حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

A
alireza behbahaniRestaurant Manager at Biffens à Biffens

عرفان انسان کامل امام زمان فلسفه ظهور سیر و سلوک عرفانی فلسفه ازدواج و زناشوئی لقاءالله تشیّع وحدت وجود عشق عرفانی تأویل قرآن معرفت نفس خودشناسی دجال خلق جدید قیامت آدم و حوا عرفان درمانی امامت شفاعت کرامت عرفان شیعی هرمنوتیک اشراق حکمت فلسفه نجات فمینیزم اگزیستانسیالیزم علم توحید اسلام شناسی ظهور امام زمان ناجی موعود دکتر علی شریعتی نیچه هایدگر صادق هدایت فلسفه سینما فلسفه عشق فلسفه دین فلسفه زندگی خودکشی فلسفه طلاق ولایت وجودی شناخت شناسی معرفت شناسی فلسفه ملاصدرا طب اسلامی حکمت الاشراق معراج مهدی موعود فاطمه شناسی علی شناسی امام شناسی شیطان شناسی خداشناسی تئوسوفی حافظ مولانا روزبهان بقلی مولوی ابن عربی رجعت حسینی فلسفه مرگ ابرانسان زرتشت عرفان حلقه اوشو کریشنامورتی فلسفه نماز اسرار صلوة فلسفه گناه بهشت جهنم برزخ عذاب فلسفه بیماری ایدز امراض لاعلاج عرفان اسلامی تناسخ حکومت اسلامی متافیزیک ماورای طبیعت پدیده شناسی خاتمیت غیبت بوبر یاسپرس ادگار آلن پور علائم ظهور حلاج آفرینش جدید عرفانی زایش عرفانی حقیقت محمدی وجه الله آخرالزمان علی اکبر خانجانی

١
‫ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي‬ ‫ﻓﻨﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻀﻮر‬
‫ﻣﺎر‬ ‫ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ‬ ‫از‬ ‫اﺛﺮي‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ‬‫ﺳﻞ‬
*****
Presence & immortality
Gabriel marcel
‫اﺳﺘﺎد‬‫اﮐﺒﺮﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬
٢
‫اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬
: ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮي‬ ‫و‬ ‫ﺣﻀﻮر‬
: ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ‬‫اﺳﺘﺎد‬‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬
: ‫ﺗﺄﻟﯿﻒ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬1377‫ه.ش‬
:‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬12
٣
‫ِﺮد‬‫ﺧ‬ ‫و‬ ‫ِﻬﺮ‬‫ﻣ‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫ﺑﻨﺎم‬
‫ﻣﻘدﻣ‬‫ﮥ‬‫ﻣﺗرﺟم‬–
) ‫ﻣﺎرﺳل‬ ‫ﮔﺎﺑرﯾل‬Gabriel Marcel‫ﺳﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺗوﻟد‬ ، (١٨٨٩‫ﻣﯾﻼد‬‫ﺳﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺗوﻓﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻓراﻧﺳﮫ‬ ‫در‬ ‫ي‬١٩٧٣.
‫ﻣﻛ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻣﺗﻔﻛري‬ ‫ﻧﺧﺳﺗﯾن‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫داﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻓراﻧﺳﮫ‬ ‫در‬ ‫اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم‬ ‫ﻣﻛﺗب‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬ ‫ﻧﺧﺳﺗﯾن‬ ‫را‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬‫ﭘدﯾد‬ ‫ﺗب‬‫ﺷ‬ ‫ه‬ِ‫ﻲ‬‫ﻧﺎﺳ‬
‫ھ‬ ‫ادﻣوﻧد‬‫و‬‫ﻔﻲ‬‫ﻓﻠﺳ‬ ‫و‬ ‫ﻲ‬‫ادﺑ‬ ‫ﺎس‬‫اﺣﺳ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬‫اﻧدﯾﺷ‬ ِ‫ت‬‫ﺎ‬‫ﺣﯾ‬ ‫وادي‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫آﻟﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳرل‬‫ﯾ‬‫ﻋ‬ ‫در‬ . ‫ود‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻓراﻧﺳ‬‫ن‬‫وي‬ ‫ﺎل‬‫ﺣ‬‫ر‬‫ﺑزرﮔﺗ‬ ‫را‬‫ﯾن‬
‫ﺎي‬‫اﺣﯾ‬ ‫و‬ ‫رح‬‫ط‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺗدوﻟوژﯾﻛﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﻲ‬ ‫ﻣدرن‬ ‫دﯾدﮔﺎھﮭﺎي‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫داﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اروﭘﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻗرن‬ ‫اﯾن‬ ِ‫ﻣدرن‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬‫ﺑﻧﯾﺎ‬ ‫دد‬‫ﻣﺟ‬‫از‬ ‫ﺎي‬‫دھ‬
‫رﻓﺗ‬ ‫ﯾﺎد‬‫ﮫ‬‫ﻣﻘوﻻ‬ ‫و‬ ‫ﭘرداﺧت‬ ‫ﻣذھﺑﻲ‬‫ﺎﺋ‬‫ﻣﻌﻧ‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫را‬ ‫د‬‫ﺟﺎوﯾ‬ ‫ﺎت‬‫ﺣﯾ‬ ‫و‬ ‫رﺳﺗﮕﺎري‬ ، ‫وﺣﻲ‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬ ، ‫ﺻدق‬ ‫ھﻣﭼون‬ ‫ﺗﻲ‬‫ﯾد‬‫ﺑﺧﺷ‬ ‫و‬‫ﻧ‬ ‫ﻲ‬‫و‬
‫و‬ ‫ﭘرس‬‫ﯾﺎﺳ‬ ‫راه‬ ‫ﺑﮭﻣ‬ ‫وان‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻣ‬ ‫را‬ ‫ل‬ ‫ﻣﺎرﺳ‬ . ‫ود‬ ‫ﻧﻣ‬ ‫دﯾﻊ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎراﺗﻲ‬ ‫اﺷ‬ ، ‫درن‬ ‫ﻣ‬ ‫دن‬‫ﺗﻣ‬ ‫در‬ ‫وﻻت‬ ‫ﻣﻘ‬ ‫ن‬ ‫اﯾ‬ ‫ﺎﺗﻲ‬‫ﺣﯾ‬ ‫ت‬ ‫اھﻣﯾ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬‫ﯾﺦ‬ ‫ﺗﯾﻠ‬ ‫ل‬ ‫ﭘ‬‫و‬
‫ﻛ‬ ‫ت‬‫داﻧﺳ‬ ‫ر‬‫ﻣﻌﺎﺻ‬ ‫رب‬‫ﻏ‬ ‫در‬ ‫ﻲ‬‫دﯾﻧ‬ ‫ﺎس‬‫اﺣﺳ‬ ‫و‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫اﺣﯾﺎي‬ ‫ﻧﮭﺿت‬ ‫ﺑﺎﻧﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﯾﻛﻲ‬ ، ‫ﺑرﮔﺳون‬‫دﯾﻧ‬ ‫ﻧﻔﻛري‬‫روﺷ‬ ‫ب‬‫ﻣﻛﺗ‬ ‫ﮫ‬‫ﻲ‬‫ﺧﺎﺻ‬ ِ‫ﻲ‬
‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷدﯾدي‬ ‫ﺷﺑﺎھت‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دروﻧﻲ‬ ‫ﻣﻛﺎﺷﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﺣدﯾث‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آورد‬ ‫ﭘدﯾد‬‫ﺳﻠوك‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾر‬‫ﻋ‬‫در‬ ‫ﺎﻧﻲ‬‫رﻓ‬
‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫از‬ ‫ﮔذري‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ . ‫ﻓﻠﺳﻔﻲ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫داﻧﺳت‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ً‫ﺎ‬‫اﺳﺎﺳ‬ ‫را‬ ‫وي‬ ‫ﻣﻛﺗب‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫رو‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫و‬ . ‫دارد‬ ‫اﺳﻼم‬‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﺗ‬. ‫ﻧﻣود‬ ‫ﻠﻘﻲ‬
‫ﺎل‬ ‫ﺣ‬ ‫ﯾن‬ ‫ﻋ‬ ‫در‬‫را‬ ‫وي‬ ‫وان‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻣ‬‫از‬‫درﺟ‬ ‫ران‬ ‫رھﺑ‬‫ﮫ‬‫ظ‬ ‫از‬ ‫ﮫ‬ ‫ﻛ‬ ‫ود‬ ‫ﻧﻣ‬ ‫داد‬ ‫ﻗﻠﻣ‬ ‫درن‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎن‬ ‫ﺟﮭ‬ ‫در‬ ‫ﻧﻔﻛري‬ ‫روﺷ‬ ‫د‬ ‫ﺿ‬ ‫ت‬ ‫ﻧﮭﺿ‬ ‫اول‬‫ت‬ ‫ﻠﻣ‬
‫اﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﺧردﻣﻧداﻧ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ود‬‫ﮔﺷ‬ ‫د‬‫ﺟدﯾ‬ ً‫ﻼ‬‫ﺎﻣ‬‫ﻛ‬ ‫وﯾﺗﻲ‬‫ﻣﻌﻧ‬ ‫وي‬‫ﺑﺳ‬ ‫ﻲ‬‫راھ‬ ، ‫رن‬‫ﻗ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺣﺎﻛم‬ ‫ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾزم‬‫ﻋرﻓ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫و‬ ‫ﺎﻧﻲ‬
‫ﺻ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧﻧده‬ ‫ﻧﻔوذ‬ ‫ﺑﺷدت‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول‬ ‫ﻣﻧطﻘﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫ھم‬ ‫و‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬. ‫اﺳت‬ ‫ﻣﯾﻣﻲ‬
‫در‬ ‫ﻓراﻧﺳﮫ‬ ‫ﺳﻔﯾر‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣدﺗﮭﺎ‬ ‫ﭘدرش‬ . ‫آﻣد‬ ‫ﺑدﻧﯾﺎ‬ ‫ﻓرھﻧﮓ‬ ‫و‬ ‫ھﻧر‬ ‫اھل‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫ﻣﺗوﺳط‬ ‫اي‬ ‫ﺧﺎﻧواده‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬‫ﻛ‬‫ﻣﺧﺗ‬ ‫ورھﺎي‬‫ﺷ‬‫ﻲ‬‫ﻠﻔ‬
. ‫ﻧﻣود‬ ‫وظﯾﻔﮫ‬ ‫اﻧﺟﺎم‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﻲ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎس‬‫اﺣﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ .‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﺳﭘرده‬ ‫ﻣﺎدرﺑزرﮔش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﻲ‬ ‫ﭼﮭﺎر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻣﺎدرش‬‫اواﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫دري‬‫ر‬
‫ﻋﻣرش‬‫ﻧﻘش‬ ‫آﺛﺎرش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺑود‬ ‫او‬ ‫ﺑﺎ‬‫ﺧﻼﻗ‬‫ﯽ‬‫ﺎﯾ‬‫ﻧﻣ‬ ‫و‬ ‫ﯾﻘﻲ‬‫ﻣوﺳ‬ ، ‫ﻣذھب‬ ، ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧوﺟواﻧﻲ‬ ‫از‬ ‫وي‬ . ‫ﻧﻣود‬ ‫اﯾﻔﺎ‬‫ﻧوﯾﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧﺎﻣ‬ ‫ش‬‫و‬ ‫ﻲ‬
‫ﻋرﺻ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻋﻣرش‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫و‬ ‫ﺷد‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫ھﻧري‬ ‫ﻧﻘد‬‫ﮫ‬‫د‬ ‫وي‬ . ‫ود‬‫ﺑ‬ ‫ﺗدرﯾس‬ ‫و‬ ‫ﺗﺄﻟﯾف‬ ‫و‬ ‫ﭘژوھش‬ ‫ﻣﺷﻐول‬ ‫ﻓرھﻧﮓ‬ ‫وﺳﯾﻊ‬‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫ر‬
‫ﺎﺗو‬‫ﻛ‬ ، ‫ب‬‫ﻣﻛﺗ‬ ‫ﺎﺣب‬‫ﺻ‬ ‫وﻓﻲ‬‫ﻓﯾﻠﺳ‬ : ‫د‬‫ﺷ‬ ‫دﯾل‬‫ﺗﺑ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫و‬ ‫ﺑﻔرد‬ ‫ﻣﻧﺣﺻر‬ ‫اﺳﺗﺎدي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬، ‫ﺎﻟت‬‫رﺳ‬ ‫ﺎﺣب‬‫ﺻ‬ ‫ﻟﯾﻛﻲ‬‫ﻣ‬‫ﯾﻘﻲ‬‫وﺳ‬
‫ﯾﻘﯾﺎﺋﻲ‬‫ﻣوﺳ‬ ‫ﯾر‬‫ﺗﻔﺳ‬ ‫را‬ ‫زرگ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎﻋران‬‫ﺷ‬ ‫ﻌﺎر‬‫اﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺧﻼق‬ ‫داﻧﻲ‬‫ﯽ‬‫ﻣ‬‫ﺗﻘ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫رداز‬‫ﭘ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧﻛﺗ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫دﺳ‬ ‫ر‬‫زﺑ‬ ‫دي‬‫ﻣﻧﺗﻘ‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ﻧﻣ‬‫ھ‬ ‫در‬ ً‫ﺎ‬‫رﯾﺑ‬‫ﮫ‬‫ﻣ‬
‫ھﻧري‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬‫از‬ ‫ك‬‫ﯾ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬ ، ‫داﺷت‬ ‫ﻣﻌطوف‬ ‫ﺑﺧود‬ ‫را‬ ‫ھﻧر‬ ‫ﺑزرﮔﺎن‬ ‫ﻧظر‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣود‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫آﺛﺎري‬‫ا‬‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ﺗﮫ‬‫رﺷ‬ ‫ن‬‫ﯾ‬،
‫ا‬ ‫داﻧﺷﮕﺎھﻲ‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﻣدرﻛ‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎﻓﻲ‬ ‫ﺗﺣﺻﯾﻼﺗﻲ‬ ‫ز‬‫را‬ ‫اش‬ ‫ﻔﮫ‬‫ﻓﻠﺳ‬ ‫راي‬‫دﻛﺗ‬ ‫ز‬‫ھرﮔ‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ﻧﺑ‬ ‫ﺑرﺧوردار‬ ، ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺳطﺢ‬ ‫ﻲ‬‫ﻧ‬‫ﻲ‬‫وﻟ‬ . ‫ت‬‫ﮕرﻓ‬‫ﺎ‬‫ﺑ‬
‫ﺎن‬‫ﺟﮭ‬ ‫ر‬‫ﺳراﺳ‬ ‫اول‬ ‫راز‬‫ط‬ ‫ﮕﺎھﮭﺎي‬‫داﻧﺷ‬ ‫ﻖ‬‫طرﯾ‬ ‫از‬ ‫واره‬‫ھﻣ‬ ‫ﺎل‬‫ﺣ‬ ‫اﯾن‬‫ر‬‫اﯾ‬ ‫و‬ ‫درﯾس‬‫ﺗ‬ ‫راي‬‫ﺑ‬ ‫ﺎﺋﻲ‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧﺎﻣ‬ ‫وت‬‫دﻋ‬‫ﺧﻧراﻧﻲ‬‫ﺳ‬ ‫اد‬
. ‫ﻛرد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫درﯾﺎﻓت‬
‫ﮫ‬ ‫ھﻣ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﻛ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫اي‬ ‫ﮫ‬ ‫ﮔوﻧ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫وي‬ ‫دﮔﺎھﮭﺎي‬‫دﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺎن‬‫ﺑﯾ‬ ‫رز‬‫ط‬‫ﻣﺗ‬ ‫دﮔﺎھﮭﺎي‬‫دﯾ‬ ‫از‬ ‫ري‬‫ﺑﺷ‬ ‫ﺎي‬‫ﮔروھﮭ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔﻛري‬‫روﺷ‬ ‫ﺎي‬‫ﺟﻧﺎﺣﮭ‬‫و‬ ‫ﺎوت‬‫ﻔ‬
‫ﺗﻔ‬ ‫ﻗدرت‬ ‫ﺑﺎ‬ ، ‫روﺷﻧﻔﻛري‬ ‫ﭘدر‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺣﻛم‬ ‫در‬ ‫اروﭘﺎ‬ ‫ﺑﯾﺳﺗم‬ ‫ﻗرن‬ ‫ﺑراي‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺟﻣﻊ‬ ‫ﺳﻔره‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺳر‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫ﻣﺗﺿﺎد‬‫ت‬‫ظرﻓﯾ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫ﻛ‬‫ل‬‫ﺗﺄﻣ‬
‫آ‬ ‫ﺳر‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫روﺣﺎﻧﯾت‬ ‫و‬ ‫ﺧرد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اي‬ ‫اﻟﻌﺎده‬ ‫ﺧﺎرق‬‫ﺷﺗﯽ‬. ‫آورد‬
‫ﻋﻧوا‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫وﯾژﮔﯾﮭﺎي‬ ‫از‬، ‫رب‬‫ﻏ‬ ‫د‬‫ﺟدﯾ‬ ‫و‬ ‫دﯾم‬‫ﻗ‬ ‫ﻔﮫ‬‫ﻓﻼﺳ‬ ‫ر‬‫اﻛﺛ‬ ‫ﺧﻼف‬ ‫ﺑر‬ ‫وي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬ ‫ﯾك‬ ‫ن‬‫ﻓ‬‫وا‬ ‫را‬ ‫ﻔﮫ‬‫ﻠﺳ‬‫رد‬
‫آ‬ ‫ﻛرد‬ ‫ﻣﻧﺗﻘل‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﺳﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾك‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣود‬ ‫ﻣﻌﺎﺻر‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫زﻧدﮔﻲ‬ ‫روزﻣره‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎﺳﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾﺎت‬‫در‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﻧﮭم‬‫ﻗ‬‫ﺎﻟﺑﮭﺎي‬
‫و‬ ‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫درك‬ ‫را‬‫آﻧ‬ ‫ر‬‫ﺑﺷ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺎﺗﻲ‬‫اﺣﺳﺎﺳ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﺑﻠﻛ‬ ‫ك‬‫آﻛﺎدﻣﯾ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯾﭼﯾده‬‫ﻓﻠ‬ ‫ﺎرش‬‫ﻧﮕ‬ . ‫د‬‫ﻧﻣﺎﯾ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫دﯾﻖ‬‫ﺗﺻ‬‫ر‬‫اﻛﺛ‬ ‫وي‬ ‫ﻔﻲ‬‫ﺳ‬ً‫ا‬
‫وار‬ ‫ﮫ‬‫روزﻧﺎﻣ‬ ‫و‬ ‫ل‬‫ﻣﺳﻠﺳ‬ ‫ﺎري‬‫آﺛ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﺟﻣوﻋ‬ ‫ورت‬‫ﺑﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﮫ‬‫روزاﻧ‬ ‫ﺎي‬‫ھ‬ ‫ت‬‫ﯾﺎدداﺷ‬ ‫ورت‬‫ﺑﺻ‬‫وان‬‫ﻋﻧ‬ ‫ت‬‫ﺗﺣ‬»‫ﺎل‬‫ژورﻧ‬‫ﻔﯽ‬‫ﻓﻠﺳ‬«
‫و‬ ‫ﮔوﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺳﺧن‬ ‫روزﻣره‬ ‫و‬ ‫اﻓﺗﺎده‬ ‫ﭘﺎ‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫زﻧدﮔﻲ‬ ‫از‬ ، ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﻛﻲ‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﻋﻣﯾﻖ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﻧﺗﺷر‬‫ر‬‫ر‬ ‫ﮔﻲ‬ ‫وزﻣره‬‫در‬ ‫ا‬
‫اﻋﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺑﻌﺎد‬‫ﻣﺛﺎﺑ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دارﯾد‬ ‫روي‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھم‬ ‫اي‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﮫ‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻛﺎود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫ق‬‫ﮫ‬‫ﯾﺎد‬ ‫از‬ ‫ﻲ‬‫ﯾﻛ‬‫ﺎي‬‫ھ‬ ‫ت‬‫داﺷ‬‫ر‬‫ره‬‫وزﻣ‬
‫ﺎل‬ ‫ﺳ‬ ‫در‬ ‫وي‬١٩۵١‫ﺗﻔ‬ ‫و‬ ‫ﻔﮫ‬ ‫ﻓﻠﺳ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دي‬ ‫ﺟدﯾ‬ ً‫ﻼ‬‫ﺎﻣ‬ ‫ﻛ‬ ‫ﻧت‬ ‫ﺳ‬ ‫ك‬ ‫ﯾ‬ ‫وي‬ ‫ﺎظ‬ ‫ﻟﺣ‬ ‫دﯾن‬ ‫ﺑ‬ . ‫د‬ ‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻣ‬‫ﺎرش‬ ‫ﻧﮕ‬ ‫و‬ ‫ﻔﻲ‬ ‫ﻓﻠﺳ‬ ‫رات‬ ‫ﻛ‬‫و‬‫ﺎت‬ ‫ﺣﯾ‬
‫ﻓﻠﺳﻔﻲ‬‫ﻓﯾﻠ‬ ‫وي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﮭﺎده‬ ‫ﺑدﻋت‬ ،‫ﻓﻠ‬ ‫و‬ ‫زﯾﺳت‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﯾدن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺳوﻓﻲ‬‫زﯾﺳ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺳﻔﻲ‬، ‫ت‬
‫روزﻣر‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫و‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اي‬ ‫ﻓﻼﺳﻔﮫ‬ ‫اﻛﺛر‬ ‫ﺧﻼف‬ ‫ﺑر‬‫ه‬‫ﻔ‬‫ﻓﻠﺳ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫آﺳﻣﺎن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬ ‫ﺷﺎن‬‫ﮫ‬‫ﺎن‬‫ﺷ‬‫ﻊ‬‫واﻗ‬ ‫در‬‫ﻧ‬‫وﻋﻲ‬
. ‫اﺳت‬ ‫ن‬ّ‫ﻧ‬‫ﺗﻔ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗوأم‬ ‫ﻣﻌﯾﺷت‬ ‫اﻣرار‬
‫ﻣ‬ ‫ردي‬‫ﻓ‬ ‫ﺗﻲ‬‫ﺑﺎﯾﺳ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻗﺎﻋدﺗ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑر‬ ‫وي‬ ‫ھﺎي‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫ظﺎھر‬ ‫از‬‫وده‬‫ﺑ‬ ‫ر‬‫اﻣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫س‬‫ﻋﻛ‬ ‫ت‬‫درﺳ‬ ‫ﮫ‬‫آﻧﻛ‬ ‫ﺎل‬‫ﺣ‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫زوي‬‫ﻧ‬
‫و‬ ‫ﻋﺿوﯾت‬ . ‫اﺳت‬‫ﺳﯾﻣﺎي‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر‬ ، ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﻧﮓ‬ ‫دو‬ ‫اوج‬ ‫در‬ ‫ﺣﺗﻲ‬ ‫ﻓراﻧﺳﮫ‬ ‫ﺳرخ‬ ‫ﺻﻠﯾب‬ ‫در‬ ‫وي‬ ‫اﻓﺗﺧﺎري‬ ‫و‬ ‫اﻟﻌﻣر‬ ‫ﻣﺎدام‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯾت‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﺟدﯾد‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوﻓﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺧﺻوص‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫ﯾك‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫وﯾژه‬
٤
‫ﺄﻣﻼت‬‫ﺗ‬ ‫و‬ ‫س‬‫ﻧﻔ‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫اﻣر‬ ‫در‬ ‫وي‬ ، ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑر‬ ‫وي‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﮕوﻧﮫ‬‫دا‬ ‫ﺎص‬‫ﺧ‬ ‫ﺎت‬‫ﺗﺟرﺑﯾ‬ ‫ﺎﻓﯾزﯾﻛﻲ‬‫ﻣﺗ‬ ‫و‬ ‫ﻲ‬‫روﺣ‬‫د‬‫ﺑﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺗﮫ‬‫ﺷ‬‫رت‬
‫اﻧدﯾﺷ‬ ‫در‬ ‫ﺎﯾد‬‫ﺷ‬ ‫او‬ . ‫دارﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺑذول‬ ‫ﺗوﺟﮭﻲ‬ ‫ﺣﺗﻲ‬ ‫ﺑدان‬ ‫ﻣدرن‬ ‫ﻓﻼﺳﻔﮫ‬‫ﮫ‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﻲ‬‫ﺑزرﮔ‬ ‫ر‬‫ﻣﺗﻔﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗﻧﮭ‬ ، ‫رب‬‫ﻏ‬ ‫درن‬‫ﻣ‬‫اﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫د‬‫ﺣ‬ ‫ن‬
‫درﺑﺎر‬ ‫ﺟدي‬ ‫ﺑطور‬‫ه‬‫ﭘ‬ ‫وﺣﻲ‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬‫ﻔﻲ‬‫ﻓﻠﺳ‬ ‫رد‬‫ﺧ‬ ‫ﻖ‬‫طرﯾ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﻲ‬‫وﺣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺗﮫ‬‫ﺗواﻧﺳ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫وده‬‫ﻧﻣ‬ ‫ل‬‫ﺗﺄﻣ‬ ‫ﯾﺎﻣﺑران‬‫ﺗر‬‫دﺳ‬ ‫در‬ ،‫س‬
. ‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﺗﻠﻘ‬ ‫ت‬‫درﯾﺎﻓ‬ ‫ل‬‫ﻗﺎﺑ‬ ‫ﺎﻧﮭﺎ‬‫اﻧﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫راي‬‫ﺑ‬ ‫را‬‫آﻧ‬ ‫و‬ ‫د‬‫دھ‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺣس‬‫دﯾن‬‫ﺑ‬‫وي‬ ‫وان‬‫ﺗ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎظ‬‫ﻟﺣ‬‫ر‬‫ر‬‫ﻓﻛ‬ ‫ط‬‫ﺧ‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ي‬
. ‫ﻣﺳﯾﺣﻲ‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫داﻧﺳت‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬‫ﺎﻛﻲ‬‫ﺧ‬ ‫ﺎت‬‫ﺣﯾ‬ ‫ﯾن‬‫ھﻣ‬ ‫در‬ ‫د‬‫ﺑﺎﯾ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺗواﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎن‬‫اﻧﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻌﺗﻘد‬ ‫وي‬‫ﻣ‬‫درك‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﻖ‬‫وﻓ‬
‫و‬ ‫ردد‬‫ﮔ‬ ، ‫د‬‫ﺧداوﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﺟﻣﻠ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﻲ‬‫ﻏﯾﺑ‬ ‫اﻣور‬ ‫وﺟودي‬‫ود‬‫ﻧﻣ‬ ‫ف‬‫ﻛﺷ‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ود‬‫وﺟ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺎﻣﺑران‬‫ﭘﯾ‬ ‫ودي‬‫وﺟ‬ ‫درت‬‫ﻗ‬ ‫و‬ ‫ﺎم‬‫ﻣﻘ‬‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ه‬
‫را‬ ‫راه‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻗرار‬»‫اﯾﺛﺎري‬ ‫ﻋﺷﻖ‬«‫ا‬ ‫ت‬‫ﻣﺎھﯾ‬ ً‫ﺎ‬‫دﻗﯾﻘ‬ ‫د‬‫ﻣﯾدھ‬ ‫ﮫ‬‫اراﺋ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻲ‬‫ﺗﻌرﯾﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﻧﺎﻣ‬ ‫ﻣﻲ‬‫رﺗ‬‫ﺑ‬‫و‬ ‫راد‬‫ﻣ‬ ‫ﺎط‬‫در‬ ‫د‬‫ﻣرﯾ‬
‫ﻛﺗﺎﺑﻲ‬ ‫آﺷﻧﺎﺋﻲ‬ ‫وي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﺑر‬ ‫آﺛﺎرش‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﺟﺎﺋﻲ‬ ‫از‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗداﻋﻲ‬ ، ‫اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬‫و‬ ‫اﺳﻼم‬ ‫از‬‫ﻋ‬‫اﺳﻼﻣ‬ ‫رﻓﺎن‬‫داﺷﺗﮫ‬ ‫ﻲ‬
‫ﻔ‬‫ﻣﻛﺎﺷ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻌﻠوم‬ ‫ﭘس‬ ‫ﺑﺎﺷد‬‫ﮫ‬‫ﺎﻧط‬‫ھﻣ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫وده‬‫ﺑ‬ ‫اش‬ ‫ﺎﻧﻲ‬‫روﺣ‬ ‫ﺎت‬‫ﺣﯾ‬ ‫در‬ ‫وي‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﻲ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﺗﺟرﺑ‬ ‫و‬ ‫ﻲ‬‫دروﻧ‬‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ور‬
‫اﻛﺗ‬ ‫و‬ ‫دي‬‫ﺗﻘﻠﯾ‬ ‫اي‬ ‫ﺋﻠﮫ‬‫ﻣﺳ‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺗﺟرﺑﯾﺎت‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫ﻣﻧطﻖ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺟزﺋﯾﺎت‬‫آﻛﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺎﺑﻲ‬‫ﺳ‬‫ك‬‫دﻣﯾ‬
‫ﺑﻠﻛ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﺗﻠﻘﻲ‬‫از‬ ‫وي‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺗﻌرﯾﻔﻲ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﺧﺻوﺻ‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اش‬ ‫ﻛﻠﻣﮫ‬ ‫دﻗﯾﻖ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫اي‬ ‫ﻣﻛﺎﺷﻔﮫ‬ ‫ﮫ‬»‫ور‬‫ﺣﺿ‬«‫اراﺋ‬‫ﮫ‬
‫ﺧﺎص‬ ‫ﺗﻌرﯾﻔﻲ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﺧﺎﺻ‬ ‫و‬ ‫اﺳﻼم‬ ‫در‬ ‫ﻣرﯾدي‬ ‫و‬ ‫ﻣراد‬ ‫ﻣﻛﺗب‬ ‫در‬ ‫اﻟﺧﺎص‬‫ﮫ‬‫رب‬‫ﻏ‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫و‬ ‫ادﺑﯾﺎت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗﺷﯾﻊ‬‫ﻗﺎﺑ‬ ‫ﺎﻧﻲ‬‫ﻧﺷ‬‫ل‬
‫ﺳﻘراط‬ ‫و‬ ‫اﻓﻼطون‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺎن‬ ‫ﯾوﻧﺎن‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻣﮕر‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬.
‫ر‬ ، ‫ﺧود‬ ‫ﻣﻛﺎﺷﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫ﭘژوھش‬ ‫ﻣﺳﯾر‬ ‫در‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫داﺷت‬ ‫ﻗرار‬ ‫رل‬ِ‫ﺳ‬‫ُو‬‫ھ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﭘدﯾده‬ ‫ﻣﻛﺗب‬ ‫ﺗﺄﺛﯾر‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫وي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬‫ﺟ‬ ‫ﺑﻛﻠﻲ‬ ‫اھﻲ‬‫د‬‫دﯾ‬
‫د‬ ‫ﺎرﻛت‬‫ﻣﺷ‬ ‫و‬ ‫ذھﺑﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﻼق‬‫اﺧ‬ ، ‫س‬‫ﻧﻔ‬ ‫ت‬‫ﻣﻌرﻓ‬ ، ‫ﺎري‬‫اﯾﺛ‬ ‫ﻖ‬‫ﻋﺷ‬ ‫ﺎس‬‫ﺑراﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫اوﺳ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫رد‬‫ﺑﻔ‬ ‫ر‬‫ﻣﻧﺣﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫آورد‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫را‬‫ﺎت‬‫ﺣﯾ‬ ‫ر‬
‫اي‬ ‫ده‬‫ﭘدﯾ‬ ‫وي‬ ‫ﺎن‬‫ﻋرﻓ‬ ‫ﻟذا‬ . ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻣردم‬ ‫روزﻣره‬‫دﮔ‬‫زﻧ‬ ‫ن‬‫ﺑط‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﻲ‬‫ﻧﻣ‬ ‫زا‬ ‫دﯾر‬‫ﺗﺧ‬ ‫و‬ ‫ﻲ‬‫ﺗﺧﯾﻠ‬ ‫و‬ ‫زوي‬‫ﻣﻧ‬‫را‬ ‫ره‬‫روزﻣ‬ ‫ﻲ‬‫ﻲ‬‫ھ‬
. ‫ﺟوﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ (‫)ﺗراﻧﺳداﻧس‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﺳوي‬
‫درﺑﺎر‬ ‫ﺑﯾﺳﺗم‬ ‫ﻗرن‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫ﭼون‬ ‫ﻛس‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬‫ه‬‫ﯾﺄس‬‫ﯾﭼﮑس‬‫ھ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧﻧﻣوده‬ ‫ﺗﺄﻟﯾف‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﻣﻖ‬ ‫ﺑﺷری‬‫ھ‬‫از‬ ‫او‬ ‫ون‬‫ﻣﭼ‬
‫ﯾﺄس‬ ‫اﯾن‬ ‫اﻋﻣﺎق‬‫ﻧ‬ ‫اﻣﯾد‬ ‫ﻧور‬ ‫دادن‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣوﻓﻖ‬ ، ‫ﮔﻲ‬ ‫اﻓﺳرده‬ ‫و‬‫اﻣري‬ ‫وي‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫ﻟذا‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺑوده‬‫ﻣ‬‫اﻧﺗز‬ ‫و‬ ‫رد‬‫ﺟ‬‫و‬ ‫ﻲ‬‫اﻋ‬
‫ﻧﯾﮭﯾﻠﯾ‬‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫ﺳﺗﻲ‬–‫د‬‫ﭘﯾوﻧ‬ ‫ﺑﮭم‬ ‫را‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﻛﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎدي‬ ‫اﻣور‬ ‫ﻟطﯾﻔﻲ‬ ‫و‬ ‫دﻗﯾﻖ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫و‬ ‫آور‬ ‫ﺣﯾرت‬ ‫ﺑطرز‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ‬‫ز‬‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ده‬
‫ﺑﺎ‬ ‫از‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫را‬ ‫ﻣدرن‬ ‫ﻓﻼﺳﻔﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺳرزﻧش‬ ‫ﺑﺷدت‬ ، ‫دﯾﻧﻲ‬ ‫ﻓطري‬ ‫اﺧﻼق‬ ‫از‬ ‫ﮔرﯾز‬ ‫وادي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫روﺷﻧﻔﻛر‬ ‫و‬‫ﺑت‬‫ﺗ‬‫ن‬‫اﯾ‬ ‫وﺟﯾﮫ‬‫ﮔ‬‫ز‬‫رﯾ‬
‫ﺧود‬ ‫ھﺎي‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺑراي‬ ‫وﺟودي‬ ‫ﻣﺳﺋوﻟﯾت‬ ‫و‬ ‫ﺟدﯾت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬ ‫اي‬ ‫ﻓﻼﺳﻔﮫ‬ ‫را‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫ﻓراوان‬ ‫ﻣﻼﻣت‬‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﻗﺎﺋل‬‫ﺑ‬. ‫ﺎﺷﻧد‬
‫ﻣﺳﺎ‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﯾك‬ ‫وي‬‫ﺋ‬‫ﺑﻠﻛ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬‫رﻓﺗ‬ ‫ﺎد‬‫ﯾ‬ ‫از‬ ‫ﻲ‬‫ﺑﻛﻠ‬ ‫ود‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﻗرﻧﮭ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ود‬‫ﻧﻣ‬ ‫وارد‬ ‫ﻔﻲ‬‫ﻓﻠﺳ‬ ‫دي‬‫ﺟ‬ ‫ر‬‫ﺗﻔﻛ‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻠﻲ‬‫ﺑﯾ‬ ‫وري‬‫اﻣ‬ ‫ﮫ‬‫وده‬‫ﮭ‬
‫وﻓ‬ : ‫ﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭘﻧداﺷﺗﮫ‬‫ﺎ‬‫ﻧﺷ‬ ‫وﺑﻲ‬‫ﺑﺧ‬ ‫و‬ . ‫ﺎﻟﮭم‬‫اﻣﺛ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﺣﻘﯾﻘ‬ ، ‫ﺗﻲ‬‫راﺳ‬ ، ‫ﮭﺎدت‬‫ﺷ‬ ، ‫ﺎه‬‫ﮔﻧ‬ ، ‫ﺄس‬‫ﯾ‬ ، ‫د‬‫اﻣﯾ‬ ، ‫ﻔﺎ‬‫ﺻ‬ ، ‫ﺎ‬‫ﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫داد‬ ‫ن‬‫زم‬‫ﯾﮭﯾﻠﯾ‬
‫اﯾن‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻓﻛﻧده‬ ‫ﺳﺎﯾﮫ‬ ‫ﻣدرن‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﺎذﺑﻲ‬‫ﮫ‬‫ﮔوﻧ‬ ‫ﺎﻣﺑر‬‫ﭘﯾ‬ ‫وي‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬ ‫ﺑدﯾن‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺳﯾﺎن‬‫و‬»‫ر‬‫ذﻛ‬«‫وار‬‫ا‬‫ت‬‫ﺳ‬
‫اﺳ‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻛل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫وي‬ ‫ﻣﺳﺋوﻟﯾت‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬. ‫ت‬
‫ﻧﮭﺿت‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوﻓﻲ‬ ‫ﯾك‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬‫از‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻲ‬‫ﺗﻌرﯾﻔ‬ ‫رﯾن‬‫آﺧ‬ ، ‫ود‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﻣﺷﺎرﻛت‬ ‫اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم‬»‫ود‬‫وﺟ‬«‫ار‬‫ﺑﻛﻠ‬ ‫داد‬ ‫ﮫ‬‫اﺋ‬‫ﻲ‬
‫اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳ‬ ‫ﺳﺎﺋر‬ ‫از‬ ‫ﻣﺗﻔﺎوت‬‫ﯾ‬‫دﯾﮕ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻗﯾﺎس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﻧﺎن‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻏرب‬ ‫ﻣﺷﮭور‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﺎﻟﯾﺳت‬‫ذﯾ‬‫ﭘ‬ ‫از‬ ‫ران‬‫رش‬
‫ﻟﻘب‬»‫اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳت‬«‫ﻛ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻌﺎف‬ ً‫ﻼ‬‫ﻛﺎﻣ‬ِ‫ل‬‫ﻣﺣﺻو‬ ‫ﺑﻠﻛﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺗرادف‬ ‫را‬ ‫وﺟود‬ ‫وي‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﻧد‬»‫راﺑطﮫ‬«‫داﻧﺳت‬ ‫ﻣﻲ‬:‫ر‬‫ﺑ‬ ‫اي‬ ‫راﺑطﮫ‬
‫اﯾﺛﺎري‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫اﺳﺎس‬–‫ﺗ‬‫وھر‬‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫ﻲ‬‫اﻟﮭ‬ ‫ﺎي‬‫اﻧﺑﯾ‬ ‫ب‬‫ﻣﻛﺗ‬ ‫ت‬‫ﺣﻘﯾﻘ‬ ‫وان‬‫ﺑﻌﻧ‬ ‫ذھب‬‫ﻣ‬ ‫ﺎص‬‫ﺧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻘواﺋﻲ‬‫ه‬‫وادي‬ ‫در‬ ‫ﻼﻣﻲ‬‫اﺳ‬ ‫ﺎن‬‫ﻋرﻓ‬‫و‬ ‫ر‬‫ﭘﯾ‬
‫ﻣﻛﺎﺷ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺻﯾرت‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻲ‬ ‫و‬ ‫رﺳﺗﮕﺎري‬ ‫و‬ ‫ﻧﺟﺎت‬ ‫وادي‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫را‬ ‫راه‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬ ‫و‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ، ‫ﻣرﯾدي‬‫روﺣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻔﮫ‬‫ﻣ‬. ‫داﻧد‬ ‫ﻲ‬
‫ﺑ‬ ‫رن‬‫ﻗ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫ﺎﻧﻲ‬‫ﻛﺳ‬ ، ‫ﺎ‬‫ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾ‬ ‫در‬ ‫ﺗﺎﯾن‬‫وﯾﺗﮕﻧﺷ‬ ‫و‬ ‫ﺎن‬‫آﻟﻣ‬ ‫در‬ ‫ﭘرس‬‫ﯾﺎﺳ‬ ‫و‬ ‫دﮔر‬‫ھﺎﯾ‬ ، ‫ﮫ‬‫ﻓراﻧﺳ‬ ‫در‬ ‫ل‬‫ﻣﺎرﺳ‬‫ﺑﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺗم‬‫ﯾﺳ‬‫و‬ ‫ﻧش‬
‫ﺟز‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﻧد‬ ‫رﺳﯾده‬ ‫ﻏرب‬ ‫در‬ ‫ﻣﻌرﻓﺗﻲ‬»‫اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬«‫ﻣﺳﻠﻣﺎﻧ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ . ‫ﯾﺎﻓت‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫ﻧﺎم‬ ،‫ﺷ‬ ‫ﺧﺎﺻﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺎن‬‫ﯾﻌﯾﺎن‬
‫اﻧﺳﺎﻧﮭ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ،‫وظﯾﻔ‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺣﻛم‬ ‫در‬ ‫ﺎ‬‫ﮫ‬‫دﯾﻧ‬‫ﯽ‬‫س‬‫ﺑ‬ ‫ﺎي‬‫ﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ور‬‫ﻛﺷ‬ ‫در‬ ‫ﺎﻧﮭﺎ‬‫اﻧﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﺎﻣﻲ‬‫ﮔﻣﻧ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻌرﻓﺗﻲ‬ ‫و‬‫ﺗ‬‫ب‬‫ﺗﻌﺟ‬ ‫و‬ ‫ف‬‫ﺄﺳ‬
‫ﻣﻌرو‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ‬ ‫اﯾران‬ ‫در‬ ، ‫ﻏرب‬ ‫در‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﭼﻧدم‬ ‫درﺟﮫ‬ ‫ﭘﯾروان‬ ‫ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬‫ت‬‫دﺳ‬ ‫ﯾري‬‫ﺗﻔﺎﺳ‬ ‫ون‬‫ﭼ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻧد‬‫ﭼ‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫دم‬‫ﻧ‬‫ﻧد‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ھم‬ ‫ﻓراوان‬ ‫ﺗﺣرﯾف‬ ‫و‬ ‫ﺗﻔﺎھم‬ ‫ﺳوء‬ ‫ﻣوﺟب‬
‫ﻛﮫ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﺳت‬ ‫ﺑدان‬ ‫اﯾن‬‫ﺣﻘﯾﻘ‬ ‫ب‬‫طﺎﻟ‬ ً‫ا‬‫د‬‫ﺟ‬ ‫ر‬‫اﮔ‬ ، ‫ذھﺑﻲ‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﻣﻠﯾ‬ ‫و‬ ‫وان‬‫ﻋﻧ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ت‬‫ﺗﺣ‬ ‫و‬ ‫ﺎن‬‫ﺟﮭ‬ ‫ﺎي‬‫ﻛﺟ‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫ھر‬‫ت‬‫ﻣﻌرﻓ‬ ‫و‬ ‫ت‬
‫ﺣﻘﯾﻘ‬ ‫آن‬ ‫ﻲ‬‫ﻋرﺑ‬ ‫وان‬‫ﻋﻧ‬ ‫و‬ ‫ﺎم‬‫ﻧ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬ ‫ﺷد‬ ‫ﺧواھد‬ ‫رﺳﺗﮕﺎر‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﻓت‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫وادي‬ ‫از‬ ‫آﻧرا‬ ، ‫ﺑﺎﺷد‬‫د‬‫ﻧداﻧ‬ ‫را‬ ‫ت‬‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ،
. ‫دارد‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ھﻣواره‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬
‫ﻣﻘﺎﻟ‬‫ﺎﺣﺑﻧظر‬‫ﺻ‬ ‫از‬ ‫ﯾﺎري‬‫ﺑﺳ‬ ‫و‬ ‫ل‬‫ﻣﺎرﺳ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﮫ‬‫ﮔﻔﺗ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺧﺗﺻر‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬ ‫دارﯾد‬ ‫روي‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اي‬ ‫ﮫ‬‫ﺣﻛ‬ ‫در‬ ، ‫ان‬‫م‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬ ‫ﻣﻛﺗب‬ ‫و‬ ‫ﻧظرﮔﺎھﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﻛل‬ ‫ﺑر‬ ‫روﺷن‬ ‫و‬ ‫روان‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﻣدﺧﻠﻲ‬
٥
‫ﻣﻌر‬: ‫از‬ ‫ﻋﺑﺎرﺗﻧد‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫وﻓﺗرﯾن‬»‫اﻓﺳﺎﻧ‬‫ﮫ‬‫وﺟود‬«،»‫رھﮕذر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬«،»‫ﺎل‬‫ژورﻧ‬‫ﻔﯽ‬‫ﻓﻠﺳ‬«،»‫ود‬‫ﺑ‬‫داﺷ‬ ‫و‬ ‫ن‬‫ﺗن‬«،»‫دق‬‫ﺻ‬
‫ﺧﻼق‬«»‫ﺧدا‬ ‫ﻣرد‬«،»‫اﻓو‬‫ﺧرد‬ ِ‫ل‬«‫و‬.‫دﯾﮕر‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﻲ‬ ‫و‬ ‫ھﻧري‬ ، ‫ادﺑﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﮫ‬ ‫دھﮭﺎ‬
‫ﺧواﻧﻧد‬ ‫از‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫آﺧر‬ ‫ﻛﻼم‬ ‫و‬‫ه‬‫ﺎﻟ‬‫رﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣطﺎﻟﻌ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ل‬‫ﻛﺎﻣ‬ ‫ﻖ‬‫ﺗﻌﻣ‬ ‫و‬ ‫ل‬‫ﺗﺄﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺻﺑر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧواھش‬ ‫ﻋزﯾز‬‫ردازد‬‫ﺑﭘ‬ ‫ﮫ‬‫و‬‫ر‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬
‫اداﻣﮫ‬ ‫ﺧواﻧدن‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫ﻧﺷده‬ ‫ﻣﻔﮭوم‬ ‫روﺷن‬ ‫ﺑطور‬ ‫ﭘﺎراﮔراﻓﻲ‬‫د‬ ‫وان‬‫ﺗ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫را‬ ‫رﺳﺎﻟﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫اﯾﻧﺻورت‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫در‬ . ‫ﻧدھد‬‫ﯾم‬‫ﻧ‬ ‫دت‬‫ﻣ‬ ‫ر‬‫ﺳ‬‫ﺎﻋت‬
‫رواﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻲ‬‫دروﻧ‬ ‫و‬ ‫ودي‬‫ﺧ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣﺳوس‬ ً‫ا‬‫ﺷدﯾد‬ ‫رﺳﺎﻟﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺑﺣث‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬ . ‫ﻧﻛرد‬ ‫درك‬ ‫ھم‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫ﺧواﻧد‬‫ذ‬‫ﻟ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﻲ‬‫ا‬
‫ﮫ‬‫ﻣﻘوﻟ‬ ‫ﮫ‬‫ﭼ‬ ‫از‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﻧده‬‫ﻧوﯾﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫ﻓﮭﻣﯾ‬ ‫وان‬‫ﺗ‬ ‫ﻲ‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﻲ‬‫ﺣﺗ‬ ‫اﯾﻧﺻورت‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫در‬ ‫ﺷود‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﻣﺣﺳوس‬ ‫ﺑطور‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ‬‫اي‬‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺧن‬‫ﺳ‬
‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﺣﻘﺎﯾﻖ‬ ً‫ﻻ‬‫اﺻو‬ .‫ﻛﻧد‬ ‫ﺛﺎﺑت‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮔوﯾد‬»‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬«ً‫ﺎ‬‫طﺑﯾﻌﺗ‬ ‫و‬ ‫اﻧد‬ ‫اﯾﻧﮕوﻧﮫ‬‫ﻛ‬‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺳﻲ‬‫وادي‬
‫ﺑﻛ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ھﺎﺋﻲ‬ ‫ﺑرداﺷت‬ ‫ھم‬ ‫اﮔر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺣروم‬ ‫ﺑﻛﻠﻲ‬ ‫ھم‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫ﻧوع‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻓﮭم‬ ‫از‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎس‬‫ط‬‫رﺑ‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ﻠﻲ‬‫و‬‫ﺦ‬‫ﻣﺳ‬
‫اﯾﻧﺣﺎل‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬‫داده‬ ‫ﻣﺗن‬ ‫داﺧل‬ ‫در‬ ‫ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﻲ‬ ‫ﻣوارد‬ ‫ﺑرﺧﻲ‬ ‫در‬‫ﻋﻧو‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫آﻣده‬ ‫ﭘراﻧﺗز‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ام‬‫ان‬»‫رﺟم‬‫ﻣﺗ‬«‫ﻣ‬‫ﺧص‬‫ﺷ‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬
‫او‬ ‫ﻣﯾر‬‫ﺿ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫را‬ ‫ري‬‫ﺑﺷ‬ ‫ت‬‫ﺣﻘﯾﻘ‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ﻋﺎدت‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫رﺳﺎﻟﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫اي‬ ‫ﻧﻛﺗﮫ‬‫رد‬‫ﻣﻔ‬ ‫ﺧص‬‫ﺷ‬ ‫ل‬
‫در‬ ‫وي‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫ﺟﻣﻠﮕﻲ‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫زﯾرا‬ ‫دارد‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ (‫ﺧودش‬ ‫)ﯾﻌﻧﻲ‬‫ﺧود‬ ‫وادي‬–‫ﺷﻧﺎ‬‫ﺳﻲ‬‫وﻗﺗ‬ ‫وارد‬‫ﻣ‬ ‫اﻛﺛر‬ ‫در‬ ‫ﻟذا‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻲ‬
‫از‬»‫ﻣن‬«‫ﮔوﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺳﺧن‬»ِ‫ﻣن‬«. ‫اﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬
‫د‬ ‫ﺎراﮔراف‬‫ﭘ‬ ‫ك‬‫ﯾ‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﺳﺗﻔﺎده‬ ‫طوﯾﻠﻲ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻲ‬ ‫در‬ ‫ﭘﻲ‬ ‫ﺟﻣﻼت‬ ‫از‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻧﮕﺎرش‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬‫ﺟ‬ ‫ك‬‫ﯾ‬ ‫م‬‫ﺣﻛ‬ ‫ر‬‫ﮫ‬‫ﻣﻠ‬
‫اﻣﻛﺎن‬ ‫ﺣد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛرده‬ ‫ﺳﻌﻲ‬ ‫ﻣﺗرﺟم‬ . ‫ﻓﻌل‬ ‫و‬ ‫ﻓﺎﻋل‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬. ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﺟﺑران‬ ‫ﺗرﺟﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬
‫ﻟﻘﻣ‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺣﻛم‬ ‫در‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛل‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻧﮭﺎﯾﺗ‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ور‬‫ﺧ‬ ‫رب‬‫ﺿ‬ ‫ك‬‫ﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬‫وﻟ‬ ‫ل‬‫ﻛﺎﻣ‬ ‫ش‬‫آراﻣ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫واﺣد‬‫ا‬ . ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ده‬‫ت‬‫ﺑﺎﺑ‬ ‫ز‬
. ‫طﻠﺑم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭘوزش‬ ‫ﻋزﯾز‬ ‫ﺧواﻧﻧدﮔﺎن‬ ‫از‬ ‫اﺧﯾر‬ ‫ﺗوﺿﯾﺣﺎت‬ ‫اﯾن‬
‫اﻛﺑ‬ ‫ﻋﻠﻲ‬‫ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﻲ‬ ‫ر‬
‫آﺑﺎن‬‫ﻣﺎه‬١٣٧٧‫ه.ش‬
٦
»‫ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي‬ ‫ﻓﻨﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻀﻮر‬«
١٩۵١
‫ﻣﺎرﺳﻞ‬ ‫ﮔﺎﺑﺮﻳﻞ‬
‫ﺟﮭﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷوﯾم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫اﯾن‬ ‫دﭼﺎر‬ ‫ﺑﺧﺻوﺻﻲ‬ ‫ﻣواﻗﻊ‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫از‬ ‫ﯾك‬ ‫ھر‬‫ا‬ ‫داده‬ ‫ب‬‫ﺗرﺗﯾ‬ ‫اي‬ ‫ﮫ‬‫ﺑﮕوﻧ‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ن‬‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫ﺳ‬‫ا‬
‫ﺣﺿور‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اي‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫از‬ . ‫ﺷوﯾم‬ ‫وﺳوﺳﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧﻲ‬ ‫ﺑد‬ ‫و‬ ‫ﯾﺄس‬ ‫ﺑﺳوي‬ ً‫ا‬‫ﻣﺳﺗﻣر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دھد‬ ‫ﭘرورش‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫اﻓﺷﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑذر‬ ‫طوري‬‫ﮫ‬‫وﺳوﺳ‬ ‫اﯾن‬
‫ﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫از‬ ‫واﺟﻲ‬‫اﻣ‬ ‫ون‬‫ھﻣﭼ‬ ، ‫آن‬ ‫ت‬‫ﺗﻘوﯾ‬ ‫ت‬‫ﺟﮭ‬ ‫در‬ ‫ده‬‫ﺷ‬ ‫ﭘذﯾرﻓﺗﮫ‬ ‫ﺗﺣرﯾﻛﺎت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﻧظر‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫در‬‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎﻻ‬‫ﺑ‬ ‫و‬
‫ھﺟ‬ ‫و‬ ‫آﯾﻧد‬‫درﺑﺎر‬ ً‫ﻼ‬‫ﻗﺑ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﺋﻲ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺣﺎﺻره‬ ‫را‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫آورﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫وم‬‫ه‬»‫ﺷدن‬ ‫ﻣﺣﺎﺻره‬‫د‬‫ﯾﺄس‬ ‫ر‬«‫ﻧ‬ ،‫وﺷﺗم‬.
‫و‬ ‫ﻛﺳﺎﻟت‬ ‫و‬ ‫رﺧوت‬ ‫ﮔذراي‬ ِ‫ت‬‫ﻟﺣظﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﺣﺎﻟت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﻲ‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫در‬‫دﮔﻲ‬‫زﻧ‬ ‫وﻗﺗﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎي‬‫ھ‬ ‫ﺑﺳت‬ ‫ﺑن‬
‫ﺧود‬ ‫ﺣﺎﻻت‬ ‫اﯾن‬ ! ‫ﮔﺎه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ﻛﺷﯾدﻧﮭﺎي‬ ‫آه‬ ‫؛‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﻣﺛﺎﺑ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬‫ﮫ‬‫ور‬‫ظﮭ‬ ‫ﮫ‬‫ﻋرﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ري‬‫ﻣﮭ‬ ‫ﻲ‬‫ﺑ‬ ّ‫د‬‫اﺷ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﺷﻛﺎر‬ ‫ﻟﺣظﺎﺗﻲ‬
‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻲ‬‫ﻓرﯾﺑ‬ ‫ﺎي‬‫ھ‬ ‫رده‬‫ﭘ‬ ‫ودن‬‫ﻧﻣ‬ ‫رد‬‫ط‬ ‫و‬ ‫ردن‬‫ﻛ‬ ‫ﭘﺎره‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظرم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آورم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﯾﺎد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻟﺣظﺎﺗﻲ‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫رﺳﯾده‬
‫ﺗ‬ ‫ل‬‫ﻗﺎﺑ‬ ‫و‬ ‫دار‬‫ﭘﺎﯾ‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺧودم‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛردم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻼش‬ ، ‫ﻛرد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺧﻔﻲ‬ ‫ﻧظرم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫زﻧدﮔﻲ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﻲ‬‫در‬ . ‫آورم‬ ‫راھم‬‫ﻓ‬ ‫را‬ ‫ﻲ‬‫ﺣﻣﻠ‬
‫د‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻧﮓ‬ ‫ﺳ‬ ‫و‬ ‫ده‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺦ‬ ‫ﻣﺳ‬ ‫و‬ ‫ﺎن‬ ‫ﺑﯾﺟ‬ ‫ورت‬ ‫ﺻ‬ ، ‫دﮔﻲ‬ ‫زﻧ‬ ‫ﺎه‬ ‫ﻧﺎﮔ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﻛ‬ ‫وﺋﻲ‬ ‫ﮔ‬ ‫ﺎت‬ ‫ﻟﺣظ‬ ‫آن‬‫ه‬»‫ﺎ‬ ‫دوﺳ‬ِ‫ﻣ‬«) ‫د‬ ‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﻋرﺿ‬ ‫ن‬ ‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫را‬-
Medusa‫اﺳت‬ ‫زﻣﯾﻧﻲ‬ ‫زﯾر‬ ‫ﻏول‬ ‫ﯾك‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺎن‬ ‫ﯾوﻧﺎن‬ ‫ھﺎي‬ ‫اﺳطوره‬ ‫در‬–‫وﻧﮕر‬‫اﻓﺳ‬ ‫درت‬‫ﻗ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫رﺳﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﻧظر‬ . (‫ﻣﺗرﺟم‬
‫ﺗﻣ‬ ‫را‬ ‫راﺳﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻋطش‬ ،‫ﺎز‬‫اﺟ‬ ‫ﺑﺧودم‬ ‫ھرﮔز‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻋطﺷﻲ‬ ‫آن‬ ، ‫ﺑﻛﺷﺎﻧد‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﺧدﻣت‬ ً‫ﺎ‬‫ﺎﻣ‬‫ه‬‫ود‬‫ﺧ‬–. ‫دھم‬‫ﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻓرﯾﺑ‬
‫؛‬ ‫ود‬‫ﺷ‬ ، ‫ﺎن‬‫ﻗﮭرﻣ‬ ‫ﺎﻟت‬‫اﺻ‬ ‫ﻔﮫ‬‫ﻓﻠﺳ‬ ‫ك‬‫ﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫دﯾل‬‫ﺗﺑ‬ ‫د‬‫ﺗواﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺑﺧواھد‬ ‫اﮔر‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﺳﻠﻣ‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺗراژﯾك‬ ‫و‬ ‫ﺑدﺑﯾﻧﺎﻧﮫ‬ ‫ﺑﻐﺎﯾت‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ‫ﯾك‬ ‫اﯾن‬
‫ھﻧﮕﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫رھﻧﻣون‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺧودﻛﺷﻲ‬ ‫ﺑﺳوي‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫وﻟﻲ‬، ‫ذل‬‫ﻣﺑﺗ‬ ‫ت‬‫ﺑﻐﺎﯾ‬ ‫ﺎﻧﻲ‬‫ﺟﮭ‬ ‫ﮫ‬‫ﻋﻠﯾ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﻧﺑردش‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﮔردﯾده‬ ‫ﺳﺎﻗط‬
‫ﯾ‬ ‫ون‬‫اﻓﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ل‬‫ﻣﻘﺎﺑ‬ ‫در‬ ‫ﻛردن‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣت‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧم‬ ‫ﻛﺷف‬ ‫ام‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﺗﻌﮭد‬ ‫آﺛﺎرم‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺟﻣوع‬ ‫در‬‫ﺎن‬‫اﻣﻛ‬ ، ‫ﺄس‬‫ذﯾر‬‫ﭘ‬
‫ﮔردن‬ ‫ﺗواﻧم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬»‫ﻣدوﺳﺎ‬«‫ﺎب‬‫ﭘرﺗ‬ ‫ب‬‫ﻋﻘ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫وﯾﻧﻲ‬‫ﻧ‬ ‫ب‬‫ﻓرﯾ‬ ‫ك‬‫ﯾ‬ ‫در‬ ‫ودم‬‫ﺧ‬ ‫ﮫ‬‫اﯾﻧﻛ‬ ‫دون‬‫ﺑ‬ ‫ﺑﺷﻛﻧم‬ ‫را‬ ‫ھﯾوﻻ‬ ‫ي‬‫ا‬ ‫از‬ . ‫وم‬‫ﺷ‬‫ن‬‫ﯾ‬
‫ﻧوع‬ ‫از‬ ‫ﺳﺎرﺗر‬ ‫ﭘل‬ ‫ژان‬ ‫اي‬ ‫اﺳطوره‬ ‫ﺗﯾپ‬ ‫اﮔر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺧواھم‬ ً‫ا‬‫ﻓور‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬»Orestes«‫وع‬‫ﻧ‬ ‫از‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫راي‬‫ﺑ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬»Perseus«
‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﺋوال‬‫ﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫وﯾم‬‫ﮔ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻠﻲ‬ ‫ﺑطور‬ ‫را‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬»Andromeda«‫ﺎﺋﻲ‬‫اﺑ‬ ، ‫ت‬‫ﭼﯾﺳ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫راي‬‫ﺑ‬. ‫دارم‬‫ﻧ‬
)orestes-‫ﯾ‬ ‫اي‬ ‫طوره‬‫اﺳ‬ ‫ﺎن‬‫ﻗﮭرﻣﺎﻧ‬ ‫از‬ ‫ﻲ‬ ‫ﯾﻛ‬ ‫ﺎم‬‫ﻧ‬‫ﮫ‬ ‫ﻛ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺗﺎن‬‫ﺑﺎﺳ‬ ‫ﺎن‬‫وﻧ‬‫ﺑ‬‫ل‬ ‫ﻗﺗ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫را‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﺎدر‬‫ﻣ‬ ، ‫درش‬‫ﭘ‬ ‫ون‬‫ﺧ‬ ‫ﺎص‬‫ﻗﺻ‬ ‫راي‬
‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺑﺎھت‬‫ﺷ‬ ‫ﻲ‬‫ﺑ‬ ‫ﯾت‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ . ‫ﺎﻧﯾد‬‫رﺳ‬»‫ت‬‫ھﺎﻣﻠ‬«. ‫ت‬‫ﻧﯾﺳ‬perseus-‫ﻧ‬‫ﺎن‬‫ﯾوﻧ‬ ‫اي‬ ‫طوره‬‫اﺳ‬ ‫ﺎن‬‫ﻗﮭرﻣﺎﻧ‬ ‫از‬ ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫ﻲ‬‫ﯾﻛ‬ ‫ﺎم‬‫ﻧ‬ ‫ز‬‫ﯾ‬
‫ﻣﻠﻛﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺎن‬Andromeda‫اﺳﺎرت‬ ‫از‬ ‫را‬‫ﻏ‬‫ﺎم‬‫ﺑﻧ‬ ‫ﺧواري‬ ‫آدم‬ ‫ول‬medusa‫ﺑﺎ‬‫ﺷ‬ ‫ﺎن‬‫ﻗﮭرﻣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ . ‫داد‬ ‫ﺎت‬‫ﻧﺟ‬‫ھﺗﻲ‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬
‫دارد‬ ‫ﻓردوﺳﻲ‬ ‫ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺳﯾﺎوش‬–(‫ﻣﺗرﺟم‬
‫ل‬‫ﺗﺣﻠﯾ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬‫ﺗﺟزﯾ‬ ‫د‬‫ﻗﺻ‬ ‫ﺎ‬‫اﯾﻧﺟ‬ ‫در‬ . ‫ت‬‫ﭼﯾﺳ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ﻧظر‬ ‫در‬ ‫ﯾﺄس‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﻲ‬ ‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ّم‬‫ﮭ‬‫ﻣ‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫دﻗﯾﻖ‬ ‫ﺷرح‬ ‫اﻣﺎ‬‫ر‬‫ﺎﻧﮫ‬‫واﻧﺷﻧﺎﺳ‬‫را‬
‫ﻛﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺎم‬‫ﺗﻣ‬ ‫ور‬‫ﺑط‬ ‫ﺋﻠﮫ‬‫ﻣﺳ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ . ‫ﯾﺎﺑم‬ ‫راه‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬ ‫ﯾﺄس‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫ﻋﻣﻖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧواھم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﻠﻛﮫ‬ ‫ﻧدارم‬‫وﻋﻲ‬‫ﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ‫ﺎل‬‫اﻧ‬‫ﮫ‬‫دﯾﺷ‬
‫ﺎ‬‫ﺟرﯾ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫اي‬ ‫ﮫ‬‫اﻧدﯾﺷ‬ ، ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﮫ‬‫دورﮔ‬ ‫اي‬ ‫ده‬‫ﭘدﯾ‬ ‫ﺄس‬‫ﯾ‬ . ‫ﺎﺋﻲ‬‫ﺧودﻧﻣ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬‫ﻋﺎرﺿ‬ ‫از‬ ‫وﻋﻲ‬‫ﻧ‬ ً‫ﻼ‬‫ﺎﻣ‬‫ﻛ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬‫د‬‫آﻣ‬ ‫د‬‫ﭘدﯾ‬ ‫ن‬‫ﻧش‬
‫ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧ‬ ‫ﺗﺻور‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻋﻛس‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫درﺳت‬ ‫ھم‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫و‬ ، ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻌﺎرﻓﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎرﺿﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬، ‫ھﺎ‬ ‫ﻧﺳل‬ ‫ﻲ‬‫وأم‬‫ﺗ‬
‫د‬ ‫ﻋﻣﻠﻛرد‬ ‫و‬ ‫ﻣﻛﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ھﺎي‬ ‫اﯾده‬ ‫ﺑﺎ‬‫از‬ ‫ﯾﺄس‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫)اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﯾﻔﺎ‬ ‫اي‬ ‫ﻛﻧﻧده‬ ‫ﺗﻌﯾﯾن‬ ‫ﻧﻘش‬ ، ‫آن‬ ‫ر‬‫ا‬‫آﻏﺎز‬ ‫ﻧدﯾﺷﮫ‬‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬
‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫ﺳﭘس‬ ‫و‬ ‫ھﺎﺳت‬ ‫ﻧﺳل‬ ‫ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻛﺎﻧﻲ‬ ‫ﺷراﯾط‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اي‬ ‫ﻋﺎرﺿﮫ‬ ‫از‬–‫ﻣ‬(‫ﺗرﺟم‬
‫ﺟﻠو‬ ‫ﻣﺟﺑورم‬ ، ‫وﺿﻊ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﻣوﺛﻘﻲ‬ ‫ﺗﺻوﯾر‬ ‫ﺑراي‬‫ه‬‫ﺛﺑ‬ ‫دﻓﺗر‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آورم‬ ‫ﺑﺧﺎطر‬ ‫را‬ ‫ﺗوﺻﯾﻔﻲ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻏﯾر‬‫ر‬ ‫ﻧﺎد‬‫اﺳ‬ ‫ت‬‫ﻛﺎر‬‫آﺷ‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﺳ‬‫ﻲ‬‫ﻣ‬
. ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫آﺷﻛﺎر‬ ‫ﻗﺑرﺳﺗﺎن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دﻓن‬ ‫و‬ ‫ﻛﻔن‬ ‫ﻣراﺳم‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫از‬ ‫ﺑدﺗر‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﺟﻠوه‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﻧظر‬ . ‫ﺷود‬‫ﺷ‬‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎﯾد‬‫ل‬‫دﻟﯾ‬
‫ﻣﺛﺎﺑ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷده‬ ‫اﻧﺑﺎر‬ ‫ﺗل‬ ‫اﺳﻧﺎد‬ ‫ﻛﮫ‬‫ﮫ‬. ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﺣﺳوب‬ ، ‫اﺑدﯾت‬ ‫ﺑراي‬ ‫اي‬ ‫ﻛﺎراﻧﮫ‬ ‫رﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫وﻗﯾﺢ‬ ‫ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﻲ‬
‫ﺷ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﺟﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﺎ‬‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ً‫ﺎ‬‫دﻗﯾﻘ‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻣﻛن‬ ‫ﺑراﯾم‬ ‫را‬ ‫ﯾﺄس‬ ‫از‬ ‫ﺧﺎﺻﻲ‬ ‫ﻓﮭم‬ ، ‫ﺗﺻورات‬ ‫اﯾن‬ ‫ود‬
‫ده‬‫ﮔردﯾ‬ ‫ﻲ‬‫روﺣ‬ ‫ﻖ‬‫ﻋﻣﯾ‬ ‫ت‬‫ﺟراﺣ‬ ‫ﺎر‬‫دﭼ‬ ‫ري‬‫دﯾﮕ‬ ‫ﺧص‬‫ﺷ‬ ‫ك‬‫ﯾ‬ ‫رگ‬‫ﻣ‬ ‫طﮫ‬‫ﺑواﺳ‬ ‫ﺑﭼﮕﻲ‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﮭﯾﯾﺞ‬ ‫را‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ﻣن‬ ‫وﺟود‬
‫ﺗردﯾد‬ ‫ﺑدون‬ . ‫داد‬ ‫رخ‬ ‫ام‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﻲ‬ ‫ﭼﮭﺎر‬ ‫ﺳن‬ ‫ﺣدود‬ ‫در‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻣﺎدرم‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﺑواﺳطﮫ‬ ‫؛‬ ‫اﺳت‬‫ام‬ ‫دﮔﻲ‬‫زﻧ‬ ‫ل‬‫ﻛ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺑﮕوﯾم‬ ‫ﺗواﻧم‬ ‫ﻣﻲ‬
‫اي‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﺑﺎﺣﺛ‬ ‫در‬ ‫ﻣرا‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اي‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﺷﻛل‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﺗﺄﺛﯾر‬ ‫ﺗﺣت‬ ، ‫روﺣم‬ ‫ﺗﻣﺎﻣﯾت‬ ‫و‬
‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﻘﺎﺑﻠ‬ ‫در‬»‫وﯾك‬‫ﺑروﻧﺷ‬ ‫ون‬‫ﻟﺋ‬«‫ﺎل‬‫ﺳ‬ ‫در‬ ، ‫داد‬ ‫رار‬‫ﻗ‬ ‫ﺎرت‬‫دﻛ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫وط‬‫ﻣرﺑ‬ ‫راﻧس‬‫ﻛﻧﻔ‬ ‫در‬١٩٣٧‫وﯾك‬‫ﺑروﻧﺷ‬ ‫ون‬‫)ﻟﺋ‬ .–‫وف‬‫ﻓﯾﻠﺳ‬
‫ﻣﻌﺎﺻر‬ ‫ﻓراﻧﺳوي‬‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾر‬‫ﺗﻔﺳ‬ ‫ﻲ‬‫رﯾﺎﺿ‬ ‫د‬‫ﻗواﻋ‬ ‫و‬ ‫ول‬‫اﺻ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫را‬ ‫ري‬‫ﺑﺷ‬ ‫ﮫ‬‫اﻧدﯾﺷ‬ ‫ﺎن‬‫ﺟرﯾ‬ ‫ل‬‫ﻛ‬ ‫اش‬ ‫ﻔﮫ‬‫ﻓﻠﺳ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬٠
‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ود‬‫ﺑ‬ ‫د‬‫ﻣﻌﺗﻘ‬ ‫و‬ ‫رد‬‫ﻣﯾﻛ‬ ‫رزﻧش‬‫ﺳ‬ ‫ﺗم‬‫ھﺳ‬ ‫ل‬‫ﻗﺎﺋ‬ ‫ت‬‫اھﻣﯾ‬ ‫د‬‫ﺣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫ودم‬‫ﺧ‬ ‫رگ‬‫ﻣ‬ ‫ﺑراي‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫ﺑﺧﺎطر‬ ‫ﻣرا‬ ‫وي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﻧﮕﺎﻣﻲ‬ . (‫ﻣﺗرﺟم‬
٧
‫ﻗﺎطﻌﯾت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣن‬ ، ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻗﺎﺋل‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﻧوع‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫اھﻣﯾﺗﻲ‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﺧودش‬‫ﻛﮫ‬ ‫دادم‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫او‬ ‫ﺑﮫ‬»‫ﻣرگ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫دارد‬ ‫اھﻣﯾت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬
‫دارﯾم‬ ‫دوﺳﺗش‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﺑﻠﻛﮫ‬ ، ‫ﺗو‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣن‬«.‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬
‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺷده‬ ‫طرد‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﺑواﺳطﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫راﺳﺧﻲ‬ ‫ﻋﻘﯾده‬ ‫ﻣن‬ ‫وﺟود‬ ‫در‬ ‫اﮔر‬ . ‫ﺧﯾزد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻣرگ‬ ‫و‬
‫د‬‫ﺧواھ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺎﻧﻲ‬‫ﺟرﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﭘﺎﯾداري‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﺟﺎﺋﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﻠﻌﯾده‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﺑواﺳطﮫ‬
. ‫ﮔردد‬ ‫ﭘﯾروز‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻏﺎﻟب‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﺗﺿﻌﯾف‬ ‫آﻧرا‬
‫درﺑﺎر‬ ‫ﻣن‬ ‫ھﺎي‬ ‫واﻛﻧش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻧظر‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ً‫ﺎ‬‫اﺳﺎﺳ‬‫ه‬»‫اﻣﯾد‬«‫ﻛ‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫در‬ ‫واﻗﻌﯾﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺷد‬ ‫ﻣﻧﺗﺷر‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫ﻣدﺗﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬‫ﻠﯾ‬‫ﮫ‬‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎرم‬‫آﺛ‬‫ﺑ‬‫د‬‫ﺎﺷ‬
‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫دارد‬‫ﻧ‬ ‫ر‬‫اﻣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎرﻧﻲ‬‫ﺗﻘ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫در‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﯾده‬ ‫ﺑوﺿوح‬ ،»‫اﻣﯾ‬ ‫ﻲ‬‫ﺷﻧﺎﺳ‬ ‫ده‬‫ﭘدﯾ‬‫د‬«‫دو‬ ‫در‬ ‫را‬‫ران‬
‫ﺳﺎل‬ ‫در‬ ، ‫دادم‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ، ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﻧﮓ‬١٩۴٢‫ﭘدر‬ .‫ﻧﻛﻧم‬ ‫اﺷﺗﺑﺎه‬ ‫اﮔر‬ ، ‫ﻟﯾون‬ ‫در‬»‫ﻟوﺑﺎك‬ ‫دي‬«‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣﺎه‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ﻛﮫ‬‫ودم‬‫ﺑ‬ ‫ﻛرده‬ ‫دﯾدارش‬
‫ﯾ‬ ‫در‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧواﺳت‬ ‫ﻣن‬ ‫از‬‫و‬ ، ‫واﻓﻘم‬‫ﻣ‬ : ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺗم‬‫ﮔﻔ‬ ‫دي‬‫ﺗردﯾ‬ ‫ﯾﭻ‬‫ھ‬ ‫ﻲ‬‫ﺑ‬ ‫ﻣن‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧم‬ ‫ﺳﺧﻧراﻧﻲ‬ ، ‫ﻣذھﺑﻲ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻛﺎﻣ‬ ‫ﻣﺟﻣﻊ‬ ‫ك‬‫د‬‫د‬‫اﻣﯾ‬ ‫ﺎره‬‫رﺑ‬‫ﺧن‬‫ﺳ‬
‫ر‬‫ﻛﺛﯾ‬ ‫داﻧﯾﺎن‬‫زﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﺗوﺟ‬ ‫ت‬‫ﻧﺧﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣرﺣﻠ‬ ‫در‬ ‫ﻧم‬‫ذھ‬ . ‫ود‬‫ﺑ‬ ‫آزادي‬ ‫وادي‬ ‫در‬ ‫د‬‫اﻣﯾ‬ ‫ﺎي‬‫ﻣﻌﻧ‬ ‫ﺑﮫ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻗطﻌ‬ ‫ﻛﮫ‬ . ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺧواھم‬‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫ﺷ‬ ‫ي‬‫پ‬‫ﻛﻣ‬
‫ﺗوا‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻌﻠوم‬ ‫ﮔﻔﺗﮫ‬ ‫ﻧﺎ‬ ‫و‬ . ‫ﺑودﻧد‬ ‫اﺳﯾر‬ ‫ﻧﺎزي‬ ‫آﻟﻣﺎن‬ ‫ھﺎي‬‫ﺟﻧﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬ ‫ﺑدون‬ ‫ﻣوﺿوﻋﻲ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﻧﺳت‬‫ﮫ‬‫ﻣﺗ‬‫ا‬ ‫ﺎﻓﯾزﯾﻛﻲ‬‫د‬‫ﻣ‬ ‫ش‬
. ‫ﺑﯾﺎﺑم‬ ‫ﭘﯾوﻧدي‬ ، ‫ﻧﺎﭘذﯾري‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣﯾد‬ ‫و‬ ‫آزادي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣﯾد‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑودم‬ ‫ﻣﺟﺑور‬ ‫ﻣن‬ ‫و‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻧظر‬
ً‫ﺎ‬‫ﻋﻣوﻣ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫اﻣﯾد‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺎز‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺗﻔﺎوﺗﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫ﺗواﻧﺳت‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﮕرش‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛل‬‫دﯾده‬ ‫ﻧﺎ‬‫ﮔ‬‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫رﻓﺗﮫ‬
‫ﺷود‬. ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻓﮭم‬ ‫ﯾﻛﻲ‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫و‬
‫ﺧود‬ ‫اي‬ ‫ﭘدﯾده‬ ، ‫ﺗﻌرﯾف‬ ‫ﺑواﺳطﮫ‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺎز‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾل‬–‫ﻛ‬ ‫ﮫ‬‫آﻧﮕوﻧ‬ ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫و‬ . ‫رود‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺗﺻرف‬ ‫و‬ ‫ﺗﻣﻠك‬ ‫ﺑﺳوي‬ ‫و‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺣور‬‫ﮫ‬
‫ام‬ ‫ده‬‫ﺷ‬ ‫ﺑﺎع‬‫اﺷ‬ ‫رص‬‫ﺣ‬ ‫و‬ ‫آز‬ ‫از‬ ‫ﮫ‬‫ﺣﺎﻟﯾﻛ‬ ‫در‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻟذﺗﻲ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﻛﻧم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺣس‬ ‫ﻣن‬‫؛‬‫ور‬‫ﺑط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬
‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ، ‫ﺳﺎده‬‫ﻣن‬ ‫ارﺿﺎء‬ ‫ﺟﮭت‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎﺗﻲ‬،‫طرﻓﻲ‬ ‫در‬ ‫وﻟﻲ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﯾده‬ ، ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اراﺋﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﮫ‬‫د‬‫ا‬ ‫اﻣﯾد‬ ‫ﯾﮕر‬‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫ﺳ‬
‫ود‬‫ﺧ‬–‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺎﻧطور‬‫ھﻣ‬ : ‫ت‬‫ﻧﯾﺳ‬ ‫ور‬‫ﻣﺣ‬»‫ذر‬‫رھﮕ‬ ‫ﺎن‬‫اﻧﺳ‬«)Homo Viator، ‫ام‬ ‫ﺗﮫ‬‫ﻧوﺷ‬ (»‫ودن‬‫ﺑ‬ ‫دوار‬‫اﻣﯾ‬«‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫واره‬‫ھﻣ‬ ،
‫ﻣﻌﻧﺎي‬»‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﺑودن‬ ‫اﻣﯾدوار‬«‫ﺑﮕو‬ ‫ﺑﮕذار‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ،‫ﯾ‬‫و‬ ‫ھرﮔز‬ ‫اﻣﯾد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫م‬، ‫آرزوﻣﻧداﻧﮫ‬ ‫ﮔري‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺿﻊ‬‫ﺧ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑﻠﻛ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬‫و‬‫دش‬
‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫اﯾﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫ھﻣواره‬ ‫را‬»‫ﺗم‬‫ھﺳ‬ ‫ل‬‫ﻣﺎﯾ‬ ‫دت‬‫ﺑﺷ‬ ‫ﻣن‬«.‫ﺎء‬‫اﻟﻘ‬ ‫را‬ ‫وار‬ ‫ﺎﻣﺑر‬‫ﭘﯾ‬ ِ‫ﺎن‬‫اطﻣﯾﻧ‬ ‫وﻋﻲ‬‫ﻧ‬ ‫د‬‫اﻣﯾ‬‫ﻣ‬‫ھﻣﭼ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ون‬
‫ﺳﻘو‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫دروﻧﻲ‬ ‫ﺳﻘوط‬ ‫از‬ ‫ﻧﺧﺳت‬ ‫ﻣرﺣﻠﮫ‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺻون‬ ‫ﺗﺑﺎھﻲ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟوﺷﻧﻲ‬‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫و‬ ‫ط‬‫د‬‫ر‬
‫ﺷ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫طﻧﯾن‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﺎﭼﺎرم‬ . ‫ﺑﻛﺷد‬ ‫اﻧﺣطﺎط‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫در‬ ‫ﻓرد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔذارد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﯾرون‬‫ﻛوه‬»‫ﺎرﻟز‬‫ﺷ‬‫ﭘﮕﻲ‬«‫را‬
‫ﺳﺗﺎﯾش‬ ‫در‬»‫اﻣﯾد‬«‫وظﯾﻔ‬ ‫وﻟﻲ‬ . ‫ﻛﻧم‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ ‫ﺧﺎطر‬ ،‫ﮫ‬‫ﻣرﺗﺑ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬‫ﮫ‬‫و‬ ‫واﺿﺢ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬‫ﺷ‬ ‫ﺑﻧدي‬ ‫طﺑﻘﮫ‬‫ده‬
‫ﻣرﺣﻠﮫ‬ ‫در‬ ‫ھﻧوز‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻣﺳﺎﺋﻠﻲ‬ ، ‫ﺑرﺳﺎﻧد‬‫ﺗراﻧ‬ ‫ھﻧوز‬ ‫و‬ ‫دارﻧد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻣﻘدﻣﺎﺗﻲ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬‫ﮫ‬‫ﺷو‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺣﺳوب‬ ‫ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ‬‫ﭘ‬ ‫)ﺷﺎرﻟز‬ ‫ﻧد‬‫ﻲ‬‫ﮕ‬–
Charles peguy-‫ﺷ‬‫آورد‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫ﭘرﺳﺗﻲ‬ ‫وطن‬ ‫و‬ ‫ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم‬ ‫و‬ ‫ﻣﺳﯾﺣﯾت‬ ‫ﺗﻠﻔﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻣﻛﺗﺑﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻓراﻧﺳوي‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬ ‫و‬ ‫ﺎﻋر‬
‫ﺷد‬ ‫ﻛﺷﺗﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﻧﮓ‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﺟﺑﮭﮫ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺑود‬ ‫آن‬ ‫ﻋﺎﻣل‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬–‫ﻣ‬(‫ﺗرﺟم‬
‫ﻛ‬ ‫اي‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﮫ‬ ‫ﻣﻘدﻣﮫ‬ ‫در‬‫ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣ‬ ‫درﺑﺎره‬ ‫ﮫ‬‫ﮫ‬»‫ﻣﺣﻛوم‬«‫زﯾﺑﺎي‬ ‫اﺛر‬»‫ِﮔﻲ‬‫د‬ ‫ﻣﺎدﻟﯾن‬«)M.Deguy‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﺗوﺟ‬ ‫ﺗم‬‫ﻧوﺷ‬ (‫ت‬‫واﻗﻌﯾ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫م‬
‫ﻧﺟ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫د‬‫اﻣﯾ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫ﺑدون‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﭘذﯾرا‬ ‫را‬ ‫ﻣرگ‬ ، ‫ﺧود‬ ‫اﻋﺗﻘﺎد‬ ‫از‬ ‫دﻓﺎع‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﻗﺎدرﻧد‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺗﮫ‬‫داﺷ‬ ‫ﺎت‬‫ﮫ‬‫،ﺑ‬ ‫ﻧد‬‫ﺎﺷ‬
‫ر‬‫ﻗ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣﺑﺣﺛ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫وراي‬ ‫در‬ ً‫ﻼ‬‫ﺎﻣ‬‫ﻛ‬ ‫را‬ ‫ﺎر‬‫اﯾﺛ‬ ‫ﺋﻠﮫ‬‫ﻣﺳ‬ ‫د‬‫ﺗواﻧ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻧﮭﺎﺋﻲ‬‫ﺎر‬‫درﺑ‬ ‫ﺎر‬‫اﯾﺛ‬ ،‫د‬‫دھ‬ ‫ار‬‫ۀ‬‫ﺑو‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻖ‬‫ﻣطﻠ‬ ‫ري‬‫اﻣ‬‫ط‬‫اﺳ‬‫ﮫ‬‫اﻧ‬ ‫آن‬‫از‬ ‫ﺎن‬‫ﺳ‬
‫اﺿ‬ ‫دﮔﺎه‬‫دﯾ‬ ‫ﯾن‬‫ھﻣ‬ ‫از‬ . ‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫اﺛﺑﺎت‬ ‫و‬ ‫اﻋﻼن‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻧﺎﭘذﯾر‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫و‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫ﻓردﯾت‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻓرا‬ ‫طﺑﯾﻌت‬‫ﻛ‬ ‫ردم‬‫ﻛ‬ ‫ﺎﻓﮫ‬‫ﻲ‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﺎ‬‫آﯾ‬ ‫ﮫ‬
‫آدم‬ ‫ﭘس‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟﻠوﺗر‬ ‫ﻣﻌﺗﻘد‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾك‬ ‫از‬ ، ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫و‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫وادي‬ ‫در‬ ‫ﻣؤﻣن‬ ‫ﻣﻌﺗﻘد‬ ‫ﯾك‬ ‫اﮔر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬‫ر‬‫ﻏﯾ‬‫ﺑﺎ‬ ‫د‬‫ﻣﻌﺗﻘ‬‫ﺗﻲ‬‫ﯾﺳ‬
‫اراد‬ ‫وادي‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻗﺎدر‬‫ه‬‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﮔﻔﺗن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺎزي‬ ‫ﺑﻌﻼوه‬ ‫؟‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺟﻠوﺗر‬ ‫ﺧود‬ ‫رﻗﯾب‬ ‫از‬ ، ‫رﯾﺳك‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣض‬‫ﯾن‬‫ﺑ‬ ‫ﺗﺿﺎد‬‫ﻣ‬‫و‬ ‫د‬‫ﻌﺗﻘ‬
‫ھ‬ ‫ت‬‫درﺳ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ت‬‫درﺳ‬ ‫ر‬‫اﻣ‬ ‫ت‬‫واﻗﻌﯾ‬ ‫در‬ ‫د‬‫ﺗواﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻧﻣ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻛ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻲ‬‫ﻗﯾﺎﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫وط‬‫ﻣرﺑ‬ ً‫ﻼ‬‫ﺎﺑ‬‫ﻣﺗﻘ‬ ، ‫ﻣﻌﺗﻘد‬ ‫ﻏﯾر‬‫ھ‬ . ‫ت‬‫ﻧﯾﺳ‬ ‫م‬‫ﯾﭻ‬
‫اﺑ‬ ‫و‬ ‫ل‬‫ﻛﺎﻣ‬ ‫ور‬‫ﺑط‬ ‫دي‬‫ﻣﻌﺗﻘ‬‫ﺎﭘ‬‫ﭘﯾﺷ‬ ‫وي‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫دارد‬ ‫ود‬‫وﺟ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣﯾﺷ‬ ‫ﺎل‬‫اﺣﺗﻣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ، ‫دارد‬‫ﻧ‬ ‫ﺦ‬‫راﺳ‬ ‫ﺎﻧﻲ‬‫اﯾﻣ‬ ‫ﺎدش‬‫اﻋﺗﻘ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫دي‬‫د‬‫ﻧﺗواﻧ‬ ‫ﯾش‬‫آ‬‫ن‬
‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻋﻛس‬ ‫؛‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﻠﺣﻖ‬ ‫ﻣؤﻣﻧﺎن‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫او‬ ، ‫ﻧﮕراﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺷك‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫درك‬ ‫را‬ ‫دوراﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻟﺣظﺎت‬‫ﻧ‬‫اﺳ‬ ‫ﻣﻣﻛن‬ ‫ﯾز‬‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬
‫در‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﻧﮕﻲ‬ ‫اﻋﺗﻘﺎد‬ ‫ﺑواﺳطﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺷراﯾطﻲ‬ ‫در‬ ‫ﻣؤﻣن‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﯾك‬‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ل‬‫ﺣﻣ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ون‬‫ﺣ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎه‬‫ﻧﺎﮔ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬‫د‬‫آﯾ‬ ‫در‬ ‫ت‬‫رﻛ‬‫د‬‫ر‬
‫ﻛ‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫دﻗﯾﻖ‬ ‫داﻧﺳﺗن‬ ِ‫اﻣﻛﺎن‬ . ‫آورد‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫آﮔﺎھﻲ‬ ‫ﻣرﺣﻠﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫اﻋﺗﻘﺎد‬ ‫آن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻗﺎدر‬ ‫ھﻧوز‬ ‫ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ‬‫ﻣ‬ ‫او‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﮫ‬‫ت‬‫ﭼﯾﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫د‬‫ﻌﺗﻘ‬
‫دﺳت‬ ‫زﻧدﮔﻲ‬ ‫از‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺑراي‬ ‫و‬. ‫اﺳت‬ ‫ﻣن‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﻲ‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫ﻣﺳﺗﻣر‬ ‫ﻣوﺿوع‬ ، ‫ﻛﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬
‫ﭼﻧ‬ ‫در‬ ‫وﻟﻲ‬‫ﻓﮭم‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﻲ‬ ‫ﺣرﯾم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫ﺑﺎزﺗﺎب‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺷﺎﻣل‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬ ‫رﺳﺎﻟت‬ ‫ﺷراﯾطﻲ‬ ‫ﯾن‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫آورد‬‫ر‬‫ﺑرﺗ‬
‫اﺳﺗﻔﺎد‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫؛‬ ‫را‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ، ‫آن‬ ‫از‬‫ه‬‫ﻧﯾ‬ ‫ﻌﯾت‬‫وﺿ‬ ‫در‬ ً‫ﻻ‬‫ﻣﻌﻣو‬ ‫دوم‬ ‫ﻣوﺿوع‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﺳﻘراط‬ ‫ﻛﮭن‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫ﺟدﯾدي‬‫ﺎﻗ‬‫ﺑ‬ ‫ﮓ‬‫ﮔﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣ‬‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﻲ‬
‫را‬ ‫اش‬ ‫ﺎﺋﻲ‬‫ﻧﮭ‬ ‫ت‬‫ﺣﻘﯾﻘ‬ ‫د‬‫ﺗواﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫آﮔﺎھﻲ‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﻣﺎﻧد‬‫واژ‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫د‬‫ﻋﻣ‬ ‫ﺎ‬‫اﯾﻧﺟ‬ ‫در‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ .‫آورد‬ ‫ﻖ‬‫ﻣﻧط‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬‫ه‬»‫ب‬‫ﻣﻛﺗ‬‫ﺳ‬‫ﻘراط‬«‫ﺗﻔﺎ‬‫اﺳ‬‫ده‬
‫اﻧدﯾﺷ‬ ‫ﺳﻘراطﻲ‬ ‫ﺳﯾﻣﺎي‬ ، ‫وﺿﻊ‬ ‫اﯾن‬ ‫؛‬ ‫ﻛردم‬‫ﮫ‬‫ﺎب‬‫ﻛﺗ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﻘدﻣ‬ ‫در‬ ‫اش‬ ‫ﺎره‬‫درﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﺷﻛﺎر‬ ‫ﻣرا‬»‫ﺎﻧ‬‫اﻓﺳ‬‫ﮫ‬‫ود‬‫وﺟ‬«‫ﺎ‬‫زﯾ‬ ‫د‬‫ﺗﺄﻛﯾ‬‫دي‬
‫ا‬ ‫ت‬‫ﺣﻘﯾﻘ‬ ‫ﺗﺧراج‬‫اﺳ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫آوردن‬ ‫ﺎد‬‫ﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎي‬‫ﻣﻌﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫دادن‬ ‫ﯾم‬‫ﺗﻌﻠ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ود‬‫ﺑ‬ ‫د‬‫ﻣﻌﺗﻘ‬ ‫ﯾم‬‫ﺣﻛ‬ ‫ﻘراط‬‫)ﺳ‬ ‫ام‬ ‫ﻧﻣوده‬‫ود‬‫وﺟ‬ ‫ز‬. ‫ﺎﮔرد‬‫ﺷ‬‫و‬‫ﮫ‬‫ﻧ‬
‫اﺳت‬ ‫روش‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬ ‫ﻣﻧظور‬ . ‫ﻧﻣودن‬ ‫اﻟﻘﺎء‬ ‫ﺷﺎﮔرد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫داﻧﺷﻲ‬–‫ﻣ‬(‫ﺗرﺟم‬
٨
‫درﺑ‬ ‫او‬ ‫ﺑﺎ‬ ، ‫دارد‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻋﺟﯾﺑﻲ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺳﻧﺧ‬ ، ‫ﻣن‬ ‫ﻧظر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫روﺳﻲ‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬ ‫ﯾك‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دوﺳﺗﺎﻧم‬ ‫از‬ ‫ﯾﻛﻲ‬‫ﺎر‬‫ه‬‫ﻣﻛ‬ ‫اﯾن‬‫وﯾن‬‫ﻧ‬ ‫ﺗب‬
‫ﮔﻔت‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺟواب‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﻔﺗم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺳﺧن‬ ‫ﺳﻘراطﻲ‬:»‫ن‬‫اﯾ‬ ، ‫اﺳت‬ ‫ھﻣﯾﻧطور‬‫ﺑ‬ ‫وﻋﻲ‬‫ﻣوﺿ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ، ‫دﯾت‬‫اﺑ‬ ‫ن‬‫ﺑط‬ ‫از‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ودﻛﻲ‬‫ﻛ‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫راي‬
. ‫اﺳت‬ ‫آوردن‬ ‫دﻧﯾﺎ‬«‫ﻛﺎﻣل‬ ‫ﺑﺎزﺗﺎب‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﻧظر‬ ‫ﺳﺎﺧت‬ ‫ﻣﺗﺣﯾر‬ ‫ﻣرا‬ ‫ﻛﻣﻲ‬ ‫اول‬ ‫ﻧظر‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دوﺳت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬‫ر‬‫زي‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﺎن‬‫ھﻣ‬ ‫وح‬
‫اﯾن‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫و‬ .‫دارد‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫زﻧده‬ ‫ﺑطور‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺳﺋوال‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬»‫اﺑدﯾت‬ ِ‫د‬‫ﻓرزﻧ‬«‫و‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل‬ ‫در‬ ‫؟‬ ‫ﭼﯾﺳت‬‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟودي‬‫د‬‫ر‬
»ِ‫ﻣن‬«‫ﻋرﺻ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫ﭼﻧ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫د‬‫آﯾ‬ ‫ﺎ‬‫دﻧﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ردد‬‫ﮔ‬ ‫ﺗﺧراج‬‫اﺳ‬ ‫و‬ ‫ده‬‫ﺷ‬ ‫آورده‬ ‫ﺎد‬‫ﯾ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﮭﻔﺗﮫ‬ ‫ﻛس‬ ‫ھر‬‫ﮫ‬‫ﺎﻛﻲ‬‫ﺧ‬ ‫ﺎت‬‫ﺣﯾ‬
‫اﯾن‬ . ‫ﻧﺑﺎﺷد‬ ‫آﻣدﻧﻲ‬ ‫ﺑدﺳت‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫ﺑطور‬»‫وﺟود‬«‫ر‬‫ﻗﻠﻣ‬ ‫از‬ ‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫آزاد‬ ‫را‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫دي‬‫ﻣﻘﺻ‬ ‫وي‬‫ﺑﺳ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ده‬‫ﺷ‬ ‫ز‬‫ﻣﺗﻣرﻛ‬، ‫ﺗن‬‫داﺷ‬ ‫و‬
‫ﺧود‬ ، ‫ﺧواﺳﺗن‬–‫ﺷﯾﻔ‬‫ﻛ‬ ‫ﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫وﻗﺗﻲ‬ . ‫ﺗرس‬ ‫و‬ ‫ﺗﮕﻲ‬‫روي‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﺎﺋﻲ‬‫ﻧﮭ‬ ‫ل‬‫ﺗﺣﻠﯾ‬ ‫در‬ ‫ر‬‫اﻣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﭼﮕوﻧ‬ ‫ﮫ‬»‫دن‬‫ﺑ‬«‫ده‬‫ﺷ‬ ‫ز‬‫ﻣﺗﻣرﻛ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬
‫آ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﺟﻣوﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫را‬ ‫ﻧﺎﺋﻲ‬‫آﺷ‬ ‫داﻗل‬‫ﺣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺎﺋﻲ‬‫آﻧﮭ‬ . ‫ﯾم‬‫ﻛﻧ‬ ‫درك‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﻘﺎﻟ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫وان‬‫ﻋﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫را‬‫آﻧ‬ ‫ﺎط‬‫ارﺗﺑ‬ ‫واﻧﯾم‬‫ﺗ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﺳت‬‫ﻲ‬‫ﯾﻌﻧ‬ ‫ﺎرم‬‫ﺛ‬»‫ﺎل‬‫ژورﻧ‬
‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﻛﻲ‬«‫ﺗوﺳﻌ‬ ‫ﻣﺗﻌﺎﻗب‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫داﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دارﻧد‬‫ﮫ‬‫اﻧدﯾﺷ‬‫ﮫ‬‫ﺧ‬ ، ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ﺑدن‬ ، ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫اول‬ ‫ﺟﻧﮓ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﻣن‬‫را‬ ‫ودش‬‫ﺑ‬‫د‬ ‫دﯾم‬‫ﺗﻘ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬‫ﺗﮫ‬‫اﺷ‬
ِ‫ﻛﺎﻧون‬ ‫ﻣﺛﺎﺑﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳت‬»‫داﺷﺗن‬«.‫م‬‫ھ‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫و‬ ، ‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫ھوﯾت‬ ، ‫ذاﺗﻲ‬ ‫اﺑﮭﺎم‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺑواﺳطﮫ‬ ‫ﻛﺎﻧون‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺧود‬‫وﻋﻲ‬‫ﻧ‬ ‫وان‬‫ﺑﺗ‬‫ﻛ‬‫ش‬‫ﺷ‬
‫واع‬‫اﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫ﺷﺎﻣل‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻧﻣود‬ ‫ﻣطرح‬ ‫را‬ ‫ذاﺗﻲ‬»‫ﺗن‬‫داﺷ‬«‫ﻛﺎ‬‫اﺷ‬ ‫در‬ ‫ﺗم‬‫ھﺳ‬ ‫دارا‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﮫ‬‫آﻧﭼ‬ : ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬‫و‬ ‫وس‬‫ﻣﺣﺳ‬ ‫ل‬
‫از‬ ‫ﺑﺧﺷﻲ‬ ، ‫ﻣﻌﯾﻧﻲ‬»‫ﻣن‬«‫ر‬‫آﻧﭼﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑروز‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻋﻣﯾﻖ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﮔردش‬ ‫در‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ، ‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻛل‬ ‫ا‬‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫را‬
‫از‬ ‫ﺑﺧﺷﻲ‬ ً‫ﺎ‬‫واﻗﻌ‬ ‫ھﺳﺗم‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫را‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ، ‫دﯾﮕري‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫وﻟﻲ‬ . ‫ﺑدھم‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺳﺗم‬»‫ﻣن‬«‫ﻧﯾﺳ‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫را‬‫زﯾ‬ ‫ت‬‫ن‬
‫اﯾﻧ‬ ‫ﺑدون‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﺗوﻗف‬ ‫ﻣن‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫ﺑدون‬ ‫دھم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آﻧﮭﺎ‬. ‫د‬‫ﻧﺑﺎﺷ‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫در‬ ‫ﻧﻲ‬َ‫ﻣ‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﻛﮫ‬‫ا‬‫ﺑﮭ‬ ‫ﺎد‬‫ﺗﺿ‬ ‫ن‬‫ﯾ‬‫ك‬‫ﯾ‬ ‫ﺎل‬‫رﺣ‬
‫ﺎر‬‫اﺟ‬ ‫ده‬‫ﺷ‬ ‫دي‬‫ﺑﻧ‬ ‫ﮫ‬‫طﺑﻘ‬ ‫ﻣﻘوﻻت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭘﯾﭼﯾده‬ ‫ﺑﻐﺎﯾت‬ ‫ﺣﯾﺎﺗﻲ‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ‫ﯾك‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫ﺳﺎده‬ ‫ﺑﻐﺎﯾت‬ ‫ﺑﯾﺎن‬‫ه‬‫ﺑ‬‫ﻣﺣﺎﺳ‬‫ﮫ‬‫ر‬‫آﻧ‬ ‫ﻖ‬‫دﻗﯾ‬‫ﻲ‬‫ﻧﻣ‬ ‫ا‬
‫ﻋر‬ ‫را‬ ‫ﺎﻧﮕﻲ‬‫دوﮔ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﻓردﯾ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ، ‫ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش‬ ، ‫ﺑدﻧم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣن‬ ‫راﺑطﮫ‬ ، ‫ﻛردم‬ ‫ﺧﺎطرﻧﺷﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬ ‫وﻟﻲ‬ . ‫دھد‬‫ﺗ‬‫داﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﺿ‬‫ا‬ ‫ﮫ‬. ‫ت‬‫ﺳ‬
‫ب‬‫ﺗرﺗﯾ‬ ‫را‬‫آﻧ‬ ‫ﻲ‬‫طرﯾﻘ‬ ‫ر‬‫ﺑﮭ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻧم‬‫ﻛ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﻌﺎﻣﻠ‬ ‫ﺗم‬‫ھﺳ‬ ‫ﺎﺣﺑش‬‫ﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫زي‬‫ﭼﯾ‬ ‫وان‬‫ﻋﻧ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑدﻧم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻣﺎﯾﻠم‬ ‫ﻣن‬ ‫طرف‬ ‫ﯾك‬ ‫از‬‫د‬‫ﮫ‬‫ﻋرﺿ‬ ‫و‬ ‫اده‬
، ‫ﻛﻧم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫او‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اي‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺑدﻧم‬ ،‫ﺗر‬ ‫ﻋﻣﯾﻖ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫اي‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫طرﻓﻲ‬ ‫از‬ . ‫ﻧﻣﺎﯾم‬‫ﯾﺎﻏﯾ‬ ‫و‬ ‫ﻏﯾرت‬‫ﮕ‬‫ﻧﺷﺎن‬ ‫ري‬
‫اﯾ‬ ‫طرﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫طﻐﯾﺎن‬ ‫اﯾن‬ . ‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬‫اﻋﻣﺎق‬ ‫از‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ﮔوﺋﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ ‫را‬ ‫ﺧودش‬ ‫اﻣر‬ ‫ن‬»‫ن‬‫ﻣ‬«‫ﻗ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻋﻠﯾ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬، ‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎم‬‫ﯾ‬
‫ﺟﻧﺑ‬ ‫در‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬‫ﮫ‬، ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫؛‬ ‫م‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺎﻟﻛش‬‫ﻣ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫ﻧﯾﺳ‬ ‫زي‬‫ﭼﯾ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫دن‬‫ﺑ‬ : ‫د‬‫آﯾ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺑﮭم‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎر‬‫ﺑﺳ‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﻲ‬. ‫ﺗم‬‫ھﺳ‬ ‫دﻧم‬‫ﺑ‬
‫ﻛﮫ‬ ‫ﺳﺧن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮔﻔﺗن‬ . ‫ﺷد‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫روﺷن‬ ‫ﻣﻌﻛوﺳش‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﻋﺑﺎرت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬»‫ﺗم‬‫ھﺳ‬ ‫ﺑدﻧم‬ ، ‫ﻣن‬«‫وادي‬ ‫در‬، ‫زي‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬
‫دھﻧد‬ ‫ﻧﺷﺎن‬‫ه‬‫د‬‫ﻛﻧﻧ‬ ‫ﯾف‬‫ﺗوﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫ﻧﯾﺳ‬ ‫وﻗﻌﯾﺗﻲ‬‫ﻣ‬ ‫در‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﺳت‬‫ه‬‫وم‬‫ﻣﻔﮭ‬ ‫دو‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫اي‬ ‫ﮫ‬‫راﺑط‬ ‫از‬ ‫وﻋﻲ‬‫ﻧ‬ ‫ر‬‫ھ‬‫و‬ ‫د‬‫ﻣﺗﺣ‬ ‫را‬
‫ﻣ‬ ‫د‬‫ﺗواﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫دﻧم‬‫ﺑ‬ : ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣن‬ ‫اﺑزار‬ ‫ﺑدﻧم‬ : ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﮕوﯾم‬ ‫ﺗواﻧم‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺛ‬ . ‫را‬ ‫ﺗن‬ ‫و‬ ‫ﻣن‬ : ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮫ‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺑﺗﻲ‬‫ﻧﺎﺳ‬‫را‬ ‫او‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫د‬
‫ﻋ‬‫اﺳ‬ ‫ط‬‫ﻏﻠ‬ ‫ﮫ‬‫اﻧدﯾﺷ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ، ‫ﺎﺋﻲ‬‫ﻧﮭ‬ ‫ل‬‫ﺗﺣﻠﯾ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫دھ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎن‬‫ﻧﺷ‬ ‫ري‬‫دﯾﮕ‬ ‫ر‬‫ﺗ‬ ‫ﻖ‬‫ﻋﻣﯾ‬ ‫ﺎي‬‫ﻣﻌﻧ‬ . ‫ودم‬‫ﺑﺧ‬ ‫ﯾن‬‫ھﻣﭼﻧ‬ ‫ﻧم‬‫ﻛ‬ ‫ﮫ‬‫رﺿ‬‫را‬‫زﯾ‬ ، ‫ت‬
‫اﯾد‬‫ه‬»‫اﺑزار‬«‫درﺟ‬ ‫اﺑزاري‬ ‫ھر‬ ‫آﻧﺟﺎﺋﯾﻛﮫ‬ ‫از‬ ، ‫ﮔرداﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﺑدن‬ ‫ﺑﺳوي‬ ‫ﻣرا‬ ،‫ﮫ‬‫ﺗوﺳﻌ‬ ‫از‬ ‫ﻣﻌﯾﻧﻲ‬‫ﮫ‬‫د‬‫ﺑ‬ ‫دار‬‫اﻗﺗ‬‫ﻣﺗ‬ . ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ن‬‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ب‬‫ﻌﺎﻗ‬
‫ﻣﺛﺎﺑ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻗدرت‬ ‫اﯾن‬ ‫اﮔر‬ ‫اﻣر‬‫ﮫ‬‫ﭘﻧدارم‬ ‫اﺑزار‬‫اﻧﺗﮭﺎ‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ﮔراﺋﻲ‬ ‫واﭘس‬ ‫ﯾك‬ ‫ﮔﯾر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧودم‬ ، ‫ﺑﻛﺎرﮔﯾرم‬ ‫و‬‫ﻧ‬. ‫ام‬ ‫ﻣوده‬
»‫ھﺳﺗم‬ ‫ﺑدﻧم‬ ، ‫ﻣن‬«:‫ﻛﺎر‬‫آﺷ‬ ‫د‬‫ﺗواﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫اظﮭﺎر‬ ‫ﻣﺣور‬ ‫ﯾك‬ ، ‫اﺳت‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﻣرﻛز‬ ‫ﯾك‬ ‫اﻣر‬ ‫واﻗﻌﯾت‬ ‫در‬‫ﻛ‬‫د‬‫ﻧﻧ‬‫ه‬‫ا‬ ‫ﮫ‬‫ﺟﻧﺑ‬‫ي‬
‫ك‬‫ﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫اﯾﻧﻛ‬ ‫دون‬‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬‫وﻟ‬ ‫م‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﭘذﯾرﻓﺗ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ن‬‫ﻣﻣﻛ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺎوﺗﻲ‬‫ﻣﺗﻔ‬ ‫دﮔﺎھﮭﺎي‬‫دﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻣن‬ ‫از‬‫ن‬‫اﯾ‬ ‫از‬‫د‬‫ﺑ‬ ‫دﮔﺎھﮭﺎ‬‫ﯾ‬‫ور‬‫ط‬
‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اي‬ ‫ﻧﻛﺗﮫ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺷده‬ ‫ﭘذﯾرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻣﺣدود‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺣﺻﺎري‬‫اﻓﺳﺎﻧﮫ‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫دارم‬ ‫ﻣدﻧظر‬‫ﺧ‬‫ﺳﺧ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻠﻘت‬‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ن‬
. ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫آزاد‬ ، ‫اﻟﮭﯾﺎت‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫ﻛﻼﺳﯾك‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬ ‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اي‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔوﯾم‬
‫ﺑﻘ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﭘدﯾده‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل‬ ‫و‬ ‫ﻛﻠﻲ‬ ‫دﯾدﮔﺎھﮭﺎي‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫اﯾﻧك‬ ‫ﺑﮕذارﯾد‬: ‫ﻛﻧﯾم‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدي‬ ‫اي‬ ‫راﺑطﮫ‬ ، ‫ﺎ‬
‫دت‬‫ﺷ‬ ‫ﺎن‬‫ھﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫رده‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫ﻣﺗﺣ‬ ‫ﭼﯾزي‬ ِ‫ﻲ‬‫ھﺳﺗ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣرا‬ ‫ﺷدﯾدﺗري‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﻣود‬ ‫ﺗﺻدﯾﻖ‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﺻل‬ ‫در‬»‫ﺎﺣ‬‫ﺗﺻ‬‫ﺑﻲ‬«‫وده‬‫ﺑ‬
‫ﺷدت‬ ‫ﺑﮭﻣﺎن‬ ‫و‬ ، ‫اﺳت‬»‫ﮔﻲ‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﺣو‬«‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬»‫رﻓﺗﮕﻲ‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬«‫ﭼ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫درﺳت‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﺗﺷﺑﯾﮫ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫ﯾز‬
‫ﺷرا‬ ‫ﺗﺣت‬ ، ‫رﻓﺗﮫ‬‫ده‬‫زﻧ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫ﺣﺎﺿ‬ ‫ت‬‫ھوﯾ‬ ‫ﯾﭻ‬‫ھ‬ ‫وان‬‫ﺗ‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫وﻟﻲ‬ ، ‫آﯾد‬ ‫ﺑدﺳت‬ ‫دوﺑﺎره‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻌﯾﻧﻲ‬ ‫اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ‬ ‫ﯾط‬‫و‬‫د‬ ‫را‬ ‫دي‬‫ﻧﻘ‬‫آن‬ ‫ر‬
‫ور‬‫ﺣﺿ‬ ‫ﺎي‬‫ﻣﻌﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ً‫ﺎ‬‫دﻗﯾﻘ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺗﯾم‬‫ھﺳ‬ ‫زي‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ري‬‫ﺗ‬ ‫ﻖ‬‫ﻋﻣﯾ‬ ‫ون‬‫آزﻣ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺟﺑور‬ ً‫ا‬‫ﻧﻘد‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﻌﻼوه‬ . ‫ﮔرﻓت‬ ‫ﺳراغ‬‫ا‬‫ا‬ ‫ﻲ‬‫وﻟ‬ . ‫ت‬‫ﺳ‬‫ر‬‫ﮔ‬
‫دﮔرﮔون‬ ‫ﺷراﯾط‬ ، ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫اﯾﺛﺎري‬ ‫ﺑﻠﻛﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑﺎﺷد‬ ‫ﺗﺻﺎﺣﺑﻲ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻋﺷﻖ‬‫ر‬‫اﻣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ . ‫ت‬‫اﺳ‬»‫دد‬‫ﻣﺟ‬ ‫ردن‬‫ﻛ‬ ‫ده‬‫زﻧ‬«‫ﺎو‬‫ﺗﻔ‬ ‫ﺎن‬‫ھﻣ‬‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺗﻲ‬
. ‫ﻛﻧﯾم‬ ‫ﻣﻛث‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬ ‫اﯾن‬ ‫روي‬ ‫ﺑر‬ ‫اي‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دھﯾد‬ ‫اﺟﺎزه‬ . ‫ﺑود‬ ‫ﻛرده‬ ‫طرح‬ ‫اﺳﺗوﻛر‬ ‫آﻗﺎي‬ ‫اﺗرﯾﺷﻲ‬ ‫رواﻧﭘزﺷك‬‫ا‬‫ﺧ‬ ‫ب‬‫ﻣﻧﺎﺳ‬ ‫ن‬‫ﯾ‬‫د‬‫واھ‬
‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ري‬‫اﻣ‬ ‫ﺎﺣﺑﻲ‬‫ﺗﺻ‬ ‫ﻖ‬‫ﻋﺷ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﮕوﺋﯾم‬ ‫اﮔر‬ ‫ﺑود‬–‫دا‬ ‫رار‬‫ﻗ‬ ‫ران‬‫دﯾﮕ‬ ‫دار‬‫ﻣ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ت‬‫درﺳ‬ ‫ﺎري‬‫اﯾﺛ‬ ‫ﻖ‬‫ﻋﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﺣﺎﻟﯾﻛ‬ ‫در‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ور‬‫ﻣﺣ‬. ‫رد‬
‫ﺎي‬‫آﻗ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫را‬ ‫ﮭوري‬‫ﻣﺷ‬ ‫ﺎوت‬‫ﺗﻔ‬ ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫ﺎر‬‫ﯾﻛﺑ‬ ‫وان‬‫ﺗ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﻌﻼوه‬»Nygren«‫ﮭو‬‫ﺷ‬ ‫ﻖ‬‫ﻋﺷ‬ ‫ﯾن‬‫ﺑ‬ ‫وﺋد‬‫ﺳ‬ ‫ل‬‫اھ‬ ‫ﺎت‬‫اﻟﮭﯾ‬ ‫وف‬‫ﻓﯾﻠﺳ‬‫و‬ ‫اﻧﻲ‬
) ‫ﺗﻘواﺋﻲ‬ ‫و‬ ‫ﭘﺎك‬ ‫ﻋﺷﻖ‬eros‫و‬agape‫ﺎﺋ‬‫ھ‬ ‫ژوھش‬‫ﭘ‬ ‫ﺎن‬‫ﺟرﯾ‬ ‫در‬ ‫وﻟﻲ‬ . ‫ﻧﻣود‬ ‫ﻣﺷﺎھده‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻧﻣود‬ ‫ﻣطرح‬ (‫ﺗﮫ‬‫داﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻲ‬
‫ﻛﻧﯾم‬ ‫اﺿﺎﻓﮫ‬ ‫ھم‬ ‫را‬ ‫ﻧﻛﺗﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺿروري‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫ام‬‫ﻣﻲ‬ ‫ﺷﺎﻣل‬ ‫را‬ ‫ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﻲ‬ ‫ﻋﻣﯾﻖ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ : ‫ﻛﮫ‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬‫ﻋ‬‫ﻖ‬‫ﺷ‬
‫)دﯾﮕر‬ ‫اﯾﺛﺎري‬–‫ن‬‫اﯾ‬ ‫رﻓﯾن‬‫ط‬ ‫از‬ ‫ك‬‫ﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫ﺳو‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫اﺟﺎزه‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﺎﻓﻲ‬ ‫اﻧدازه‬ ‫ﺑﮫ‬ (‫ﻣﺣور‬‫ا‬‫را‬ ‫ﺎن‬‫ﻣﻛ‬
‫رﻓﺎﻗ‬ ، ‫ﺗﻲ‬‫دوﺳ‬ ‫ﻧوع‬ ‫ھر‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﮕوﯾم‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫طرف‬ ‫ﻣرﻛز‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫ﻋﻼﻗ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ا‬‫اﻧﺳ‬ ‫ﯾن‬‫ﺑ‬ ‫ي‬‫ﺎﻧﮭﺎ‬
‫رده‬‫ﻛ‬ ‫ث‬‫ﺑﺣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﮫ‬‫آﻧﮕوﻧ‬ ، ‫آدم‬ ‫ﺧﻠﻘت‬ ‫از‬ ‫ﻛﻣﺗر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫اﺗﺣﺎدي‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ‬ . ‫دارد‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻣد‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫را‬‫ا‬‫ﺎﻧﮫ‬‫اﻓﺳ‬ ، ‫م‬. ‫ت‬‫ﻧﯾﺳ‬ ‫اي‬
‫ﻣﻘوﻟ‬ ‫در‬ ‫ﺑﻌﻼوه‬‫ﮫ‬‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻓﺳﺎﻧﮫ‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬»‫اﻓﺳﺎﻧ‬‫ﮫ‬‫ﻧﺳل‬«. ‫دارد‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﻧﯾز‬
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

Recommandé

من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمن وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
280 vues23 diapositives
فرياد زن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
فرياد زن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفرياد زن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فرياد زن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
113 vues22 diapositives
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
140 vues134 diapositives
مراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مراد و مرید از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
81 vues15 diapositives
زمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
زمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیزمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
زمینه مردم شناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
101 vues72 diapositives
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیسرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرگذشت روح من از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
138 vues55 diapositives

Contenu connexe

Tendances

کلمةالله از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
کلمةالله از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکلمةالله از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کلمةالله از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
105 vues67 diapositives
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
218 vues51 diapositives
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیپدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
268 vues54 diapositives
فلسفه انقلاب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
فلسفه انقلاب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه انقلاب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه انقلاب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
60 vues19 diapositives
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
127 vues166 diapositives
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاز خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
82 vues105 diapositives

Tendances(20)

کلمةالله از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کلمةالله از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکلمةالله از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کلمةالله از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیپدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه انقلاب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فلسفه انقلاب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه انقلاب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه انقلاب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاز خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
از خود تا خودآ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عبادت صدّیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عبادت صدّیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعبادت صدّیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عبادت صدّیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
امام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
امام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیامام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
امام زمان کیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گیاه .و سنگ .نه ،آتش par Farid Kamali
گیاه .و سنگ .نه ،آتشگیاه .و سنگ .نه ،آتش
گیاه .و سنگ .نه ،آتش
Farid Kamali799 vues
جوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
جوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیجوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جوشن کبیر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خطرات پنهان مولتی‌ ویتامین‌ ها par Farid Kamali
خطرات پنهان مولتی‌ ویتامین‌ هاخطرات پنهان مولتی‌ ویتامین‌ ها
خطرات پنهان مولتی‌ ویتامین‌ ها
Farid Kamali579 vues
اسمای الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
اسمای الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاسمای الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اسمای الهی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
راز دهر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
راز دهر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیراز دهر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
راز دهر از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آخرالزمان خانواده از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
آخرالزمان خانواده از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیآخرالزمان خانواده از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آخرالزمان خانواده از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آخرت و خدا par Neda Jafari
آخرت و خداآخرت و خدا
آخرت و خدا
Neda Jafari1.3K vues
خلاصهء کتاب "تفکر زائد" تالیف محمدجعفر مصفا par AliRezA Amiri
خلاصهء کتاب "تفکر زائد" تالیف محمدجعفر مصفاخلاصهء کتاب "تفکر زائد" تالیف محمدجعفر مصفا
خلاصهء کتاب "تفکر زائد" تالیف محمدجعفر مصفا
AliRezA Amiri3.1K vues
عرفان چشم و گوش و زبان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عرفان چشم و گوش و زبان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعرفان چشم و گوش و زبان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عرفان چشم و گوش و زبان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اشراقات دازگاره جديد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
اشراقات دازگاره جديد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاشراقات دازگاره جديد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اشراقات دازگاره جديد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
زمینه متافیزیک قرآنی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
زمینه متافیزیک قرآنی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیزمینه متافیزیک قرآنی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
زمینه متافیزیک قرآنی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

En vedette

فلسفه زمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
فلسفه زمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه زمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه زمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
305 vues76 diapositives
انسان کامل۲ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
انسان کامل۲ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیانسان کامل۲ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
انسان کامل۲ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
198 vues285 diapositives
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
255 vues33 diapositives
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیهزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
236 vues46 diapositives
خداشناسی ربوبی (رب شناسی) از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
خداشناسی ربوبی (رب شناسی) از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی ربوبی (رب شناسی) از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی ربوبی (رب شناسی) از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
72 vues51 diapositives
Ejercicio final par
Ejercicio finalEjercicio final
Ejercicio finalmaria martinez
29 vues3 diapositives

En vedette(20)

فلسفه زمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فلسفه زمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه زمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه زمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
انسان کامل۲ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
انسان کامل۲ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیانسان کامل۲ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
انسان کامل۲ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیهزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی ربوبی (رب شناسی) از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خداشناسی ربوبی (رب شناسی) از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی ربوبی (رب شناسی) از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی ربوبی (رب شناسی) از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
Year end 96boards 2016 par Robert Wolff
Year end 96boards 2016Year end 96boards 2016
Year end 96boards 2016
Robert Wolff8.2K vues
من - تو - او از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
من - تو - او از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمن - تو - او از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من - تو - او از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیجانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الحاقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
الحاقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیالحاقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الحاقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
چنین گوید پیر مغان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
چنین گوید پیر مغان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیچنین گوید پیر مغان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
چنین گوید پیر مغان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد هشتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد هشتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد هشتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد هشتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بار انداز حکمت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
بار انداز حکمت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیبار انداز حکمت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بار انداز حکمت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

Similaire à حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیدعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
299 vues15 diapositives
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
314 vues75 diapositives
نظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
نظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانینظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
نظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
209 vues39 diapositives
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
258 vues121 diapositives
اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
 اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
112 vues19 diapositives
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیبود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
147 vues144 diapositives

Similaire à حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی(16)

دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیدعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
دعای عرفه آخر الزّمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه وجودی مرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
نظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
نظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانینظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
نظر بازی ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیبود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیهستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هستی بایستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
محبت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
محبت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمحبت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
محبت نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
تعریف بیماری و علت آن par Farid Kamali
تعریف بیماری و علت آنتعریف بیماری و علت آن
تعریف بیماری و علت آن
Farid Kamali517 vues
شیعه شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
شیعه شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیشیعه شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شیعه شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
چالش های دست فروشی درمترو راهکارهای پیش رو par Majid Babaie, MBA, PMP
چالش های دست فروشی درمترو راهکارهای پیش روچالش های دست فروشی درمترو راهکارهای پیش رو
چالش های دست فروشی درمترو راهکارهای پیش رو
زندگی ماوراء طبیعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
زندگی ماوراء طبیعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیزندگی ماوراء طبیعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
زندگی ماوراء طبیعی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
معاد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
معاد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمعاد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
معاد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
نارگیل میوه ای سرشار از مواد مغذی par Farid Kamali
نارگیل میوه ای سرشار از مواد مغذینارگیل میوه ای سرشار از مواد مغذی
نارگیل میوه ای سرشار از مواد مغذی
Farid Kamali1.1K vues

Plus de alireza behbahani

آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیآیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
364 vues31 diapositives
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
367 vues63 diapositives
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
398 vues100 diapositives
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
289 vues26 diapositives
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیگزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
402 vues211 diapositives
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
314 vues13 diapositives

Plus de alireza behbahani(20)

آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیآیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیگزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیالممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب... par alireza behbahani
 غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب... غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب...
غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب...
alireza behbahani2.5K vues
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
پایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیپایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیچه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه غرایز از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فلسفه غرایز از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه غرایز از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه غرایز از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

 • 1. ١ ‫ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي‬ ‫ﻓﻨﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻀﻮر‬ ‫ﻣﺎر‬ ‫ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ‬ ‫از‬ ‫اﺛﺮي‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ‬‫ﺳﻞ‬ ***** Presence & immortality Gabriel marcel ‫اﺳﺘﺎد‬‫اﮐﺒﺮﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬
 • 2. ٢ ‫اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬ : ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮي‬ ‫و‬ ‫ﺣﻀﻮر‬ : ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ‬‫اﺳﺘﺎد‬‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ : ‫ﺗﺄﻟﯿﻒ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬1377‫ه.ش‬ :‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬12
 • 3. ٣ ‫ِﺮد‬‫ﺧ‬ ‫و‬ ‫ِﻬﺮ‬‫ﻣ‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫ﺑﻨﺎم‬ ‫ﻣﻘدﻣ‬‫ﮥ‬‫ﻣﺗرﺟم‬– ) ‫ﻣﺎرﺳل‬ ‫ﮔﺎﺑرﯾل‬Gabriel Marcel‫ﺳﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺗوﻟد‬ ، (١٨٨٩‫ﻣﯾﻼد‬‫ﺳﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺗوﻓﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻓراﻧﺳﮫ‬ ‫در‬ ‫ي‬١٩٧٣. ‫ﻣﻛ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻣﺗﻔﻛري‬ ‫ﻧﺧﺳﺗﯾن‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫داﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻓراﻧﺳﮫ‬ ‫در‬ ‫اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم‬ ‫ﻣﻛﺗب‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬ ‫ﻧﺧﺳﺗﯾن‬ ‫را‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬‫ﭘدﯾد‬ ‫ﺗب‬‫ﺷ‬ ‫ه‬ِ‫ﻲ‬‫ﻧﺎﺳ‬ ‫ھ‬ ‫ادﻣوﻧد‬‫و‬‫ﻔﻲ‬‫ﻓﻠﺳ‬ ‫و‬ ‫ﻲ‬‫ادﺑ‬ ‫ﺎس‬‫اﺣﺳ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬‫اﻧدﯾﺷ‬ ِ‫ت‬‫ﺎ‬‫ﺣﯾ‬ ‫وادي‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫آﻟﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳرل‬‫ﯾ‬‫ﻋ‬ ‫در‬ . ‫ود‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻓراﻧﺳ‬‫ن‬‫وي‬ ‫ﺎل‬‫ﺣ‬‫ر‬‫ﺑزرﮔﺗ‬ ‫را‬‫ﯾن‬ ‫ﺎي‬‫اﺣﯾ‬ ‫و‬ ‫رح‬‫ط‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺗدوﻟوژﯾﻛﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﻲ‬ ‫ﻣدرن‬ ‫دﯾدﮔﺎھﮭﺎي‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫داﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اروﭘﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻗرن‬ ‫اﯾن‬ ِ‫ﻣدرن‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬‫ﺑﻧﯾﺎ‬ ‫دد‬‫ﻣﺟ‬‫از‬ ‫ﺎي‬‫دھ‬ ‫رﻓﺗ‬ ‫ﯾﺎد‬‫ﮫ‬‫ﻣﻘوﻻ‬ ‫و‬ ‫ﭘرداﺧت‬ ‫ﻣذھﺑﻲ‬‫ﺎﺋ‬‫ﻣﻌﻧ‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫را‬ ‫د‬‫ﺟﺎوﯾ‬ ‫ﺎت‬‫ﺣﯾ‬ ‫و‬ ‫رﺳﺗﮕﺎري‬ ، ‫وﺣﻲ‬ ، ‫اﯾﻣﺎن‬ ، ‫ﺻدق‬ ‫ھﻣﭼون‬ ‫ﺗﻲ‬‫ﯾد‬‫ﺑﺧﺷ‬ ‫و‬‫ﻧ‬ ‫ﻲ‬‫و‬ ‫و‬ ‫ﭘرس‬‫ﯾﺎﺳ‬ ‫راه‬ ‫ﺑﮭﻣ‬ ‫وان‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻣ‬ ‫را‬ ‫ل‬ ‫ﻣﺎرﺳ‬ . ‫ود‬ ‫ﻧﻣ‬ ‫دﯾﻊ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎراﺗﻲ‬ ‫اﺷ‬ ، ‫درن‬ ‫ﻣ‬ ‫دن‬‫ﺗﻣ‬ ‫در‬ ‫وﻻت‬ ‫ﻣﻘ‬ ‫ن‬ ‫اﯾ‬ ‫ﺎﺗﻲ‬‫ﺣﯾ‬ ‫ت‬ ‫اھﻣﯾ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬‫ﯾﺦ‬ ‫ﺗﯾﻠ‬ ‫ل‬ ‫ﭘ‬‫و‬ ‫ﻛ‬ ‫ت‬‫داﻧﺳ‬ ‫ر‬‫ﻣﻌﺎﺻ‬ ‫رب‬‫ﻏ‬ ‫در‬ ‫ﻲ‬‫دﯾﻧ‬ ‫ﺎس‬‫اﺣﺳ‬ ‫و‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫اﺣﯾﺎي‬ ‫ﻧﮭﺿت‬ ‫ﺑﺎﻧﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﯾﻛﻲ‬ ، ‫ﺑرﮔﺳون‬‫دﯾﻧ‬ ‫ﻧﻔﻛري‬‫روﺷ‬ ‫ب‬‫ﻣﻛﺗ‬ ‫ﮫ‬‫ﻲ‬‫ﺧﺎﺻ‬ ِ‫ﻲ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷدﯾدي‬ ‫ﺷﺑﺎھت‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دروﻧﻲ‬ ‫ﻣﻛﺎﺷﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﺣدﯾث‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آورد‬ ‫ﭘدﯾد‬‫ﺳﻠوك‬ ‫و‬ ‫ﺳﯾر‬‫ﻋ‬‫در‬ ‫ﺎﻧﻲ‬‫رﻓ‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫از‬ ‫ﮔذري‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ . ‫ﻓﻠﺳﻔﻲ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫داﻧﺳت‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ً‫ﺎ‬‫اﺳﺎﺳ‬ ‫را‬ ‫وي‬ ‫ﻣﻛﺗب‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫رو‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫و‬ . ‫دارد‬ ‫اﺳﻼم‬‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﺗ‬. ‫ﻧﻣود‬ ‫ﻠﻘﻲ‬ ‫ﺎل‬ ‫ﺣ‬ ‫ﯾن‬ ‫ﻋ‬ ‫در‬‫را‬ ‫وي‬ ‫وان‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻣ‬‫از‬‫درﺟ‬ ‫ران‬ ‫رھﺑ‬‫ﮫ‬‫ظ‬ ‫از‬ ‫ﮫ‬ ‫ﻛ‬ ‫ود‬ ‫ﻧﻣ‬ ‫داد‬ ‫ﻗﻠﻣ‬ ‫درن‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎن‬ ‫ﺟﮭ‬ ‫در‬ ‫ﻧﻔﻛري‬ ‫روﺷ‬ ‫د‬ ‫ﺿ‬ ‫ت‬ ‫ﻧﮭﺿ‬ ‫اول‬‫ت‬ ‫ﻠﻣ‬ ‫اﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﺧردﻣﻧداﻧ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ود‬‫ﮔﺷ‬ ‫د‬‫ﺟدﯾ‬ ً‫ﻼ‬‫ﺎﻣ‬‫ﻛ‬ ‫وﯾﺗﻲ‬‫ﻣﻌﻧ‬ ‫وي‬‫ﺑﺳ‬ ‫ﻲ‬‫راھ‬ ، ‫رن‬‫ﻗ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺣﺎﻛم‬ ‫ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾزم‬‫ﻋرﻓ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫و‬ ‫ﺎﻧﻲ‬ ‫ﺻ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧﻧده‬ ‫ﻧﻔوذ‬ ‫ﺑﺷدت‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول‬ ‫ﻣﻧطﻘﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫ھم‬ ‫و‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ‬. ‫اﺳت‬ ‫ﻣﯾﻣﻲ‬ ‫در‬ ‫ﻓراﻧﺳﮫ‬ ‫ﺳﻔﯾر‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣدﺗﮭﺎ‬ ‫ﭘدرش‬ . ‫آﻣد‬ ‫ﺑدﻧﯾﺎ‬ ‫ﻓرھﻧﮓ‬ ‫و‬ ‫ھﻧر‬ ‫اھل‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫ﻣﺗوﺳط‬ ‫اي‬ ‫ﺧﺎﻧواده‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬‫ﻛ‬‫ﻣﺧﺗ‬ ‫ورھﺎي‬‫ﺷ‬‫ﻲ‬‫ﻠﻔ‬ . ‫ﻧﻣود‬ ‫وظﯾﻔﮫ‬ ‫اﻧﺟﺎم‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﻲ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎس‬‫اﺣﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ .‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﺳﭘرده‬ ‫ﻣﺎدرﺑزرﮔش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﻲ‬ ‫ﭼﮭﺎر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻣﺎدرش‬‫اواﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫دري‬‫ر‬ ‫ﻋﻣرش‬‫ﻧﻘش‬ ‫آﺛﺎرش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺑود‬ ‫او‬ ‫ﺑﺎ‬‫ﺧﻼﻗ‬‫ﯽ‬‫ﺎﯾ‬‫ﻧﻣ‬ ‫و‬ ‫ﯾﻘﻲ‬‫ﻣوﺳ‬ ، ‫ﻣذھب‬ ، ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧوﺟواﻧﻲ‬ ‫از‬ ‫وي‬ . ‫ﻧﻣود‬ ‫اﯾﻔﺎ‬‫ﻧوﯾﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧﺎﻣ‬ ‫ش‬‫و‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻋرﺻ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻋﻣرش‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫و‬ ‫ﺷد‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫ھﻧري‬ ‫ﻧﻘد‬‫ﮫ‬‫د‬ ‫وي‬ . ‫ود‬‫ﺑ‬ ‫ﺗدرﯾس‬ ‫و‬ ‫ﺗﺄﻟﯾف‬ ‫و‬ ‫ﭘژوھش‬ ‫ﻣﺷﻐول‬ ‫ﻓرھﻧﮓ‬ ‫وﺳﯾﻊ‬‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫ر‬ ‫ﺎﺗو‬‫ﻛ‬ ، ‫ب‬‫ﻣﻛﺗ‬ ‫ﺎﺣب‬‫ﺻ‬ ‫وﻓﻲ‬‫ﻓﯾﻠﺳ‬ : ‫د‬‫ﺷ‬ ‫دﯾل‬‫ﺗﺑ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫و‬ ‫ﺑﻔرد‬ ‫ﻣﻧﺣﺻر‬ ‫اﺳﺗﺎدي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬، ‫ﺎﻟت‬‫رﺳ‬ ‫ﺎﺣب‬‫ﺻ‬ ‫ﻟﯾﻛﻲ‬‫ﻣ‬‫ﯾﻘﻲ‬‫وﺳ‬ ‫ﯾﻘﯾﺎﺋﻲ‬‫ﻣوﺳ‬ ‫ﯾر‬‫ﺗﻔﺳ‬ ‫را‬ ‫زرگ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎﻋران‬‫ﺷ‬ ‫ﻌﺎر‬‫اﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺧﻼق‬ ‫داﻧﻲ‬‫ﯽ‬‫ﻣ‬‫ﺗﻘ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫رداز‬‫ﭘ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧﻛﺗ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫دﺳ‬ ‫ر‬‫زﺑ‬ ‫دي‬‫ﻣﻧﺗﻘ‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ﻧﻣ‬‫ھ‬ ‫در‬ ً‫ﺎ‬‫رﯾﺑ‬‫ﮫ‬‫ﻣ‬ ‫ھﻧري‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬‫از‬ ‫ك‬‫ﯾ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬ ، ‫داﺷت‬ ‫ﻣﻌطوف‬ ‫ﺑﺧود‬ ‫را‬ ‫ھﻧر‬ ‫ﺑزرﮔﺎن‬ ‫ﻧظر‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣود‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫آﺛﺎري‬‫ا‬‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ﺗﮫ‬‫رﺷ‬ ‫ن‬‫ﯾ‬، ‫ا‬ ‫داﻧﺷﮕﺎھﻲ‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﻣدرﻛ‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎﻓﻲ‬ ‫ﺗﺣﺻﯾﻼﺗﻲ‬ ‫ز‬‫را‬ ‫اش‬ ‫ﻔﮫ‬‫ﻓﻠﺳ‬ ‫راي‬‫دﻛﺗ‬ ‫ز‬‫ھرﮔ‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ﻧﺑ‬ ‫ﺑرﺧوردار‬ ، ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺳطﺢ‬ ‫ﻲ‬‫ﻧ‬‫ﻲ‬‫وﻟ‬ . ‫ت‬‫ﮕرﻓ‬‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎن‬‫ﺟﮭ‬ ‫ر‬‫ﺳراﺳ‬ ‫اول‬ ‫راز‬‫ط‬ ‫ﮕﺎھﮭﺎي‬‫داﻧﺷ‬ ‫ﻖ‬‫طرﯾ‬ ‫از‬ ‫واره‬‫ھﻣ‬ ‫ﺎل‬‫ﺣ‬ ‫اﯾن‬‫ر‬‫اﯾ‬ ‫و‬ ‫درﯾس‬‫ﺗ‬ ‫راي‬‫ﺑ‬ ‫ﺎﺋﻲ‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧﺎﻣ‬ ‫وت‬‫دﻋ‬‫ﺧﻧراﻧﻲ‬‫ﺳ‬ ‫اد‬ . ‫ﻛرد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫ﮫ‬ ‫ھﻣ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﻛ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫اي‬ ‫ﮫ‬ ‫ﮔوﻧ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫وي‬ ‫دﮔﺎھﮭﺎي‬‫دﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺎن‬‫ﺑﯾ‬ ‫رز‬‫ط‬‫ﻣﺗ‬ ‫دﮔﺎھﮭﺎي‬‫دﯾ‬ ‫از‬ ‫ري‬‫ﺑﺷ‬ ‫ﺎي‬‫ﮔروھﮭ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔﻛري‬‫روﺷ‬ ‫ﺎي‬‫ﺟﻧﺎﺣﮭ‬‫و‬ ‫ﺎوت‬‫ﻔ‬ ‫ﺗﻔ‬ ‫ﻗدرت‬ ‫ﺑﺎ‬ ، ‫روﺷﻧﻔﻛري‬ ‫ﭘدر‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺣﻛم‬ ‫در‬ ‫اروﭘﺎ‬ ‫ﺑﯾﺳﺗم‬ ‫ﻗرن‬ ‫ﺑراي‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺟﻣﻊ‬ ‫ﺳﻔره‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺳر‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫ﻣﺗﺿﺎد‬‫ت‬‫ظرﻓﯾ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫ﻛ‬‫ل‬‫ﺗﺄﻣ‬ ‫آ‬ ‫ﺳر‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫روﺣﺎﻧﯾت‬ ‫و‬ ‫ﺧرد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اي‬ ‫اﻟﻌﺎده‬ ‫ﺧﺎرق‬‫ﺷﺗﯽ‬. ‫آورد‬ ‫ﻋﻧوا‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫وﯾژﮔﯾﮭﺎي‬ ‫از‬، ‫رب‬‫ﻏ‬ ‫د‬‫ﺟدﯾ‬ ‫و‬ ‫دﯾم‬‫ﻗ‬ ‫ﻔﮫ‬‫ﻓﻼﺳ‬ ‫ر‬‫اﻛﺛ‬ ‫ﺧﻼف‬ ‫ﺑر‬ ‫وي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬ ‫ﯾك‬ ‫ن‬‫ﻓ‬‫وا‬ ‫را‬ ‫ﻔﮫ‬‫ﻠﺳ‬‫رد‬ ‫آ‬ ‫ﻛرد‬ ‫ﻣﻧﺗﻘل‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﺳﻣﺎن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾك‬ ‫و‬ ‫ﻧﻣود‬ ‫ﻣﻌﺎﺻر‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫زﻧدﮔﻲ‬ ‫روزﻣره‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎﺳﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾﺎت‬‫در‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﻧﮭم‬‫ﻗ‬‫ﺎﻟﺑﮭﺎي‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫درك‬ ‫را‬‫آﻧ‬ ‫ر‬‫ﺑﺷ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺎﺗﻲ‬‫اﺣﺳﺎﺳ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﺑﻠﻛ‬ ‫ك‬‫آﻛﺎدﻣﯾ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯾﭼﯾده‬‫ﻓﻠ‬ ‫ﺎرش‬‫ﻧﮕ‬ . ‫د‬‫ﻧﻣﺎﯾ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫دﯾﻖ‬‫ﺗﺻ‬‫ر‬‫اﻛﺛ‬ ‫وي‬ ‫ﻔﻲ‬‫ﺳ‬ً‫ا‬ ‫وار‬ ‫ﮫ‬‫روزﻧﺎﻣ‬ ‫و‬ ‫ل‬‫ﻣﺳﻠﺳ‬ ‫ﺎري‬‫آﺛ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﺟﻣوﻋ‬ ‫ورت‬‫ﺑﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﮫ‬‫روزاﻧ‬ ‫ﺎي‬‫ھ‬ ‫ت‬‫ﯾﺎدداﺷ‬ ‫ورت‬‫ﺑﺻ‬‫وان‬‫ﻋﻧ‬ ‫ت‬‫ﺗﺣ‬»‫ﺎل‬‫ژورﻧ‬‫ﻔﯽ‬‫ﻓﻠﺳ‬« ‫و‬ ‫ﮔوﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺳﺧن‬ ‫روزﻣره‬ ‫و‬ ‫اﻓﺗﺎده‬ ‫ﭘﺎ‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫زﻧدﮔﻲ‬ ‫از‬ ، ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﻛﻲ‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﻋﻣﯾﻖ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﻧﺗﺷر‬‫ر‬‫ر‬ ‫ﮔﻲ‬ ‫وزﻣره‬‫در‬ ‫ا‬ ‫اﻋﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺑﻌﺎد‬‫ﻣﺛﺎﺑ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دارﯾد‬ ‫روي‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھم‬ ‫اي‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﮫ‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻛﺎود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫ق‬‫ﮫ‬‫ﯾﺎد‬ ‫از‬ ‫ﻲ‬‫ﯾﻛ‬‫ﺎي‬‫ھ‬ ‫ت‬‫داﺷ‬‫ر‬‫ره‬‫وزﻣ‬ ‫ﺎل‬ ‫ﺳ‬ ‫در‬ ‫وي‬١٩۵١‫ﺗﻔ‬ ‫و‬ ‫ﻔﮫ‬ ‫ﻓﻠﺳ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دي‬ ‫ﺟدﯾ‬ ً‫ﻼ‬‫ﺎﻣ‬ ‫ﻛ‬ ‫ﻧت‬ ‫ﺳ‬ ‫ك‬ ‫ﯾ‬ ‫وي‬ ‫ﺎظ‬ ‫ﻟﺣ‬ ‫دﯾن‬ ‫ﺑ‬ . ‫د‬ ‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻣ‬‫ﺎرش‬ ‫ﻧﮕ‬ ‫و‬ ‫ﻔﻲ‬ ‫ﻓﻠﺳ‬ ‫رات‬ ‫ﻛ‬‫و‬‫ﺎت‬ ‫ﺣﯾ‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﻲ‬‫ﻓﯾﻠ‬ ‫وي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﮭﺎده‬ ‫ﺑدﻋت‬ ،‫ﻓﻠ‬ ‫و‬ ‫زﯾﺳت‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﯾدن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺳوﻓﻲ‬‫زﯾﺳ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺳﻔﻲ‬، ‫ت‬ ‫روزﻣر‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫و‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اي‬ ‫ﻓﻼﺳﻔﮫ‬ ‫اﻛﺛر‬ ‫ﺧﻼف‬ ‫ﺑر‬‫ه‬‫ﻔ‬‫ﻓﻠﺳ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫آﺳﻣﺎن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬ ‫ﺷﺎن‬‫ﮫ‬‫ﺎن‬‫ﺷ‬‫ﻊ‬‫واﻗ‬ ‫در‬‫ﻧ‬‫وﻋﻲ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ن‬ّ‫ﻧ‬‫ﺗﻔ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗوأم‬ ‫ﻣﻌﯾﺷت‬ ‫اﻣرار‬ ‫ﻣ‬ ‫ردي‬‫ﻓ‬ ‫ﺗﻲ‬‫ﺑﺎﯾﺳ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻗﺎﻋدﺗ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑر‬ ‫وي‬ ‫ھﺎي‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫ظﺎھر‬ ‫از‬‫وده‬‫ﺑ‬ ‫ر‬‫اﻣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫س‬‫ﻋﻛ‬ ‫ت‬‫درﺳ‬ ‫ﮫ‬‫آﻧﻛ‬ ‫ﺎل‬‫ﺣ‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫زوي‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻋﺿوﯾت‬ . ‫اﺳت‬‫ﺳﯾﻣﺎي‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر‬ ، ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﻧﮓ‬ ‫دو‬ ‫اوج‬ ‫در‬ ‫ﺣﺗﻲ‬ ‫ﻓراﻧﺳﮫ‬ ‫ﺳرخ‬ ‫ﺻﻠﯾب‬ ‫در‬ ‫وي‬ ‫اﻓﺗﺧﺎري‬ ‫و‬ ‫اﻟﻌﻣر‬ ‫ﻣﺎدام‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯾت‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺟدﯾد‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوﻓﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺧﺻوص‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫ﯾك‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫وﯾژه‬
 • 4. ٤ ‫ﺄﻣﻼت‬‫ﺗ‬ ‫و‬ ‫س‬‫ﻧﻔ‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫اﻣر‬ ‫در‬ ‫وي‬ ، ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑر‬ ‫وي‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﮕوﻧﮫ‬‫دا‬ ‫ﺎص‬‫ﺧ‬ ‫ﺎت‬‫ﺗﺟرﺑﯾ‬ ‫ﺎﻓﯾزﯾﻛﻲ‬‫ﻣﺗ‬ ‫و‬ ‫ﻲ‬‫روﺣ‬‫د‬‫ﺑﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺗﮫ‬‫ﺷ‬‫رت‬ ‫اﻧدﯾﺷ‬ ‫در‬ ‫ﺎﯾد‬‫ﺷ‬ ‫او‬ . ‫دارﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺑذول‬ ‫ﺗوﺟﮭﻲ‬ ‫ﺣﺗﻲ‬ ‫ﺑدان‬ ‫ﻣدرن‬ ‫ﻓﻼﺳﻔﮫ‬‫ﮫ‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﻲ‬‫ﺑزرﮔ‬ ‫ر‬‫ﻣﺗﻔﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗﻧﮭ‬ ، ‫رب‬‫ﻏ‬ ‫درن‬‫ﻣ‬‫اﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫د‬‫ﺣ‬ ‫ن‬ ‫درﺑﺎر‬ ‫ﺟدي‬ ‫ﺑطور‬‫ه‬‫ﭘ‬ ‫وﺣﻲ‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬‫ﻔﻲ‬‫ﻓﻠﺳ‬ ‫رد‬‫ﺧ‬ ‫ﻖ‬‫طرﯾ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﻲ‬‫وﺣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺗﮫ‬‫ﺗواﻧﺳ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫وده‬‫ﻧﻣ‬ ‫ل‬‫ﺗﺄﻣ‬ ‫ﯾﺎﻣﺑران‬‫ﺗر‬‫دﺳ‬ ‫در‬ ،‫س‬ . ‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﺗﻠﻘ‬ ‫ت‬‫درﯾﺎﻓ‬ ‫ل‬‫ﻗﺎﺑ‬ ‫ﺎﻧﮭﺎ‬‫اﻧﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫راي‬‫ﺑ‬ ‫را‬‫آﻧ‬ ‫و‬ ‫د‬‫دھ‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺣس‬‫دﯾن‬‫ﺑ‬‫وي‬ ‫وان‬‫ﺗ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎظ‬‫ﻟﺣ‬‫ر‬‫ر‬‫ﻓﻛ‬ ‫ط‬‫ﺧ‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ي‬ . ‫ﻣﺳﯾﺣﻲ‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫داﻧﺳت‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬‫ﺎﻛﻲ‬‫ﺧ‬ ‫ﺎت‬‫ﺣﯾ‬ ‫ﯾن‬‫ھﻣ‬ ‫در‬ ‫د‬‫ﺑﺎﯾ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺗواﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎن‬‫اﻧﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻌﺗﻘد‬ ‫وي‬‫ﻣ‬‫درك‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﻖ‬‫وﻓ‬ ‫و‬ ‫ردد‬‫ﮔ‬ ، ‫د‬‫ﺧداوﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﺟﻣﻠ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﻲ‬‫ﻏﯾﺑ‬ ‫اﻣور‬ ‫وﺟودي‬‫ود‬‫ﻧﻣ‬ ‫ف‬‫ﻛﺷ‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ود‬‫وﺟ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺎﻣﺑران‬‫ﭘﯾ‬ ‫ودي‬‫وﺟ‬ ‫درت‬‫ﻗ‬ ‫و‬ ‫ﺎم‬‫ﻣﻘ‬‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫را‬ ‫راه‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻗرار‬»‫اﯾﺛﺎري‬ ‫ﻋﺷﻖ‬«‫ا‬ ‫ت‬‫ﻣﺎھﯾ‬ ً‫ﺎ‬‫دﻗﯾﻘ‬ ‫د‬‫ﻣﯾدھ‬ ‫ﮫ‬‫اراﺋ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻲ‬‫ﺗﻌرﯾﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﻧﺎﻣ‬ ‫ﻣﻲ‬‫رﺗ‬‫ﺑ‬‫و‬ ‫راد‬‫ﻣ‬ ‫ﺎط‬‫در‬ ‫د‬‫ﻣرﯾ‬ ‫ﻛﺗﺎﺑﻲ‬ ‫آﺷﻧﺎﺋﻲ‬ ‫وي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﺑر‬ ‫آﺛﺎرش‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﺟﺎﺋﻲ‬ ‫از‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗداﻋﻲ‬ ، ‫اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬‫و‬ ‫اﺳﻼم‬ ‫از‬‫ﻋ‬‫اﺳﻼﻣ‬ ‫رﻓﺎن‬‫داﺷﺗﮫ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻔ‬‫ﻣﻛﺎﺷ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻌﻠوم‬ ‫ﭘس‬ ‫ﺑﺎﺷد‬‫ﮫ‬‫ﺎﻧط‬‫ھﻣ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫وده‬‫ﺑ‬ ‫اش‬ ‫ﺎﻧﻲ‬‫روﺣ‬ ‫ﺎت‬‫ﺣﯾ‬ ‫در‬ ‫وي‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﻲ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﺗﺟرﺑ‬ ‫و‬ ‫ﻲ‬‫دروﻧ‬‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ور‬ ‫اﻛﺗ‬ ‫و‬ ‫دي‬‫ﺗﻘﻠﯾ‬ ‫اي‬ ‫ﺋﻠﮫ‬‫ﻣﺳ‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺗﺟرﺑﯾﺎت‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫ﻣﻧطﻖ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺟزﺋﯾﺎت‬‫آﻛﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺎﺑﻲ‬‫ﺳ‬‫ك‬‫دﻣﯾ‬ ‫ﺑﻠﻛ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﺗﻠﻘﻲ‬‫از‬ ‫وي‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺗﻌرﯾﻔﻲ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﺧﺻوﺻ‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اش‬ ‫ﻛﻠﻣﮫ‬ ‫دﻗﯾﻖ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﻲ‬ ‫اي‬ ‫ﻣﻛﺎﺷﻔﮫ‬ ‫ﮫ‬»‫ور‬‫ﺣﺿ‬«‫اراﺋ‬‫ﮫ‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﺗﻌرﯾﻔﻲ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﺧﺎﺻ‬ ‫و‬ ‫اﺳﻼم‬ ‫در‬ ‫ﻣرﯾدي‬ ‫و‬ ‫ﻣراد‬ ‫ﻣﻛﺗب‬ ‫در‬ ‫اﻟﺧﺎص‬‫ﮫ‬‫رب‬‫ﻏ‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫و‬ ‫ادﺑﯾﺎت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗﺷﯾﻊ‬‫ﻗﺎﺑ‬ ‫ﺎﻧﻲ‬‫ﻧﺷ‬‫ل‬ ‫ﺳﻘراط‬ ‫و‬ ‫اﻓﻼطون‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺎن‬ ‫ﯾوﻧﺎن‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻣﮕر‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬. ‫ر‬ ، ‫ﺧود‬ ‫ﻣﻛﺎﺷﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫ﭘژوھش‬ ‫ﻣﺳﯾر‬ ‫در‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫داﺷت‬ ‫ﻗرار‬ ‫رل‬ِ‫ﺳ‬‫ُو‬‫ھ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﭘدﯾده‬ ‫ﻣﻛﺗب‬ ‫ﺗﺄﺛﯾر‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫وي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬‫ﺟ‬ ‫ﺑﻛﻠﻲ‬ ‫اھﻲ‬‫د‬‫دﯾ‬ ‫د‬ ‫ﺎرﻛت‬‫ﻣﺷ‬ ‫و‬ ‫ذھﺑﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﻼق‬‫اﺧ‬ ، ‫س‬‫ﻧﻔ‬ ‫ت‬‫ﻣﻌرﻓ‬ ، ‫ﺎري‬‫اﯾﺛ‬ ‫ﻖ‬‫ﻋﺷ‬ ‫ﺎس‬‫ﺑراﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫اوﺳ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫رد‬‫ﺑﻔ‬ ‫ر‬‫ﻣﻧﺣﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫آورد‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫را‬‫ﺎت‬‫ﺣﯾ‬ ‫ر‬ ‫اي‬ ‫ده‬‫ﭘدﯾ‬ ‫وي‬ ‫ﺎن‬‫ﻋرﻓ‬ ‫ﻟذا‬ . ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻣردم‬ ‫روزﻣره‬‫دﮔ‬‫زﻧ‬ ‫ن‬‫ﺑط‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﻲ‬‫ﻧﻣ‬ ‫زا‬ ‫دﯾر‬‫ﺗﺧ‬ ‫و‬ ‫ﻲ‬‫ﺗﺧﯾﻠ‬ ‫و‬ ‫زوي‬‫ﻣﻧ‬‫را‬ ‫ره‬‫روزﻣ‬ ‫ﻲ‬‫ﻲ‬‫ھ‬ . ‫ﺟوﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ (‫)ﺗراﻧﺳداﻧس‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﺳوي‬ ‫درﺑﺎر‬ ‫ﺑﯾﺳﺗم‬ ‫ﻗرن‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫ﭼون‬ ‫ﻛس‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬‫ه‬‫ﯾﺄس‬‫ﯾﭼﮑس‬‫ھ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻧﻧﻣوده‬ ‫ﺗﺄﻟﯾف‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﻣﻖ‬ ‫ﺑﺷری‬‫ھ‬‫از‬ ‫او‬ ‫ون‬‫ﻣﭼ‬ ‫ﯾﺄس‬ ‫اﯾن‬ ‫اﻋﻣﺎق‬‫ﻧ‬ ‫اﻣﯾد‬ ‫ﻧور‬ ‫دادن‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣوﻓﻖ‬ ، ‫ﮔﻲ‬ ‫اﻓﺳرده‬ ‫و‬‫اﻣري‬ ‫وي‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫ﻟذا‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺑوده‬‫ﻣ‬‫اﻧﺗز‬ ‫و‬ ‫رد‬‫ﺟ‬‫و‬ ‫ﻲ‬‫اﻋ‬ ‫ﻧﯾﮭﯾﻠﯾ‬‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫ﺳﺗﻲ‬–‫د‬‫ﭘﯾوﻧ‬ ‫ﺑﮭم‬ ‫را‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﻛﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎدي‬ ‫اﻣور‬ ‫ﻟطﯾﻔﻲ‬ ‫و‬ ‫دﻗﯾﻖ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫و‬ ‫آور‬ ‫ﺣﯾرت‬ ‫ﺑطرز‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ‬‫ز‬‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫از‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫را‬ ‫ﻣدرن‬ ‫ﻓﻼﺳﻔﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺳرزﻧش‬ ‫ﺑﺷدت‬ ، ‫دﯾﻧﻲ‬ ‫ﻓطري‬ ‫اﺧﻼق‬ ‫از‬ ‫ﮔرﯾز‬ ‫وادي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫روﺷﻧﻔﻛر‬ ‫و‬‫ﺑت‬‫ﺗ‬‫ن‬‫اﯾ‬ ‫وﺟﯾﮫ‬‫ﮔ‬‫ز‬‫رﯾ‬ ‫ﺧود‬ ‫ھﺎي‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺑراي‬ ‫وﺟودي‬ ‫ﻣﺳﺋوﻟﯾت‬ ‫و‬ ‫ﺟدﯾت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬ ‫اي‬ ‫ﻓﻼﺳﻔﮫ‬ ‫را‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﻣوده‬ ‫ﻓراوان‬ ‫ﻣﻼﻣت‬‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﻗﺎﺋل‬‫ﺑ‬. ‫ﺎﺷﻧد‬ ‫ﻣﺳﺎ‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﯾك‬ ‫وي‬‫ﺋ‬‫ﺑﻠﻛ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬‫رﻓﺗ‬ ‫ﺎد‬‫ﯾ‬ ‫از‬ ‫ﻲ‬‫ﺑﻛﻠ‬ ‫ود‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﻗرﻧﮭ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ود‬‫ﻧﻣ‬ ‫وارد‬ ‫ﻔﻲ‬‫ﻓﻠﺳ‬ ‫دي‬‫ﺟ‬ ‫ر‬‫ﺗﻔﻛ‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻠﻲ‬‫ﺑﯾ‬ ‫وري‬‫اﻣ‬ ‫ﮫ‬‫وده‬‫ﮭ‬ ‫وﻓ‬ : ‫ﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭘﻧداﺷﺗﮫ‬‫ﺎ‬‫ﻧﺷ‬ ‫وﺑﻲ‬‫ﺑﺧ‬ ‫و‬ . ‫ﺎﻟﮭم‬‫اﻣﺛ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﺣﻘﯾﻘ‬ ، ‫ﺗﻲ‬‫راﺳ‬ ، ‫ﮭﺎدت‬‫ﺷ‬ ، ‫ﺎه‬‫ﮔﻧ‬ ، ‫ﺄس‬‫ﯾ‬ ، ‫د‬‫اﻣﯾ‬ ، ‫ﻔﺎ‬‫ﺻ‬ ، ‫ﺎ‬‫ﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫داد‬ ‫ن‬‫زم‬‫ﯾﮭﯾﻠﯾ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻓﻛﻧده‬ ‫ﺳﺎﯾﮫ‬ ‫ﻣدرن‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﺎذﺑﻲ‬‫ﮫ‬‫ﮔوﻧ‬ ‫ﺎﻣﺑر‬‫ﭘﯾ‬ ‫وي‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬ ‫ﺑدﯾن‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺳﯾﺎن‬‫و‬»‫ر‬‫ذﻛ‬«‫وار‬‫ا‬‫ت‬‫ﺳ‬ ‫اﺳ‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻛل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫وي‬ ‫ﻣﺳﺋوﻟﯾت‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬. ‫ت‬ ‫ﻧﮭﺿت‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوﻓﻲ‬ ‫ﯾك‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬‫از‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻲ‬‫ﺗﻌرﯾﻔ‬ ‫رﯾن‬‫آﺧ‬ ، ‫ود‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﻣﺷﺎرﻛت‬ ‫اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾزم‬»‫ود‬‫وﺟ‬«‫ار‬‫ﺑﻛﻠ‬ ‫داد‬ ‫ﮫ‬‫اﺋ‬‫ﻲ‬ ‫اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳ‬ ‫ﺳﺎﺋر‬ ‫از‬ ‫ﻣﺗﻔﺎوت‬‫ﯾ‬‫دﯾﮕ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻗﯾﺎس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﻧﺎن‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻏرب‬ ‫ﻣﺷﮭور‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﺎﻟﯾﺳت‬‫ذﯾ‬‫ﭘ‬ ‫از‬ ‫ران‬‫رش‬ ‫ﻟﻘب‬»‫اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳت‬«‫ﻛ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻌﺎف‬ ً‫ﻼ‬‫ﻛﺎﻣ‬ِ‫ل‬‫ﻣﺣﺻو‬ ‫ﺑﻠﻛﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺗرادف‬ ‫را‬ ‫وﺟود‬ ‫وي‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﻧد‬»‫راﺑطﮫ‬«‫داﻧﺳت‬ ‫ﻣﻲ‬:‫ر‬‫ﺑ‬ ‫اي‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫اﯾﺛﺎري‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫اﺳﺎس‬–‫ﺗ‬‫وھر‬‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫ﻲ‬‫اﻟﮭ‬ ‫ﺎي‬‫اﻧﺑﯾ‬ ‫ب‬‫ﻣﻛﺗ‬ ‫ت‬‫ﺣﻘﯾﻘ‬ ‫وان‬‫ﺑﻌﻧ‬ ‫ذھب‬‫ﻣ‬ ‫ﺎص‬‫ﺧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻘواﺋﻲ‬‫ه‬‫وادي‬ ‫در‬ ‫ﻼﻣﻲ‬‫اﺳ‬ ‫ﺎن‬‫ﻋرﻓ‬‫و‬ ‫ر‬‫ﭘﯾ‬ ‫ﻣﻛﺎﺷ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺻﯾرت‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻲ‬ ‫و‬ ‫رﺳﺗﮕﺎري‬ ‫و‬ ‫ﻧﺟﺎت‬ ‫وادي‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫را‬ ‫راه‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬ ‫و‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ، ‫ﻣرﯾدي‬‫روﺣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻔﮫ‬‫ﻣ‬. ‫داﻧد‬ ‫ﻲ‬ ‫ﺑ‬ ‫رن‬‫ﻗ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫ﺎﻧﻲ‬‫ﻛﺳ‬ ، ‫ﺎ‬‫ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾ‬ ‫در‬ ‫ﺗﺎﯾن‬‫وﯾﺗﮕﻧﺷ‬ ‫و‬ ‫ﺎن‬‫آﻟﻣ‬ ‫در‬ ‫ﭘرس‬‫ﯾﺎﺳ‬ ‫و‬ ‫دﮔر‬‫ھﺎﯾ‬ ، ‫ﮫ‬‫ﻓراﻧﺳ‬ ‫در‬ ‫ل‬‫ﻣﺎرﺳ‬‫ﺑﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺗم‬‫ﯾﺳ‬‫و‬ ‫ﻧش‬ ‫ﺟز‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﻧد‬ ‫رﺳﯾده‬ ‫ﻏرب‬ ‫در‬ ‫ﻣﻌرﻓﺗﻲ‬»‫اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬«‫ﻣﺳﻠﻣﺎﻧ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﻟذا‬ ‫و‬ . ‫ﯾﺎﻓت‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫دﯾﮕري‬ ‫ﻧﺎم‬ ،‫ﺷ‬ ‫ﺧﺎﺻﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺎن‬‫ﯾﻌﯾﺎن‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﮭ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬ ،‫وظﯾﻔ‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺣﻛم‬ ‫در‬ ‫ﺎ‬‫ﮫ‬‫دﯾﻧ‬‫ﯽ‬‫س‬‫ﺑ‬ ‫ﺎي‬‫ﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ور‬‫ﻛﺷ‬ ‫در‬ ‫ﺎﻧﮭﺎ‬‫اﻧﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﺎﻣﻲ‬‫ﮔﻣﻧ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻌرﻓﺗﻲ‬ ‫و‬‫ﺗ‬‫ب‬‫ﺗﻌﺟ‬ ‫و‬ ‫ف‬‫ﺄﺳ‬ ‫ﻣﻌرو‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ‬ ‫اﯾران‬ ‫در‬ ، ‫ﻏرب‬ ‫در‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﭼﻧدم‬ ‫درﺟﮫ‬ ‫ﭘﯾروان‬ ‫ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬‫ت‬‫دﺳ‬ ‫ﯾري‬‫ﺗﻔﺎﺳ‬ ‫ون‬‫ﭼ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻧد‬‫ﭼ‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫دم‬‫ﻧ‬‫ﻧد‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ھم‬ ‫ﻓراوان‬ ‫ﺗﺣرﯾف‬ ‫و‬ ‫ﺗﻔﺎھم‬ ‫ﺳوء‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﺳت‬ ‫ﺑدان‬ ‫اﯾن‬‫ﺣﻘﯾﻘ‬ ‫ب‬‫طﺎﻟ‬ ً‫ا‬‫د‬‫ﺟ‬ ‫ر‬‫اﮔ‬ ، ‫ذھﺑﻲ‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﻣﻠﯾ‬ ‫و‬ ‫وان‬‫ﻋﻧ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ت‬‫ﺗﺣ‬ ‫و‬ ‫ﺎن‬‫ﺟﮭ‬ ‫ﺎي‬‫ﻛﺟ‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ﺑﺷري‬ ‫ھر‬‫ت‬‫ﻣﻌرﻓ‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ﺣﻘﯾﻘ‬ ‫آن‬ ‫ﻲ‬‫ﻋرﺑ‬ ‫وان‬‫ﻋﻧ‬ ‫و‬ ‫ﺎم‬‫ﻧ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬ ‫ﺷد‬ ‫ﺧواھد‬ ‫رﺳﺗﮕﺎر‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﻓت‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫وادي‬ ‫از‬ ‫آﻧرا‬ ، ‫ﺑﺎﺷد‬‫د‬‫ﻧداﻧ‬ ‫را‬ ‫ت‬‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ، . ‫دارد‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ھﻣواره‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫ﻣﻘﺎﻟ‬‫ﺎﺣﺑﻧظر‬‫ﺻ‬ ‫از‬ ‫ﯾﺎري‬‫ﺑﺳ‬ ‫و‬ ‫ل‬‫ﻣﺎرﺳ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﮫ‬‫ﮔﻔﺗ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫وﻟﻲ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺧﺗﺻر‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬ ‫دارﯾد‬ ‫روي‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اي‬ ‫ﮫ‬‫ﺣﻛ‬ ‫در‬ ، ‫ان‬‫م‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬ ‫ﻣﻛﺗب‬ ‫و‬ ‫ﻧظرﮔﺎھﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﻛل‬ ‫ﺑر‬ ‫روﺷن‬ ‫و‬ ‫روان‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﻣدﺧﻠﻲ‬
 • 5. ٥ ‫ﻣﻌر‬: ‫از‬ ‫ﻋﺑﺎرﺗﻧد‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫وﻓﺗرﯾن‬»‫اﻓﺳﺎﻧ‬‫ﮫ‬‫وﺟود‬«،»‫رھﮕذر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬«،»‫ﺎل‬‫ژورﻧ‬‫ﻔﯽ‬‫ﻓﻠﺳ‬«،»‫ود‬‫ﺑ‬‫داﺷ‬ ‫و‬ ‫ن‬‫ﺗن‬«،»‫دق‬‫ﺻ‬ ‫ﺧﻼق‬«»‫ﺧدا‬ ‫ﻣرد‬«،»‫اﻓو‬‫ﺧرد‬ ِ‫ل‬«‫و‬.‫دﯾﮕر‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﻲ‬ ‫و‬ ‫ھﻧري‬ ، ‫ادﺑﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﮫ‬ ‫دھﮭﺎ‬ ‫ﺧواﻧﻧد‬ ‫از‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫آﺧر‬ ‫ﻛﻼم‬ ‫و‬‫ه‬‫ﺎﻟ‬‫رﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣطﺎﻟﻌ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ل‬‫ﻛﺎﻣ‬ ‫ﻖ‬‫ﺗﻌﻣ‬ ‫و‬ ‫ل‬‫ﺗﺄﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺻﺑر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺧواھش‬ ‫ﻋزﯾز‬‫ردازد‬‫ﺑﭘ‬ ‫ﮫ‬‫و‬‫ر‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫اداﻣﮫ‬ ‫ﺧواﻧدن‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫ﻧﺷده‬ ‫ﻣﻔﮭوم‬ ‫روﺷن‬ ‫ﺑطور‬ ‫ﭘﺎراﮔراﻓﻲ‬‫د‬ ‫وان‬‫ﺗ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫را‬ ‫رﺳﺎﻟﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫اﯾﻧﺻورت‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫در‬ . ‫ﻧدھد‬‫ﯾم‬‫ﻧ‬ ‫دت‬‫ﻣ‬ ‫ر‬‫ﺳ‬‫ﺎﻋت‬ ‫رواﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻲ‬‫دروﻧ‬ ‫و‬ ‫ودي‬‫ﺧ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣﺳوس‬ ً‫ا‬‫ﺷدﯾد‬ ‫رﺳﺎﻟﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺑﺣث‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬ . ‫ﻧﻛرد‬ ‫درك‬ ‫ھم‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫ﺧواﻧد‬‫ذ‬‫ﻟ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﻲ‬‫ا‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﻘوﻟ‬ ‫ﮫ‬‫ﭼ‬ ‫از‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﻧده‬‫ﻧوﯾﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫ﻓﮭﻣﯾ‬ ‫وان‬‫ﺗ‬ ‫ﻲ‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﻲ‬‫ﺣﺗ‬ ‫اﯾﻧﺻورت‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫در‬ ‫ﺷود‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﻣﺣﺳوس‬ ‫ﺑطور‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ‬‫اي‬‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺧن‬‫ﺳ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﺣﻘﺎﯾﻖ‬ ً‫ﻻ‬‫اﺻو‬ .‫ﻛﻧد‬ ‫ﺛﺎﺑت‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮔوﯾد‬»‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣﻌرﻓت‬«ً‫ﺎ‬‫طﺑﯾﻌﺗ‬ ‫و‬ ‫اﻧد‬ ‫اﯾﻧﮕوﻧﮫ‬‫ﻛ‬‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺳﻲ‬‫وادي‬ ‫ﺑﻛ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ھﺎﺋﻲ‬ ‫ﺑرداﺷت‬ ‫ھم‬ ‫اﮔر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺣروم‬ ‫ﺑﻛﻠﻲ‬ ‫ھم‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫ﻧوع‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻓﮭم‬ ‫از‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺣﺳﺎس‬‫ط‬‫رﺑ‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ﻠﻲ‬‫و‬‫ﺦ‬‫ﻣﺳ‬ ‫اﯾﻧﺣﺎل‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬‫داده‬ ‫ﻣﺗن‬ ‫داﺧل‬ ‫در‬ ‫ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﻲ‬ ‫ﻣوارد‬ ‫ﺑرﺧﻲ‬ ‫در‬‫ﻋﻧو‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫آﻣده‬ ‫ﭘراﻧﺗز‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ام‬‫ان‬»‫رﺟم‬‫ﻣﺗ‬«‫ﻣ‬‫ﺧص‬‫ﺷ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫او‬ ‫ﻣﯾر‬‫ﺿ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫را‬ ‫ري‬‫ﺑﺷ‬ ‫ت‬‫ﺣﻘﯾﻘ‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ﻋﺎدت‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫رﺳﺎﻟﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫اي‬ ‫ﻧﻛﺗﮫ‬‫رد‬‫ﻣﻔ‬ ‫ﺧص‬‫ﺷ‬ ‫ل‬ ‫در‬ ‫وي‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫ﺟﻣﻠﮕﻲ‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫زﯾرا‬ ‫دارد‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ (‫ﺧودش‬ ‫)ﯾﻌﻧﻲ‬‫ﺧود‬ ‫وادي‬–‫ﺷﻧﺎ‬‫ﺳﻲ‬‫وﻗﺗ‬ ‫وارد‬‫ﻣ‬ ‫اﻛﺛر‬ ‫در‬ ‫ﻟذا‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻲ‬ ‫از‬»‫ﻣن‬«‫ﮔوﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺳﺧن‬»ِ‫ﻣن‬«. ‫اﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫د‬ ‫ﺎراﮔراف‬‫ﭘ‬ ‫ك‬‫ﯾ‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﺳﺗﻔﺎده‬ ‫طوﯾﻠﻲ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻲ‬ ‫در‬ ‫ﭘﻲ‬ ‫ﺟﻣﻼت‬ ‫از‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻧﮕﺎرش‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬‫ﺟ‬ ‫ك‬‫ﯾ‬ ‫م‬‫ﺣﻛ‬ ‫ر‬‫ﮫ‬‫ﻣﻠ‬ ‫اﻣﻛﺎن‬ ‫ﺣد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛرده‬ ‫ﺳﻌﻲ‬ ‫ﻣﺗرﺟم‬ . ‫ﻓﻌل‬ ‫و‬ ‫ﻓﺎﻋل‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬. ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﺟﺑران‬ ‫ﺗرﺟﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻟﻘﻣ‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺣﻛم‬ ‫در‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛل‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻧﮭﺎﯾﺗ‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ور‬‫ﺧ‬ ‫رب‬‫ﺿ‬ ‫ك‬‫ﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬‫وﻟ‬ ‫ل‬‫ﻛﺎﻣ‬ ‫ش‬‫آراﻣ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫واﺣد‬‫ا‬ . ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ده‬‫ت‬‫ﺑﺎﺑ‬ ‫ز‬ . ‫طﻠﺑم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭘوزش‬ ‫ﻋزﯾز‬ ‫ﺧواﻧﻧدﮔﺎن‬ ‫از‬ ‫اﺧﯾر‬ ‫ﺗوﺿﯾﺣﺎت‬ ‫اﯾن‬ ‫اﻛﺑ‬ ‫ﻋﻠﻲ‬‫ﺧﺎﻧﺟﺎﻧﻲ‬ ‫ر‬ ‫آﺑﺎن‬‫ﻣﺎه‬١٣٧٧‫ه.ش‬
 • 6. ٦ »‫ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي‬ ‫ﻓﻨﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻀﻮر‬« ١٩۵١ ‫ﻣﺎرﺳﻞ‬ ‫ﮔﺎﺑﺮﻳﻞ‬ ‫ﺟﮭﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷوﯾم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫اﯾن‬ ‫دﭼﺎر‬ ‫ﺑﺧﺻوﺻﻲ‬ ‫ﻣواﻗﻊ‬ ‫در‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫از‬ ‫ﯾك‬ ‫ھر‬‫ا‬ ‫داده‬ ‫ب‬‫ﺗرﺗﯾ‬ ‫اي‬ ‫ﮫ‬‫ﺑﮕوﻧ‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ن‬‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫ﺳ‬‫ا‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اي‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫از‬ . ‫ﺷوﯾم‬ ‫وﺳوﺳﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧﻲ‬ ‫ﺑد‬ ‫و‬ ‫ﯾﺄس‬ ‫ﺑﺳوي‬ ً‫ا‬‫ﻣﺳﺗﻣر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دھد‬ ‫ﭘرورش‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫اