پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

A
alireza behbahaniRestaurant Manager at Biffens à Biffens

عرفان انسان کامل امام زمان فلسفه ظهور سیر و سلوک عرفانی فلسفه ازدواج و زناشوئی لقاءالله تشیّع وحدت وجود عشق عرفانی تأویل قرآن معرفت نفس خودشناسی دجال خلق جدید قیامت آدم و حوا عرفان درمانی امامت شفاعت کرامت عرفان شیعی هرمنوتیک اشراق حکمت فلسفه نجات فمینیزم اگزیستانسیالیزم علم توحید اسلام شناسی ظهور امام زمان ناجی موعود دکتر علی شریعتی نیچه هایدگر صادق هدایت فلسفه سینما فلسفه عشق فلسفه دین فلسفه زندگی خودکشی فلسفه طلاق ولایت وجودی شناخت شناسی معرفت شناسی فلسفه ملاصدرا طب اسلامی حکمت الاشراق معراج مهدی موعود فاطمه شناسی علی شناسی امام شناسی شیطان شناسی خداشناسی تئوسوفی حافظ مولانا روزبهان بقلی مولوی ابن عربی رجعت حسینی فلسفه مرگ ابرانسان زرتشت عرفان حلقه اوشو کریشنامورتی فلسفه نماز اسرار صلوة فلسفه گناه بهشت جهنم برزخ عذاب فلسفه بیماری ایدز امراض لاعلاج عرفان اسلامی تناسخ حکومت اسلامی متافیزیک ماورای طبیعت پدیده شناسی خاتمیت غیبت بوبر یاسپرس ادگار آلن پور علائم ظهور حلاج آفرینش جدید عرفانی زایش عرفانی حقیقت محمدی وجه الله آخرالزمان علی اکبر خانجانی

