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣن‬ ‫را‬ ‫ھو‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬
‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﻧﺎﺑودي‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭘوچ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺳرش‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻣﻧﯾت‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫ﺳﺎزد‬ ‫ﺧودش‬
‫ازﻟﻲ‬ ‫ھوي‬ ‫ﻧﻘطﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺳوي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ﺳﺎﻟك‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫ﻣﮕر‬ .‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬
‫ﻧﻘطﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺣرﻛت‬ ‫در‬‫ا‬ ‫ﺧود‬ ،‫ھو‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫آن‬ ‫ﺧﻠﯾﻔﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻠﺣﻖ‬‫ﺧود‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺳﺎﻧﻲ‬
‫ﺧود‬ ،‫ﺑﺷري‬‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آ‬"‫ھو‬ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﺎ‬".‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺣﻘﻖ‬
٢٣-‫ﯾ‬ ‫دﭼﺎر‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫ﻋﺎﻣﮫ‬‫وﺟود‬ ‫ادراك‬ ‫در‬ ‫ﻋظﯾم‬ ‫ﺗﻘﻠب‬ ‫و‬ ‫ﻣﻛر‬ ‫ك‬‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣن‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ذات‬ ‫ھوي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬
‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧﻧد‬‫ﮫ‬‫ﻣرﻛزي‬ ‫ھﺳﺗﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫اوﺳت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻧم‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮔوﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻋرﺿﮫ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺟﺎي‬
.‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﻓﻼﻛت‬ ‫اﻟﻌﻠل‬ ‫ﻋﻠت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬ ‫ﻏرور‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺷﯾطﻧت‬ ‫و‬ ‫ﺧودﻓرﯾﺑﻲ‬
٢٤-‫ﺧ‬ ‫ﻧرﺳد‬ ‫وﺟودش‬ ‫ھوﺋﻲ‬ ‫ذات‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫و‬‫ﺷ‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫د‬‫و‬‫اﻟ‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫در‬ ‫ﺟز‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫ﷲ‬ ‫ﻲ‬
‫اﻧ‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻣﻣﻛن‬ ‫ﺧودآ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾك‬ ‫ھداﯾت‬ ‫و‬ ‫وﻻﯾت‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬‫ﭘﯾر‬ ‫ﺑﻌﻧوان‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺳﺎﻧﻲ‬‫اﻣﺎم‬ ‫و‬ ‫طرﯾﻘت‬
.‫ھداﯾت‬
٢٥-‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫از‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﭘس‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫درون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫اﻧﺑﺳﺎط‬ ‫و‬ ‫ﺗﺟﺳم‬ ،‫ﺑرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﻔﺗﯾم‬
‫ﻣﻠﻛوﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫ﺗﺎ‬‫ﺑ‬ ،‫ﻻھوﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺟﺑروﺗﻲ‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ﺣﺿور‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫در‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺻورت‬
‫طﺑﯾﻌت‬ ‫ﻣﺎوراي‬ ‫و‬ ‫طﺑﯾﻌت‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ﻛﺷف‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اي‬ ‫ﻣرﺣﻠﮫ‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫در‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫دارد‬
.‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬
٢٦-‫اوﺳت‬ ‫ﺑدن‬ ‫ھﻣﺎﻧﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑرون‬ ‫و‬ ‫درون‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣرز‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫ﺟﻠوه‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﺑﯾروﻧﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫از‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫اوﻟﯾن‬
‫و‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﺗرﺗﯾب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﮭﺎﻧش‬ ‫و‬ ‫زﯾرﯾن‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻻﯾﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﻛﮫ‬
‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫ھﺎھوﺗﻲ‬ ‫واﺣد‬ ‫ذات‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻻھوﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺟﺑروﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻠﻛوﺗﻲ‬‫اﺳﻔل‬ ‫درك‬ ‫از‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ .‫رﺳد‬
‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺗﻣرﻛز‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫در‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫اﻋﻼﺋﻲ‬ ‫ﻋرش‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن‬‫آ‬‫ﺧود‬ ‫وﺟود‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻧﻛﮫ‬
‫و‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬‫ﺳﻠطﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫ﺑرون‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﻛل‬ ‫ﺑر‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﺣﺎطﮫ‬‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬.‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬"‫ﻛل‬
‫وﺟود‬ ‫در‬ ‫ﻣﺗﻣرﻛز‬ ‫ﺟﮭﺎن‬‫اﺳت‬ ‫آﺷﻛﺎر‬ ‫اﻣﺎﻣﻲ‬."
٢٧-‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﺻورت‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫وﻟﻲ‬‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫آن‬ ‫زﯾرﯾن‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ارزﺷﮭﺎي‬ ‫و‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫اﺳرار‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺣﺎﻣل‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫روﻧﻲ‬
.‫ﺑﺎﺷد‬‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺻورت‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻻﻣﺗﻧﺎھﻲ‬ ‫ﻛﺎﺋﻧﺎت‬ ‫در‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ﺻور‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻋﺻﺎره‬ ،‫ﺑﺷر‬ ‫ﺑﯾروﻧﻲ‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﭘس‬
‫ﺻ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠوم‬ ‫و‬ ‫اﺳرار‬ ‫ﻛل‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫رخ‬ ‫ﻣﻛﺎن‬ ‫ﻋﺎﻟم‬.‫اوﺳت‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻔﺎت‬
٢٨-‫ﺻورت‬ ‫در‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ﭘس‬‫آ‬‫ﻣﺛﺎﺑﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﻣﻲ‬‫ﺳﯾ‬‫و‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟز‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫آدم‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫وﺟود‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫ر‬
‫و‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫اﺳرار‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧور‬ ‫اﯾن‬ ‫اﻟﺷﻌﺎع‬ ‫ﺗﺣت‬ .‫آﯾد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﻣﻣﻛن‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬‫ﺻ‬‫ﺷﮭود‬ ‫و‬ ‫درك‬ ‫آدم‬ ‫ﺻورت‬ ‫در‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ور‬
.‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬
٢٩-‫آدﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺟﻣﺎد‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﭘﯾداﯾش‬ ‫ﻣﻘﺻود‬ ‫و‬ ‫ﺑﺳﺗر‬ ‫و‬ ‫ﻣﻧﺷﺄ‬ ‫ﺧﺎك‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﺟﻣﺎد‬ ‫ﻋﺎﻟم‬
.‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻛﻣﺎﻻت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮔردان‬ ‫آﺋﯾﻧﮫ‬ ‫ﺻورﺗش‬ ‫و‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ظﮭورات‬ ‫اﯾن‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ‬
٣٠-‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬‫و‬‫ﺟﺑروﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻠﻛوﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬‫و‬‫و‬ ‫ﻻھوﺗﻲ‬‫ﺟﻣﺎل‬ ‫زﯾرﯾن‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻻﯾﮫ‬ ‫در‬ ‫ھﺎھوﺗﻲ‬
‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋرﯾﺎن‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﺻورت‬ ‫در‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭘﻧﮭﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻧﮭﻔﺗﮫ‬ ‫آدﻣﻲ‬
‫ﺑ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﯾﺎﻓت‬ ‫دﺳت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫اﻧدرون‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫در‬ ‫ﺟز‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﻲ‬‫ﮫ‬‫ﯾك‬ ‫ﺑﯾروﻧﻲ‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﻗدرت‬
‫واﺻل‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﻋرﻓﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫از‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ .‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻣﻛن‬‫ن‬‫او‬ ‫ﺑﺎطﻧﻲ‬ ‫ﻛﻣﺎﻻت‬
٨
‫ﯾﺎﻓت‬ ‫راه‬‫ﺧداوﻧد‬ ‫ازﻟﻲ‬ ‫ذات‬ ‫و‬ ‫ھﺎھوﺗﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫زﯾرا‬‫ﺻورت‬ ‫در‬‫ﻛﺎﻓران‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ .‫اﺳت‬ ‫آﺷﻛﺎر‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬
‫ﻛﻧﯾم‬ ‫ﺟﺑران‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎزﮔردﯾم‬ (‫)ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﺧﺎك‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﮔر‬ ‫ﯾﻛﺑﺎر‬ ‫ﻛﺎش‬ ‫اي‬ ‫ﮔوﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻗﯾﺎﻣت‬ ‫در‬ (‫)ﻏﺎﻓﻼن‬.
٣١-‫ﺑ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫دﮔر‬ ‫طرﻓﻲ‬ ‫از‬‫ﮫ‬‫ﺻو‬ ‫و‬ ‫اﺳرار‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫اھل‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺧود‬ ‫درون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻣﯾزاﻧﻲ‬‫وﺟود‬ ‫ﻧﮭﺎن‬ ‫ر‬
‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺻورت‬ ‫در‬ ‫را‬.‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺷﮭود‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬
٣٢-‫ﺗﺑﻌﯾدي‬ ‫ﻓرﺷﺗﮫ‬ ‫ﯾك‬ ‫ھم‬ ‫و‬ ‫ﻣﺟﺳم‬ ‫روح‬ ‫ﯾك‬ ‫ھم‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎطﻖ‬ ‫ﺣﯾوان‬ ‫ﯾك‬ ‫ھم‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺗﺣرك‬ ‫درﺧت‬ ‫ﯾك‬ ‫ھم‬ ‫واﺣد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬
‫ﺧداﺋﻲ‬ ‫ھم‬ ‫و‬ ‫ﺧﺎك‬ ‫در‬.‫اﺳت‬ ‫ﻏﺎﻓل‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧداﺋﯾت‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬
٣٣-‫ﻛﺎﻣل‬ ‫ﻣظﮭر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫ﺳﻧﮓ‬ ‫ﻗطﻌﮫ‬ ‫ﯾك‬ ‫ھم‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫ﻓرﺷﺗﮫ‬ ‫ﯾك‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫ﺣﯾوان‬ ‫ﯾك‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫ﮔﯾﺎه‬ ‫ﯾك‬ ‫اﻧﺳﺎن‬
‫ﻣﺣض‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺣض‬ ‫اﯾده‬ ‫از‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫ﺗﺟﺳم‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬ ‫از‬ ‫وﺟود‬!‫ظﮭور‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ !‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫ﺗﺎرﯾﻛﻲ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫ﻧور‬ ‫از‬
.‫ﺧداﺳت‬
٣٤-‫درب‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺻورت‬‫ﻧور‬ ‫و‬ ‫ﻋدم‬ ‫و‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣرز‬ ‫اﺳت‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ورود‬
.‫اﺳت‬ ‫ﺗﺎرﯾﻛﻲ‬ ‫و‬
٣٥-‫ﺑﺷر‬ ‫ﺻورت‬ ‫زﯾرا‬ .‫ﺑﺷرﻧد‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺳﺟده‬ ‫ﻣﺷﻐول‬ ‫دﻣﺎدم‬ ‫ﻣﻼﺋك‬ ‫و‬ ‫ﻣوﺟودات‬ ‫و‬ ‫ﻛرات‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ذرات‬ ‫از‬ ‫ﻛﺎﺋﻧﺎت‬ ‫ﻛل‬
.‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫ﻣظﮭر‬
٣٦-‫ﺷﻧﺎﺧﺗ‬ ‫ﻣﺣل‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ .‫اﺳت‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ‬ ‫ﻣﺣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫وﺟود‬ ‫ﻋرﻓﺎت‬ ،‫اﻧﺳﺎن‬ .‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﮫ‬.‫اﺳت‬
‫ھر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬‫ر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻛﺳﻲ‬‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ﻣوھوم‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﮭﺎي‬ ‫اﻻ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺣﺎل‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺟز‬
.‫ﻣﯾرا‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎطل‬
٣٧-‫در‬ .‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺎﺋل‬ ‫ﺑرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫از‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺟﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ھر‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬
‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬‫ﺟ‬‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﻛل‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫در‬ .‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻛل‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﻣﺎدي‬
‫ﺣﯾواﻧﺎت‬ ‫ﻋواﻟم‬ ‫ﻛل‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫در‬ .‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻋﻠم‬‫در‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫داﯾﻧﺎﺳورھﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎﻛﺗرﯾﮭﺎ‬ ‫از‬
‫ﻋﻠم‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫ﻣﻠﻛوت‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﻣﻠﻛوﺗﻲ‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫ارواح‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬
.‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫وﺣداﻧﻲ‬ ‫ذات‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬
٣٨-،‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎ‬‫و‬ ‫ﺷﻧوﯾم‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫ﺧودﻣﺎن‬ ‫ﺟز‬.‫ﻛﻧﯾم‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﻟﻣس‬ ‫و‬ ‫ﭼﺷﯾم‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺑوﺋﯾم‬ ‫ﻧﻣﻲ‬
‫ﺧدا‬‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫ذات‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘرﺳﺗش‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧودﻣﺎن‬ ‫ذات‬ ‫ﭘرﺳﺗش‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫ھم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﭘرﺳﺗﻲ‬‫آداب‬ ‫ﭘرﺳﺗش‬ .‫ﺑرﺳﯾم‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬
‫وﺟود‬‫ﺷﯾﺎطﯾن‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫دﺷﻣﻧﺎن‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫و‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺟﻧون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﮔر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬
‫ا‬ ‫ﺧواھﻧد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷوﯾم‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﺧدا‬ ‫دﯾن‬ ‫ﻛل‬ ‫ﭘس‬ .‫ﺷود‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻛﻣﺎل‬ ‫ﻣظﮭر‬ ‫ﻧﺳﺎن‬‫وﺟود‬ ‫رﺳم‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫ھم‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫اﺧﻼق‬ ‫و‬
.‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬
٣٩-‫ﺑ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫اﺧﻼق‬ ‫و‬ ‫دﯾن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺣﺎﻛم‬ ‫ﻛﻠﻲ‬ ‫روح‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺗﻘوا‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﮔذﺷﺗن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬‫طﺑﻘ‬‫راه‬ ‫ﺟﮭت‬ ‫وﺟود‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫ﮫ‬
‫اي‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬!‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫در‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫وﺣداﻧﻲ‬ ‫ذات‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫زﯾرﯾن‬‫ﺟﮭت‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﺟﻣﺎدﯾت‬ ‫از‬ ‫ﮔذﺷﺗن‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬
‫و‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ورود‬ ‫ﺟﮭت‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﺣﯾواﻧﯾت‬ ‫از‬ ‫ﮔذﺷﺗن‬ ‫و‬ .‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫از‬ ‫ﮔذﺷﺗن‬ ‫و‬ .‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷدن‬ ‫وارد‬
‫اﻟ‬‫ﻲ‬!‫آﺧر‬
٤٠-‫و‬ ‫ﺟﺑروﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻠﻛوﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﺧوي‬ ‫و‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫و‬ ‫اﻋﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫اﻣﯾﺎل‬ ‫و‬ ‫اﻓﻛﺎر‬ ‫از‬ ‫ﺳﺧن‬ ‫ﭘس‬
‫ﯾ‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﻻھوﺗﻲ‬.‫اﺳت‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﯾﻛﻲ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺑروﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫دروﻧﻲ‬ ‫اﻧﻔﻌﺎﻻت‬ ‫و‬ ‫ﻓﻌل‬ ‫از‬ ‫ﯾك‬ ‫ھر‬ ‫ﻌﻧﻲ‬
٤١-‫ﺑﺷر‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ھر‬‫ي‬‫ﺑ‬ ‫ھم‬ ‫را‬ ‫ﻗﺑﻠﻲ‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬‫ﮫ‬.‫داراﺳت‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﺗري‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫رﺷد‬ ‫ﺻورت‬
‫ﺑ‬ ‫را‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺣﯾوان‬ ‫ﯾك‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬‫ﮫ‬.‫داراﺳت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗري‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫رﺷد‬ ‫ﺷﻛل‬
٤٢-‫ﭼﯾﺳت؟‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﻋواﻟم‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﯾك‬ ‫ھر‬ ‫وﺟودي‬ ‫ارﻛﺎن‬ ‫آﯾﺎ‬‫داراي‬ ‫ھﻣﮫ‬ .‫ﻣﻛﺎﻧﻧد‬ ‫در‬ ‫ھﻣﮫ‬
‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫و‬ .‫دارﻧد‬ ‫ﺟﺳﻣﺎﻧﯾت‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﺻورت‬‫و‬‫ﺗﻐذﯾ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫و‬ .‫ﻣﺗﻔﺎوﺗﻲ‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دارﻧد‬ ‫ﺣرﻛت‬‫ﮫ‬
‫ﻣﯾ‬.‫ﻣﺗﻔﺎوﺗﻲ‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﺷﯾوه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻐذﯾﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧﻧد‬‫دﯾﮕر‬ ‫اي‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯾﺎھﻲ‬ ‫ﺳﻠوﻟﮭﺎي‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺗم‬ ‫ذرات‬
‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﻣﺗﻔﺎوت‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫در‬ ‫اراده‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫درﺟﺎت‬ ‫در‬ ‫اﻧد‬ ‫اراده‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻛﺛﯾرﻧد‬ ‫ﻗدرت‬ ‫داراي‬‫ﺑ‬ ‫وﺟود‬‫ﮫ‬‫ﻋﺎﻟم‬ ‫از‬ ‫ﺗدرﯾﺞ‬
٩
‫ھﻣﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺿد‬ ‫و‬ ‫ﻣﺳﺗﻘل‬ ‫اي‬ ‫اراده‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫در‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫رﺷد‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬‫اﺳت‬ ‫ﻛﻔر‬
.‫اﺳت‬ ‫ﻣﻧﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھوﯾت‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻧﺎﻧ‬ ‫و‬
٤٣-‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻧﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ھوﯾت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻧﺎﻧ‬ ‫اراده‬ ‫داراي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣوﺟودي‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬
‫ﻧ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫ﺧود‬ ‫ھم‬ ‫را‬ ‫اراده‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ !‫ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎﻓراﻧﮫ‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬‫اﺳت‬ ‫ﮭﺎده‬
‫در‬ ‫او‬ ‫روح‬ ‫ﭘس‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣوﺟودي‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫ﺧدا‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧﻠﯾﻔﮫ‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛرده‬ ‫اراده‬ ‫زﯾرا‬
‫ھم‬ ‫ﺑﺷر‬،‫ﺑ‬ ‫را‬ ‫ﺑﺷر‬‫ﮫ‬‫اﺳﺗﻔﺎده‬ ‫ﺳوء‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ﺧﻼﻓت‬ ‫اﺧﺗﯾﺎر‬ ‫و‬ ‫اراده‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺟﺎھل‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫وﻟﻲ‬ .‫ﺧواﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻧﯾت‬ ‫و‬ ‫ﺧودﯾت‬ ‫ﺳوي‬
‫اﯾن‬ ‫رﺳم‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﻧد‬ ‫آﻣده‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫اﻧﺑﯾﺎي‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬.‫دھﻧد‬ ‫ﺗﻌﻠﯾم‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺑﮫ‬ ،‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧدا‬ ‫و‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھو‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺣول‬
٤٤-‫ﻧﻔ‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫طرﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫و‬ ‫ﻣؤﻣن‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺗزﻛﯾﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻘوا‬ ‫و‬ ‫س‬‫آ‬‫ﺋ‬‫و‬ ‫ﻛﺎﻓر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻲ‬
‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺻﻧﻌت‬ ‫و‬ ‫ﻓﻧﻲ‬ ‫ﻋﻠوم‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺑﺎدرت‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘﯾراﻣوﻧش‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻛردن‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫طرﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺟﺎھل‬
‫ﻟذا‬‫ظﺎ‬ ‫ﺗﻲ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﻧ‬ ‫و‬ ‫ﺧودﯾت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ﻣﻧﯾت‬ ‫و‬ ‫ﺧودﯾت‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬‫ﺗﺟﺎوز‬ ‫و‬ ‫ﻟﻣﺎﻧﮫ‬‫ﻛﻧﻧده‬ ‫ﻧﺎﺑود‬ ‫و‬ ‫ﻣﺧرب‬ ‫و‬ ‫ﮔراﻧﮫ‬
.‫اﺳت‬
٤٥-،‫ﻛﺎﻓر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﺑر‬ ‫ﺷﮭﺎدت‬ ‫و‬ ‫ﺑﺻﯾرت‬ ‫و‬ ‫ﺧودآﮔﺎھﻲ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ذات‬ ‫ﺧودآي‬
‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﮔم‬ ‫ظﻠﻣﺎت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺳﺎﻗط‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬"‫آ‬"‫ي‬‫وﺟود‬‫ﻣﻲ‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫را‬‫ﻧﻔس‬ ‫ﺧودﯾت‬ ،‫ﻋﺎرف‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﻟﻲ‬ .‫دھد‬
‫ﻣﻲ‬ ‫ذاﺗش‬ ‫ﺧودآﺋﻲ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬.‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻠﺣﻖ‬ ‫ھو‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻣن‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧودآ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫رﺳﺎﻧد‬‫ﻛﺎﻓر‬‫ﺑرون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫درون‬ ‫از‬
‫ﻣﻲ‬ ‫اﻧﺟﺎم‬ ‫را‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫اﯾن‬ ‫درون‬ ‫ﺑﺳوي‬ ‫ﺑرون‬ ‫از‬ ‫ھم‬ ‫ﻣؤﻣن‬ ‫و‬‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﻣﺗﺿﺎدﻧد‬ ً‫ﻼ‬‫ﻛﺎﻣ‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ﺣرﻛت‬ ‫دو‬ ‫داراي‬ ‫ﭘس‬ .‫دھد‬
‫ﻣﺗﻔﺎوت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫ارزﺷﮭﺎي‬ّ‫ﺷر‬ ،‫اﯾن‬ ِ‫ﺧﯾر‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺗﺿﺎد‬ ‫و‬ِ.‫اﺳت‬ ‫آن‬
٤٦-‫ﺷﮭﺎدت‬ ‫و‬ ‫ﻧظﺎرت‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﺗﺄﻣل‬ ‫و‬ ‫ﻛردن‬ ‫ﻧظر‬ ‫در‬ ‫ﺟز‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫ﺑدﯾن‬ ‫ﻧﺎﻣﯾم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧودآ‬ ‫را‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﮔر‬
‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫درك‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬.‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﺧودآﺋﻲ‬
٤٧-‫ﻧ‬‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫درﺑﺎره‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗﻔﻛر‬ ‫و‬ ‫ظر‬‫ﻣﻲ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺧدا‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫اﯾده‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻧﺟر‬ ‫طﺑﯾﻌت‬ ‫و‬‫آ‬.‫ﯾد‬
‫اﺣﺳﺎ‬ ،‫دروﻧﻲ‬ ‫ﺗﺄﻣﻼت‬ ‫در‬ ‫وﻟﻲ‬‫در‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻗﻠﺑﻲ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﺧدا‬ ‫س‬‫رو‬‫ا‬‫ﺿروري‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫ن‬
.‫اﺳت‬
٤٨-‫ﺗﻔﻛرا‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫در‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫ذھن‬‫ﺑرون‬ ‫در‬ ‫ﺧداﺋﻲ‬ ‫ﻣﻧﺗﮭﻲ‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺑﺎور‬ ‫و‬ ‫اﯾده‬ ‫ﺑﮫ‬ ،‫ﺑرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫درﺑﺎره‬ ‫ﺗش‬
‫ﺑ‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ،‫دروﻧﻲ‬ ‫ﺗﺄﻣﻼت‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣودن‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫وﻟﻲ‬ .‫ﺧود‬ ‫از‬‫ﮫ‬‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫ﻗﻠﺑﻲ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﺻورت‬
‫د‬‫ر‬ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫زﯾرا‬ .‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ون‬‫دل‬‫د‬ ‫ﺗﺄﻣﻼت‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫آدﻣﻲ‬‫ر‬‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫زﻧده‬ ‫وﻧﻲ‬‫و‬ ‫درك‬ ‫ﺑراي‬ ‫آﻣﺎده‬
‫ﭘذﯾر‬ ‫و‬ ‫درﯾﺎﻓت‬‫ا‬.‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺋﻲ‬
٤٩-‫ﺑ‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫روﯾﺎروﺋﻲ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﺟﺎوﯾد‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫ﺧداوﻧد‬‫ﮫ‬‫ﺧودآﺋﻲ‬
‫ھﻣ‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫راﺑطﮫ‬ ،‫ﺧدا‬ .‫اﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﺎ‬‫و‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧطور‬‫ﺧودش‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺧدا‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬
‫ﻣﯾ‬.‫ﺑﺎﺷد‬"‫د‬ ‫ﭼون‬‫آﻓرﯾدم‬ ‫را‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻛﻧم‬ ‫ﻣﻌرﻓﻲ‬ ‫و‬ ‫آﺷﻛﺎر‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫داﺷﺗم‬ ‫وﺳت‬".
