کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

A
alireza behbahaniRestaurant Manager at Biffens à Biffens

عرفان انسان کامل امام زمان فلسفه ظهور سیر و سلوک عرفانی فلسفه ازدواج و زناشوئی لقاءالله تشیّع وحدت وجود عشق عرفانی تأویل قرآن معرفت نفس خودشناسی دجال خلق جدید قیامت آدم و حوا عرفان درمانی امامت شفاعت کرامت عرفان شیعی هرمنوتیک اشراق حکمت فلسفه نجات فمینیزم اگزیستانسیالیزم علم توحید اسلام شناسی ظهور امام زمان ناجی موعود دکتر علی شریعتی نیچه هایدگر صادق هدایت فلسفه سینما فلسفه عشق فلسفه دین فلسفه زندگی خودکشی فلسفه طلاق ولایت وجودی شناخت شناسی معرفت شناسی فلسفه ملاصدرا طب اسلامی حکمت الاشراق معراج مهدی موعود فاطمه شناسی علی شناسی امام شناسی شیطان شناسی خداشناسی تئوسوفی حافظ مولانا روزبهان بقلی مولوی ابن عربی رجعت حسینی فلسفه مرگ ابرانسان زرتشت عرفان حلقه اوشو کریشنامورتی فلسفه نماز اسرار صلوة فلسفه گناه بهشت جهنم برزخ عذاب فلسفه بیماری ایدز امراض لاعلاج عرفان اسلامی تناسخ حکومت اسلامی متافیزیک ماورای طبیعت پدیده شناسی خاتمیت غیبت بوبر یاسپرس ادگار آلن پور علائم ظهور حلاج آفرینش جدید عرفانی زایش عرفانی حقیقت محمدی وجه الله آخرالزمان علی اکبر خانجانی