1
‫اﯾﻤﺎن‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪه‬
*****
Dynamism of Faith
Paul tilich
: ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ‬‫اﺳﺘﺎد‬‫اﮐﺒﺮﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬
2
‫اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬
: ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫اﯾﻤﺎن‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪه‬
(‫آﻟﻤﺎن‬ ‫ﻣﻌﺎﺻﺮ‬ ‫)ﻋﺎرف‬ ‫ﺗﯿﻠﯿﺦ‬ ‫ﭘﻞ‬ : ‫ﻣﺆﻟﻒ‬
: ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ‬‫اﺳﺘﺎد‬‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬
: ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬1377
‫ﺻﻔ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬:‫ﺤﻪ‬54
3
‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬
‫ﻣﺗرﺟم‬ ‫ﻣﻘدﻣﮥ‬......................................................................................................۴
‫ف‬ّ‫ﻟ‬‫ﻣؤ‬ ‫ﻣﻘدﻣﮥ‬.......................................................................................................۵
:‫اول‬ ‫ﻓﺻل‬‫؟‬ ‫ﭼﯾﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬........................................................................................۶
١-‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫ّد‬‫ﮭ‬‫ﺗﻌ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬...........................................................................................٧
٢–‫ﻣ‬ ‫ﻣﺛﺎﺑﮥ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫رﮐز‬.............................................................................٨
٣–‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺳرﭼﺷﻣﮥ‬.............................................................................................٩
۴–‫ﻗداﺳت‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬.............................................................................................١٠
۵–‫اﯾﻣﺎن‬ّ‫ﮏ‬‫ﺷ‬ ‫و‬................................................................................................١١
۶–‫اﺟﺗﻣﺎع‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬.............................................................................................١۴
: ‫دوم‬ ‫ﻓﺻل‬‫؟‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫آﻧﭼﮫ‬.................................................................................١٧
١–‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫روﺷﻧﻔﮑراﻧﮥ‬ ‫ﻣﺳﺦ‬...........................................................................١٨
٢–‫ﻣ‬‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫ﻋﻣدی‬ ‫ﺳﺦ‬..................................................................................١٩
٣–‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫اﺣﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﺳﺦ‬...............................................................................٢٠
: ‫ﺳوم‬ ‫ﻓﺻل‬‫ھﺎی‬ ‫ﻧﺷﺎﻧﮫ‬‫اﯾﻣﺎن‬...................................................................................٢٢
١–(‫)ﺳﻣﺑل‬ ‫ﻧﺷﺎﻧﮫ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬.......................................................................................٢٣
٢–‫دﯾﻧﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺳﻣﺑل‬.............................................................................................٢۴
٣–‫ھﺎ‬ ‫اﺳطوره‬ ‫و‬ ‫ﺳﻣﺑل‬........................................................................................٢۵
:‫ﭼﮭﺎرم‬ ‫ﻓﺻل‬‫اﻧواع‬‫اﯾﻣﺎن‬.........................................................................................٢٨
١–‫ﻻﺗﺷﺎن‬ ّ‫ﺗﺣو‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬.................................................................................٢٩
٢–‫ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬.......................................................................................٣٠
٣–‫اﺧﻼﻗﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬.................................................................................................٣٢
۴–‫اﯾﻣﺎن‬ ‫اﻧواع‬ ‫ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ‬......................................................................................٣٣
:‫ﭘﻧﺟم‬ ‫ﻓﺻل‬‫ﺣﻘﯾﻘت‬‫اﯾﻣﺎن‬.........................................................................................٣۵
١–‫اﺳﺗدﻻل‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬.............................................................................................٣۶
٢–‫ﻋﻠﻣﯽ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬..............................................................................٣٧
٣–‫ﺗﺎرﯾﺧﯽ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬............................................................................٣٩
۴–‫ﻓﻠﺳﻔﯽ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬.............................................................................۴٠
۵–‫ﺣﻘﯾﻘت‬‫آن‬ ‫ﻣﺣﮏ‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬..................................................................................۴٢
:‫ﺷﺷم‬ ‫ﻓﺻل‬‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺣﯾﺎت‬.........................................................................................۴۴
١–‫ﺷﺟﺎﻋت‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬............................................................................................۴۵
٢–‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫اﻧﺳﺟﺎم‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬..................................................................................۴٧
٣–‫ﻋﻣل‬ ‫و‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬.......................................................................................۴٩
۴–‫آن‬ ‫ﺑروزھﺎی‬ ‫و‬ ‫ظﮭور‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ارﺗﺑﺎطﺎت‬.................................................................۵٠
۵–‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺗﻘﺎﺑل‬........................................................................................۵٢
‫ﻧ‬‫ﮔﯾری‬ ‫ﺗﯾﺟﮫ‬......................................................................................................۵٣
4
:‫ﻣﺗرﺟم‬ ‫ﻣﻘدﻣﮥ‬
‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧداﺋﯽ‬ ‫ﺑﻧﺎم‬»‫ﻣؤﻣن‬«.‫اوﺳت‬ ‫ﻧﺎم‬
)‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬ ‫ﭘل‬Paul Tillich‫ﺳﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫د‬ّ‫ﻟ‬‫ﻣﺗو‬ ، (١٨٨۶‫ﺳﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻓ‬‫ﻣﺗو‬ ‫و‬ ‫آﻟﻣﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻣﯾﻼدی‬١٩۶۵. ‫آﻣرﯾﮑﺎ‬ ‫در‬‫وی‬
ّ‫ﯾ‬‫اﻟﮭ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ل‬ّ‫او‬ ‫طراز‬ ‫ﻣﺷﺎھﯾر‬ ‫از‬‫ﺑﯾﺳﺗم‬ ‫ﻗرن‬ ‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﭘدﯾده‬ ‫و‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺎت‬‫ﻣ‬‫ز‬ ‫ﻐرب‬‫ﺷ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾن‬‫ﻣﺎر‬
‫اﺳت‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫اﻟﺣﺎدی‬ ‫ﺳﯾﻣﺎﺋﯽ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻋﻣدﺗ‬ ‫ﻗرن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺣﺎﮐم‬ ‫ھﺎی‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﺟﺎ‬ ‫واز‬ . ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﻟ‬‫ﭘل‬ ‫ذا‬‫ر‬ ‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ا‬
‫ز‬ ‫درک‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﻧﺳت‬ ‫دوران‬ ‫اﯾن‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫ﻗﮭرﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫ﭘﯾﺷﺗﺎز‬ّ‫ﺣس‬ ‫و‬ ‫ﻣﻧطﻖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻣﺎﻧﮫ‬‫ﺟ‬‫ﻣ‬ ‫ﮭﺎن‬‫ﺑﮫ‬ ‫درن‬
ّ‫ﻣ‬‫ھ‬ ‫دﯾن‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدﯾن‬ ‫ﻣﻌﺎرف‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫دﮔرﮔوﻧﮫ‬ ‫اﺣﯾﺎی‬‫از‬ ‫را‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫اﺻطﻼﺣﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻔﺎھﯾم‬ ‫و‬ ‫ﮔﻣﺎﺷت‬ ‫ت‬‫ﻋرش‬‫ﻓ‬‫و‬ ‫ﻠﺳﻔﮫ‬
‫ﺗﻘرﯾﺑ‬ ‫راه‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬ . ‫ﭘرداﺧت‬ ‫اش‬ ‫دوﺑﺎره‬ ‫ﺗﺑﯾﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫روی‬ ‫ﺑر‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ﭘﺎﺋﯾن‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟﮭ‬‫ﺗﻧ‬ ً‫ﺎ‬‫و‬ ‫ﺑود‬ ‫ﮭﺎ‬‫ﺣﺎل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬
‫ﺑ‬ ‫از‬ ‫ﻧوﯾﻧﯽ‬ ‫ﻧﮭﺿت‬ ‫ﺗواﻧﺳت‬‫اﮔر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آورد‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫ﻏرب‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫و‬ ‫ﯾﻧش‬‫از‬ ‫ﺟﻠوﺗر‬ ‫ﻧﮫ‬‫ﺳ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎﺋر‬‫ﮑﺎﺗب‬
‫اﻧﺳ‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻧﯾﺎزھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺷﻌﺎرھﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫دﯾن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺣﻘﺎﻧ‬ ‫دﻋوی‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﭘﺎی‬ ‫ﭘﺎﺑﮫ‬ ‫ﻻاﻗل‬ ، ‫ﻓﻠﺳﻔﯽ‬‫ﻣد‬ ‫ﺎن‬‫ﭘﺎﺳﺧﯽ‬ ‫رن‬‫در‬
‫از‬ ‫ﺑﮑری‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾف‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎﺑﯾر‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﺗر‬ ‫وﺳﯾﻊ‬ ‫ﻋﺻر‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دﯾن‬ ‫دﯾدﮔﺎه‬ ‫زاوﯾﮫ‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﺧور‬‫آزاد‬‫ﺑرا‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ﺑ‬‫ری‬
ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫و‬ ‫آﺧرت‬ ، ‫ﺧدا‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻗﺑﯾل‬ ‫از‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫ّر‬‫ﮑ‬‫ﺗﻔ‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻓراﻣوش‬ ‫ﻗﻠﻣروھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫اراﺋﮫ‬‫را‬ ‫ت‬‫ﺑ‬‫ﺑ‬ ‫دﮔر‬ ‫ﺎر‬‫ﯾﺎد‬ ‫ﮫ‬
‫د‬ ‫اروﭘﺎ‬ ‫ﺑﯾﺳﺗم‬ ‫ﻗرن‬ ‫ﻟوﺗر‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫را‬ ‫وی‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫را‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻧﺳﯾﺎن‬ ‫وﺟداﻧﮭﺎی‬ ‫و‬ ‫آورده‬‫اﻧﺳت‬‫ﮐ‬‫وﺳﻌ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﺗﯽ‬
‫ﺗ‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯽ‬‫ر‬‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ّر‬‫د‬‫ﻣﮑ‬ ‫و‬ ‫اﻓﺳرده‬ ‫وﺟدان‬ ‫دﮔر‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﯾﮏ‬ ، ‫ﻟوﺗر‬ ‫از‬‫ﺷﮑﺎ‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫ﺻﯾﻘل‬ ‫را‬ ‫ﻣدرن‬‫ﺑر‬ ‫ﻓﯽ‬‫آ‬‫ﺗﺎر‬ ‫ﺳﻣﺎن‬‫ﯾﮏ‬
‫ﻣذاھب‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧوی‬ ‫ﺣﺎد‬ّ‫ﺗ‬‫ا‬ ‫از‬ ‫ﻧوﯾﻧﯽ‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم‬ ‫و‬ ‫ﮕری‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎد‬‫ﺑﻠ‬ ‫و‬‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ﮑﮫ‬‫ﻣ‬‫ﮑﺎﺗب‬
. ‫دﻣﯾد‬ ، ‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫ﻏﯾر‬
‫ﺑﮫ‬ ‫داری‬ ‫دﯾن‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫درد‬ ‫و‬ ‫ﺑود‬ ‫روﺳﺗﺎﺋﯽ‬ ‫زاده‬ ‫ﮐﺷﯾش‬ ‫ﺧودﯾﮏ‬ ، ‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬‫ﺧوﺑﯽ‬‫ﮐرده‬ ‫ﺣس‬‫و‬
‫ﻧﯾﺎز‬. ‫ﺑود‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫درک‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ِ ‫وﺟدان‬ ‫در‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫اﻧﻘﻼب‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﮫ‬
‫آزاد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﺷﻘﯽ‬ ‫ﺧﺎطر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻟﻣﺎن‬ ‫داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی‬ ‫از‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟﮭ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫دﮐﺗرای‬ ‫اﺧذ‬ ‫از‬ ‫ﭘس‬ ‫وی‬‫داﺷ‬ ‫ی‬‫ﺑﺗدرﯾﺞ‬ ‫ت‬‫در‬
‫ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﻧﮭﺿت‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫رأس‬–‫آﻟﻣﺎن‬ ‫ﻧﺎزی‬ ‫ﺣزب‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻘﺎﺑل‬ ‫در‬ ‫زودی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔرﻓت‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻣذھﺑﯽ‬‫و‬‫ﺷد‬ ‫اﻗﻊ‬‫و‬
‫ﺗرک‬‫وطن‬‫ھﺎروارد‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾوﯾورک‬ ‫داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی‬ ‫اﺳﺗﺎدی‬ ‫ﭘﺳت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﮔردﯾد‬ ‫آﻣرﯾﮑﺎ‬ ‫راھﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬‫ﺑ‬‫اﺷﺎﻋ‬ ‫ﮫ‬‫ﮫ‬
.‫ﭘرداﺧت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻧظر‬
‫دا‬ ‫او‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدی‬ ‫ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎی‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻣﺎﺳت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻻھوری‬ ‫اﻗﺑﺎل‬ ‫ﻣﮫ‬ّ‫ﻼ‬‫ﻋ‬ ‫ﻋﺻر‬ ‫ھم‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬‫و‬ ‫رد‬‫ھ‬‫او‬ ‫ﻣﭼون‬‫ﺑ‬‫ﮫ‬
ً‫ﺎ‬‫ﻋﻣوﻣ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻣﺷرﺑﯽ‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫ﺣﮑﯾﻣﺎن‬ ‫ﺧط‬ ‫در‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ت‬ّ‫ﻧ‬‫ﺳ‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬‫اﻧ‬ ‫ﺷده‬ ‫ﭘﻧداﺷﺗﮫ‬ ‫ﻣﻠﺣد‬‫اﻓ‬ : ‫د‬، ‫ﻼطون‬
. ‫اﻣﺛﺎﻟﮭم‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﭼﮫ‬ ، ‫ﺷوﭘﻧﮭﺎور‬ ، ‫ﮔﺎرد‬ ‫ﯾرﮐﮫ‬ ‫ﮐﯽ‬ ، ‫ﻣوﻧﺗﻧﯽ‬ ، ‫ﻓﻠوطﯾن‬
‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬ ‫ﺣﯾﺎﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺟرﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑری‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه‬»‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬«‫ّران‬‫ﮑ‬‫ﻣﺗﻔ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬‫و‬ ‫ق‬ّ‫ﻼ‬‫ﺧ‬‫ﺣﮑﯾﻣﺎن‬
: ‫از‬ ‫ﻋﺑﺎرﺗﻧد‬ ‫ﻣﻌروﻓش‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫از‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑزرگ‬ ‫ﻋﺎرﻓﺎن‬ ‫و‬»‫ﺳ‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟﮭ‬‫ﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ‬«،»ِ ‫ﺷﺟﺎﻋت‬‫ﺑودن‬«،
»‫رﻋﺷﮫ‬‫اﺻول‬ ‫در‬ ‫ای‬«،»‫ﻧو‬ ‫وﺟود‬«،»‫ﺟﺎوداﻧﮫ‬ ‫اﮐﻧون‬«،»‫ﻣرز‬ ‫روی‬ ‫ﺑر‬«‫و‬»‫اﯾﻣﺎن‬ ‫دﯾﻧﺎﻣﯾزم‬«‫ﺗرﺟﻣﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬
‫دارﯾد‬ ‫روی‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫را‬ ‫اش‬‫ﻣﺣ‬ ‫در‬ ‫ﺟز‬ ‫ﭼﻧدان‬ ‫ﺧﺑری‬ ‫ﻓرزاﻧﮫ‬ ‫ﺣﮑﯾم‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻧظر‬ ‫از‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﺷور‬ ‫در‬ .‫آﮐ‬ ‫ﺎﻓل‬، ‫ﺎدﻣﯾﮏ‬
‫اﯾن‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ّب‬‫ﺟ‬‫ﺗﻌ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺄﺳف‬ ‫ﺑس‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺳت‬‫دﯾﻧ‬ ‫روﺷﻧﻔﮑران‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ّر‬‫ﮑ‬‫ﻣﺗﻔ‬‫ﻣﺎ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬‫رده‬
‫ﻧﻣﯽ‬. ‫دارﻧد‬ ‫روﻧﻖ‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻧﯾﮭﯾﻠﺳت‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳت‬ ‫ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺷود‬
‫ﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم‬ ‫ﺟوﻻن‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫م‬ّ‫دو‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯽ‬ ‫ﺟﻧﮓ‬ ‫از‬ ‫ﭘس‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﺧﺻوﺻ‬ ‫ﺣﮑﯾم‬ ‫اﯾن‬ ‫آﺛﺎر‬‫ﺗرﯾﺎﻟ‬‫و‬ ‫ﯾزم‬
ً‫ﺎ‬‫ﺣﻘ‬ ‫و‬ ‫ﺷد‬ ‫ﺑرﺧوردار‬ ‫ﺗری‬ ‫ّی‬‫د‬‫ﺟ‬ ‫ّﮫ‬‫ﺟ‬‫ﺗو‬ ‫از‬ ‫ﺑود‬ ‫اﮐوﻧوﻣﯾزم‬‫ﻓرھﻧ‬ . ‫آورد‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫ﺑزرﮔﯽ‬ ‫ﮔﺷﺎﯾش‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﮓ‬‫ﮐﺷور‬ ‫ردم‬‫ﻣﺎ‬
‫ﺣﺗﻣ‬ ‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫ﻣطﺎﻟﻌﮫ‬ ‫از‬ ‫دارﻧد‬ ‫ﻗرار‬ ‫دوران‬ ‫آن‬ ‫ﻣﺷﺎﺑﮫ‬ ‫ﺑﯾش‬ ‫ﮐﻣﺎ‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫در‬ ‫اﻣروزه‬ ‫ﮐﮫ‬‫ﻧﻔ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﻌﻧوی‬ ‫ﻊ‬‫ﺧ‬‫واھﻧد‬
‫ﺑود‬ ‫ﺧواھد‬ ‫طﺎﻟﺑﺎﻧش‬ ‫ﮐﻧﻧدۀ‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫ﺷود‬ ‫ادا‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺳﻠﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ . ‫ﺑرد‬‫از‬ .‫ﺑ‬ ‫وﯾژﮔﯽ‬‫ﯾﺎن‬
‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬‫ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ‬–‫وﻟﯽ‬ ‫دارد‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺳﯾﺣ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻘﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﺗﻌ‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬‫ﻗ‬ ‫اﺳﯾر‬‫ﻣ‬ ‫ﺎﻟﺑﮭﺎی‬‫و‬ ‫ﻧطﻘﯽ‬
. ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫آن‬ ‫دﮔﻣﺎﺗﯾزم‬
‫ﺷو‬ ‫ادا‬ ‫ﮫ‬ّ‫ﻣ‬‫ﻋﺎ‬ ‫ﻓرھﻧﮓ‬ ‫ﻣﻠﻣوس‬ ‫و‬ ‫راﯾﺞ‬ ‫زﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺳﻌﯽ‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺗرﺟﻣﮫ‬ ‫در‬‫ﻟ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﻋﯾ‬ ‫در‬ ‫ذا‬‫ن‬
‫ﺗ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫اﺟﺗﻧﺎب‬ ‫ﺗرﺟﻣﮫ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫در‬ ‫ﮔری‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻧ‬‫ازﻓ‬ ، ‫ﻣﺣﺗواﺋﯽ‬ ‫رﻋﺎﯾت‬‫ﺎ‬»‫اﯾﻣﺎن‬«‫ﺑ‬ ‫رﺧت‬ ‫روح‬ ‫اﯾن‬‫ﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ر‬‫ا‬‫ﺣﯾﺎت‬ ‫ز‬
‫طﺎ‬ ‫دﮔر‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺧﺎﻧﮥ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫را‬ ‫دل‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮔوﯾد‬ ‫ﺳﺧن‬ ‫زﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺗواﻧد‬ ‫اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﺧو‬ ‫ﻟب‬‫ﻧﻣوده‬ ‫ﯾش‬‫ﺑﮫ‬ ‫و‬
. ‫ﺧواﻧد‬ ‫ﺧود‬
، ‫ﻣﺎ‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫روﺷﻧﻔﮑران‬ ‫از‬ ‫ﺑﺳﯾﺎری‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫در‬»‫اﯾﻣﺎن‬«‫ﻣﺗ‬ ‫ﺻﻔﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐور‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻋﺻﺑ‬ ‫را‬‫ّراﻧﮫ‬‫ﺟ‬‫ﺣ‬‫ﺧواﻧ‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﻧد‬
‫ﺑﺳﯾ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫و‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫دی‬ّ‫ﻣ‬‫ﺗﻌ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻘﻠﯾدی‬ ‫اﻣری‬ ‫را‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ، ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺎری‬‫ﺷ‬‫ﻣﺎرﻧد‬‫ﺗرﺟﻣﮫ‬ ،
‫ﭘرﯾ‬ ‫وادی‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫طﺎﻟﺑﺎن‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫داﻧﺳﺗﮫ‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫وظﯾﻔﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫را‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫اﯾن‬‫ﺷ‬ ‫ﺷﺎن‬، ‫اﻧد‬ ‫ده‬‫ﺗﻘدﯾم‬
‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫وادی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻏرﺑﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫آن‬ ‫ﻧوﯾﺳﻧدۀ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧﺻوص‬ ‫ﺑﮫ‬ . ‫ﮐﻧم‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﭘ‬ ‫ﺑزرگ‬‫رداﺧ‬‫ﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺗﮫ‬
‫اﺋﻣﮫ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﯾﻌﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎب‬ ‫ﻣﻌﺎرف‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫روﺑرو‬ ‫ﻣﮑﺎﺷﻔﺎﺗﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬‫و‬‫ﻋﺎرﻓ‬‫ﺑزرگ‬ ‫ﺎن‬‫ﻣ‬‫ﺎ‬
) ‫اﺳﻼم‬ ‫ﭘﯾﺎﻣﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺑﯾﺎن‬‫ص‬‫ﻓرﻣود‬ (»:‫ﺑ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﭘﯾروان‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﭘس‬ ‫زﯾن‬‫ﺣﻘﺎﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣن‬ ‫دﯾن‬ ‫ﻖ‬
‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺻدﯾﻖ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫رﺳﯾده‬«.
‫ﺗر‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫ا‬ ‫و‬‫ﻧﮑﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺟﻣﮥ‬: ‫اﺳت‬ ‫ذﮐر‬ ‫ﻗﺎﺑل‬
‫اﺳت‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﯾﮑﯽ‬، ‫اﺳت‬ ‫اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻣﺗن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬»Dynamics Of Faith(
‫اﯾن‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ، ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﮐﻠﻣﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻣﻌﺎدل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺗرادﻓﯽ‬ ‫از‬ ‫ﺑرﺧوردار‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫راﯾﺞ‬ ‫و‬ ‫آﮐﺎدﻣﯾﮏ‬ ‫ﻓﺎرﺳﯽ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬
‫واژه‬»Dynamic«‫ﮔﺳﺗ‬ ‫و‬ ‫ژرف‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫از‬ ‫ﺧود‬‫در‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑرﺧوردار‬ ‫طﺑﯾﻌﯽ‬ ‫ﻋﻠوم‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رده‬
‫اﻧﻌطﺎف‬ ، ‫دروﻧﯽ‬ ‫ﺟﻧﺑش‬ ، ‫ﻣداوم‬ ‫ک‬ّ‫ﺗﺣر‬ : ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫داراﺳت‬ ‫ﺗری‬ ‫وﺳﯾﻊ‬ ‫طﯾف‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﻠوم‬
5
‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺟﺎم‬ ، ‫ﯾﺎﻓﺗﮕﯽ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ، ‫ﮔﺳﺗردﮔﯽ‬ ، ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻗ‬ّ‫ﻼ‬‫ﺧ‬ ، ‫ﭘذﯾری‬–‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺻﻔﺗﯽ‬ ‫واﯾن‬ . ‫ﺟوھری‬ ‫ﺳﺎﻻری‬
‫ﮐﻧﻧدۀ‬ ‫وﺻف‬»‫اﯾﻣﺎن‬«‫ﻋﻣل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫وﺻف‬ ‫در‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ‬ ‫ﮔوﻧﺎﮔون‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ّﮫ‬‫ﺟ‬‫ﺗو‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬
‫واژۀ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫آﻣده‬»‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﭘدﯾده‬«. ‫ﺟﺳﺗﯾم‬ ‫ﺑﮭره‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫در‬
‫ﮐ‬ ‫اﯾن‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻣﺗرﺟم‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻧظر‬ ً‫ﺎ‬‫ﻟزوﻣ‬ ‫ف‬ّ‫ﻟ‬‫ﻣؤ‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻧظر‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ھم‬ ‫آﺧر‬ ‫ﺣرف‬ ‫و‬‫ﺣ‬ ‫ﺗﺎب‬‫ﭘﻧﺟﺎ‬ ‫دود‬‫ﺳﺎل‬ ‫ه‬
‫وﻟ‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺗﺄﻟﯾف‬ ‫ﭘﯾش‬‫اﺛر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺗﺄﻟﯾف‬ ‫ﺗﺎزﮔﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔوﺋﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﯽ‬‫ﺟ‬ ‫در‬‫ﻏرﺑ‬ ‫واﻣﻊ‬‫ﯽ‬
‫اﺛ‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﺣﺳوب‬ ‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬ ‫ﭘل‬ ‫اﺛر‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﺧواﻧﻧده‬ ‫ﭘر‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣطﺎﻟﻌﮫ‬ ‫ّی‬‫د‬‫ﺟ‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھم‬ ‫ھﻧوز‬‫ﮐﻼ‬ ‫ری‬‫در‬ ‫ﺳﯾﮏ‬
‫ﻋﻧوا‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬ ‫ﭘل‬ ‫اﻓﮑﺎر‬ ‫و‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﮫ‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐ‬ . ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻣﺎر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯾﺳﺗم‬ ‫ﻗرن‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬‫ﻣﮑﺗ‬ ‫ن‬‫ب‬‫ﻧوﯾﻧﯽ‬‫د‬‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫ر‬
‫وﻋﻧﺎوﯾﻧ‬ . ‫اﺳت‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺑزرﮔﺎن‬ ‫ﺑررﺳﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻘد‬ ‫و‬ ‫ﺗﻔﺳﯾر‬ ‫ﻣورد‬ ‫ھﻣﭼﻧﺎن‬ ‫ﻣدرن‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟﮭ‬ ‫و‬ ‫دﯾﻧﯽ‬‫ﮐﮫ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫ﮫ‬‫ﮑﺗب‬
‫اوﻣﺎﻧﯾ‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ : ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫اﯾﻧﮭﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫داده‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻣﻌروف‬ ‫ﻣﻧﺗﻘدان‬ ‫ﺟﺎﻧب‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫ﻓﮑری‬، ‫ﺳﺗﯽ‬‫ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ‬
‫ﻣذھ‬ ‫ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم‬ ، ‫ﻋرﻓﺎﻧﯽ‬ ِ ‫ﭘروﺗﺳﺗﺎن‬ ، ‫اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ‬‫ﻋرﻓﺎﻧﯽ‬ ‫اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم‬ ، ‫ﺑﯽ‬‫و‬....
‫ﺗﺿﺎد‬ ‫و‬ ‫ع‬ّ‫ﺗﻧو‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬‫ﻋﻣﻖ‬ ‫و‬ ‫وﺳﻌت‬ ‫ﺑر‬ ‫دال‬ ‫ﺷده‬ ‫داده‬ ‫او‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺎﺋﯽ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬‫د‬ ‫او‬ ‫ﻧظر‬‫اﻧﺳﺎن‬ ‫رﺑﺎرۀ‬‫ا‬‫و‬ ‫ﺳت‬
.‫ﻣدرن‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﺟودی‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬ ‫و‬ ‫ﻣذھب‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اش‬ ‫ﻣﻌرﻓﺗﯽ‬ ‫دﯾد‬ ‫زاوﯾﮫ‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول‬
١۵/٧/١٣٧٧
‫ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺑر‬ ‫ﻋﻠﯽ‬
: ‫ف‬ّ‫ﻟ‬‫ﻣؤ‬ ‫ﻣﻘدﻣﮥ‬
‫واژۀ‬ ‫ھﻣﭼون‬ ، ‫ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫واژه‬ ‫ﺳﺧﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬»‫اﯾﻣﺎن‬«‫ﭘﯾ‬‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دا‬‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬‫ﺣد‬ ‫اﯾن‬
‫اﯾن‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫ﻣﻌ‬ ‫و‬ ‫ﺑراﻧﮕﯾز‬ ‫ﺳﺋوال‬ ‫اﯾﻧﮭﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺣرﯾف‬ ‫و‬ ‫اﺳﺗﻔﺎده‬ ‫ﺳوء‬ ‫و‬ ‫ﺗﻔﺎھم‬ ‫ﺳوء‬ ‫ﻣوﺟب‬‫ا‬‫آن‬ ‫ز‬‫د‬‫ﺳﺗﮫ‬
‫و‬ ‫ﮔﺷﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣﺷﮑل‬ ‫ﻧﻘش‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻌﺎرﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﯽ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اﺻطﻼﺣﺎت‬‫ﻋﻼج‬‫ﮔری‬
‫ﻋﻼج‬ ‫را‬ ‫ﺧودش‬ ‫و‬ ‫ﮐرده‬ ‫ﺣل‬ ‫را‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻣﺷﮑل‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫داﺷﺗﮫ‬‫واژۀ‬ ‫اﻣروزه‬ . ‫ﻧﻣود‬»‫اﯾﻣﺎن‬«‫ھﻣ‬ ‫در‬‫ﮫ‬
‫ﻓر‬ ، ‫ھﺎ‬ ‫ﮔﻣراھﯽ‬ ‫ﻣوﺟب‬ ، ‫اﺑﮭﺎم‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﺑﺧش‬ ‫ﺷﻔﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫زا‬ ‫ﺑﯾﻣﺎری‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ، ‫ھﺎ‬ ‫ﻓرھﻧﮓ‬‫ﯾﺑﮑﺎر‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ی‬‫ﺎﻋث‬
‫ﮐورﮐوراﻧﮫ‬ ‫اﻟﺣﺎدﯾﮕری‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫ّش‬‫ﺣ‬‫ﺗو‬ ‫و‬ ‫ّب‬‫ﺻ‬‫ﺗﻌ‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫دﯾن‬ ‫اﺻول‬ ‫در‬ ‫ﺗردﯾد‬ ‫آﻣدن‬ ‫ﭘدﯾد‬‫و‬‫ﻧﻔﯽ‬‫ﺣ‬‫ﻓطر‬ ‫ﻘﺎﯾﻖ‬‫ی‬
‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺑرای‬ ‫ای‬ ‫اﻧﮕﯾزه‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫ﻣذھب‬‫آﻧﺟﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ‬ ‫ﮐردن‬‫ﮐ‬‫آدﻣ‬ ‫ﮫ‬‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯽ‬‫ﻧﺗﯾﺟﮫ‬
‫ﻣ‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫زﻧﯽ‬ ‫رﯾﺷﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ ‫و‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻧﮑرش‬ ‫ﮐﻠﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﮭﺗر‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﺷود‬ ‫ﯽ‬‫اﻣﮑﺎﻧش‬
‫ھ‬ ‫ھرﮔز‬ ‫و‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣراﺳت‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﺟود‬ ‫در‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫از‬ ، ‫ﻓطری‬ ‫ﻗدرت‬ ‫ﯾﮏ‬ . ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﺳﺧت‬‫ﻣﻌ‬ ‫ﯾﭻ‬‫ﻧﺎی‬
‫ﺟﺎﯾﮕزﯾ‬‫ﺑرای‬ ‫ﻧﯽ‬»‫اﯾﻣﺎن‬«‫را‬ ‫آن‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫ﺣذف‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺗواﻧد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺷده‬ ‫ﭘﯾدا‬‫ﺟ‬‫ﮐﻧ‬ ‫ﺑران‬‫ﮐ‬ ‫ﺗﺎ‬ . ‫د‬‫ﻧون‬
‫ﺗﻔﺳﯾر‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﻣواﺟﮫ‬ ‫راه‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬‫ﭘر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑوده‬ ‫واژه‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﻧوﯾﻧﯽ‬‫ﯾﺷﺎﻧﯽ‬‫و‬‫ﺗﻔﺎ‬ ‫ﺳوء‬‫را‬ ‫ھم‬
. ‫ﺑردارد‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫از‬ ، ‫اﺳت‬ ‫رﺳﯾده‬ ‫ارث‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔذﺷﺗﮕﺎن‬ ‫از‬ ، ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺧﺷﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬
‫ﻗﺎﻧﻊ‬ ‫ﻧﺗواﻧد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫دﺳت‬ ‫ﭘﺎﮐﺳﺎزی‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺣداﻗﻠﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫ﻧوﯾﺳﻧده‬ ‫اﻣﯾد‬‫ﮐ‬‫ﻧﻧدۀ‬‫ﺧ‬‫واﻧﻧدﮔﺎﻧ‬‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﯽ‬
‫ﺣ‬ ‫ﻧﺗواﻧد‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫وﻧﯾز‬ . ‫ﺑرﺧوردارﻧد‬ ‫ﻧﺎﯾﺎﻓﺗﻧﯽ‬ ‫دﺳت‬ ‫و‬ ، ‫ﺷده‬ ‫ﭘﻧﮭﺎن‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬‫آن‬ ‫ﻖ‬‫ﻧ‬‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺎﻧﮫ‬‫ﺑزرگ‬
. ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ادا‬ ، ‫اﺳت‬ ‫ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫را‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫اﺑدی‬ ‫و‬
‫ﺗﯾ‬ ‫ﭘل‬‫ﻠﯾﺦ‬
‫ﮐ‬‫ﻣﺑرﯾﺞ‬–‫ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر‬١٩۵۶
6
‫ّل‬‫و‬‫ا‬ ‫ﻓﺼﻞ‬
‫؟‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ‬ ‫اﯾﻤﺎن‬
7
1–! ‫ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫ّﺪ‬‫ﻬ‬‫ﺗﻌ‬ ‫اﯾﻤﺎن‬
‫ﺟﺎوداﻧﮕﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻣﺮ‬–. ‫ﺟﺎوداﻧﻪ‬ ‫ّﺪ‬‫ﻬ‬‫ﺗﻌ‬
‫وﺿ‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻣری‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬‫اﻣری‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻌ‬‫ﻣ‬‫رﻣوز‬‫ﺗ‬‫ﺛﺑﯾت‬
‫اﻧﺳ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎﭘذﯾر‬ ‫ﺑﺎزﮔﺷت‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻋﻣﻠﮑرد‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫اﻧﻔﻌﻼت‬ ‫و‬ ‫ﻓﻌل‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬‫اﻣ‬ ‫ﺎن‬‫ور‬‫ﻋﻼ‬ ‫و‬‫ﺋﻖ‬
‫و‬ . ‫دﯾﮕری‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ھر‬ ‫ﻣﺎﻧﻧد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ﮐﺛﯾری‬‫ﻣ‬ ‫ﺷﮑل‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣوﺟود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﻣوری‬ ‫اﯾن‬ ‫رأس‬ ‫در‬‫دھد‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬‫ﺳﺋﻠﮫ‬