٥٠-‫و‬ ‫اوج‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮔوﺋﯾم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬‫ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫اﺷد‬
.‫ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد‬ ،‫ﻋﺎﺷﻘﺎن‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ .‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧودش‬
٥١-‫و‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺣﺟﺎب‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎﺋل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫روﯾﺎروﺋﻲ‬ ‫در‬‫ﺗﺎرﯾﺧﻲ‬ ‫ﺣﺎﻓظﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺧﺎطره‬ ‫ﺧداﺳت‬-‫زﻣﺎﻧﻲ‬
‫ﺑ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﺗﻌﻠﻘﺎت‬ ‫و‬ ‫اﻋﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫اﻣﯾﺎل‬ ‫از‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﮫ‬‫آن‬ ‫ﺗزﻛﯾﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗوﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫واﺳطﮫ‬
‫ﻣوﺟب‬ ‫او‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻟﺣﺎق‬ ‫و‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ﻟﻘﺎي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫روﯾﺎروﺋﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫روﺑرو‬ ‫ﺧود‬ ‫ذات‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫رﻓﺗﮫ‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫از‬
‫اﻧﺳﺎ‬ ‫از‬ ‫وﺟود‬ ‫ظﮭور‬.‫اﺳت‬ ‫ظﺎھر‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎﺿر‬ ‫ﻣوﺟودي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ن‬
٥٢-‫ﺧود‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬ ‫ذھن‬ ‫در‬ ‫آدﻣﻲ‬‫و‬‫ﮔوش‬ ‫و‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫وﺟودش‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫ذره‬ ‫ھر‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ھر‬ ‫در‬
‫ﺑ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ھوش‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ﻧﮕﺎه‬ ‫اﯾن‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫درﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫اش‬ ‫واﺳطﮫ‬‫ﺑ‬‫ﮫ‬
‫و‬ ‫اوﺳت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻛﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑرﺳد‬ ‫ذات‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧش‬ ‫و‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﻧور‬ ‫واﺳطﮫ‬
‫ﺧ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺧدا‬ ‫روﯾﺎروﺋﻲ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫ﺧود‬ ‫ﻧﮫ‬‫و‬‫ﻗ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دش‬‫ﻠ‬‫واﻗﻌﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟدﯾد‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﻣرو‬"‫ﺑرﺑﻛم‬ ‫اﻟﺳت‬"!
١٠
‫وﺟود‬ ‫ﭘس‬.‫را‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻛل‬ ‫آﻓرﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﮔر‬ ‫ﯾﻛﺑﺎر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫و‬ ‫ﺧﻠﻘت‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫ﻋﺎرف‬
٥٣-‫ﻣﻲ‬ ‫رخ‬ ‫ﺧﻼﻓت‬ ‫و‬ !‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫ھو‬ !‫ﻣﺷﮭود‬ ‫و‬ ‫ﺷﺎھد‬ :‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﺟﻠﻲ‬ ‫دو‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫وﺟود‬ ‫در‬ ‫ﺧداوﻧد‬‫ﺑر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫دھد‬
‫ﮔ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧودآ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺷﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ھو‬ ‫ﺟﺎي‬‫وﺟود‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫ردد‬ِ ‫آدم‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬.‫اﺳت‬ ‫ﻋدﻣﻲ‬
٥٤-‫روﺑرو‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻌﻠوم‬ ‫ﭘس‬ .‫ﯾﺎﺑد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫و‬ ‫ﻧدارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫ﭼون‬ ‫اﻧﺳﺎن‬
‫دﯾﮕري‬ ‫و‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﯾﻛﻲ‬ ‫روﯾﺎروﺋﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ .‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫درك‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬‫آ‬.‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫و‬ ‫وﺟود‬ ‫ﯾﻛﻲ‬ .‫اﺳت‬ ‫دم‬
.‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﯾﻛدﯾﮕر‬ ‫ﺧﻠﯾﻔﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر‬ ‫آن‬ ‫ھر‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺟﺎي‬ ‫و‬‫ﺧد‬‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫ھم‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫آﻓرﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ،‫ا‬
.‫اﺳت‬ ‫ﻣﺗﻘﺎﺑل‬ ‫ﯾﺎري‬ ‫ﯾك‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﺷﻛﺎر‬"‫ﺧد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھر‬‫ا‬‫ﯾﺎري‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ھم‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﯾﺎري‬ ‫را‬.‫ﻛﻧد‬"
٥٥-‫ﻛ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧود‬ ،‫آن‬ ‫ﯾك‬ ‫در‬‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﮫ‬ِ‫ﺳ‬ ‫ﺑزرﮔﺗرﯾن‬ ‫ﺧﻼﻓت‬ ‫اﯾن‬‫ﺟﺎدوي‬ ‫و‬ ‫ر‬‫وﺟود‬ ‫ﻋﺎﻟم‬
!‫ﻣن‬ ‫و‬ ‫ھو‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺧﻼﻓت‬ ‫اﺳت‬!‫ﻣﺷﮭود‬ ‫و‬ ‫ﺷﺎھد‬
٥٦-‫ﺑ‬ ‫ذھن‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻧظر‬ ‫اوﻟﯾن‬‫ﮫ‬‫ﺣﯾو‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫دل‬ ‫ﺳوي‬‫ا‬‫ذھن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺣﺟﺎب‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎﺋل‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫و‬ ‫ﻧﻲ‬
‫ﻣﻌرﻓ‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫دل‬ ‫و‬‫ﺑر‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﺗزﻛﯾﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗوﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﻓﺗد‬ ‫دل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ذھن‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﯾزد‬‫و‬
‫ﻧﺧﺳﺗﯾ‬ ‫اﯾن‬‫ن‬‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺟﺎن‬ ‫ﻻھوت‬ ‫و‬ ‫ﺟﺑروت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻠﻛوت‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫ﺑر‬ ‫دل‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺳﭘس‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺷﮭود‬ ‫و‬ ‫ﺗﺟﻠﻲ‬ ‫ﺑﺎرﻗﮫ‬
‫ﻛﮫ‬‫آ‬‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫رخ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﻋﺎﻟﻲ‬ ‫ﺗﺟﻠﯾﺎت‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻓرود‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫ﺳﻣﺎن‬.‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻋﻣﯾﻖ‬ ‫ﻋواﻟم‬ ‫ﺑر‬ ‫روح‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫و‬
‫ھﺎھوﺗ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﺑﺎ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻧﮭﺎﯾﺗ‬ ‫و‬ .‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫رخ‬ ‫ﺑرﺗر‬ ‫ﻣﺷﺎھدات‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻋﺎﻟﻲ‬‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫ذات‬ ‫ﻲ‬
!‫ﻛﺎﻣل‬ ‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻣﻘﺎم‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫دﯾده‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺟز‬
٥٧-‫ﺧود‬ ‫ﻣﻧﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫اي‬ ‫ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎذب‬ ‫روﺷﮭﺎي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫در‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ھوﯾت‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ،‫ﻛﺎﻓر‬ ‫و‬ ‫ﺟﺎھل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬
‫ا‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﻧ‬‫اﻣﺎر‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﻧ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ،‫ﻣؤﻣن‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫ﺳﺎن‬‫ه‬‫ﺳوي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫اش‬‫ﻣﻧﺣل‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻛﺷﺎﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ذات‬ ‫ھوﯾت‬
‫ﻣظﮭر‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﻲ‬"‫ھو‬ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﺎ‬".‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬
٥٨-‫ﻛﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬ .‫آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻋروج‬ ‫و‬ ‫ﺻﻌود‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺗرادف‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﺗﻌﻣﯾﻖ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫در‬ ‫رﺳوخ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫در‬
‫ﻣﺻطﻔﻲ‬ ‫ﻣﺣﻣد‬ ‫ﻣﻌراج‬‫ص‬‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺧود‬ ‫ذات‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ذات‬ ‫در‬ ‫ﺣﺿرت‬ ‫آن‬ ‫اﺳﺗﻐراق‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ھﻔﺗم‬ ‫آﺳﻣﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬
‫رؤﯾت‬ ‫را‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫آﯾت‬ ‫ﺑرﺗرﯾن‬ ‫ﺗواﻧﺳت‬‫ﻧﻣﺎﯾد‬!‫ھﻔﺗم‬ ‫آﺳﻣﺎن‬ ‫در‬
٥٩-‫ﺑ‬ ‫ﻛردن‬ ‫ﻧظر‬ ‫از‬ ‫آدﻣﮭﺎ‬ ‫اﻛﺛر‬ ‫ﭼرا‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ﺗﻔﻛر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﮔرﯾزاﻧﻧد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺳرﻧوﺷت‬ ‫و‬ ‫اﻋﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫اﺣوال‬ ‫در‬ ‫ﺗﺄﻣل‬ ‫و‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬
‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫ﺗﻣﺎﻣﯾت‬ ‫درﺑﺎره‬‫ﭼر‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾﺳﺗﻧد‬ :‫ﻛﮫ‬ ‫دارﻧد‬ ‫ﻧﻔرت‬ ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬‫راھﻲ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫اﯾﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫ا‬
‫ﺗﺎ‬ ‫را‬!‫ﭼرا‬ ‫و‬ ‫اﻧد‬ ‫ﭘﯾﻣوده‬ ‫ﻛﻧون‬
٦٠-‫ﻧ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻧﺧﺳﺗﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫ﻋﺎﻣﮫ‬‫ﻔ‬‫اﻣﯾﺎل‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻛﺎم‬ ‫و‬ ‫ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ‬ ‫اﻓﺳﺎر‬ ‫ﻏراﯾز‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﮫ‬ ‫اش‬ ‫روزﻣره‬ ‫و‬ ‫ﻓﻌﺎل‬ ‫س‬
‫ﺣﻘ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺧل‬ ‫و‬ ‫آﻣﯾز‬ ‫ﺟﻧون‬‫ﺎ‬‫و‬ ‫ﻋداوت‬ ‫و‬ ‫ﻏرض‬ ‫و‬ ‫ﻣرض‬ ‫و‬ ‫رت‬‫و‬ ‫ﺳواد‬ ‫از‬ ‫ﺳطﺣﻲ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫در‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫ﻋﻠﯾرﻏم‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺣﻣﺎﻗت‬
‫ﺳراﺳر‬ ‫ﭼون‬ ‫ﻧدارﻧد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﺎري‬ ‫زﻧدﮔﻲ‬ ‫واﻗﻌﯾت‬ ‫در‬ ‫ﺗﺄﻣل‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾﻠﻲ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻋﻣوﻣ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫و‬ .‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫ﻣﻌ‬ ‫ﺑدان‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫اﻧﮕﯾز‬ ‫ﻧﻔرت‬‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﻧﮕﺎھش‬ ‫ذات‬ ‫در‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﺎﺳت‬‫ﻧﺎﺣﻘﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫وﺟدان‬ ‫و‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ﻓطرت‬
‫درك‬ ‫را‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬.‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫روﯾﮕردان‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬
٦١-‫ﺑ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫روح‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷﺎھد‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣوﺟودي‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﮫ‬
‫ﺑ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﺳﺎ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫وﻟﻲ‬ .‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظﺎره‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫روح‬ ‫اﯾن‬ ‫واﺳطﮫ‬‫ﮫ‬‫ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫روح‬ ‫از‬ ‫ﻛﻠﻲ‬
‫ﻣﻲ‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫آﻧرا‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬‫ﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻓروﺷﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫دﻧﯾﺎي‬ ‫و‬ ‫اﺷﯾﺎء‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫روح‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫دھﻧد‬‫ﻣﻌرﻓت‬ .‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫روح‬
‫ﺑ‬ ‫اﻣري‬ ‫آدﻣﮭﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻧﻔس‬‫ﮫ‬‫و‬ ‫دﻧﯾوي‬ ‫ﻣﺎﻟﻛﯾﺗﮭﺎي‬ ‫و‬ ‫اﺷﯾﺎء‬ ‫در‬ ‫آدﻣﮭﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫روح‬ ‫زﯾرا‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾﮭوده‬ ‫و‬ ‫ﻣﮭﻣل‬ ‫ﻛﻠﻲ‬
‫ﺧودﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﮔم‬ ‫و‬ ‫رﻓﺗﮫ‬ ‫ﺳرﻗت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻋﺎطﻔﻲ‬‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫از‬ ‫ﻋﺑﺎرﺗﺳت‬ ‫آدﻣﮭﺎ‬ ‫اﯾن‬‫اﺗوﻣ‬،‫ﻓﻧﻲ‬ ‫ﻋﻠوم‬ ،‫ﺧﺎﻧﮫ‬ ،‫ﺑﯾل‬
‫ﻧژاد‬‫ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫و‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﻲ‬ ‫ھﺎي‬ ‫اﯾده‬ ‫و‬ ‫ﻧظرﯾﺎت‬ ‫از‬ ‫اﯾﻧﮭﺎ‬ ‫ﺧودﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﺣد‬ ‫ﻧزدﯾﻛﺗرﯾن‬ ‫و‬ ...‫و‬ ‫ﺑﯾﻣﮫ‬ ،‫ﺑﺎﻧك‬ ،‫ﭘول‬ ،‫ﺑﺎزار‬ ،
‫ﻣن‬ ،‫اﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫ﻣن‬ ،‫اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫ﻣن‬ ،‫ﺗﺎرﯾﺧﻲ‬ ‫ﻣن‬ ،‫طﺑﻲ‬ ‫ﻣن‬ :‫رود‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﻓراﺗر‬ ‫ﺗﺎرﯾﺧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﻲ‬ ‫و‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻲ‬
‫ﻧ‬ ‫ﻣن‬ ،‫اي‬ ‫ﺑﯾﻣﮫ‬ ‫ﻣن‬ ،‫ﺑﺎﻧﻛﻲ‬ ‫ﻣن‬ ،‫ﺳﯾﺎﺳﻲ‬...‫و‬ ‫اﯾﻧﺗرﻧﺗﻲ‬ ‫ﻣن‬ ،‫ﺑﮭداﺷﺗﻲ‬ ‫ﻣن‬ ،‫ﺟوﻣﻲ‬‫و‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻧزدﯾﻛﺗرﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧﺎﻧوادﮔﻲ‬ ‫ﻣن‬
‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫اﻧد‬ ‫ﺷده‬ ‫ﮔم‬ ‫ﺗﺎرﯾﻛﻲ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻣدھوﺷﻧد‬ ‫و‬ ‫ﻛر‬ ‫و‬ ‫ﻛور‬ ‫آدﻣﮭﺎ‬ ‫اﯾن‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬‫ﮫ‬‫روﺣﺷﺎن‬ ‫زﯾرا‬ ‫اﻧد‬ ‫ﻛرده‬ ‫ﮔم‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻛﻠﻲ‬
.‫اﻧد‬ ‫ﻛرده‬ ‫ﮔم‬ ‫را‬
١١
٦٢-‫ﺟﻧﺳﻲ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻛ‬ ‫و‬ ‫ازدواج‬‫ﺑ‬ ‫اﺳﺎس‬‫ﮫ‬‫در‬ ‫روح‬ ‫ﺟﻧﺑش‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾداري‬ ‫و‬ ‫ﺧودآﺋﻲ‬‫ﺷﻣرده‬ ‫دﯾن‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬
‫ﺷده‬‫ﻧﺑوت‬ ‫زﻣﯾﻧﮫ‬ ‫ﺷد‬ ‫ﺟﻧﺳﻲ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷﮭوت‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻣﻣﻧوﻋﮫ‬ ‫ﺷﺟره‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺣوا‬ ‫و‬ ‫آدم‬ ‫ﻧزدﯾﻛﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬ .‫اﺳت‬
‫ﺑ‬ ‫و‬ (‫ﺷدن‬ ‫)ﺑﺎﺧﺑر‬‫ﮫ‬‫و‬ ‫رﺳﯾده‬ ‫وﺻﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دل‬ ‫دو‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫زﯾرا‬ !‫ﷲ‬ ‫اﻟﻲ‬ ‫رﺟﻌت‬ ‫و‬ ‫ﺗوﺑﮫ‬ ‫ﺳرآﻏﺎز‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺧودآﺋﻲ‬
‫آ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫درك‬ ‫را‬ ‫ﺗوﺣﯾد‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬‫ﻣﻲ‬ ‫روح‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫درﺟﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺟﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﻋﻠت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫رﺳد‬‫ﮫ‬‫ﻟذا‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺷﮭﺎدت‬ ‫و‬ ‫ﺧودآﺋﻲ‬
‫ﺑ‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫ﻣﮕر‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫اھل‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھرﮔز‬ ‫ﻣﺟرد‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﮫ‬‫طرﯾﻘﻲ‬‫دﯾﮕر‬‫ﻧزول‬ ‫ﻣﺷﻣول‬
.‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺷده‬ ‫روح‬
٦٣-‫ﺑ‬ ‫ﺧﺎﺗم‬ ‫و‬ ‫اﻛﻣل‬ ‫ﻣﺻطﻔﻲ‬ ‫ﻣﺣﻣد‬ ‫اﮔر‬‫ﮫ‬‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺳﻧت‬ ‫را‬ ‫ازدواج‬ ،‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺧودآﻣدﮔﺎن‬‫ﺧو‬‫در‬ ‫ﻣﺣﻣدي‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﺳﻧت‬ ‫اﻧد‬
‫ﻣﯾ‬‫ﺎ‬‫ﺳﺎﺋ‬ ‫ن‬‫ﭼﺷم‬ ‫ﻧﯾﺎزﻣﻧد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻟﻘﺎءﷲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌراج‬ ‫ﺟز‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ﭘﯾﺎﻣﺑران‬ ‫ر‬‫ﻣﻲ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫ازدواج‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﮭود‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫دل‬
‫دﯾدار‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﯾدار‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫زﻧﺎﺷوﺋﻲ‬ ‫ﺟﻧﺳﻲ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫آﻣده‬ ‫ﺑﻘره‬ ‫ﺳوره‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬ ‫زﯾرا‬ .‫آﯾد‬
‫ﺟ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫ﮔﺷوده‬ ‫دل‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬‫ﺷ‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬ ‫وارد‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺑش‬‫ﮭ‬‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫ﺧودآﺋﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬ ‫ود‬
‫آدم‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ھﻣﯾﺷﮕﻲ‬ ‫ﺗﻛرار‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬-‫ﺣ‬‫و‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ھﺑوط‬ ‫و‬ ‫آدم‬ ‫ﻧﺑوت‬ ‫و‬ ‫اﺋﻲ‬‫ﮫ‬‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺗوﺑﮫ‬ ‫ﻧور‬ ‫واﺳطﮫ‬
‫اداﻣ‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﯾﺎﻓت‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫ﺑﯾروﻧﻲ‬ ‫ﺑﮭﺷت‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫د‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻔر‬ ‫و‬ ‫ﺟﮭﺎﻟت‬ ‫راه‬‫ﻧﻔس‬ ‫دوزخ‬ ‫ر‬
.‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺳﻘوط‬ ‫ﺟﻣﺎدﯾش‬ ‫و‬ ‫اﻣﺎره‬
٦٤-‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﻧﺳﻲ‬ ‫راﺑطﮫ‬‫ھ‬‫ر‬‫اﺳ‬ ‫ﻛﻧﻧده‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫و‬ ‫آورﻧده‬ ‫ﺑﺧود‬ ‫ﺣﺎل‬‫ﺑ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻧﺎﻣﺷروع‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ت‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺧودآﺋﻲ‬‫ﮫ‬‫واﺳطﮫ‬‫آ‬‫ﺗش‬
‫ﻣﻲ‬ ‫رخ‬ ،‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣﺑت‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺑواﺳطﮫ‬ ‫ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺷروع‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫ﮔﻧﺎه‬ ‫و‬ ‫زﻧﺎ‬.‫دھد‬
٦٥-‫ﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻛر‬ ‫روي‬ ‫از‬ ‫وﺻﺎل‬‫ﻗﻠوب‬ ‫وﺣدت‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ،‫ﻣﺣﺑت‬ ‫و‬ ‫وﻓﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺻدق‬ ‫روي‬ ‫از‬ ‫وﺻﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺷﻘﺎوت‬ ‫و‬ ‫وﻓﺎﺋﻲ‬
‫روح‬ ،‫اﺗﺣﺎد‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬‫ﻧوﯾﻧﻲ‬.‫اﺳت‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﺟﺎﻧب‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﻣﯾده‬ ‫طرﻓﯾن‬ ‫ﻛﺎﻟﺑد‬ ‫در‬
٦٦-‫ﺧﻼﻓت‬ ‫و‬ ‫ﻣﺑﺎدﻟﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟﻧﺳﻲ‬ ‫وﺻﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺟﻧﺳﻲ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛور‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻗدﯾم‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫دل‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫آدم‬
‫ﻣﻲ‬ ‫رخ‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬‫دھ‬‫ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫روﺣﻲ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠش‬ ‫طرف‬ ‫روح‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ھر‬ ‫ﭘس‬ ‫زان‬ ‫و‬ ‫د‬
.‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬
٦٧-‫وﻟﻲ‬‫طرف‬ ‫از‬ ‫ﻓردي‬ ‫ھر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫روﺣﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻧﺎﻣﺷروع‬ ‫رواﺑط‬ ‫در‬‫ﻣ‬‫ﺑﻲ‬ ‫روﺣﻲ‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﻘﺎﺑﻠش‬‫و‬ ‫ﻛﺎﻓر‬ ‫و‬ ‫وﻓﺎ‬
‫راﺳﺗﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺑرﺣﻖ‬ ‫ﻣﺷﺎھدات‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫ﻧﺎﻣﺣرﻣﻲ‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺧود‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﭘس‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﻘﻲ‬‫ﺧﺎﺋن‬ ‫و‬ ‫ﻓرﯾﺑﻧده‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﻲ‬
‫ﺑﻲ‬ ‫روح‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫وﺟودﯾﺎﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺧودﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﭘس‬ .‫اﺳت‬‫ﻓرد‬ ‫اﮔر‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺧواھد‬ ‫دوزﺧﻲ‬ ‫ﺳراﺳر‬ ‫ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد‬ ‫و‬ ‫وﻓﺎ‬
‫و‬ ‫ﻧﻛﻧد‬ ‫ﺗوﺑﮫ‬ ً‫ا‬‫ﺟد‬‫آ‬‫ﻧﺳﺎزد‬ ‫ﭘﺎك‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﺎن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﺧﺎﺋن‬ ‫روح‬ ‫ن‬‫ﻏﯾر‬ ‫ﺳراﺳر‬ ‫زﻧدﮔﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳﻣت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘس‬ ‫زان‬‫ﺑ‬ ‫ﻣﺗﻌﮭد‬‫ﮫ‬‫ﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬
‫ﺑ‬ ‫وﻓﺎي‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬‫ﮫ‬‫ﺧﯾ‬ ‫ﺧود‬‫ﺎﻧت‬‫ﻏﯾر‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫وﺟودش‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﺑ‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫ﻣﺗﻌﮭد‬‫ﮫ‬‫ﻣﻲ‬ ‫ﻏﺎرت‬.‫رود‬
٦٨-‫ﺑ‬ ‫آدﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧودي‬‫ﮫ‬‫ﺑﻲ‬ ‫ﺧودش‬‫آد‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻛر‬ ‫و‬ ‫ﻛور‬ ‫و‬ ‫ﺧﻧﺛﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬‫دﯾﮕري‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫دل‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫ﻣﻲ‬
‫ﻣﻲ‬ ‫دوﺳت‬ ‫را‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬‫اﺻل‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺳﺗﮕﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﺷﻣن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫دارد‬‫ﺑر‬ ‫اي‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ھر‬
‫ﺑﻲ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫وﻓﺎ‬‫وﻓﺎﺋﻲ‬‫دارد‬ ‫ﻗرار‬‫و‬‫ﺑر‬!‫ﺑوﻟﮭوﺳﺎﻧﮫ‬ ‫ﺑﺎزي‬ ‫ﯾك‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺟﺎوﯾد‬ ‫ﻋﮭدي‬
٦٩-‫ﺑ‬ ‫دوﺳﺗﺎﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎوﻓﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺗﻌﮭد‬ ‫ﻧﮕﺎه‬‫ﮫ‬‫ﻣﻲ‬ ‫رخ‬ ‫ﻣﺗﻌﮭد‬ ‫و‬ ‫ﻣؤﻣن‬ ‫ھﻣﺳري‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺧود‬‫از‬ ‫ﯾﻛﻲ‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫دھد‬
‫ﺧدا‬ ‫اوﻟﯾﺎي‬ ‫ﺑرﺧﻲ‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫آﺳﻣﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎي‬ ‫و‬ ‫ﻧزول‬ ‫ﯾك‬ ‫در‬ ‫ﺧدا‬ ‫روح‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ .‫اﻟﮭﻲ‬ ‫اوﻟﯾﺎي‬.‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﮔزارش‬
٧٠-‫ﺑ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺟز‬ ‫ﻧظر‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﻧظر‬ ‫واﺳطﮫ‬‫ﮫ‬‫وﻟﻲ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫روح‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫واﺳطﮫ‬
‫ﺑ‬ ‫ﺑﻠﻛﮫ‬ ‫درﯾﺎﺑد‬ ‫و‬ ‫ﺑﺑﯾﻧد‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ،‫ﺧوﯾش‬ ‫ﻗدﯾم‬ ‫روح‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻗﺎدر‬ ‫آدﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫ﺟدﯾدي‬ ‫روح‬ ‫واﺳطﮫ‬‫اﺳت‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬
‫وﺟود‬ ‫اﻣﻛﺎن‬‫اﻧوا‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ .‫ﺷد‬ ‫ذﻛر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻣراﺗﺑش‬ ‫و‬ ‫ع‬
‫ﭘﯾروي‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫از‬ ‫داﺷت‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻣﻌرﻓﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﻗﺻد‬ ‫آدم‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺧﻠﻘت‬ ‫اﻣر‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھم‬ ‫ﺧداوﻧد‬ .‫ﺑﯾﺎﺑد‬ ‫و‬ ‫ﺑﺑﯾﻧد‬
‫دﻣﯾد‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫روح‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎﺧت‬ ‫آﺷﻛﺎر‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﻧﻣود‬‫ر‬ ‫ﺧود‬ ‫ھم‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ .‫ﻧﻣود‬ ‫رخ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫از‬ ‫و‬‫ا‬
.‫اﺳت‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫در‬
٧١-‫اﯾن‬ .‫ﺷﻧﺎﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫و‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬ ‫ﺧﻼﻓت‬ ‫در‬ ‫آدﻣﻲ‬
) ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ،‫ﺟﻧﺳﻲ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ :‫دارد‬ ‫درﺟﺎت‬ ‫و‬ ‫اﻧواع‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬ ‫ﺧﻼﻓت‬‫ﻛﮫ‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫و‬ (‫اﻣﺎﻣﻲ‬
‫ﻟﻘﺎء‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫از‬ ‫درﺟﮫ‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ .‫ﺧداﺳت‬ ‫اوﻟﯾﺎي‬ ‫ﻣﺧﺗص‬ ‫و‬ ‫ﷲ‬‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﻧﺳﻲ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬
‫ﻛﮫ‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬ ‫و‬‫و‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫وﺟود‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻛﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﻗﯾﺎﻣت‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬
‫ﺧو‬ ‫ﺟﺎن‬ ‫آﺋﯾﻧﮫ‬ ‫را‬ ‫طﺑﯾﻌت‬ ‫و‬ ‫ﻧﺷﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظﺎره‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وﺟودش‬ ‫طﺑﻘﺎت‬.‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫د‬
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