١
‫ﮐﻨﺪ‬‫و‬‫اﺻﻮل‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎوي‬
"‫ﺗﻤﺪن‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪه‬"
‫ﺟﻠﺪ‬2
*****
The Principle of Principles
‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎد‬
٢
‫اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬
‫اﺻﻮل‬ ‫در‬ ‫:ﮐﻨﺪوﮐﺎوي‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ّم‬‫و‬‫د‬ ‫)ﺟﻠﺪ‬(-‫و‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫)ﭘﺪﯾﺪه‬(‫ﺗﻤﺪن‬
‫اﮐ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎد‬ : ‫ﻣﺆﻟﻒ‬‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫ﺒﺮ‬
: ‫ﺗﺄﻟﯿﻒ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬1377‫ه.ش‬
: ‫ﺻﻔﺤﺎت‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬121
٣
‫ﻋﻧﺎو‬ ‫ﻓﮭرﺳت‬‫ﯾن‬
‫ف‬ّ‫ﻟ‬‫ﻣؤ‬ ‫ﻣﻘدﻣﮫ‬.....................................................................................۴
1-‫راﺑطﮫ‬......................................................................................۵
2-‫ﺗن‬.........................................................................................٨
3-‫ﮐﺛرت‬.......................................................................................١٠
4-‫ذھن‬........................................................................................١٢
5-‫رﯾﺎ‬.........................................................................................١۶
6-‫ﺧراﻓﺎت‬....................................................................................٢٠
7-‫آزادی‬......................................................................................٢٣
8-‫ﺗﺿﺎد‬........................................................................................٢٧
9-‫ﻋﺷﻖ‬......................................................................................٢٩
١٠-‫اﻋﺗﯾﺎد‬.....................................................................................۴١
11-‫رازھﺎ‬.....................................................................................۴۵
12-‫ﺗرورﯾﺳم‬.................................................................................۴٧
13-‫ﺗﺎرﯾﺦ‬.....................................................................................۴٩
14-‫ﺧودﮐﺷﯽ‬.................................................................................۵٣
15-‫داﻧﺎﺋﯽ‬.....................................................................................۵۶
16-‫اﻧﻘﻼب‬....................................................................................۵٩
17-‫ﺟﻧﺳﯽ‬ ‫راﺑطﮥ‬.............................................................................۶٠
18-‫ﺑراﺑری‬...................................................................................۶٣
19-‫ﻗﮭ‬..................................... ‫ر‬..................................................۶۶
20-‫ﺧدا‬.......................................................................................۶٩
21-‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫روان‬............................................................................٧٣
22-‫ﻓﺣﺷﺎ‬‫ﺟﻧﺳﯽ‬ ‫ی‬...........................................................................٧۵
23-‫ﻣدرن‬ ‫ﻣذاھب‬.............................................................................٧٩
24-‫ﯾﻘﯾن‬.......................................................................................٨٢
25-‫ﺧﯾﺎﻧت‬.....................................................................................٨۶
26-‫ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬..................................................................................٨٨
27-‫ﺣم‬ّ‫ﺗر‬......................................................................................٩٠
28-‫زﻧﺎﺷوﺋﯽ‬.................................................................................٩٣
29-‫اﯾﺛﺎر‬.......................................................................................١٠۴
30-‫ﺳرﻧوﺷت‬................................................................................١١۶
31-‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ‬................................................................................١١٨
٤
‫ﻣ‬ ‫ﻣﻘدﻣﮫ‬‫ؤ‬‫ﻟف‬
‫دورﺷد‬ ‫آﻣدﺳﺗﯽ‬ ‫ﻧزدﯾﮏ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬‫ﺧودﻧورﺷ‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫اﻧدر‬ ‫ظﻠﻣت‬‫د‬
‫واژه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﺳرﺣد‬ ‫راﺗﺎ‬ ‫ﻋﻣرم‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫وﻋﺻﺎره‬ ‫ﮔرﻓت‬ ‫آﻏﺎزﺷدوﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫دراﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬‫ﻧ‬‫د‬ ‫ﻣود‬‫ﻣ‬ ‫آﺧر‬ ‫ﺳت‬‫را‬
.‫اﻓﮑﻧد‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑرﮐراﻧﮫ‬ ‫ﮐردو‬ ‫طﻼﻗﮫ‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫ﺑﺷری‬ ‫وازﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ازﺟﮭﺎن‬
‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫اﯾن‬‫زﻧد‬ ‫واﻗﻌﮥ‬ ‫وﺑزرﮔﺗرﯾن‬ ‫ﺑزرگ‬ ‫واﻗﻌﮥ‬ ‫آﺧرﯾن‬‫ﻋرﺻ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻣﯾﺷود‬ ‫ﻣﺣﺳوب‬ ‫ﮔﯽ‬‫ﮥ‬‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫ظﮭور‬
‫اﻓﮑ‬ ‫ﺑرون‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ازﺟﮭﺎن‬ ‫ﻋرﯾﺎﻧﯽ‬ ‫وازﻓرط‬ ‫ﮐرده‬ ‫ﻋرﯾﺎن‬ ‫ﻣرا‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫واﻗﻌﯾت‬ ‫ازﻗﻠب‬‫ا‬ ‫ﻧده‬‫ﺳت‬
.‫ﻧﺷود‬ ‫ﺣﺟﺎب‬ ‫رﻋﺎﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺟﺑور‬ ‫و‬ ‫ﺑﻣﺎﻧد‬ ‫ﻋرﯾﺎن‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﺗﺎﺟﮭﺎن‬
‫ﮐ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫در‬ ‫رﻋﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺟوان‬ ‫زن‬ ‫اﮔر‬ . ‫ﺑﻣﺎﻧد‬ ‫ﻋرﯾﺎن‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھرآﻧﭼﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻣﯾروم‬ ‫اﯾﻧﮏ‬ ‫ﻣن‬ٌ‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ودﮐﯽ‬‫ﻋ‬‫ﺷود‬ ‫رﯾﺎن‬‫ھﯾﭻ‬
‫ﻧﯾ‬ ‫ﺑﯾش‬ ‫ﮐودﮐﯽ‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ ‫و‬ ‫رﻓت‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺗﺎب‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯾر‬ ‫ﺑﻐﺎﯾت‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﮕرﻓﺗﮫ‬ ‫ﺻورت‬ ‫وﮔﻧﺎھﯽ‬ ‫ﺧطﺎ‬‫در‬ ‫ﺳت‬‫آﻣدن‬ ‫ﺣﺎل‬
.‫اﺳت‬
.‫ﺧدا‬ ‫ﭘﯾری‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫،ﮐودﮐﯽ‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻧظﺎره‬ ‫را‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﮐودﮐﯽ‬
‫ﯾﺎر‬ ‫ای‬ ‫ﺑدرود‬ ‫دﯾدار‬ ‫دھد‬ ‫دﺳت‬ ‫ﮐﺟﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬
‫اﺳ‬ ‫ﻣﮑﺎﻓﺎﺗﯽ‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬!‫ﺷدن‬ ‫وﮐودک‬ ‫ﻓراق‬ :‫اﯾﻧﺳت‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﻣﮑﺎﻓﺎت‬ ،‫ت‬
‫ﻋ‬‫ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺑر‬ ‫ﻠﯽ‬
‫ﻣ‬‫ﺷﮭ‬‫د‬٢٣/١١/١٣٧٧
٥
‫راﺑ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬‫طﮫ‬
‫رﻓﺗﺎر‬ ، ‫ﮔﻔﺗﺎر‬ ، ‫ھﺎ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ، ‫اﺣﺳﺎﺳﺎت‬ ‫از‬ ‫اﻋم‬ ‫وﺟودش‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫ﮥ‬ّ‫ﯾ‬‫ﮐﻠ‬ ‫در‬ : ‫اﺳت‬ ‫راﺑطﮫ‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬‫و‬‫اﻋﻣﺎ‬‫و‬ ‫ﻋﻠﻣﯽ‬ ‫ل‬‫و‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻧ‬‫ﻓ‬
‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ﻓرد‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺳ‬‫ﺣ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ، ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﺣذف‬ ‫ﺑﺎ‬ . ‫اش‬ ‫ﻋﺎطﻔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ھﻧری‬‫ﺧ‬‫ﺑ‬ ‫ودش‬‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺎﻗﯽ‬
‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔوﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻧد‬‫ﺗﺟ‬ ‫و‬ ‫درک‬ ، ‫اﺣﺳﺎس‬ ، ‫دﯾﮕری‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ، ‫آدﻣﯽ‬ . ‫ﻧدارد‬ ‫وﺟود‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬‫ﻣﯽ‬ ‫رﺑﮫ‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﯽ‬
) ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ‬ ‫راﺑطﮥ‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﺗﻘﺳﯾم‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﮐﻠﯽ‬ ‫ﻧوع‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻋﻣدﺗ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ " ‫ﺧود‬ " ‫و‬‫ر‬‫وﺣﯽ‬‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫ـ‬،( ...‫و‬
‫طﺑﯾﻌت‬ ‫)ﺑﺎ‬ ‫طﺑﯾﻌﯽ‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬‫اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ﺳﺎﺋر‬ ‫ﺑﺎ‬ ) ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫و‬ (‫راﺑ‬ ‫از‬ ‫ﺟﻠوه‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . (‫اﻧﺳ‬ ‫طﮥ‬‫ﺧو‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺎن‬‫ﻣﯽ‬ ‫دش‬
‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾﺎﺑﯽ‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫طرﯾﻖ‬ ‫ﺳﮫ‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺗﺟرﺑﮥ‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬.‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬ّ‫ﺗ‬‫اﻟﺑ‬ ‫و‬‫ن‬
‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺣد‬ ‫ھرﮔز‬ ، ‫واﻗﻌﯾت‬ ‫در‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗﻔﮑﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻣﻧطﻖ‬ ‫وادی‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬ ، ‫روش‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺟﻠوه‬ ‫ﺳﮫ‬‫ﻧ‬ ‫رزی‬‫و‬ ‫دارد‬
‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫واﺣد‬ ‫اﻣری‬" ‫ﻏﯾر‬ " ‫طرﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﮔوﺋﯽ‬ . ‫را‬ ‫ﺣﺎﻟت‬ ‫ﺳﮫ‬ ، ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗداﻋﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫ﺳﮫ‬‫ﺑﮫ‬‫ﺧودش‬‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬‫و‬
، ‫او‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﺧود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ " ‫ﺧود‬ " ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫را‬ "‫ﻏﯾر‬ " ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳﻌﯽ‬ ‫ﺑﺗدرﯾﺞ‬‫ﺟ‬‫ز‬‫ﻏ‬ "‫ﺟز‬ ‫و‬ " ‫ﯾر‬‫در‬
‫"ﻏﯾر‬‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧﺎﺳد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺧودی‬ ، " ‫ﻏﯾر‬ " ‫ﺑواﺳطﮥ‬ ‫و‬ "" ‫ﺧود‬ " ‫ﺟز‬‫ﺷﻧﺎ‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻏﯾری‬. ‫ﺳد‬
‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﺳﺗﯽ‬ " ‫ﺧود‬ ‫ﻏﯾر‬ " ‫در‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﯽ‬ " ‫ﺧود‬ ‫ﻏﯾر‬ " ‫ﺑﮑﻠﯽ‬ ‫را‬ " ‫ﺧود‬ " ، ‫ل‬ّ‫او‬ ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬ ‫در‬‫رﺳﺎﻧ‬‫ﻧﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺗ‬‫واﻧد‬
‫و‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫وﺻول‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫اﺛری‬ ، ‫اﺳت‬ "‫ﺧودی‬ ‫ﺑﯽ‬ " ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ " ‫ﺧود‬ ‫ﻏﯾر‬ " ‫در‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ﺑرﺳﺎﻧد‬‫ﻟذا‬‫ﺑ‬‫ﻏﯾرھﺎی‬ ‫ﮫ‬
‫ﺧ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺗواﻧد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رﺟوع‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫در‬ ‫واﻗﻌﯽ‬‫دﯾﮕری‬ " ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﻣﯾزاﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫دﺳت‬ ‫ودش‬‫ﻧز‬ "‫ﺷ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﯾﮏ‬‫ود‬
‫طﺑﯾ‬ ) ‫دﯾﮕران‬ ‫ﺗﺻﺎﺣب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻗرار‬ ‫دﺳﺗرس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻧزدﯾﮏ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬‫و‬ ‫ﻌت‬‫ا‬( ‫ﻧﺳﺎﻧﮭﺎ‬
‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ . ‫دﯾﮕران‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧود‬ " ‫ﺗﺻﺎﺣب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫ﺣﮑم‬ ‫در‬ ‫ﻓردی‬ ‫ھر‬ ‫ﺑرای‬‫ﺑ‬‫ھر‬ ‫ﮫ‬‫ﭼ‬‫ﮐﮫ‬ ‫ﯾزی‬
‫ﻧ‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬‫ﺗﺻﺎﺣﺑ‬ ، ‫ﮐﺎﻣﻠﺗر‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫ﺳرﯾﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫درازی‬ ‫دﺳت‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ، ‫ﮐرده‬ ‫ﺑرﻗرار‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫زدﯾﮏ‬‫ﻧﻣﺎ‬ ‫ش‬‫ﻣﯾل‬ . ‫ﯾد‬‫ﺑﮫ‬
‫ھﻣﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﻣﻠﮕﯽ‬ ، ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ‬ ‫ﺟﻧﮕﮭﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻋذاﺑﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﺳﺗﻣﮭﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯾت‬ ‫و‬ ‫ﺳﻠطﮫ‬‫ﻣ‬‫ﻌﻧﺎﺳت‬‫از‬ ‫و‬
. ‫دﯾﮕران‬ ‫در‬ " ‫ﺧود‬ " ِ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫ﺧودش‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺧودی‬ ‫ﺑﯽ‬ ِ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ھﻣﯾن‬
‫و‬‫ﻓﯾز‬ ‫ﭼﯾزی‬ ،ً‫ﻻ‬‫اﺻو‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﻧدارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻣذﮐور‬ ‫ﺷﮑل‬ ‫ﺑدﯾن‬ ‫وﺿﻌﯾﺗﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ، ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫در‬ ‫ﻟﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬‫ﻧﯾﺳت‬ ‫طرح‬‫ﮐﮫ‬
‫از‬ ‫ای‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮫ‬ّ‫ﺗ‬‫اﻟﺑ‬ . ‫ظﺎھر‬ ‫ﺻورت‬ ‫در‬ ‫ﻻاﻗل‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﺗﺻﺎﺣب‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﻧﺑردی‬‫ﺟ‬‫ﻧﮕﮭﺎ‬‫و‬‫رﻗﺎﺑﺗﮭﺎ‬‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫ی‬
‫ﻓ‬ ‫ھر‬ . ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫و‬ ‫دﯾن‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ِ‫ب‬‫ﺗﺻﺎﺣ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ِ ‫ﺣﺎﺻل‬‫دا‬ ‫ﺷش‬ " ‫ﺧدا‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔوﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫رد‬‫ﻣ‬ ‫ﻧﮕش‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ‬‫ﻣ‬‫ن‬
‫ﺷﮑﻠﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻧﺗﮭﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣطرح‬ ‫ھم‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ ‫ﺟﻧﮓ‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ . ‫دھم‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ھم‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﮐس‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬‫ﺑﺳﯾﺎ‬‫ﺣﯾرت‬ ‫ر‬
‫دﯾ‬ ‫ﺧدای‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫واﻗﻌﯽ‬ ‫ﺧدای‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺧدای‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣدﻋﯽ‬ ‫ﮐس‬ ‫ھر‬ . ‫ﻣﺳﺗﻘﯾم‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫و‬ ‫آﻣﯾز‬ ‫اﺳرار‬ ‫و‬ ‫آور‬‫ﮕران‬‫ﺟ‬‫و‬ ‫ﻌﻠﯽ‬
" . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎﺣﻖ‬! ‫ﺑس‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣن‬ ‫ازآن‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﺧدا‬ : ‫ﯾﻌﻧﯽ‬
‫اﺳت‬ ‫ﺣﺎﮐم‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫در‬ ‫ﻏرﯾزه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺻورت‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬ " ‫ﺣﺳﺎدت‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫ھم‬ ‫آﻧﭼﮫ‬‫ھﻣﯾن‬ ‫از‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﺎھﯾﺗ‬‫و‬‫ﺑ‬ ‫اﻗﻌﮫ‬‫ﺧﯾزد‬ ‫رﻣﯽ‬:
... ‫و‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﯽ‬ ، ‫ھﻧری‬ ، ‫ﻋﻠﻣﯽ‬ ، ‫اﻋﺗﻘﺎدی‬ ، ‫ﻋﺎطﻔﯽ‬ ، ‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺣﺳﺎدت‬
‫ا‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫ارادی‬ ‫ﻓوق‬ ‫و‬ ‫وﺟودی‬ ‫ای‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ " ‫راﺑطﮫ‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘس‬ً‫ﺎ‬‫اﺳﺎﺳ‬ ‫ﺑطور‬ ً‫ﺎ‬‫ذاﺗ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳت‬‫ﻧﺎﺧ‬‫آﮔ‬ ‫ــ‬ ‫ود‬‫در‬ ، ‫ﺎھﯽ‬
‫اﯾن‬ ‫ﮔوﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫واﺣد‬ ‫ﭼﯾزی‬ ، ‫ﺑﺷری‬ ‫اﻓراد‬ ‫ﮐﻠﯾﮥ‬ ‫در‬ ‫آﺷﮑﺎرا‬ " ‫ﺧود‬ " ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوی‬"‫ﺧود‬"‫ﺑﺳﯾﺎر‬
‫اﺳت‬ ‫ﻓراﺗر‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﻓردی‬ ‫ھر‬ ‫آﮔﺎھﺎﻧﮫ‬ ‫ارادۀ‬ ‫از‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻓرد‬ ‫ھر‬ ‫ای‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫ھوﯾت‬ ‫از‬ ‫ﺑرﺗر‬‫و‬‫آ‬ ‫ﺑر‬‫اﺣﺎطﮫ‬ ‫ن‬‫د‬‫و‬ ‫ارد‬
‫ﮐﻠﯾﮥ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬‫د‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﻣﻧﺗﮭﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫داده‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺧود‬ ‫وﻓرﻣﺎن‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫و‬ ‫درﺑرﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﺟود‬ ‫وﺟوه‬‫ورا‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫وﺟود‬ ‫ی‬‫ﻠﮑﮫ‬
‫آﯾد‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ذات‬ ‫ﻋﻣﯾﻖ‬ ‫ﭼﺎه‬ ‫از‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮔوﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اﺣﺎطﮫ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑر‬ ، ‫وﺟود‬ ‫اﻋﻣﺎق‬ ‫از‬‫و‬‫ﺧود‬‫ر‬‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ا‬‫ﻧ‬‫ﻣﺎﯾد‬
‫ﺧود‬ " ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫وﻟذا‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﭘرواز‬ ‫آﺳﻣﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫و‬‫ﺑ‬ ‫اﻗﺗدارش‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫در‬ "‫ﮐل‬ ‫ر‬‫و‬‫ﺑﺳ‬ ، ‫ﺟود‬‫ھم‬ ‫ﯾﺎر‬
" : ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔوﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫طﻠﺑد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﺎری‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺳﺗﺿﻌف‬ ‫و‬ ‫درﻣﺎﻧده‬ ‫ﮔوﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺻوم‬ ‫و‬ ‫ﻣظﻠوم‬‫ﯾﺎری‬‫ﻣرا‬ ‫ﮐن‬‫ﺗ‬‫ﺎ‬
‫اﻧﺳ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ھﻣﺎن‬ " ‫ﺧود‬ " ‫اﯾن‬ ‫ﮔوﺋﯽ‬ ‫ــ‬ ( ‫ﺧدا‬ ‫ﮐﻼم‬ ) ‫ﮐرﯾم‬ ‫ﻗرآن‬ " . ‫ﺗورا‬ ‫ﮐﻧم‬ ‫ﯾﺎری‬‫را‬ ‫ﺎن‬‫ﻋﻧوا‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﺧﺎﻧﮥ‬ ‫ن‬
‫ﺑر‬ ‫ﺧود‬‫ﻋظﻣ‬ ، ‫ﮐراﻣت‬ ، ‫رﺣﻣت‬ ، ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫روزی‬ : ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺟر‬ ‫ﺑﺎﺑت‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮔزﯾده‬‫ھ‬ ، ‫ت‬. ‫و‬ ‫داﯾت‬‫و‬ ..
‫ﮔرﻓﺗﺎر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋذاب‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھم‬ ‫ﺗﻧﺑﯾﮫ‬ ‫را‬ ‫آدم‬ ‫ﺑﺳﺎ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﻧﮑﻧد‬ ‫ﯾﺎری‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫اﮔر‬ ‫ﻧﯾز‬‫ﻣﯽ‬ ‫ی‬‫ا‬. ‫ﻧدازد‬‫ﭘ‬‫در‬ ‫س‬
‫ارا‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺗﻌﻠﻖ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷوﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺛﺎﻧوی‬ " ‫ﺧود‬ " ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣواﺟﮫ‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬‫اﻧ‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎھﯽ‬ ‫و‬ ‫ده‬‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺳﺎن‬‫د‬‫را‬ ‫ر‬‫آ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑطﮥ‬‫ن‬
‫"ﺧود‬‫ﺗﻼش‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ذاﺗﯽ‬ "‫"ﺧود‬ ‫اﯾن‬ ‫ارادۀ‬ ‫و‬ ‫اﻣر‬ ‫و‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻧد‬‫ذاﺗ‬ "‫ﮐﻧد‬ ‫رادرک‬ ‫ﯽ‬‫ﺑﮫ‬ ‫و‬‫ﭘﺎﺳﺧ‬ ‫او‬‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﮕو‬.
٦
‫و‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ذاﺗﯽ‬ ‫ﺧود‬ : ‫اﺳت‬ " ‫ﺧود‬ " ‫ﺗﺎ‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘس‬‫ﻓرﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﻣوز‬‫ﻧروا‬‫ﺧﺎﻣو‬ ‫و‬‫و‬ ‫ش‬
‫ﻧﮭﺎ‬‫و‬ ‫ﻧﯾﺎزھﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫آرﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺷﺎﻣل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻓرﻣﺎﻧﺑر‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎطﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ ِ‫د‬‫ﺧو‬ ‫و‬ ‫ن‬‫ﻏ‬‫راﯾز‬‫ا‬‫در‬ ‫و‬ ‫ﺳت‬
‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﯾﺎز‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫آن‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل‬‫ﺳﺧﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﻣﺑرا‬ِ‫د‬‫ﺧو‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫ﺑ‬‫ﯾروﻧﯽ‬ِ ‫ﻣظﮭر‬‫آ‬‫ن‬
‫ﺧ‬ ‫و‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫ﺧود‬‫آن‬ ‫ﭼﺷم‬ ،‫اﯾن‬ ‫ﭼﺷم‬ ،‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫دﺳت‬ ،‫اﯾن‬ ‫دﺳت‬ :‫اﺳت‬ ‫ﺎﻣوش‬‫اﯾن‬ ‫ﻋﻣل‬ ،‫اﺳت‬‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫ﻋﻣل‬ ،‫ﻧﯾ‬ ‫و‬‫ز‬
‫اﻧد‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎﺳﺎت‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﭘس‬ .‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫ھﻣﮥ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻼم‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﯾﺷﮫ‬‫ﺧو‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬‫اﺳت‬ ‫ﺧود‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫د‬‫و‬‫اﯾن‬‫د‬‫ﯾﮑﯽ‬ ‫و‬
‫اﺳت‬.
‫ﺟ‬ ‫در‬ ، ‫ﻧﯾﺎزﻣﻧد‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎطﻖ‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ " ‫ﺧود‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘس‬‫ﮭﺎن‬‫ﺟ‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫درﺑﮫ‬ ‫ﺑرون‬‫ﺳﺗﺟوی‬‫ﺧو‬ " ‫آن‬" ‫د‬
‫ﺧﺎﻣوش‬ ‫و‬ ‫ﻣرﻣوز‬ ‫و‬ ‫ﻧﮭﺎن‬ِ‫ﺧو‬ " ‫ﺟﺳﺗﺟوی‬ ‫در‬ ، ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫درون‬‫ذ‬ " ‫د‬‫اﺳت‬ ‫اﺗﯽ‬‫و‬
‫ﺧﺎ‬ ِ‫د‬‫ﺧو‬ ‫آن‬ . ‫وﻓرﻣﺎﻧروا‬ ‫ﻧﺎب‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺎز‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ِ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوی‬ ‫در‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوی‬ ‫در‬ ‫زﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬‫و‬ ‫ﻣوش‬‫و‬ ‫ﻧﮭﺎن‬‫ﻏ‬‫ﯾر‬
‫و‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﺷﺎﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫ﺑﮭر‬ ‫را‬ ‫ﻋﯾﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫اﯾن‬ ، ‫دروﻧﯽ‬ ‫ﻓﮭم‬ ‫ﻗﺎﺑل‬‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﻌرﻓﯽ‬‫ﺗﺎ‬ :‫را‬ ‫ﺧود‬‫ﺑ‬‫ﺗﺎ‬ : ‫ﯾﺎﺑد‬
‫دروﻧﯽ‬ ِ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ ِ ‫ﺧود‬ ‫ﺗﺎ‬ . "‫ﻏﯾر‬ " ‫در‬ : ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻋﯾﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧد‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻧﮭﺎن‬ ‫ﺻورت‬‫ﺑ‬ ‫در‬‫روﺑ‬ ‫ﯾرون‬. ‫ﮐﻧد‬ ‫رو‬ ‫ﮫ‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾش‬ ِ ‫ﻧﮭﺎن‬ ِ ‫ﺧود‬ ِ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوی‬ ‫در‬ ، ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﭘس‬
‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﺳﺗﺟو‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫ﺑدر‬ ‫در‬ ، ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﭘس‬‫ﻋﯾﺎن‬ ، " ‫آن‬ " ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬‫ﺑ‬. ‫ﺑﯾﻧد‬‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬
‫ا‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﺑﺳﺗر‬ ، ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﺗﻣﺎﺷﺎ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ذات‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ای‬ ‫آﺋﯾﻧﮫ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوی‬‫ﻧﺳﺎن‬‫ا‬‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺳت‬
. " ‫ﺧود‬ " ِ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ِ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ظﮭور‬ ، ‫ﺧدا‬ ‫ظﮭور‬
‫ﯾﺎ‬ ، ‫اﺳت‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ ، ‫اﺳت‬ " ‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬ " ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ھر‬ ‫و‬‫ا‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬ ‫در‬، ‫ﺳت‬‫ﯾ‬‫ﻣرﺣ‬ ‫در‬ ‫ﺎ‬‫ﻠﮥ‬
‫ﺗﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺻرف‬ ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﮐﻠﯽ‬ ‫ﺑطور‬ ‫و‬ . ( ‫وﺻﺎل‬ ‫ـ‬ ‫ﻣﺷﺎھده‬ ) ‫ﺷﮭﺎدت‬ ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﻔرت‬‫اﺳ‬ ‫ﻠﮏ‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ر‬
‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧﺻوﻣت‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﻔرت‬ ‫ھم‬ ‫ف‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬ ، ‫رود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﮭﺎدت‬ ‫ﺳرﺣد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﺛﺎر‬ ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬‫ﮔ‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﺎه‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗﺗل‬
‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﭘس‬ . ‫اﻧﺟﺎﻣد‬‫ﻏ‬ " ‫ﺑرای‬ ‫را‬ " ‫ﺧود‬ " ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐﺷﺗن‬ ‫را‬ " ‫ﻏﯾر‬ " ‫ﯾﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫از‬" ‫ﯾر‬‫ﻓ‬‫ﻧﻣودن‬ ‫دا‬.
‫ا‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﺷﮭﯾد‬ ‫را‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﯾﺎ‬ : ‫ﺧواﻧد‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھم‬ ‫ﺷﮭﺎدت‬ ‫از‬ ‫ﻣﺗﺿﺎد‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬‫وﯾ‬ ‫ﺳت‬‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺎ‬‫ﮔوﺋﯽ‬ .
‫ر‬ ‫در‬ . ‫را‬ ‫ﺷﯾطﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺷﺎھده‬ ً‫ﺎ‬‫ﻧﮭﺎﯾﺗ‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﯾﺎ‬ "‫ﻏﯾر‬ " ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫آدﻣﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫اﺑطﮥ‬‫ﻧ‬ ‫ﻓﯽ‬‫ﺑ‬ ً‫ﺎ‬‫ﮭﺎﯾﺗ‬‫ﺧود‬ " ‫ﺷﯾطﺎن‬ ‫ﮫ‬
‫ﺷﮑﻧﺟﮫ‬ ، ‫زور‬ ، ‫ﺟﻧﮓ‬ ، ‫ﺧﯾﺎﻧت‬ ، ‫طﻼق‬ : ‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧدای‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھم‬ ‫اﯾﺛﺎری‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ "‫و‬‫اﻣﺛﺎ‬‫ﻟﮭم‬
‫اﯾﺛﺎ‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫از‬ ‫ﺻورﺗﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ھم‬ ‫ﺷﮭﺎدت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫و‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫و‬ ‫ارادت‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫از‬ ‫ﺻورﺗﮭﺎﺋﯽ‬‫اﺳ‬ ‫ری‬ّ‫ﻣ‬‫ا‬ ‫و‬ . ‫ت‬‫ﺎ‬
‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫و‬ ، ‫واﺣد‬ ‫آن‬ ‫در‬‫ﻣﻧﺗﮭﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫درﮔﯾر‬ ‫و‬ ‫دﺧﯾل‬ ، ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫وﺟﮫ‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫واﺣد‬‫ﺑ‬‫ﻏﻠﺑﮥ‬ ‫ﺎ‬‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬‫و‬‫ﺟوه‬
‫ﻣ‬ ‫ھم‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾﺛﺎری‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺗﻘﺎﺑ‬ ، ‫اﯾﺛﺎری‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫دﯾﮕری‬ ‫ﺑر‬ً‫ﻼ‬‫ﺗﻘﺎﺑ‬‫ﻓ‬ّ‫ﺗﺻر‬‫اﮔر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯽ‬
‫ﻣﺗﻼ‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺳرﻋت‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫دﯾﮕرش‬ ‫طرف‬ ‫و‬ ‫اﯾﺛﺎری‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫طرف‬ ‫ﯾﮏ‬‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﯽ‬‫ﺟ‬‫داﺋﯽ‬
‫ﭘ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫طوﻻﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﯾﺛﺎری‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺗﻘﺎﺑ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ھﻣﯾﺷﮕﯽ‬‫و‬ ‫ﺎﯾد‬‫راﺑطﮫ‬ ‫ﻟﯽ‬‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬
. ‫ﻧدارد‬ ‫ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫اﯾﺛﺎری‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺗﻘﺎﺑ‬
‫ﺧو‬ ِ ‫ﺣﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﺎﺑد‬ ‫را‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧزدﯾﮏ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺗدرﯾﺞ‬ ، ‫رواﺑطش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫در‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺳطورۀ‬‫ﺧو‬‫د‬