‫رو‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ھم‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﻋﻼﺋﻖ‬ ‫زﻧده‬ ‫ﻣوﺟودات‬ ‫ﺳﺎﺋر‬ ‫ﺧﻼف‬ ‫ﺑر‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺳﮑن‬ ‫و‬ ‫ﺗﻐذﯾﮫ‬‫ﺣﺎﻧﯽ‬‫ﻣ‬‫ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫ﯽ‬
‫از‬ ‫ﺑرﺧﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ . ‫ﺟﻣﻌﯽ‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫ﻣﻌﺿﻼت‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾﺎﺳت‬ ، ‫زﯾﺑﺎﺋﯽ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﻣﺎﻧﻧد‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﺑﺳﯾ‬ ‫اﻣوری‬ ‫اﯾﻧﮭﺎ‬‫اﺿ‬ ‫ﺎر‬‫ھﺳ‬ ‫طراری‬‫ﺗﻧد‬
‫ر‬ ‫ﮔروھﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻓرد‬ ‫و‬ ‫ﺑوده‬ ‫ﺳﺎز‬ ‫ﺳرﻧوﺷت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﺣﯾﺎﺗﯽ‬ ‫ﻧﯾﺎزھﺎی‬ ‫ﻣﺎﻧﻧد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗواﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬‫در‬ ‫ا‬‫آ‬‫وﺿﻊ‬ ‫ﺧرﯾن‬‫و‬
‫ﺗ‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫وھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ‬ . ‫ﻧﮕذارﻧد‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﮔرﯾزی‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫دھﻧد‬ ‫ﻗرار‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب‬‫ﯽ‬‫آ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘدﯾد‬‫ﻓ‬ ‫ﯾد‬‫ﻣﺟ‬ ‫را‬ ‫رد‬‫ﺑور‬
‫ﺑﺳﯾﺞ‬ ‫را‬ ‫ﻗواﯾش‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﺧ‬ ‫ﺗﮑﻠﯾف‬ ‫و‬ ‫ﺑﮕﻣﺎرد‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺧدﻣت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬‫را‬ ‫ود‬‫ﺑ‬‫ﺧود‬ ‫ﺎ‬
‫ﺑر‬ ‫آﺷﮑﺎرا‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫وﺿﻌﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫در‬ . ‫ﺑرﺳﺎﻧد‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫ﻣﻌﻠوم‬‫ﻓرد‬‫ﻣ‬‫ﺷده‬ ‫ط‬ّ‫ﻠ‬‫ﺳ‬‫و‬
‫ﻣﻘﺻ‬ ‫را‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫رﺷد‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ، ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣ‬ ‫ﮔروه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﮔر‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺛ‬ . ‫ﮔذارد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﮔرﯾزی‬ ‫راه‬ ‫ھﯾﭻ‬‫ﻧﮭﺎ‬ ‫د‬‫ﻗ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺋﯽ‬‫ﻣﯽ‬ ‫رار‬
‫ﻋ‬ ، ‫ﺧﺎﻧواده‬ ، ‫ﺑﮭداﺷت‬ ، ‫اﻗﺗﺻﺎد‬ ‫ﻗﺑﯾل‬ ‫از‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫اﻣور‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎ‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫اﯾن‬ ‫دھد‬‫داﻟت‬،، ‫ﺳﯾﺎﺳت‬
‫ﻣ‬ ‫ﻗرن‬ ‫ﻣﻔرط‬ ‫ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾزم‬ . ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻓدا‬ ‫و‬ ‫آﻣده‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ﺧدﻣت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻧﺳﺎﻧ‬ ‫و‬ ‫زﯾﺑﺎﺋﯽ‬‫ﯾﮏ‬ ‫ﺎ‬‫آ‬‫زﻣﺎﯾﺷﮕﺎه‬‫ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ‬
، ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آن‬ ‫ﻣطﺎﻟﻌﮫ‬ ‫ﺑرای‬»‫آ‬ ‫اﻣر‬‫ﺧرﯾن‬«‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬‫و‬‫اﯾن‬‫ا‬‫ﺷﺎﻣل‬ ‫ﻣر‬
‫و‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫روزﻣره‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﺟزﺋﯽ‬‫د‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺗﻣرﮐز‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫اوﺿﺎﻋﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﺷود‬‫ﻣدار‬ ‫ر‬
‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣوﺿوﻋﯽ‬»‫ﺧدا‬«‫ﯾﺎ‬»‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣ‬«‫ھﻣﭼون‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣ‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣﺳ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧداﺋﯽ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬»‫دﯾو‬«‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬‫د‬ ‫ھﻧرش‬ ‫وﻟﯽ‬‫ر‬
‫ﻣ‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ ‫واﺿﺣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻗﺎطﻊ‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾن‬‫ﻣ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺗﻌﯾﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣﻘﺻد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دھد‬ ‫ﯽ‬‫ﺛﺎﺑﮥ‬‫ا‬‫آﺧر‬ ‫ﻣر‬
. ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﭘذﯾر‬ ‫ﺷرط‬ ‫و‬ ‫ﺗردﯾد‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫اﺳت‬
‫ﮐ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳﺎﺧﺗﮫ‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫اﻣر‬ ‫واﺳطﮥ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﺎﻣﺷروطﯽ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎی‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫وﻟﯽ‬‫ﺑﻠ‬ ‫ﻧد‬‫ﮑﮫ‬
‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘذﯾرﻓﺗﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﮭﻔﺗﮫ‬ ‫اﻣر‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫در‬ ‫ھﺎﺋﯽ‬ ‫وﻋده‬ّ‫ﺧواص‬ ‫از‬ ‫ﭘذﯾرش‬ ‫اﯾن‬‫اﯾﻣﺎ‬: ‫اﺳت‬ ‫ن‬
‫و‬ . ‫ھﺎ‬ ‫وﻋده‬ ‫آن‬ ‫ﻖ‬ّ‫ﻘ‬‫ﺗﺣ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬‫ﮔردد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺗﻌﯾﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌرﯾف‬ ً‫ﺎ‬‫ﻟزوﻣ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫وﻋده‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﺣﺗوای‬‫ﺑﻠﮑﮫ‬‫ﻣ‬‫ﺗواﻧد‬ ‫ﯽ‬‫ا‬‫ز‬
‫و‬ ‫ﺷﻌﺎر‬ ‫طرﯾﻖ‬‫ﮐ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﺣﺳوس‬ ‫و‬ ‫ّی‬‫د‬‫ﻣﺎ‬ ‫ﺷﻌﺎرھﺎﺋﯽ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﻔﮭوم‬ ‫ھﺎﺋﯽ‬ ‫ﺳﻣﺑل‬ ‫و‬ ‫اﺳﺗﻌﺎره‬‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﮫ‬‫و‬ ‫ﺗﻔﺳﯾر‬
‫ﻧﯾﺳت‬ ‫م‬ّ‫ﺳ‬‫ﺗﺟ‬ ‫و‬ ‫ن‬ّ‫ﯾ‬‫ﺗﻌ‬»:‫ﻋظﻣت‬«،»‫ﭘﯾر‬‫وزی‬«،»‫رﺳﺗﮕﺎری‬«‫ھ‬ ‫وﻋده‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺟﺎذﺑﮫ‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫ﻏﯾره‬ ‫و‬‫و‬ ‫ﻣﺑﮭم‬ ‫ﺎی‬
‫ﺗﮑ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫ﮐﺷﺎﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﮔروه‬ ‫و‬ ‫اﻓراد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ّی‬‫د‬‫ﺣ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ای‬ ‫اﺳطوره‬‫ﻧ‬ ‫ﻣﯾل‬‫اﻣر‬ ‫ﮭﺎﺋﯽ‬‫آﺧر‬
‫و‬ . ‫ﺑود‬ ‫ﺷده‬ ‫داده‬ ‫وﻋده‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬‫ﻧﺷود‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺗﺑﻌ‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺎﻣﺷروط‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫اﮔر‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ‬‫ﺧ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎﻧت‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﺳوب‬
‫اﯾ‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﻘﺑوﻟ‬ ‫ﻋﮭده‬ ‫در‬ ‫ﺧﯾﺎﻧت‬ ‫ن‬»‫آﺧرﯾن‬ ‫اﻣر‬«‫اﺳ‬ ‫ﻣﮑﺎﻓﺎت‬ ‫ﻣﺳﺗوﺟب‬ ‫و‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻗرار‬. ‫ت‬
‫و‬ ‫ّس‬‫د‬‫ﻣﻘ‬ ‫ﮐﺗب‬ ‫در‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﺧﺻوﺻ‬ ‫و‬ ‫ﻣذھب‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫آن‬ ، ‫ﻣﺛﺎل‬ ‫از‬ ‫ﺑرﺗر‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺛﺎل‬ ‫ﯾﮏ‬»‫ﻋﮭد‬‫ﻋﺗﯾﻖ‬«
. ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ن‬ّ‫ﻣدو‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎھ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬»‫آﺧرﯾن‬ ‫اﻣر‬«‫اﺻر‬ ، ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎ‬ ‫و‬ ‫داراﺳت‬ ‫را‬‫ور‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ار‬‫و‬ ‫زد‬‫وﻋد‬‫ه‬
‫ﻧﺎﺳﯾوﻧ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺛ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﻣ‬ُ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﺿﻣون‬ ‫و‬ ‫ﻣوﺿوع‬ . ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﺎﻟﯾزم‬‫ﮔﺎ‬ ‫ﯾﮭود‬‫ﺳﻌﯽ‬ ‫ه‬
‫ﻣﺣﺗوا‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ . ‫ﻧﺷﺎﻧد‬ ‫آن‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫ﺧودش‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﺟﻠوه‬ ‫دﮔرﮔون‬ ‫را‬ ‫ﻣﺣﺗوا‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐرده‬‫اﯾن‬ ‫ی‬‫ﺧدا‬ ‫اﻣر‬‫وﻧد‬
‫ﭘﯾﺷﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﻓرد‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻋداﻟت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اوﺳت‬ ‫زﯾرا‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋداﻟت‬‫ﺧ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺟ‬ ‫دای‬‫ﻧﺎﻣﯾ‬ ‫ﮭﺎن‬‫ده‬
‫او‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘرھﯾزﮐﺎر‬ ‫ﯾﮭود‬ ‫ھر‬ ‫ﺑرای‬ ‫اﻣرﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ،‫او‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬»‫ﺑزرگ‬ ‫ﻓرﻣﺎن‬«‫ﺻ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺎدر‬‫ﺷ‬‫ود‬
»:‫د‬‫و‬.‫ﺧود‬ ‫ﺗواﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧدای‬ ‫ﺑدارﯾد‬ ‫ﺳت‬«‫ﻧ‬ ‫اﻣر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬‫ﻧ‬ ‫ﮭﺎﺋﯽ‬‫ﺷد‬ ‫ﺎﻣﯾده‬‫و‬ ‫ه‬
‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺷﺗﻖ‬ ‫ﺳﺧن‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫اﻣر‬‫د‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋرﺿﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ھو‬ ‫واﺿﺢ‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔردد‬‫و‬ ‫ارد‬‫ﻗوا‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬‫را‬
ّ‫ﯾ‬‫ﺗﺑﻌ‬ ‫اﯾن‬ ‫طﺑﯾﻌت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻓراﻣﯾﻧﯽ‬ ‫از‬ ‫اﺳت‬ ‫ر‬ُ‫ﭘ‬ (‫)ﺗورات‬ ‫ﻋﺗﯾﻖ‬ ‫ﻋﮭد‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ . ‫طﻠﺑد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آن‬ ‫ﺧدﻣت‬ ‫ﺑﮫ‬‫را‬ ‫ت‬‫ﻣ‬ ‫م‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣﺳ‬‫ﺳﺎزد‬ ‫ﯽ‬
‫ﺗ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫و‬ ‫ﺳﻣﺑﻠﯾﮏ‬ ‫ﺟﻣﻠﮕﯽ‬ ‫ھﺎ‬ ‫وﻋده‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ . ‫ﺳت‬ ‫ﺗﮭدﯾدھﺎ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫وﻋده‬ ‫از‬ ‫ﻣﻣﻠو‬ ‫و‬‫ﻌرﯾﻔﯽ‬‫ﻣﻧطﻘ‬‫ھ‬ ‫ﯽ‬‫ﺳﺗﻧد‬
‫ﺧوش‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬ ‫و‬ ‫اﻧد‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﺗﻣرﮐز‬ ‫ﻗوﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻓردی‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ﭘﯾروزی‬ ‫ﻣدار‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬‫ﻧو‬ ‫را‬‫ﻣ‬ ‫ﯾد‬‫و‬ ‫دھﻧد‬ ‫ﯽ‬‫ھر‬
‫ﺑر‬ ‫ﺧوش‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ‬‫ﻣﺑﺗﻼ‬ ‫ﻗوﻣﯽ‬ ‫اﻧﮭدام‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻓردی‬ ‫ﻋذاب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻧد‬ ‫ﮐﻧﺎرﻣﯽ‬‫ﻣ‬‫ﯾﮕردد‬‫اﯾﻣﺎن‬ .‫ﻧظر‬ ‫در‬
‫و‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم‬ ‫ﻣﻘﺎم‬ ‫در‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ، ‫ﺗوراﺗﯽ‬ ِ ‫اﻧﺳﺎن‬‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﺷروط‬ ‫و‬ ‫ﺳﺋوال‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻏﯾر‬‫ﺟ‬‫ا‬ ‫ﺑری‬‫از‬ : ‫ﺳت‬‫ﺟ‬‫ﺎﻧب‬
»‫ﯾﮭوه‬«‫ﻧﻣوﻧﮥ‬ . ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻣﯾدوار‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﮭدﯾد‬ ، ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓرﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫ھر‬ ‫درﺑﺎرۀ‬‫ﺗ‬ً‫ﺎ‬‫ﻘرﯾﺑ‬ّ‫د‬‫ﻣﺗﺿﺎ‬‫د‬‫ﯾﮕری‬
‫ﺳﯾﺎﺳﯽ‬ ‫ﻧظﺎم‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم‬ ، ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬–‫وﻋد‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدی‬‫ۀ‬»‫ﭘﯾروزی‬«‫ﺑ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬‫دا‬ ‫ﻣردم‬ ‫ﮫ‬‫ده‬
‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬»‫آﺧر‬ ‫اﻣر‬«‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﻣﺛﺎﺑﮥ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣردم‬ ‫ﺑرای‬ ، ‫ﻏرب‬ ‫رﻗﺎﺑﺗﯽ‬ ً‫ا‬‫ﺷدﯾد‬ ‫ّن‬‫د‬‫ﺗﻣ‬ ‫در‬‫ﺗوﻟﯾد‬‫ا‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﻣﺎن‬‫ﮐ‬‫ﻧد‬
ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫ﺗﺑﺎھﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫رواﺑط‬ ‫ﻧﺎﺑودی‬ ‫ﻗﯾﻣت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﮔر‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫ﻣﺣض‬ ‫اطﺎﻋت‬ ‫طﻠب‬ ‫ﻣردم‬ ‫از‬ ‫و‬‫ﻓر‬ ‫ت‬‫ﻓرو‬ ‫و‬ ‫دی‬
‫اﻗﺗﺻﺎدی‬ ‫ﺷﮑﺳت‬ ‫ﻣﮑﺎﻓﺎﺗش‬ ‫و‬ ‫ﺗﮭدﯾد‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫روان‬ ‫ﻗﮫ‬ّ‫ﻼ‬‫ﺧ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ھو‬ ‫ﭘﺎﺷﯽ‬–‫وﻟﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬‫ﭘﺎد‬‫آن‬ ‫اش‬‫ﻣ‬‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺛل‬
‫ﺷﺧ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﺎﺻر‬ ‫ادﺑﯾﺎت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫اﻧﻘراض‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﮔﻧﮓ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﻌﻠوم‬ ‫ﺧوب‬ ‫ھﺎی‬ ‫وﻋده‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺻ‬‫د‬‫اﺳت‬ ‫اده‬
‫ﻣﺛل‬ ‫ﻣﺎﻧﯽ‬ُ‫ر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﮐﺎذب‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت‬ .»‫ﺑﺎزﮔﺷت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﻧﻘطﮥ‬«‫د‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫آورده‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫را‬‫ا‬ ‫اﯾن‬ ‫ر‬‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ﺛر‬‫ﻣﯽ‬
‫اﯾﻣ‬ ‫اﯾن‬ ‫وﻋدۀ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬ ‫در‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎﺑﺟﺎ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺷود‬.‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫در‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫ﭘوچ‬ ‫ﺎن‬
8
‫ﺑ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬ . ‫ﻧﺑﺎﺷد‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫راه‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫ھﻣواره‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬‫ﯾﭼﺎرﮔ‬‫و‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫ﯽ‬‫ھﻣﮫ‬
‫ﺟﺎﻧﺑﮫ‬‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﺑودﻧش‬ ‫ﺗﻌرﯾف‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﻣﺣﺗواﯾش‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘذﯾرﻓﺗﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬‫ﻣ‬‫ا‬ ‫ﻌﺗﻘد‬‫دا‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ھﻣ‬‫رد‬
‫ﺑرای‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اھﻣ‬ ‫اﯾن‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫ﺑودﻧش‬ ‫ﻧﺎﻣﺣدود‬ ‫و‬‫ﺳﺎﻗط‬ ‫اﻋﺗﺑﺎر‬ ‫درﺟﮫ‬ ‫از‬ ‫ﻣﻧطﻘﯽ‬ ‫و‬ ‫رﺳﻣﯽ‬ ‫ﺗوﺻﯾف‬ ‫ﯾﮏ‬‫اﺳت‬.‫اﯾن‬ ‫و‬
. ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻧﯾروی‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدﯾن‬ ‫ﻓﮭم‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫ﻧﺧﺳﺗﯾن‬
2–(‫ﻣﺮﮐﺰي‬ ‫)واﻗﻌﻪ‬ ‫واﻗﻌﻪ‬ ‫ّﺖ‬‫ﯾ‬‫ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫ﻣﺜﺎﺑﮥ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻤﺎن‬
، ‫اﻣور‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﻣﺛﺎﺑﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬‫ﻣ‬ ‫در‬ ‫اﻗدام‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺗﻣﺎﻣ‬ ‫ﺟﺎﻧب‬ ‫از‬ ‫اﻗداﻣﯽ‬‫ﺣﯾ‬ ‫رﮐز‬‫ﻓردی‬ ‫ﺎت‬‫و‬‫اﻗﻊ‬
‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬‫رو‬ ‫در‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ﻣﺗﻣرﮐزﺗرﯾن‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ . ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻓرد‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫ﮫ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻠ‬‫اﻧ‬ ‫ان‬‫اﺳت‬ ‫ﺳﺎن‬‫و‬‫ﻓﻘط‬
‫اﻧﺳﺎ‬ ‫وﺟود‬ ‫اﻋﻣﺎق‬ ‫و‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﮥ‬ّ‫ﯾ‬‫ﮐﻠ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺷﺎﻣل‬ ‫را‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫از‬ ‫ھﺎﺋﯽ‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺧش‬‫در‬ ‫ن‬‫و‬‫اﯾﻣ‬ ‫اﻗﻌﮥ‬، ‫ﺎن‬
‫را‬ ‫وﺟود‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻋددی‬ ‫ﺟﻣﻊ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﺣﺎد‬ّ‫ﺗ‬‫ا‬ ‫واﯾن‬ . ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣد‬ّ‫ﺗ‬‫ﻣ‬‫ﻧور‬ ‫درﻣﯽ‬‫و‬ ‫دد‬‫ﺟﻣﻊ‬ ‫از‬
‫اﯾﻣ‬ ‫آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ‬ ‫از‬ ‫و‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻟﻘﺎء‬ ‫وﺟود‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫واﺣدۀ‬ ‫اﻣر‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓرا‬ ‫اﻣور‬‫ﯾﮏ‬ ‫ﺎن‬‫ﮐ‬ ‫واﻗﻌﮥ‬ّ‫ﻠ‬‫ﯽ‬
‫ﺧ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻧﻔﻌﺎﻻت‬ ‫و‬ ‫ﻓﻌل‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺷﺎرﮐت‬ ‫ﻓرد‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ِ ‫ﺣرﮐﺎت‬ ‫ﮥ‬ّ‫ﯾ‬‫ﮐﻠ‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬‫د‬ ‫ﺻوص‬‫ﻻ‬ ّ‫ﺗﺣو‬ ‫ر‬‫ت‬
‫اﻧ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫داده‬ ‫ﺗوﺿﯾﺢ‬ ‫ﺟدﯾد‬ ‫ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ‬‫ﯾ‬ ، ‫ﺗﻘﺎﺑل‬ ‫و‬ ‫ﺗﻧش‬ ‫و‬ ‫ﺗﺿﺎد‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫در‬ ‫دﯾﺷﮫ‬‫از‬ ‫ﮑﯽ‬‫ﺗر‬ ‫راﯾﺞ‬‫ﯾن‬
‫ﮐﺎر‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻔﺎﺳﯾر‬ ‫اﯾن‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻗ‬ّ‫ﻼ‬‫ﺧ‬ ‫و‬ ‫اﻋﺗﻼء‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫روی‬ ‫ﺑر‬»‫ﺷ‬ ‫روان‬‫ﺷﺧ‬ ‫ﻧﺎﺳﯽ‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺻ‬«
‫ﮐﻧﻧده‬ ‫ﺗﻌﯾﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻧﺧﺳﺗﯾن‬ . ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫واﺟب‬ ‫را‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ق‬ّ‫ﻼ‬‫ﺧ‬ ‫ﻧظرﯾﮥ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻟزوم‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬‫ﺗ‬‫ا‬ ‫رﯾن‬‫ﺗﺿﺎد‬ ‫ﯾن‬‫د‬‫ر‬
‫ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ‬‫اﯾﻣﺎن‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬ ‫ﻧﺎﺧودآﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫ﺿﻣﯾر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آن‬ ‫ﺑﯾن‬‫ﻣﺛ‬ ‫ﺑﮫ‬‫واﻗﻌ‬ ‫ﺎﺑﮥ‬‫ای‬ ‫ﮫ‬
‫ﻧﻣﯽ‬ ‫درک‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ، ‫ﻧﺎﺧودآﮔﺎه‬ ‫ﺿﻣﯾر‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫آوردن‬ ‫ﺣﺳﺎب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑدون‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﮐﻠ‬ ‫از‬‫ﺑ‬. ‫ﺎﺷد‬‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫اﯾن‬
‫و‬ . ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﮐﻧﻧده‬ ‫ﺗﻌﯾﯾن‬ ‫وﺳﯾﻌﯽ‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎﺿر‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎھ‬ ‫در‬ ‫ھﻣواره‬‫د‬ ‫طرﻓﯽ‬ ‫از‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫ا‬‫ﯾﮕر‬‫اﯾﻣ‬‫ﺎن‬‫وا‬ ‫ﯾﮏ‬‫ﻗﻌﮥ‬
‫آ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫در‬ ‫ھم‬ ‫ﺧودی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﺧودآﮔﺎه‬ ‫ﺿﻣﯾر‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋﻣدی‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎھﺎﻧﮫ‬‫ورد‬‫د‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ن‬‫ﺧﯾل‬‫ھ‬‫در‬ ‫ﺳﺗﻧد‬
‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺣل‬ ‫ﻣرﮐز‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﮐﺷﯾده‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫از‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣرﮐز‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺻورﺗﯾﮑﮫ‬‫آ‬‫ﻣرﮐ‬ ‫ن‬ّ‫ﯾ‬‫ﮐﻠ‬ ‫ﺑر‬ ‫ز‬‫ﮫ‬
‫اﯾ‬ ‫اﮔر‬ . ‫رود‬ ‫ﻓرا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻓﺎﺋﻖ‬ ‫ﻧﺎﺧودآﮔﺎه‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬‫ﻧﯾروھﺎی‬ ‫اﮔر‬ ‫و‬ ‫ﻧدھد‬ ‫رخ‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ن‬‫ﺿ‬‫ﻧ‬ ‫ﻣﯾر‬‫ﺎﺧودآﮔﺎه‬‫ﺑدون‬
‫ﺟدا‬ ‫و‬ ‫اﮐراه‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫رخ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ، ‫ﺷوﻧد‬ ‫وارد‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫ذھن‬ ‫ﺣرﯾم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﮐزی‬ ‫واﻗﻌﮥ‬ ‫ﯾﮏ‬‫ﭘدﯾ‬ ‫ل‬‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫د‬‫زﯾرا‬ .
‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷوق‬ ‫و‬ ‫اﺧﺗﯾﺎر‬ ‫و‬ ‫آزادی‬ ‫ﻣوﺿوع‬ ‫اﯾﻣﺎن‬‫ﯾﺎﻓ‬ ‫ﺗﻣرﮐز‬ ‫واﻗﻌﮥ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﺟز‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آزادی‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺗﮫ‬‫در‬ ‫ﺣد‬ّ‫ﺗ‬
‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬‫درﺑﺎرۀ‬ ‫راﯾﺞ‬ ‫ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت‬ . ‫ﺗﻧﺎﻗض‬ ‫و‬ ‫اﮐراه‬ ‫و‬ ‫ﺗردﯾد‬ ‫از‬ ‫ﻣﻧزه‬ ‫ای‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ . ‫ﺷد‬‫ﺗ‬ّ‫د‬‫ﺿﺎ‬‫ﺑ‬‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﯾن‬‫و‬
‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷﯾم‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ت‬ّ‫ﻗ‬‫د‬ ‫اﮔر‬ . ‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣذﮐور‬ ‫دﯾدﮔﺎه‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫آزادی‬»‫ﺗ‬‫ﺷ‬ ‫ﻣرﮐز‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺧﺻ‬«‫ر‬‫در‬ ‫ا‬
‫ﻧﻣﺎﺋﯾم‬ ‫ﺣس‬ ‫را‬ ‫درک‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫درک‬ ‫آزادی‬ ‫ﺑﺎب‬‫ﺗ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎھ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫آزادی‬ ‫آﻧﮕﺎه‬‫واﺣد‬ ‫ﯽ‬‫ﯾ‬ ‫ﻣﯽ‬. ‫ﺎﺑﯾم‬
‫ﻣﺎ‬ ‫دو‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻓروﯾد‬ ‫ﻣﮑﺗب‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ّی‬‫د‬‫ﺗﺿﺎ‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻓﮭم‬ ‫در‬ ‫دﯾﮕری‬ ّ‫م‬‫ﻣﮭ‬ ‫ﻧﮑﺗﮥ‬‫روان‬ ‫از‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ھ‬‫آدﻣ‬‫د‬ ‫وﺟود‬ ‫ﯽ‬‫ﮐﮫ‬ ‫ارد‬
)‫ﻧﻔس‬(ego)‫ﺑرﺗر‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫و‬super ego‫درک‬ ‫و‬ ‫ر‬ّ‫ﺗﺻو‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫(ﻧﺎﻣﯾده‬»‫اﮔو‬ ‫ﺳوﭘر‬«‫ﮔﻧﮓ‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬‫زﯾرا‬ ‫اﺳت‬
‫ا‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫اﺧﻼﻗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻓرھﻧﮕﯽ‬ ‫ﺗﮭﺎی‬ّ‫ﯾ‬‫ﻓﻌﺎﻟ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫طرﻓﯽ‬ ‫از‬‫اﻣﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺷﮭوات‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ً‫ا‬‫ﻣﺳﺗﻣر‬ ‫و‬ ‫ﺳت‬‫ﻏر‬ ‫ﺎل‬‫ﺗ‬ ‫را‬ ‫ﯾزی‬‫ﺣت‬
‫ﻧﯾرو‬ ‫ھم‬ ‫طرﻓﯽ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳرزﻧش‬ ‫را‬ ‫ﺳرﮐش‬ ‫اﻣﯾﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻋﺗدال‬ ‫دﭼﺎر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﻧظر‬‫ﺣﯾﺎ‬ ‫ی‬‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗﯽ‬‫را‬
‫ﮐرده‬ ‫ﻣﺧﺗل‬ ‫را‬ ‫ﻋﺻﺑﯽ‬ ‫ﺗﻌﺎدل‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫اﺿطراب‬ ‫و‬ ‫ﺞ‬ّ‫ﻧ‬‫ﺗﺷ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺣﻘﯾر‬ ‫و‬ ‫ﺳرﮐوب‬‫و‬‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬‫ﺧﻔﻘﺎن‬
‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫را‬ ‫ﻓرھﻧﮕﯽ‬‫ﺑﯾﺎن‬ ‫ﻧوﻋﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻋﻼﺋم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻧﻘطﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ .»‫ﺳوﭘر‬‫اﮔو‬«
‫ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﭘدر‬ ‫و‬ ‫ﻣﻧﺷﺄ‬ ‫را‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫دﻗﯾﻖ‬ ‫ﺑطور‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬»‫اﮔو‬ ‫ﺳوﭘر‬«‫و‬ . ‫ﻧﻣود‬ ‫ﺗﻠﻘﯽ‬‫اﯾ‬ ‫ﻣﺳﺋول‬‫ﻧظرﯾﮥ‬ ‫ن‬
‫در‬ ‫اﮔو‬ ‫ﺳوﭘر‬ ‫اﮔر‬ . ‫اﺳت‬ ‫اﺧﻼﻗﯽ‬ ‫ﻋرف‬ ‫و‬ ‫اﺻول‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫او‬ ‫طﺑﯾﻌﯽ‬ ‫ﻧﻔﯽ‬ ‫ھﻣﺎﻧﺎ‬ ‫ﻓروﯾد‬ ‫ﻣﺗﻧﺎﻗض‬‫ﻣﮑﺗب‬‫ﻓروﯾ‬‫ﺑ‬ ‫د‬‫ر‬
‫ﺑدل‬ ‫ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ‬ ‫ّﺷﯽ‬‫ﺣ‬‫ﺗو‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺷود‬ ‫اﺳﺗوار‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدی‬ ‫اﺻول‬ ‫ﺑر‬ ‫و‬ ‫ﻧﮕردد‬ ‫ﺗﺑﯾﯾن‬ ‫ﻣﻌﺗﺑری‬ ‫اﺻول‬‫ﮔ‬ ‫ﻣﯽ‬‫اﮔ‬ . ‫ردد‬‫ر‬
‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫اﮔو‬ ‫ﺳوﭘر‬»‫ﻧﻔس‬ ‫ﭘدر‬«‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎھ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫واﻗﻌﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ، ‫ﮔﻣﺎرد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬‫ﺑﮫ‬ ‫را‬‫ﺳ‬‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫ﻣت‬‫و‬
. ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﭘدر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣداﻓﻊ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھداﯾت‬ ‫وﺟودی‬ ‫ﻋداﻟت‬‫ﺗوا‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓرھﻧﮓ‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧد‬‫ﺻ‬‫و‬ ‫ﻠﺢ‬
. ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫واﻗﻌ‬ ‫اﺻول‬ ‫و‬ ‫ُرف‬‫ﻋ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ‬ ‫اﮔو‬ ‫ﺳوﭘر‬ ‫اﮔر‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﺑرﺳﻧد‬ ‫ﯾﮑدﯾﮕر‬ ‫ﺗﺻدﯾﻖ‬
‫و‬ ‫ﻣرﮐزی‬ ‫واﻗﻌﮥ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﭼﮕوﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗرار‬ ‫روی‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫ﺳﺋوال‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫ا‬ ‫و‬‫ﮐ‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﺑﺎ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺧﺻ‬
‫ﺷﻧ‬ ، ‫زﺑﺎن‬ ‫ﮐﻧﻧدۀ‬ ‫ﺗدوﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫ﻋﻘﻼﻧﯽ‬ ‫ﺳﺎﺧﺗﺎر‬‫زﯾﺑﺎﺋ‬ ، ‫ھﺎ‬ ‫ارزش‬ ، ‫ﺎﺧت‬‫ﻋ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬‫اﺳت‬ ‫داﻟت‬.
‫ﺧردﻣﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻧطﻘﯽ‬ ‫ﻣوﺟودی‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫از‬ ، ‫ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺟزﯾﮫ‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫و‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫اﯾن‬‫ﺳﺎﺧ‬ ‫د‬. ‫اﺳت‬ ‫ﺗﮫ‬
‫ذاﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدی‬ ‫طﺑﯾﻌت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑداﻧﯾم‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﮔری‬ ‫اﺳﺗدﻻل‬ ‫از‬ ‫وﺳﯾﻌﯽ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫طﯾف‬ ‫وﻋﻠﯾرﻏم‬‫اﻧﺳﺎ‬‫ھﻣ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ن‬‫ﺎن‬
‫ا‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫او‬ ‫ذھﻧﯽ‬ ِ ‫ﻣﻧطﻘﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎھ‬‫ﻣﻧط‬ ّ‫د‬‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺧردﻣﻧد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮕﯾرد‬ ‫ﺗﺻﻣﯾم‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻗﺎدر‬ ‫ﻧﺳﺎن‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﻖ‬‫ﺟﮭﺎﻧ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﯽ‬
‫ﻋرﺻﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫اﺳﺗدﻻل‬ ‫ورای‬‫ﻣرﮐز‬ ‫در‬ ‫ﻗدرت‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻧﺎﺑود‬ ‫را‬ ‫اﺳﺗدﻻل‬ ‫ﻣﺎدون‬‫ا‬‫رﺗﺑﺎطﺎ‬‫دروﻧﯽ‬ ‫ت‬‫ا‬‫و‬
‫آﮔﺎھ‬ ‫ﻋﻣﻠﮑرد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ . ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺗﺣد‬ ‫را‬ ‫وﺟودی‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫واﻗﻊ‬‫و‬ ‫ﺎﻧﮫ‬‫ﻣﻧطﻘﯽ‬
‫اﻧﺳﺎن‬‫ﻋﻧﺎ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ای‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ھم‬ ‫ﻧﺎﺧودآﮔﺎه‬ ‫ای‬ ‫ﭘدﯾده‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬ ‫ﻧﯾﺳت‬‫آﮔ‬ ‫ﺻر‬‫ﻧﺎﺧ‬ ‫و‬ ‫ﺎه‬‫ودآﮔﺎه‬
. ‫ﯾﺎﺑﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫رﺳﯾده‬ ‫وﺣدت‬ ‫ﺑﮫ‬
‫ﮐﻧﻧده‬ ‫ﻣﺳت‬ ‫و‬ ‫اﻧﮕﯾز‬ ‫وﺟد‬ ‫و‬ ‫آور‬ ‫ﺧﻠﺳﮫ‬ ‫ای‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ِ ‫ﻣرﮐزی‬ ‫و‬ ‫ﻓراﮔﯾر‬ ‫ای‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬
‫ﻧﺎﺧودآﮔﺎ‬ ‫ﺿﻣﯾر‬ ‫ﻣﺟﺎری‬ ‫ﮫ‬ّ‫ﯾ‬‫ﮐﻠ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬‫ﺟﮭش‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑرﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻣﻧطﻘﯽ‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫ﺿﻣﯾر‬ ‫و‬ ‫ﻋﻘﻼﻧﯽ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫و‬ ‫ه‬
‫آﻧﮭﺎ‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ ‫ﺑدون‬ ‫ﺑﺧﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬‫را‬‫ھر‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫آن‬ ‫ﻋﻘﻼﻧﯽ‬ ‫طﺑﻊ‬ ‫ﺑرﻧدۀ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫زاﺋﯽ‬ ‫ﻧﺷﺋﮫ‬ ‫طﺑﻊ‬ . ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻧﺎﺑود‬
9
‫ﺟ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫در‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻘول‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫اﻣﯾﺎل‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻣﺗرادف‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧس‬
‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ھﻣﭼﻧﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﮭﻔﺗﮫ‬ ‫اﺧﻼﻗﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ارزش‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺣﺎﮐﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫ﺑﯾداری‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻧﺷﺋﮕﯽ‬ ‫در‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ھم‬
‫ﺧﺎرج‬ ‫در‬ ‫ﺷدن‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫وﺟد‬ ‫و‬ ‫ﻧﺷﺋﮕﯽ‬ . ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺟﻣﻌ‬ ‫و‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻓرد‬ ‫ﻧﻔوذ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫آﺷﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻗﮭرھﺎ‬ ، ‫ﮔذﺷﺗﮫ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻧﻔرت‬
‫ھﻣراه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑرود‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﺑدون‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫از‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣرﮐز‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﻧﺎﺻری‬ ‫ھﻣﮫ‬
. ‫اﻧد‬ ‫ﺷده‬ ‫واﻗﻊ‬
ّ‫د‬‫ﺗﺿﺎ‬ ‫از‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋﺑﺎرت‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﯾﺷﺗری‬ ‫ﻓﮭم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫دﯾﮕری‬ ّ‫د‬‫ﺗﺿﺎ‬‫ﺑﯾن‬‫ا‬‫ادر‬ ‫ﻋﻣﺎل‬‫اﮐﯽ‬
‫ﺑﻌ‬ ‫ﻣﺑﺎﺣث‬ ‫در‬ . ‫دﯾﮕر‬ ‫طرﻓﯽ‬ ‫از‬ ‫ﻧﺎﻣﻔﮭوم‬ ‫اراده‬ ‫و‬ ‫ﻋواطف‬ ‫و‬ ‫طرف‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﻓردی‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺗﺷﺧﯾص‬ ‫و‬‫ﻧﺷ‬ ‫دی‬‫ﺎن‬
‫از‬ ‫ﺑﺳﯾﺎری‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داد‬ ‫ﺧواھم‬‫ھم‬ ‫ﺳر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺎﺋﯽ‬ ‫ﺗﺣرﯾف‬‫ﻧ‬‫ا‬ ‫ﻣودن‬‫ﺑﺎ‬ ‫ﯾﻣﺎن‬
‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬‫ﺗﺻد‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫اﻗدام‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮕوﯾم‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫وا‬ . ‫ﻣذﮐور‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬‫ﻣﻌر‬ ‫ﯾﻖ‬‫ﺑﺳﯾﺎ‬ ‫ﻓﺗﯽ‬‫و‬ ‫دﻗﯾﻖ‬ ‫ر‬
‫ا‬ ‫ﻧﺎﭘذﯾر‬ ‫ﺟداﺋﯽ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﮔری‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫ﭘژوھش‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫ﻣﺣﺻول‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻣﻘﺎوم‬‫ﺣﺎ‬ّ‫ﺗ‬‫د‬ِ‫اﺧﺗﯾﺎ‬‫و‬ ‫ر‬
‫اﯾدۀ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺣﺻوﻟﯽ‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ﺷﺎﻣل‬ ‫ﺗﻌرﯾف‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم‬»‫ﺑﺎور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬«‫ھم‬‫ﻧ‬. ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬‫اﯾده‬ ‫)اﯾن‬
‫اﺳت‬ ‫آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ‬ ‫ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳت‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬ ‫و‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎس‬ ‫ﺟﯾﻣز‬ ‫وﯾﻠﯾﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻖ‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣﺗﻌ‬–‫ﺑدون‬ . (‫ﻣﺗرﺟم‬‫ﺗردﯾد‬‫ا‬‫از‬ ‫ﯾﻣﺎن‬
‫ﺣﻣﺎﯾ‬ ‫ﻣورد‬ ، ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓرد‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯾﻠﯽ‬ ‫ﺟﺎﻧب‬‫اﯾ‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺗﺻدﯾﻖ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﻣ‬ ‫ﻣﺎن‬‫ھ‬ ِ ‫ﺧﻠوق‬‫ﯾﭻ‬
‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫و‬ ‫ﮔزﯾﻧش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ارادۀ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻧﺷﺋﮫ‬ ‫در‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻧﺧواﺳﺗن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺧواﺳﺗن‬ ‫و‬ ‫اراده‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾل‬‫دﺧ‬ ،‫دارد‬ ‫ﺎﻟت‬‫وﻟﯽ‬
‫اﺣﺳﺎﺳﺎت‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫اﻟﻌﻠل‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻋ‬‫ا‬ ‫ﺑروز‬ ‫و‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫.اﯾﻣﺎن‬ ‫دارد‬ ‫ﻣﺻداق‬ ‫ﻧﯾز‬‫ﺣﺳﺎﺳﯽ‬‫ﻧ‬‫اﯾ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺳت‬‫ن‬
‫ا‬ ‫ﻧﺷﺋﮕﯽ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫ھﻣﺎن‬‫اﺣﺳﺎﺳﺎت‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ .‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﯾﻣﺎن‬‫اﯾﻣﺎن‬ . ‫آورد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ھرﮔز‬‫ﯾ‬‫ۀ‬ّ‫ﻗو‬ ‫ﮏ‬‫ﻣﻌرﻓﺗﯽ‬
‫ﮥ‬ّ‫ﯾ‬‫ﮐﻠ‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫آن‬ ‫و‬ ، ‫اراده‬ ‫از‬ ‫ﻣﺣﺻوﻟﯽ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫اراده‬ ‫از‬ ‫وﯾژه‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ّﯽ‬‫ﺻ‬‫ﺧﺎ‬‫ﻋﻧﺎﺻ‬‫ا‬ ‫وﺟود‬ ‫ر‬. ‫ﺳت‬
، ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫در‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫از‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ھر‬ ‫ﻓرد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻧﺣﺻر‬ ‫ظﮭور‬ ‫از‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫واﻟﺑﺗﮫ‬‫ﻧﻣﯽ‬‫و‬ . ‫ﺷود‬‫د‬‫ر‬
‫آﻣدن‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻣﺛﺑت‬ ‫ﭘﺎﺳﺧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬»‫اﯾﻣﺎن‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ‬«‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ . ‫ﯾﺎﺑﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﺳت‬‫در‬ ‫ﮐﮫ‬‫ز‬‫اﻓر‬ ‫ﻧدﮔﯽ‬‫اد‬
‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬ ‫ﺑرای‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اھﻣ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫از‬ ‫ﻣوﺿوﻋﯽ‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رخ‬ ‫ﺑﺷری‬‫ﻧﯾ‬ ‫و‬‫روﺣﺎﻧﯽ‬ ‫ز‬
‫ﺟ‬‫ﭼﮕو‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫واﻗﻌ‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﺑداﻧﻧد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷدﯾدﺗر‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ّی‬‫د‬‫ر‬ ‫ﻋﯾﺎر‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫در‬ ‫ﻧﮫ‬‫وان‬‫ﺷ‬‫ﻧﺎﺧﺗﯽ‬‫ﺟﻣﻊ‬‫آﻣده‬
‫رواﻧﺷﻧﺎﺳ‬ ‫از‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﻧوع‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫از‬ ‫ﻣﻘﺑول‬ ‫و‬ ‫ﭘﺳﻧدﯾده‬ ‫ﺻورت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺧﻼف‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫وا‬ . ‫اﺳت‬‫وﺟو‬ ‫ﯽ‬‫ﮐ‬ ‫دارد‬ ‫د‬‫ﮫ‬
‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﺻورﺗﯽ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧدارد‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺑطﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﺗﻌﺑﯾر‬ ‫را‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳﻌﯽ‬‫اﺳ‬ ‫اس‬‫ﭼﻧﯾن‬ . ‫ت‬
‫ﻣ‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫در‬ ‫ﻓرﺿﯽ‬ ‫ﭘﯾش‬‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺗرس‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗرس‬ ‫ﻣﺣﺻول‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻌﺗﻘد‬‫اﯾ‬ ‫ﻟﯽ‬‫ن‬
‫ﻣﻧﺟ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﻠﻣﯽ‬ ‫اﺳﺗدﻻل‬ ‫از‬ ‫روﺷﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐرد‬ ‫ﺛﺎﺑت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﺷدﻧﯽ‬ ‫ﺛﺎﺑت‬ ‫ﮫ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻧظر‬‫ﺑﮫ‬ ‫ر‬‫ﭼ‬‫ﺗﻌرﯾ‬ ‫ﻧﺎن‬‫ﻔﯽ‬
‫ﻣﺷ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺎﺋﯽ‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫از‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻐرض‬ ‫و‬ ‫آﻟوده‬ ‫ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫از‬‫از‬ ‫ﺗﻖ‬‫دﯾﮕ‬ ‫ﭼﯾز‬‫ر‬
‫ﻣﯽ‬‫اﻧد‬ ‫ﺧﺎﺳﺗﮫ‬ ‫ﺑر‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺧود‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫اﯾن‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﺟوﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳﺑﻘت‬ ، ‫ﺳﺎزﻧد‬.
3–: ‫اﯾﻤﺎن‬ ‫ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ‬
‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫واﻗﻌﮥ‬‫ﻣ‬ ‫واﻗﻌﮥ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ . ‫ﮐردﯾم‬ ‫ﺑررﺳﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫اﻧﻔﻌﺎﻻت‬ ‫و‬ ‫ﻓﻌل‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫آن‬‫ﺗﻣرﮐز‬‫و‬‫ھو‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬
‫ﺣﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫اﻣر‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﺣدود‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﺷروط‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫واﻗﻌ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻓردی‬‫ﺳﺋ‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫وا‬ . ‫ل‬‫واﻟﯽ‬‫ﮐ‬‫اﮐﻧ‬ ‫ھم‬ ‫ﮫ‬‫ون‬
‫واژۀ‬ ‫؟‬ ‫ﭼﯾﺳت‬ ‫روﻧده‬ ‫ﻓرا‬ ‫و‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﻧﺷﺄ‬ ‫:آﯾﺎ‬ ‫روﺳت‬ ‫ﭘﯾش‬»‫اﻣر‬«‫ﯾ‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﮕر‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫ﮏ‬‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ت‬
‫ﻣﯽ‬ ‫وﺿﻊ‬ ، ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﭘﯾروی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫ﻣﺣﺻول‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﺟود‬‫ﺷود‬‫و‬
‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫و‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮔﻔﺗﯾم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫وا‬ . ‫وﯾژه‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﻣﻌرﻓﺗﯽ‬ ‫ﻣدار‬ ‫ﺑر‬‫و‬ ‫اﯾن‬‫اژۀ‬»‫اﻣر‬«‫دو‬
‫اﯾ‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﺧﺎطب‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫راﺑطﮥ‬ : ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ ‫ﺧﺎطر‬ ‫را‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫از‬ ‫وﺟﮫ‬‫اﻣر‬ ‫ن‬‫ھر‬ ‫در‬ .‫دو‬
‫واﻗ‬ . ‫دھﯾم‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻧظر‬ ّ‫د‬‫ﻣ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣوﻗﻌ‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﻣﻼﺣظﮫ‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻌ‬‫آ‬‫وﺿﻌ‬ ‫ﺧرﯾن‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬
‫اﻣر‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫و‬‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺳﺑﯽ‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻗﺎدر‬ ‫او‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫روﺷن‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ھر‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫در‬‫ذرای‬‫ز‬‫ﻧدﮔﯽ‬
‫ﻓ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣدودﻧد‬ ‫و‬ ‫ﻣﺷروط‬ ‫ﺟﻣﻠﮕﯽ‬ ‫ﺑﺷری‬ ‫ھﺎی‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎﺳﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺗﺟرﺑ‬ . ‫رود‬ ‫ﻓرا‬ ‫روزﻣره‬‫ﻧﺎﺷوﻧ‬‫ﻣﮕر‬ ، ‫ده‬
‫وﺟود‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫در‬ ‫ھﻣواره‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑﻧد‬ ‫ارﺗﻘﺎء‬ ‫ﺷرطﯽ‬ ‫ﻓوق‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬‫دارد‬‫و‬ ‫ﻣﯾل‬ ،‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣﯾد‬
‫ﻣطﻠﻖ‬ ، ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫ھﻣﭼون‬ ‫ﭼﯾزھﺎﺋﯽ‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫آﻧﯽ‬ ‫ﺗﻣرﮐز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻗﺎدر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ . ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬‫و‬‫ﻻﻣﺗ‬‫را‬ ‫ﻧﺎھﯽ‬‫د‬‫رک‬
‫ﮔذ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫ﭘﻧﮭﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻋظﯾم‬ ‫ﻗدرت‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫ھﻣﯾن‬ . ‫ﻧﻣﺎﯾد‬. ‫ارد‬‫ﻧﯾروھﺎی‬ ‫اﯾن‬
‫ﺑدون‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫ﺳوی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺣرﯾﮏ‬ ‫ﻋﻠل‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﮭﻔﺗﮫ‬‫ﻧ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻋﻣﻠﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺣرﮐت‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫اﯾﻣﺎن‬. ‫دارد‬‫اﻧﺳﺎن‬
‫آ‬ ‫ﻣﺎﻟﮏ‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫راﻧده‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺳوی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻘش‬ّ‫ﻠ‬‫ﺗﻌ‬ ‫از‬ ‫اش‬ ‫ﺿﻣﻧﯽ‬ ‫آﮔﺎھﯽ‬ ‫واﺳطﮥ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﻧﯾﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﺑ‬‫ﮫ‬
‫ﺑﯾﺎن‬»‫دل‬ ‫ﻗراری‬ ‫ﺑﯽ‬«. ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫ﺑﺳﺗر‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬
‫ﻧﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﻧﺎﻣﺷروط‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫اﻣر‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﺎﻣﺷروط‬ ‫اﻣر‬‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣر‬ . ‫ﮔﺷﺗن‬ ‫ﻣﺷروط‬
‫در‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫اﻣر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ‬ ‫ﺑرای‬ ‫اﺣﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ . ‫ﺑودن‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬
‫ﺗﺟرﺑﮫ‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﻣری‬ ، ‫آﺧرﯾن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬‫ﻣﻘﺎم‬ ‫از‬ ‫ﺳر‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ِ ‫ﻓﺎﻋﻠﯽ‬ ‫ﻣﻘﺎم‬ ‫از‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫طرﯾﻖ‬ ‫ﺑدﯾن‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬
‫و‬ . ‫آورﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﻔﻌوﻟﯽ‬‫در‬‫از‬ ‫ﻧﻘطﮫ‬ ‫اﯾن‬‫ﻧﺎم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﺳودی‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل‬»‫ﺧدا‬«‫و‬ ‫آورده‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫را‬
‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﭼﮫ‬ :‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫طرح‬ ‫را‬ ‫ﺳﺋوال‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣرﺣﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ . ‫دھﯾم‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫او‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫اﯾن‬
»‫ﺧدا‬«‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎھ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫واﯾن‬ . ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫و‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻧﺎﻣﺣدود‬ ، ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣطﻠﻘ‬ : ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫اﺳت‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟوھ‬ ‫آورﻧدۀ‬ ‫ﭘدﯾد‬
‫اﺳت‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟوھ‬‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫در‬ ، ‫آﺳﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭼرا‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﻔﮭﻣد‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﺷود‬ ‫دﯾده‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫اﮔر‬ .
10
‫ﺎس‬ّ‫ﺳ‬‫ﺣ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫اﺻل‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫درک‬ ‫ﺗواﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﻣﭼﻧﯾن‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬ ‫و‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﻣﺷﻣول‬ ‫ﻣذھب‬‫و‬
‫ﻓﻌ‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫وﺟدان‬ ‫در‬ ‫ﺑﺣراﻧﯽ‬‫آ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﻧﻘطﮫ‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫اﺑدی‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑوده‬ ‫ﺎل‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫دﻋوی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﭼﮫ‬
. ‫ﮔذراﺳت‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫دارد‬ ‫ﻏﺎﺋﯽ‬
‫اﺻطﻼح‬»‫اﺑدی‬ ‫اﻣر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫اﻣر‬«‫ﺑر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫واﻗﻌ‬ ‫ﻣﻔﻌوﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻓﺎﻋﻠﯽ‬ ‫ﺟﻧﺑﮥ‬ ‫دو‬ ‫ھر‬‫و‬ ‫دارد‬‫ﻣ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣد‬ّ‫ﺗ‬‫ﺳ‬‫ﺎزد‬
‫ﮐﻼﺳﯾﮏ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻟﯽ‬ ّ‫او‬ ! ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎور‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﺑﺎور‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ :‫ﺑرای‬‫وا‬ ‫ﺑﯾﺎن‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻗﻌ‬
‫اﺳ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫ﻣﺗﻣرﮐز‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫واﻗﻌ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺳﻣﺗﯽ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﮐﻼﺳﯾﮏ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ‬ ‫ھم‬ ‫ﻣﯽ‬ ّ‫دو‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﺳ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ھداﯾ‬ ‫وﯾش‬‫ت‬
. ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟوھ‬ ‫از‬ ‫ﺳﻣﺑﻠﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬
‫اﯾن‬‫وﺟود‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﺑدون‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫زﯾرا‬ ، ‫اﺑدی‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﮭم‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬‫ﻧدار‬‫ﺑدون‬ . ‫د‬
‫ﻣﯽ‬ ‫ھداﯾت‬ ‫ﺳوﯾش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳﻣﺗﯽ‬‫اﯾﻣﺎ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫واﻗﻌ‬ ‫در‬ ‫ھﻣواره‬ . ‫ﻧدارد‬ ‫وﺟود‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ، ‫ﺷود‬‫ﭼﯾز‬ ‫ن‬‫از‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ی‬
‫ا‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫در‬ ‫ﻣﮕر‬ ‫ﻧدارد‬ ‫وﺟود‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣﺗوا‬ ‫ﮐﺳب‬ ‫ﺑرای‬ ‫راھﯽ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻔﮭوم‬ ‫اﯾﻣﺎن‬‫ﯾﻣﺎﻧﯽ‬‫ھر‬ ‫و‬ .
‫ﻣ‬ ‫ﺑﯽ‬ ، ‫اﺑدی‬ ‫و‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫اﻣر‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫ﺑدون‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟﮭ‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﺳﺧﻧﯽ‬‫ﻌ‬‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫زﯾرا‬ . ‫ﻧﺎﺳت‬‫واﻗﻌ‬‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﮥ‬‫ﺑ‬‫دون‬
‫ﻋﻣل‬‫ﻓ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬ ‫اﺑدی‬ ‫و‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ، ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ھﻣﭼون‬ ‫اﺻطﻼﺣﺎﺗﯽ‬ ‫در‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫دﺳﺗرس‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺎﻋﻠ‬‫ﻣﻔﻌوﻟ‬ ‫و‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬
‫دو‬ ‫ھر‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻔﮭوم‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫واﻗﻌ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻏﺎﯾﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫واﻗﻌﮥ‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ . ‫اﺳت‬ ‫رﻓﺗﮫ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫از‬‫ﯾ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮑﯽ‬. ‫ﺑﺎﺷد‬‫ا‬‫ﯾن‬
‫ﮔوﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋﺎرﻓﺎن‬ ‫ای‬ ‫اﺳطوره‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫ھﻣﺎن‬»‫ﺷ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺧدا‬ ‫از‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬‫ﺧ‬ ‫از‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﻧﺎﺧت‬‫ﻣﯽ‬ ‫ودش‬‫ﺑﺎﺷد‬.«
‫ﺟﺎﻧب‬ ‫از‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫اﯾن‬»‫ﭘل‬ ‫ﺳﻧت‬«‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آﻣده‬ ‫ﻧﯾز‬»‫ﺷو‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫او‬‫واﺳ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫د‬‫طﮫ‬
.‫ﺧدا‬«‫ذا‬ ‫و‬ ‫ﻓﺎﻋل‬ ‫ﺧودش‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﺑدون‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻌروف‬ ‫و‬ ‫ﻣذﮐور‬ ‫و‬ ‫ﻣﻔﻌول‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ھرﮔز‬ ‫ﺧدا‬ ‫و‬‫ﻋ‬ ‫و‬ ‫ﮐر‬‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺎرف‬.
‫ﮔﻔﺗﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬»‫ﭘل‬«‫ﻧ‬ ‫ﮔﺎن‬ ‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻋﺑﺎدت‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﻣوﻓﻖ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬‫ﭘرﺳﺗش‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺗواﻧﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺑدون‬ ‫ﯾز‬. ‫ﮐﻧﻧد‬‫ھﻣﭼون‬ ‫ﺧدا‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﭘرﺳﺗش‬ ‫ﻣﺷﻐول‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫روح‬
‫و‬ ‫راﺳت‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫و‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫آن‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﺳت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﻣﺣﮏ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫وﯾژﮔﯽ‬ ‫اﯾن‬‫د‬‫ر‬ ‫روغ‬‫ﺗﻔﮑﯾﮏ‬ ‫ا‬
‫ﻧﯾ‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫ﺻﻔت‬ ‫اﯾن‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫دارد‬ ‫ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ‬ ‫و‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫ّﻋﺎی‬‫د‬‫ا‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺣدود‬ . ‫ﻧﻣﺎﺋﯾم‬‫ﻗ‬ ‫و‬ ‫ﺳت‬‫ﺎدر‬‫ھ‬‫ﮐ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫م‬ّ‫د‬‫ﺗﺿﺎ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮫ‬
‫ﻓﺎﻋل‬–‫وﯾﺎ‬ ‫ﻣﻔﻌول‬‫ﻋﯾن‬–‫ﮐﺎذﺑﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫و‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ . ‫رود‬ ‫ﻓرا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻓﺎﺋﻖ‬ ‫ذھن‬‫ﻣﻔﻌ‬ ‫ھﻣﭼون‬‫ﻋﯾﻧﯽ‬ ‫ول‬
‫و‬ ‫ﻧﮕرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ارادی‬ ‫و‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺛﺎﺑﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اش‬ ‫ّﻋﯽ‬‫د‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺗﻘد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺎﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬‫ھ‬‫ﻣواره‬‫اﯾن‬ ‫در‬
‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫او‬ . ‫ﻣﺎﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻧﺎﻗض‬‫ﺗﺑدﯾﻠ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻟﻣس‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫روزﻣره‬ ‫داﻧش‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﻧﻣﺎ‬ ‫ش‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾد‬
‫ﮐﺎ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺳﯾﺎری‬ ‫اﻧواع‬ ‫و‬ ‫درﺟﺎت‬ ‫واﻟﺑﺗﮫ‬ . ‫ﺑﺎزﯾﭼﮫ‬ ‫و‬ ‫آﻣوز‬ ‫دﺳت‬ ‫ﻣوﺿوﻋﯽ‬‫وﺟ‬ ‫ذب‬‫دارد‬ ‫ود‬.
‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﻠ‬ ‫ﻧﺷﺋﮫ‬ . ‫ﭘﯾروزی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧزدﯾﮑﺗر‬ ‫واﻗﻌﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ ً‫ﻻ‬‫ﻣﻌﻣو‬‫ﮔراﺋ‬‫ﺗوا‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯽ‬‫وﺿﻌﯽ‬ ‫ﻧد‬
‫آور‬ ‫ﭘدﯾد‬‫ﺑ‬ ‫ﻣﻔﻌول‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻓﺎﻋل‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﺑﻠﻌﯾده‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ ‫ﻋواﻣل‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫ﺳوژه‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫د‬. ‫رﺳد‬‫از‬ ‫ﭘس‬ ‫وﻟﯽ‬
‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺳر‬ ‫اﺳت‬ ‫رﺳﯾده‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺑﻠﻌﯾده‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫ﻧﺎﮔﺎه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دوره‬ ‫ﯾﮏ‬‫ﺧود‬‫ر‬‫ﻣﺄﯾوس‬ ‫ا‬‫و‬
‫ﺑزرگ‬ ‫ﺳﺗﻣﯽ‬ ‫ﻣرﺗﮑب‬ ، ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺣﺳﺎﺑﮕراﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑدﺑﯾﻧﺎﻧﮫ‬ ‫ﻧظری‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺗﺑﺎه‬‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬‫اﻧ‬ ‫و‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻘﺎم‬‫ﮔ‬‫ﯾرد‬
‫ﭘرﺳت‬ ‫ﻗﺎﻟب‬ ، ‫ﺗر‬ ‫ﭘرﺳت‬ ‫ﺑت‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘﺷت‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺧود‬ ‫ّﻋﺎھﺎی‬‫د‬‫ا‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫و‬‫ﺗ‬‫ظ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫ﭘرﺳت‬ ‫ﺎھر‬
‫ﺑﯾن‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬ ‫واﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﮐﻣﺗر‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫و‬ ‫ظﺎھر‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺷﮑﺎف‬ ‫ﺑر‬ ‫آﻣدن‬ ‫ﻓﺎﺋﻖ‬ ‫در‬ ‫اش‬ ‫ﺗواﻧﺎﺋﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬‫ا‬‫ﯾﻣﺎن‬‫ﺗ‬‫و‬ ‫ظﺎھری‬
‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫اﻣر‬ ‫ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫در‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬‫ﺻﺎد‬ ‫ﻏﺎﯾﺗﯽ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻣری‬ ، ‫اﺑدی‬ ‫و‬‫ﻗﺎﻧﮫ‬.‫د‬ ‫ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ‬ ‫در‬‫ر‬
‫اﺑد‬ ّ‫د‬‫ﺣ‬ ‫ﺳر‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮔذرا‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣدود‬ ‫ھﺎی‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫واﻗﻌ‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫در‬ ‫ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ‬ ‫ﻗﺎﻟب‬ ‫و‬ ‫ﺗظﺎھری‬ ‫اﯾﻣﺎن‬‫ﺑ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺑرده‬ ‫ﺎﻻ‬. ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬
‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﺟﺑری‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬»‫وﺟودی‬ ‫ﯾﺄس‬«‫ﺣﯾﺎت‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺗﻣﺎﻣ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫از‬ ‫اﻣﯾدی‬ ‫ﻧﺎ‬ : ‫اﺳت‬‫و‬‫ﺧو‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬. ‫د‬
‫ﮐ‬ ‫ﯾﺄﺳﯽ‬‫ﭼﻧ‬ ‫ﯾﮏ‬ : ‫ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳﺗﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻋﻣﻠﮑرد‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻔوذ‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫اﻋﻣﺎق‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮫ‬‫اﯾ‬ ‫ﯾن‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎﻧﯽ‬‫ﻋ‬‫ﻧوان‬
‫دو‬ ‫ﭘﯾراﻣون‬ ‫و‬ ‫ﺣواﺷﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﻣﺎﺑﯾش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣرﮐز‬ ‫ﻧﻘطﮥ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫و‬ ، ‫وﺟود‬ ‫دھﻧدۀ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣرﮐز‬ ‫واﻗﻌﮥ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ر‬‫ز‬‫ﻣﺛل‬ ، ‫ﻧد‬
‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫ﻋﻣﻠﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﯾﮏ‬ ، ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﺣﯾطش‬ ‫روی‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻣرﮐزش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫داﯾره‬‫ھﺳﺗﮫ‬ ‫رﻓﺗن‬‫ﻣ‬‫رﮐزی‬
‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳﺗﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫در‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ﻧﺷﺋﮫ‬ ‫آن‬ . ‫اﻧﺟﺎﻣد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آن‬ ‫ﭘﺎﺷﯽ‬ ‫ﻓرو‬ ‫و‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬‫ﻓﻘط‬‫ﺑ‬‫ّت‬‫د‬‫ﻣ‬ ‫رای‬
. ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ھﻣﮕﺎن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺳﻘوط‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎﻻﺧره‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫دارد‬ ‫ﭘﻧﮭﺎن‬ ‫را‬ ‫ﭘﺎﺷﯽ‬ ‫ﻓرو‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐوﺗﺎھﯽ‬
4–‫ﻗﺪاﺳﺖ‬ ‫و‬ ‫اﯾﻤﺎن‬
‫زﻧد‬ ‫ﻗدﺳﯽ‬ ‫ﺣرﯾم‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وارد‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻓﺿﺎی‬ ‫در‬ ‫آﻧﮑﮫ‬‫آﮔﺎھﯽ‬ ‫ﻧوﻋﯽ‬ ‫ھﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﺟﺎ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫وارد‬ ‫ﮔﯽ‬
‫ﻗداﺳت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫دارد‬ ‫ﺣﺿور‬‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳﺗﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ّ‫د‬‫ﺗﺿﺎ‬ ‫در‬
‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ، ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫ﭘرﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑت‬ ‫از‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل‬ ‫ﺧﻼف‬ ‫ﺑر‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﺷد‬ ‫ﮔﻔﺗﮫ‬ ‫ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ‬ ‫ﺑت‬ ‫و‬
ّ‫د‬‫ﺗﺿﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬‫واژۀ‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑرداﺷﺗﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬»‫ّس‬‫د‬‫ﻣﻘ‬«ّ‫ﺣس‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ . ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻋﻣوم‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫در‬
‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟوھ‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫آﮔﺎھﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﻗدﺳﯽ‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫آﮔﺎھﯽ‬ ّ‫ﺣس‬ ‫واﯾن‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ّس‬‫د‬‫ﻣﻘ‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬
‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎھ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﻧﺎﻣﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺧداﺋ‬ ّ‫ﺣس‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬»‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ِ ‫اﻣر‬«‫ا‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫و‬‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺑد‬
‫ﺗﺟرﺑﯾﺎت‬ ‫واﺳطﮥ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑزرگ‬ ‫ﭘﯾﺎﻣﺑران‬ ‫ﺳﺎﯾر‬ ‫و‬ (‫)ع‬ ‫ﻣوﺳﯽ‬ ‫دﯾدﮔﺎه‬ ‫از‬ ‫ﺗورات‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫در‬ ‫ﺳﺗرگ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫راھﯽ‬ ‫در‬ ‫آﮔﺎھﯽ‬
‫و‬ ‫ﻣﺎﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫وار‬ ‫اﻓﺳﺎﻧﮫ‬ ‫ھﻣﭼﻧﺎن‬ ‫ظﮭورش‬ ‫ﻋﻠﯾرﻏم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺣﺿوری‬ ‫وآن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫اﺑراز‬ ‫ای‬ ‫دھﻧده‬ ‫ﺗﮑﺎن‬
‫ﺑر‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﻣﻧﮑراﻧش‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻧﺎﭘذﯾری‬ ‫اﺟﺗﻧﺎب‬ ‫و‬ ‫اب‬ّ‫ذ‬‫ﺟ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫اﺛری‬. ‫ﻧﮭد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﺎی‬»‫اوﺗو‬ ‫رودوﻟف‬) «Rudolph
otto‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﻼﺳﯾﮏ‬ ‫اﺛر‬ ‫در‬ (»‫ﻗداﺳت‬ ‫اﯾدۀ‬«‫را‬ ‫ﻗداﺳت‬ ‫دھﻧدۀ‬ ‫ﺗﮑﺎن‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﻧده‬ ‫اﻓﺳون‬ ‫ﺟﻧﺑﮥ‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫اﯾن‬
‫ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ھﻣواره‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﺎﻓت‬ ‫ﻣذاھب‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫وﯾژﮔﯽ‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫داده‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑﺳط‬ ‫و‬ ‫ﺷرح‬ ‫ﻣورد‬
»‫ﻏﺎﺋﯽ‬ ‫اﻣر‬«‫ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬»‫ارﺗ‬‫اﺑدی‬ ‫ﺑﺎط‬«. ‫اﺳت‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ‬‫در‬ ‫آﺷﮑﺎرﺳت‬ ‫ﻗداﺳت‬ ‫وﯾژﮔﯽ‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻋ‬
‫ﺟﺳﺗﺟوی‬ ‫در‬ ‫ھﻣواره‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫دل‬ .‫ﺑﺑﯾﻧﯾم‬ ‫را‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮕﯽ‬ ّ‫ﺣس‬ ‫ﺗﺟرﺑﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻗدﺳﯽ‬ ‫ﺗﺟرﺑﮥ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﺑﺗواﻧﯾم‬ ‫ﺻورﺗﯾﮑﮫ‬
‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟﺎﺋﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫زﯾرا‬ ‫اﺳت‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬»‫ﻣﺣدود‬«‫و‬ . ‫ﺑرﺳد‬ ‫رﺿﺎ‬ ‫و‬ ‫آراﻣش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻧﺎﻣﺣدود‬ ‫در‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬‫در‬
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

Recommandé

اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
 اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
112 vues19 diapositives
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
140 vues134 diapositives
زندگی ماوراء طبیعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
زندگی ماوراء طبیعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیزندگی ماوراء طبیعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
زندگی ماوراء طبیعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
209 vues128 diapositives
خلاصهء کتاب "تفکر زائد" تالیف محمدجعفر مصفا par
خلاصهء کتاب "تفکر زائد" تالیف محمدجعفر مصفاخلاصهء کتاب "تفکر زائد" تالیف محمدجعفر مصفا
خلاصهء کتاب "تفکر زائد" تالیف محمدجعفر مصفاAliRezA Amiri
3.1K vues26 diapositives
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیچه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
247 vues83 diapositives
فلسفه انقلاب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
فلسفه انقلاب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه انقلاب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه انقلاب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
60 vues19 diapositives

Contenu connexe

Tendances

شیعه شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
شیعه شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیشیعه شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شیعه شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
110 vues99 diapositives
زمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
زمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیزمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
زمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
101 vues72 diapositives
شهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
شهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیشهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
107 vues27 diapositives
اخلاق عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
اخلاق عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاخلاق عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اخلاق عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
72 vues89 diapositives
حکمت حکومت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
حکمت حکومت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحکمت حکومت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حکمت حکومت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
90 vues59 diapositives
چنین گوید پیر مغان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
چنین گوید پیر مغان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیچنین گوید پیر مغان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
چنین گوید پیر مغان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
93 vues55 diapositives

Tendances(20)

شیعه شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
شیعه شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیشیعه شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شیعه شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
زمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
زمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیزمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
زمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
شهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیشهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اخلاق عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
اخلاق عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاخلاق عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اخلاق عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حکمت حکومت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حکمت حکومت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحکمت حکومت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حکمت حکومت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
چنین گوید پیر مغان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
چنین گوید پیر مغان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیچنین گوید پیر مغان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
چنین گوید پیر مغان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
راز دهر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
راز دهر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیراز دهر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
راز دهر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
جوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیجوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمن وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه آدم و حوا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فلسفه آدم و حوا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه آدم و حوا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه آدم و حوا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
زمینه متافیزیک قرآنی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
زمینه متافیزیک قرآنی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیزمینه متافیزیک قرآنی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
زمینه متافیزیک قرآنی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عبادت صدّیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عبادت صدّیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعبادت صدّیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عبادت صدّیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فرياد زن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فرياد زن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفرياد زن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فرياد زن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیهستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

En vedette

الحاقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
الحاقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیالحاقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الحاقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
219 vues150 diapositives
من - تو - او از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
من - تو - او از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمن - تو - او از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من - تو - او از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
219 vues81 diapositives
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیجانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
278 vues138 diapositives
ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
113 vues65 diapositives
شوکران حقیقت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
شوکران حقیقت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیشوکران حقیقت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شوکران حقیقت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
246 vues60 diapositives
مذهب اصالت عشق جلد هفتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مذهب اصالت عشق جلد هفتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد هفتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد هفتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
95 vues180 diapositives

En vedette(20)

الحاقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
الحاقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیالحاقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الحاقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من - تو - او از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
من - تو - او از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمن - تو - او از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من - تو - او از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیجانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شوکران حقیقت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
شوکران حقیقت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیشوکران حقیقت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شوکران حقیقت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد هفتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد هفتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد هفتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد هفتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی امامیه جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خداشناسی امامیه جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی امامیه جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی امامیه جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شطحیات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
شطحیات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیشطحیات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شطحیات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ذكر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
ذكر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیذكر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ذكر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
نامه هاي عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
نامه هاي عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانینامه هاي عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
نامه هاي عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عقل الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عقل الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعقل الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عقل الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی امامیه جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خداشناسی امامیه جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی امامیه جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی امامیه جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شیطان شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 شیطان شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی شیطان شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شیطان شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی امامیه جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خداشناسی امامیه جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی امامیه جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی امامیه جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی ربوبی (رب شناسی) از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خداشناسی ربوبی (رب شناسی) از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی ربوبی (رب شناسی) از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی ربوبی (رب شناسی) از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه زمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فلسفه زمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه زمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه زمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
انسان کامل۲ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
انسان کامل۲ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیانسان کامل۲ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
انسان کامل۲ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیهزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

Similaire à پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاز خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
82 vues105 diapositives
چالش های دست فروشی درمترو راهکارهای پیش رو par
چالش های دست فروشی درمترو راهکارهای پیش روچالش های دست فروشی درمترو راهکارهای پیش رو
چالش های دست فروشی درمترو راهکارهای پیش روMajid Babaie, MBA, PMP
634 vues28 diapositives
امام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
امام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیامام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
امام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
88 vues7 diapositives
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیدعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
299 vues15 diapositives
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیسرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
138 vues55 diapositives
معاد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
معاد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمعاد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
معاد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
91 vues14 diapositives

Similaire à پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی(15)

از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاز خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
چالش های دست فروشی درمترو راهکارهای پیش رو par Majid Babaie, MBA, PMP
چالش های دست فروشی درمترو راهکارهای پیش روچالش های دست فروشی درمترو راهکارهای پیش رو
چالش های دست فروشی درمترو راهکارهای پیش رو
امام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
امام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیامام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
امام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیدعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیسرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
معاد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
معاد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمعاد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
معاد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اسمای الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
اسمای الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاسمای الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اسمای الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خطرات پنهان مولتی‌ ویتامین‌ ها par Farid Kamali
خطرات پنهان مولتی‌ ویتامین‌ هاخطرات پنهان مولتی‌ ویتامین‌ ها
خطرات پنهان مولتی‌ ویتامین‌ ها
Farid Kamali579 vues
اشراقات دازگاره جديد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
اشراقات دازگاره جديد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاشراقات دازگاره جديد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اشراقات دازگاره جديد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پديده شناسی قرآنی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
پديده شناسی قرآنی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیپديده شناسی قرآنی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پديده شناسی قرآنی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ارض ملکوت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 ارض ملکوت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی ارض ملکوت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ارض ملکوت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیبود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حق و باطل از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حق و باطل از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحق و باطل از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حق و باطل از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

Plus de alireza behbahani

آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیآیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
364 vues31 diapositives
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
367 vues63 diapositives
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
398 vues100 diapositives
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
289 vues26 diapositives
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیگزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
402 vues211 diapositives
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
314 vues13 diapositives

Plus de alireza behbahani(20)

آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیآیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیگزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیالممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب... par alireza behbahani
 غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب... غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب...
غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب...
alireza behbahani2.5K vues
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
پایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیپایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه غرایز از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فلسفه غرایز از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه غرایز از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه غرایز از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

 • 1. 1 ‫اﯾﻤﺎن‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪه‬ ***** Dynamism of Faith Paul tilich : ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ‬‫اﺳﺘﺎد‬‫اﮐﺒﺮﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬
 • 2. 2 ‫اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬ : ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫اﯾﻤﺎن‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪه‬ (‫آﻟﻤﺎن‬ ‫ﻣﻌﺎﺻﺮ‬ ‫)ﻋﺎرف‬ ‫ﺗﯿﻠﯿﺦ‬ ‫ﭘﻞ‬ : ‫ﻣﺆﻟﻒ‬ : ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ‬‫اﺳﺘﺎد‬‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ : ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬1377 ‫ﺻﻔ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬:‫ﺤﻪ‬54
 • 3. 3 ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﻣﺗرﺟم‬ ‫ﻣﻘدﻣﮥ‬......................................................................................................۴ ‫ف‬ّ‫ﻟ‬‫ﻣؤ‬ ‫ﻣﻘدﻣﮥ‬.......................................................................................................۵ :‫اول‬ ‫ﻓﺻل‬‫؟‬ ‫ﭼﯾﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬........................................................................................۶ ١-‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫ّد‬‫ﮭ‬‫ﺗﻌ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬...........................................................................................٧ ٢–‫ﻣ‬ ‫ﻣﺛﺎﺑﮥ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫رﮐز‬.............................................................................٨ ٣–‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺳرﭼﺷﻣﮥ‬.............................................................................................٩ ۴–‫ﻗداﺳت‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬.............................................................................................١٠ ۵–‫اﯾﻣﺎن‬ّ‫ﮏ‬‫ﺷ‬ ‫و‬................................................................................................١١ ۶–‫اﺟﺗﻣﺎع‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬.............................................................................................١۴ : ‫دوم‬ ‫ﻓﺻل‬‫؟‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫آﻧﭼﮫ‬.................................................................................١٧ ١–‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫روﺷﻧﻔﮑراﻧﮥ‬ ‫ﻣﺳﺦ‬...........................................................................١٨ ٢–‫ﻣ‬‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫ﻋﻣدی‬ ‫ﺳﺦ‬..................................................................................١٩ ٣–‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫اﺣﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﺳﺦ‬...............................................................................٢٠ : ‫ﺳوم‬ ‫ﻓﺻل‬‫ھﺎی‬ ‫ﻧﺷﺎﻧﮫ‬‫اﯾﻣﺎن‬...................................................................................٢٢ ١–(‫)ﺳﻣﺑل‬ ‫ﻧﺷﺎﻧﮫ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬.......................................................................................٢٣ ٢–‫دﯾﻧﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺳﻣﺑل‬.............................................................................................٢۴ ٣–‫ھﺎ‬ ‫اﺳطوره‬ ‫و‬ ‫ﺳﻣﺑل‬........................................................................................٢۵ :‫ﭼﮭﺎرم‬ ‫ﻓﺻل‬‫اﻧواع‬‫اﯾﻣﺎن‬.........................................................................................٢٨ ١–‫ﻻﺗﺷﺎن‬ ّ‫ﺗﺣو‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬.................................................................................٢٩ ٢–‫ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬.......................................................................................٣٠ ٣–‫اﺧﻼﻗﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬.................................................................................................٣٢ ۴–‫اﯾﻣﺎن‬ ‫اﻧواع‬ ‫ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ‬......................................................................................٣٣ :‫ﭘﻧﺟم‬ ‫ﻓﺻل‬‫ﺣﻘﯾﻘت‬‫اﯾﻣﺎن‬.........................................................................................٣۵ ١–‫اﺳﺗدﻻل‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬.............................................................................................٣۶ ٢–‫ﻋﻠﻣﯽ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬..............................................................................٣٧ ٣–‫ﺗﺎرﯾﺧﯽ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬............................................................................٣٩ ۴–‫ﻓﻠﺳﻔﯽ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬.............................................................................۴٠ ۵–‫ﺣﻘﯾﻘت‬‫آن‬ ‫ﻣﺣﮏ‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬..................................................................................۴٢ :‫ﺷﺷم‬ ‫ﻓﺻل‬‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺣﯾﺎت‬.........................................................................................۴۴ ١–‫ﺷﺟﺎﻋت‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬............................................................................................۴۵ ٢–‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫اﻧﺳﺟﺎم‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬..................................................................................۴٧ ٣–‫ﻋﻣل‬ ‫و‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬.......................................................................................۴٩ ۴–‫آن‬ ‫ﺑروزھﺎی‬ ‫و‬ ‫ظﮭور‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ارﺗﺑﺎطﺎت‬.................................................................۵٠ ۵–‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺗﻘﺎﺑل‬........................................................................................۵٢ ‫ﻧ‬‫ﮔﯾری‬ ‫ﺗﯾﺟﮫ‬......................................................................................................۵٣
 • 4. 4 :‫ﻣﺗرﺟم‬ ‫ﻣﻘدﻣﮥ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧداﺋﯽ‬ ‫ﺑﻧﺎم‬»‫ﻣؤﻣن‬«.‫اوﺳت‬ ‫ﻧﺎم‬ )‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬ ‫ﭘل‬Paul Tillich‫ﺳﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫د‬ّ‫ﻟ‬‫ﻣﺗو‬ ، (١٨٨۶‫ﺳﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻓ‬‫ﻣﺗو‬ ‫و‬ ‫آﻟﻣﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻣﯾﻼدی‬١٩۶۵. ‫آﻣرﯾﮑﺎ‬ ‫در‬‫وی‬ ّ‫ﯾ‬‫اﻟﮭ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ل‬ّ‫او‬ ‫طراز‬ ‫ﻣﺷﺎھﯾر‬ ‫از‬‫ﺑﯾﺳﺗم‬ ‫ﻗرن‬ ‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﭘدﯾده‬ ‫و‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺎت‬‫ﻣ‬‫ز‬ ‫ﻐرب‬‫ﺷ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾن‬‫ﻣﺎر‬ ‫اﺳت‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫اﻟﺣﺎدی‬ ‫ﺳﯾﻣﺎﺋﯽ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻋﻣدﺗ‬ ‫ﻗرن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺣﺎﮐم‬ ‫ھﺎی‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﺟﺎ‬ ‫واز‬ . ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﻟ‬‫ﭘل‬ ‫ذا‬‫ر‬ ‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫درک‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﻧﺳت‬ ‫دوران‬ ‫اﯾن‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫ﻗﮭرﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫ﭘﯾﺷﺗﺎز‬ّ‫ﺣس‬ ‫و‬ ‫ﻣﻧطﻖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻣﺎﻧﮫ‬‫ﺟ‬‫ﻣ‬ ‫ﮭﺎن‬‫ﺑﮫ‬ ‫درن‬ ّ‫ﻣ‬‫ھ‬ ‫دﯾن‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدﯾن‬ ‫ﻣﻌﺎرف‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫دﮔرﮔوﻧﮫ‬ ‫اﺣﯾﺎی‬‫از‬ ‫را‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫اﺻطﻼﺣﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻔﺎھﯾم‬ ‫و‬ ‫ﮔﻣﺎﺷت‬ ‫ت‬‫ﻋرش‬‫ﻓ‬‫و‬ ‫ﻠﺳﻔﮫ‬ ‫ﺗﻘرﯾﺑ‬ ‫راه‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬ . ‫ﭘرداﺧت‬ ‫اش‬ ‫دوﺑﺎره‬ ‫ﺗﺑﯾﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫روی‬ ‫ﺑر‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ﭘﺎﺋﯾن‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟﮭ‬‫ﺗﻧ‬ ً‫ﺎ‬‫و‬ ‫ﺑود‬ ‫ﮭﺎ‬‫ﺣﺎل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑ‬ ‫از‬ ‫ﻧوﯾﻧﯽ‬ ‫ﻧﮭﺿت‬ ‫ﺗواﻧﺳت‬‫اﮔر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آورد‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫ﻏرب‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫و‬ ‫ﯾﻧش‬‫از‬ ‫ﺟﻠوﺗر‬ ‫ﻧﮫ‬‫ﺳ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎﺋر‬‫ﮑﺎﺗب‬ ‫اﻧﺳ‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻧﯾﺎزھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺷﻌﺎرھﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫دﯾن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺣﻘﺎﻧ‬ ‫دﻋوی‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﭘﺎی‬ ‫ﭘﺎﺑﮫ‬ ‫ﻻاﻗل‬ ، ‫ﻓﻠﺳﻔﯽ‬‫ﻣد‬ ‫ﺎن‬‫ﭘﺎﺳﺧﯽ‬ ‫رن‬‫در‬ ‫از‬ ‫ﺑﮑری‬ ‫ﺗﻌﺎرﯾف‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎﺑﯾر‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﺗر‬ ‫وﺳﯾﻊ‬ ‫ﻋﺻر‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دﯾن‬ ‫دﯾدﮔﺎه‬ ‫زاوﯾﮫ‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﺧور‬‫آزاد‬‫ﺑرا‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ﺑ‬‫ری‬ ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫و‬ ‫آﺧرت‬ ، ‫ﺧدا‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻗﺑﯾل‬ ‫از‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫ّر‬‫ﮑ‬‫ﺗﻔ‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻓراﻣوش‬ ‫ﻗﻠﻣروھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫اراﺋﮫ‬‫را‬ ‫ت‬‫ﺑ‬‫ﺑ‬ ‫دﮔر‬ ‫ﺎر‬‫ﯾﺎد‬ ‫ﮫ‬ ‫د‬ ‫اروﭘﺎ‬ ‫ﺑﯾﺳﺗم‬ ‫ﻗرن‬ ‫ﻟوﺗر‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫را‬ ‫وی‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫را‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻧﺳﯾﺎن‬ ‫وﺟداﻧﮭﺎی‬ ‫و‬ ‫آورده‬‫اﻧﺳت‬‫ﮐ‬‫وﺳﻌ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﺗﯽ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯽ‬‫ر‬‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ّر‬‫د‬‫ﻣﮑ‬ ‫و‬ ‫اﻓﺳرده‬ ‫وﺟدان‬ ‫دﮔر‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﯾﮏ‬ ، ‫ﻟوﺗر‬ ‫از‬‫ﺷﮑﺎ‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫ﺻﯾﻘل‬ ‫را‬ ‫ﻣدرن‬‫ﺑر‬ ‫ﻓﯽ‬‫آ‬‫ﺗﺎر‬ ‫ﺳﻣﺎن‬‫ﯾﮏ‬ ‫ﻣذاھب‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧوی‬ ‫ﺣﺎد‬ّ‫ﺗ‬‫ا‬ ‫از‬ ‫ﻧوﯾﻧﯽ‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم‬ ‫و‬ ‫ﮕری‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎد‬‫ﺑﻠ‬ ‫و‬‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ﮑﮫ‬‫ﻣ‬‫ﮑﺎﺗب‬ . ‫دﻣﯾد‬ ، ‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫داری‬ ‫دﯾن‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫درد‬ ‫و‬ ‫ﺑود‬ ‫روﺳﺗﺎﺋﯽ‬ ‫زاده‬ ‫ﮐﺷﯾش‬ ‫ﺧودﯾﮏ‬ ، ‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬‫ﺧوﺑﯽ‬‫ﮐرده‬ ‫ﺣس‬‫و‬ ‫ﻧﯾﺎز‬. ‫ﺑود‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫درک‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ِ ‫وﺟدان‬ ‫در‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫اﻧﻘﻼب‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آزاد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﺷﻘﯽ‬ ‫ﺧﺎطر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻟﻣﺎن‬ ‫داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی‬ ‫از‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟﮭ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫دﮐﺗرای‬ ‫اﺧذ‬ ‫از‬ ‫ﭘس‬ ‫وی‬‫داﺷ‬ ‫ی‬‫ﺑﺗدرﯾﺞ‬ ‫ت‬‫در‬ ‫ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﻧﮭﺿت‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫رأس‬–‫آﻟﻣﺎن‬ ‫ﻧﺎزی‬ ‫ﺣزب‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻘﺎﺑل‬ ‫در‬ ‫زودی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔرﻓت‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻣذھﺑﯽ‬‫و‬‫ﺷد‬ ‫اﻗﻊ‬‫و‬ ‫ﺗرک‬‫وطن‬‫ھﺎروارد‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾوﯾورک‬ ‫داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی‬ ‫اﺳﺗﺎدی‬ ‫ﭘﺳت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﮔردﯾد‬ ‫آﻣرﯾﮑﺎ‬ ‫راھﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬‫ﺑ‬‫اﺷﺎﻋ‬ ‫ﮫ‬‫ﮫ‬ .‫ﭘرداﺧت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻧظر‬ ‫دا‬ ‫او‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدی‬ ‫ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎی‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻣﺎﺳت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻻھوری‬ ‫اﻗﺑﺎل‬ ‫ﻣﮫ‬ّ‫ﻼ‬‫ﻋ‬ ‫ﻋﺻر‬ ‫ھم‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬‫و‬ ‫رد‬‫ھ‬‫او‬ ‫ﻣﭼون‬‫ﺑ‬‫ﮫ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻋﻣوﻣ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻣﺷرﺑﯽ‬ ‫ﻋﺎرف‬ ‫ﺣﮑﯾﻣﺎن‬ ‫ﺧط‬ ‫در‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ت‬ّ‫ﻧ‬‫ﺳ‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬‫اﻧ‬ ‫ﺷده‬ ‫ﭘﻧداﺷﺗﮫ‬ ‫ﻣﻠﺣد‬‫اﻓ‬ : ‫د‬، ‫ﻼطون‬ . ‫اﻣﺛﺎﻟﮭم‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﭼﮫ‬ ، ‫ﺷوﭘﻧﮭﺎور‬ ، ‫ﮔﺎرد‬ ‫ﯾرﮐﮫ‬ ‫ﮐﯽ‬ ، ‫ﻣوﻧﺗﻧﯽ‬ ، ‫ﻓﻠوطﯾن‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬ ‫ﺣﯾﺎﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺟرﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑری‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه‬»‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬«‫ّران‬‫ﮑ‬‫ﻣﺗﻔ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬‫و‬ ‫ق‬ّ‫ﻼ‬‫ﺧ‬‫ﺣﮑﯾﻣﺎن‬ : ‫از‬ ‫ﻋﺑﺎرﺗﻧد‬ ‫ﻣﻌروﻓش‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫از‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑزرگ‬ ‫ﻋﺎرﻓﺎن‬ ‫و‬»‫ﺳ‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟﮭ‬‫ﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ‬«،»ِ ‫ﺷﺟﺎﻋت‬‫ﺑودن‬«، »‫رﻋﺷﮫ‬‫اﺻول‬ ‫در‬ ‫ای‬«،»‫ﻧو‬ ‫وﺟود‬«،»‫ﺟﺎوداﻧﮫ‬ ‫اﮐﻧون‬«،»‫ﻣرز‬ ‫روی‬ ‫ﺑر‬«‫و‬»‫اﯾﻣﺎن‬ ‫دﯾﻧﺎﻣﯾزم‬«‫ﺗرﺟﻣﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارﯾد‬ ‫روی‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫را‬ ‫اش‬‫ﻣﺣ‬ ‫در‬ ‫ﺟز‬ ‫ﭼﻧدان‬ ‫ﺧﺑری‬ ‫ﻓرزاﻧﮫ‬ ‫ﺣﮑﯾم‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻧظر‬ ‫از‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﺷور‬ ‫در‬ .‫آﮐ‬ ‫ﺎﻓل‬، ‫ﺎدﻣﯾﮏ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ّب‬‫ﺟ‬‫ﺗﻌ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺄﺳف‬ ‫ﺑس‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺳت‬‫دﯾﻧ‬ ‫روﺷﻧﻔﮑران‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ّر‬‫ﮑ‬‫ﻣﺗﻔ‬‫ﻣﺎ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬‫رده‬ ‫ﻧﻣﯽ‬. ‫دارﻧد‬ ‫روﻧﻖ‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻧﯾﮭﯾﻠﺳت‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳت‬ ‫ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم‬ ‫ﺟوﻻن‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫م‬ّ‫دو‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯽ‬ ‫ﺟﻧﮓ‬ ‫از‬ ‫ﭘس‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﺧﺻوﺻ‬ ‫ﺣﮑﯾم‬ ‫اﯾن‬ ‫آﺛﺎر‬‫ﺗرﯾﺎﻟ‬‫و‬ ‫ﯾزم‬ ً‫ﺎ‬‫ﺣﻘ‬ ‫و‬ ‫ﺷد‬ ‫ﺑرﺧوردار‬ ‫ﺗری‬ ‫ّی‬‫د‬‫ﺟ‬ ‫ّﮫ‬‫ﺟ‬‫ﺗو‬ ‫از‬ ‫ﺑود‬ ‫اﮐوﻧوﻣﯾزم‬‫ﻓرھﻧ‬ . ‫آورد‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫ﺑزرﮔﯽ‬ ‫ﮔﺷﺎﯾش‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﮓ‬‫ﮐﺷور‬ ‫ردم‬‫ﻣﺎ‬ ‫ﺣﺗﻣ‬ ‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫ﻣطﺎﻟﻌﮫ‬ ‫از‬ ‫دارﻧد‬ ‫ﻗرار‬ ‫دوران‬ ‫آن‬ ‫ﻣﺷﺎﺑﮫ‬ ‫ﺑﯾش‬ ‫ﮐﻣﺎ‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫در‬ ‫اﻣروزه‬ ‫ﮐﮫ‬‫ﻧﻔ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﻌﻧوی‬ ‫ﻊ‬‫ﺧ‬‫واھﻧد‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺧواھد‬ ‫طﺎﻟﺑﺎﻧش‬ ‫ﮐﻧﻧدۀ‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫ﺷود‬ ‫ادا‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺳﻠﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ . ‫ﺑرد‬‫از‬ .‫ﺑ‬ ‫وﯾژﮔﯽ‬‫ﯾﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬‫ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ‬–‫وﻟﯽ‬ ‫دارد‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺳﯾﺣ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻘﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﺗﻌ‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬‫ﻗ‬ ‫اﺳﯾر‬‫ﻣ‬ ‫ﺎﻟﺑﮭﺎی‬‫و‬ ‫ﻧطﻘﯽ‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫آن‬ ‫دﮔﻣﺎﺗﯾزم‬ ‫ﺷو‬ ‫ادا‬ ‫ﮫ‬ّ‫ﻣ‬‫ﻋﺎ‬ ‫ﻓرھﻧﮓ‬ ‫ﻣﻠﻣوس‬ ‫و‬ ‫راﯾﺞ‬ ‫زﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺳﻌﯽ‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺗرﺟﻣﮫ‬ ‫در‬‫ﻟ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﻋﯾ‬ ‫در‬ ‫ذا‬‫ن‬ ‫ﺗ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫اﺟﺗﻧﺎب‬ ‫ﺗرﺟﻣﮫ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫در‬ ‫ﮔری‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻧ‬‫ازﻓ‬ ، ‫ﻣﺣﺗواﺋﯽ‬ ‫رﻋﺎﯾت‬‫ﺎ‬»‫اﯾﻣﺎن‬«‫ﺑ‬ ‫رﺧت‬ ‫روح‬ ‫اﯾن‬‫ﺑﺳﺗﮫ‬ ‫ر‬‫ا‬‫ﺣﯾﺎت‬ ‫ز‬ ‫طﺎ‬ ‫دﮔر‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺧﺎﻧﮥ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫را‬ ‫دل‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮔوﯾد‬ ‫ﺳﺧن‬ ‫زﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺗواﻧد‬ ‫اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﺧو‬ ‫ﻟب‬‫ﻧﻣوده‬ ‫ﯾش‬‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ . ‫ﺧواﻧد‬ ‫ﺧود‬ ، ‫ﻣﺎ‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫روﺷﻧﻔﮑران‬ ‫از‬ ‫ﺑﺳﯾﺎری‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫در‬»‫اﯾﻣﺎن‬«‫ﻣﺗ‬ ‫ﺻﻔﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐور‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻋﺻﺑ‬ ‫را‬‫ّراﻧﮫ‬‫ﺟ‬‫ﺣ‬‫ﺧواﻧ‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﻧد‬ ‫ﺑﺳﯾ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫و‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫دی‬ّ‫ﻣ‬‫ﺗﻌ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻘﻠﯾدی‬ ‫اﻣری‬ ‫را‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ، ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺎری‬‫ﺷ‬‫ﻣﺎرﻧد‬‫ﺗرﺟﻣﮫ‬ ، ‫ﭘرﯾ‬ ‫وادی‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫طﺎﻟﺑﺎن‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫داﻧﺳﺗﮫ‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫وظﯾﻔﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫را‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫اﯾن‬‫ﺷ‬ ‫ﺷﺎن‬، ‫اﻧد‬ ‫ده‬‫ﺗﻘدﯾم‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫وادی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻏرﺑﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫آن‬ ‫ﻧوﯾﺳﻧدۀ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧﺻوص‬ ‫ﺑﮫ‬ . ‫ﮐﻧم‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﭘ‬ ‫ﺑزرگ‬‫رداﺧ‬‫ﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺗﮫ‬ ‫اﺋﻣﮫ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﯾﻌﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎب‬ ‫ﻣﻌﺎرف‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫روﺑرو‬ ‫ﻣﮑﺎﺷﻔﺎﺗﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬‫و‬‫ﻋﺎرﻓ‬‫ﺑزرگ‬ ‫ﺎن‬‫ﻣ‬‫ﺎ‬ ) ‫اﺳﻼم‬ ‫ﭘﯾﺎﻣﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺑﯾﺎن‬‫ص‬‫ﻓرﻣود‬ (»:‫ﺑ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﭘﯾروان‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﭘس‬ ‫زﯾن‬‫ﺣﻘﺎﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣن‬ ‫دﯾن‬ ‫ﻖ‬ ‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺻدﯾﻖ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫رﺳﯾده‬«. ‫ﺗر‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫ا‬ ‫و‬‫ﻧﮑﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺟﻣﮥ‬: ‫اﺳت‬ ‫ذﮐر‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﯾﮑﯽ‬، ‫اﺳت‬ ‫اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻣﺗن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬»Dynamics Of Faith( ‫اﯾن‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ، ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﮐﻠﻣﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻣﻌﺎدل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺗرادﻓﯽ‬ ‫از‬ ‫ﺑرﺧوردار‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫راﯾﺞ‬ ‫و‬ ‫آﮐﺎدﻣﯾﮏ‬ ‫ﻓﺎرﺳﯽ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫واژه‬»Dynamic«‫ﮔﺳﺗ‬ ‫و‬ ‫ژرف‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫از‬ ‫ﺧود‬‫در‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑرﺧوردار‬ ‫طﺑﯾﻌﯽ‬ ‫ﻋﻠوم‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رده‬ ‫اﻧﻌطﺎف‬ ، ‫دروﻧﯽ‬ ‫ﺟﻧﺑش‬ ، ‫ﻣداوم‬ ‫ک‬ّ‫ﺗﺣر‬ : ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫داراﺳت‬ ‫ﺗری‬ ‫وﺳﯾﻊ‬ ‫طﯾف‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﻠوم‬
 • 5. 5 ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺟﺎم‬ ، ‫ﯾﺎﻓﺗﮕﯽ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ، ‫ﮔﺳﺗردﮔﯽ‬ ، ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻗ‬ّ‫ﻼ‬‫ﺧ‬ ، ‫ﭘذﯾری‬–‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺻﻔﺗﯽ‬ ‫واﯾن‬ . ‫ﺟوھری‬ ‫ﺳﺎﻻری‬ ‫ﮐﻧﻧدۀ‬ ‫وﺻف‬»‫اﯾﻣﺎن‬«‫ﻋﻣل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫وﺻف‬ ‫در‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ‬ ‫ﮔوﻧﺎﮔون‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ّﮫ‬‫ﺟ‬‫ﺗو‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫واژۀ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫آﻣده‬»‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﭘدﯾده‬«. ‫ﺟﺳﺗﯾم‬ ‫ﺑﮭره‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫در‬ ‫ﮐ‬ ‫اﯾن‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻣﺗرﺟم‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻧظر‬ ً‫ﺎ‬‫ﻟزوﻣ‬ ‫ف‬ّ‫ﻟ‬‫ﻣؤ‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻧظر‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ھم‬ ‫آﺧر‬ ‫ﺣرف‬ ‫و‬‫ﺣ‬ ‫ﺗﺎب‬‫ﭘﻧﺟﺎ‬ ‫دود‬‫ﺳﺎل‬ ‫ه‬ ‫وﻟ‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺗﺄﻟﯾف‬ ‫ﭘﯾش‬‫اﺛر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺗﺄﻟﯾف‬ ‫ﺗﺎزﮔﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔوﺋﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﯽ‬‫ﺟ‬ ‫در‬‫ﻏرﺑ‬ ‫واﻣﻊ‬‫ﯽ‬ ‫اﺛ‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﺣﺳوب‬ ‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬ ‫ﭘل‬ ‫اﺛر‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﺧواﻧﻧده‬ ‫ﭘر‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣطﺎﻟﻌﮫ‬ ‫ّی‬‫د‬‫ﺟ‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھم‬ ‫ھﻧوز‬‫ﮐﻼ‬ ‫ری‬‫در‬ ‫ﺳﯾﮏ‬ ‫ﻋﻧوا‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﯾﻠﯾﺦ‬ ‫ﭘل‬ ‫اﻓﮑﺎر‬ ‫و‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﮫ‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐ‬ . ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻣﺎر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯾﺳﺗم‬ ‫ﻗرن‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬‫ﻣﮑﺗ‬ ‫ن‬‫ب‬‫ﻧوﯾﻧﯽ‬‫د‬‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫ر‬ ‫وﻋﻧﺎوﯾﻧ‬ . ‫اﺳت‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺑزرﮔﺎن‬ ‫ﺑررﺳﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻘد‬ ‫و‬ ‫ﺗﻔﺳﯾر‬ ‫ﻣورد‬ ‫ھﻣﭼﻧﺎن‬ ‫ﻣدرن‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟﮭ‬ ‫و‬ ‫دﯾﻧﯽ‬‫ﮐﮫ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫ﮫ‬‫ﮑﺗب‬ ‫اوﻣﺎﻧﯾ‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ : ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫اﯾﻧﮭﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫داده‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻣﻌروف‬ ‫ﻣﻧﺗﻘدان‬ ‫ﺟﺎﻧب‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫ﻓﮑری‬، ‫ﺳﺗﯽ‬‫ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ‬ ‫ﻣذھ‬ ‫ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم‬ ، ‫ﻋرﻓﺎﻧﯽ‬ ِ ‫ﭘروﺗﺳﺗﺎن‬ ، ‫اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ‬‫ﻋرﻓﺎﻧﯽ‬ ‫اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم‬ ، ‫ﺑﯽ‬‫و‬.... ‫ﺗﺿﺎد‬ ‫و‬ ‫ع‬ّ‫ﺗﻧو‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬‫ﻋﻣﻖ‬ ‫و‬ ‫وﺳﻌت‬ ‫ﺑر‬ ‫دال‬ ‫ﺷده‬ ‫داده‬ ‫او‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺎﺋﯽ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬‫د‬ ‫او‬ ‫ﻧظر‬‫اﻧﺳﺎن‬ ‫رﺑﺎرۀ‬‫ا‬‫و‬ ‫ﺳت‬ .‫ﻣدرن‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﺟودی‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬ ‫و‬ ‫ﻣذھب‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اش‬ ‫ﻣﻌرﻓﺗﯽ‬ ‫دﯾد‬ ‫زاوﯾﮫ‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول‬ ١۵/٧/١٣٧٧ ‫ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺑر‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ : ‫ف‬ّ‫ﻟ‬‫ﻣؤ‬ ‫ﻣﻘدﻣﮥ‬ ‫واژۀ‬ ‫ھﻣﭼون‬ ، ‫ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫واژه‬ ‫ﺳﺧﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬»‫اﯾﻣﺎن‬«‫ﭘﯾ‬‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دا‬‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬‫ﺣد‬ ‫اﯾن‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫ﻣﻌ‬ ‫و‬ ‫ﺑراﻧﮕﯾز‬ ‫ﺳﺋوال‬ ‫اﯾﻧﮭﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺣرﯾف‬ ‫و‬ ‫اﺳﺗﻔﺎده‬ ‫ﺳوء‬ ‫و‬ ‫ﺗﻔﺎھم‬ ‫ﺳوء‬ ‫ﻣوﺟب‬‫ا‬‫آن‬ ‫ز‬‫د‬‫ﺳﺗﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮔﺷﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣﺷﮑل‬ ‫ﻧﻘش‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻌﺎرﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﯽ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اﺻطﻼﺣﺎت‬‫ﻋﻼج‬‫ﮔری‬ ‫ﻋﻼج‬ ‫را‬ ‫ﺧودش‬ ‫و‬ ‫ﮐرده‬ ‫ﺣل‬ ‫را‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻣﺷﮑل‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫داﺷﺗﮫ‬‫واژۀ‬ ‫اﻣروزه‬ . ‫ﻧﻣود‬»‫اﯾﻣﺎن‬«‫ھﻣ‬ ‫در‬‫ﮫ‬ ‫ﻓر‬ ، ‫ھﺎ‬ ‫ﮔﻣراھﯽ‬ ‫ﻣوﺟب‬ ، ‫اﺑﮭﺎم‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﺑﺧش‬ ‫ﺷﻔﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫زا‬ ‫ﺑﯾﻣﺎری‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ، ‫ھﺎ‬ ‫ﻓرھﻧﮓ‬‫ﯾﺑﮑﺎر‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ی‬‫ﺎﻋث‬ ‫ﮐورﮐوراﻧﮫ‬ ‫اﻟﺣﺎدﯾﮕری‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫ّش‬‫ﺣ‬‫ﺗو‬ ‫و‬ ‫ّب‬‫ﺻ‬‫ﺗﻌ‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫دﯾن‬ ‫اﺻول‬ ‫در‬ ‫ﺗردﯾد‬ ‫آﻣدن‬ ‫ﭘدﯾد‬‫و‬‫ﻧﻔﯽ‬‫ﺣ‬‫ﻓطر‬ ‫ﻘﺎﯾﻖ‬‫ی‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺑرای‬ ‫ای‬ ‫اﻧﮕﯾزه‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫ﻣذھب‬‫آﻧﺟﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ‬ ‫ﮐردن‬‫ﮐ‬‫آدﻣ‬ ‫ﮫ‬‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯽ‬‫ﻧﺗﯾﺟﮫ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫زﻧﯽ‬ ‫رﯾﺷﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ ‫و‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻧﮑرش‬ ‫ﮐﻠﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﮭﺗر‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﺷود‬ ‫ﯽ‬‫اﻣﮑﺎﻧش‬ ‫ھ‬ ‫ھرﮔز‬ ‫و‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣراﺳت‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﺟود‬ ‫در‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫از‬ ، ‫ﻓطری‬ ‫ﻗدرت‬ ‫ﯾﮏ‬ . ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﺳﺧت‬‫ﻣﻌ‬ ‫ﯾﭻ‬‫ﻧﺎی‬ ‫ﺟﺎﯾﮕزﯾ‬‫ﺑرای‬ ‫ﻧﯽ‬»‫اﯾﻣﺎن‬«‫را‬ ‫آن‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫ﺣذف‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺗواﻧد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺷده‬ ‫ﭘﯾدا‬‫ﺟ‬‫ﮐﻧ‬ ‫ﺑران‬‫ﮐ‬ ‫ﺗﺎ‬ . ‫د‬‫ﻧون‬ ‫ﺗﻔﺳﯾر‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﻣواﺟﮫ‬ ‫راه‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬‫ﭘر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑوده‬ ‫واژه‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﻧوﯾﻧﯽ‬‫ﯾﺷﺎﻧﯽ‬‫و‬‫ﺗﻔﺎ‬ ‫ﺳوء‬‫را‬ ‫ھم‬ . ‫ﺑردارد‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫از‬ ، ‫اﺳت‬ ‫رﺳﯾده‬ ‫ارث‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔذﺷﺗﮕﺎن‬ ‫از‬ ، ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺧﺷﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻗﺎﻧﻊ‬ ‫ﻧﺗواﻧد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫دﺳت‬ ‫ﭘﺎﮐﺳﺎزی‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺣداﻗﻠﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫ﻧوﯾﺳﻧده‬ ‫اﻣﯾد‬‫ﮐ‬‫ﻧﻧدۀ‬‫ﺧ‬‫واﻧﻧدﮔﺎﻧ‬‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﯽ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻧﺗواﻧد‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫وﻧﯾز‬ . ‫ﺑرﺧوردارﻧد‬ ‫ﻧﺎﯾﺎﻓﺗﻧﯽ‬ ‫دﺳت‬ ‫و‬ ، ‫ﺷده‬ ‫ﭘﻧﮭﺎن‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬‫آن‬ ‫ﻖ‬‫ﻧ‬‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺎﻧﮫ‬‫ﺑزرگ‬ . ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ادا‬ ، ‫اﺳت‬ ‫ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫را‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫اﺑدی‬ ‫و‬ ‫ﺗﯾ‬ ‫ﭘل‬‫ﻠﯾﺦ‬ ‫ﮐ‬‫ﻣﺑرﯾﺞ‬–‫ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر‬١٩۵۶
 • 7. 7 1–! ‫ﻣﻄﻠﻖ‬ ‫ّﺪ‬‫ﻬ‬‫ﺗﻌ‬ ‫اﯾﻤﺎن‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮕﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻣﺮ‬–. ‫ﺟﺎوداﻧﻪ‬ ‫ّﺪ‬‫ﻬ‬‫ﺗﻌ‬ ‫وﺿ‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻣری‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬‫اﻣری‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻌ‬‫ﻣ‬‫رﻣوز‬‫ﺗ‬‫ﺛﺑﯾت‬ ‫اﻧﺳ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎﭘذﯾر‬ ‫ﺑﺎزﮔﺷت‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻋﻣﻠﮑرد‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫اﻧﻔﻌﻼت‬ ‫و‬ ‫ﻓﻌل‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬‫اﻣ‬ ‫ﺎن‬‫ور‬‫ﻋﻼ‬ ‫و‬‫ﺋﻖ‬ ‫و‬ . ‫دﯾﮕری‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ھر‬ ‫ﻣﺎﻧﻧد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ﮐﺛﯾری‬‫ﻣ‬ ‫ﺷﮑل‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣوﺟود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﻣوری‬ ‫اﯾن‬ ‫رأس‬ ‫در‬‫دھد‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬‫ﺳﺋﻠﮫ‬ ‫رو‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ھم‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﻋﻼﺋﻖ‬ ‫زﻧده‬ ‫ﻣوﺟودات‬ ‫ﺳﺎﺋر‬ ‫ﺧﻼف‬ ‫ﺑر‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺳﮑن‬ ‫و‬ ‫ﺗﻐذﯾﮫ‬‫ﺣﺎﻧﯽ‬‫ﻣ‬‫ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫ﯽ‬ ‫از‬ ‫ﺑرﺧﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ . ‫ﺟﻣﻌﯽ‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫ﻣﻌﺿﻼت‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾﺎﺳت‬ ، ‫زﯾﺑﺎﺋﯽ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﻣﺎﻧﻧد‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﺑﺳﯾ‬ ‫اﻣوری‬ ‫اﯾﻧﮭﺎ‬‫اﺿ‬ ‫ﺎر‬‫ھﺳ‬ ‫طراری‬‫ﺗﻧد‬ ‫ر‬ ‫ﮔروھﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻓرد‬ ‫و‬ ‫ﺑوده‬ ‫ﺳﺎز‬ ‫ﺳرﻧوﺷت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﺣﯾﺎﺗﯽ‬ ‫ﻧﯾﺎزھﺎی‬ ‫ﻣﺎﻧﻧد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗواﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬‫در‬ ‫ا‬‫آ‬‫وﺿﻊ‬ ‫ﺧرﯾن‬‫و‬ ‫ﺗ‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫وھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ‬ . ‫ﻧﮕذارﻧد‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﮔرﯾزی‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫دھﻧد‬ ‫ﻗرار‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب‬‫ﯽ‬‫آ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘدﯾد‬‫ﻓ‬ ‫ﯾد‬‫ﻣﺟ‬ ‫را‬ ‫رد‬‫ﺑور‬ ‫ﺑﺳﯾﺞ‬ ‫را‬ ‫ﻗواﯾش‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﺧ‬ ‫ﺗﮑﻠﯾف‬ ‫و‬ ‫ﺑﮕﻣﺎرد‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺧدﻣت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬‫را‬ ‫ود‬‫ﺑ‬‫ﺧود‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺑر‬ ‫آﺷﮑﺎرا‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫وﺿﻌﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫در‬ . ‫ﺑرﺳﺎﻧد‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫ﻣﻌﻠوم‬‫ﻓرد‬‫ﻣ‬‫ﺷده‬ ‫ط‬ّ‫ﻠ‬‫ﺳ‬‫و‬ ‫ﻣﻘﺻ‬ ‫را‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫رﺷد‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ، ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣ‬ ‫ﮔروه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﮔر‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺛ‬ . ‫ﮔذارد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﮔرﯾزی‬ ‫راه‬ ‫ھﯾﭻ‬‫ﻧﮭﺎ‬ ‫د‬‫ﻗ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺋﯽ‬‫ﻣﯽ‬ ‫رار‬ ‫ﻋ‬ ، ‫ﺧﺎﻧواده‬ ، ‫ﺑﮭداﺷت‬ ، ‫اﻗﺗﺻﺎد‬ ‫ﻗﺑﯾل‬ ‫از‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫اﻣور‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎ‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫اﯾن‬ ‫دھد‬‫داﻟت‬،، ‫ﺳﯾﺎﺳت‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻗرن‬ ‫ﻣﻔرط‬ ‫ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾزم‬ . ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻓدا‬ ‫و‬ ‫آﻣده‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ﺧدﻣت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻧﺳﺎﻧ‬ ‫و‬ ‫زﯾﺑﺎﺋﯽ‬‫ﯾﮏ‬ ‫ﺎ‬‫آ‬‫زﻣﺎﯾﺷﮕﺎه‬‫ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ‬ ، ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آن‬ ‫ﻣطﺎﻟﻌﮫ‬ ‫ﺑرای‬»‫آ‬ ‫اﻣر‬‫ﺧرﯾن‬«‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬‫و‬‫اﯾن‬‫ا‬‫ﺷﺎﻣل‬ ‫ﻣر‬ ‫و‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫روزﻣره‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﺟزﺋﯽ‬‫د‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺗﻣرﮐز‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫اوﺿﺎﻋﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﺷود‬‫ﻣدار‬ ‫ر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣوﺿوﻋﯽ‬»‫ﺧدا‬«‫ﯾﺎ‬»‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣ‬«‫ھﻣﭼون‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣ‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣﺳ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧداﺋﯽ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬»‫دﯾو‬«‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬‫د‬ ‫ھﻧرش‬ ‫وﻟﯽ‬‫ر‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ ‫واﺿﺣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻗﺎطﻊ‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾن‬‫ﻣ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺗﻌﯾﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣﻘﺻد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دھد‬ ‫ﯽ‬‫ﺛﺎﺑﮥ‬‫ا‬‫آﺧر‬ ‫ﻣر‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﭘذﯾر‬ ‫ﺷرط‬ ‫و‬ ‫ﺗردﯾد‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳﺎﺧﺗﮫ‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫اﻣر‬ ‫واﺳطﮥ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﺎﻣﺷروطﯽ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎی‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫وﻟﯽ‬‫ﺑﻠ‬ ‫ﻧد‬‫ﮑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘذﯾرﻓﺗﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﮭﻔﺗﮫ‬ ‫اﻣر‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫در‬ ‫ھﺎﺋﯽ‬ ‫وﻋده‬ّ‫ﺧواص‬ ‫از‬ ‫ﭘذﯾرش‬ ‫اﯾن‬‫اﯾﻣﺎ‬: ‫اﺳت‬ ‫ن‬ ‫و‬ . ‫ھﺎ‬ ‫وﻋده‬ ‫آن‬ ‫ﻖ‬ّ‫ﻘ‬‫ﺗﺣ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬‫ﮔردد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺗﻌﯾﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌرﯾف‬ ً‫ﺎ‬‫ﻟزوﻣ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫وﻋده‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﺣﺗوای‬‫ﺑﻠﮑﮫ‬‫ﻣ‬‫ﺗواﻧد‬ ‫ﯽ‬‫ا‬‫ز‬ ‫و‬ ‫ﺷﻌﺎر‬ ‫طرﯾﻖ‬‫ﮐ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﺣﺳوس‬ ‫و‬ ‫ّی‬‫د‬‫ﻣﺎ‬ ‫ﺷﻌﺎرھﺎﺋﯽ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﻔﮭوم‬ ‫ھﺎﺋﯽ‬ ‫ﺳﻣﺑل‬ ‫و‬ ‫اﺳﺗﻌﺎره‬‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﮫ‬‫و‬ ‫ﺗﻔﺳﯾر‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫م‬ّ‫ﺳ‬‫ﺗﺟ‬ ‫و‬ ‫ن‬ّ‫ﯾ‬‫ﺗﻌ‬»:‫ﻋظﻣت‬«،»‫ﭘﯾر‬‫وزی‬«،»‫رﺳﺗﮕﺎری‬«‫ھ‬ ‫وﻋده‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺟﺎذﺑﮫ‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫ﻏﯾره‬ ‫و‬‫و‬ ‫ﻣﺑﮭم‬ ‫ﺎی‬ ‫ﺗﮑ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫ﮐﺷﺎﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﮔروه‬ ‫و‬ ‫اﻓراد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ّی‬‫د‬‫ﺣ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ای‬ ‫اﺳطوره‬‫ﻧ‬ ‫ﻣﯾل‬‫اﻣر‬ ‫ﮭﺎﺋﯽ‬‫آﺧر‬ ‫و‬ . ‫ﺑود‬ ‫ﺷده‬ ‫داده‬ ‫وﻋده‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬‫ﻧﺷود‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺗﺑﻌ‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺎﻣﺷروط‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫اﮔر‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ‬‫ﺧ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎﻧت‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﺳوب‬ ‫اﯾ‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﻘﺑوﻟ‬ ‫ﻋﮭده‬ ‫در‬ ‫ﺧﯾﺎﻧت‬ ‫ن‬»‫آﺧرﯾن‬ ‫اﻣر‬«‫اﺳ‬ ‫ﻣﮑﺎﻓﺎت‬ ‫ﻣﺳﺗوﺟب‬ ‫و‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻗرار‬. ‫ت‬ ‫و‬ ‫ّس‬‫د‬‫ﻣﻘ‬ ‫ﮐﺗب‬ ‫در‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﺧﺻوﺻ‬ ‫و‬ ‫ﻣذھب‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫آن‬ ، ‫ﻣﺛﺎل‬ ‫از‬ ‫ﺑرﺗر‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺛﺎل‬ ‫ﯾﮏ‬»‫ﻋﮭد‬‫ﻋﺗﯾﻖ‬« . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ن‬ّ‫ﻣدو‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎھ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬»‫آﺧرﯾن‬ ‫اﻣر‬«‫اﺻر‬ ، ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎ‬ ‫و‬ ‫داراﺳت‬ ‫را‬‫ور‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ار‬‫و‬ ‫زد‬‫وﻋد‬‫ه‬ ‫ﻧﺎﺳﯾوﻧ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺛ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﻣ‬ُ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﺿﻣون‬ ‫و‬ ‫ﻣوﺿوع‬ . ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﺎﻟﯾزم‬‫ﮔﺎ‬ ‫ﯾﮭود‬‫ﺳﻌﯽ‬ ‫ه‬ ‫ﻣﺣﺗوا‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ . ‫ﻧﺷﺎﻧد‬ ‫آن‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫ﺧودش‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﺟﻠوه‬ ‫دﮔرﮔون‬ ‫را‬ ‫ﻣﺣﺗوا‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐرده‬‫اﯾن‬ ‫ی‬‫ﺧدا‬ ‫اﻣر‬‫وﻧد‬ ‫ﭘﯾﺷﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﻓرد‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻋداﻟت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اوﺳت‬ ‫زﯾرا‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋداﻟت‬‫ﺧ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺟ‬ ‫دای‬‫ﻧﺎﻣﯾ‬ ‫ﮭﺎن‬‫ده‬ ‫او‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘرھﯾزﮐﺎر‬ ‫ﯾﮭود‬ ‫ھر‬ ‫ﺑرای‬ ‫اﻣرﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ،‫او‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬»‫ﺑزرگ‬ ‫ﻓرﻣﺎن‬«‫ﺻ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺎدر‬‫ﺷ‬‫ود‬ »:‫د‬‫و‬.‫ﺧود‬ ‫ﺗواﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧدای‬ ‫ﺑدارﯾد‬ ‫ﺳت‬«‫ﻧ‬ ‫اﻣر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬‫ﻧ‬ ‫ﮭﺎﺋﯽ‬‫ﺷد‬ ‫ﺎﻣﯾده‬‫و‬ ‫ه‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺷﺗﻖ‬ ‫ﺳﺧن‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫اﻣر‬‫د‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋرﺿﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ھو‬ ‫واﺿﺢ‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔردد‬‫و‬ ‫ارد‬‫ﻗوا‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬‫را‬ ّ‫ﯾ‬‫ﺗﺑﻌ‬ ‫اﯾن‬ ‫طﺑﯾﻌت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻓراﻣﯾﻧﯽ‬ ‫از‬ ‫اﺳت‬ ‫ر‬ُ‫ﭘ‬ (‫)ﺗورات‬ ‫ﻋﺗﯾﻖ‬ ‫ﻋﮭد‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ . ‫طﻠﺑد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آن‬ ‫ﺧدﻣت‬ ‫ﺑﮫ‬‫را‬ ‫ت‬‫ﻣ‬ ‫م‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣﺳ‬‫ﺳﺎزد‬ ‫ﯽ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫و‬ ‫ﺳﻣﺑﻠﯾﮏ‬ ‫ﺟﻣﻠﮕﯽ‬ ‫ھﺎ‬ ‫وﻋده‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ . ‫ﺳت‬ ‫ﺗﮭدﯾدھﺎ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫وﻋده‬ ‫از‬ ‫ﻣﻣﻠو‬ ‫و‬‫ﻌرﯾﻔﯽ‬‫ﻣﻧطﻘ‬‫ھ‬ ‫ﯽ‬‫ﺳﺗﻧد‬ ‫ﺧوش‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬ ‫و‬ ‫اﻧد‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﺗﻣرﮐز‬ ‫ﻗوﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻓردی‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ﭘﯾروزی‬ ‫ﻣدار‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬‫ﻧو‬ ‫را‬‫ﻣ‬ ‫ﯾد‬‫و‬ ‫دھﻧد‬ ‫ﯽ‬‫ھر‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺧوش‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ‬‫ﻣﺑﺗﻼ‬ ‫ﻗوﻣﯽ‬ ‫اﻧﮭدام‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻓردی‬ ‫ﻋذاب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻧد‬ ‫ﮐﻧﺎرﻣﯽ‬‫ﻣ‬‫ﯾﮕردد‬‫اﯾﻣﺎن‬ .‫ﻧظر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم‬ ‫ﻣﻘﺎم‬ ‫در‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ، ‫ﺗوراﺗﯽ‬ ِ ‫اﻧﺳﺎن‬‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﺷروط‬ ‫و‬ ‫ﺳﺋوال‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻏﯾر‬‫ﺟ‬‫ا‬ ‫ﺑری‬‫از‬ : ‫ﺳت‬‫ﺟ‬‫ﺎﻧب‬ »‫ﯾﮭوه‬«‫ﻧﻣوﻧﮥ‬ . ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻣﯾدوار‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﮭدﯾد‬ ، ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓرﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫ھر‬ ‫درﺑﺎرۀ‬‫ﺗ‬ً‫ﺎ‬‫ﻘرﯾﺑ‬ّ‫د‬‫ﻣﺗﺿﺎ‬‫د‬‫ﯾﮕری‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﯽ‬ ‫ﻧظﺎم‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم‬ ، ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬–‫وﻋد‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدی‬‫ۀ‬»‫ﭘﯾروزی‬«‫ﺑ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬‫دا‬ ‫ﻣردم‬ ‫ﮫ‬‫ده‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬»‫آﺧر‬ ‫اﻣر‬«‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﻣﺛﺎﺑﮥ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣردم‬ ‫ﺑرای‬ ، ‫ﻏرب‬ ‫رﻗﺎﺑﺗﯽ‬ ً‫ا‬‫ﺷدﯾد‬ ‫ّن‬‫د‬‫ﺗﻣ‬ ‫در‬‫ﺗوﻟﯾد‬‫ا‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﻣﺎن‬‫ﮐ‬‫ﻧد‬ ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫ﺗﺑﺎھﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫رواﺑط‬ ‫ﻧﺎﺑودی‬ ‫ﻗﯾﻣت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﮔر‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫ﻣﺣض‬ ‫اطﺎﻋت‬ ‫طﻠب‬ ‫ﻣردم‬ ‫از‬ ‫و‬‫ﻓر‬ ‫ت‬‫ﻓرو‬ ‫و‬ ‫دی‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدی‬ ‫ﺷﮑﺳت‬ ‫ﻣﮑﺎﻓﺎﺗش‬ ‫و‬ ‫ﺗﮭدﯾد‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫روان‬ ‫ﻗﮫ‬ّ‫ﻼ‬‫ﺧ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ھو‬ ‫ﭘﺎﺷﯽ‬–‫وﻟﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬‫ﭘﺎد‬‫آن‬ ‫اش‬‫ﻣ‬‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺛل‬ ‫ﺷﺧ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﺎﺻر‬ ‫ادﺑﯾﺎت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫اﻧﻘراض‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﮔﻧﮓ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﻌﻠوم‬ ‫ﺧوب‬ ‫ھﺎی‬ ‫وﻋده‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺻ‬‫د‬‫اﺳت‬ ‫اده‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫ﻣﺎﻧﯽ‬ُ‫ر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﮐﺎذب‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت‬ .»‫ﺑﺎزﮔﺷت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﻧﻘطﮥ‬«‫د‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫آورده‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫را‬‫ا‬ ‫اﯾن‬ ‫ر‬‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ﺛر‬‫ﻣﯽ‬ ‫اﯾﻣ‬ ‫اﯾن‬ ‫وﻋدۀ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬ ‫در‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎﺑﺟﺎ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺷود‬.‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫در‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫ﭘوچ‬ ‫ﺎن‬
 • 8. 8 ‫ﺑ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬ . ‫ﻧﺑﺎﺷد‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫راه‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫ھﻣواره‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬‫ﯾﭼﺎرﮔ‬‫و‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫ﯽ‬‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺟﺎﻧﺑﮫ‬‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﺑودﻧش‬ ‫ﺗﻌرﯾف‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﻣﺣﺗواﯾش‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘذﯾرﻓﺗﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬‫ﻣ‬‫ا‬ ‫ﻌﺗﻘد‬‫دا‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ھﻣ‬‫رد‬ ‫ﺑرای‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اھﻣ‬ ‫اﯾن‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫ﺑودﻧش‬ ‫ﻧﺎﻣﺣدود‬ ‫و‬‫ﺳﺎﻗط‬ ‫اﻋﺗﺑﺎر‬ ‫درﺟﮫ‬ ‫از‬ ‫ﻣﻧطﻘﯽ‬ ‫و‬ ‫رﺳﻣﯽ‬ ‫ﺗوﺻﯾف‬ ‫ﯾﮏ‬‫اﺳت‬.‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻧﯾروی‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدﯾن‬ ‫ﻓﮭم‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫ﻧﺧﺳﺗﯾن‬ 2–(‫ﻣﺮﮐﺰي‬ ‫)واﻗﻌﻪ‬ ‫واﻗﻌﻪ‬ ‫ّﺖ‬‫ﯾ‬‫ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫ﻣﺜﺎﺑﮥ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻤﺎن‬ ، ‫اﻣور‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﻣﺛﺎﺑﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬‫ﻣ‬ ‫در‬ ‫اﻗدام‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺗﻣﺎﻣ‬ ‫ﺟﺎﻧب‬ ‫از‬ ‫اﻗداﻣﯽ‬‫ﺣﯾ‬ ‫رﮐز‬‫ﻓردی‬ ‫ﺎت‬‫و‬‫اﻗﻊ‬ ‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬‫رو‬ ‫در‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ﻣﺗﻣرﮐزﺗرﯾن‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ . ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻓرد‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫ﮫ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻠ‬‫اﻧ‬ ‫ان‬‫اﺳت‬ ‫ﺳﺎن‬‫و‬‫ﻓﻘط‬ ‫اﻧﺳﺎ‬ ‫وﺟود‬ ‫اﻋﻣﺎق‬ ‫و‬ ‫اﺑﻌﺎد‬ ‫ﮥ‬ّ‫ﯾ‬‫ﮐﻠ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺷﺎﻣل‬ ‫را‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫از‬ ‫ھﺎﺋﯽ‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺧش‬‫در‬ ‫ن‬‫و‬‫اﯾﻣ‬ ‫اﻗﻌﮥ‬، ‫ﺎن‬ ‫را‬ ‫وﺟود‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻋددی‬ ‫ﺟﻣﻊ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﺣﺎد‬ّ‫ﺗ‬‫ا‬ ‫واﯾن‬ . ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣد‬ّ‫ﺗ‬‫ﻣ‬‫ﻧور‬ ‫درﻣﯽ‬‫و‬ ‫دد‬‫ﺟﻣﻊ‬ ‫از‬ ‫اﯾﻣ‬ ‫آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ‬ ‫از‬ ‫و‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻟﻘﺎء‬ ‫وﺟود‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫واﺣدۀ‬ ‫اﻣر‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓرا‬ ‫اﻣور‬‫ﯾﮏ‬ ‫ﺎن‬‫ﮐ‬ ‫واﻗﻌﮥ‬ّ‫ﻠ‬‫ﯽ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻧﻔﻌﺎﻻت‬ ‫و‬ ‫ﻓﻌل‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺷﺎرﮐت‬ ‫ﻓرد‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ِ ‫ﺣرﮐﺎت‬ ‫ﮥ‬ّ‫ﯾ‬‫ﮐﻠ‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬‫د‬ ‫ﺻوص‬‫ﻻ‬ ّ‫ﺗﺣو‬ ‫ر‬‫ت‬ ‫اﻧ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫داده‬ ‫ﺗوﺿﯾﺢ‬ ‫ﺟدﯾد‬ ‫ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ‬‫ﯾ‬ ، ‫ﺗﻘﺎﺑل‬ ‫و‬ ‫ﺗﻧش‬ ‫و‬ ‫ﺗﺿﺎد‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫در‬ ‫دﯾﺷﮫ‬‫از‬ ‫ﮑﯽ‬‫ﺗر‬ ‫راﯾﺞ‬‫ﯾن‬ ‫ﮐﺎر‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻔﺎﺳﯾر‬ ‫اﯾن‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻗ‬ّ‫ﻼ‬‫ﺧ‬ ‫و‬ ‫اﻋﺗﻼء‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫روی‬ ‫ﺑر‬»‫ﺷ‬ ‫روان‬‫ﺷﺧ‬ ‫ﻧﺎﺳﯽ‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺻ‬« ‫ﮐﻧﻧده‬ ‫ﺗﻌﯾﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻧﺧﺳﺗﯾن‬ . ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫واﺟب‬ ‫را‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ق‬ّ‫ﻼ‬‫ﺧ‬ ‫ﻧظرﯾﮥ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻟزوم‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬‫ﺗ‬‫ا‬ ‫رﯾن‬‫ﺗﺿﺎد‬ ‫ﯾن‬‫د‬‫ر‬ ‫ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ‬‫اﯾﻣﺎن‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬ ‫ﻧﺎﺧودآﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫ﺿﻣﯾر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آن‬ ‫ﺑﯾن‬‫ﻣﺛ‬ ‫ﺑﮫ‬‫واﻗﻌ‬ ‫ﺎﺑﮥ‬‫ای‬ ‫ﮫ‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫درک‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ، ‫ﻧﺎﺧودآﮔﺎه‬ ‫ﺿﻣﯾر‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫آوردن‬ ‫ﺣﺳﺎب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑدون‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﮐﻠ‬ ‫از‬‫ﺑ‬. ‫ﺎﺷد‬‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﮐﻧﻧده‬ ‫ﺗﻌﯾﯾن‬ ‫وﺳﯾﻌﯽ‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎﺿر‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎھ‬ ‫در‬ ‫ھﻣواره‬‫د‬ ‫طرﻓﯽ‬ ‫از‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫ا‬‫ﯾﮕر‬‫اﯾﻣ‬‫ﺎن‬‫وا‬ ‫ﯾﮏ‬‫ﻗﻌﮥ‬ ‫آ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫در‬ ‫ھم‬ ‫ﺧودی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﺧودآﮔﺎه‬ ‫ﺿﻣﯾر‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋﻣدی‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎھﺎﻧﮫ‬‫ورد‬‫د‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ن‬‫ﺧﯾل‬‫ھ‬‫در‬ ‫ﺳﺗﻧد‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺣل‬ ‫ﻣرﮐز‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﮐﺷﯾده‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫از‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣرﮐز‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺻورﺗﯾﮑﮫ‬‫آ‬‫ﻣرﮐ‬ ‫ن‬ّ‫ﯾ‬‫ﮐﻠ‬ ‫ﺑر‬ ‫ز‬‫ﮫ‬ ‫اﯾ‬ ‫اﮔر‬ . ‫رود‬ ‫ﻓرا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻓﺎﺋﻖ‬ ‫ﻧﺎﺧودآﮔﺎه‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬‫ﻧﯾروھﺎی‬ ‫اﮔر‬ ‫و‬ ‫ﻧدھد‬ ‫رخ‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ن‬‫ﺿ‬‫ﻧ‬ ‫ﻣﯾر‬‫ﺎﺧودآﮔﺎه‬‫ﺑدون‬ ‫ﺟدا‬ ‫و‬ ‫اﮐراه‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫رخ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ، ‫ﺷوﻧد‬ ‫وارد‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫ذھن‬ ‫ﺣرﯾم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﮐزی‬ ‫واﻗﻌﮥ‬ ‫ﯾﮏ‬‫ﭘدﯾ‬ ‫ل‬‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫د‬‫زﯾرا‬ . ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷوق‬ ‫و‬ ‫اﺧﺗﯾﺎر‬ ‫و‬ ‫آزادی‬ ‫ﻣوﺿوع‬ ‫اﯾﻣﺎن‬‫ﯾﺎﻓ‬ ‫ﺗﻣرﮐز‬ ‫واﻗﻌﮥ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﺟز‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آزادی‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺗﮫ‬‫در‬ ‫ﺣد‬ّ‫ﺗ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬‫درﺑﺎرۀ‬ ‫راﯾﺞ‬ ‫ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت‬ . ‫ﺗﻧﺎﻗض‬ ‫و‬ ‫اﮐراه‬ ‫و‬ ‫ﺗردﯾد‬ ‫از‬ ‫ﻣﻧزه‬ ‫ای‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ . ‫ﺷد‬‫ﺗ‬ّ‫د‬‫ﺿﺎ‬‫ﺑ‬‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﯾن‬‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷﯾم‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ت‬ّ‫ﻗ‬‫د‬ ‫اﮔر‬ . ‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣذﮐور‬ ‫دﯾدﮔﺎه‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫آزادی‬»‫ﺗ‬‫ﺷ‬ ‫ﻣرﮐز‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺧﺻ‬«‫ر‬‫در‬ ‫ا‬ ‫ﻧﻣﺎﺋﯾم‬ ‫ﺣس‬ ‫را‬ ‫درک‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫درک‬ ‫آزادی‬ ‫ﺑﺎب‬‫ﺗ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎھ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫آزادی‬ ‫آﻧﮕﺎه‬‫واﺣد‬ ‫ﯽ‬‫ﯾ‬ ‫ﻣﯽ‬. ‫ﺎﺑﯾم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫دو‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻓروﯾد‬ ‫ﻣﮑﺗب‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ّی‬‫د‬‫ﺗﺿﺎ‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻓﮭم‬ ‫در‬ ‫دﯾﮕری‬ ّ‫م‬‫ﻣﮭ‬ ‫ﻧﮑﺗﮥ‬‫روان‬ ‫از‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ھ‬‫آدﻣ‬‫د‬ ‫وﺟود‬ ‫ﯽ‬‫ﮐﮫ‬ ‫ارد‬ )‫ﻧﻔس‬(ego)‫ﺑرﺗر‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫و‬super ego‫درک‬ ‫و‬ ‫ر‬ّ‫ﺗﺻو‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫(ﻧﺎﻣﯾده‬»‫اﮔو‬ ‫ﺳوﭘر‬«‫ﮔﻧﮓ‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬‫زﯾرا‬ ‫اﺳت‬ ‫ا‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫اﺧﻼﻗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻓرھﻧﮕﯽ‬ ‫ﺗﮭﺎی‬ّ‫ﯾ‬‫ﻓﻌﺎﻟ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫طرﻓﯽ‬ ‫از‬‫اﻣﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺷﮭوات‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ً‫ا‬‫ﻣﺳﺗﻣر‬ ‫و‬ ‫ﺳت‬‫ﻏر‬ ‫ﺎل‬‫ﺗ‬ ‫را‬ ‫ﯾزی‬‫ﺣت‬ ‫ﻧﯾرو‬ ‫ھم‬ ‫طرﻓﯽ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳرزﻧش‬ ‫را‬ ‫ﺳرﮐش‬ ‫اﻣﯾﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻋﺗدال‬ ‫دﭼﺎر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﻧظر‬‫ﺣﯾﺎ‬ ‫ی‬‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗﯽ‬‫را‬ ‫ﮐرده‬ ‫ﻣﺧﺗل‬ ‫را‬ ‫ﻋﺻﺑﯽ‬ ‫ﺗﻌﺎدل‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫اﺿطراب‬ ‫و‬ ‫ﺞ‬ّ‫ﻧ‬‫ﺗﺷ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺣﻘﯾر‬ ‫و‬ ‫ﺳرﮐوب‬‫و‬‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬‫ﺧﻔﻘﺎن‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫را‬ ‫ﻓرھﻧﮕﯽ‬‫ﺑﯾﺎن‬ ‫ﻧوﻋﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻋﻼﺋم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻧﻘطﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ .»‫ﺳوﭘر‬‫اﮔو‬« ‫ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﭘدر‬ ‫و‬ ‫ﻣﻧﺷﺄ‬ ‫را‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫دﻗﯾﻖ‬ ‫ﺑطور‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬»‫اﮔو‬ ‫ﺳوﭘر‬«‫و‬ . ‫ﻧﻣود‬ ‫ﺗﻠﻘﯽ‬‫اﯾ‬ ‫ﻣﺳﺋول‬‫ﻧظرﯾﮥ‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫اﮔو‬ ‫ﺳوﭘر‬ ‫اﮔر‬ . ‫اﺳت‬ ‫اﺧﻼﻗﯽ‬ ‫ﻋرف‬ ‫و‬ ‫اﺻول‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫او‬ ‫طﺑﯾﻌﯽ‬ ‫ﻧﻔﯽ‬ ‫ھﻣﺎﻧﺎ‬ ‫ﻓروﯾد‬ ‫ﻣﺗﻧﺎﻗض‬‫ﻣﮑﺗب‬‫ﻓروﯾ‬‫ﺑ‬ ‫د‬‫ر‬ ‫ﺑدل‬ ‫ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ‬ ‫ّﺷﯽ‬‫ﺣ‬‫ﺗو‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺷود‬ ‫اﺳﺗوار‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدی‬ ‫اﺻول‬ ‫ﺑر‬ ‫و‬ ‫ﻧﮕردد‬ ‫ﺗﺑﯾﯾن‬ ‫ﻣﻌﺗﺑری‬ ‫اﺻول‬‫ﮔ‬ ‫ﻣﯽ‬‫اﮔ‬ . ‫ردد‬‫ر‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫اﮔو‬ ‫ﺳوﭘر‬»‫ﻧﻔس‬ ‫ﭘدر‬«‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎھ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫واﻗﻌﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ، ‫ﮔﻣﺎرد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬‫ﺑﮫ‬ ‫را‬‫ﺳ‬‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫ﻣت‬‫و‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﭘدر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣداﻓﻊ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھداﯾت‬ ‫وﺟودی‬ ‫ﻋداﻟت‬‫ﺗوا‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓرھﻧﮓ‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧد‬‫ﺻ‬‫و‬ ‫ﻠﺢ‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫واﻗﻌ‬ ‫اﺻول‬ ‫و‬ ‫ُرف‬‫ﻋ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ‬ ‫اﮔو‬ ‫ﺳوﭘر‬ ‫اﮔر‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﺑرﺳﻧد‬ ‫ﯾﮑدﯾﮕر‬ ‫ﺗﺻدﯾﻖ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﮐزی‬ ‫واﻗﻌﮥ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﭼﮕوﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗرار‬ ‫روی‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫ﺳﺋوال‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫ا‬ ‫و‬‫ﮐ‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﺑﺎ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺧﺻ‬ ‫ﺷﻧ‬ ، ‫زﺑﺎن‬ ‫ﮐﻧﻧدۀ‬ ‫ﺗدوﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫ﻋﻘﻼﻧﯽ‬ ‫ﺳﺎﺧﺗﺎر‬‫زﯾﺑﺎﺋ‬ ، ‫ھﺎ‬ ‫ارزش‬ ، ‫ﺎﺧت‬‫ﻋ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬‫اﺳت‬ ‫داﻟت‬. ‫ﺧردﻣﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻧطﻘﯽ‬ ‫ﻣوﺟودی‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫از‬ ، ‫ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل‬ ‫و‬ ‫ﺗﺟزﯾﮫ‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫و‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫اﯾن‬‫ﺳﺎﺧ‬ ‫د‬. ‫اﺳت‬ ‫ﺗﮫ‬ ‫ذاﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدی‬ ‫طﺑﯾﻌت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑداﻧﯾم‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﮔری‬ ‫اﺳﺗدﻻل‬ ‫از‬ ‫وﺳﯾﻌﯽ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫طﯾف‬ ‫وﻋﻠﯾرﻏم‬‫اﻧﺳﺎ‬‫ھﻣ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ن‬‫ﺎن‬ ‫ا‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫او‬ ‫ذھﻧﯽ‬ ِ ‫ﻣﻧطﻘﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎھ‬‫ﻣﻧط‬ ّ‫د‬‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺧردﻣﻧد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮕﯾرد‬ ‫ﺗﺻﻣﯾم‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻗﺎدر‬ ‫ﻧﺳﺎن‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﻖ‬‫ﺟﮭﺎﻧ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﯽ‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫اﺳﺗدﻻل‬ ‫ورای‬‫ﻣرﮐز‬ ‫در‬ ‫ﻗدرت‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻧﺎﺑود‬ ‫را‬ ‫اﺳﺗدﻻل‬ ‫ﻣﺎدون‬‫ا‬‫رﺗﺑﺎطﺎ‬‫دروﻧﯽ‬ ‫ت‬‫ا‬‫و‬ ‫آﮔﺎھ‬ ‫ﻋﻣﻠﮑرد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ . ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺗﺣد‬ ‫را‬ ‫وﺟودی‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫واﻗﻊ‬‫و‬ ‫ﺎﻧﮫ‬‫ﻣﻧطﻘﯽ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﻋﻧﺎ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ای‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ھم‬ ‫ﻧﺎﺧودآﮔﺎه‬ ‫ای‬ ‫ﭘدﯾده‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬ ‫ﻧﯾﺳت‬‫آﮔ‬ ‫ﺻر‬‫ﻧﺎﺧ‬ ‫و‬ ‫ﺎه‬‫ودآﮔﺎه‬ . ‫ﯾﺎﺑﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫رﺳﯾده‬ ‫وﺣدت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻧﻧده‬ ‫ﻣﺳت‬ ‫و‬ ‫اﻧﮕﯾز‬ ‫وﺟد‬ ‫و‬ ‫آور‬ ‫ﺧﻠﺳﮫ‬ ‫ای‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ِ ‫ﻣرﮐزی‬ ‫و‬ ‫ﻓراﮔﯾر‬ ‫ای‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻧﺎﺧودآﮔﺎ‬ ‫ﺿﻣﯾر‬ ‫ﻣﺟﺎری‬ ‫ﮫ‬ّ‫ﯾ‬‫ﮐﻠ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬‫ﺟﮭش‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑرﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻣﻧطﻘﯽ‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫ﺿﻣﯾر‬ ‫و‬ ‫ﻋﻘﻼﻧﯽ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ ‫ﺑدون‬ ‫ﺑﺧﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬‫را‬‫ھر‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫آن‬ ‫ﻋﻘﻼﻧﯽ‬ ‫طﺑﻊ‬ ‫ﺑرﻧدۀ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫زاﺋﯽ‬ ‫ﻧﺷﺋﮫ‬ ‫طﺑﻊ‬ . ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻧﺎﺑود‬
 • 9. 9 ‫ﺟ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫در‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻘول‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫اﻣﯾﺎل‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻣﺗرادف‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧس‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ھﻣﭼﻧﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﮭﻔﺗﮫ‬ ‫اﺧﻼﻗﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ارزش‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺣﺎﮐﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫ﺑﯾداری‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻧﺷﺋﮕﯽ‬ ‫در‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ھم‬ ‫ﺧﺎرج‬ ‫در‬ ‫ﺷدن‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫وﺟد‬ ‫و‬ ‫ﻧﺷﺋﮕﯽ‬ . ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺟﻣﻌ‬ ‫و‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻓرد‬ ‫ﻧﻔوذ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫آﺷﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻗﮭرھﺎ‬ ، ‫ﮔذﺷﺗﮫ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻧﻔرت‬ ‫ھﻣراه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑرود‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﺑدون‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫از‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣرﮐز‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﻧﺎﺻری‬ ‫ھﻣﮫ‬ . ‫اﻧد‬ ‫ﺷده‬ ‫واﻗﻊ‬ ّ‫د‬‫ﺗﺿﺎ‬ ‫از‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋﺑﺎرت‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﯾﺷﺗری‬ ‫ﻓﮭم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫دﯾﮕری‬ ّ‫د‬‫ﺗﺿﺎ‬‫ﺑﯾن‬‫ا‬‫ادر‬ ‫ﻋﻣﺎل‬‫اﮐﯽ‬ ‫ﺑﻌ‬ ‫ﻣﺑﺎﺣث‬ ‫در‬ . ‫دﯾﮕر‬ ‫طرﻓﯽ‬ ‫از‬ ‫ﻧﺎﻣﻔﮭوم‬ ‫اراده‬ ‫و‬ ‫ﻋواطف‬ ‫و‬ ‫طرف‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﻓردی‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺗﺷﺧﯾص‬ ‫و‬‫ﻧﺷ‬ ‫دی‬‫ﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺳﯾﺎری‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داد‬ ‫ﺧواھم‬‫ھم‬ ‫ﺳر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺎﺋﯽ‬ ‫ﺗﺣرﯾف‬‫ﻧ‬‫ا‬ ‫ﻣودن‬‫ﺑﺎ‬ ‫ﯾﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬‫ﺗﺻد‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫اﻗدام‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮕوﯾم‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫وا‬ . ‫ﻣذﮐور‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬‫ﻣﻌر‬ ‫ﯾﻖ‬‫ﺑﺳﯾﺎ‬ ‫ﻓﺗﯽ‬‫و‬ ‫دﻗﯾﻖ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ﻧﺎﭘذﯾر‬ ‫ﺟداﺋﯽ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﮔری‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫ﭘژوھش‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫ﻣﺣﺻول‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻣﻘﺎوم‬‫ﺣﺎ‬ّ‫ﺗ‬‫د‬ِ‫اﺧﺗﯾﺎ‬‫و‬ ‫ر‬ ‫اﯾدۀ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺣﺻوﻟﯽ‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ﺷﺎﻣل‬ ‫ﺗﻌرﯾف‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم‬»‫ﺑﺎور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬«‫ھم‬‫ﻧ‬. ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬‫اﯾده‬ ‫)اﯾن‬ ‫اﺳت‬ ‫آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ‬ ‫ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳت‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬ ‫و‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎس‬ ‫ﺟﯾﻣز‬ ‫وﯾﻠﯾﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻖ‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣﺗﻌ‬–‫ﺑدون‬ . (‫ﻣﺗرﺟم‬‫ﺗردﯾد‬‫ا‬‫از‬ ‫ﯾﻣﺎن‬ ‫ﺣﻣﺎﯾ‬ ‫ﻣورد‬ ، ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓرد‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯾﻠﯽ‬ ‫ﺟﺎﻧب‬‫اﯾ‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺗﺻدﯾﻖ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﻣ‬ ‫ﻣﺎن‬‫ھ‬ ِ ‫ﺧﻠوق‬‫ﯾﭻ‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫و‬ ‫ﮔزﯾﻧش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ارادۀ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻧﺷﺋﮫ‬ ‫در‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻧﺧواﺳﺗن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺧواﺳﺗن‬ ‫و‬ ‫اراده‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾل‬‫دﺧ‬ ،‫دارد‬ ‫ﺎﻟت‬‫وﻟﯽ‬ ‫اﺣﺳﺎﺳﺎت‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫اﻟﻌﻠل‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻋ‬‫ا‬ ‫ﺑروز‬ ‫و‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫.اﯾﻣﺎن‬ ‫دارد‬ ‫ﻣﺻداق‬ ‫ﻧﯾز‬‫ﺣﺳﺎﺳﯽ‬‫ﻧ‬‫اﯾ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺳت‬‫ن‬ ‫ا‬ ‫ﻧﺷﺋﮕﯽ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫ھﻣﺎن‬‫اﺣﺳﺎﺳﺎت‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ .‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﯾﻣﺎن‬‫اﯾﻣﺎن‬ . ‫آورد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ھرﮔز‬‫ﯾ‬‫ۀ‬ّ‫ﻗو‬ ‫ﮏ‬‫ﻣﻌرﻓﺗﯽ‬ ‫ﮥ‬ّ‫ﯾ‬‫ﮐﻠ‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫آن‬ ‫و‬ ، ‫اراده‬ ‫از‬ ‫ﻣﺣﺻوﻟﯽ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫اراده‬ ‫از‬ ‫وﯾژه‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ّﯽ‬‫ﺻ‬‫ﺧﺎ‬‫ﻋﻧﺎﺻ‬‫ا‬ ‫وﺟود‬ ‫ر‬. ‫ﺳت‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫در‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫از‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ھر‬ ‫ﻓرد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻧﺣﺻر‬ ‫ظﮭور‬ ‫از‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫واﻟﺑﺗﮫ‬‫ﻧﻣﯽ‬‫و‬ . ‫ﺷود‬‫د‬‫ر‬ ‫آﻣدن‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻣﺛﺑت‬ ‫ﭘﺎﺳﺧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬»‫اﯾﻣﺎن‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ‬«‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ . ‫ﯾﺎﺑﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﺳت‬‫در‬ ‫ﮐﮫ‬‫ز‬‫اﻓر‬ ‫ﻧدﮔﯽ‬‫اد‬ ‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬ ‫ﺑرای‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اھﻣ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫از‬ ‫ﻣوﺿوﻋﯽ‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رخ‬ ‫ﺑﺷری‬‫ﻧﯾ‬ ‫و‬‫روﺣﺎﻧﯽ‬ ‫ز‬ ‫ﺟ‬‫ﭼﮕو‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫واﻗﻌ‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﺑداﻧﻧد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷدﯾدﺗر‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ّی‬‫د‬‫ر‬ ‫ﻋﯾﺎر‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫در‬ ‫ﻧﮫ‬‫وان‬‫ﺷ‬‫ﻧﺎﺧﺗﯽ‬‫ﺟﻣﻊ‬‫آﻣده‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎﺳ‬ ‫از‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﻧوع‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫از‬ ‫ﻣﻘﺑول‬ ‫و‬ ‫ﭘﺳﻧدﯾده‬ ‫ﺻورت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺧﻼف‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫وا‬ . ‫اﺳت‬‫وﺟو‬ ‫ﯽ‬‫ﮐ‬ ‫دارد‬ ‫د‬‫ﮫ‬ ‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﺻورﺗﯽ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧدارد‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺑطﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﺗﻌﺑﯾر‬ ‫را‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳﻌﯽ‬‫اﺳ‬ ‫اس‬‫ﭼﻧﯾن‬ . ‫ت‬ ‫ﻣ‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫در‬ ‫ﻓرﺿﯽ‬ ‫ﭘﯾش‬‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺗرس‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗرس‬ ‫ﻣﺣﺻول‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻌﺗﻘد‬‫اﯾ‬ ‫ﻟﯽ‬‫ن‬ ‫ﻣﻧﺟ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﻠﻣﯽ‬ ‫اﺳﺗدﻻل‬ ‫از‬ ‫روﺷﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐرد‬ ‫ﺛﺎﺑت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﺷدﻧﯽ‬ ‫ﺛﺎﺑت‬ ‫ﮫ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻧظر‬‫ﺑﮫ‬ ‫ر‬‫ﭼ‬‫ﺗﻌرﯾ‬ ‫ﻧﺎن‬‫ﻔﯽ‬ ‫ﻣﺷ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺎﺋﯽ‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫از‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻐرض‬ ‫و‬ ‫آﻟوده‬ ‫ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫از‬‫از‬ ‫ﺗﻖ‬‫دﯾﮕ‬ ‫ﭼﯾز‬‫ر‬ ‫ﻣﯽ‬‫اﻧد‬ ‫ﺧﺎﺳﺗﮫ‬ ‫ﺑر‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺧود‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫اﯾن‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﺟوﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳﺑﻘت‬ ، ‫ﺳﺎزﻧد‬. 3–: ‫اﯾﻤﺎن‬ ‫ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫واﻗﻌﮥ‬‫ﻣ‬ ‫واﻗﻌﮥ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ . ‫ﮐردﯾم‬ ‫ﺑررﺳﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫اﻧﻔﻌﺎﻻت‬ ‫و‬ ‫ﻓﻌل‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫آن‬‫ﺗﻣرﮐز‬‫و‬‫ھو‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬ ‫ﺣﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫اﻣر‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﺣدود‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﺷروط‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫واﻗﻌ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻓردی‬‫ﺳﺋ‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫وا‬ . ‫ل‬‫واﻟﯽ‬‫ﮐ‬‫اﮐﻧ‬ ‫ھم‬ ‫ﮫ‬‫ون‬ ‫واژۀ‬ ‫؟‬ ‫ﭼﯾﺳت‬ ‫روﻧده‬ ‫ﻓرا‬ ‫و‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﻧﺷﺄ‬ ‫:آﯾﺎ‬ ‫روﺳت‬ ‫ﭘﯾش‬»‫اﻣر‬«‫ﯾ‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﮕر‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫ﮏ‬‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ت‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وﺿﻊ‬ ، ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﭘﯾروی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫ﻣﺣﺻول‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﺟود‬‫ﺷود‬‫و‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫و‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮔﻔﺗﯾم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫وا‬ . ‫وﯾژه‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﻣﻌرﻓﺗﯽ‬ ‫ﻣدار‬ ‫ﺑر‬‫و‬ ‫اﯾن‬‫اژۀ‬»‫اﻣر‬«‫دو‬ ‫اﯾ‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﺧﺎطب‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫راﺑطﮥ‬ : ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ ‫ﺧﺎطر‬ ‫را‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫از‬ ‫وﺟﮫ‬‫اﻣر‬ ‫ن‬‫ھر‬ ‫در‬ .‫دو‬ ‫واﻗ‬ . ‫دھﯾم‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻧظر‬ ّ‫د‬‫ﻣ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣوﻗﻌ‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﻣﻼﺣظﮫ‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻌ‬‫آ‬‫وﺿﻌ‬ ‫ﺧرﯾن‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬ ‫اﻣر‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫و‬‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺳﺑﯽ‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻗﺎدر‬ ‫او‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫روﺷن‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ھر‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫در‬‫ذرای‬‫ز‬‫ﻧدﮔﯽ‬ ‫ﻓ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣدودﻧد‬ ‫و‬ ‫ﻣﺷروط‬ ‫ﺟﻣﻠﮕﯽ‬ ‫ﺑﺷری‬ ‫ھﺎی‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎﺳﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺗﺟرﺑ‬ . ‫رود‬ ‫ﻓرا‬ ‫روزﻣره‬‫ﻧﺎﺷوﻧ‬‫ﻣﮕر‬ ، ‫ده‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫در‬ ‫ھﻣواره‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑﻧد‬ ‫ارﺗﻘﺎء‬ ‫ﺷرطﯽ‬ ‫ﻓوق‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬‫دارد‬‫و‬ ‫ﻣﯾل‬ ،‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣﯾد‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ، ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫ھﻣﭼون‬ ‫ﭼﯾزھﺎﺋﯽ‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫آﻧﯽ‬ ‫ﺗﻣرﮐز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻗﺎدر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ . ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬‫و‬‫ﻻﻣﺗ‬‫را‬ ‫ﻧﺎھﯽ‬‫د‬‫رک‬ ‫ﮔذ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫ﭘﻧﮭﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻋظﯾم‬ ‫ﻗدرت‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫ھﻣﯾن‬ . ‫ﻧﻣﺎﯾد‬. ‫ارد‬‫ﻧﯾروھﺎی‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑدون‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫ﺳوی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺣرﯾﮏ‬ ‫ﻋﻠل‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﮭﻔﺗﮫ‬‫ﻧ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻋﻣﻠﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺣرﮐت‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫اﯾﻣﺎن‬. ‫دارد‬‫اﻧﺳﺎن‬ ‫آ‬ ‫ﻣﺎﻟﮏ‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫راﻧده‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺳوی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻘش‬ّ‫ﻠ‬‫ﺗﻌ‬ ‫از‬ ‫اش‬ ‫ﺿﻣﻧﯽ‬ ‫آﮔﺎھﯽ‬ ‫واﺳطﮥ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﻧﯾﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﺑ‬‫ﮫ‬ ‫ﺑﯾﺎن‬»‫دل‬ ‫ﻗراری‬ ‫ﺑﯽ‬«. ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫ﺑﺳﺗر‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﻧﺎﻣﺷروط‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫اﻣر‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﺎﻣﺷروط‬ ‫اﻣر‬‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣر‬ . ‫ﮔﺷﺗن‬ ‫ﻣﺷروط‬ ‫در‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫اﻣر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ‬ ‫ﺑرای‬ ‫اﺣﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ . ‫ﺑودن‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﻣری‬ ، ‫آﺧرﯾن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬‫ﻣﻘﺎم‬ ‫از‬ ‫ﺳر‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ِ ‫ﻓﺎﻋﻠﯽ‬ ‫ﻣﻘﺎم‬ ‫از‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫طرﯾﻖ‬ ‫ﺑدﯾن‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫و‬ . ‫آورﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﻔﻌوﻟﯽ‬‫در‬‫از‬ ‫ﻧﻘطﮫ‬ ‫اﯾن‬‫ﻧﺎم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﺳودی‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل‬»‫ﺧدا‬«‫و‬ ‫آورده‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﭼﮫ‬ :‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫طرح‬ ‫را‬ ‫ﺳﺋوال‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣرﺣﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ . ‫دھﯾم‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫او‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫اﯾن‬ »‫ﺧدا‬«‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎھ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر‬ ‫واﯾن‬ . ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫و‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻧﺎﻣﺣدود‬ ، ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣطﻠﻘ‬ : ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫اﺳت‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟوھ‬ ‫آورﻧدۀ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫اﺳت‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟوھ‬‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫در‬ ، ‫آﺳﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭼرا‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﻔﮭﻣد‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﺷود‬ ‫دﯾده‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫اﮔر‬ .
 • 10. 10 ‫ﺎس‬ّ‫ﺳ‬‫ﺣ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫اﺻل‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫درک‬ ‫ﺗواﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﻣﭼﻧﯾن‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬ ‫و‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﻣﺷﻣول‬ ‫ﻣذھب‬‫و‬ ‫ﻓﻌ‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫وﺟدان‬ ‫در‬ ‫ﺑﺣراﻧﯽ‬‫آ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﻧﻘطﮫ‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫اﺑدی‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑوده‬ ‫ﺎل‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫دﻋوی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﭼﮫ‬ . ‫ﮔذراﺳت‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫دارد‬ ‫ﻏﺎﺋﯽ‬ ‫اﺻطﻼح‬»‫اﺑدی‬ ‫اﻣر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫اﻣر‬«‫ﺑر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫واﻗﻌ‬ ‫ﻣﻔﻌوﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻓﺎﻋﻠﯽ‬ ‫ﺟﻧﺑﮥ‬ ‫دو‬ ‫ھر‬‫و‬ ‫دارد‬‫ﻣ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣد‬ّ‫ﺗ‬‫ﺳ‬‫ﺎزد‬ ‫ﮐﻼﺳﯾﮏ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻟﯽ‬ ّ‫او‬ ! ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎور‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﺑﺎور‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ :‫ﺑرای‬‫وا‬ ‫ﺑﯾﺎن‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻗﻌ‬ ‫اﺳ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫ﻣﺗﻣرﮐز‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫واﻗﻌ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺳﻣﺗﯽ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﮐﻼﺳﯾﮏ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ‬ ‫ھم‬ ‫ﻣﯽ‬ ّ‫دو‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﺳ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ھداﯾ‬ ‫وﯾش‬‫ت‬ . ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟوھ‬ ‫از‬ ‫ﺳﻣﺑﻠﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﯾن‬‫وﺟود‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﺑدون‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫زﯾرا‬ ، ‫اﺑدی‬ ‫طور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﮭم‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬‫ﻧدار‬‫ﺑدون‬ . ‫د‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھداﯾت‬ ‫ﺳوﯾش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳﻣﺗﯽ‬‫اﯾﻣﺎ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫واﻗﻌ‬ ‫در‬ ‫ھﻣواره‬ . ‫ﻧدارد‬ ‫وﺟود‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ، ‫ﺷود‬‫ﭼﯾز‬ ‫ن‬‫از‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫در‬ ‫ﻣﮕر‬ ‫ﻧدارد‬ ‫وﺟود‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣﺗوا‬ ‫ﮐﺳب‬ ‫ﺑرای‬ ‫راھﯽ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻔﮭوم‬ ‫اﯾﻣﺎن‬‫ﯾﻣﺎﻧﯽ‬‫ھر‬ ‫و‬ . ‫ﻣ‬ ‫ﺑﯽ‬ ، ‫اﺑدی‬ ‫و‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫اﻣر‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫وﺿﻌ‬ ‫ﺑدون‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟﮭ‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﺳﺧﻧﯽ‬‫ﻌ‬‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫زﯾرا‬ . ‫ﻧﺎﺳت‬‫واﻗﻌ‬‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﮥ‬‫ﺑ‬‫دون‬ ‫ﻋﻣل‬‫ﻓ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬ ‫اﺑدی‬ ‫و‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ، ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ھﻣﭼون‬ ‫اﺻطﻼﺣﺎﺗﯽ‬ ‫در‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫دﺳﺗرس‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺎﻋﻠ‬‫ﻣﻔﻌوﻟ‬ ‫و‬‫ت‬ّ‫ﯾ‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻔﮭوم‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫واﻗﻌ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻏﺎﯾﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫واﻗﻌﮥ‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ . ‫اﺳت‬ ‫رﻓﺗﮫ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫از‬‫ﯾ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﮑﯽ‬. ‫ﺑﺎﺷد‬‫ا‬‫ﯾن‬ ‫ﮔوﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋﺎرﻓﺎن‬ ‫ای‬ ‫اﺳطوره‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫ھﻣﺎن‬»‫ﺷ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺧدا‬ ‫از‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬‫ﺧ‬ ‫از‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﻧﺎﺧت‬‫ﻣﯽ‬ ‫ودش‬‫ﺑﺎﺷد‬.« ‫ﺟﺎﻧب‬ ‫از‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫اﯾن‬»‫ﭘل‬ ‫ﺳﻧت‬«‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آﻣده‬ ‫ﻧﯾز‬»‫ﺷو‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫او‬‫واﺳ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫د‬‫طﮫ‬ .‫ﺧدا‬«‫ذا‬ ‫و‬ ‫ﻓﺎﻋل‬ ‫ﺧودش‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﺑدون‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻌروف‬ ‫و‬ ‫ﻣذﮐور‬ ‫و‬ ‫ﻣﻔﻌول‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ھرﮔز‬ ‫ﺧدا‬ ‫و‬‫ﻋ‬ ‫و‬ ‫ﮐر‬‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺎرف‬. ‫ﮔﻔﺗﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬»‫ﭘل‬«‫ﻧ‬ ‫ﮔﺎن‬ ‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻋﺑﺎدت‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﻣوﻓﻖ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬‫ﭘرﺳﺗش‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺗواﻧﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺑدون‬ ‫ﯾز‬. ‫ﮐﻧﻧد‬‫ھﻣﭼون‬ ‫ﺧدا‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﭘرﺳﺗش‬ ‫ﻣﺷﻐول‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫راﺳت‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫و‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫آن‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﺳت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﻣﺣﮏ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫وﯾژﮔﯽ‬ ‫اﯾن‬‫د‬‫ر‬ ‫روغ‬‫ﺗﻔﮑﯾﮏ‬ ‫ا‬ ‫ﻧﯾ‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫ﺻﻔت‬ ‫اﯾن‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫دارد‬ ‫ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ‬ ‫و‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫ّﻋﺎی‬‫د‬‫ا‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺣدود‬ . ‫ﻧﻣﺎﺋﯾم‬‫ﻗ‬ ‫و‬ ‫ﺳت‬‫ﺎدر‬‫ھ‬‫ﮐ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫م‬ّ‫د‬‫ﺗﺿﺎ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮫ‬ ‫ﻓﺎﻋل‬–‫وﯾﺎ‬ ‫ﻣﻔﻌول‬‫ﻋﯾن‬–‫ﮐﺎذﺑﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫و‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ . ‫رود‬ ‫ﻓرا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻓﺎﺋﻖ‬ ‫ذھن‬‫ﻣﻔﻌ‬ ‫ھﻣﭼون‬‫ﻋﯾﻧﯽ‬ ‫ول‬ ‫و‬ ‫ﻧﮕرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ارادی‬ ‫و‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺛﺎﺑﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اش‬ ‫ّﻋﯽ‬‫د‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺗﻘد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺎﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬‫ھ‬‫ﻣواره‬‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫او‬ . ‫ﻣﺎﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻧﺎﻗض‬‫ﺗﺑدﯾﻠ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻟﻣس‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫روزﻣره‬ ‫داﻧش‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﻧﻣﺎ‬ ‫ش‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾد‬ ‫ﮐﺎ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫و‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺳﯾﺎری‬ ‫اﻧواع‬ ‫و‬ ‫درﺟﺎت‬ ‫واﻟﺑﺗﮫ‬ . ‫ﺑﺎزﯾﭼﮫ‬ ‫و‬ ‫آﻣوز‬ ‫دﺳت‬ ‫ﻣوﺿوﻋﯽ‬‫وﺟ‬ ‫ذب‬‫دارد‬ ‫ود‬. ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﻠ‬ ‫ﻧﺷﺋﮫ‬ . ‫ﭘﯾروزی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧزدﯾﮑﺗر‬ ‫واﻗﻌﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ ً‫ﻻ‬‫ﻣﻌﻣو‬‫ﮔراﺋ‬‫ﺗوا‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯽ‬‫وﺿﻌﯽ‬ ‫ﻧد‬ ‫آور‬ ‫ﭘدﯾد‬‫ﺑ‬ ‫ﻣﻔﻌول‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻓﺎﻋل‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﺑﻠﻌﯾده‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ ‫ﻋواﻣل‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫ﺳوژه‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫د‬. ‫رﺳد‬‫از‬ ‫ﭘس‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺳر‬ ‫اﺳت‬ ‫رﺳﯾده‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺑﻠﻌﯾده‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫ﻧﺎﮔﺎه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دوره‬ ‫ﯾﮏ‬‫ﺧود‬‫ر‬‫ﻣﺄﯾوس‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ﺑزرگ‬ ‫ﺳﺗﻣﯽ‬ ‫ﻣرﺗﮑب‬ ، ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺣﺳﺎﺑﮕراﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑدﺑﯾﻧﺎﻧﮫ‬ ‫ﻧظری‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺗﺑﺎه‬‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬‫اﻧ‬ ‫و‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻘﺎم‬‫ﮔ‬‫ﯾرد‬ ‫ﭘرﺳت‬ ‫ﻗﺎﻟب‬ ، ‫ﺗر‬ ‫ﭘرﺳت‬ ‫ﺑت‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘﺷت‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺧود‬ ‫ّﻋﺎھﺎی‬‫د‬‫ا‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫و‬‫ﺗ‬‫ظ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫ﭘرﺳت‬ ‫ﺎھر‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬ ‫واﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﮐﻣﺗر‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫و‬ ‫ظﺎھر‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺷﮑﺎف‬ ‫ﺑر‬ ‫آﻣدن‬ ‫ﻓﺎﺋﻖ‬ ‫در‬ ‫اش‬ ‫ﺗواﻧﺎﺋﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬‫ا‬‫ﯾﻣﺎن‬‫ﺗ‬‫و‬ ‫ظﺎھری‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫اﻣر‬ ‫ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫در‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬‫ﺻﺎد‬ ‫ﻏﺎﯾﺗﯽ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻣری‬ ، ‫اﺑدی‬ ‫و‬‫ﻗﺎﻧﮫ‬.‫د‬ ‫ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ‬ ‫در‬‫ر‬ ‫اﺑد‬ ّ‫د‬‫ﺣ‬ ‫ﺳر‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮔذرا‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣدود‬ ‫ھﺎی‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫واﻗﻌ‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫در‬ ‫ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ‬ ‫ﻗﺎﻟب‬ ‫و‬ ‫ﺗظﺎھری‬ ‫اﯾﻣﺎن‬‫ﺑ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺑرده‬ ‫ﺎﻻ‬. ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﺟﺑری‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬»‫وﺟودی‬ ‫ﯾﺄس‬«‫ﺣﯾﺎت‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺗﻣﺎﻣ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫از‬ ‫اﻣﯾدی‬ ‫ﻧﺎ‬ : ‫اﺳت‬‫و‬‫ﺧو‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬. ‫د‬ ‫ﮐ‬ ‫ﯾﺄﺳﯽ‬‫ﭼﻧ‬ ‫ﯾﮏ‬ : ‫ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳﺗﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻋﻣﻠﮑرد‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻔوذ‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫اﻋﻣﺎق‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮫ‬‫اﯾ‬ ‫ﯾن‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎﻧﯽ‬‫ﻋ‬‫ﻧوان‬ ‫دو‬ ‫ﭘﯾراﻣون‬ ‫و‬ ‫ﺣواﺷﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﻣﺎﺑﯾش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺗﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣرﮐز‬ ‫ﻧﻘطﮥ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫و‬ ، ‫وﺟود‬ ‫دھﻧدۀ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣرﮐز‬ ‫واﻗﻌﮥ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ر‬‫ز‬‫ﻣﺛل‬ ، ‫ﻧد‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫ﻋﻣﻠﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﯾﮏ‬ ، ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﺣﯾطش‬ ‫روی‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻣرﮐزش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫داﯾره‬‫ھﺳﺗﮫ‬ ‫رﻓﺗن‬‫ﻣ‬‫رﮐزی‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳﺗﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫در‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ﻧﺷﺋﮫ‬ ‫آن‬ . ‫اﻧﺟﺎﻣد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آن‬ ‫ﭘﺎﺷﯽ‬ ‫ﻓرو‬ ‫و‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﺧﺻ‬‫ﻓﻘط‬‫ﺑ‬‫ّت‬‫د‬‫ﻣ‬ ‫رای‬ . ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ھﻣﮕﺎن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺳﻘوط‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎﻻﺧره‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫دارد‬ ‫ﭘﻧﮭﺎن‬ ‫را‬ ‫ﭘﺎﺷﯽ‬ ‫ﻓرو‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐوﺗﺎھﯽ‬ 4–‫ﻗﺪاﺳﺖ‬ ‫و‬ ‫اﯾﻤﺎن‬ ‫زﻧد‬ ‫ﻗدﺳﯽ‬ ‫ﺣرﯾم‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وارد‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻓﺿﺎی‬ ‫در‬ ‫آﻧﮑﮫ‬‫آﮔﺎھﯽ‬ ‫ﻧوﻋﯽ‬ ‫ھﺳت‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﺟﺎ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫وارد‬ ‫ﮔﯽ‬ ‫ﻗداﺳت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫دارد‬ ‫ﺣﺿور‬‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳﺗﯽ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ّ‫د‬‫ﺗﺿﺎ‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ، ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫ﭘرﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑت‬ ‫از‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل‬ ‫ﺧﻼف‬ ‫ﺑر‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﺷد‬ ‫ﮔﻔﺗﮫ‬ ‫ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ‬ ‫ﺑت‬ ‫و‬ ّ‫د‬‫ﺗﺿﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬‫واژۀ‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑرداﺷﺗﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬»‫ّس‬‫د‬‫ﻣﻘ‬«ّ‫ﺣس‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ . ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻋﻣوم‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻟوھ‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫آﮔﺎھﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﻗدﺳﯽ‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫آﮔﺎھﯽ‬ ّ‫ﺣس‬ ‫واﯾن‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ّس‬‫د‬‫ﻣﻘ‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎھ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﻧﺎﻣﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺧداﺋ‬ ّ‫ﺣس‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬»‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ِ ‫اﻣر‬«‫ا‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫و‬‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺑد‬ ‫ﺗﺟرﺑﯾﺎت‬ ‫واﺳطﮥ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑزرگ‬ ‫ﭘﯾﺎﻣﺑران‬ ‫ﺳﺎﯾر‬ ‫و‬ (‫)ع‬ ‫ﻣوﺳﯽ‬ ‫دﯾدﮔﺎه‬ ‫از‬ ‫ﺗورات‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫در‬ ‫ﺳﺗرگ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫راھﯽ‬ ‫در‬ ‫آﮔﺎھﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫وار‬ ‫اﻓﺳﺎﻧﮫ‬ ‫ھﻣﭼﻧﺎن‬ ‫ظﮭورش‬ ‫ﻋﻠﯾرﻏم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺣﺿوری‬ ‫وآن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫اﺑراز‬ ‫ای‬ ‫دھﻧده‬ ‫ﺗﮑﺎن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﻣﻧﮑراﻧش‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻧﺎﭘذﯾری‬ ‫اﺟﺗﻧﺎب‬ ‫و‬ ‫اب‬ّ‫ذ‬‫ﺟ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫اﺛری‬. ‫ﻧﮭد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﺎی‬»‫اوﺗو‬ ‫رودوﻟف‬) «Rudolph otto‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﻼﺳﯾﮏ‬ ‫اﺛر‬ ‫در‬ (»‫ﻗداﺳت‬ ‫اﯾدۀ‬«‫را‬ ‫ﻗداﺳت‬ ‫دھﻧدۀ‬ ‫ﺗﮑﺎن‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﻧده‬ ‫اﻓﺳون‬ ‫ﺟﻧﺑﮥ‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ھﻣواره‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﺎﻓت‬ ‫ﻣذاھب‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫وﯾژﮔﯽ‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫داده‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑﺳط‬ ‫و‬ ‫ﺷرح‬ ‫ﻣورد‬ »‫ﻏﺎﺋﯽ‬ ‫اﻣر‬«‫ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬»‫ارﺗ‬‫اﺑدی‬ ‫ﺑﺎط‬«. ‫اﺳت‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ‬‫در‬ ‫آﺷﮑﺎرﺳت‬ ‫ﻗداﺳت‬ ‫وﯾژﮔﯽ‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوی‬ ‫در‬ ‫ھﻣواره‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫دل‬ .‫ﺑﺑﯾﻧﯾم‬ ‫را‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮕﯽ‬ ّ‫ﺣس‬ ‫ﺗﺟرﺑﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻗدﺳﯽ‬ ‫ﺗﺟرﺑﮥ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﺑﺗواﻧﯾم‬ ‫ﺻورﺗﯾﮑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟﺎﺋﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫زﯾرا‬ ‫اﺳت‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﺑد‬»‫ﻣﺣدود‬«‫و‬ . ‫ﺑرﺳد‬ ‫رﺿﺎ‬ ‫و‬ ‫آراﻣش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻧﺎﻣﺣدود‬ ‫در‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬‫در‬