Recommandé

عقل الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
عقل الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعقل الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عقل الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
83 vues92 diapositives
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیبود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
147 vues144 diapositives
آخرالزمان خانواده از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
آخرالزمان خانواده از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیآخرالزمان خانواده از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آخرالزمان خانواده از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
157 vues45 diapositives
سرّ ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
سرّ ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیسرّ ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرّ ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
63 vues51 diapositives
معاد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
معاد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمعاد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
معاد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
91 vues14 diapositives
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیدعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
299 vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

مذهب اصالت عشق جلد هشتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مذهب اصالت عشق جلد هشتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد هشتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد هشتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
118 vues55 diapositives
عرفان چشم و گوش و زبان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
عرفان چشم و گوش و زبان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعرفان چشم و گوش و زبان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عرفان چشم و گوش و زبان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
66 vues68 diapositives
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
127 vues166 diapositives
شهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
شهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیشهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
107 vues27 diapositives
زمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
زمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیزمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
زمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
101 vues72 diapositives
مراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
81 vues15 diapositives

Tendances(20)

مذهب اصالت عشق جلد هشتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد هشتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد هشتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد هشتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عرفان چشم و گوش و زبان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عرفان چشم و گوش و زبان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعرفان چشم و گوش و زبان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عرفان چشم و گوش و زبان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
شهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیشهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
زمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
زمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیزمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
زمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعرا par Farid Kamali
گنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعراگنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعرا
گنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعرا
Farid Kamali696 vues
فلسفه آدم و حوا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فلسفه آدم و حوا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه آدم و حوا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه آدم و حوا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
راز دهر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
راز دهر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیراز دهر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
راز دهر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ارض ملکوت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 ارض ملکوت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی ارض ملکوت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ارض ملکوت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فرياد زن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فرياد زن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفرياد زن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فرياد زن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
جوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیجوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
تنها یک بیماری وجود دارد و آن اسیدی شدن بدن است par Farid Kamali
تنها یک بیماری وجود دارد و آن اسیدی شدن بدن استتنها یک بیماری وجود دارد و آن اسیدی شدن بدن است
تنها یک بیماری وجود دارد و آن اسیدی شدن بدن است
Farid Kamali5.9K vues
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیآیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیهستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عبادت صدّیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عبادت صدّیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعبادت صدّیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عبادت صدّیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیسرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
تعریف بیماری و علت آن par Farid Kamali
تعریف بیماری و علت آنتعریف بیماری و علت آن
تعریف بیماری و علت آن
Farid Kamali517 vues
اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

En vedette

مهدی نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مهدی نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمهدی نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مهدی نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
449 vues22 diapositives
مذهب اصالت عشق جلد نهم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مذهب اصالت عشق جلد نهم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد نهم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد نهم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
93 vues94 diapositives
قیامت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
قیامت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیقیامت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
قیامت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
106 vues133 diapositives
حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
304 vues178 diapositives
عشق شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
عشق شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعشق شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عشق شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
87 vues126 diapositives
امامیه ومذهب اسماعیلیه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
امامیه ومذهب اسماعیلیه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیامامیه ومذهب اسماعیلیه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
امامیه ومذهب اسماعیلیه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
270 vues95 diapositives

En vedette(20)

مهدی نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مهدی نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمهدی نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مهدی نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد نهم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد نهم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد نهم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد نهم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
قیامت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
قیامت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیقیامت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
قیامت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عشق شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عشق شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعشق شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عشق شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
امامیه ومذهب اسماعیلیه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
امامیه ومذهب اسماعیلیه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیامامیه ومذهب اسماعیلیه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
امامیه ومذهب اسماعیلیه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سیر و سلوک عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
سیر و سلوک عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیسیر و سلوک عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سیر و سلوک عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خاطرات حواس از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خاطرات حواس از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخاطرات حواس از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خاطرات حواس از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حقوق عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حقوق عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحقوق عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حقوق عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
تراژدی کافی نیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
تراژدی کافی نیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیتراژدی کافی نیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
تراژدی کافی نیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی اجتماعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خداشناسی اجتماعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی اجتماعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی اجتماعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
محاق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
محاق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمحاق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
محاق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
پایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیپایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حقیقت چیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حقیقت چیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحقیقت چیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حقیقت چیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
امام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
امام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیامام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
امام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خضرنامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خضرنامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخضرنامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خضرنامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ذهن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
پدیده شناسی ذهن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیپدیده شناسی ذهن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ذهن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مبانی روانشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مبانی روانشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمبانی روانشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مبانی روانشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

Similaire à از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

ذكر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
ذكر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیذكر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ذكر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
89 vues67 diapositives
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
316 vues36 diapositives
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیپدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
268 vues54 diapositives
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
218 vues51 diapositives
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
140 vues134 diapositives
گنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعرا par
گنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعراگنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعرا
گنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعراFarid Kamali
4K vues127 diapositives

Similaire à از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی(12)

ذكر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
ذكر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیذكر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ذكر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیپدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعرا par Farid Kamali
گنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعراگنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعرا
گنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعرا
Farid Kamali4K vues
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمن وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خطرات پنهان مولتی‌ ویتامین‌ ها par Farid Kamali
خطرات پنهان مولتی‌ ویتامین‌ هاخطرات پنهان مولتی‌ ویتامین‌ ها
خطرات پنهان مولتی‌ ویتامین‌ ها
Farid Kamali579 vues
اسمای الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
اسمای الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاسمای الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اسمای الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آزمایش روی حیوانات par Farid Kamali
آزمایش روی حیواناتآزمایش روی حیوانات
آزمایش روی حیوانات
Farid Kamali389 vues
سرالاسرار از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
سرالاسرار از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیسرالاسرار از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرالاسرار از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

Plus de alireza behbahani

غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
398 vues100 diapositives
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
289 vues26 diapositives
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیگزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
402 vues211 diapositives
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
314 vues13 diapositives
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیالممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
505 vues35 diapositives
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
287 vues86 diapositives

Plus de alireza behbahani(20)

غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیگزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیالممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیجانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب... par alireza behbahani
 غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب... غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب...
غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب...
alireza behbahani2.5K vues
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیهزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیچه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

 • 1. ١ ‫ﺧﻮدآ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫از‬ ***** Me & myself ‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎد‬
 • 2. ٢ ‫ّﺣﯿﻢ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ‫ّﺣﻤﻦ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬ :‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﺧﻮد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫از‬‫آ‬ ‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎد‬ :‫ﻣﺆﻟﻒ‬ :‫ﺗﺄﻟﯿﻒ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬‫اﺳﻔﻨﺪ‬‫ﻣﺎه‬1391‫ه.ش‬ :‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬105
 • 3. ٣ ‫ﺑﺴﻢ‬‫ا‬ّ‫ﻠ‬‫ﻟ‬‫اﻷﻋﺮف‬ ‫ﻪ‬ ‫آ‬‫ﺑ‬ ‫ﭼون‬ ‫دﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫ﻧﺑود‬ ِ‫د‬‫ﺑو‬ ‫از‬ ‫ﻣﺛﺎﻟﻲ‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﻧﯾﺎ‬‫اﺳت‬‫وﺟود‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘﺎ‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔوﺋﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻔﮭوم‬ ‫ﯾك‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ !‫ﻣوﺟود‬ ‫ﻋدﻣﻲ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻋدﻣﻲ‬ ِ‫د‬‫وﺟو‬ :‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫ﺗﺟﺳم‬ ‫و‬ ‫ﮔذاﺷﺗﮫ‬‫ﺻ‬‫ﺑﯾﺎن‬ ‫ﺑﻠﻛﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﻲ‬ ‫رف‬ ‫ا‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣوﺟودﯾﺗش‬ ‫درﺑﺎره‬ ‫ﻛودﻛﻲ‬ ‫ھر‬ ‫اﺣﺳﺎس‬‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫ﻛل‬ ‫ﻛﮫ‬ .‫آن‬ ‫اﺛﺑﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﯾن‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﺷﻛﯾل‬ ‫ﻣرگ‬ ‫دم‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫را‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫اﻧﻔﻌﺎﻻت‬ ‫و‬ ‫ﻓﻌل‬.‫دھد‬ ‫ﺑ‬ ‫ﭼون‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﮫ‬‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼﯾزي‬ .‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﺄﻣل‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺧود‬‫ﻟﻲ‬ !‫ﻧﯾﺳﺗﻲ‬ ِ‫ﻲ‬‫ھﺳﺗ‬ :‫ھﺳت‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻧﮫ‬ .‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ھﻧوز‬ !‫ﻣﻔروض‬ ‫وﺟودي‬ !‫ﻧﺑودن‬ ‫و‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﭼﯾزي‬‫اﯾن‬ !‫ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﺗﺟﺳد‬ ،‫آدم‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫آﯾد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻘﺻود‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻼﺷﮭﺎﯾش‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫دﻧﯾوي‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫ﻣراﺣل‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ھر‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ .‫ﺑرﺳﺎﻧد‬ ‫اﺛﺑﺎت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫وﺟودش‬ ‫و‬ِ ِ‫ﻲ‬‫ھﺳﺗ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ .‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑداﻧد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﺳت‬ ‫ھﻣﺎﻧﻘدر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﮔوﺋﻲ‬.‫اﺳت‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﻲ‬ "ِ ِ‫ﻲ‬‫ھﺳﺗ‬‫ﻧﯾﺳﺗﻲ‬"‫اﺳت‬ ‫اﻧﻔﻌﺎﻻت‬ ‫و‬ ‫ﻓﻌل‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫ﻣﻔﮭوم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدي‬‫و‬‫ﻣﺷﺗرك‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻛﺗﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣذھب‬ ‫و‬ ‫ﻧژاد‬ ‫و‬ ‫ﺟﻧس‬ ‫و‬ ‫ﺳن‬ ‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫آﺣﺎد‬ ‫ھﻣﮫ‬‫در‬.‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ادوار‬ ‫ھﻣﮫ‬ ِ ِ‫ﻲ‬‫ھﺳﺗ‬‫ﻣﻣﻛ‬ ‫اﺿداد‬ ‫اﺷد‬ ‫آور‬ ‫ﺣﯾرت‬ ‫وﺣدت‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫واﺣدي‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ،‫ﻧﯾﺳﺗﻲ‬‫ن‬‫ﺗﺿﺎدي‬ ‫زﯾرا‬ ‫اﺳت‬ ‫آﻣده‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫ﺷدﯾد‬ِ‫د‬‫ﺗﺿﺎ‬ ‫ار‬ ‫ﺗر‬ ‫ذاﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬.‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻣﻣﻛن‬ ،‫ﻧﺑود‬ ‫و‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫ﺷﺎھراه‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺗﻌﻣﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻔﻛر‬ ‫و‬ ‫ﺗﺄﻣل‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﻓﯾزﯾك‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎب‬ ‫ﮔري‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬‫اﺷد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺗﺎﻓﯾزﯾك‬ ‫ﺎﺳت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﮭ‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘﯾر‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬ ‫ﯾك‬ ‫و‬ ‫ﻛودك‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺑراي‬ ‫درﻛش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫داراﺳت‬ ‫ﯾﻛﺟﺎ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﯾش‬‫وﺿﻊ‬ ‫از‬ ‫ادراﻛﻲ‬ ‫زﯾرا‬ .‫داراﺳت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫روح‬ ‫آرﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫ﻛﻣﺎل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫واﻗﻌﯾﺗﻲ‬ ‫زﯾرا‬ .‫ﻛﻣﺎﻟش‬ ‫و‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫ھر‬ ‫ﻣوﺟود‬ ِ ِ‫ﻲ‬‫ھﺳﺗ‬‫ﻋﻘﻼﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫دﯾﻧﻲ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫اﺣﺳﺎﺳﺎت‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﻋﻘﻼﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫اﺣﺳﺎﺳﻲ‬ ،‫ﻧﯾﺳﺗﻲ‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻣﻔﺎھﯾم‬ ‫ﺗرﯾن‬ ِ‫ﻲ‬‫ھﺳﺗ‬‫ﺗوﺣﯾد‬ ،‫ﻧﯾﺳﺗﻲ‬ِ ‫ﻣظﮭر‬ ‫زﯾرا‬ .‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫را‬ ‫ﻣﻔﺎھﯾم‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫اﺿدادي‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ي‬ِ ‫ﻛﻣﺎل‬ِ‫ت‬‫وﺣد‬‫اﺷد‬ !‫روح‬ ‫و‬ ‫ﺗن‬ ‫در‬ ،‫ﺑﺎطن‬ ‫و‬ ‫ظﺎھر‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫وﺟود‬ ‫واﻗﻌﯾت‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﺿداد‬ ‫ﺳﮭوﻟت‬ ‫اوج‬ ‫در‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫درﻛش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧدارد‬ ،‫ﻧﺑود‬ ِ‫د‬‫ﺑو‬ ‫از‬ ‫ﻛﺎﻣﻠﺗر‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﻲ‬ ‫ﺧﺎﻛﻲ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ھم‬ ‫را‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﻲ‬ ‫و‬ ‫دﯾﻧﻲ‬ ‫ﻣﻔﺎھﯾم‬ ‫ﻛل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫دار‬ ‫ھﻣراه‬‫ھم‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﻋﺎطﻔﻲ‬ ‫واﻗﻌﯾت‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫د‬ ‫ﻣﯾ‬.‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻧﺑود‬ ِ‫د‬‫ﺑو‬ ‫از‬ ‫ﺗر‬ ‫ذاﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣﻛﻣﺗر‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫داﺋﻣﻲ‬ ‫ﻣﻔﮭوﻣﻲ‬ ،‫دروﻧﻲ‬ ‫ﺗﺄﻣﻼت‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫اھل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺑراي‬ ‫را‬ ‫وﺟودﯾش‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻣوﻗﻌﯾت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫اﻓﻌﺎل‬ ‫و‬ ‫اﺣوال‬ ‫ھﻣﮫ‬‫د‬.‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﺑﯾﯾن‬ ‫ﺷراﯾطﻲ‬ ‫ھر‬ ‫ر‬ ‫در‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺗﻌرﯾف‬ ‫ﻛﺎﻣﻠﺗرﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ !‫اﻧﺳﺎن‬ ‫از‬ ‫ﻛﻠﻲ‬ ‫ﺗﻌرﯾف‬ ‫ﻋﺻﺎره‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ :‫دارد‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اراده‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﺑودي‬ :‫اﺳت‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫ﺟﺎي‬ ‫ھﻣﮫ‬!‫ﻧﺑود‬ ِ‫د‬‫ﺑو‬ ‫ﻋﻣﻠ‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺣﻛﻣت‬ ‫در‬‫ﻲ‬‫آﺛﺎر‬ ،‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺳراﺳر‬ ‫ﻣذاھب‬ ‫و‬ ‫ﻓرھﻧﮓ‬ ‫در‬‫ﻓﮭم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آﻣده‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫ﺑزرگ‬ ‫ي‬‫ﻣﻌﺎرف‬‫آن‬‫از‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫آﺛﺎري‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﻣﺷﺎﺑﮫ‬ ‫ھم‬ ‫اﺳﻼم‬ ‫و‬ ‫اﯾران‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫ادﺑﯾﺎت‬ ‫در‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺧﺎرج‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫ﻋﺎﻣﮫ‬ ‫ادراك‬ ‫دﺳﺗرس‬ ‫اﺳﻔﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫وادي‬ ‫ھﻔت‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﺷﮭر‬ ‫ھﻔت‬ ‫اﺻطﻼح‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﮭﺎﺳت‬ ‫ﻣﺷﮭورﺗرﯾن‬ ‫از‬ ‫ﻣﻼﺻدرا‬ ‫و‬ ‫ﺳﮭروردي‬ ‫و‬ ‫ﻋرﺑﻲ‬ ‫اﺑن‬ ‫ارﺑﻌﮫ‬‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﻣﺳﯾر‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺳﻠوك‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﻣﺧﺗص‬‫ﻧوع‬ ‫اﯾن‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫ﺑرھد‬ ‫ﻋدم‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫دﺳت‬ ‫اﺑدي‬ ‫در‬ ‫ﻋﻣري‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اي‬ ‫ﺣرﻓﮫ‬ ‫ﻋرﻓﺎي‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻣﺎ‬ ‫ﻣﺧﺻوص‬ ‫و‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻣردم‬ ‫ﻋﺎﻣﮫ‬ ‫ادراك‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫در‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣطﻠﻘ‬ ‫ﻣﻛﺎﺗب‬ ‫و‬ ‫آﺛﺎر‬ .‫ﻣﺷﻐوﻟﻧد‬ ‫ﺗﺣﻘﯾﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺣﺻﯾل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣور‬ ‫اﯾن‬
 • 4. ٤ ‫و‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﺳﺗﯾﺎﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻣراﺗب‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫و‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳﻠوك‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﺳت‬ ،‫رﺳﺎﻟﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ھدف‬ ‫وﻟﻲ‬ِ‫د‬‫ﺟو‬‫در‬ ‫را‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫و‬ ‫اﺑدي‬ ‫وﺟودي‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ھر‬ ‫ﺣﻖ‬ ،‫وﺟود‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﺟﺑران‬ ‫را‬ ‫ﻋظﯾم‬ ‫ﺧﻸ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑﺎﺳواد‬ ‫ﻣردم‬ ‫ﻋﺎﻣﮫ‬ ‫ادراك‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻧﺑوده‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺟز‬ ‫ھم‬ ‫ﺧدا‬ ‫دﯾن‬ ‫از‬ ‫ھدف‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫راھﻲ‬ ‫ﺧدا‬ ‫دﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔوﺋﯾم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫وﻗﺗﻲ‬‫را‬ ‫ﻋدﻣﻲ‬ ‫آدم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫راھﻲ‬ ‫ﻣﻧظور‬ ‫رﺳﺎﻧد‬‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺳ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺑﺎطﻧﻲ‬ ‫دﯾن‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫راه‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎطن‬ ،‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫رﺳﺎﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬‫وﺟود‬ ‫راه‬ ‫ﻧﻘﺷﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺎﻟﮫ‬‫ﺑﺷر‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﻣﻧطﻖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫رﺳﺎﻟﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺧواھﯾم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﻠﻛﮫ‬ ‫و‬ .‫ﻣدرن‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﻣﻧطﻖ‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻧﮭم‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣدرن‬ ‫ﻟذ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫رﺳﻣﻲ‬ ‫ﻣﻛﺎﺗب‬ ‫و‬ ‫ﻣذاھب‬ ‫وراي‬ ‫ﻣﻧطﻘﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧﯾم‬‫اﺳت‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻧطﻘﻲ‬ ‫ا‬.!‫ﺗﺟرﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻲ‬ّ‫ﺳ‬‫ﺣ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫آﻧﮭم‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫دﯾن‬ ‫راه‬ ‫ﻛل‬‫وﺟو‬‫د‬‫در‬ ‫و‬ ‫ﺑﺧود‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫وﺟودي‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫و‬ .‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫راه‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫راه‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﭘس‬ .‫ﺧودآﺳت‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧود‬‫و‬‫د‬‫آ‬‫ﺳت‬.‫را‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬‫وﺟود‬ ‫ه‬‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫آﻣدن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫راه‬ ‫ﺟز‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬– ‫ﻧﯾ‬ ‫آﺋﻲ‬‫رﺟﻌت‬ ‫ﺳراﺳر‬ ‫راه‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫و‬ ‫ازل‬ ‫ﺧودآي‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫و‬ .‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫راه‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺳت‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎطﻧﻲ‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟوھري‬ ‫ﺳراﺳر‬ ‫ﺣرﻛت‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫ﺗﻛوﯾﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺷرﯾﻌﻲ‬ ‫ﺧﻠﻘت‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻧزول‬ ‫و‬ ‫ﺻﻌود‬ ‫ﻗوس‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ !‫ﺗﻲ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻋﻠ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫و‬ ‫ذاﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣرﺣﻠ‬ ‫ھﻔت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺣرﻛت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫ﺳﯾر‬ ،‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﺳﯾر‬ :‫اﯾم‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫ﺗﻘﺳﯾم‬‫ﮫ‬‫ﺳو‬‫ﺑ‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺳﯾر‬ ،‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ي‬‫ﮫ‬‫ﺳوي‬ ‫)اﻣﺎم‬ ‫ﺣﻖ‬–‫ﻛ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﺑ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺳﯾر‬ ،(‫ﺎﻣل‬‫ﮫ‬‫)ﻗﯾﺎﻣت‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺳوي‬–‫ﺧدا‬ ‫در‬ ‫ﺧدا‬ ‫از‬ ‫ﺳﯾر‬ ،(‫ﻟﻘﺎءﷲ‬‫و‬ ‫ﻋدﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫)ﻓﻧﺎي‬ ‫ﺧودآ‬ ‫در‬ ‫ﺑﻘﺎي‬–‫ﺧدا‬ ‫ﺟﺎي‬ ‫ﺑر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺧﻼﻓت‬(‫ﺑ‬ ‫ﺧدا‬ ‫از‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫دوﺑﺎره‬ ‫و‬ ،‫ﮫ‬‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﺳوي‬‫)رﺳﺎﻟ‬‫ﺳﯾر‬ ‫و‬ (‫ت‬‫ﺑ‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫از‬‫ﮫ‬‫ﺳوي‬ ‫)اﻣﺎﻣت‬ ‫ﺧود‬–‫ﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻣظﮭر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻣﻘﺎم‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺧودآﺋﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎم‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ (‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺟﺎي‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺧﻼﻓت‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫و‬ ‫ﻧدارد‬ ‫رﯾزي‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺟراﺋﻲ‬ ‫ارزش‬ ‫ﺑﻧدي‬ ‫ﺗﻘﺳﯾم‬ ‫اﯾن‬ ‫زﯾرا‬ .‫اﯾم‬ ‫ﻧﺷده‬ ‫ﻗﺎﺋل‬ ‫ﺗﻔﻛﯾﻛﻲ‬ ‫ﻣراﺣل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫وﻟﻲ‬ .‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻋﻣﻠﻲ‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﺑﻛﺎر‬‫و‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫ھﻔت‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫درﺳت‬ !‫ﺑﺧش‬ ‫ھداﯾت‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛﻧﻧده‬ ‫ﮔﻣراه‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﻧﺟوﻣﻲ‬ ‫ارزش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﺳﻣﺎن‬‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﻛﺑﯾري‬ ‫ﻣﯾزان‬‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻻﻣﺗﻧﺎھﻲ‬ ‫راه‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﺟﺎي‬ ‫در‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﺑود‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوي‬ ‫در‬ ‫ﻋﻣري‬ ‫ﻣن‬ !‫ﺣﻖ‬ ‫اطﻼق‬ ‫آﺳﺗﺎﻧﮫ‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اش‬ ‫ﻣﯾﺎﻧﮫ‬ ،‫آﻏﺎزش‬‫م‬،‫ﻋﺎﻗﻠﺗر‬ ،‫ﺑﮭﺗر‬ ‫اﻧدﻛﻲ‬ ‫ﻻاﻗل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻋﺎﺷﻘ‬‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣن‬ ‫از‬ ‫ﭘﺎﻛﺗر‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬‫ﻛﮫ‬‫ﺧودش‬ ‫در‬ ‫ھﯾﭼﻛس‬ .‫ﻛﻧم‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷم‬ ‫ﺧﺎدﻣش‬ ‫و‬ ‫ﭘرﺳﺗﻧده‬ ‫اﺑد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫و‬ ‫آﺳﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎم‬ ‫ﭘﺷت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫آدﻣﮭﺎ‬ ‫اﻛﺛر‬ ‫ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ‬ ‫وﻟﻲ‬ !‫اﺳت‬ ‫اﻣﺎم‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوي‬ ّ‫ﺳر‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ھم‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﺧودي‬ ‫ذھ‬ ‫در‬ ‫ﺷﯾطﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺗواﻧﻧد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧواھﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻗﺑرﺳﺗﺎن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻣﺣﺑوب‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻣﺎم‬‫ﻓرﺷ‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺧود‬ ‫ن‬‫ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧ‬ ‫اﻣﺎم‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺧدا‬ ،‫ﺗﮫ‬‫ﻧ‬‫اﺑد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ﻋزا‬!‫ﺷﺎﯾد‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﺷﻔﺎﻋت‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫داري‬
 • 5. ٥ "‫درون‬ ‫در‬ ‫ﺳﯿﺮ‬" ١-‫ﺧود‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫راه‬‫ﺑ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ازﻟﻲ‬ ‫ﻧﻘطﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫زﯾرا‬ .‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻋدم‬ ‫از‬ ‫راه‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫آ‬‫ﮫ‬‫ﻧﯾﺎﯾد‬ ‫ﺧود‬‫ﻣ‬‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫ﻣﻔروض‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﻲ‬‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻘروض‬‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬‫ﺑر‬ ‫و‬ ‫آﻣد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھر‬ ‫و‬ .‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺎﺑودي‬ ‫ﺑ‬ ‫آﻧﮭم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟز‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ !‫ﻣوﺟود‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﺧودآﺳت‬ ‫ﮔرﻓت‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﺎي‬‫ﮫ‬‫ﻣﻣﻛن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧودي‬ ‫ﻧﯾﺳت‬.‫ﻣﻲ‬ ‫دﻧﯾﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫آدﻣﻲ‬ !‫اﻧد‬ ‫ﺷده‬ ‫ﮔم‬ ‫ظﻠﻣﺎت‬ ‫در‬ ‫ھﻣﮫ‬ .‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﭘﯾﻣودﻧﻲ‬ ‫ظﻠﻣﺎت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﭘﯾر‬ ‫ﺑﻲ‬‫آ‬‫ﺳرﮔردان‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾران‬ ‫ﯾد‬ ‫ﺧ‬‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻗدر‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫وﻟﻲ‬ .‫ﭼﯾﺳت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫وﯾﺷﺗن‬.‫و‬ ‫آﻣدن‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﮭت‬ ‫زﻧدﮔﺎﻧﯾش‬ ‫ﺗﻼﺷﮭﺎي‬ ‫ﻛل‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﻣوﺟود‬ ٢-‫ﺑﻲ‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ھر‬ ‫ﻣﻧﯾت‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ﺧداي‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ .‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫ﭼون‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫دﯾﮕ‬ ‫ﺳوي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ﺧودي‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ﺣس‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اوﺳت‬ ‫ﺧودي‬‫ﺑ‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫در‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻛﺷﺎﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ران‬‫ﮫ‬‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫ﺑرﺳد‬ ‫ﺧود‬ .‫ﯾﺎﺑد‬ ٣-‫از‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑﻧد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ھم‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫در‬ ‫ﻋﻣرﺷﺎن‬ ‫آﺧر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻣردم‬ ‫ﻋﺎﻣﮫ‬‫آدﻣ‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻟم‬‫ﯾﺎن‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗرك‬ ‫را‬ ‫دﻧﯾﺎ‬ ‫ﺧودي‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ .‫روﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﻧﯾﺎ‬ ‫از‬ ‫ﻧﻔرت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﯾﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺑﯾزار‬ .‫ﺑرﺳﻧد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﮔر‬ ٤-‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫روﺣش‬ ‫و‬ ‫ﺟﺎن‬ ‫و‬ ‫دل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﮕﺎھش‬ ‫ﯾك‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺑﺎطﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ھﻣواره‬ ‫آدﻣﻲ‬‫آﯾﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧ‬ ‫از‬ ‫ﻧﺷﺎﻧﻲ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬‫ﺷده‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫ذاﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫وﺟودي‬ ‫ود‬.‫ﻧﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺳت‬ّ‫ﺣس‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬‫را‬ ‫وﺟود‬ ‫از‬ ‫ﺟدﯾدي‬ .‫ﻧﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬‫در‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوي‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬‫دل‬‫اﯾن‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺟﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺧوردن‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ارﺗﺑﺎطﺎت‬ ‫و‬ ‫اﻋﻣﺎل‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ھر‬ ‫دﻣﺎدم‬ ‫ﮔﻣﺷده‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺣﺳﺎس‬‫و‬ ‫ﺧواﺑﯾدن‬ ‫و‬ ...‫و‬ ‫ازدواج‬ ‫و‬ ‫ﻋﺑﺎدات‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫ﺗﺣﺻﯾل‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫و‬ ‫دوﺳﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎزي‬ ‫و‬ ‫ﺗﻔرﯾﺣﺎت‬ ‫و‬ ‫ھﻧر‬. ٥-‫ﺑ‬ ‫دم‬ ‫ھر‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻧﺎﺳت‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺑر‬ ‫آدﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫زﯾر‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ .‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ھﺳت‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﮕرد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟدﯾد‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫و‬ ‫دﮔر‬ ‫آﻓرﯾﻧﺷﻲ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﻓرﯾده‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬!‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﻛﻼم‬ ‫آن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫و‬"‫ﺷﺎھد‬ ‫ﺧﻠﻘش‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﮔرﻓﺗﯾم‬"- ٦-‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧوري‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻧوع‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺳﺗﮕﻲ‬ ‫ﺟدﯾد‬ ‫آﻓرﯾﻧش‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻧوع‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫ﻛل‬ ‫ﭘس‬ ‫وﺟو‬ ‫ﺷﻧﺎﺳد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫آﻧﻛﮫ‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻧﺟر‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺟز‬ ‫ﻧور‬ ‫اﯾن‬‫ﻧدارد‬ ‫د‬ .‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺎﺑودي‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ً‫ﺎ‬‫داﺋﻣ‬ ‫و‬ ٧-‫ﺑ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫وﺟود‬‫ﮫ‬‫اﯾﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ :‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬-‫ﻛﺎﻓراﻧﮫ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫و‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬-‫ظﻠﻣﺎﻧﻲ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫رواﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺟوھري‬ ‫ادراك‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫ﻛﮫ‬‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫وﻟﻲ‬ ! ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬‫ﻣﺗﻔﺎ‬ ‫ﺗﻔﻛر‬ ‫و‬ ‫ﮔري‬‫ﺷﺎﻛر‬ ‫و‬ ‫ﺣﻛﯾﻣﺎﻧﮫ‬ ‫اي‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺻﺎدر‬ ‫ھم‬ ‫ﻣﺗﺿﺎد‬ ‫ﺑﻠﻛﮫ‬ ‫و‬ ‫وت‬‫اﻧ‬‫اي‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻣﻧﻛراﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺧﯾﻼﻧﮫ‬ ٨-‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫از‬ ‫ﺟﺎھل‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎﻓردل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬‫روﯾﮕردان‬‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛردن‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾﻠﻲ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼرا‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﺧود‬ ‫طن‬ ‫ﻧﺎﺧوش‬‫ﻣرگ‬‫ﺑ‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫ﺑرﺣﻘﻲ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﻲ‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ھر‬‫ﺧود‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﮕرﯾﺳﺗن‬ ‫از‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎﮔزﯾر‬‫ﺧود‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬-‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎھﻲ‬-‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﯾژﮔﻲ‬ ،‫ﺑﯾﻧﻲ‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬‫ﻣوﺟودا‬ ‫ﺳﺎﺋر‬‫ت‬‫ﻣوﺟودي‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﺑ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺧود‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﻣﻧﺗﮭﻲ‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫داﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬‫ﻧﺑودن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑودن‬ :‫ﻓﻧﺎ‬ ‫ﺣس‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﯾت‬ ‫د‬‫ﺑ‬ ‫ﻛردن‬ ‫ﻧظر‬ ‫از‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫درﯾﺎﻓﺗﻲ‬ ‫ﮔوھره‬ ‫و‬‫ﮫ‬.‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ٩-‫ﺑ‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫در‬ ‫رﺳوخ‬ ‫ﺟز‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﺳﯾر‬‫ﮫ‬‫و‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫وﻟﻲ‬ .‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻧور‬ ‫واﺳطﮫ‬ .‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫و‬ ‫ﻧظﺎره‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﮕﺎھﻲ‬‫اﺳﻣﻲ‬ ‫دل‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫ﺟز‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﺳر‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫ﺗردﯾد‬ ‫ﺑﻲ‬ .‫دل‬ ‫ھوش‬ ‫و‬ ‫دل‬ ‫ﮔوش‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫ﻧﮭﺎد‬ ‫آن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫دﮔر‬ ١٠-‫ﺑﮫ‬ ‫دل‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫زﻧده‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ‬ ‫دل‬ ‫ﭘس‬‫دﯾن‬‫اﻣﺎﻣ‬ ‫ﻣﺣﺑت‬ ‫ﺟز‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫زﻧده‬ ،‫اﯾﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺣﻖ‬‫ﻲ‬‫زﯾرا‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫زﻧده‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺣﺑت‬ ‫دل‬ ‫ﻏذاي‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫زﻧده‬ ‫ﻣﺣﺑت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟز‬ ‫دل‬‫و‬‫دل‬‫ﺑ‬ ‫ﻏذاﯾش‬ ‫ﻓﻘدان‬ ‫در‬.‫رود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣرگ‬ ‫و‬ ‫اﻓﺳردﮔﻲ‬ ‫ﺳوي‬
 • 6. ٦ ١١-‫ﻣﻌﻧوي‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎدي‬ ‫ﻣﻧﺎﻓﻊ‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻛس‬ ‫آن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫داﺷﺗن‬ ‫دوﺳت‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺣﺑت‬‫و‬‫ﻓﻘط‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻋﺎطﻔﻲ‬ ‫ھوﯾت‬ ‫و‬ ‫ﻓطرت‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﺧداﺑﯾن‬ ،‫اﻟﮭﻲ‬ ‫اوﻟﯾﺎي‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣردم‬ ‫ﻧﺻﯾب‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺧﻠﺻﯾن‬ ‫و‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫اوﻟﯾﺎي‬ ‫ﻣﺧﺗص‬ ‫ﻣﻧ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اﻟﮭﻲ‬‫ﻗرار‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫اوﻟﯾﺎي‬ ‫از‬ ‫ﯾﻛﻲ‬ ‫ﻣﺣﺑت‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﭘس‬ .‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻧﺎن‬ ‫ﻣﺣﺑت‬ ‫ﺷﺄ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫دل‬ ‫ھوش‬ ‫و‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫داراي‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫زﻧده‬ ،‫دﻟش‬ ‫ﻧﮕﯾرد‬‫ﮫ‬‫و‬‫ا‬‫ﻧظ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫آن‬ ‫ﺳطﮫ‬‫ر‬‫را‬ ‫ﺟﺎن‬ ‫اﻋﻣﺎق‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ .‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫در‬ ‫ﷲ‬ ‫اﻟﻲ‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ﺳﺎﻟك‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻧظﺎره‬ ١٢-‫ﻛﺎﻓر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫و‬‫ﭼﺷم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دل‬ ‫ﻣرده‬ ‫و‬‫ﺑﯾﻧﺎ‬ ‫دﻟش‬‫ﻧﯾ‬‫دﯾﮕران‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺣﺗﺎج‬ ‫ﺧود‬ ‫وﺟود‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫و‬ ‫درك‬ ‫ﺟﮭت‬ ‫ﺳت‬ ‫ﺑ‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ .‫ﺑﺧﺷﻧد‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ھوﯾت‬ ‫او‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳت‬‫ﮫ‬‫ﻧﮕرد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬‫و‬‫ﯾﺎ‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫از‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫ا‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫در‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ِ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﻲ‬ ِ‫د‬‫ﺧو‬ ‫اﯾن‬ .‫ﺳت‬!‫دﯾﮕري‬ ١٣-‫ﺗﺣت‬ ‫و‬ ‫ﻣؤﻣن‬ ‫دﻟﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫دل‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫ﭘس‬‫وﻻﯾت‬‫ﻣﺣﺑت‬ ‫و‬‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺣﻘﻲ‬ ‫ﻣرد‬ !‫اي‬ ‫ﻋﺎرﯾﮫ‬ ‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫ﺧودي‬ ‫وﺟود‬ :‫دﯾﮕران‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻛﺳب‬ ١٤-‫و‬ ‫زﺷت‬ ‫و‬ ‫ﺑد‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾك‬ ‫اﻣﯾﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫ارزﺷﮭﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻻﯾﮫ‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑ‬ ‫را‬ ‫ﻧﺎﺣﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫و‬ ‫زﯾﺑﺎ‬‫ﮫ‬‫ﺗ‬‫در‬ ‫درﯾﺞ‬‫ﻧﯾﻛﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫ﭘﺎك‬ ‫را‬ ‫ﺑطﺎﻟﺗﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫زﺷﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺑدﯾﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ھﺎ‬‫زﯾﺑﺎﺋﻲ‬ ‫و‬‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﺣﻛﯾم‬ ‫و‬ ‫ﺗﻛﻣﯾل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺻدﯾﻖ‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻛﺛرت‬ ‫از‬ ‫ﺗدرﯾﺞ‬‫ﮫ‬‫ارزﺷﮭﺎي‬ ‫واﺣد‬ ‫ﺳوي‬‫ﻣﯾ‬ ‫راه‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫وﺟود‬‫ﭘﯾﻣﺎ‬‫ﯾد‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻠﺣﻖ‬ ‫ﺧداﯾش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬!‫ﻣوﺟود‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آ‬ ١٥-‫ﺗﺟﺳم‬ ،‫اﻧﺳﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬‫از‬ ‫آﻧﺳت‬ ‫ارزﺷﮭﺎي‬ ‫و‬ ‫اﻣﯾﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎﻻت‬ ‫و‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ن‬ّ‫ﯾ‬‫ﺗﻌ‬ ‫و‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﭘﺳت‬‫ﭘدﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫وﻟﻲ‬ .‫ﻣﻔﺎھﯾم‬ ‫ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن‬ ‫ﺗﺎ‬‫د‬‫در‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫را‬ ‫ھﺎﯾش‬ ‫ه‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫راه‬ ‫اش‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫ﺑﯾﻧﺎي‬ ‫و‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫درون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻛﮫ‬‫ھ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﺑﯾﺎﺑد‬ ‫آﻓﺎق‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اﻧﻔس‬ ‫ﺗﺎ‬‫و‬ ‫اﻧﺑﺳﺎط‬ ،‫ﺳﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺷﻧﺎﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﯾﻛدﯾﮕر‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫و‬ ‫ظﺎھر‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫اﻧﺷراح‬ ‫ر‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﮔم‬ ‫ﺧودش‬ ‫از‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫اﯾﻧﺻورت‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧﺎﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن‬‫ا‬‫ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫روﺷن‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻧﮕﺎه‬.‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ظﻠﻣﺎت‬ ‫ﺟز‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ،‫ﻧور‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑدون‬ ‫و‬ ١٦-‫ﺑﺷر‬ ‫وﺟودﯾﺎﺑﻲ‬ ‫ﺳﻛﮫ‬ ‫روي‬ ‫دو‬ ‫اﻧﻔس‬ ‫و‬ ‫آﻓﺎق‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ﭘس‬‫ا‬‫ﻛﮫ‬ ‫ﺳت‬ .‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺟز‬ ‫وﺟود‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﻣﺎل‬"‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑداﻧﯾد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺳﺎزﯾم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﺷﻛﺎر‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﺑرون‬ ‫و‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻧﺷﺎﻧﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫او‬‫ﻧدارﻧد‬ ‫ﺑﺎور‬ ‫را‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫دﯾدار‬ ‫ﻣردﻣﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬."‫ﻗرآن‬-‫ﺳردر‬ ‫راز‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬‫وﺟودي‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫ﮔﻣﻲ‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﺑﺎور‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫زدﮔﻲ‬ ‫ﻗﺣطﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻋذاﺑﮭﺎ‬ ‫و‬‫ﻛﮫ‬‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻧﮭم‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﻧﻲ‬ ‫دﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫دﯾدﻧﻲ‬ ‫ﺧدا‬ !‫دﻧﯾﺎ‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫در‬ ١٧-‫در‬ ‫وﺟود‬ ‫وﺟﮫ‬ ‫و‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫ﻧظر‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫از‬ ‫وﺟﮭﻲ‬ ‫و‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬‫ﻣ‬‫ذات‬ ‫ﻧور‬ ‫از‬ ‫ﻧﻣود‬ ‫ﺧود‬ ‫ذات‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻧظر‬ ‫و‬ ‫رﺳﯾد‬ ‫ﺧود‬ ‫ذات‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼون‬ ‫و‬ .‫ﺑﯾﻧدش‬ ‫ﻲ‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾش‬‫وﺟود‬‫ﺑرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫واﺣده‬‫اﯾ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﯾدار‬ ‫ھم‬‫وﺟود‬ ‫ﻛﻣﺎل‬ ‫ن‬‫ﺳﺎﻟك‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬ ‫دﯾ‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﻋﺎرف‬‫د‬‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻠﺣﻖ‬ ،‫ﺣﻖ‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫و‬ ‫اﺑدي‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ار‬ .‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ١٨-‫ﺑ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﮫ‬‫ﺗﺳﺧﯾر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺑرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫رﺳوخ‬ ‫ھم‬ ‫ﺑرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﻔوذ‬ ‫ﺧود‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻣﯾزاﻧﻲ‬ ‫ﺧود‬‫ھﻣ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ﻣﻲ‬.‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻛﺳب‬ ‫ﺎن‬"‫ھر‬ ‫و‬ ‫آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫ﺧداوﻧد‬‫ﭼ‬‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫آﻧﮭﺎﺳت‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﺗﺳﺧﯾر‬‫اﺳت‬ ‫آورده‬."‫ﻗرآن‬- ١٩-‫و‬ ‫ﻣؤﻣن‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﺧدا‬ ‫ﭼون‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧودي‬ ‫اش‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻧزد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫وﺟود‬ ،‫ﺑﺎطن‬ ‫اھل‬ ‫و‬ ‫ﺑﺻﯾر‬ ‫ﺟﺎﻧ‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺻﻣد‬ ‫و‬ ‫اﺣد‬ ‫وﺟودي‬ ‫ﺻﺎﺣب‬!‫وﺟود‬ ‫ﺟﺎﻧﺷﯾن‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﮔوﯾﻧد‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺷﯾن‬ ٢٠-‫ﻛﺎﻓر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﻟﻲ‬ّ‫ﻣ‬‫ﻛ‬ ‫و‬ ‫ظﻠﻣﺎﻧﻲ‬ ‫وﺟودي‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻧزد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫وﺟود‬ ،‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫ﻏﺎﻓل‬ ‫و‬ ‫ﺟﺎھل‬ ‫و‬ ‫دل‬‫و‬ ‫ﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺎدي‬ً‫ا‬‫ﻣﺳﺗﻣر‬ ً‫ﺎ‬‫اﺗﻔﺎﻗ‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﺻﺎﺣﺑش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھم‬ ‫اي‬ ‫ذره‬ ‫ﻛﮫ‬‫ﺗر‬ ‫ﺣرﯾص‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫زده‬ ‫ﻗﺣطﻲ‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ﻣﯾ‬‫ﺻﺎﺣ‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫ﺳﺎزد‬‫ﺑ‬‫دﻧ‬ ‫ﻗدرﺗﮭﺎي‬ ‫ﺎن‬‫وﺟود‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺿد‬ ِ‫د‬‫وﺟو‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﻧوري‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺻﺎﺣﺑﺎن‬ ‫ﺧﺻم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﯾوي‬ !‫ﻋدﻣﻲ‬
 • 7. ٧ ٢١-"‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎﺑود‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﭘروردﮔﺎر‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﺟز‬."‫ﻗرآن‬-‫ﻧورش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫دﯾدار‬ ‫را‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﭘس‬ ‫ھﺳﺗ‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﻠﺣﻖ‬‫ﻲ‬‫ﻧﺎﺑود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺣﻛوم‬ ‫ﻣﺎﺑﻘﻲ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫اﺑدي‬‫ي‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘرﺳﺗﻲ‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫و‬ ‫دﻧﯾﺎﭘرﺳﺗﻲ‬ ‫ﺣرص‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﻣو‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﭘرﺳﺗش‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬‫ﺟ‬‫ﺟ‬ ‫اﻧﮭدام‬ ‫و‬ ‫ﺗﺑﺎھﻲ‬ ‫ب‬‫ﮭ‬‫ﺣﺎ‬ ‫ﻣﺎدي‬ ‫ﺗﻣدن‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺎن‬‫ﻛ‬‫م‬ .‫ﺷﺎھدﯾم‬ ‫ﻣدرن‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑر‬ ٢٢-‫ﺑ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ازل‬ ‫ھوي‬ ‫ذات‬ ‫ﻧﻘطﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺧدا‬ ‫روح‬ ‫ﺣﺎﻣل‬ ‫آدﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫را‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫آن‬ ‫واﺳطﮫ‬ "‫ﺧود‬"‫ﻛﮫ‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﺟﺳم‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣﻘﻖ‬ ‫و‬ ‫رﺳﺎﻧﯾده‬ ‫اﺛﺑﺎت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺎﺑودي‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫اﺑطﺎل‬ ‫دﭼﺎر‬.‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﺳت‬ (‫)او‬ ‫ھوﺋﻲ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫وﺟودي‬ ‫اﯾن‬ ‫زﯾرا‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﺑطﺎﻟت‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻛﺎﻣﯾﮭﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫راز‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ !‫ﺑﺷري‬ ‫ﻣﻧﯾت‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣن‬ ‫را‬ ‫ھو‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﻧﺎﺑودي‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭘوچ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺳرش‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻣﻧﯾت‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫ﺳﺎزد‬ ‫ﺧودش‬ ‫ازﻟﻲ‬ ‫ھوي‬ ‫ﻧﻘطﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺳوي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ﺳﺎﻟك‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫ﻣﮕر‬ .‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﻘطﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺣرﻛت‬ ‫در‬‫ا‬ ‫ﺧود‬ ،‫ھو‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫آن‬ ‫ﺧﻠﯾﻔﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻠﺣﻖ‬‫ﺧود‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﺧود‬ ،‫ﺑﺷري‬‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آ‬"‫ھو‬ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﺎ‬".‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺣﻘﻖ‬ ٢٣-‫ﯾ‬ ‫دﭼﺎر‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫ﻋﺎﻣﮫ‬‫وﺟود‬ ‫ادراك‬ ‫در‬ ‫ﻋظﯾم‬ ‫ﺗﻘﻠب‬ ‫و‬ ‫ﻣﻛر‬ ‫ك‬‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣن‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ذات‬ ‫ھوي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧﻧد‬‫ﮫ‬‫ﻣرﻛزي‬ ‫ھﺳﺗﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫اوﺳت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻧم‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮔوﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻋرﺿﮫ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺟﺎي‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﻓﻼﻛت‬ ‫اﻟﻌﻠل‬ ‫ﻋﻠت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬ ‫ﻏرور‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺷﯾطﻧت‬ ‫و‬ ‫ﺧودﻓرﯾﺑﻲ‬ ٢٤-‫ﺧ‬ ‫ﻧرﺳد‬ ‫وﺟودش‬ ‫ھوﺋﻲ‬ ‫ذات‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫و‬‫ﺷ‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫د‬‫و‬‫اﻟ‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫در‬ ‫ﺟز‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫ﷲ‬ ‫ﻲ‬ ‫اﻧ‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻣﻣﻛن‬ ‫ﺧودآ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾك‬ ‫ھداﯾت‬ ‫و‬ ‫وﻻﯾت‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬‫ﭘﯾر‬ ‫ﺑﻌﻧوان‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺳﺎﻧﻲ‬‫اﻣﺎم‬ ‫و‬ ‫طرﯾﻘت‬ .‫ھداﯾت‬ ٢٥-‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫از‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﭘس‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫درون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫اﻧﺑﺳﺎط‬ ‫و‬ ‫ﺗﺟﺳم‬ ،‫ﺑرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﻔﺗﯾم‬ ‫ﻣﻠﻛوﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫ﺗﺎ‬‫ﺑ‬ ،‫ﻻھوﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺟﺑروﺗﻲ‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ﺣﺿور‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫در‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺻورت‬ ‫طﺑﯾﻌت‬ ‫ﻣﺎوراي‬ ‫و‬ ‫طﺑﯾﻌت‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ﻛﺷف‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اي‬ ‫ﻣرﺣﻠﮫ‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫در‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫دارد‬ .‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ٢٦-‫اوﺳت‬ ‫ﺑدن‬ ‫ھﻣﺎﻧﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑرون‬ ‫و‬ ‫درون‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣرز‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫ﺟﻠوه‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﺑﯾروﻧﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫از‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫اوﻟﯾن‬ ‫و‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﺗرﺗﯾب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﮭﺎﻧش‬ ‫و‬ ‫زﯾرﯾن‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻻﯾﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫ھﺎھوﺗﻲ‬ ‫واﺣد‬ ‫ذات‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻻھوﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺟﺑروﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻠﻛوﺗﻲ‬‫اﺳﻔل‬ ‫درك‬ ‫از‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ .‫رﺳد‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺗﻣرﻛز‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫در‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫اﻋﻼﺋﻲ‬ ‫ﻋرش‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن‬‫آ‬‫ﺧود‬ ‫وﺟود‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻧﻛﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬‫ﺳﻠطﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫ﺑرون‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﻛل‬ ‫ﺑر‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﺣﺎطﮫ‬‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬.‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬"‫ﻛل‬ ‫وﺟود‬ ‫در‬ ‫ﻣﺗﻣرﻛز‬ ‫ﺟﮭﺎن‬‫اﺳت‬ ‫آﺷﻛﺎر‬ ‫اﻣﺎﻣﻲ‬." ٢٧-‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﺻورت‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫وﻟﻲ‬‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫آن‬ ‫زﯾرﯾن‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ارزﺷﮭﺎي‬ ‫و‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫اﺳرار‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺣﺎﻣل‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫روﻧﻲ‬ .‫ﺑﺎﺷد‬‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺻورت‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻻﻣﺗﻧﺎھﻲ‬ ‫ﻛﺎﺋﻧﺎت‬ ‫در‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ﺻور‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻋﺻﺎره‬ ،‫ﺑﺷر‬ ‫ﺑﯾروﻧﻲ‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﭘس‬ ‫ﺻ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠوم‬ ‫و‬ ‫اﺳرار‬ ‫ﻛل‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫رخ‬ ‫ﻣﻛﺎن‬ ‫ﻋﺎﻟم‬.‫اوﺳت‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻔﺎت‬ ٢٨-‫ﺻورت‬ ‫در‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫ﭘس‬‫آ‬‫ﻣﺛﺎﺑﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﻣﻲ‬‫ﺳﯾ‬‫و‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟز‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫آدم‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫وﺟود‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫اﺳرار‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧور‬ ‫اﯾن‬ ‫اﻟﺷﻌﺎع‬ ‫ﺗﺣت‬ .‫آﯾد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﻣﻣﻛن‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬‫ﺻ‬‫ﺷﮭود‬ ‫و‬ ‫درك‬ ‫آدم‬ ‫ﺻورت‬ ‫در‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ور‬ .‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ٢٩-‫آدﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺟﻣﺎد‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﭘﯾداﯾش‬ ‫ﻣﻘﺻود‬ ‫و‬ ‫ﺑﺳﺗر‬ ‫و‬ ‫ﻣﻧﺷﺄ‬ ‫ﺧﺎك‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﺟﻣﺎد‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ .‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻛﻣﺎﻻت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮔردان‬ ‫آﺋﯾﻧﮫ‬ ‫ﺻورﺗش‬ ‫و‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ظﮭورات‬ ‫اﯾن‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ‬ ٣٠-‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬‫و‬‫ﺟﺑروﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻠﻛوﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬‫و‬‫و‬ ‫ﻻھوﺗﻲ‬‫ﺟﻣﺎل‬ ‫زﯾرﯾن‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻻﯾﮫ‬ ‫در‬ ‫ھﺎھوﺗﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋرﯾﺎن‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﺻورت‬ ‫در‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭘﻧﮭﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻧﮭﻔﺗﮫ‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﯾﺎﻓت‬ ‫دﺳت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫اﻧدرون‬ ‫ﺳﯾر‬ ‫در‬ ‫ﺟز‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﻲ‬‫ﮫ‬‫ﯾك‬ ‫ﺑﯾروﻧﻲ‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﻗدرت‬ ‫واﺻل‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﻋرﻓﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫از‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ .‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻣﻛن‬‫ن‬‫او‬ ‫ﺑﺎطﻧﻲ‬ ‫ﻛﻣﺎﻻت‬
 • 8. ٨ ‫ﯾﺎﻓت‬ ‫راه‬‫ﺧداوﻧد‬ ‫ازﻟﻲ‬ ‫ذات‬ ‫و‬ ‫ھﺎھوﺗﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫زﯾرا‬‫ﺻورت‬ ‫در‬‫ﻛﺎﻓران‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ .‫اﺳت‬ ‫آﺷﻛﺎر‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻛﻧﯾم‬ ‫ﺟﺑران‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎزﮔردﯾم‬ (‫)ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﺧﺎك‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﮔر‬ ‫ﯾﻛﺑﺎر‬ ‫ﻛﺎش‬ ‫اي‬ ‫ﮔوﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻗﯾﺎﻣت‬ ‫در‬ (‫)ﻏﺎﻓﻼن‬. ٣١-‫ﺑ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫دﮔر‬ ‫طرﻓﻲ‬ ‫از‬‫ﮫ‬‫ﺻو‬ ‫و‬ ‫اﺳرار‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫اھل‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺧود‬ ‫درون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻣﯾزاﻧﻲ‬‫وﺟود‬ ‫ﻧﮭﺎن‬ ‫ر‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺻورت‬ ‫در‬ ‫را‬.‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺷﮭود‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ٣٢-‫ﺗﺑﻌﯾدي‬ ‫ﻓرﺷﺗﮫ‬ ‫ﯾك‬ ‫ھم‬ ‫و‬ ‫ﻣﺟﺳم‬ ‫روح‬ ‫ﯾك‬ ‫ھم‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎطﻖ‬ ‫ﺣﯾوان‬ ‫ﯾك‬ ‫ھم‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺗﺣرك‬ ‫درﺧت‬ ‫ﯾك‬ ‫ھم‬ ‫واﺣد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺧداﺋﻲ‬ ‫ھم‬ ‫و‬ ‫ﺧﺎك‬ ‫در‬.‫اﺳت‬ ‫ﻏﺎﻓل‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧداﺋﯾت‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ٣٣-‫ﻛﺎﻣل‬ ‫ﻣظﮭر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫ﺳﻧﮓ‬ ‫ﻗطﻌﮫ‬ ‫ﯾك‬ ‫ھم‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫ﻓرﺷﺗﮫ‬ ‫ﯾك‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫ﺣﯾوان‬ ‫ﯾك‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫ﮔﯾﺎه‬ ‫ﯾك‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻣﺣض‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺣض‬ ‫اﯾده‬ ‫از‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫ﺗﺟﺳم‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬ ‫از‬ ‫وﺟود‬!‫ظﮭور‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ !‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫ﺗﺎرﯾﻛﻲ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫ﻧور‬ ‫از‬ .‫ﺧداﺳت‬ ٣٤-‫درب‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺻورت‬‫ﻧور‬ ‫و‬ ‫ﻋدم‬ ‫و‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣرز‬ ‫اﺳت‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ورود‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺗﺎرﯾﻛﻲ‬ ‫و‬ ٣٥-‫ﺑﺷر‬ ‫ﺻورت‬ ‫زﯾرا‬ .‫ﺑﺷرﻧد‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺳﺟده‬ ‫ﻣﺷﻐول‬ ‫دﻣﺎدم‬ ‫ﻣﻼﺋك‬ ‫و‬ ‫ﻣوﺟودات‬ ‫و‬ ‫ﻛرات‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ذرات‬ ‫از‬ ‫ﻛﺎﺋﻧﺎت‬ ‫ﻛل‬ .‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫ﻣظﮭر‬ ٣٦-‫ﺷﻧﺎﺧﺗ‬ ‫ﻣﺣل‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ .‫اﺳت‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ‬ ‫ﻣﺣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫وﺟود‬ ‫ﻋرﻓﺎت‬ ،‫اﻧﺳﺎن‬ .‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﮫ‬.‫اﺳت‬ ‫ھر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬‫ر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻛﺳﻲ‬‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ﻣوھوم‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﮭﺎي‬ ‫اﻻ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺣﺎل‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺟز‬ .‫ﻣﯾرا‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎطل‬ ٣٧-‫در‬ .‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺎﺋل‬ ‫ﺑرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫از‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺟﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ھر‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬‫ﺟ‬‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﻛل‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫در‬ .‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻛل‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﻣﺎدي‬ ‫ﺣﯾواﻧﺎت‬ ‫ﻋواﻟم‬ ‫ﻛل‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫در‬ .‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻋﻠم‬‫در‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫داﯾﻧﺎﺳورھﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎﻛﺗرﯾﮭﺎ‬ ‫از‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫ﻣﻠﻛوت‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﻣﻠﻛوﺗﻲ‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫ارواح‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ .‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫وﺣداﻧﻲ‬ ‫ذات‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ٣٨-،‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎ‬‫و‬ ‫ﺷﻧوﯾم‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫ﺧودﻣﺎن‬ ‫ﺟز‬.‫ﻛﻧﯾم‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﻟﻣس‬ ‫و‬ ‫ﭼﺷﯾم‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺑوﺋﯾم‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﺧدا‬‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫ذات‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘرﺳﺗش‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧودﻣﺎن‬ ‫ذات‬ ‫ﭘرﺳﺗش‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫ھم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﭘرﺳﺗﻲ‬‫آداب‬ ‫ﭘرﺳﺗش‬ .‫ﺑرﺳﯾم‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫وﺟود‬‫ﺷﯾﺎطﯾن‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫دﺷﻣﻧﺎن‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫و‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺟﻧون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﮔر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬ ‫ا‬ ‫ﺧواھﻧد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷوﯾم‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﺧدا‬ ‫دﯾن‬ ‫ﻛل‬ ‫ﭘس‬ .‫ﺷود‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻛﻣﺎل‬ ‫ﻣظﮭر‬ ‫ﻧﺳﺎن‬‫وﺟود‬ ‫رﺳم‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫ھم‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫اﺧﻼق‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬ ٣٩-‫ﺑ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫اﺧﻼق‬ ‫و‬ ‫دﯾن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺣﺎﻛم‬ ‫ﻛﻠﻲ‬ ‫روح‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺗﻘوا‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﮔذﺷﺗن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬‫طﺑﻘ‬‫راه‬ ‫ﺟﮭت‬ ‫وﺟود‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫ﮫ‬ ‫اي‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬!‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫در‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫وﺣداﻧﻲ‬ ‫ذات‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫زﯾرﯾن‬‫ﺟﮭت‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﺟﻣﺎدﯾت‬ ‫از‬ ‫ﮔذﺷﺗن‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ورود‬ ‫ﺟﮭت‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﺣﯾواﻧﯾت‬ ‫از‬ ‫ﮔذﺷﺗن‬ ‫و‬ .‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫از‬ ‫ﮔذﺷﺗن‬ ‫و‬ .‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷدن‬ ‫وارد‬ ‫اﻟ‬‫ﻲ‬!‫آﺧر‬ ٤٠-‫و‬ ‫ﺟﺑروﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻠﻛوﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﺧوي‬ ‫و‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫و‬ ‫اﻋﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫اﻣﯾﺎل‬ ‫و‬ ‫اﻓﻛﺎر‬ ‫از‬ ‫ﺳﺧن‬ ‫ﭘس‬ ‫ﯾ‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﻻھوﺗﻲ‬.‫اﺳت‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﯾﻛﻲ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺑروﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫دروﻧﻲ‬ ‫اﻧﻔﻌﺎﻻت‬ ‫و‬ ‫ﻓﻌل‬ ‫از‬ ‫ﯾك‬ ‫ھر‬ ‫ﻌﻧﻲ‬ ٤١-‫ﺑﺷر‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ھر‬‫ي‬‫ﺑ‬ ‫ھم‬ ‫را‬ ‫ﻗﺑﻠﻲ‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬‫ﮫ‬.‫داراﺳت‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﺗري‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫رﺷد‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺑ‬ ‫را‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺣﯾوان‬ ‫ﯾك‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬‫ﮫ‬.‫داراﺳت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗري‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫رﺷد‬ ‫ﺷﻛل‬ ٤٢-‫ﭼﯾﺳت؟‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﻋواﻟم‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﯾك‬ ‫ھر‬ ‫وﺟودي‬ ‫ارﻛﺎن‬ ‫آﯾﺎ‬‫داراي‬ ‫ھﻣﮫ‬ .‫ﻣﻛﺎﻧﻧد‬ ‫در‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫و‬ .‫دارﻧد‬ ‫ﺟﺳﻣﺎﻧﯾت‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﺻورت‬‫و‬‫ﺗﻐذﯾ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫و‬ .‫ﻣﺗﻔﺎوﺗﻲ‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دارﻧد‬ ‫ﺣرﻛت‬‫ﮫ‬ ‫ﻣﯾ‬.‫ﻣﺗﻔﺎوﺗﻲ‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﺷﯾوه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻐذﯾﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧﻧد‬‫دﯾﮕر‬ ‫اي‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯾﺎھﻲ‬ ‫ﺳﻠوﻟﮭﺎي‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺗم‬ ‫ذرات‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﻣﺗﻔﺎوت‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫در‬ ‫اراده‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫درﺟﺎت‬ ‫در‬ ‫اﻧد‬ ‫اراده‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻛﺛﯾرﻧد‬ ‫ﻗدرت‬ ‫داراي‬‫ﺑ‬ ‫وﺟود‬‫ﮫ‬‫ﻋﺎﻟم‬ ‫از‬ ‫ﺗدرﯾﺞ‬
 • 9. ٩ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺿد‬ ‫و‬ ‫ﻣﺳﺗﻘل‬ ‫اي‬ ‫اراده‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫در‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫رﺷد‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬‫اﺳت‬ ‫ﻛﻔر‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻣﻧﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھوﯾت‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻧﺎﻧ‬ ‫و‬ ٤٣-‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻧﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ھوﯾت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻧﺎﻧ‬ ‫اراده‬ ‫داراي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣوﺟودي‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻧ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫ﺧود‬ ‫ھم‬ ‫را‬ ‫اراده‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ !‫ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎﻓراﻧﮫ‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬‫اﺳت‬ ‫ﮭﺎده‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫روح‬ ‫ﭘس‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣوﺟودي‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫ﺧدا‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧﻠﯾﻔﮫ‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛرده‬ ‫اراده‬ ‫زﯾرا‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺷر‬،‫ﺑ‬ ‫را‬ ‫ﺑﺷر‬‫ﮫ‬‫اﺳﺗﻔﺎده‬ ‫ﺳوء‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ﺧﻼﻓت‬ ‫اﺧﺗﯾﺎر‬ ‫و‬ ‫اراده‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺟﺎھل‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫وﻟﻲ‬ .‫ﺧواﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻧﯾت‬ ‫و‬ ‫ﺧودﯾت‬ ‫ﺳوي‬ ‫اﯾن‬ ‫رﺳم‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﻧد‬ ‫آﻣده‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫اﻧﺑﯾﺎي‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬.‫دھﻧد‬ ‫ﺗﻌﻠﯾم‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺑﮫ‬ ،‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧدا‬ ‫و‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھو‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺣول‬ ٤٤-‫ﻧﻔ‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫طرﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫و‬ ‫ﻣؤﻣن‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺗزﻛﯾﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻘوا‬ ‫و‬ ‫س‬‫آ‬‫ﺋ‬‫و‬ ‫ﻛﺎﻓر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻲ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺻﻧﻌت‬ ‫و‬ ‫ﻓﻧﻲ‬ ‫ﻋﻠوم‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺑﺎدرت‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘﯾراﻣوﻧش‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻛردن‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫طرﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺟﺎھل‬ ‫ﻟذا‬‫ظﺎ‬ ‫ﺗﻲ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﻧ‬ ‫و‬ ‫ﺧودﯾت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ﻣﻧﯾت‬ ‫و‬ ‫ﺧودﯾت‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬‫ﺗﺟﺎوز‬ ‫و‬ ‫ﻟﻣﺎﻧﮫ‬‫ﻛﻧﻧده‬ ‫ﻧﺎﺑود‬ ‫و‬ ‫ﻣﺧرب‬ ‫و‬ ‫ﮔراﻧﮫ‬ .‫اﺳت‬ ٤٥-،‫ﻛﺎﻓر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﺑر‬ ‫ﺷﮭﺎدت‬ ‫و‬ ‫ﺑﺻﯾرت‬ ‫و‬ ‫ﺧودآﮔﺎھﻲ‬ ‫از‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ذات‬ ‫ﺧودآي‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﮔم‬ ‫ظﻠﻣﺎت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺳﺎﻗط‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬"‫آ‬"‫ي‬‫وﺟود‬‫ﻣﻲ‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫را‬‫ﻧﻔس‬ ‫ﺧودﯾت‬ ،‫ﻋﺎرف‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﻟﻲ‬ .‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ذاﺗش‬ ‫ﺧودآﺋﻲ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬.‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻠﺣﻖ‬ ‫ھو‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻣن‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧودآ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫رﺳﺎﻧد‬‫ﻛﺎﻓر‬‫ﺑرون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﻧﺟﺎم‬ ‫را‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫اﯾن‬ ‫درون‬ ‫ﺑﺳوي‬ ‫ﺑرون‬ ‫از‬ ‫ھم‬ ‫ﻣؤﻣن‬ ‫و‬‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﻣﺗﺿﺎدﻧد‬ ً‫ﻼ‬‫ﻛﺎﻣ‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ﺣرﻛت‬ ‫دو‬ ‫داراي‬ ‫ﭘس‬ .‫دھد‬ ‫ﻣﺗﻔﺎوت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫ارزﺷﮭﺎي‬ّ‫ﺷر‬ ،‫اﯾن‬ ِ‫ﺧﯾر‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺗﺿﺎد‬ ‫و‬ِ.‫اﺳت‬ ‫آن‬ ٤٦-‫ﺷﮭﺎدت‬ ‫و‬ ‫ﻧظﺎرت‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﺗﺄﻣل‬ ‫و‬ ‫ﻛردن‬ ‫ﻧظر‬ ‫در‬ ‫ﺟز‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫ﺑدﯾن‬ ‫ﻧﺎﻣﯾم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧودآ‬ ‫را‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﮔر‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫درك‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬.‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﺧودآﺋﻲ‬ ٤٧-‫ﻧ‬‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫درﺑﺎره‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗﻔﻛر‬ ‫و‬ ‫ظر‬‫ﻣﻲ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺧدا‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫اﯾده‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻧﺟر‬ ‫طﺑﯾﻌت‬ ‫و‬‫آ‬.‫ﯾد‬ ‫اﺣﺳﺎ‬ ،‫دروﻧﻲ‬ ‫ﺗﺄﻣﻼت‬ ‫در‬ ‫وﻟﻲ‬‫در‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻗﻠﺑﻲ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﺧدا‬ ‫س‬‫رو‬‫ا‬‫ﺿروري‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫ن‬ .‫اﺳت‬ ٤٨-‫ﺗﻔﻛرا‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫در‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫ذھن‬‫ﺑرون‬ ‫در‬ ‫ﺧداﺋﻲ‬ ‫ﻣﻧﺗﮭﻲ‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺑﺎور‬ ‫و‬ ‫اﯾده‬ ‫ﺑﮫ‬ ،‫ﺑرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫درﺑﺎره‬ ‫ﺗش‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ،‫دروﻧﻲ‬ ‫ﺗﺄﻣﻼت‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣودن‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫وﻟﻲ‬ .‫ﺧود‬ ‫از‬‫ﮫ‬‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫ﻗﻠﺑﻲ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﺻورت‬ ‫د‬‫ر‬ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫زﯾرا‬ .‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ون‬‫دل‬‫د‬ ‫ﺗﺄﻣﻼت‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫آدﻣﻲ‬‫ر‬‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫زﻧده‬ ‫وﻧﻲ‬‫و‬ ‫درك‬ ‫ﺑراي‬ ‫آﻣﺎده‬ ‫ﭘذﯾر‬ ‫و‬ ‫درﯾﺎﻓت‬‫ا‬.‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺋﻲ‬ ٤٩-‫ﺑ‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫روﯾﺎروﺋﻲ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﺟﺎوﯾد‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫ﺧداوﻧد‬‫ﮫ‬‫ﺧودآﺋﻲ‬ ‫ھﻣ‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫راﺑطﮫ‬ ،‫ﺧدا‬ .‫اﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﺎ‬‫و‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧطور‬‫ﺧودش‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺧدا‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻣﯾ‬.‫ﺑﺎﺷد‬"‫د‬ ‫ﭼون‬‫آﻓرﯾدم‬ ‫را‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻛﻧم‬ ‫ﻣﻌرﻓﻲ‬ ‫و‬ ‫آﺷﻛﺎر‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫داﺷﺗم‬ ‫وﺳت‬". ٥٠-‫و‬ ‫اوج‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮔوﺋﯾم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬‫ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫اﺷد‬ .‫ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد‬ ،‫ﻋﺎﺷﻘﺎن‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ .‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧودش‬ ٥١-‫و‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺣﺟﺎب‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎﺋل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫روﯾﺎروﺋﻲ‬ ‫در‬‫ﺗﺎرﯾﺧﻲ‬ ‫ﺣﺎﻓظﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺧﺎطره‬ ‫ﺧداﺳت‬-‫زﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺣﯾواﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫ﺗﻌﻠﻘﺎت‬ ‫و‬ ‫اﻋﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫اﻣﯾﺎل‬ ‫از‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﮫ‬‫آن‬ ‫ﺗزﻛﯾﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗوﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫او‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻟﺣﺎق‬ ‫و‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ﻟﻘﺎي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫روﯾﺎروﺋﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫روﺑرو‬ ‫ﺧود‬ ‫ذات‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫رﻓﺗﮫ‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫اﻧﺳﺎ‬ ‫از‬ ‫وﺟود‬ ‫ظﮭور‬.‫اﺳت‬ ‫ظﺎھر‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎﺿر‬ ‫ﻣوﺟودي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ن‬ ٥٢-‫ﺧود‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬ ‫ذھن‬ ‫در‬ ‫آدﻣﻲ‬‫و‬‫ﮔوش‬ ‫و‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫وﺟودش‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫ذره‬ ‫ھر‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ھوش‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ﻧﮕﺎه‬ ‫اﯾن‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫درﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫اش‬ ‫واﺳطﮫ‬‫ﺑ‬‫ﮫ‬ ‫و‬ ‫اوﺳت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻛﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑرﺳد‬ ‫ذات‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧش‬ ‫و‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﻧور‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺧدا‬ ‫روﯾﺎروﺋﻲ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫ﺧود‬ ‫ﻧﮫ‬‫و‬‫ﻗ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دش‬‫ﻠ‬‫واﻗﻌﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟدﯾد‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﻣرو‬"‫ﺑرﺑﻛم‬ ‫اﻟﺳت‬"!
 • 10. ١٠ ‫وﺟود‬ ‫ﭘس‬.‫را‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻛل‬ ‫آﻓرﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﮔر‬ ‫ﯾﻛﺑﺎر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫و‬ ‫ﺧﻠﻘت‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫ﻋﺎرف‬ ٥٣-‫ﻣﻲ‬ ‫رخ‬ ‫ﺧﻼﻓت‬ ‫و‬ !‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫ھو‬ !‫ﻣﺷﮭود‬ ‫و‬ ‫ﺷﺎھد‬ :‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﺟﻠﻲ‬ ‫دو‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫وﺟود‬ ‫در‬ ‫ﺧداوﻧد‬‫ﺑر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫دھد‬ ‫ﮔ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧودآ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺷﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ھو‬ ‫ﺟﺎي‬‫وﺟود‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫ردد‬ِ ‫آدم‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬.‫اﺳت‬ ‫ﻋدﻣﻲ‬ ٥٤-‫روﺑرو‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻌﻠوم‬ ‫ﭘس‬ .‫ﯾﺎﺑد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫و‬ ‫ﻧدارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫ﭼون‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫و‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﯾﻛﻲ‬ ‫روﯾﺎروﺋﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ .‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫درك‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬‫آ‬.‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫و‬ ‫وﺟود‬ ‫ﯾﻛﻲ‬ .‫اﺳت‬ ‫دم‬ .‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﯾﻛدﯾﮕر‬ ‫ﺧﻠﯾﻔﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر‬ ‫آن‬ ‫ھر‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺟﺎي‬ ‫و‬‫ﺧد‬‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫ھم‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫آﻓرﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ،‫ا‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻣﺗﻘﺎﺑل‬ ‫ﯾﺎري‬ ‫ﯾك‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﺷﻛﺎر‬"‫ﺧد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھر‬‫ا‬‫ﯾﺎري‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ھم‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﯾﺎري‬ ‫را‬.‫ﻛﻧد‬" ٥٥-‫ﻛ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧود‬ ،‫آن‬ ‫ﯾك‬ ‫در‬‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﮫ‬ِ‫ﺳ‬ ‫ﺑزرﮔﺗرﯾن‬ ‫ﺧﻼﻓت‬ ‫اﯾن‬‫ﺟﺎدوي‬ ‫و‬ ‫ر‬‫وﺟود‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ !‫ﻣن‬ ‫و‬ ‫ھو‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺧﻼﻓت‬ ‫اﺳت‬!‫ﻣﺷﮭود‬ ‫و‬ ‫ﺷﺎھد‬ ٥٦-‫ﺑ‬ ‫ذھن‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻧظر‬ ‫اوﻟﯾن‬‫ﮫ‬‫ﺣﯾو‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫دل‬ ‫ﺳوي‬‫ا‬‫ذھن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺣﺟﺎب‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎﺋل‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺟﻣﺎدي‬ ‫و‬ ‫ﻧﻲ‬ ‫ﻣﻌرﻓ‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫دل‬ ‫و‬‫ﺑر‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﺗزﻛﯾﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗوﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﻓﺗد‬ ‫دل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ذھن‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧﯾزد‬‫و‬ ‫ﻧﺧﺳﺗﯾ‬ ‫اﯾن‬‫ن‬‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺟﺎن‬ ‫ﻻھوت‬ ‫و‬ ‫ﺟﺑروت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻠﻛوت‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫ﺑر‬ ‫دل‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺳﭘس‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺷﮭود‬ ‫و‬ ‫ﺗﺟﻠﻲ‬ ‫ﺑﺎرﻗﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬‫آ‬‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫رخ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﻋﺎﻟﻲ‬ ‫ﺗﺟﻠﯾﺎت‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻓرود‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫ﺳﻣﺎن‬.‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻋﻣﯾﻖ‬ ‫ﻋواﻟم‬ ‫ﺑر‬ ‫روح‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫و‬ ‫ھﺎھوﺗ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﺑﺎ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻧﮭﺎﯾﺗ‬ ‫و‬ .‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫رخ‬ ‫ﺑرﺗر‬ ‫ﻣﺷﺎھدات‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻋﺎﻟﻲ‬‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫ذات‬ ‫ﻲ‬ !‫ﻛﺎﻣل‬ ‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻣﻘﺎم‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫دﯾده‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺟز‬ ٥٧-‫ﺧود‬ ‫ﻣﻧﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫اي‬ ‫ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎذب‬ ‫روﺷﮭﺎي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫در‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ھوﯾت‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ،‫ﻛﺎﻓر‬ ‫و‬ ‫ﺟﺎھل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ا‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﻧ‬‫اﻣﺎر‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﻧ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ،‫ﻣؤﻣن‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫ﺳﺎن‬‫ه‬‫ﺳوي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫اش‬‫ﻣﻧﺣل‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻛﺷﺎﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ذات‬ ‫ھوﯾت‬ ‫ﻣظﮭر‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﻲ‬"‫ھو‬ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﺎ‬".‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ٥٨-‫ﻛﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬ .‫آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻋروج‬ ‫و‬ ‫ﺻﻌود‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺗرادف‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﺗﻌﻣﯾﻖ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫در‬ ‫رﺳوخ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫در‬ ‫ﻣﺻطﻔﻲ‬ ‫ﻣﺣﻣد‬ ‫ﻣﻌراج‬‫ص‬‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺧود‬ ‫ذات‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ذات‬ ‫در‬ ‫ﺣﺿرت‬ ‫آن‬ ‫اﺳﺗﻐراق‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ھﻔﺗم‬ ‫آﺳﻣﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رؤﯾت‬ ‫را‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫آﯾت‬ ‫ﺑرﺗرﯾن‬ ‫ﺗواﻧﺳت‬‫ﻧﻣﺎﯾد‬!‫ھﻔﺗم‬ ‫آﺳﻣﺎن‬ ‫در‬ ٥٩-‫ﺑ‬ ‫ﻛردن‬ ‫ﻧظر‬ ‫از‬ ‫آدﻣﮭﺎ‬ ‫اﻛﺛر‬ ‫ﭼرا‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ﺗﻔﻛر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﮔرﯾزاﻧﻧد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺳرﻧوﺷت‬ ‫و‬ ‫اﻋﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫اﺣوال‬ ‫در‬ ‫ﺗﺄﻣل‬ ‫و‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫ﺗﻣﺎﻣﯾت‬ ‫درﺑﺎره‬‫ﭼر‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾﺳﺗﻧد‬ :‫ﻛﮫ‬ ‫دارﻧد‬ ‫ﻧﻔرت‬ ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬‫راھﻲ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫اﯾﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫ا‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫را‬!‫ﭼرا‬ ‫و‬ ‫اﻧد‬ ‫ﭘﯾﻣوده‬ ‫ﻛﻧون‬ ٦٠-‫ﻧ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻧﺧﺳﺗﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫ﻋﺎﻣﮫ‬‫ﻔ‬‫اﻣﯾﺎل‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻛﺎم‬ ‫و‬ ‫ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ‬ ‫اﻓﺳﺎر‬ ‫ﻏراﯾز‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﮫ‬ ‫اش‬ ‫روزﻣره‬ ‫و‬ ‫ﻓﻌﺎل‬ ‫س‬ ‫ﺣﻘ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺧل‬ ‫و‬ ‫آﻣﯾز‬ ‫ﺟﻧون‬‫ﺎ‬‫و‬ ‫ﻋداوت‬ ‫و‬ ‫ﻏرض‬ ‫و‬ ‫ﻣرض‬ ‫و‬ ‫رت‬‫و‬ ‫ﺳواد‬ ‫از‬ ‫ﺳطﺣﻲ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫در‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫ﻋﻠﯾرﻏم‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺣﻣﺎﻗت‬ ‫ﺳراﺳر‬ ‫ﭼون‬ ‫ﻧدارﻧد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﺎري‬ ‫زﻧدﮔﻲ‬ ‫واﻗﻌﯾت‬ ‫در‬ ‫ﺗﺄﻣل‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾﻠﻲ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻋﻣوﻣ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫و‬ .‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫ﻣﻌ‬ ‫ﺑدان‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫اﻧﮕﯾز‬ ‫ﻧﻔرت‬‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﻧﮕﺎھش‬ ‫ذات‬ ‫در‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﺎﺳت‬‫ﻧﺎﺣﻘﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫وﺟدان‬ ‫و‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ﻓطرت‬ ‫درك‬ ‫را‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬.‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫روﯾﮕردان‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ٦١-‫ﺑ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫روح‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷﺎھد‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣوﺟودي‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﺳﺎ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫وﻟﻲ‬ .‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظﺎره‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫روح‬ ‫اﯾن‬ ‫واﺳطﮫ‬‫ﮫ‬‫ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫روح‬ ‫از‬ ‫ﻛﻠﻲ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫آﻧرا‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬‫ﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻓروﺷﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫دﻧﯾﺎي‬ ‫و‬ ‫اﺷﯾﺎء‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫روح‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫دھﻧد‬‫ﻣﻌرﻓت‬ .‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫روح‬ ‫ﺑ‬ ‫اﻣري‬ ‫آدﻣﮭﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻧﻔس‬‫ﮫ‬‫و‬ ‫دﻧﯾوي‬ ‫ﻣﺎﻟﻛﯾﺗﮭﺎي‬ ‫و‬ ‫اﺷﯾﺎء‬ ‫در‬ ‫آدﻣﮭﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫روح‬ ‫زﯾرا‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾﮭوده‬ ‫و‬ ‫ﻣﮭﻣل‬ ‫ﻛﻠﻲ‬ ‫ﺧودﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﮔم‬ ‫و‬ ‫رﻓﺗﮫ‬ ‫ﺳرﻗت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻋﺎطﻔﻲ‬‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫از‬ ‫ﻋﺑﺎرﺗﺳت‬ ‫آدﻣﮭﺎ‬ ‫اﯾن‬‫اﺗوﻣ‬،‫ﻓﻧﻲ‬ ‫ﻋﻠوم‬ ،‫ﺧﺎﻧﮫ‬ ،‫ﺑﯾل‬ ‫ﻧژاد‬‫ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫و‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﻲ‬ ‫ھﺎي‬ ‫اﯾده‬ ‫و‬ ‫ﻧظرﯾﺎت‬ ‫از‬ ‫اﯾﻧﮭﺎ‬ ‫ﺧودﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﺣد‬ ‫ﻧزدﯾﻛﺗرﯾن‬ ‫و‬ ...‫و‬ ‫ﺑﯾﻣﮫ‬ ،‫ﺑﺎﻧك‬ ،‫ﭘول‬ ،‫ﺑﺎزار‬ ، ‫ﻣن‬ ،‫اﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫ﻣن‬ ،‫اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫ﻣن‬ ،‫ﺗﺎرﯾﺧﻲ‬ ‫ﻣن‬ ،‫طﺑﻲ‬ ‫ﻣن‬ :‫رود‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﻓراﺗر‬ ‫ﺗﺎرﯾﺧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﻲ‬ ‫و‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻣن‬ ،‫اي‬ ‫ﺑﯾﻣﮫ‬ ‫ﻣن‬ ،‫ﺑﺎﻧﻛﻲ‬ ‫ﻣن‬ ،‫ﺳﯾﺎﺳﻲ‬...‫و‬ ‫اﯾﻧﺗرﻧﺗﻲ‬ ‫ﻣن‬ ،‫ﺑﮭداﺷﺗﻲ‬ ‫ﻣن‬ ،‫ﺟوﻣﻲ‬‫و‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻧزدﯾﻛﺗرﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧﺎﻧوادﮔﻲ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫اﻧد‬ ‫ﺷده‬ ‫ﮔم‬ ‫ﺗﺎرﯾﻛﻲ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻣدھوﺷﻧد‬ ‫و‬ ‫ﻛر‬ ‫و‬ ‫ﻛور‬ ‫آدﻣﮭﺎ‬ ‫اﯾن‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬‫ﮫ‬‫روﺣﺷﺎن‬ ‫زﯾرا‬ ‫اﻧد‬ ‫ﻛرده‬ ‫ﮔم‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻛﻠﻲ‬ .‫اﻧد‬ ‫ﻛرده‬ ‫ﮔم‬ ‫را‬
 • 11. ١١ ٦٢-‫ﺟﻧﺳﻲ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻛ‬ ‫و‬ ‫ازدواج‬‫ﺑ‬ ‫اﺳﺎس‬‫ﮫ‬‫در‬ ‫روح‬ ‫ﺟﻧﺑش‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾداري‬ ‫و‬ ‫ﺧودآﺋﻲ‬‫ﺷﻣرده‬ ‫دﯾن‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺷده‬‫ﻧﺑوت‬ ‫زﻣﯾﻧﮫ‬ ‫ﺷد‬ ‫ﺟﻧﺳﻲ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷﮭوت‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻣﻣﻧوﻋﮫ‬ ‫ﺷﺟره‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺣوا‬ ‫و‬ ‫آدم‬ ‫ﻧزدﯾﻛﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺑ‬ ‫و‬ (‫ﺷدن‬ ‫)ﺑﺎﺧﺑر‬‫ﮫ‬‫و‬ ‫رﺳﯾده‬ ‫وﺻﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دل‬ ‫دو‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫زﯾرا‬ !‫ﷲ‬ ‫اﻟﻲ‬ ‫رﺟﻌت‬ ‫و‬ ‫ﺗوﺑﮫ‬ ‫ﺳرآﻏﺎز‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺧودآﺋﻲ‬ ‫آ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫درك‬ ‫را‬ ‫ﺗوﺣﯾد‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬‫ﻣﻲ‬ ‫روح‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫درﺟﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺟﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﻋﻠت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫رﺳد‬‫ﮫ‬‫ﻟذا‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺷﮭﺎدت‬ ‫و‬ ‫ﺧودآﺋﻲ‬ ‫ﺑ‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫ﻣﮕر‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫اھل‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھرﮔز‬ ‫ﻣﺟرد‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﮫ‬‫طرﯾﻘﻲ‬‫دﯾﮕر‬‫ﻧزول‬ ‫ﻣﺷﻣول‬ .‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺷده‬ ‫روح‬ ٦٣-‫ﺑ‬ ‫ﺧﺎﺗم‬ ‫و‬ ‫اﻛﻣل‬ ‫ﻣﺻطﻔﻲ‬ ‫ﻣﺣﻣد‬ ‫اﮔر‬‫ﮫ‬‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺳﻧت‬ ‫را‬ ‫ازدواج‬ ،‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺧودآﻣدﮔﺎن‬‫ﺧو‬‫در‬ ‫ﻣﺣﻣدي‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﺳﻧت‬ ‫اﻧد‬ ‫ﻣﯾ‬‫ﺎ‬‫ﺳﺎﺋ‬ ‫ن‬‫ﭼﺷم‬ ‫ﻧﯾﺎزﻣﻧد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻟﻘﺎءﷲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌراج‬ ‫ﺟز‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ﭘﯾﺎﻣﺑران‬ ‫ر‬‫ﻣﻲ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫ازدواج‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﮭود‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫دل‬ ‫دﯾدار‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﯾدار‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫زﻧﺎﺷوﺋﻲ‬ ‫ﺟﻧﺳﻲ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫آﻣده‬ ‫ﺑﻘره‬ ‫ﺳوره‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬ ‫زﯾرا‬ .‫آﯾد‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫ﮔﺷوده‬ ‫دل‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬‫ﺷ‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬ ‫وارد‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺑش‬‫ﮭ‬‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫ﺧودآﺋﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬ ‫ود‬ ‫آدم‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ھﻣﯾﺷﮕﻲ‬ ‫ﺗﻛرار‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬-‫ﺣ‬‫و‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ھﺑوط‬ ‫و‬ ‫آدم‬ ‫ﻧﺑوت‬ ‫و‬ ‫اﺋﻲ‬‫ﮫ‬‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺗوﺑﮫ‬ ‫ﻧور‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫اداﻣ‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﯾﺎﻓت‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫ﺑﯾروﻧﻲ‬ ‫ﺑﮭﺷت‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫د‬ ‫آدﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻔر‬ ‫و‬ ‫ﺟﮭﺎﻟت‬ ‫راه‬‫ﻧﻔس‬ ‫دوزخ‬ ‫ر‬ .‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺳﻘوط‬ ‫ﺟﻣﺎدﯾش‬ ‫و‬ ‫اﻣﺎره‬ ٦٤-‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﻧﺳﻲ‬ ‫راﺑطﮫ‬‫ھ‬‫ر‬‫اﺳ‬ ‫ﻛﻧﻧده‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫و‬ ‫آورﻧده‬ ‫ﺑﺧود‬ ‫ﺣﺎل‬‫ﺑ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻧﺎﻣﺷروع‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ت‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺧودآﺋﻲ‬‫ﮫ‬‫واﺳطﮫ‬‫آ‬‫ﺗش‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫رخ‬ ،‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣﺑت‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺑواﺳطﮫ‬ ‫ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺷروع‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫ﮔﻧﺎه‬ ‫و‬ ‫زﻧﺎ‬.‫دھد‬ ٦٥-‫ﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻛر‬ ‫روي‬ ‫از‬ ‫وﺻﺎل‬‫ﻗﻠوب‬ ‫وﺣدت‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ،‫ﻣﺣﺑت‬ ‫و‬ ‫وﻓﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺻدق‬ ‫روي‬ ‫از‬ ‫وﺻﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺷﻘﺎوت‬ ‫و‬ ‫وﻓﺎﺋﻲ‬ ‫روح‬ ،‫اﺗﺣﺎد‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬‫ﻧوﯾﻧﻲ‬.‫اﺳت‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﺟﺎﻧب‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﻣﯾده‬ ‫طرﻓﯾن‬ ‫ﻛﺎﻟﺑد‬ ‫در‬ ٦٦-‫ﺧﻼﻓت‬ ‫و‬ ‫ﻣﺑﺎدﻟﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟﻧﺳﻲ‬ ‫وﺻﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺟﻧﺳﻲ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛور‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻗدﯾم‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫دل‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫آدم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫رخ‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬‫دھ‬‫ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫روﺣﻲ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠش‬ ‫طرف‬ ‫روح‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ھر‬ ‫ﭘس‬ ‫زان‬ ‫و‬ ‫د‬ .‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ٦٧-‫وﻟﻲ‬‫طرف‬ ‫از‬ ‫ﻓردي‬ ‫ھر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫روﺣﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻧﺎﻣﺷروع‬ ‫رواﺑط‬ ‫در‬‫ﻣ‬‫ﺑﻲ‬ ‫روﺣﻲ‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﻘﺎﺑﻠش‬‫و‬ ‫ﻛﺎﻓر‬ ‫و‬ ‫وﻓﺎ‬ ‫راﺳﺗﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺑرﺣﻖ‬ ‫ﻣﺷﺎھدات‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫ﻧﺎﻣﺣرﻣﻲ‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺧود‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﭘس‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﻘﻲ‬‫ﺧﺎﺋن‬ ‫و‬ ‫ﻓرﯾﺑﻧده‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫روح‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫وﺟودﯾﺎﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺧودﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﭘس‬ .‫اﺳت‬‫ﻓرد‬ ‫اﮔر‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺧواھد‬ ‫دوزﺧﻲ‬ ‫ﺳراﺳر‬ ‫ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد‬ ‫و‬ ‫وﻓﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻛﻧد‬ ‫ﺗوﺑﮫ‬ ً‫ا‬‫ﺟد‬‫آ‬‫ﻧﺳﺎزد‬ ‫ﭘﺎك‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﺎن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﺧﺎﺋن‬ ‫روح‬ ‫ن‬‫ﻏﯾر‬ ‫ﺳراﺳر‬ ‫زﻧدﮔﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳﻣت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘس‬ ‫زان‬‫ﺑ‬ ‫ﻣﺗﻌﮭد‬‫ﮫ‬‫ﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑ‬ ‫وﻓﺎي‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬‫ﮫ‬‫ﺧﯾ‬ ‫ﺧود‬‫ﺎﻧت‬‫ﻏﯾر‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫وﺟودش‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﺑ‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫ﻣﺗﻌﮭد‬‫ﮫ‬‫ﻣﻲ‬ ‫ﻏﺎرت‬.‫رود‬ ٦٨-‫ﺑ‬ ‫آدﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧودي‬‫ﮫ‬‫ﺑﻲ‬ ‫ﺧودش‬‫آد‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻛر‬ ‫و‬ ‫ﻛور‬ ‫و‬ ‫ﺧﻧﺛﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬‫دﯾﮕري‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫دل‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دوﺳت‬ ‫را‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬‫اﺻل‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺳﺗﮕﻲ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﺷﻣن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫دارد‬‫ﺑر‬ ‫اي‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ھر‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫وﻓﺎ‬‫وﻓﺎﺋﻲ‬‫دارد‬ ‫ﻗرار‬‫و‬‫ﺑر‬!‫ﺑوﻟﮭوﺳﺎﻧﮫ‬ ‫ﺑﺎزي‬ ‫ﯾك‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺟﺎوﯾد‬ ‫ﻋﮭدي‬ ٦٩-‫ﺑ‬ ‫دوﺳﺗﺎﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎوﻓﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺗﻌﮭد‬ ‫ﻧﮕﺎه‬‫ﮫ‬‫ﻣﻲ‬ ‫رخ‬ ‫ﻣﺗﻌﮭد‬ ‫و‬ ‫ﻣؤﻣن‬ ‫ھﻣﺳري‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺧود‬‫از‬ ‫ﯾﻛﻲ‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﺧدا‬ ‫اوﻟﯾﺎي‬ ‫ﺑرﺧﻲ‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫آﺳﻣﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎي‬ ‫و‬ ‫ﻧزول‬ ‫ﯾك‬ ‫در‬ ‫ﺧدا‬ ‫روح‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ .‫اﻟﮭﻲ‬ ‫اوﻟﯾﺎي‬.‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﮔزارش‬ ٧٠-‫ﺑ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺟز‬ ‫ﻧظر‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﻧظر‬ ‫واﺳطﮫ‬‫ﮫ‬‫وﻟﻲ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫روح‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺑﻠﻛﮫ‬ ‫درﯾﺎﺑد‬ ‫و‬ ‫ﺑﺑﯾﻧد‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ،‫ﺧوﯾش‬ ‫ﻗدﯾم‬ ‫روح‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻗﺎدر‬ ‫آدﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫ﺟدﯾدي‬ ‫روح‬ ‫واﺳطﮫ‬‫اﺳت‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫وﺟود‬ ‫اﻣﻛﺎن‬‫اﻧوا‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﯾﺎﺑﻲ‬‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ .‫ﺷد‬ ‫ذﻛر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻣراﺗﺑش‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ﭘﯾروي‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫از‬ ‫داﺷت‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻣﻌرﻓﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﻗﺻد‬ ‫آدم‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺧﻠﻘت‬ ‫اﻣر‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھم‬ ‫ﺧداوﻧد‬ .‫ﺑﯾﺎﺑد‬ ‫و‬ ‫ﺑﺑﯾﻧد‬ ‫دﻣﯾد‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫روح‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎﺧت‬ ‫آﺷﻛﺎر‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫ﻧﻣود‬‫ر‬ ‫ﺧود‬ ‫ھم‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ .‫ﻧﻣود‬ ‫رخ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫از‬ ‫و‬‫ا‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫در‬ ٧١-‫اﯾن‬ .‫ﺷﻧﺎﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫و‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬ ‫ﺧﻼﻓت‬ ‫در‬ ‫آدﻣﻲ‬ ) ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ،‫ﺟﻧﺳﻲ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ :‫دارد‬ ‫درﺟﺎت‬ ‫و‬ ‫اﻧواع‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬ ‫ﺧﻼﻓت‬‫ﻛﮫ‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫و‬ (‫اﻣﺎﻣﻲ‬ ‫ﻟﻘﺎء‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫از‬ ‫درﺟﮫ‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ .‫ﺧداﺳت‬ ‫اوﻟﯾﺎي‬ ‫ﻣﺧﺗص‬ ‫و‬ ‫ﷲ‬‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﻧﺳﻲ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﻟﮭﻲ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬ ‫و‬‫و‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫وﺟود‬ ‫طﺑﻘﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻛﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﻗﯾﺎﻣت‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫ﺧو‬ ‫ﺟﺎن‬ ‫آﺋﯾﻧﮫ‬ ‫را‬ ‫طﺑﯾﻌت‬ ‫و‬ ‫ﻧﺷﯾﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظﺎره‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وﺟودش‬ ‫طﺑﻘﺎت‬.‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫د‬