‫ﻣﻌرﻓت‬ : ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﺣرﮐت‬ ‫ﺳوﯾش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ً‫ا‬‫ﻣﺳﺗﻣر‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺧود‬ ‫درون‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﯾﺎﺑد‬ ‫را‬‫ﻧﻔس‬!‫ﻏﯾر‬ ‫در‬‫ا‬‫ﯾن‬
‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧزدﯾﮏ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﯾطﺎﻧ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺑﺗﻼ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫در‬ ‫ﺻورت‬‫ﺷود‬‫و‬‫ﮐ‬ ‫در‬ ‫ﻟذا‬‫ﮥ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻠ‬
‫و‬ ‫ﻧﻔرت‬ ‫و‬ ‫درﮔﯾری‬ ‫وادی‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫آدم‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫رواﺑطش‬‫راﺑ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫رود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋذاب‬ ‫و‬ ‫ﺟﻧﮓ‬ ‫و‬ ‫ﺞ‬ّ‫ﻧ‬‫ﺗﺷ‬‫ای‬ ‫طﮫ‬‫د‬‫اﺳت‬ ‫وزﺧﯽ‬
. ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧزدﯾﮏ‬ ‫ﺷﯾطﺎن‬ ّ‫ﻣﻘر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫آن‬ ‫اﻋﻣﺎق‬ ‫ﺑﮫ‬ ً‫ا‬‫ﻣﺳﺗﻣر‬ ‫ھم‬ ‫دوزخ‬ ‫در‬ ‫و‬
‫ﻣﯽ‬ " ‫ﺧود‬ " ‫اﻣﯾﺎل‬ ‫از‬ ، ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ "‫ﻏﯾر‬ " ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﻣﯾزاﻧﯽ‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫زﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﮔذرد‬‫ﺗواﻧ‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﺑﮫ‬ ‫د‬
‫ﮔﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻧزدﯾﮏ‬ ‫دﯾﮕران‬‫ﺗوا‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫راه‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧد‬‫د‬‫ﺧودش‬ ‫رون‬‫ﻧﯾز‬
‫را‬ ‫ﺿد‬ ‫راﺑطﮥ‬ " ِ ‫ﻣﺻداق‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫در‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫رواﺑط‬ . ‫ﮔردد‬ ‫ﻧزدﯾﮑﺗر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫ﻣﻘر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫راه‬" ‫ﺑطﮫ‬‫ﻓ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬‫ھر‬ ‫رد‬
‫د‬ ً‫ا‬‫ﻣﺳﺗﻣر‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫در‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧزدﯾﮑﺗر‬ ً‫ا‬‫ظﺎھر‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺷﺎرﮐت‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠش‬ ‫طرف‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬‫ورﺗ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ر‬‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷود‬‫آ‬‫ﻧﺟﺎ‬
‫ھ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧطرﻧﺎک‬ ‫ﻣرﺣﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫درﮔﯾری‬ ‫و‬ ‫ﻧزدﯾﮑﯽ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﻗطﻊ‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﮐﮫ‬‫آن‬ ‫ر‬‫ﻣ‬‫اﺳت‬ ‫ﻣﮑن‬
....‫و‬ ‫ﺗطﻣﯾﻊ‬ ‫و‬ ‫ﺗﮭدﯾد‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫ﺷﮑﻧﺟﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫ﺟﻧﺎﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫طﻼق‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻧﺟر‬ ‫ﻗﺗل‬ ‫و‬ ‫ﺧﯾﺎﻧت‬ ‫ﺑﮫ‬
‫ھﻣﺎﻧ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎطﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ " ِ ‫ﺧود‬ " ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫در‬‫ﺑﺎ‬ ‫رواﺑط‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺣﺳوب‬ ‫ﻓردی‬ ‫ھوﯾت‬ ‫ﺎ‬
‫ﺣﺎﻓظ‬ ‫ﺑﻘول‬ ‫زﯾرا‬ . ‫ﺷود‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ، ‫ﺧداﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ذاﺗﯽ‬ " ‫ﺧود‬ " ‫آن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﺑرداﺷﺗﮫ‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﮑﻠﯽ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮔردد‬ ‫اﯾﺛﺎر‬ ‫دﯾﮕران‬
‫ﻋﻠﯽ‬ ‫ﺑﻘول‬ ‫وﯾﺎ‬ ! ‫ﺑرﺧﯾز‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺧودی‬ ‫ﺣﺟﺎب‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺗو‬ ، ‫ﺷﯾرازی‬(‫)ع‬‫و‬ ‫ﺣﺟﺎب‬ ‫ﻣﺧﻠوق‬ ‫ﺟز‬ ، ‫ﻣﺧﻠوق‬ ‫و‬ ‫ﺧﺎﻟﻖ‬ ‫ﺑﯾن‬ ،
٧
‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻣﺎﻧﻌﯽ‬‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺗو‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫در‬ ‫ﺷود؛‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ "‫ﻏﯾر‬ " ِ ‫وﺟود‬ ‫در‬ ‫ﺧداﺋﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫و‬ .
. ‫ای‬ ‫ﮐرده‬ ‫اﯾﺛﺎر‬ ‫او‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬
‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫ﻣﺳﯾر‬ ‫در‬ ، ‫ﻏراﯾز‬ ‫و‬ ‫آرﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ ِ ‫ﺧود‬ ‫اﮔر‬ ‫وﻟﯽ‬‫ﻋ‬‫و‬ ‫ﺎﻟم‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫آدم‬ً‫ا‬‫ﻣﺳﺗﻣر‬ ‫د‬
‫ﺗر‬ ‫ﺛﻘﯾل‬ ‫و‬ ‫ﻗطورﺗر‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫ﺳﯾﺎه‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗطﻊ‬ ‫ﺧود‬ ِ ‫ﺧداﺋﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اش‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﺟﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﺷ‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ھﻣﺎن‬ ‫ﯾن‬‫ﻗ‬‫طﻊ‬
‫ﺟ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬ . ‫ﺧود‬ ‫ﺑﺎ‬ : ‫ﮐﺳﺎن‬ ‫ﻋزﯾزﺗرﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫آدم‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺑﺎ‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷدن‬ ‫راﺑطﮫ‬‫رﯾﺎن‬‫ا‬‫آد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳت‬‫ﻣﯽ‬
‫ﺷو‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رﻧﺟورﺗر‬ ‫و‬ ‫ﺳﺗﻣﮑﺎرﺗر‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫اﻟﻘﻠب‬ ‫ﻗﺳﯽ‬ ، ‫ﻧﯾﺎزﻣﻧدﺗر‬ ، ‫ﺗر‬ ‫ﺣرﯾص‬ ، ‫ﺗر‬ ‫اﺣﻣﻖ‬ ً‫ا‬‫ﻣﺳﺗﻣر‬‫آ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫د‬‫ﻧﺟﺎ‬‫ﮐ‬‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫ﮫ‬‫ﺑﮫ‬ ‫ش‬
‫اﻟﮑل‬ ، ‫ﻣﺧدر‬ ، ‫دارو‬ : ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻓراﻣوش‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﯾزاری‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔرت‬ ‫ﻏﺎﯾت‬‫رو‬ ،‫اﻧﮕردان‬،
‫ﻣﺣﺻوﻻت‬ ... ‫و‬ ‫ﺷﮑﻧﺟﮫ‬ ، ‫ﺟﻧﺎﯾت‬ ، ‫ﺗرور‬ ، ‫اﻋﺗﯾﺎد‬ ، ‫ﺑﺎزی‬ ‫ھﻣﺟﻧس‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔراﯾش‬ ، ‫طﻼق‬ ... ‫و‬ ‫ﻣﺳﮑن‬‫راﺑط‬‫ﺗﺻرﻓﯽ‬ ‫ﮥ‬
‫ﺧ‬ ‫ـ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟرﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬‫ﻧﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ... ‫و‬ ‫ﻏرور‬ ، ‫ﮐﺑر‬ : ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬ ‫ھم‬ ‫واھﯽ‬‫رﺳﯾﺳﯾ‬‫ﺑﮫ‬ ، ‫زم‬‫ﻋ‬‫ﻧوان‬
‫و‬ ‫ﺟﻧون‬ ‫ﻏﺎﯾﺗش‬ ‫ﮐﮫ‬ ! ‫ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ‬ ‫ـ‬ ‫ﺧود‬ : ‫اﺳت‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﻧوع‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﻣرﺣﻠﮫ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫رواﻧﯽ‬ ‫ﺑﯾﻣﺎری‬ ‫ﯾﮏ‬‫ﻧﺳﯾﺎ‬. ‫اﺳت‬ ‫ن‬
‫ﺑﺷر‬ " ِ ‫ﺧود‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﺳت‬ ‫ﺑدان‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻧﺟر‬ ‫ﻓراﻣوﺷﯽ‬ ‫ـ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘرﺳﺗﯽ‬ ‫ـ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬‫آ‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ﮔﺎه‬‫ﺣﯾ‬ ‫و‬‫واﻧﯽ‬
‫اﺳت‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫ت‬ّ‫ﻋز‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﮭﺷﺗﯽ‬ ‫روﺷﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﺛﺎری‬ ‫ﺑطرﯾﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﺑرﺧﺎﺳﺗن‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺟز‬ ‫ای‬ ‫ﭼﺎره‬‫ﯾﺎ‬ ‫و‬‫روش‬ ‫ﺑﮫ‬
‫ﺑﮕذرد‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧرﺳﯾده‬ ‫ﻧﻔرت‬ ‫ﺑﮫ‬ " ‫ﺧود‬ " ‫از‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫آدﻣﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫دوزﺧﯽ‬ ‫روش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬‫ﺗ‬‫ﺑﺗو‬ ‫ﺎ‬‫ﺧود‬ ‫اﻧد‬‫ر‬‫ا‬
. ‫ﺑدارد‬ ‫دوﺳت‬
‫ﻣﻌر‬ ‫و‬ ‫داﺷﺗن‬ ‫دوﺳت‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫اﯾﺛﺎری‬ ‫راﺑطﮥ‬‫و‬ ‫دﯾن‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﯽ‬ ‫ارزﺷﮭﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺎرف‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾداری‬ ‫و‬ ‫ﻓت‬‫ا‬‫ا‬ ‫ﻟﮭﯽ‬‫و‬ ‫ﺳت‬
‫رﺣﻣ‬ : ‫اﺳت‬ ‫اﯾﺛﺎری‬ ‫ﺳراﺳر‬ ‫آدم‬ ‫ﺧﻠﻘت‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫در‬ ‫ﺧدا‬ ‫اﺧﻼق‬ ‫زﯾرا‬ ‫اﺳت‬ ‫ﷲ‬ ‫اﺧﻼق‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫وادی‬‫و‬ ‫ﺎﻧﯽ‬! ‫رﺣﯾﻣﯽ‬‫و‬
‫رﯾﺎﺳ‬ ‫و‬ ‫رﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾﺎﺳت‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔرت‬ ‫و‬ ‫رﻧﺞ‬ ‫و‬ ‫ﻓزاﯾﻧده‬ ‫ﺟﮭﺎﻟت‬ ‫و‬ ‫ﻏرور‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ھم‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫راﺑطﮥ‬‫آ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﻣوزﺷﮭ‬‫ﺎی‬
. ‫ﮔﺷﺗن‬ ‫ﻣﺗﻼﺷﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗرﮐﯾدن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮔردﯾدن‬ ‫ﭘروار‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎق‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ، ‫اﺳت‬ ‫ای‬ ‫ﻣدرﺳﮫ‬ ‫ﺗﻠﻘﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺗﻘﻠﯾدی‬
‫ﮔر‬ ‫آﺗش‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ، ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫رواﺑط‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫و‬ ، ‫آﺗش‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﻓﺗن‬ ‫ﮔﻠﺳﺗﺎن‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ، ‫اﯾﺛﺎری‬ ‫رواﺑط‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬‫ا‬ ‫ﻓﺗن‬‫در‬ ‫ﺳت‬
‫ﺣﺗﯽ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫زھر‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣرام‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﻣﮫ‬ ، ‫ف‬ِّ‫ﺗﺻر‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫در‬ ، ‫ﮔﻠﺳﺗﺎن‬‫ﻋرﺻﮥ‬ . ‫ﺧودش‬‫ا‬‫ﯾﺛﺎر‬،‫ﻋرﺻﮥ‬
‫ﺑﮭﺷ‬ : ‫ﺣرام‬ ‫و‬ ‫ﺣﻼل‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ : ‫ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫و‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ : ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫اﺳت‬ ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﮐﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬‫د‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﺣﻖ‬ : ‫وزخ‬
! ‫ﺷﯾطﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺧدا‬ : ‫ﺗﺷﻧﺞ‬ ‫و‬ ‫آراﻣش‬ ، ‫رﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺻدق‬ ، ‫ودﺷﻣﻧﯽ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ، ‫اﻧﺣطﺎط‬ ‫و‬ ‫رﺷد‬ ، ‫ﺑﺎطل‬ ‫و‬
‫ﺑﺎﯾد‬‫ﻗدم‬ ‫ل‬ّ‫او‬ ‫ز‬ ‫ﺑﮕذری‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬
"‫ﺻﻔﯽ‬"
٨
‫درﺑﺎرۀ‬‫ﺗ‬‫ن‬
‫ﻧﺷ‬ ‫و‬ ‫ﻟﺑﺧﻧدھﺎ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﺷﮏ‬ ‫و‬ ‫ﺗردد‬ ‫و‬ ‫ﺛﻘل‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ﻟذا‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ـ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫ﺗرﻣﯾﻧﺎل‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﺗن‬‫و‬ ‫ﺳت‬‫ﺑ‬‫اﺳ‬ ‫رﺧﺎﺳت‬‫ت‬
ً‫ا‬‫ظﺎھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧواب‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫در‬ ‫وﺣﺗﯽ‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫ای‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫و‬‫اﺳﺗراﺣﺗﮕﺎه‬‫ﺗﻌطﯾ‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت‬ ‫و‬ ‫اوﺳت‬‫ﺗن‬ ‫ل‬‫ﻣ‬‫ﻣﯾﺷ‬ ‫ﺣﺳوب‬‫ود‬.
‫ﯾﮑﺳﺎن‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗرﻣﯾﻧﺎل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺑدی‬ ‫اﺳﺗراﺣت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮔور‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬‫ﺷ‬ ‫ﻣﯽ‬. ‫ود‬
‫ﺧدا‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻣﻼﻗﺎت‬ . ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻣﻼﻗﺎت‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻼﻗﺎت‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻣﺣل‬ ، ‫اﺳت‬ ‫ﻣﯾﻌﺎدﮔﺎه‬ " ‫ﺗن‬ "‫ﺗن‬ .، ‫آدﻣﯽ‬‫ﻋ‬‫رش‬
‫ﺧدا‬ . ‫ﺧداﺳت‬‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫درک‬ ‫ﺗن‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﻧﺷﺳﺗﮕﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺷﺳﺗﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬ ‫ﻋرش‬ ‫ﺑر‬‫اﻧﺳﺎﻧ‬ِ ‫ﯾت‬
‫و‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻗرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗن‬ ‫ﮔرﻓﺗن‬ ‫ﻧس‬ُ‫ا‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺗن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻧﺳﺎﻧ‬ ‫و‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻔﮭوم‬ ‫ﺗن‬‫ﺑ‬‫آن‬ ‫ر‬‫ﻧ‬‫اﺳت‬ ‫ﺷﺳﺗﮫ‬.
‫ھﻣﺎن‬ " ‫ﺑودن‬ " ‫ھم‬ ‫ﻟﻐت‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ " ِ ‫ﺑوﺗن‬ " ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ِ ‫ﺑودن‬‫اﺳت‬ " ‫ﺑوﺗن‬ "‫د‬‫زﺑﺎن‬ ‫ر‬. ‫ﭘﮭﻠوی‬‫ﯾﻌﻧﯽ‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﺗن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗن‬ ‫ﺑوی‬ ‫ھﻣﺎﻧﺎ‬ " ‫ﺑودن‬ "
‫ﻧﺷﺳﺗن‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ ‫ﻣﮕر‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻣﻔﮭوم‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣﺳوس‬ ‫و‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫اش‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﺻوﺻﯾﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺣس‬ ‫در‬ " ‫"ﺗن‬ ‫و‬‫ﺧ‬‫در‬ ‫دا‬
‫ﺑﺧﺷ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﮔﯽ‬ ‫وﯾژه‬ ‫و‬ ‫ﺣس‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫را‬ ‫ﺗن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗن‬ ‫در‬ ‫ﮔرﻓﺗن‬ ‫ﻗرار‬ ‫و‬ ‫ﻧﺷﺳﺗن‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫آن‬. ‫د‬
‫ﻣﯽ‬ ‫دﯾده‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﺧص‬ ‫آن‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﻧﺷﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺻﻧدﻟﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روی‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫و‬ . ‫ﺗﺧت‬ ، ‫ﺻﻧدﻟﯽ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ﻋرش‬‫ﺷ‬‫و‬ ‫ود‬‫ﻧ‬‫ﮫ‬
‫ﺣﺎﺻ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺷﺎھده‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ھﻣﯾﻧطور‬ ‫ھم‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﺗن‬ . ‫ﺻﻧدﻟﯽ‬‫ﻧﺷﺳ‬ ‫ل‬‫ﺗن‬
‫ﻣ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﻣﻧﮭﺎی‬ ‫ﺗن‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ، ‫ﺑرﺧﯾزد‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﭼون‬ . ‫ﺗن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺧداﺳت‬‫ا‬ ‫ﺟﺳد‬ ‫ﯾﮏ‬ ، ‫ﺎﻧد‬‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳت‬‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬‫ﺑ‬‫ﮫ‬
‫ھﻣ‬ ‫از‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﺣد‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﺷﺎﻗﮫ‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻋ‬ . ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫در‬ ‫ﮔﻧدش‬ ‫ﮔرﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫دﻓن‬ ‫ﺳرﻋت‬‫رو‬ ‫ﯾن‬. ‫ﺳت‬
‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫ﺧدﻣت‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وارد‬ ‫آدم‬ ‫ﺗن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ، ‫اﺳت‬ ‫آدم‬ ‫ﺗن‬ ‫در‬ ‫ﻣﺳﺗﻘر‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﭼون‬‫ﺗﺳﺑﯾ‬‫ﺗﻘدﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺢ‬‫و‬ ‫س‬
. ‫اوﺳت‬ ‫ر‬ّ‫ﺧ‬‫ﺳ‬ُ‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗطﮭﯾر‬
‫ﺻ‬‫آ‬ ‫ﺗن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗن‬ ‫در‬ ‫ﺧدا‬ ‫اﺳﺗﻘرار‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫وزﯾﺑﺎﺋﯽ‬ ‫ھﯾﺑت‬ ‫و‬ ‫ورت‬‫د‬ ‫دﻣﯽ‬‫اﯾن‬ ‫ر‬
‫ﺷدﯾد‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﻠوه‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫زﯾﺑﺎﺗر‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺗر‬ ‫راﺿﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫و‬ ‫ﺻﺑورﺗر‬ ،‫اﺳﺗﻘرار‬‫آﺷ‬ ‫ﺗر‬‫ﮐ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮑﺎر‬‫ﺗن‬ ‫از‬ ‫ﻧد‬
‫ﺑﺧ‬ ‫ﺻورت‬ ‫آدم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺻورت‬ ‫از‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫درﺳت‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﺧود‬‫دﻣﯾد‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫ﺧودش‬ ‫روح‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺷﯾد‬‫ﭘس‬ .‫آدﻣﯽ‬
. ‫وﻣﻌﻧﺎ‬ ‫ﺟﻠوه‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫در‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺟز‬ ‫و‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫از‬ ‫ﺳﯾرﺗش‬ ‫و‬ ‫ﺻورت‬
‫ا‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺑﯾﻧﺎﺗر‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ﺑراﯾن‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ ‫و‬ . ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫و‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﺗن‬‫آن‬ ‫ز‬‫ﻣ‬‫ﻧﻣ‬ ‫راﻗﺑت‬‫و‬ ‫ﺎﯾد‬
‫وظﮭور‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﺗر‬ ‫ﺧداﺋﯽ‬ ، ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺻﺑورﺗر‬ ‫آن‬ ‫ﺑر‬: ‫اﺳت‬ ‫ﻓﻧﺎﻧﺎﭘذﯾری‬ ‫ﻧﺷﺎﻧﮥ‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬ . ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﺟ‬‫ﺎوداﻧ‬‫ھ‬ ‫و‬ . ‫ﮕﯽ‬‫ر‬
‫ﺗو‬ ‫و‬ ‫ﺻﺑر‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎوردارد‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﺧودش‬ ‫در‬ ‫وﺟودش‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮕﯽ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬‫ﻧ‬ ‫ّﮫ‬‫ﺟ‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺑت‬
‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ـ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻣطﻠﻘﮥ‬ ‫ﮐﻣﺎل‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺗر‬ ‫م‬ّ‫ﻠ‬‫وﻣﺳ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻋﻣﯾﻖ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺑﺎور‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫ﺧوﯾش‬‫د‬‫ﺗن‬ ‫ر‬‫ﺷ‬‫ﻧﺎﺳﯽ‬
‫ﺻور‬‫واﺻل‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫و‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋﯾﻧﯽ‬ ‫ﯾﻘﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﭘذﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫ت‬.‫ﷲ‬ ‫ﻟﻘﺎء‬ ‫و‬
‫ﺷد‬ ‫ﺧدا‬ ِ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺷری‬ : ‫اﻓﺗد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫ﺑﺷری‬ ‫ﺻورت‬ ‫در‬ ‫دﻧﯾﺎ‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫در‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫اھل‬ ‫ﺑرای‬‫اﺳت‬ ‫ه‬‫ﺻورت‬ ‫و‬
. ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋﯾﺎن‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺻورت‬ ‫از‬ ‫ﺧدا‬
‫ﺑ‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﺻﺑور‬ ، ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﺻﺑور‬. ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫از‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺎ‬
‫آﺷﮑﺎ‬ ، ‫اﺳت‬ ‫رﺳﯾده‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺻﺑرﮐﺎﻣل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭘﻧﮭﺎن‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺧداوﻧد‬‫اﺳت‬ ‫ر‬ً‫ﺎ‬‫ﻋﻠﻧ‬ ‫و‬‫ﺑر‬
‫ﺑ‬ ‫دل‬ ‫ﻋرش‬ ‫از‬ : ‫ﻧﺷﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺑر‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﺑرﻣﯽ‬ ‫دل‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻋﻼن‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﻠوس‬ ‫ﺗن‬ ‫ﻋرش‬‫ﻋرش‬ ‫ر‬. ‫ﺻورت‬
‫ﺻورت‬ ‫ھر‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫وﻟﯽ‬‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﺗﺟ‬ ‫ﮔوﻧﺎﮔون‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫درﺟﺎت‬ ‫در‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺻورت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﺟﻠوه‬ ، ‫ﺑﺷری‬.
‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﺧدﻣﺗش‬ . ‫ﺑرود‬ ‫دﻧﺑﺎﻟش‬ ‫او‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﺧدﻣﺗش‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ، ‫دارد‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫دل‬ ‫ﺳوی‬ ‫رو‬ ‫آﻧﮑﮫ‬
‫ﺟﺳﺗﺟ‬ ‫در‬ ‫درﺑدر‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫زﯾرا‬ .‫او‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷود‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ل‬ِ‫ﮔ‬ ‫ﺑر‬ ‫دل‬ ‫ﺟﻣﺎل‬‫اﻧﺳﺎ‬ ‫ﺻورت‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﯾدارش‬ ‫وی‬‫ن‬.
‫و‬ ‫اﻧدازد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋذاب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رﻧﺟور‬ ‫را‬ ‫ﺗن‬ ‫دود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﻧﯾﺎ‬ ‫دﻧﺑﺎل‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ل‬ِ‫ﮔ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫دل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘﺷت‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ ‫وﻟﯽ‬
٩
‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﺑر‬ ‫دل‬ ‫از‬ ‫ﻧور‬ ‫آن‬ ‫اﮔر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﭼﻧﺎن‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﺻورت‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻣرﻧﮓ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺻورت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺟﻠوۀ‬
‫ﺗ‬ ‫ﮐل‬ ‫و‬ . ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫را‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ، ‫ﻧﺷﯾﻧد‬ ‫ﺻورت‬ ‫ل‬ِ‫ﮔ‬ ‫ﺑر‬‫و‬ ‫دار‬ ‫ﻣﯾﮭﻣﺎن‬ ‫ﺑﺗواﻧد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﭼﻧﺎن‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ن‬
‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺗواﻧد‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﺗن‬ . ‫راﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﺧدﻣﺗش‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وارد‬ ‫او‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﺎﻟﻣﯽ‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﮐل‬ ‫ﻣﯾزﺑﺎن‬
‫ﺗﺑد‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اراﺋﮫ‬ ‫او‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺧدﻣﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﺟذب‬ ‫و‬ ‫ھﺿم‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﺑﺗواﻧد‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫ﭘذﯾراﺋﯽ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وارد‬ ‫او‬‫ﯾل‬‫ﻧور‬ ‫ﺑﮫ‬
‫آ‬ ‫ﺗن‬ ‫ﮔرﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫واﺣد‬، ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﺛﻘﯾل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ، ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫دان‬ ‫زﺑﺎﻟﮫ‬ ، ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫دان‬ ‫زﺑﺎﻟﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫دﻣﯽ‬
. ‫اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن‬ ‫اﺳﻔل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬
‫واد‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬ ‫ﺑدﯾن‬ ‫ﺗن‬ ‫ﺧود‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫در‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬ ‫و‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻣرزﺑﺎن‬ ‫ﺗن‬ . ‫ﻣرزﻋدم‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫درب‬ ، ‫ﺗن‬‫ﺑرز‬ ‫ی‬. ‫اﺳت‬ ‫خ‬
‫وﺟود‬ ِ ‫روﺷن‬ ‫ﺳﺎﯾﮫ‬‫ﺷﺎدا‬ ‫و‬ ‫ﺳﻌﺎدت‬ ‫و‬ ‫ﺳﻼﻣت‬ . ‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣﯾدش‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬ ‫از‬ ‫ﺗرﺳش‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬ ‫ــ‬‫اش‬ ‫ﺑﯽ‬‫ا‬‫وﺟود‬ ‫ز‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬ ‫از‬ ‫اﻧدوھش‬ ‫و‬ ‫ﺳﺳﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻣﺎری‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬
‫وﺟ‬ ‫ﺑروز‬ ‫ﻣﺣل‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬ . ‫ﺟوﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺗن‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫وﺟود‬ ‫از‬ ‫اﺳت‬ ‫ای‬ ‫ﭼﺷﻣﮫ‬ ‫آﺧرﯾن‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬‫ﺟ‬ ِ‫د‬‫و‬‫اﺳت‬ ‫ﮭﺎن‬.
‫ﺗن‬ . ‫اﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ، ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺗن‬‫ﻣﺛ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺗن‬ ‫از‬ ‫ﺧدا‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﻣﺣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﭼ‬ ‫ﺎﺑﮥ‬‫ﺑ‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺷم‬‫ر‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺗن‬
‫در‬ ‫ای‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺟﺎوﯾد‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ورود‬ ‫دروازۀ‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬‫ﮐ‬ ‫ﮐل‬‫اﺳ‬ ‫ﺎﺋﻧﺎت‬‫ﮐﮫ‬ ‫ت‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮫ‬ ‫ّۀ‬‫د‬‫ﻣﺎ‬ ‫م‬ّ‫ﺳ‬‫ﺗﺟ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮕﯽ‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﮕر‬
‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬‫ﺧ‬ ،ِ ‫ﻣن‬ ‫ﺎﻟﻖ‬‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺗن‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮕﯽ‬ ‫ﻋﻧﺻر‬ ،‫اﻧﺳﺎن‬ ِ ‫ﻣن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﺟﻣ‬ ،‫ﻣن‬ ِ ‫ﺎل‬ِ‫او‬‫"ﻣن‬ .‫ﺳت‬"‫ﻧﺎم‬
‫ﯾ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺗن‬ ‫ھﻣﮥ‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮕﯽ‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫در‬ " ‫ﻣن‬ " ‫ﺗﺎ‬ ‫رود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺗن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺗن‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮥ‬‫ﺗن‬ ‫ﮏ‬‫ا‬‫ھﻣﺎﻧط‬ ‫ﺳت‬‫ور‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻣن‬ ‫ھﻣﮥ‬ ‫ﮐﮫ‬
١٠
‫ﮐﺛرت‬ ‫درﺑﺎرۀ‬
‫ﮐ‬ ‫ﭘرﺳﯾد‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻣﺣﺳوس‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫دﻗﯾﻖ‬ ‫ﺑطور‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﺳﯾﺎری‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ،‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺟﺎی‬ ‫ﭼرا‬‫ﭼ‬ : ‫ﮫ‬‫ھر‬ ‫از‬ ‫را‬
ّ‫او‬ ‫ﺣﺎﻟت‬ ‫؟‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭼرا‬ ‫؟‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫زﯾﺎدی‬ ‫ﺗﻌداد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬‫ﺑدﯾ‬ ‫ﺳؤال‬ ‫اﯾن‬ ‫ل‬‫ﻧﮕوﻧﮫ‬‫ﻣﯽ‬ ‫روی‬‫د‬‫ھد‬:
.. ‫و‬ ‫آب‬ ، ‫ﮐﺑوﺗر‬ ، ‫ﺳﻧﮓ‬ ، ‫ﭘرﺗﻘﺎل‬ ، ‫ﺳﯾب‬. ‫آدم‬ ..‫ھﺎ‬ ‫ﺳﯾب‬ :‫اﺳت‬ ‫اﯾﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫ﻣش‬ ّ‫دو‬ ‫ﺣﺎﻟت‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫ﭼرا‬‫ﭘرﺗ‬ ،،‫ھﺎ‬ ‫ﻘﺎل‬‫ﺳ‬،‫ھﺎ‬ ‫ﻧﮓ‬
‫ﮐﺑوﺗرھﺎ‬‫د‬ ‫ﺳؤال‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ل‬ّ‫او‬ ‫ﺳؤال‬ ‫؟‬ ‫ﭼرا‬ . ‫آدﻣﮭﺎ‬ ... ‫و‬ ، ‫ھﺎ‬ ‫آب‬ ،‫ﻣ‬ ‫م‬ّ‫و‬‫ﺑﮫ‬ ‫رﺑوط‬‫ﮐ‬‫ھر‬ ‫ﺛرت‬
‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣطرح‬ "‫وﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ " ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻌروﻓﯽ‬ ‫ﻣوﺿوع‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻣوﺟود‬‫ﺑﺎﺷ‬.‫د‬
ً‫ﺎ‬‫دﻗﯾﻘ‬ " ‫؟‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﭼﯾزی‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﭼرا‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳؤال‬ ‫اﯾن‬ ‫دادﯾم‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ " ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ " ‫ﻣﻘﺎﻟﮥ‬ ‫در‬ ً‫ﻼ‬‫ﻗﺑ‬‫آن‬‫ر‬‫دﯾﮕر‬ ‫وی‬‫ا‬‫ﺳؤال‬ ‫ﯾن‬
‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ، ‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬ ‫و‬ ‫وﺟود‬ ‫روﯾﺎروﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻘﺎﺑل‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ " ‫؟‬ ‫ﻧدارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﭼﯾزی‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﭼرا‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬‫ﻣ‬‫ﺛﺎﺑﮥ‬"ِ ‫ھﺳﺗﯽ‬‫ﺿ‬‫د‬
" ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺿد‬ ِ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ " ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ " ‫ھﺳﺗﯽ‬‫ﻋ‬ ‫در‬ ‫ﺑراﻧدازی‬ ‫ــ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟرﯾﺎﻧﺎت‬ ‫ھﻣﮥ‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ‬ ‫ﮐﮫ‬ّ‫ﮥ‬‫رﺻ‬‫ﺣ‬‫ھﺳ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎت‬‫ﺗﯽ‬
‫ﻣ‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑﺣث‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﮔوﻧﺎﮔون‬ ‫ﻣوﺿوﻋﺎت‬ ‫و‬ ‫دﯾدﮔﺎھﮭﺎ‬ ‫از‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐل‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷری‬ِ ‫ذھب‬‫ﻣذھب‬ ‫ﺿد‬،
...‫و‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺿد‬ ِ ‫اﻧﺳﺎن‬ ، ‫ﻋﻠم‬ ‫ﺿد‬ ‫ﻋﻠم‬
‫ﺗﺷر‬ ‫و‬ ‫ﺗدرﯾﺟﯽ‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺣﺳوب‬ ‫ﻣﺎدی‬ ‫و‬ ‫ﻋﯾﻧﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬‫ﺟرﯾﺎن‬ : ‫اﺳت‬ ‫اﺛﺑﺎﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺣﯽ‬‫ﻧ‬‫ﺎﺑود‬‫ﺷ‬‫دن‬
‫اﺣﺳ‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫در‬ ، ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫اﺛﺑﺎت‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫اش‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ، ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫؛‬ ‫اﺳت‬‫و‬ ‫ﺎس‬‫ﺗ‬‫و‬ ‫ﺟرﺑﮫ‬
‫ﻧﯾز‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻋﮑس‬ . ‫آﯾد‬ ‫درﻣﯽ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ھم‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺛﺑﺎت‬‫د‬‫ا‬ ‫رﺳت‬‫ﻣﻧﺗﮭﯽ‬ ‫ﺳت‬
ً‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎطﻧﯽ‬ ‫ادراﮐﯽ‬ ‫در‬‫ﻧﯾ‬ ‫و‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫ﺗﻣﺎﺷﺎی‬ ‫در‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﻋﯾﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺣﺳﯽ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ‬‫ﺷدن‬ ‫ﺳت‬‫ﭼﯾزھﺎﺋﯽ‬‫ﮐﮫ‬
‫ادر‬ ‫دراﯾن‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫درک‬ ‫ﻋﯾﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣﺳوس‬ ‫ﺑطور‬ ‫را‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣرگ‬ . ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫زﻧده‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫دارﻧد‬ ‫وﺟود‬ّ‫ﺳ‬‫ﺣ‬ ‫اک‬‫ﮐ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯽ‬‫ﮫ‬
‫ﺑﻌ‬ ، ‫ﺑﻧدد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻘش‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫آرﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺻورت‬ ، ‫اﺑدی‬ ‫وﺿﻌﯽ‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾﺎت‬‫ﻧوان‬‫ﭼ‬‫ﯾزی‬‫ﮐ‬‫ﺑﺎﯾد‬ ‫ﮫ‬
‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﺷﯾﺎء‬ ‫ﻓﻧﺎﺷوﻧدۀ‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ، ‫اﺷﯾﺎء‬ ‫ﻓﯾزﯾﮑﯽ‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫در‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬‫ﻓ‬‫و‬ ‫ﮑر‬‫ﻣ‬‫و‬ ‫ﻌﻧﺎ‬
‫وﺟودآر‬ . ‫آرﻣﺎﻧﯽ‬ ‫وﺟود‬ : ‫آرﻣﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺟﺎدوﺋﯽ‬ ّ‫ﺣس‬‫ﻣﺎﻧﯽ‬‫و‬‫آرﻣﺎن‬
‫در‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﭘس‬ . ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آرﻣﺎﻧﯽ‬ . ‫وﺟودی‬‫ھ‬ ِ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﻣوﺟب‬ ، ‫اﺷﯾﺎء‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﺳﺗر‬‫د‬ ‫ﺳﺗﯽ‬‫راﻧﺳﺎن‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﺟﺎوﯾد‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻟﻘﺎء‬ ‫را‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫آرﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬‫ھ‬‫ﺣ‬ ‫ﺳﺗﯽ‬‫ﯾﮏ‬ ‫ﻘﯾﻘﯽ‬‫ﻣ‬‫ﻌﻧﺎ‬
. ‫اﺳت‬ ‫واﺣدی‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬
‫ا‬ " ‫ﮐﺛرت‬ " ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ، ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺳﻣت‬ ‫در‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﻓروﭘﺎﺷﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺣﻼل‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫طرﻓﯽ‬ ‫از‬‫ﻋرﺻﮫ‬ . ‫ﺳت‬‫ای‬‫ﮐ‬‫در‬ ‫ﮫ‬
‫ﻋرﺻﮫ‬ ! ‫ﮐﺛرت‬ : ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑروز‬ ، ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ِ ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫و‬ ‫م‬ّ‫ﺳ‬‫ﺗﺟ‬ ‫ﺑﺻورت‬ ، ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫واﺣدۀ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫آن‬‫ﮐ‬ ‫ای‬‫ﻣﺗﺎﻓﯾز‬ ‫ﮫ‬‫ﯾﮏ‬
‫اﺑدی‬ ‫و‬ ‫واﺣد‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫و‬ ‫ﮔذارد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣرگ‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺣوﯾل‬ ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ر‬‫در‬ ‫ا‬‫ا‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺳﺎن‬
‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾ‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫واﺣد‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎرد‬‫اﯾن‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺑﺗدرﯾﺞ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫وﺟود‬ ‫واﺣد‬ ‫ﮏ‬‫ھﻣﺎن‬‫ﺟرﯾﺎن‬
.‫اﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ِ ‫ﺷدن‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ‬
‫ﺷوﻧد‬ ‫دﮔرﮔون‬ ‫ﺻور‬ ‫و‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫ﺣﺎﻻت‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫اﺑدی‬ ‫و‬ ‫وﺟودﺛﺎﺑت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﺑرای‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬‫آ‬ ‫ه‬‫ن‬‫ﭼ‬‫راﺣذف‬ ‫ﯾز‬
‫اﯾن‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﯾم‬‫ﺗﻐﯾﯾرﻧﺎﭘذ‬ ‫و‬ ‫ﺛﺎﺑت‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣض‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺣذف‬‫ر‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫ھﻣﺎن‬ ، ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫و‬ ‫ﯾر‬‫ﺳﯾدن‬‫ا‬‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ز‬‫ﺑ‬‫ﮫ‬
‫ا‬ ( ‫ﭼﮕوﻧﮕﯽ‬ ) ‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫ﺣذف‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎدی‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫؛‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ‬‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳت‬‫وﺟود‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺗرادف‬ ‫ظﺎھر‬ ‫ﺣﺳب‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑدﺳت‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬
‫زداﺋ‬ ‫ﻧﺎﺑودی‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫وﺟود‬ ‫از‬ ‫ﺗﻐﯾﯾرزداﺋﯽ‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ، ‫دﯾﮕر‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﻋﺎ‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫از‬ ‫ﯽ‬‫وا‬ ‫ﻟم‬‫ﻓﯾز‬ ‫ﻗﻌﯾت‬‫ﯾﮑﯽ‬
‫ﻣﺗﺎﻓ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ : ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫زداﺋﯽ‬ ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ : ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫از‬ ‫وﺟودزداﺋﯽ‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫ھﻣﺎﻧﺎ‬‫ﯾزﯾﮏ‬:‫واﺣد‬ ‫وﺟود‬
! ‫وﺗﻐﯾﯾرﻧﺎﭘذﯾر‬ ‫اﺑدی‬ ‫و‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫و‬
‫ﻓر‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ، ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ﻧﯾز‬ " ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫و‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ " ‫ﻣﻌﻣﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﺟﺎﺳت‬ ‫از‬‫وﭘﺎﺷﯽ‬
‫ھﻣﺎن‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﮔراﯾش‬ ‫اﯾن‬ ، ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﮔراﯾش‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺳوی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫وﺟود‬ ‫رﻓﺗن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬
: ‫ھﺎﺳت‬ ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ِ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫درﺳت‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻋﮑس‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﺑﺳﺗر‬
. ‫اﺷﯾﺎء‬ ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫واﺣد‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ‬
١١
‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬ ‫ف‬ّ‫ﻣﻌر‬ ، ‫ﻓﯾزﯾﮑﯽ‬ ‫وﺟود‬. ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗﻌرﯾف‬ ‫دراﯾن‬ ‫و‬‫ﯾ‬‫اﻧ‬ ‫ﻌﻧﯽ‬‫د‬ ‫در‬ ‫ﺳﺎن‬‫رک‬
‫اﺳ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫ﺑﺻورت‬ ‫ﻧﺧﺳت‬ ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎﺑﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬‫در‬ ‫ت‬‫ﮔ‬‫از‬ ‫رﯾز‬
‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﻣﺣﺻول‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮥ‬ ‫و‬ ّ ‫ﺣس‬ . ‫ﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺛرت‬ ‫از‬ ‫ﺑردن‬ ‫ﭘﻧﺎه‬ : ‫ﻋدم‬‫اﯾن‬‫ﭘ‬‫ﺳؤ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺎﺳﺦ‬‫ال‬
. ‫ﺑود‬ ‫ل‬ّ‫او‬
‫ﺑﺳ‬ ‫ﭼون‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ل‬ّ‫او‬ ‫ازﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺛﺎﻧوی‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﮥ‬ ‫ﺑﺻورت‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫م‬ّ‫دو‬ ‫ﺳؤال‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫ا‬ ‫و‬‫ا‬ ‫ﯾﺎر‬‫ﺑواﺳط‬ ‫ﺳت‬‫ﮥ‬
‫ﮐﮫ‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ‬ ‫و‬ ّ ‫ﺣس‬ ‫در‬ ‫ﺗﮑرار‬ ‫ﺟﻧﺑﮥ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻋﻼوه‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫ﺣس‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﻣ‬‫ﺑ‬ ‫ﻧﺟر‬‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﮫ‬‫و‬
‫ﺑر‬ ‫دال‬ ، ‫اﺳت‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﯽ‬‫ﮐﺛ‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ : ‫ﺷد‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ل‬ّ‫او‬ ‫ﺳؤال‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬‫ﺑﮫ‬ ‫رﺗش‬‫ﻋرﺻﮥ‬
‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻧزد‬ ‫در‬ ‫اش‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫طرﯾﻖ‬ ‫ﺑدﯾن‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وﻓروﭘﺎﺷﯽ‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺣطﺎط‬‫و‬‫ﻣﺗﺎﻓ‬‫ﯾزﯾﮑش‬
‫ﮐﻧ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آدم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳﯾﺑﯽ‬ ‫ھزاران‬ ‫در‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫واﺣده‬ ‫روح‬ ‫ھﻣﭼون‬‫ﺑﮫ‬ ‫د‬‫ﺗ‬‫در‬‫اﻣﮑ‬ ‫ﯾﺞ‬‫ﺎن‬
‫اش‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻔﮭوم‬ ، ‫ﺳﯾب‬ ‫ازﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫واﺣده‬ ‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾب‬ " ‫روح‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬‫د‬‫رﯾﺎﻓت‬: ‫ﺷود‬
‫ﻣطﻠ‬ ‫و‬ ‫واﺣدۀ‬ ‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﺳﯾب‬ ‫ﺗﺟرﺑﮥ‬ ‫از‬ " ‫ﺳﯾب‬ ‫ﺿد‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫درﺳت‬‫ﺳﯾب‬ ‫ﻖ‬‫در‬ ‫ﻓﻘط‬
‫ﺳﻠ‬ ‫در‬ ‫ﺳﯾب‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫و‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘذﯾر‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ " ‫ﺳﯾب‬ ‫ﺿد‬ " ‫ظﮭور‬‫ﺿد‬ ‫ﺳﯾب‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﺳﯾب‬ ‫ﺿد‬ ، ‫ﺳﯾﺑﮭﺎ‬ ‫ﺳﻠﮥ‬‫ﺳﯾب‬‫ا‬‫ز‬
‫ﻧﯾﺳﺗ‬ : ‫دارد‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھرﭼﻧد‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ! ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﺿد‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﻧوع‬ّ‫ﺳ‬‫ﻣﺟ‬ ‫ﯽ‬: ‫م‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﺑطن‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ ! ‫ﻋدم‬ ‫ظﮭور‬
" ‫و‬ ‫ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫در‬ ‫ﺗﻣﺎﻣﯾﺗش‬ ‫و‬ ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﮐﻣﺎل‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫و‬. ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﮭﻣﯾده‬ " ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫و‬‫د‬‫ر‬‫ﺣ‬ّ‫س‬
ِ ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫ظﮭور‬ ‫ھﻣﺎن‬ " ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ " ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫اﻣری‬ ‫ﮐﺎﻣﻠش‬ ‫و‬ ‫دﻗﯾﻖ‬ ‫ﻓﮭم‬ ‫و‬‫وﺟود‬. ‫اﺳت‬
‫ﻓﺎﺋﻖ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫ﺟﮭﺎن‬ ِ ‫ﻓﯾزﯾﮑﯽ‬ ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﺑر‬ ‫آﻣدن‬ ‫ﻓﺎﺋﻖ‬ ‫در‬ ّ‫اﻻ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻣﻣﮑن‬ " ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ " ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫درک‬‫آﻣدن‬‫ﻣﺗ‬ ‫ﺑﮫ‬ ،‫و‬ ‫ﺎﻓﯾزﯾﮏ‬
‫وﺟو‬ ‫درک‬‫و‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﺑدی‬ ‫و‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﺻورت‬ ‫در‬ " ‫ﯾﮏ‬ " ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻧﺟر‬ ‫واﺣدۀ‬ ‫د‬‫اﺛﺑﺎ‬‫ﻗﺎﺑل‬ ‫و‬ ‫ت‬
‫ا‬ " ‫ظﮭور‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ " ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ " ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ " ‫ا‬ " ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑرای‬ ‫درک‬"‫اﺳت‬.
‫ظﮭ‬ " ِ ‫ﻣﺣﮑوﻣﯾت‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣﺎﯾش‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ، ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬‫ﺣ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ " ‫ور‬‫ﻘﺎﻧﯾت‬‫اﺛﺑﺎت‬ ‫و‬ِ
‫آ‬ ِ ‫ﻧداﺷﺗن‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﺎﺑت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﻧدارد‬ ‫وﺟود‬ ً‫ا‬‫ظﺎھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ ‫و‬ . ‫ﻏﯾب‬‫ﭼ‬ ، ‫ن‬‫ﺑﯽ‬ ‫ﯾزھﺎی‬‫ﻧﮭﺎﯾت‬
‫ﻧد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫را‬ ‫واﺣدی‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﯾﺎﺑﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﮐﺛرت‬ ‫در‬ ‫ﻣﺗﻧوﻋﯽ‬، ‫ارد‬‫ﮐﻧﻧد‬ ‫اﺛﺑﺎت‬.
‫ظﮭور‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ، ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﭼون‬ ‫ھم‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬ ‫اﺳت‬ ( ‫ﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ) " ‫ا‬ " ِ ‫اﺛﺑﺎت‬ ‫و‬‫واﺣ‬ ‫ز‬، ‫اﺳت‬ ‫د‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ، ‫داﺷﺗن‬ ‫وﺟود‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﯾﮑﺳﺎن‬ ‫اﻣری‬ ، ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫و‬ ‫داﺷﺗن‬ ‫وﺟود‬ . ‫دارد‬ ‫وﺟود‬
‫ﺻورت‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫در‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬‫ﺛﺎﺑت‬ ‫را‬ " ‫ﯾﮏ‬ " ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺷﮑﺎر‬‫ﺑﺑﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬‫وراﻧﻧد‬‫ر‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ :‫ا‬‫ﮐﮫ‬
. ‫اﺳت‬ " ‫ﯾﮑﯽ‬ " ‫ﮐدام‬ ‫ھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺎﺋﯽ‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ : ‫اﺳت‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬
. ‫اﺳت‬ " ‫ﯾﮑﯽ‬ " ِ‫ت‬‫ذا‬ ِ ‫ﺟﺎوداﻧﮕﯽ‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬
١٢
‫ذھ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬‫ن‬
‫ﮐﻧدوﮐﺎوی‬ ‫ھر‬ ‫زﯾرا‬ . ‫اﺳت‬ " ‫ﮐﻧدوﮐﺎو‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﮐﻧدوﮐﺎوی‬ " ‫ﻣﺛﺎﺑﮥ‬ ‫ﺑﮫ‬ " ‫ذھن‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﮐﻧدوﮐﺎوی‬ "‫د‬‫واد‬ ‫ر‬‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ی‬
‫طرﯾ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺑواﺳطﮫ‬‫ﻣﻔﻌو‬ ‫ﮐﻧدوﮐﺎو‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﮐﻧﻧدۀ‬ ‫ذھن‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺟﺎم‬ ‫ذھن‬ ‫ﻖ‬‫ﻧﯾز‬ ‫ل‬‫اﺳت‬ ‫ذھن‬‫اﯾن‬ ‫و‬
‫ﺧودش‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ذھن‬ ‫روﯾﺎروﺋﯽ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ذھن‬ ‫ﮐﻧدوﮐﺎو‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ،‫ذ‬‫ﺑوا‬ ‫ھن‬‫ﺳطﮥ‬
‫ذھن‬‫آﯾﺎ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﮐﻧدوﮐﺎو‬ ‫اﯾن‬ ‫اول‬ ‫اﺻل‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫و‬ ‫روﯾﺎروﺋﯽ‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫درک‬ .‫ﻣ‬ ‫ﭼﮕوﻧﮫ‬ ‫ذھن‬‫ﺗوا‬ ‫ﯽ‬‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫ﻧد‬
ِ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭘرواﺿﺢ‬ . ‫ھﺳﺗﯾم‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﻠﯽ‬ ‫اﺻل‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣواﺟﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ ‫؟‬ ‫ﺑﺷﻧﺎﺳد‬ ‫را‬ ‫ﺧودش‬‫ﭼ‬‫ﮐ‬ ‫ﻧﯾن‬‫ﻧدوﮐﺎوی‬
‫اﺣ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻗرار‬ ‫دوﮔﺎﻧﮕﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﻠﯽ‬ ‫اﻣر‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ھﻣﭼون‬‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫در‬ ‫ﺗﻣﺎل‬‫اﯾن‬‫د‬‫وﮔﺎﻧﮕﯽ‬
‫ﻣﯾ‬‫ﺑ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻣد‬ ‫ﺗواﻧد‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑررﺳﯽ‬ ‫ﻣورد‬ ‫را‬ ‫ازذھن‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫ذھن‬ ‫از‬ ‫ﺧﺷﯽ‬‫د‬‫و‬ ‫ھد‬‫د‬‫اﯾﻧﮑ‬ ‫ﯾﮕر‬‫ﮫ‬
‫ا‬ ‫ﺗﺻور‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺳوﻣﯽ‬ ‫ﺣﺎﻟت‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧظر‬ ‫زﯾر‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓرا‬ ‫ﺧودش‬ ‫از‬ ‫ذھن‬ ‫ﺗﻣﺎﻣﯾت‬ ‫آﯾﺎ‬‫و‬ ‫ﺳت‬‫آ‬‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ن‬‫آ‬‫ﯾﺎ‬
. ‫ﮐﻧد‬ ‫ﺗﻣﺎﺷﺎ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻋﻣﻠﮑرد‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫ای‬ ‫آﺋﯾﻧﮫ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺑﺗواﻧد‬ ‫ذھن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ای‬ ‫آﺋﯾﻧﮫ‬
‫در‬‫ﺷ‬ ‫ﻋﺎﻣل‬ ‫آن‬ ‫ﺧواھﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻣد‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﻣرﮐزی‬ ‫ھﺳﺗﮥ‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬‫ر‬ ‫ﻧﺎﺧت‬‫ﻣورد‬ ‫ا‬
‫ﻣ‬ ‫ﻣورد‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ھﻣواره‬ ‫اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ‬ ‫و‬ ‫طﺑﯾﻌﯽ‬ ‫ﺑطور‬ ‫ﺑﺷری‬ ‫ذھن‬ ‫ﻣﻌﻣول‬ ‫ﺑطور‬ . ‫دھﯾم‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬‫ﻼﺣظﮫ‬‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫و‬
‫ﺷﻧﺎﺳﻧ‬ ‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻧده‬ ‫ﺧود‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ذھن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺣﺎﻻ‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗرار‬. ‫ﺑﺷﻧﺎﺳد‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫دﮔﯽ‬‫د‬‫اﯾﻧ‬ ‫ر‬‫ﺳؤال‬ ‫ﺟﺎ‬
‫ﭘ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫ذھن‬ ‫ﺷراﯾطﯽ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫و‬ ‫ﭼﮕوﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﭼرا‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺗری‬ ‫ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾدا‬‫؟‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﯽ‬
‫ﻧﺎ‬ ‫ﺟدی‬ ‫ﺑطور‬ ‫ﻣﯾﻠﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ذھﻧﮭﺎﯾﯽ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫اﻧدک‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺗﺟرﺑﯽ‬ ‫واﻗﻌﯾت‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾل‬‫و‬ ‫آﯾﻧد‬‫ﺣ‬‫ﻘﯾﻘت‬
‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬‫ﺣﺗﯽ‬ ‫ﻣوﺿوﻋﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫ﮐل‬ ‫در‬ ‫ﯾﮑﺑﺎر‬ ‫ﺣﺗﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ذھﻧﮭﺎﯾﯽ‬ ‫اﻧدﮐﻧد‬‫ﺑ‬‫ﻋﻧوا‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﺳﺋ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ن‬‫ﻠﮥ‬
‫ﻣﯽ‬ ‫م‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣﺳ‬ ‫ﺑطور‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﺑﺷﻧﺎﺳد‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮥ‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ : ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣواﺟﮫ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺗﻔﻧﻧﯽ‬‫ﺗوان‬‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫اﻣر‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫و‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ " ‫ذھن‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ذھن‬ "
‫ذھ‬ ‫آﯾﺎ‬‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺟﻌت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺎز‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ( ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ) ‫ﻏﯾر‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﻣرﺣﻠﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬‫ﮐﻧد‬ ‫ﯽ‬‫م‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣﺳ‬ ‫؟‬‫اﯾﻧﺳت‬
‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻧوﻣﯾد‬ ‫و‬ ‫ﻗطﻌﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑزرگ‬ ‫ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺳت‬ ‫ﺑن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫وادی‬ ‫در‬ ‫ذھن‬ ‫زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬‫ای‬ ‫ه‬‫ﻧ‬‫ﻣﯾل‬ ‫رﺳد‬‫ﺑ‬‫ﮫ‬
‫ﺷﻧ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ذھن‬ ‫ھﻧوز‬ ‫زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬‫اﻣﯾدو‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺎﺧت‬‫اﺳ‬ ‫ار‬‫ﻻاﻗل‬ ‫ت‬‫ﻣ‬‫ﯾل‬
‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﮭل‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﺗواﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ذھن‬ ‫ﺗﺎزﻣﺎﻧﯾﮑﮫ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﺟدی‬‫ﻏ‬‫ﺧو‬ ‫ﯾر‬‫و‬ ‫ﻧرﺳد‬ ‫د‬
‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯾزاﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫ﺳﺧن‬ ‫ﮐﻣﺗرﯾن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رو‬ ‫ﻧﮑﻧد‬ ‫اﻋﺗراف‬ ‫آن‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﺧود‬‫ﻧ‬‫ﭘ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺑت‬‫دﯾده‬
‫ﺧ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ھﺎی‬‫و‬ ‫ﻧﺎﺗواﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺷﮏ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﭘﯾداﻣﯽ‬ ‫ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﮏ‬ ‫ود‬‫ﺟ‬‫ذھ‬ ‫ﮭل‬‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ن‬
. ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ذھن‬ ‫رﺟﻌت‬ ‫ﻣﻧﺷﺄ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬
، ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﻗﺻد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭘدﯾده‬ ‫و‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺟوع‬ ‫در‬ ‫ذھن‬ ‫اﻧﮕﯾزۀ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ‬ ‫ﺳؤال‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫و‬
‫ذھن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫؟‬ ‫ﭼﯾﺳت‬‫آﮔﺎه‬ ‫ارادۀ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ارادی‬ ‫آﮔﺎھﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﻧوز‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دوراﻧﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ﺗوﻟدش‬ ‫ﺑدو‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺷری‬
‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ذھن‬ ‫ﺑﺧودی‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫طﺑﯾﻌﯽ‬ ‫ﺷراﯾط‬ ‫و‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ذاﺗﯽ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫دارای‬ ‫ﻧرﺳﯾده‬
‫ارادۀ‬ ‫و‬ ‫اﻧﮕﯾزه‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﮐﮫ‬ ، ‫ﮐرد‬ ‫ردﯾﺎﺑﯽ‬ ‫را‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ذھن‬ ‫ﮔﺎﻣﮭﺎی‬ ‫ﻧﺧﺳﺗﯾن‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬‫ﺑﺗواﻧد‬ ‫ذھن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫آﮔﺎھﺎﻧﮫ‬
‫ذھن‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﺣرﯾم‬ ‫در‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣطﻠﻘ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ‬ ‫اﻣر‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫آﮔﺎھﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻧﮕﯾزه‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﻣﮕر‬ ‫ﻧدارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫درک‬ ‫آﻧرا‬
‫ﭘﯾدا‬ ‫ﻋﻼﯾﻘﯽ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ذھن‬ ‫ﺑﺗدرﯾﺞ‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑر‬ ‫و‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫ﺑﺳﺗر‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫و‬ . ‫دھﯾم‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ﮔﻧﺟد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬
‫ﻋﻼ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑردن‬ ‫ت‬ّ‫ذ‬‫ﻟ‬ ‫ﻗﺻد‬ ‫ﺑﮫ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺛ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ذھن‬ ‫ﺑﻌدی‬ ‫ﻋﻣﻠﮑردھﺎی‬ ‫آﮔﺎھﺎﻧﮥ‬ ‫ھﺎی‬ ‫اﻧﮕﯾزه‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﺳﻠﻣ‬ ‫ﯾﻖ‬
‫آﮔﺎھﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺟرب‬ ‫ذھن‬ ‫ﻣﺣور‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘردازد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭘدﯾده‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫و‬ ‫ﺑررﺳﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ف‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫ﻗﺻد‬ ‫ﺑﮫ‬
‫از‬ ‫ﭘس‬ ‫ذھن‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯾت‬ ‫و‬ ‫ف‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫اﻣر‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧوﺟواﻧﯽ‬ ‫ﺳﻧﯾن‬ ‫از‬ ‫رﺳﯾده‬‫ﺧود‬ ‫ﻧﺎﺧودآﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ذاﺗﯽ‬ ‫ﻋﻣﻠﮑرد‬ ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬
‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭘدﯾده‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻗﺑﻠﯽ‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﮥ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗﺑﻠﯽ‬ ‫اﻧﮕﯾزۀ‬ ‫دارای‬ ‫ﺗدرﯾﺞ‬ ‫ﺑﮫ‬ ( ‫ﮐودﮐﯽ‬ ) ‫ﺣﯾﺎﺗش‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫در‬
: ‫ف‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫ﻗﺻد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯾت‬ ‫ھﻣﺎﻧﺎ‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﻧﮕﯾزه‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﻋﻣوﻣﯽ‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭘردازد‬ ‫ﻣﯽ‬
، ‫ﻋﺎطﻔﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯾت‬‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫وادی‬ ‫در‬ ‫ذھن‬ ‫ﮐﻠﯽ‬ ‫ﺧﺻﻠت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ . ‫ﻏﯾره‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﯽ‬ ، ‫اﻗﺗﺻﺎدی‬ ، ‫ﻓرھﻧﮕﯽ‬
‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﻧﺎﻣﯾد‬ ‫ﺎره‬ّ‫ﻣ‬‫ا‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫آﻧرا‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻓرھﻧﮓ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﻧﺳت‬ ‫ذھن‬ ‫ﮔری‬ ‫ﺳﻠطﮫ‬ ‫طﺑﻊ‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬
‫ﺷﮑﺳ‬ ‫ھﻣﺎﻧﺎ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫و‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ذھن‬ ‫رﺟﻌت‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ای‬ ‫رﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﮭﻣﺗرﯾن‬ ‫از‬‫ف‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫وادی‬ ‫در‬ ‫ذھن‬ ‫ت‬
‫ﻧﺎﻣﯾده‬ " ‫ﺗوﺑﮫ‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ذھن‬ ‫از‬ ‫وﺿﻌﯾﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻧﺟر‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺎره‬ّ‫ﻣ‬‫ا‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫رﺳواﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬
‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬ " ‫اﻧﺎﺑﮫ‬ " ‫ﻣﺎ‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫ﻟﻔظ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺟﻌت‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺗوﺑﮫ‬ : ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

Recommandé

فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
314 vues75 diapositives
اسمای الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
اسمای الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاسمای الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اسمای الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
174 vues40 diapositives
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
316 vues36 diapositives
زاد المسلم اليومي par
زاد المسلم اليوميزاد المسلم اليومي
زاد المسلم اليوميEng Shaheen
271 vues50 diapositives
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
140 vues134 diapositives
اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
 اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
112 vues19 diapositives

Contenu connexe

Tendances

خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
218 vues51 diapositives
جوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
جوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیجوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
123 vues29 diapositives
Emam Sadegh par
Emam SadeghEmam Sadegh
Emam Sadeghgueste54dd63
370 vues4 diapositives
فلسفه آدم و حوا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
فلسفه آدم و حوا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه آدم و حوا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه آدم و حوا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
196 vues56 diapositives
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیسرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
138 vues55 diapositives
موبازی par
موبازیموبازی
موبازیMohammadreza Fard
695 vues7 diapositives

Tendances(20)

خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
جوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیجوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه آدم و حوا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فلسفه آدم و حوا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه آدم و حوا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه آدم و حوا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیسرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمن وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیپدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد هشتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد هشتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد هشتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد هشتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
روانشناس تهران par miladdel
روانشناس تهران روانشناس تهران
روانشناس تهران
miladdel33 vues
امام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
امام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیامام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
امام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
The 10 commandments in arabic par Emad Sarhan
The 10 commandments in arabicThe 10 commandments in arabic
The 10 commandments in arabic
Emad Sarhan704 vues
بار انداز حکمت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
بار انداز حکمت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیبار انداز حکمت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بار انداز حکمت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خلاصهء کتاب "تفکر زائد" تالیف محمدجعفر مصفا par AliRezA Amiri
خلاصهء کتاب "تفکر زائد" تالیف محمدجعفر مصفاخلاصهء کتاب "تفکر زائد" تالیف محمدجعفر مصفا
خلاصهء کتاب "تفکر زائد" تالیف محمدجعفر مصفا
AliRezA Amiri3.1K vues
ذكر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
ذكر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیذكر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ذكر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پديده شناسی توحيدی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
پديده شناسی توحيدی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیپديده شناسی توحيدی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پديده شناسی توحيدی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عرفان چشم و گوش و زبان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عرفان چشم و گوش و زبان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعرفان چشم و گوش و زبان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عرفان چشم و گوش و زبان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
زندگی ماوراء طبیعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
زندگی ماوراء طبیعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیزندگی ماوراء طبیعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
زندگی ماوراء طبیعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

En vedette

علم رحمت مطلقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
علم رحمت مطلقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعلم رحمت مطلقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
علم رحمت مطلقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
175 vues69 diapositives
محبت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
محبت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمحبت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
محبت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
218 vues39 diapositives
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
127 vues166 diapositives
عرفان تاریخ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
عرفان تاریخ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعرفان تاریخ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عرفان تاریخ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
107 vues98 diapositives
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیدعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
299 vues15 diapositives
عشق شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
عشق شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعشق شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عشق شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
87 vues126 diapositives

En vedette(20)

علم رحمت مطلقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
علم رحمت مطلقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعلم رحمت مطلقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
علم رحمت مطلقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
محبت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
محبت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمحبت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
محبت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عرفان تاریخ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عرفان تاریخ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعرفان تاریخ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عرفان تاریخ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیدعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عشق شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عشق شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعشق شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عشق شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سیر و سلوک عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
سیر و سلوک عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیسیر و سلوک عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سیر و سلوک عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خاطرات حواس از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خاطرات حواس از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخاطرات حواس از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خاطرات حواس از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
امامیه ومذهب اسماعیلیه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
امامیه ومذهب اسماعیلیه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیامامیه ومذهب اسماعیلیه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
امامیه ومذهب اسماعیلیه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
شهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیشهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شهادت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حقوق عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حقوق عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحقوق عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حقوق عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حکمت حکومت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حکمت حکومت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحکمت حکومت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حکمت حکومت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
یگانه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
یگانه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانییگانه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
یگانه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فقط خود خودت را بپرست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فقط خود خودت را بپرست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفقط خود خودت را بپرست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فقط خود خودت را بپرست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه جهانی دین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فلسفه جهانی دین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه جهانی دین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه جهانی دین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی طبیعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خداشناسی طبیعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی طبیعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی طبیعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
رجعت شریعتی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
رجعت شریعتی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیرجعت شریعتی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
رجعت شریعتی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حکمت امامیه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حکمت امامیه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحکمت امامیه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حکمت امامیه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

Similaire à کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
146 vues100 diapositives
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیبود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
147 vues144 diapositives
97 پدیده شناسی هویت انسانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
97 پدیده شناسی هویت انسانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی97 پدیده شناسی هویت انسانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
97 پدیده شناسی هویت انسانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
242 vues118 diapositives
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیهستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
193 vues63 diapositives
ارض ملکوت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
 ارض ملکوت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی ارض ملکوت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ارض ملکوت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
89 vues62 diapositives
حق و باطل از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
حق و باطل از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحق و باطل از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حق و باطل از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
347 vues84 diapositives

Similaire à کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی(17)

مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیبود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
97 پدیده شناسی هویت انسانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
97 پدیده شناسی هویت انسانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی97 پدیده شناسی هویت انسانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
97 پدیده شناسی هویت انسانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیهستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ارض ملکوت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 ارض ملکوت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی ارض ملکوت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ارض ملکوت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حق و باطل از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حق و باطل از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحق و باطل از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حق و باطل از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عبادت صدّیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عبادت صدّیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعبادت صدّیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عبادت صدّیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی گناه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
پدیده شناسی گناه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیپدیده شناسی گناه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی گناه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کلمةالله از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کلمةالله از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکلمةالله از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کلمةالله از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عقل الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عقل الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعقل الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عقل الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
متافیزیک زندگی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
متافیزیک زندگی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمتافیزیک زندگی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
متافیزیک زندگی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گرسنگی کاذب و گرسنگی حقیقی par Farid Kamali
گرسنگی کاذب و گرسنگی حقیقیگرسنگی کاذب و گرسنگی حقیقی
گرسنگی کاذب و گرسنگی حقیقی
Farid Kamali1.5K vues
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاز خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرالاسرار از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
سرالاسرار از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیسرالاسرار از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرالاسرار از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

Plus de alireza behbahani

آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیآیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
364 vues31 diapositives
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
398 vues100 diapositives
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
289 vues26 diapositives
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیگزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
402 vues211 diapositives
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
314 vues13 diapositives
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیالممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
505 vues35 diapositives

Plus de alireza behbahani(20)

آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیآیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیگزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیالممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیجانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب... par alireza behbahani
 غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب... غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب...
غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب...
alireza behbahani2.5K vues
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیهزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
پایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیپایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

 • 1. ١ ‫ﮐﻨﺪ‬‫و‬‫اﺻﻮل‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎوي‬ "‫ﺗﻤﺪن‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫ﭘﺪﯾﺪه‬" ‫ﺟﻠﺪ‬2 ***** The Principle of Principles ‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎد‬
 • 2. ٢ ‫اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬ ‫اﺻﻮل‬ ‫در‬ ‫:ﮐﻨﺪوﮐﺎوي‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ّم‬‫و‬‫د‬ ‫)ﺟﻠﺪ‬(-‫و‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫)ﭘﺪﯾﺪه‬(‫ﺗﻤﺪن‬ ‫اﮐ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎد‬ : ‫ﻣﺆﻟﻒ‬‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫ﺒﺮ‬ : ‫ﺗﺄﻟﯿﻒ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬1377‫ه.ش‬ : ‫ﺻﻔﺤﺎت‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬121
 • 3. ٣ ‫ﻋﻧﺎو‬ ‫ﻓﮭرﺳت‬‫ﯾن‬ ‫ف‬ّ‫ﻟ‬‫ﻣؤ‬ ‫ﻣﻘدﻣﮫ‬.....................................................................................۴ 1-‫راﺑطﮫ‬......................................................................................۵ 2-‫ﺗن‬.........................................................................................٨ 3-‫ﮐﺛرت‬.......................................................................................١٠ 4-‫ذھن‬........................................................................................١٢ 5-‫رﯾﺎ‬.........................................................................................١۶ 6-‫ﺧراﻓﺎت‬....................................................................................٢٠ 7-‫آزادی‬......................................................................................٢٣ 8-‫ﺗﺿﺎد‬........................................................................................٢٧ 9-‫ﻋﺷﻖ‬......................................................................................٢٩ ١٠-‫اﻋﺗﯾﺎد‬.....................................................................................۴١ 11-‫رازھﺎ‬.....................................................................................۴۵ 12-‫ﺗرورﯾﺳم‬.................................................................................۴٧ 13-‫ﺗﺎرﯾﺦ‬.....................................................................................۴٩ 14-‫ﺧودﮐﺷﯽ‬.................................................................................۵٣ 15-‫داﻧﺎﺋﯽ‬.....................................................................................۵۶ 16-‫اﻧﻘﻼب‬....................................................................................۵٩ 17-‫ﺟﻧﺳﯽ‬ ‫راﺑطﮥ‬.............................................................................۶٠ 18-‫ﺑراﺑری‬...................................................................................۶٣ 19-‫ﻗﮭ‬..................................... ‫ر‬..................................................۶۶ 20-‫ﺧدا‬.......................................................................................۶٩ 21-‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫روان‬............................................................................٧٣ 22-‫ﻓﺣﺷﺎ‬‫ﺟﻧﺳﯽ‬ ‫ی‬...........................................................................٧۵ 23-‫ﻣدرن‬ ‫ﻣذاھب‬.............................................................................٧٩ 24-‫ﯾﻘﯾن‬.......................................................................................٨٢ 25-‫ﺧﯾﺎﻧت‬.....................................................................................٨۶ 26-‫ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬..................................................................................٨٨ 27-‫ﺣم‬ّ‫ﺗر‬......................................................................................٩٠ 28-‫زﻧﺎﺷوﺋﯽ‬.................................................................................٩٣ 29-‫اﯾﺛﺎر‬.......................................................................................١٠۴ 30-‫ﺳرﻧوﺷت‬................................................................................١١۶ 31-‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ‬................................................................................١١٨
 • 4. ٤ ‫ﻣ‬ ‫ﻣﻘدﻣﮫ‬‫ؤ‬‫ﻟف‬ ‫دورﺷد‬ ‫آﻣدﺳﺗﯽ‬ ‫ﻧزدﯾﮏ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬‫ﺧودﻧورﺷ‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫اﻧدر‬ ‫ظﻠﻣت‬‫د‬ ‫واژه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﺳرﺣد‬ ‫راﺗﺎ‬ ‫ﻋﻣرم‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫وﻋﺻﺎره‬ ‫ﮔرﻓت‬ ‫آﻏﺎزﺷدوﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫دراﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬‫ﻧ‬‫د‬ ‫ﻣود‬‫ﻣ‬ ‫آﺧر‬ ‫ﺳت‬‫را‬ .‫اﻓﮑﻧد‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑرﮐراﻧﮫ‬ ‫ﮐردو‬ ‫طﻼﻗﮫ‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫ﺑﺷری‬ ‫وازﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ازﺟﮭﺎن‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫اﯾن‬‫زﻧد‬ ‫واﻗﻌﮥ‬ ‫وﺑزرﮔﺗرﯾن‬ ‫ﺑزرگ‬ ‫واﻗﻌﮥ‬ ‫آﺧرﯾن‬‫ﻋرﺻ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻣﯾﺷود‬ ‫ﻣﺣﺳوب‬ ‫ﮔﯽ‬‫ﮥ‬‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫ظﮭور‬ ‫اﻓﮑ‬ ‫ﺑرون‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ازﺟﮭﺎن‬ ‫ﻋرﯾﺎﻧﯽ‬ ‫وازﻓرط‬ ‫ﮐرده‬ ‫ﻋرﯾﺎن‬ ‫ﻣرا‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫واﻗﻌﯾت‬ ‫ازﻗﻠب‬‫ا‬ ‫ﻧده‬‫ﺳت‬ .‫ﻧﺷود‬ ‫ﺣﺟﺎب‬ ‫رﻋﺎﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺟﺑور‬ ‫و‬ ‫ﺑﻣﺎﻧد‬ ‫ﻋرﯾﺎن‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﺗﺎﺟﮭﺎن‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫در‬ ‫رﻋﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺟوان‬ ‫زن‬ ‫اﮔر‬ . ‫ﺑﻣﺎﻧد‬ ‫ﻋرﯾﺎن‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھرآﻧﭼﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻣﯾروم‬ ‫اﯾﻧﮏ‬ ‫ﻣن‬ٌ‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ودﮐﯽ‬‫ﻋ‬‫ﺷود‬ ‫رﯾﺎن‬‫ھﯾﭻ‬ ‫ﻧﯾ‬ ‫ﺑﯾش‬ ‫ﮐودﮐﯽ‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ ‫و‬ ‫رﻓت‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺗﺎب‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯾر‬ ‫ﺑﻐﺎﯾت‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﮕرﻓﺗﮫ‬ ‫ﺻورت‬ ‫وﮔﻧﺎھﯽ‬ ‫ﺧطﺎ‬‫در‬ ‫ﺳت‬‫آﻣدن‬ ‫ﺣﺎل‬ .‫اﺳت‬ .‫ﺧدا‬ ‫ﭘﯾری‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫،ﮐودﮐﯽ‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻧظﺎره‬ ‫را‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﮐودﮐﯽ‬ ‫ﯾﺎر‬ ‫ای‬ ‫ﺑدرود‬ ‫دﯾدار‬ ‫دھد‬ ‫دﺳت‬ ‫ﮐﺟﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳ‬ ‫ﻣﮑﺎﻓﺎﺗﯽ‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬!‫ﺷدن‬ ‫وﮐودک‬ ‫ﻓراق‬ :‫اﯾﻧﺳت‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﻣﮑﺎﻓﺎت‬ ،‫ت‬ ‫ﻋ‬‫ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺑر‬ ‫ﻠﯽ‬ ‫ﻣ‬‫ﺷﮭ‬‫د‬٢٣/١١/١٣٧٧
 • 5. ٥ ‫راﺑ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬‫طﮫ‬ ‫رﻓﺗﺎر‬ ، ‫ﮔﻔﺗﺎر‬ ، ‫ھﺎ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ، ‫اﺣﺳﺎﺳﺎت‬ ‫از‬ ‫اﻋم‬ ‫وﺟودش‬ ‫ﻗﻠﻣرو‬ ‫ﮥ‬ّ‫ﯾ‬‫ﮐﻠ‬ ‫در‬ : ‫اﺳت‬ ‫راﺑطﮫ‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬‫و‬‫اﻋﻣﺎ‬‫و‬ ‫ﻋﻠﻣﯽ‬ ‫ل‬‫و‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻧ‬‫ﻓ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ﻓرد‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺳ‬‫ﺣ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ، ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﺣذف‬ ‫ﺑﺎ‬ . ‫اش‬ ‫ﻋﺎطﻔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ھﻧری‬‫ﺧ‬‫ﺑ‬ ‫ودش‬‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺎﻗﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔوﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻧد‬‫ﺗﺟ‬ ‫و‬ ‫درک‬ ، ‫اﺣﺳﺎس‬ ، ‫دﯾﮕری‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ، ‫آدﻣﯽ‬ . ‫ﻧدارد‬ ‫وﺟود‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬‫ﻣﯽ‬ ‫رﺑﮫ‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﯽ‬ ) ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ‬ ‫راﺑطﮥ‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﺗﻘﺳﯾم‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﮐﻠﯽ‬ ‫ﻧوع‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻋﻣدﺗ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ " ‫ﺧود‬ " ‫و‬‫ر‬‫وﺣﯽ‬‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫ـ‬،( ...‫و‬ ‫طﺑﯾﻌت‬ ‫)ﺑﺎ‬ ‫طﺑﯾﻌﯽ‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬‫اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ﺳﺎﺋر‬ ‫ﺑﺎ‬ ) ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫و‬ (‫راﺑ‬ ‫از‬ ‫ﺟﻠوه‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . (‫اﻧﺳ‬ ‫طﮥ‬‫ﺧو‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺎن‬‫ﻣﯽ‬ ‫دش‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾﺎﺑﯽ‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫طرﯾﻖ‬ ‫ﺳﮫ‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺗﺟرﺑﮥ‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬.‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬ّ‫ﺗ‬‫اﻟﺑ‬ ‫و‬‫ن‬ ‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺣد‬ ‫ھرﮔز‬ ، ‫واﻗﻌﯾت‬ ‫در‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗﻔﮑﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻣﻧطﻖ‬ ‫وادی‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬ ، ‫روش‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺟﻠوه‬ ‫ﺳﮫ‬‫ﻧ‬ ‫رزی‬‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫واﺣد‬ ‫اﻣری‬" ‫ﻏﯾر‬ " ‫طرﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﮔوﺋﯽ‬ . ‫را‬ ‫ﺣﺎﻟت‬ ‫ﺳﮫ‬ ، ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗداﻋﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫ﺳﮫ‬‫ﺑﮫ‬‫ﺧودش‬‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬‫و‬ ، ‫او‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﺧود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ " ‫ﺧود‬ " ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫را‬ "‫ﻏﯾر‬ " ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳﻌﯽ‬ ‫ﺑﺗدرﯾﺞ‬‫ﺟ‬‫ز‬‫ﻏ‬ "‫ﺟز‬ ‫و‬ " ‫ﯾر‬‫در‬ ‫"ﻏﯾر‬‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧﺎﺳد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺧودی‬ ، " ‫ﻏﯾر‬ " ‫ﺑواﺳطﮥ‬ ‫و‬ "" ‫ﺧود‬ " ‫ﺟز‬‫ﺷﻧﺎ‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻏﯾری‬. ‫ﺳد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﺳﺗﯽ‬ " ‫ﺧود‬ ‫ﻏﯾر‬ " ‫در‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﯽ‬ " ‫ﺧود‬ ‫ﻏﯾر‬ " ‫ﺑﮑﻠﯽ‬ ‫را‬ " ‫ﺧود‬ " ، ‫ل‬ّ‫او‬ ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬ ‫در‬‫رﺳﺎﻧ‬‫ﻧﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺗ‬‫واﻧد‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫وﺻول‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫اﺛری‬ ، ‫اﺳت‬ "‫ﺧودی‬ ‫ﺑﯽ‬ " ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ " ‫ﺧود‬ ‫ﻏﯾر‬ " ‫در‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ﺑرﺳﺎﻧد‬‫ﻟذا‬‫ﺑ‬‫ﻏﯾرھﺎی‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺗواﻧد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رﺟوع‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫در‬ ‫واﻗﻌﯽ‬‫دﯾﮕری‬ " ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﻣﯾزاﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫دﺳت‬ ‫ودش‬‫ﻧز‬ "‫ﺷ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﯾﮏ‬‫ود‬ ‫طﺑﯾ‬ ) ‫دﯾﮕران‬ ‫ﺗﺻﺎﺣب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻗرار‬ ‫دﺳﺗرس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻧزدﯾﮏ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬‫و‬ ‫ﻌت‬‫ا‬( ‫ﻧﺳﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ . ‫دﯾﮕران‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧود‬ " ‫ﺗﺻﺎﺣب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫ﺣﮑم‬ ‫در‬ ‫ﻓردی‬ ‫ھر‬ ‫ﺑرای‬‫ﺑ‬‫ھر‬ ‫ﮫ‬‫ﭼ‬‫ﮐﮫ‬ ‫ﯾزی‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬‫ﺗﺻﺎﺣﺑ‬ ، ‫ﮐﺎﻣﻠﺗر‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫ﺳرﯾﻊ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫درازی‬ ‫دﺳت‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ، ‫ﮐرده‬ ‫ﺑرﻗرار‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫زدﯾﮏ‬‫ﻧﻣﺎ‬ ‫ش‬‫ﻣﯾل‬ . ‫ﯾد‬‫ﺑﮫ‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﻣﻠﮕﯽ‬ ، ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ‬ ‫ﺟﻧﮕﮭﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻋذاﺑﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﺳﺗﻣﮭﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯾت‬ ‫و‬ ‫ﺳﻠطﮫ‬‫ﻣ‬‫ﻌﻧﺎﺳت‬‫از‬ ‫و‬ . ‫دﯾﮕران‬ ‫در‬ " ‫ﺧود‬ " ِ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫ﺧودش‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺧودی‬ ‫ﺑﯽ‬ ِ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫و‬‫ﻓﯾز‬ ‫ﭼﯾزی‬ ،ً‫ﻻ‬‫اﺻو‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﻧدارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻣذﮐور‬ ‫ﺷﮑل‬ ‫ﺑدﯾن‬ ‫وﺿﻌﯾﺗﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ، ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫در‬ ‫ﻟﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬‫ﻧﯾﺳت‬ ‫طرح‬‫ﮐﮫ‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮫ‬ّ‫ﺗ‬‫اﻟﺑ‬ . ‫ظﺎھر‬ ‫ﺻورت‬ ‫در‬ ‫ﻻاﻗل‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﺗﺻﺎﺣب‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﻧﺑردی‬‫ﺟ‬‫ﻧﮕﮭﺎ‬‫و‬‫رﻗﺎﺑﺗﮭﺎ‬‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫ی‬ ‫ﻓ‬ ‫ھر‬ . ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫و‬ ‫دﯾن‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ِ‫ب‬‫ﺗﺻﺎﺣ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ِ ‫ﺣﺎﺻل‬‫دا‬ ‫ﺷش‬ " ‫ﺧدا‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔوﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫رد‬‫ﻣ‬ ‫ﻧﮕش‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ‬‫ﻣ‬‫ن‬ ‫ﺷﮑﻠﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻧﺗﮭﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣطرح‬ ‫ھم‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ ‫ﺟﻧﮓ‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ . ‫دھم‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ھم‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﮐس‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬‫ﺑﺳﯾﺎ‬‫ﺣﯾرت‬ ‫ر‬ ‫دﯾ‬ ‫ﺧدای‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫واﻗﻌﯽ‬ ‫ﺧدای‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺧدای‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣدﻋﯽ‬ ‫ﮐس‬ ‫ھر‬ . ‫ﻣﺳﺗﻘﯾم‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫و‬ ‫آﻣﯾز‬ ‫اﺳرار‬ ‫و‬ ‫آور‬‫ﮕران‬‫ﺟ‬‫و‬ ‫ﻌﻠﯽ‬ " . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎﺣﻖ‬! ‫ﺑس‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣن‬ ‫ازآن‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﺧدا‬ : ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺣﺎﮐم‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫در‬ ‫ﻏرﯾزه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺻورت‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬ " ‫ﺣﺳﺎدت‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫ھم‬ ‫آﻧﭼﮫ‬‫ھﻣﯾن‬ ‫از‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﺎھﯾﺗ‬‫و‬‫ﺑ‬ ‫اﻗﻌﮫ‬‫ﺧﯾزد‬ ‫رﻣﯽ‬: ... ‫و‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﯽ‬ ، ‫ھﻧری‬ ، ‫ﻋﻠﻣﯽ‬ ، ‫اﻋﺗﻘﺎدی‬ ، ‫ﻋﺎطﻔﯽ‬ ، ‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺣﺳﺎدت‬ ‫ا‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫ارادی‬ ‫ﻓوق‬ ‫و‬ ‫وﺟودی‬ ‫ای‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ " ‫راﺑطﮫ‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘس‬ً‫ﺎ‬‫اﺳﺎﺳ‬ ‫ﺑطور‬ ً‫ﺎ‬‫ذاﺗ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳت‬‫ﻧﺎﺧ‬‫آﮔ‬ ‫ــ‬ ‫ود‬‫در‬ ، ‫ﺎھﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮔوﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫واﺣد‬ ‫ﭼﯾزی‬ ، ‫ﺑﺷری‬ ‫اﻓراد‬ ‫ﮐﻠﯾﮥ‬ ‫در‬ ‫آﺷﮑﺎرا‬ " ‫ﺧود‬ " ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوی‬"‫ﺧود‬"‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻓراﺗر‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﻓردی‬ ‫ھر‬ ‫آﮔﺎھﺎﻧﮫ‬ ‫ارادۀ‬ ‫از‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻓرد‬ ‫ھر‬ ‫ای‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫ھوﯾت‬ ‫از‬ ‫ﺑرﺗر‬‫و‬‫آ‬ ‫ﺑر‬‫اﺣﺎطﮫ‬ ‫ن‬‫د‬‫و‬ ‫ارد‬ ‫ﮐﻠﯾﮥ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬‫د‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﻣﻧﺗﮭﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫داده‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺧود‬ ‫وﻓرﻣﺎن‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫و‬ ‫درﺑرﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﺟود‬ ‫وﺟوه‬‫ورا‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫وﺟود‬ ‫ی‬‫ﻠﮑﮫ‬ ‫آﯾد‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ذات‬ ‫ﻋﻣﯾﻖ‬ ‫ﭼﺎه‬ ‫از‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮔوﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اﺣﺎطﮫ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑر‬ ، ‫وﺟود‬ ‫اﻋﻣﺎق‬ ‫از‬‫و‬‫ﺧود‬‫ر‬‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ا‬‫ﻧ‬‫ﻣﺎﯾد‬ ‫ﺧود‬ " ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫وﻟذا‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﭘرواز‬ ‫آﺳﻣﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫و‬‫ﺑ‬ ‫اﻗﺗدارش‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫در‬ "‫ﮐل‬ ‫ر‬‫و‬‫ﺑﺳ‬ ، ‫ﺟود‬‫ھم‬ ‫ﯾﺎر‬ " : ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔوﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫طﻠﺑد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﺎری‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺳﺗﺿﻌف‬ ‫و‬ ‫درﻣﺎﻧده‬ ‫ﮔوﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺻوم‬ ‫و‬ ‫ﻣظﻠوم‬‫ﯾﺎری‬‫ﻣرا‬ ‫ﮐن‬‫ﺗ‬‫ﺎ‬ ‫اﻧﺳ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ھﻣﺎن‬ " ‫ﺧود‬ " ‫اﯾن‬ ‫ﮔوﺋﯽ‬ ‫ــ‬ ( ‫ﺧدا‬ ‫ﮐﻼم‬ ) ‫ﮐرﯾم‬ ‫ﻗرآن‬ " . ‫ﺗورا‬ ‫ﮐﻧم‬ ‫ﯾﺎری‬‫را‬ ‫ﺎن‬‫ﻋﻧوا‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﺧﺎﻧﮥ‬ ‫ن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺧود‬‫ﻋظﻣ‬ ، ‫ﮐراﻣت‬ ، ‫رﺣﻣت‬ ، ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫روزی‬ : ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺟر‬ ‫ﺑﺎﺑت‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮔزﯾده‬‫ھ‬ ، ‫ت‬. ‫و‬ ‫داﯾت‬‫و‬ .. ‫ﮔرﻓﺗﺎر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋذاب‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھم‬ ‫ﺗﻧﺑﯾﮫ‬ ‫را‬ ‫آدم‬ ‫ﺑﺳﺎ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﻧﮑﻧد‬ ‫ﯾﺎری‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫اﮔر‬ ‫ﻧﯾز‬‫ﻣﯽ‬ ‫ی‬‫ا‬. ‫ﻧدازد‬‫ﭘ‬‫در‬ ‫س‬ ‫ارا‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺗﻌﻠﻖ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷوﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺛﺎﻧوی‬ " ‫ﺧود‬ " ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣواﺟﮫ‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬‫اﻧ‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎھﯽ‬ ‫و‬ ‫ده‬‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺳﺎن‬‫د‬‫را‬ ‫ر‬‫آ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑطﮥ‬‫ن‬ ‫"ﺧود‬‫ﺗﻼش‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ذاﺗﯽ‬ "‫"ﺧود‬ ‫اﯾن‬ ‫ارادۀ‬ ‫و‬ ‫اﻣر‬ ‫و‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻧد‬‫ذاﺗ‬ "‫ﮐﻧد‬ ‫رادرک‬ ‫ﯽ‬‫ﺑﮫ‬ ‫و‬‫ﭘﺎﺳﺧ‬ ‫او‬‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﮕو‬.
 • 6. ٦ ‫و‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ذاﺗﯽ‬ ‫ﺧود‬ : ‫اﺳت‬ " ‫ﺧود‬ " ‫ﺗﺎ‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘس‬‫ﻓرﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﻣوز‬‫ﻧروا‬‫ﺧﺎﻣو‬ ‫و‬‫و‬ ‫ش‬ ‫ﻧﮭﺎ‬‫و‬ ‫ﻧﯾﺎزھﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫آرﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺷﺎﻣل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻓرﻣﺎﻧﺑر‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎطﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ ِ‫د‬‫ﺧو‬ ‫و‬ ‫ن‬‫ﻏ‬‫راﯾز‬‫ا‬‫در‬ ‫و‬ ‫ﺳت‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﯾﺎز‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫آن‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل‬‫ﺳﺧﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﻣﺑرا‬ِ‫د‬‫ﺧو‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫ﺑ‬‫ﯾروﻧﯽ‬ِ ‫ﻣظﮭر‬‫آ‬‫ن‬ ‫ﺧ‬ ‫و‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫ﺧود‬‫آن‬ ‫ﭼﺷم‬ ،‫اﯾن‬ ‫ﭼﺷم‬ ،‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫دﺳت‬ ،‫اﯾن‬ ‫دﺳت‬ :‫اﺳت‬ ‫ﺎﻣوش‬‫اﯾن‬ ‫ﻋﻣل‬ ،‫اﺳت‬‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫ﻋﻣل‬ ،‫ﻧﯾ‬ ‫و‬‫ز‬ ‫اﻧد‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎﺳﺎت‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﭘس‬ .‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫ھﻣﮥ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻼم‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﯾﺷﮫ‬‫ﺧو‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬‫اﺳت‬ ‫ﺧود‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫د‬‫و‬‫اﯾن‬‫د‬‫ﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬. ‫ﺟ‬ ‫در‬ ، ‫ﻧﯾﺎزﻣﻧد‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎطﻖ‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ " ‫ﺧود‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘس‬‫ﮭﺎن‬‫ﺟ‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫درﺑﮫ‬ ‫ﺑرون‬‫ﺳﺗﺟوی‬‫ﺧو‬ " ‫آن‬" ‫د‬ ‫ﺧﺎﻣوش‬ ‫و‬ ‫ﻣرﻣوز‬ ‫و‬ ‫ﻧﮭﺎن‬ِ‫ﺧو‬ " ‫ﺟﺳﺗﺟوی‬ ‫در‬ ، ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫درون‬‫ذ‬ " ‫د‬‫اﺳت‬ ‫اﺗﯽ‬‫و‬ ‫ﺧﺎ‬ ِ‫د‬‫ﺧو‬ ‫آن‬ . ‫وﻓرﻣﺎﻧروا‬ ‫ﻧﺎب‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺎز‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ِ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوی‬ ‫در‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوی‬ ‫در‬ ‫زﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬‫و‬ ‫ﻣوش‬‫و‬ ‫ﻧﮭﺎن‬‫ﻏ‬‫ﯾر‬ ‫و‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﺷﺎﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫ﺑﮭر‬ ‫را‬ ‫ﻋﯾﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫اﯾن‬ ، ‫دروﻧﯽ‬ ‫ﻓﮭم‬ ‫ﻗﺎﺑل‬‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﻌرﻓﯽ‬‫ﺗﺎ‬ :‫را‬ ‫ﺧود‬‫ﺑ‬‫ﺗﺎ‬ : ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫دروﻧﯽ‬ ِ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ ِ ‫ﺧود‬ ‫ﺗﺎ‬ . "‫ﻏﯾر‬ " ‫در‬ : ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻋﯾﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧد‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻧﮭﺎن‬ ‫ﺻورت‬‫ﺑ‬ ‫در‬‫روﺑ‬ ‫ﯾرون‬. ‫ﮐﻧد‬ ‫رو‬ ‫ﮫ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾش‬ ِ ‫ﻧﮭﺎن‬ ِ ‫ﺧود‬ ِ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوی‬ ‫در‬ ، ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﭘس‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﺳﺗﺟو‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫ﺑدر‬ ‫در‬ ، ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﭘس‬‫ﻋﯾﺎن‬ ، " ‫آن‬ " ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬‫ﺑ‬. ‫ﺑﯾﻧد‬‫در‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ا‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﺑﺳﺗر‬ ، ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﺗﻣﺎﺷﺎ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ذات‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ای‬ ‫آﺋﯾﻧﮫ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوی‬‫ﻧﺳﺎن‬‫ا‬‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺳت‬ . " ‫ﺧود‬ " ِ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ِ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫ظﮭور‬ ، ‫ﺧدا‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﯾﺎ‬ ، ‫اﺳت‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ ، ‫اﺳت‬ " ‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬ " ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ھر‬ ‫و‬‫ا‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬ ‫در‬، ‫ﺳت‬‫ﯾ‬‫ﻣرﺣ‬ ‫در‬ ‫ﺎ‬‫ﻠﮥ‬ ‫ﺗﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺻرف‬ ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﮐﻠﯽ‬ ‫ﺑطور‬ ‫و‬ . ( ‫وﺻﺎل‬ ‫ـ‬ ‫ﻣﺷﺎھده‬ ) ‫ﺷﮭﺎدت‬ ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﻔرت‬‫اﺳ‬ ‫ﻠﮏ‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧﺻوﻣت‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﻔرت‬ ‫ھم‬ ‫ف‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬ ، ‫رود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﮭﺎدت‬ ‫ﺳرﺣد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﺛﺎر‬ ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬‫ﮔ‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﺎه‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗﺗل‬ ‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﭘس‬ . ‫اﻧﺟﺎﻣد‬‫ﻏ‬ " ‫ﺑرای‬ ‫را‬ " ‫ﺧود‬ " ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐﺷﺗن‬ ‫را‬ " ‫ﻏﯾر‬ " ‫ﯾﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫از‬" ‫ﯾر‬‫ﻓ‬‫ﻧﻣودن‬ ‫دا‬. ‫ا‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﺷﮭﯾد‬ ‫را‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﯾﺎ‬ : ‫ﺧواﻧد‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھم‬ ‫ﺷﮭﺎدت‬ ‫از‬ ‫ﻣﺗﺿﺎد‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬‫وﯾ‬ ‫ﺳت‬‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺎ‬‫ﮔوﺋﯽ‬ . ‫ر‬ ‫در‬ . ‫را‬ ‫ﺷﯾطﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺷﺎھده‬ ً‫ﺎ‬‫ﻧﮭﺎﯾﺗ‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﯾﺎ‬ "‫ﻏﯾر‬ " ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫آدﻣﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫اﺑطﮥ‬‫ﻧ‬ ‫ﻓﯽ‬‫ﺑ‬ ً‫ﺎ‬‫ﮭﺎﯾﺗ‬‫ﺧود‬ " ‫ﺷﯾطﺎن‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺷﮑﻧﺟﮫ‬ ، ‫زور‬ ، ‫ﺟﻧﮓ‬ ، ‫ﺧﯾﺎﻧت‬ ، ‫طﻼق‬ : ‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧدای‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھم‬ ‫اﯾﺛﺎری‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ "‫و‬‫اﻣﺛﺎ‬‫ﻟﮭم‬ ‫اﯾﺛﺎ‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫از‬ ‫ﺻورﺗﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ھم‬ ‫ﺷﮭﺎدت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫و‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫و‬ ‫ارادت‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫از‬ ‫ﺻورﺗﮭﺎﺋﯽ‬‫اﺳ‬ ‫ری‬ّ‫ﻣ‬‫ا‬ ‫و‬ . ‫ت‬‫ﺎ‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫و‬ ، ‫واﺣد‬ ‫آن‬ ‫در‬‫ﻣﻧﺗﮭﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫درﮔﯾر‬ ‫و‬ ‫دﺧﯾل‬ ، ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬ ‫وﺟﮫ‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫واﺣد‬‫ﺑ‬‫ﻏﻠﺑﮥ‬ ‫ﺎ‬‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬‫و‬‫ﺟوه‬ ‫ﻣ‬ ‫ھم‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾﺛﺎری‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺗﻘﺎﺑ‬ ، ‫اﯾﺛﺎری‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫دﯾﮕری‬ ‫ﺑر‬ً‫ﻼ‬‫ﺗﻘﺎﺑ‬‫ﻓ‬ّ‫ﺗﺻر‬‫اﮔر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯽ‬ ‫ﻣﺗﻼ‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺳرﻋت‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫دﯾﮕرش‬ ‫طرف‬ ‫و‬ ‫اﯾﺛﺎری‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫طرف‬ ‫ﯾﮏ‬‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﯽ‬‫ﺟ‬‫داﺋﯽ‬ ‫ﭘ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫طوﻻﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﯾﺛﺎری‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺗﻘﺎﺑ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ھﻣﯾﺷﮕﯽ‬‫و‬ ‫ﺎﯾد‬‫راﺑطﮫ‬ ‫ﻟﯽ‬‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ . ‫ﻧدارد‬ ‫ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫اﯾﺛﺎری‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺗﻘﺎﺑ‬ ‫ﺧو‬ ِ ‫ﺣﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﺎﺑد‬ ‫را‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧزدﯾﮏ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺗدرﯾﺞ‬ ، ‫رواﺑطش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫در‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺳطورۀ‬‫ﺧو‬‫د‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ : ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﺣرﮐت‬ ‫ﺳوﯾش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ً‫ا‬‫ﻣﺳﺗﻣر‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺧود‬ ‫درون‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﯾﺎﺑد‬ ‫را‬‫ﻧﻔس‬!‫ﻏﯾر‬ ‫در‬‫ا‬‫ﯾن‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧزدﯾﮏ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺷﯾطﺎﻧ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺑﺗﻼ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫در‬ ‫ﺻورت‬‫ﺷود‬‫و‬‫ﮐ‬ ‫در‬ ‫ﻟذا‬‫ﮥ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻠ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔرت‬ ‫و‬ ‫درﮔﯾری‬ ‫وادی‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫آدم‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫رواﺑطش‬‫راﺑ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫رود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋذاب‬ ‫و‬ ‫ﺟﻧﮓ‬ ‫و‬ ‫ﺞ‬ّ‫ﻧ‬‫ﺗﺷ‬‫ای‬ ‫طﮫ‬‫د‬‫اﺳت‬ ‫وزﺧﯽ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧزدﯾﮏ‬ ‫ﺷﯾطﺎن‬ ّ‫ﻣﻘر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫آن‬ ‫اﻋﻣﺎق‬ ‫ﺑﮫ‬ ً‫ا‬‫ﻣﺳﺗﻣر‬ ‫ھم‬ ‫دوزخ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻣﯽ‬ " ‫ﺧود‬ " ‫اﻣﯾﺎل‬ ‫از‬ ، ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ "‫ﻏﯾر‬ " ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﻣﯾزاﻧﯽ‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫زﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﮔذرد‬‫ﺗواﻧ‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﺑﮫ‬ ‫د‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻧزدﯾﮏ‬ ‫دﯾﮕران‬‫ﺗوا‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫راه‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧد‬‫د‬‫ﺧودش‬ ‫رون‬‫ﻧﯾز‬ ‫را‬ ‫ﺿد‬ ‫راﺑطﮥ‬ " ِ ‫ﻣﺻداق‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫در‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫رواﺑط‬ . ‫ﮔردد‬ ‫ﻧزدﯾﮑﺗر‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫ﻣﻘر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫راه‬" ‫ﺑطﮫ‬‫ﻓ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬‫ھر‬ ‫رد‬ ‫د‬ ً‫ا‬‫ﻣﺳﺗﻣر‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫در‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧزدﯾﮑﺗر‬ ً‫ا‬‫ظﺎھر‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺷﺎرﮐت‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠش‬ ‫طرف‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬‫ورﺗ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ر‬‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷود‬‫آ‬‫ﻧﺟﺎ‬ ‫ھ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧطرﻧﺎک‬ ‫ﻣرﺣﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫درﮔﯾری‬ ‫و‬ ‫ﻧزدﯾﮑﯽ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﻗطﻊ‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﮐﮫ‬‫آن‬ ‫ر‬‫ﻣ‬‫اﺳت‬ ‫ﻣﮑن‬ ....‫و‬ ‫ﺗطﻣﯾﻊ‬ ‫و‬ ‫ﺗﮭدﯾد‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫ﺷﮑﻧﺟﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫ﺟﻧﺎﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫طﻼق‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻧﺟر‬ ‫ﻗﺗل‬ ‫و‬ ‫ﺧﯾﺎﻧت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎطﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ " ِ ‫ﺧود‬ " ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫در‬‫ﺑﺎ‬ ‫رواﺑط‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺣﺳوب‬ ‫ﻓردی‬ ‫ھوﯾت‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺣﺎﻓظ‬ ‫ﺑﻘول‬ ‫زﯾرا‬ . ‫ﺷود‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ، ‫ﺧداﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ذاﺗﯽ‬ " ‫ﺧود‬ " ‫آن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﺑرداﺷﺗﮫ‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﮑﻠﯽ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮔردد‬ ‫اﯾﺛﺎر‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ ‫ﺑﻘول‬ ‫وﯾﺎ‬ ! ‫ﺑرﺧﯾز‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺧودی‬ ‫ﺣﺟﺎب‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺗو‬ ، ‫ﺷﯾرازی‬(‫)ع‬‫و‬ ‫ﺣﺟﺎب‬ ‫ﻣﺧﻠوق‬ ‫ﺟز‬ ، ‫ﻣﺧﻠوق‬ ‫و‬ ‫ﺧﺎﻟﻖ‬ ‫ﺑﯾن‬ ،
 • 7. ٧ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻣﺎﻧﻌﯽ‬‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺗو‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫در‬ ‫ﺷود؛‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ "‫ﻏﯾر‬ " ِ ‫وﺟود‬ ‫در‬ ‫ﺧداﺋﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫و‬ . . ‫ای‬ ‫ﮐرده‬ ‫اﯾﺛﺎر‬ ‫او‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫ﻣﺳﯾر‬ ‫در‬ ، ‫ﻏراﯾز‬ ‫و‬ ‫آرﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ ِ ‫ﺧود‬ ‫اﮔر‬ ‫وﻟﯽ‬‫ﻋ‬‫و‬ ‫ﺎﻟم‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫آدم‬ً‫ا‬‫ﻣﺳﺗﻣر‬ ‫د‬ ‫ﺗر‬ ‫ﺛﻘﯾل‬ ‫و‬ ‫ﻗطورﺗر‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫ﺳﯾﺎه‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗطﻊ‬ ‫ﺧود‬ ِ ‫ﺧداﺋﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اش‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﺟﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﺷ‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ھﻣﺎن‬ ‫ﯾن‬‫ﻗ‬‫طﻊ‬ ‫ﺟ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬ . ‫ﺧود‬ ‫ﺑﺎ‬ : ‫ﮐﺳﺎن‬ ‫ﻋزﯾزﺗرﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫آدم‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺑﺎ‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷدن‬ ‫راﺑطﮫ‬‫رﯾﺎن‬‫ا‬‫آد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳت‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷو‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رﻧﺟورﺗر‬ ‫و‬ ‫ﺳﺗﻣﮑﺎرﺗر‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫اﻟﻘﻠب‬ ‫ﻗﺳﯽ‬ ، ‫ﻧﯾﺎزﻣﻧدﺗر‬ ، ‫ﺗر‬ ‫ﺣرﯾص‬ ، ‫ﺗر‬ ‫اﺣﻣﻖ‬ ً‫ا‬‫ﻣﺳﺗﻣر‬‫آ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫د‬‫ﻧﺟﺎ‬‫ﮐ‬‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫ﮫ‬‫ﺑﮫ‬ ‫ش‬ ‫اﻟﮑل‬ ، ‫ﻣﺧدر‬ ، ‫دارو‬ : ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻓراﻣوش‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﯾزاری‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔرت‬ ‫ﻏﺎﯾت‬‫رو‬ ،‫اﻧﮕردان‬، ‫ﻣﺣﺻوﻻت‬ ... ‫و‬ ‫ﺷﮑﻧﺟﮫ‬ ، ‫ﺟﻧﺎﯾت‬ ، ‫ﺗرور‬ ، ‫اﻋﺗﯾﺎد‬ ، ‫ﺑﺎزی‬ ‫ھﻣﺟﻧس‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔراﯾش‬ ، ‫طﻼق‬ ... ‫و‬ ‫ﻣﺳﮑن‬‫راﺑط‬‫ﺗﺻرﻓﯽ‬ ‫ﮥ‬ ‫ﺧ‬ ‫ـ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟرﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬‫ﻧﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ... ‫و‬ ‫ﻏرور‬ ، ‫ﮐﺑر‬ : ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬ ‫ھم‬ ‫واھﯽ‬‫رﺳﯾﺳﯾ‬‫ﺑﮫ‬ ، ‫زم‬‫ﻋ‬‫ﻧوان‬ ‫و‬ ‫ﺟﻧون‬ ‫ﻏﺎﯾﺗش‬ ‫ﮐﮫ‬ ! ‫ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ‬ ‫ـ‬ ‫ﺧود‬ : ‫اﺳت‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﻧوع‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﻣرﺣﻠﮫ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫رواﻧﯽ‬ ‫ﺑﯾﻣﺎری‬ ‫ﯾﮏ‬‫ﻧﺳﯾﺎ‬. ‫اﺳت‬ ‫ن‬ ‫ﺑﺷر‬ " ِ ‫ﺧود‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﺳت‬ ‫ﺑدان‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻧﺟر‬ ‫ﻓراﻣوﺷﯽ‬ ‫ـ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘرﺳﺗﯽ‬ ‫ـ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬‫آ‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ﮔﺎه‬‫ﺣﯾ‬ ‫و‬‫واﻧﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫ت‬ّ‫ﻋز‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﮭﺷﺗﯽ‬ ‫روﺷﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﺛﺎری‬ ‫ﺑطرﯾﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﺑرﺧﺎﺳﺗن‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺟز‬ ‫ای‬ ‫ﭼﺎره‬‫ﯾﺎ‬ ‫و‬‫روش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﮕذرد‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧرﺳﯾده‬ ‫ﻧﻔرت‬ ‫ﺑﮫ‬ " ‫ﺧود‬ " ‫از‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫آدﻣﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫دوزﺧﯽ‬ ‫روش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬‫ﺗ‬‫ﺑﺗو‬ ‫ﺎ‬‫ﺧود‬ ‫اﻧد‬‫ر‬‫ا‬ . ‫ﺑدارد‬ ‫دوﺳت‬ ‫ﻣﻌر‬ ‫و‬ ‫داﺷﺗن‬ ‫دوﺳت‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫اﯾﺛﺎری‬ ‫راﺑطﮥ‬‫و‬ ‫دﯾن‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﯽ‬ ‫ارزﺷﮭﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺎرف‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾداری‬ ‫و‬ ‫ﻓت‬‫ا‬‫ا‬ ‫ﻟﮭﯽ‬‫و‬ ‫ﺳت‬ ‫رﺣﻣ‬ : ‫اﺳت‬ ‫اﯾﺛﺎری‬ ‫ﺳراﺳر‬ ‫آدم‬ ‫ﺧﻠﻘت‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫در‬ ‫ﺧدا‬ ‫اﺧﻼق‬ ‫زﯾرا‬ ‫اﺳت‬ ‫ﷲ‬ ‫اﺧﻼق‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫وادی‬‫و‬ ‫ﺎﻧﯽ‬! ‫رﺣﯾﻣﯽ‬‫و‬ ‫رﯾﺎﺳ‬ ‫و‬ ‫رﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾﺎﺳت‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔرت‬ ‫و‬ ‫رﻧﺞ‬ ‫و‬ ‫ﻓزاﯾﻧده‬ ‫ﺟﮭﺎﻟت‬ ‫و‬ ‫ﻏرور‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ھم‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫راﺑطﮥ‬‫آ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﻣوزﺷﮭ‬‫ﺎی‬ . ‫ﮔﺷﺗن‬ ‫ﻣﺗﻼﺷﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗرﮐﯾدن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮔردﯾدن‬ ‫ﭘروار‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎق‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ، ‫اﺳت‬ ‫ای‬ ‫ﻣدرﺳﮫ‬ ‫ﺗﻠﻘﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺗﻘﻠﯾدی‬ ‫ﮔر‬ ‫آﺗش‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ، ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫رواﺑط‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫و‬ ، ‫آﺗش‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﻓﺗن‬ ‫ﮔﻠﺳﺗﺎن‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ، ‫اﯾﺛﺎری‬ ‫رواﺑط‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬‫ا‬ ‫ﻓﺗن‬‫در‬ ‫ﺳت‬ ‫ﺣﺗﯽ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫زھر‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣرام‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﻣﮫ‬ ، ‫ف‬ِّ‫ﺗﺻر‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫در‬ ، ‫ﮔﻠﺳﺗﺎن‬‫ﻋرﺻﮥ‬ . ‫ﺧودش‬‫ا‬‫ﯾﺛﺎر‬،‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ﺑﮭﺷ‬ : ‫ﺣرام‬ ‫و‬ ‫ﺣﻼل‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ : ‫ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫و‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ : ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫اﺳت‬ ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﮐﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬‫د‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﺣﻖ‬ : ‫وزخ‬ ! ‫ﺷﯾطﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺧدا‬ : ‫ﺗﺷﻧﺞ‬ ‫و‬ ‫آراﻣش‬ ، ‫رﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺻدق‬ ، ‫ودﺷﻣﻧﯽ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ، ‫اﻧﺣطﺎط‬ ‫و‬ ‫رﺷد‬ ، ‫ﺑﺎطل‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﯾد‬‫ﻗدم‬ ‫ل‬ّ‫او‬ ‫ز‬ ‫ﺑﮕذری‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ "‫ﺻﻔﯽ‬"
 • 8. ٨ ‫درﺑﺎرۀ‬‫ﺗ‬‫ن‬ ‫ﻧﺷ‬ ‫و‬ ‫ﻟﺑﺧﻧدھﺎ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﺷﮏ‬ ‫و‬ ‫ﺗردد‬ ‫و‬ ‫ﺛﻘل‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ﻟذا‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ـ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫ﺗرﻣﯾﻧﺎل‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﺗن‬‫و‬ ‫ﺳت‬‫ﺑ‬‫اﺳ‬ ‫رﺧﺎﺳت‬‫ت‬ ً‫ا‬‫ظﺎھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧواب‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫در‬ ‫وﺣﺗﯽ‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫ای‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫و‬‫اﺳﺗراﺣﺗﮕﺎه‬‫ﺗﻌطﯾ‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت‬ ‫و‬ ‫اوﺳت‬‫ﺗن‬ ‫ل‬‫ﻣ‬‫ﻣﯾﺷ‬ ‫ﺣﺳوب‬‫ود‬. ‫ﯾﮑﺳﺎن‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗرﻣﯾﻧﺎل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺑدی‬ ‫اﺳﺗراﺣت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮔور‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬‫ﺷ‬ ‫ﻣﯽ‬. ‫ود‬ ‫ﺧدا‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻣﻼﻗﺎت‬ . ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻣﻼﻗﺎت‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻼﻗﺎت‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻣﺣل‬ ، ‫اﺳت‬ ‫ﻣﯾﻌﺎدﮔﺎه‬ " ‫ﺗن‬ "‫ﺗن‬ .، ‫آدﻣﯽ‬‫ﻋ‬‫رش‬ ‫ﺧدا‬ . ‫ﺧداﺳت‬‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫درک‬ ‫ﺗن‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﻧﺷﺳﺗﮕﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺷﺳﺗﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬ ‫ﻋرش‬ ‫ﺑر‬‫اﻧﺳﺎﻧ‬ِ ‫ﯾت‬ ‫و‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻗرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗن‬ ‫ﮔرﻓﺗن‬ ‫ﻧس‬ُ‫ا‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺗن‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫اﻧﺳﺎﻧ‬ ‫و‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻔﮭوم‬ ‫ﺗن‬‫ﺑ‬‫آن‬ ‫ر‬‫ﻧ‬‫اﺳت‬ ‫ﺷﺳﺗﮫ‬. ‫ھﻣﺎن‬ " ‫ﺑودن‬ " ‫ھم‬ ‫ﻟﻐت‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ " ِ ‫ﺑوﺗن‬ " ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ِ ‫ﺑودن‬‫اﺳت‬ " ‫ﺑوﺗن‬ "‫د‬‫زﺑﺎن‬ ‫ر‬. ‫ﭘﮭﻠوی‬‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﺗن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗن‬ ‫ﺑوی‬ ‫ھﻣﺎﻧﺎ‬ " ‫ﺑودن‬ " ‫ﻧﺷﺳﺗن‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ ‫ﻣﮕر‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻣﻔﮭوم‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣﺳوس‬ ‫و‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫اش‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﺻوﺻﯾﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺣس‬ ‫در‬ " ‫"ﺗن‬ ‫و‬‫ﺧ‬‫در‬ ‫دا‬ ‫ﺑﺧﺷ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﮔﯽ‬ ‫وﯾژه‬ ‫و‬ ‫ﺣس‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫را‬ ‫ﺗن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗن‬ ‫در‬ ‫ﮔرﻓﺗن‬ ‫ﻗرار‬ ‫و‬ ‫ﻧﺷﺳﺗن‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫آن‬. ‫د‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﯾده‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﺧص‬ ‫آن‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﻧﺷﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺻﻧدﻟﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روی‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫و‬ . ‫ﺗﺧت‬ ، ‫ﺻﻧدﻟﯽ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ﻋرش‬‫ﺷ‬‫و‬ ‫ود‬‫ﻧ‬‫ﮫ‬ ‫ﺣﺎﺻ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺷﺎھده‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ھﻣﯾﻧطور‬ ‫ھم‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﺗن‬ . ‫ﺻﻧدﻟﯽ‬‫ﻧﺷﺳ‬ ‫ل‬‫ﺗن‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﻣﻧﮭﺎی‬ ‫ﺗن‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ، ‫ﺑرﺧﯾزد‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﭼون‬ . ‫ﺗن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺧداﺳت‬‫ا‬ ‫ﺟﺳد‬ ‫ﯾﮏ‬ ، ‫ﺎﻧد‬‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳت‬‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬‫ﺑ‬‫ﮫ‬ ‫ھﻣ‬ ‫از‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﺣد‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﺷﺎﻗﮫ‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻋ‬ . ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫در‬ ‫ﮔﻧدش‬ ‫ﮔرﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫دﻓن‬ ‫ﺳرﻋت‬‫رو‬ ‫ﯾن‬. ‫ﺳت‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫ﺧدﻣت‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وارد‬ ‫آدم‬ ‫ﺗن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ، ‫اﺳت‬ ‫آدم‬ ‫ﺗن‬ ‫در‬ ‫ﻣﺳﺗﻘر‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﭼون‬‫ﺗﺳﺑﯾ‬‫ﺗﻘدﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺢ‬‫و‬ ‫س‬ . ‫اوﺳت‬ ‫ر‬ّ‫ﺧ‬‫ﺳ‬ُ‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗطﮭﯾر‬ ‫ﺻ‬‫آ‬ ‫ﺗن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗن‬ ‫در‬ ‫ﺧدا‬ ‫اﺳﺗﻘرار‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫وزﯾﺑﺎﺋﯽ‬ ‫ھﯾﺑت‬ ‫و‬ ‫ورت‬‫د‬ ‫دﻣﯽ‬‫اﯾن‬ ‫ر‬ ‫ﺷدﯾد‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﻠوه‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫زﯾﺑﺎﺗر‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺗر‬ ‫راﺿﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫و‬ ‫ﺻﺑورﺗر‬ ،‫اﺳﺗﻘرار‬‫آﺷ‬ ‫ﺗر‬‫ﮐ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮑﺎر‬‫ﺗن‬ ‫از‬ ‫ﻧد‬ ‫ﺑﺧ‬ ‫ﺻورت‬ ‫آدم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺻورت‬ ‫از‬ ‫ﺧداوﻧد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫درﺳت‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﺧود‬‫دﻣﯾد‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫ﺧودش‬ ‫روح‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺷﯾد‬‫ﭘس‬ .‫آدﻣﯽ‬ . ‫وﻣﻌﻧﺎ‬ ‫ﺟﻠوه‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫در‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺟز‬ ‫و‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫از‬ ‫ﺳﯾرﺗش‬ ‫و‬ ‫ﺻورت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺑﯾﻧﺎﺗر‬ ‫و‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫ﺑراﯾن‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ ‫و‬ . ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫و‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﺗن‬‫آن‬ ‫ز‬‫ﻣ‬‫ﻧﻣ‬ ‫راﻗﺑت‬‫و‬ ‫ﺎﯾد‬ ‫وظﮭور‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﺗر‬ ‫ﺧداﺋﯽ‬ ، ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺻﺑورﺗر‬ ‫آن‬ ‫ﺑر‬: ‫اﺳت‬ ‫ﻓﻧﺎﻧﺎﭘذﯾری‬ ‫ﻧﺷﺎﻧﮥ‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬ . ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﺟ‬‫ﺎوداﻧ‬‫ھ‬ ‫و‬ . ‫ﮕﯽ‬‫ر‬ ‫ﺗو‬ ‫و‬ ‫ﺻﺑر‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎوردارد‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﺧودش‬ ‫در‬ ‫وﺟودش‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮕﯽ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬‫ﻧ‬ ‫ّﮫ‬‫ﺟ‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺑت‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ـ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻣطﻠﻘﮥ‬ ‫ﮐﻣﺎل‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺗر‬ ‫م‬ّ‫ﻠ‬‫وﻣﺳ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻋﻣﯾﻖ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺑﺎور‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫ﺧوﯾش‬‫د‬‫ﺗن‬ ‫ر‬‫ﺷ‬‫ﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﺻور‬‫واﺻل‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫و‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋﯾﻧﯽ‬ ‫ﯾﻘﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﭘذﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫ت‬.‫ﷲ‬ ‫ﻟﻘﺎء‬ ‫و‬ ‫ﺷد‬ ‫ﺧدا‬ ِ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺷری‬ : ‫اﻓﺗد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫ﺑﺷری‬ ‫ﺻورت‬ ‫در‬ ‫دﻧﯾﺎ‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫در‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫اھل‬ ‫ﺑرای‬‫اﺳت‬ ‫ه‬‫ﺻورت‬ ‫و‬ . ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋﯾﺎن‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺻورت‬ ‫از‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﺻﺑور‬ ، ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﺻﺑور‬. ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫از‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺎ‬ ‫آﺷﮑﺎ‬ ، ‫اﺳت‬ ‫رﺳﯾده‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺻﺑرﮐﺎﻣل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭘﻧﮭﺎن‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺧداوﻧد‬‫اﺳت‬ ‫ر‬ً‫ﺎ‬‫ﻋﻠﻧ‬ ‫و‬‫ﺑر‬ ‫ﺑ‬ ‫دل‬ ‫ﻋرش‬ ‫از‬ : ‫ﻧﺷﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺑر‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﺑرﻣﯽ‬ ‫دل‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻋﻼن‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﻠوس‬ ‫ﺗن‬ ‫ﻋرش‬‫ﻋرش‬ ‫ر‬. ‫ﺻورت‬ ‫ﺻورت‬ ‫ھر‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫وﻟﯽ‬‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﺗﺟ‬ ‫ﮔوﻧﺎﮔون‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫درﺟﺎت‬ ‫در‬ ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﺻورت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﺟﻠوه‬ ، ‫ﺑﺷری‬. ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﺧدﻣﺗش‬ . ‫ﺑرود‬ ‫دﻧﺑﺎﻟش‬ ‫او‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﺧدﻣﺗش‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ، ‫دارد‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫دل‬ ‫ﺳوی‬ ‫رو‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ ‫ﺟﺳﺗﺟ‬ ‫در‬ ‫درﺑدر‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫زﯾرا‬ .‫او‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷود‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ل‬ِ‫ﮔ‬ ‫ﺑر‬ ‫دل‬ ‫ﺟﻣﺎل‬‫اﻧﺳﺎ‬ ‫ﺻورت‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﯾدارش‬ ‫وی‬‫ن‬. ‫و‬ ‫اﻧدازد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋذاب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رﻧﺟور‬ ‫را‬ ‫ﺗن‬ ‫دود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﻧﯾﺎ‬ ‫دﻧﺑﺎل‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ل‬ِ‫ﮔ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫دل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘﺷت‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ ‫وﻟﯽ‬
 • 9. ٩ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﺑر‬ ‫دل‬ ‫از‬ ‫ﻧور‬ ‫آن‬ ‫اﮔر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﭼﻧﺎن‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﺻورت‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻣرﻧﮓ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺻورت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﻧور‬ ‫ﺟﻠوۀ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﮐل‬ ‫و‬ . ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫را‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ، ‫ﻧﺷﯾﻧد‬ ‫ﺻورت‬ ‫ل‬ِ‫ﮔ‬ ‫ﺑر‬‫و‬ ‫دار‬ ‫ﻣﯾﮭﻣﺎن‬ ‫ﺑﺗواﻧد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﭼﻧﺎن‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺗواﻧد‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﺗن‬ . ‫راﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﺧدﻣﺗش‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وارد‬ ‫او‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﺎﻟﻣﯽ‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﮐل‬ ‫ﻣﯾزﺑﺎن‬ ‫ﺗﺑد‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اراﺋﮫ‬ ‫او‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺧدﻣﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﺟذب‬ ‫و‬ ‫ھﺿم‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﺑﺗواﻧد‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫ﭘذﯾراﺋﯽ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وارد‬ ‫او‬‫ﯾل‬‫ﻧور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آ‬ ‫ﺗن‬ ‫ﮔرﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫واﺣد‬، ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﺛﻘﯾل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ، ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫دان‬ ‫زﺑﺎﻟﮫ‬ ، ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫دان‬ ‫زﺑﺎﻟﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫دﻣﯽ‬ . ‫اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن‬ ‫اﺳﻔل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫واد‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬ ‫ﺑدﯾن‬ ‫ﺗن‬ ‫ﺧود‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫در‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬ ‫و‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻣرزﺑﺎن‬ ‫ﺗن‬ . ‫ﻣرزﻋدم‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫درب‬ ، ‫ﺗن‬‫ﺑرز‬ ‫ی‬. ‫اﺳت‬ ‫خ‬ ‫وﺟود‬ ِ ‫روﺷن‬ ‫ﺳﺎﯾﮫ‬‫ﺷﺎدا‬ ‫و‬ ‫ﺳﻌﺎدت‬ ‫و‬ ‫ﺳﻼﻣت‬ . ‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣﯾدش‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬ ‫از‬ ‫ﺗرﺳش‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬ ‫ــ‬‫اش‬ ‫ﺑﯽ‬‫ا‬‫وﺟود‬ ‫ز‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬ ‫از‬ ‫اﻧدوھش‬ ‫و‬ ‫ﺳﺳﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻣﺎری‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟ‬ ‫ﺑروز‬ ‫ﻣﺣل‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬ . ‫ﺟوﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺗن‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫وﺟود‬ ‫از‬ ‫اﺳت‬ ‫ای‬ ‫ﭼﺷﻣﮫ‬ ‫آﺧرﯾن‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬‫ﺟ‬ ِ‫د‬‫و‬‫اﺳت‬ ‫ﮭﺎن‬. ‫ﺗن‬ . ‫اﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ، ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺗن‬‫ﻣﺛ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺗن‬ ‫از‬ ‫ﺧدا‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﻣﺣل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﭼ‬ ‫ﺎﺑﮥ‬‫ﺑ‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺷم‬‫ر‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺗن‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺟﺎوﯾد‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ورود‬ ‫دروازۀ‬ ، ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬‫ﮐ‬ ‫ﮐل‬‫اﺳ‬ ‫ﺎﺋﻧﺎت‬‫ﮐﮫ‬ ‫ت‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮫ‬ ‫ّۀ‬‫د‬‫ﻣﺎ‬ ‫م‬ّ‫ﺳ‬‫ﺗﺟ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮕﯽ‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﮕر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬‫ﺧ‬ ،ِ ‫ﻣن‬ ‫ﺎﻟﻖ‬‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗن‬ .‫اﺳت‬ ‫ﺗن‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮕﯽ‬ ‫ﻋﻧﺻر‬ ،‫اﻧﺳﺎن‬ ِ ‫ﻣن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﺟﻣ‬ ،‫ﻣن‬ ِ ‫ﺎل‬ِ‫او‬‫"ﻣن‬ .‫ﺳت‬"‫ﻧﺎم‬ ‫ﯾ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺗن‬ ‫ھﻣﮥ‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮕﯽ‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫در‬ " ‫ﻣن‬ " ‫ﺗﺎ‬ ‫رود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺗن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺗن‬ ‫ﺟﺎوداﻧﮥ‬‫ﺗن‬ ‫ﮏ‬‫ا‬‫ھﻣﺎﻧط‬ ‫ﺳت‬‫ور‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻣن‬ ‫ھﻣﮥ‬ ‫ﮐﮫ‬
 • 10. ١٠ ‫ﮐﺛرت‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﮐ‬ ‫ﭘرﺳﯾد‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻣﺣﺳوس‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫دﻗﯾﻖ‬ ‫ﺑطور‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﺳﯾﺎری‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ،‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺟﺎی‬ ‫ﭼرا‬‫ﭼ‬ : ‫ﮫ‬‫ھر‬ ‫از‬ ‫را‬ ّ‫او‬ ‫ﺣﺎﻟت‬ ‫؟‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭼرا‬ ‫؟‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫زﯾﺎدی‬ ‫ﺗﻌداد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬‫ﺑدﯾ‬ ‫ﺳؤال‬ ‫اﯾن‬ ‫ل‬‫ﻧﮕوﻧﮫ‬‫ﻣﯽ‬ ‫روی‬‫د‬‫ھد‬: .. ‫و‬ ‫آب‬ ، ‫ﮐﺑوﺗر‬ ، ‫ﺳﻧﮓ‬ ، ‫ﭘرﺗﻘﺎل‬ ، ‫ﺳﯾب‬. ‫آدم‬ ..‫ھﺎ‬ ‫ﺳﯾب‬ :‫اﺳت‬ ‫اﯾﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫ﻣش‬ ّ‫دو‬ ‫ﺣﺎﻟت‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫ﭼرا‬‫ﭘرﺗ‬ ،،‫ھﺎ‬ ‫ﻘﺎل‬‫ﺳ‬،‫ھﺎ‬ ‫ﻧﮓ‬ ‫ﮐﺑوﺗرھﺎ‬‫د‬ ‫ﺳؤال‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ل‬ّ‫او‬ ‫ﺳؤال‬ ‫؟‬ ‫ﭼرا‬ . ‫آدﻣﮭﺎ‬ ... ‫و‬ ، ‫ھﺎ‬ ‫آب‬ ،‫ﻣ‬ ‫م‬ّ‫و‬‫ﺑﮫ‬ ‫رﺑوط‬‫ﮐ‬‫ھر‬ ‫ﺛرت‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣطرح‬ "‫وﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ " ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻌروﻓﯽ‬ ‫ﻣوﺿوع‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻣوﺟود‬‫ﺑﺎﺷ‬.‫د‬ ً‫ﺎ‬‫دﻗﯾﻘ‬ " ‫؟‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﭼﯾزی‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﭼرا‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳؤال‬ ‫اﯾن‬ ‫دادﯾم‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ " ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ " ‫ﻣﻘﺎﻟﮥ‬ ‫در‬ ً‫ﻼ‬‫ﻗﺑ‬‫آن‬‫ر‬‫دﯾﮕر‬ ‫وی‬‫ا‬‫ﺳؤال‬ ‫ﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ، ‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬ ‫و‬ ‫وﺟود‬ ‫روﯾﺎروﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻘﺎﺑل‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ " ‫؟‬ ‫ﻧدارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﭼﯾزی‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﭼرا‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬‫ﻣ‬‫ﺛﺎﺑﮥ‬"ِ ‫ھﺳﺗﯽ‬‫ﺿ‬‫د‬ " ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺿد‬ ِ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ " ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ " ‫ھﺳﺗﯽ‬‫ﻋ‬ ‫در‬ ‫ﺑراﻧدازی‬ ‫ــ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟرﯾﺎﻧﺎت‬ ‫ھﻣﮥ‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ‬ ‫ﮐﮫ‬ّ‫ﮥ‬‫رﺻ‬‫ﺣ‬‫ھﺳ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎت‬‫ﺗﯽ‬ ‫ﻣ‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑﺣث‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﮔوﻧﺎﮔون‬ ‫ﻣوﺿوﻋﺎت‬ ‫و‬ ‫دﯾدﮔﺎھﮭﺎ‬ ‫از‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐل‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺷری‬ِ ‫ذھب‬‫ﻣذھب‬ ‫ﺿد‬، ...‫و‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺿد‬ ِ ‫اﻧﺳﺎن‬ ، ‫ﻋﻠم‬ ‫ﺿد‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫ﺗﺷر‬ ‫و‬ ‫ﺗدرﯾﺟﯽ‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺣﺳوب‬ ‫ﻣﺎدی‬ ‫و‬ ‫ﻋﯾﻧﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬‫ﺟرﯾﺎن‬ : ‫اﺳت‬ ‫اﺛﺑﺎﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺣﯽ‬‫ﻧ‬‫ﺎﺑود‬‫ﺷ‬‫دن‬ ‫اﺣﺳ‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫در‬ ، ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫اﺛﺑﺎت‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫اش‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ، ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫؛‬ ‫اﺳت‬‫و‬ ‫ﺎس‬‫ﺗ‬‫و‬ ‫ﺟرﺑﮫ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻋﮑس‬ . ‫آﯾد‬ ‫درﻣﯽ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ھم‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺛﺑﺎت‬‫د‬‫ا‬ ‫رﺳت‬‫ﻣﻧﺗﮭﯽ‬ ‫ﺳت‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎطﻧﯽ‬ ‫ادراﮐﯽ‬ ‫در‬‫ﻧﯾ‬ ‫و‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫ﺗﻣﺎﺷﺎی‬ ‫در‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﻋﯾﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺣﺳﯽ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ‬‫ﺷدن‬ ‫ﺳت‬‫ﭼﯾزھﺎﺋﯽ‬‫ﮐﮫ‬ ‫ادر‬ ‫دراﯾن‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫درک‬ ‫ﻋﯾﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣﺳوس‬ ‫ﺑطور‬ ‫را‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣرگ‬ . ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫زﻧده‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫دارﻧد‬ ‫وﺟود‬ّ‫ﺳ‬‫ﺣ‬ ‫اک‬‫ﮐ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯽ‬‫ﮫ‬ ‫ﺑﻌ‬ ، ‫ﺑﻧدد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻘش‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫آرﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺻورت‬ ، ‫اﺑدی‬ ‫وﺿﻌﯽ‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾﺎت‬‫ﻧوان‬‫ﭼ‬‫ﯾزی‬‫ﮐ‬‫ﺑﺎﯾد‬ ‫ﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﺷﯾﺎء‬ ‫ﻓﻧﺎﺷوﻧدۀ‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ، ‫اﺷﯾﺎء‬ ‫ﻓﯾزﯾﮑﯽ‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫در‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬‫ﻓ‬‫و‬ ‫ﮑر‬‫ﻣ‬‫و‬ ‫ﻌﻧﺎ‬ ‫وﺟودآر‬ . ‫آرﻣﺎﻧﯽ‬ ‫وﺟود‬ : ‫آرﻣﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺟﺎدوﺋﯽ‬ ّ‫ﺣس‬‫ﻣﺎﻧﯽ‬‫و‬‫آرﻣﺎن‬ ‫در‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﭘس‬ . ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آرﻣﺎﻧﯽ‬ . ‫وﺟودی‬‫ھ‬ ِ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﻣوﺟب‬ ، ‫اﺷﯾﺎء‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﺳﺗر‬‫د‬ ‫ﺳﺗﯽ‬‫راﻧﺳﺎن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺟﺎوﯾد‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻟﻘﺎء‬ ‫را‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫آرﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬‫ھ‬‫ﺣ‬ ‫ﺳﺗﯽ‬‫ﯾﮏ‬ ‫ﻘﯾﻘﯽ‬‫ﻣ‬‫ﻌﻧﺎ‬ . ‫اﺳت‬ ‫واﺣدی‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ا‬ " ‫ﮐﺛرت‬ " ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ، ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺳﻣت‬ ‫در‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﻓروﭘﺎﺷﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺣﻼل‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫طرﻓﯽ‬ ‫از‬‫ﻋرﺻﮫ‬ . ‫ﺳت‬‫ای‬‫ﮐ‬‫در‬ ‫ﮫ‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬ ! ‫ﮐﺛرت‬ : ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑروز‬ ، ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ِ ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫و‬ ‫م‬ّ‫ﺳ‬‫ﺗﺟ‬ ‫ﺑﺻورت‬ ، ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫واﺣدۀ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫آن‬‫ﮐ‬ ‫ای‬‫ﻣﺗﺎﻓﯾز‬ ‫ﮫ‬‫ﯾﮏ‬ ‫اﺑدی‬ ‫و‬ ‫واﺣد‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫و‬ ‫ﮔذارد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣرگ‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺣوﯾل‬ ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ر‬‫در‬ ‫ا‬‫ا‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺳﺎن‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾ‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫واﺣد‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎرد‬‫اﯾن‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺑﺗدرﯾﺞ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫وﺟود‬ ‫واﺣد‬ ‫ﮏ‬‫ھﻣﺎن‬‫ﺟرﯾﺎن‬ .‫اﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ِ ‫ﺷدن‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫دﮔرﮔون‬ ‫ﺻور‬ ‫و‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫ﺣﺎﻻت‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫اﺑدی‬ ‫و‬ ‫وﺟودﺛﺎﺑت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﺑرای‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬‫آ‬ ‫ه‬‫ن‬‫ﭼ‬‫راﺣذف‬ ‫ﯾز‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﯾم‬‫ﺗﻐﯾﯾرﻧﺎﭘذ‬ ‫و‬ ‫ﺛﺎﺑت‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣض‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺣذف‬‫ر‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫ھﻣﺎن‬ ، ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫و‬ ‫ﯾر‬‫ﺳﯾدن‬‫ا‬‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ز‬‫ﺑ‬‫ﮫ‬ ‫ا‬ ( ‫ﭼﮕوﻧﮕﯽ‬ ) ‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫ﺣذف‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎدی‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫؛‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ‬‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳت‬‫وﺟود‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺗرادف‬ ‫ظﺎھر‬ ‫ﺣﺳب‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑدﺳت‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫زداﺋ‬ ‫ﻧﺎﺑودی‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫وﺟود‬ ‫از‬ ‫ﺗﻐﯾﯾرزداﺋﯽ‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ، ‫دﯾﮕر‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﻋﺎ‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫از‬ ‫ﯽ‬‫وا‬ ‫ﻟم‬‫ﻓﯾز‬ ‫ﻗﻌﯾت‬‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﻣﺗﺎﻓ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ : ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫زداﺋﯽ‬ ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ : ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ ‫از‬ ‫وﺟودزداﺋﯽ‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫ھﻣﺎﻧﺎ‬‫ﯾزﯾﮏ‬:‫واﺣد‬ ‫وﺟود‬ ! ‫وﺗﻐﯾﯾرﻧﺎﭘذﯾر‬ ‫اﺑدی‬ ‫و‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ‫و‬ ‫ﻓر‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ، ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ﻧﯾز‬ " ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫و‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ " ‫ﻣﻌﻣﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﺟﺎﺳت‬ ‫از‬‫وﭘﺎﺷﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﮔراﯾش‬ ‫اﯾن‬ ، ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﮔراﯾش‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ﺳوی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫وﺟود‬ ‫رﻓﺗن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺟود‬ : ‫ھﺎﺳت‬ ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ِ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫درﺳت‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻋﮑس‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﺑﺳﺗر‬ . ‫اﺷﯾﺎء‬ ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫واﺣد‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ‬
 • 11. ١١ ‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬ ‫ف‬ّ‫ﻣﻌر‬ ، ‫ﻓﯾزﯾﮑﯽ‬ ‫وﺟود‬. ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗﻌرﯾف‬ ‫دراﯾن‬ ‫و‬‫ﯾ‬‫اﻧ‬ ‫ﻌﻧﯽ‬‫د‬ ‫در‬ ‫ﺳﺎن‬‫رک‬ ‫اﺳ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫ﺑﺻورت‬ ‫ﻧﺧﺳت‬ ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎﺑﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻋدم‬‫در‬ ‫ت‬‫ﮔ‬‫از‬ ‫رﯾز‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﻣﺣﺻول‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮥ‬ ‫و‬ ّ ‫ﺣس‬ . ‫ﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺛرت‬ ‫از‬ ‫ﺑردن‬ ‫ﭘﻧﺎه‬ : ‫ﻋدم‬‫اﯾن‬‫ﭘ‬‫ﺳؤ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺎﺳﺦ‬‫ال‬ . ‫ﺑود‬ ‫ل‬ّ‫او‬ ‫ﺑﺳ‬ ‫ﭼون‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ل‬ّ‫او‬ ‫ازﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺛﺎﻧوی‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﮥ‬ ‫ﺑﺻورت‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫م‬ّ‫دو‬ ‫ﺳؤال‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬‫ا‬ ‫و‬‫ا‬ ‫ﯾﺎر‬‫ﺑواﺳط‬ ‫ﺳت‬‫ﮥ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ‬ ‫و‬ ّ ‫ﺣس‬ ‫در‬ ‫ﺗﮑرار‬ ‫ﺟﻧﺑﮥ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻋﻼوه‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫ﺣس‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﻣ‬‫ﺑ‬ ‫ﻧﺟر‬‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﮫ‬‫و‬ ‫ﺑر‬ ‫دال‬ ، ‫اﺳت‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﯽ‬‫ﮐﺛ‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ : ‫ﺷد‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ل‬ّ‫او‬ ‫ﺳؤال‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬‫ﺑﮫ‬ ‫رﺗش‬‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻧزد‬ ‫در‬ ‫اش‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫طرﯾﻖ‬ ‫ﺑدﯾن‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وﻓروﭘﺎﺷﯽ‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺣطﺎط‬‫و‬‫ﻣﺗﺎﻓ‬‫ﯾزﯾﮑش‬ ‫ﮐﻧ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺻرف‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آدم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺳﯾﺑﯽ‬ ‫ھزاران‬ ‫در‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫واﺣده‬ ‫روح‬ ‫ھﻣﭼون‬‫ﺑﮫ‬ ‫د‬‫ﺗ‬‫در‬‫اﻣﮑ‬ ‫ﯾﺞ‬‫ﺎن‬ ‫اش‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻔﮭوم‬ ، ‫ﺳﯾب‬ ‫ازﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫واﺣده‬ ‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾب‬ " ‫روح‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬‫د‬‫رﯾﺎﻓت‬: ‫ﺷود‬ ‫ﻣطﻠ‬ ‫و‬ ‫واﺣدۀ‬ ‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﺳﯾب‬ ‫ﺗﺟرﺑﮥ‬ ‫از‬ " ‫ﺳﯾب‬ ‫ﺿد‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫درﺳت‬‫ﺳﯾب‬ ‫ﻖ‬‫در‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﺳﻠ‬ ‫در‬ ‫ﺳﯾب‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫و‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘذﯾر‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ " ‫ﺳﯾب‬ ‫ﺿد‬ " ‫ظﮭور‬‫ﺿد‬ ‫ﺳﯾب‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﺳﯾب‬ ‫ﺿد‬ ، ‫ﺳﯾﺑﮭﺎ‬ ‫ﺳﻠﮥ‬‫ﺳﯾب‬‫ا‬‫ز‬ ‫ﻧﯾﺳﺗ‬ : ‫دارد‬ ‫ﺟﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھرﭼﻧد‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ! ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﺿد‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﻧوع‬ّ‫ﺳ‬‫ﻣﺟ‬ ‫ﯽ‬: ‫م‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ﺑطن‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ ! ‫ﻋدم‬ ‫ظﮭور‬ " ‫و‬ ‫ﻻﻣﺗﻧﺎھﯽ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫در‬ ‫ﺗﻣﺎﻣﯾﺗش‬ ‫و‬ ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﮐﻣﺎل‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫و‬. ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﮭﻣﯾده‬ " ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫و‬‫د‬‫ر‬‫ﺣ‬ّ‫س‬ ِ ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫ظﮭور‬ ‫ھﻣﺎن‬ " ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ " ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫اﻣری‬ ‫ﮐﺎﻣﻠش‬ ‫و‬ ‫دﻗﯾﻖ‬ ‫ﻓﮭم‬ ‫و‬‫وﺟود‬. ‫اﺳت‬ ‫ﻓﺎﺋﻖ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫ﺟﮭﺎن‬ ِ ‫ﻓﯾزﯾﮑﯽ‬ ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﺑر‬ ‫آﻣدن‬ ‫ﻓﺎﺋﻖ‬ ‫در‬ ّ‫اﻻ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻣﻣﮑن‬ " ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ " ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫درک‬‫آﻣدن‬‫ﻣﺗ‬ ‫ﺑﮫ‬ ،‫و‬ ‫ﺎﻓﯾزﯾﮏ‬ ‫وﺟو‬ ‫درک‬‫و‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﺑدی‬ ‫و‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﺻورت‬ ‫در‬ " ‫ﯾﮏ‬ " ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻧﺟر‬ ‫واﺣدۀ‬ ‫د‬‫اﺛﺑﺎ‬‫ﻗﺎﺑل‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ " ‫ظﮭور‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ " ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ " ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ " ‫ا‬ " ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑرای‬ ‫درک‬"‫اﺳت‬. ‫ظﮭ‬ " ِ ‫ﻣﺣﮑوﻣﯾت‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣﺎﯾش‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ، ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬‫ﺣ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ " ‫ور‬‫ﻘﺎﻧﯾت‬‫اﺛﺑﺎت‬ ‫و‬ِ ‫آ‬ ِ ‫ﻧداﺷﺗن‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺑﺎﺑت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﻧدارد‬ ‫وﺟود‬ ً‫ا‬‫ظﺎھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ ‫و‬ . ‫ﻏﯾب‬‫ﭼ‬ ، ‫ن‬‫ﺑﯽ‬ ‫ﯾزھﺎی‬‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﻧد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫را‬ ‫واﺣدی‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﯾﺎﺑﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﮐﺛرت‬ ‫در‬ ‫ﻣﺗﻧوﻋﯽ‬، ‫ارد‬‫ﮐﻧﻧد‬ ‫اﺛﺑﺎت‬. ‫ظﮭور‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ، ‫ﮐﺛرت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﭼون‬ ‫ھم‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬ ‫اﺳت‬ ( ‫ﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ) " ‫ا‬ " ِ ‫اﺛﺑﺎت‬ ‫و‬‫واﺣ‬ ‫ز‬، ‫اﺳت‬ ‫د‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ، ‫داﺷﺗن‬ ‫وﺟود‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﯾﮑﺳﺎن‬ ‫اﻣری‬ ، ‫ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ‬ ‫و‬ ‫داﺷﺗن‬ ‫وﺟود‬ . ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫در‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬‫ﺛﺎﺑت‬ ‫را‬ " ‫ﯾﮏ‬ " ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺷﮑﺎر‬‫ﺑﺑﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣوده‬‫وراﻧﻧد‬‫ر‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ :‫ا‬‫ﮐﮫ‬ . ‫اﺳت‬ " ‫ﯾﮑﯽ‬ " ‫ﮐدام‬ ‫ھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺎﺋﯽ‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ : ‫اﺳت‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ . ‫اﺳت‬ " ‫ﯾﮑﯽ‬ " ِ‫ت‬‫ذا‬ ِ ‫ﺟﺎوداﻧﮕﯽ‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﻋرﺻﮥ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬
 • 12. ١٢ ‫ذھ‬ ‫درﺑﺎرۀ‬‫ن‬ ‫ﮐﻧدوﮐﺎوی‬ ‫ھر‬ ‫زﯾرا‬ . ‫اﺳت‬ " ‫ﮐﻧدوﮐﺎو‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﮐﻧدوﮐﺎوی‬ " ‫ﻣﺛﺎﺑﮥ‬ ‫ﺑﮫ‬ " ‫ذھن‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ﮐﻧدوﮐﺎوی‬ "‫د‬‫واد‬ ‫ر‬‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ی‬ ‫طرﯾ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺑواﺳطﮫ‬‫ﻣﻔﻌو‬ ‫ﮐﻧدوﮐﺎو‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﮐﻧﻧدۀ‬ ‫ذھن‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺟﺎم‬ ‫ذھن‬ ‫ﻖ‬‫ﻧﯾز‬ ‫ل‬‫اﺳت‬ ‫ذھن‬‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ذھن‬ ‫روﯾﺎروﺋﯽ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫درﺑﺎرۀ‬ ‫ذھن‬ ‫ﮐﻧدوﮐﺎو‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ،‫ذ‬‫ﺑوا‬ ‫ھن‬‫ﺳطﮥ‬ ‫ذھن‬‫آﯾﺎ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﮐﻧدوﮐﺎو‬ ‫اﯾن‬ ‫اول‬ ‫اﺻل‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫و‬ ‫روﯾﺎروﺋﯽ‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫درک‬ .‫ﻣ‬ ‫ﭼﮕوﻧﮫ‬ ‫ذھن‬‫ﺗوا‬ ‫ﯽ‬‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫ﻧد‬ ِ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭘرواﺿﺢ‬ . ‫ھﺳﺗﯾم‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﻠﯽ‬ ‫اﺻل‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣواﺟﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ ‫؟‬ ‫ﺑﺷﻧﺎﺳد‬ ‫را‬ ‫ﺧودش‬‫ﭼ‬‫ﮐ‬ ‫ﻧﯾن‬‫ﻧدوﮐﺎوی‬ ‫اﺣ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻗرار‬ ‫دوﮔﺎﻧﮕﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﻠﯽ‬ ‫اﻣر‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ھﻣﭼون‬‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫در‬ ‫ﺗﻣﺎل‬‫اﯾن‬‫د‬‫وﮔﺎﻧﮕﯽ‬ ‫ﻣﯾ‬‫ﺑ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻣد‬ ‫ﺗواﻧد‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑررﺳﯽ‬ ‫ﻣورد‬ ‫را‬ ‫ازذھن‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫ذھن‬ ‫از‬ ‫ﺧﺷﯽ‬‫د‬‫و‬ ‫ھد‬‫د‬‫اﯾﻧﮑ‬ ‫ﯾﮕر‬‫ﮫ‬ ‫ا‬ ‫ﺗﺻور‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺳوﻣﯽ‬ ‫ﺣﺎﻟت‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧظر‬ ‫زﯾر‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓرا‬ ‫ﺧودش‬ ‫از‬ ‫ذھن‬ ‫ﺗﻣﺎﻣﯾت‬ ‫آﯾﺎ‬‫و‬ ‫ﺳت‬‫آ‬‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ن‬‫آ‬‫ﯾﺎ‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﺗﻣﺎﺷﺎ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻋﻣﻠﮑرد‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫ای‬ ‫آﺋﯾﻧﮫ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺑﺗواﻧد‬ ‫ذھن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ای‬ ‫آﺋﯾﻧﮫ‬ ‫در‬‫ﺷ‬ ‫ﻋﺎﻣل‬ ‫آن‬ ‫ﺧواھﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻣد‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﻣرﮐزی‬ ‫ھﺳﺗﮥ‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬‫ر‬ ‫ﻧﺎﺧت‬‫ﻣورد‬ ‫ا‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻣورد‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ھﻣواره‬ ‫اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ‬ ‫و‬ ‫طﺑﯾﻌﯽ‬ ‫ﺑطور‬ ‫ﺑﺷری‬ ‫ذھن‬ ‫ﻣﻌﻣول‬ ‫ﺑطور‬ . ‫دھﯾم‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬‫ﻼﺣظﮫ‬‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻧ‬ ‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻧده‬ ‫ﺧود‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ذھن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺣﺎﻻ‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗرار‬. ‫ﺑﺷﻧﺎﺳد‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫دﮔﯽ‬‫د‬‫اﯾﻧ‬ ‫ر‬‫ﺳؤال‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫ﭘ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫ذھن‬ ‫ﺷراﯾطﯽ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫و‬ ‫ﭼﮕوﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﭼرا‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺗری‬ ‫ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾدا‬‫؟‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﯽ‬ ‫ﻧﺎ‬ ‫ﺟدی‬ ‫ﺑطور‬ ‫ﻣﯾﻠﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ذھﻧﮭﺎﯾﯽ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫اﻧدک‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺗﺟرﺑﯽ‬ ‫واﻗﻌﯾت‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾل‬‫و‬ ‫آﯾﻧد‬‫ﺣ‬‫ﻘﯾﻘت‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬‫ﺣﺗﯽ‬ ‫ﻣوﺿوﻋﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫ﮐل‬ ‫در‬ ‫ﯾﮑﺑﺎر‬ ‫ﺣﺗﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ذھﻧﮭﺎﯾﯽ‬ ‫اﻧدﮐﻧد‬‫ﺑ‬‫ﻋﻧوا‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﺳﺋ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ن‬‫ﻠﮥ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫م‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣﺳ‬ ‫ﺑطور‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﺑﺷﻧﺎﺳد‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮥ‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ : ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣواﺟﮫ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺗﻔﻧﻧﯽ‬‫ﺗوان‬‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫اﻣر‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫و‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎی‬ " ‫ذھن‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ذھن‬ " ‫ذھ‬ ‫آﯾﺎ‬‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺧوﯾﺷﺗن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺟﻌت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺎز‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ( ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ) ‫ﻏﯾر‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﻣرﺣﻠﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬‫ﮐﻧد‬ ‫ﯽ‬‫م‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣﺳ‬ ‫؟‬‫اﯾﻧﺳت‬ ‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻧوﻣﯾد‬ ‫و‬ ‫ﻗطﻌﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑزرگ‬ ‫ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺳت‬ ‫ﺑن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫وادی‬ ‫در‬ ‫ذھن‬ ‫زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬‫ای‬ ‫ه‬‫ﻧ‬‫ﻣﯾل‬ ‫رﺳد‬‫ﺑ‬‫ﮫ‬ ‫ﺷﻧ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ذھن‬ ‫ھﻧوز‬ ‫زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬‫اﻣﯾدو‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺎﺧت‬‫اﺳ‬ ‫ار‬‫ﻻاﻗل‬ ‫ت‬‫ﻣ‬‫ﯾل‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﮭل‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﺗواﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ذھن‬ ‫ﺗﺎزﻣﺎﻧﯾﮑﮫ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﺟدی‬‫ﻏ‬‫ﺧو‬ ‫ﯾر‬‫و‬ ‫ﻧرﺳد‬ ‫د‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯾزاﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫ﺳﺧن‬ ‫ﮐﻣﺗرﯾن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رو‬ ‫ﻧﮑﻧد‬ ‫اﻋﺗراف‬ ‫آن‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﺧود‬‫ﻧ‬‫ﭘ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺑت‬‫دﯾده‬ ‫ﺧ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ھﺎی‬‫و‬ ‫ﻧﺎﺗواﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺷﮏ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﭘﯾداﻣﯽ‬ ‫ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﮏ‬ ‫ود‬‫ﺟ‬‫ذھ‬ ‫ﮭل‬‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ن‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ذھن‬ ‫رﺟﻌت‬ ‫ﻣﻧﺷﺄ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﻗﺻد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭘدﯾده‬ ‫و‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺟوع‬ ‫در‬ ‫ذھن‬ ‫اﻧﮕﯾزۀ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﺳت‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ‬ ‫ﺳؤال‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫ذھن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫؟‬ ‫ﭼﯾﺳت‬‫آﮔﺎه‬ ‫ارادۀ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ارادی‬ ‫آﮔﺎھﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﻧوز‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دوراﻧﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ﺗوﻟدش‬ ‫ﺑدو‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺷری‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ذھن‬ ‫ﺑﺧودی‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫طﺑﯾﻌﯽ‬ ‫ﺷراﯾط‬ ‫و‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ذاﺗﯽ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫دارای‬ ‫ﻧرﺳﯾده‬ ‫ارادۀ‬ ‫و‬ ‫اﻧﮕﯾزه‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﮐﮫ‬ ، ‫ﮐرد‬ ‫ردﯾﺎﺑﯽ‬ ‫را‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ذھن‬ ‫ﮔﺎﻣﮭﺎی‬ ‫ﻧﺧﺳﺗﯾن‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬‫ﺑﺗواﻧد‬ ‫ذھن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫آﮔﺎھﺎﻧﮫ‬ ‫ذھن‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﺣرﯾم‬ ‫در‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣطﻠﻘ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ‬ ‫اﻣر‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫آﮔﺎھﯽ‬ ‫و‬ ‫اﻧﮕﯾزه‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﻣﮕر‬ ‫ﻧدارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫درک‬ ‫آﻧرا‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﻋﻼﯾﻘﯽ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ذھن‬ ‫ﺑﺗدرﯾﺞ‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑر‬ ‫و‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫ﺑﺳﺗر‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫و‬ . ‫دھﯾم‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ﮔﻧﺟد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻋﻼ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑردن‬ ‫ت‬ّ‫ذ‬‫ﻟ‬ ‫ﻗﺻد‬ ‫ﺑﮫ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺛ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ذھن‬ ‫ﺑﻌدی‬ ‫ﻋﻣﻠﮑردھﺎی‬ ‫آﮔﺎھﺎﻧﮥ‬ ‫ھﺎی‬ ‫اﻧﮕﯾزه‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﺳﻠﻣ‬ ‫ﯾﻖ‬ ‫آﮔﺎھﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺟرب‬ ‫ذھن‬ ‫ﻣﺣور‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘردازد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭘدﯾده‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫و‬ ‫ﺑررﺳﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ف‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫ﻗﺻد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫از‬ ‫ﭘس‬ ‫ذھن‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯾت‬ ‫و‬ ‫ف‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫اﻣر‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧوﺟواﻧﯽ‬ ‫ﺳﻧﯾن‬ ‫از‬ ‫رﺳﯾده‬‫ﺧود‬ ‫ﻧﺎﺧودآﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ذاﺗﯽ‬ ‫ﻋﻣﻠﮑرد‬ ‫ﻣرﺣﻠﮥ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﭘدﯾده‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻗﺑﻠﯽ‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﮥ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗﺑﻠﯽ‬ ‫اﻧﮕﯾزۀ‬ ‫دارای‬ ‫ﺗدرﯾﺞ‬ ‫ﺑﮫ‬ ( ‫ﮐودﮐﯽ‬ ) ‫ﺣﯾﺎﺗش‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫در‬ : ‫ف‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫ﻗﺻد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯾت‬ ‫ھﻣﺎﻧﺎ‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﻧﮕﯾزه‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻗدرﺗﻣﻧدﺗرﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﻋﻣوﻣﯽ‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭘردازد‬ ‫ﻣﯽ‬ ، ‫ﻋﺎطﻔﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﺎﻟﮑﯾت‬‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ‫وادی‬ ‫در‬ ‫ذھن‬ ‫ﮐﻠﯽ‬ ‫ﺧﺻﻠت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ . ‫ﻏﯾره‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﯽ‬ ، ‫اﻗﺗﺻﺎدی‬ ، ‫ﻓرھﻧﮕﯽ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﻧﺎﻣﯾد‬ ‫ﺎره‬ّ‫ﻣ‬‫ا‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫آﻧرا‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻓرھﻧﮓ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﻧﺳت‬ ‫ذھن‬ ‫ﮔری‬ ‫ﺳﻠطﮫ‬ ‫طﺑﻊ‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﺷﮑﺳ‬ ‫ھﻣﺎﻧﺎ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾل‬ ‫و‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ذھن‬ ‫رﺟﻌت‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ای‬ ‫رﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﮭﻣﺗرﯾن‬ ‫از‬‫ف‬ّ‫ﺗﺻر‬ ‫وادی‬ ‫در‬ ‫ذھن‬ ‫ت‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬ " ‫ﺗوﺑﮫ‬ " ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ذھن‬ ‫از‬ ‫وﺿﻌﯾﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻧﺟر‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺎره‬ّ‫ﻣ‬‫ا‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫رﺳواﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬ " ‫اﻧﺎﺑﮫ‬ " ‫ﻣﺎ‬ ‫دﯾﻧﯽ‬ ‫ﻟﻔظ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺟﻌت‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺗوﺑﮫ‬ : ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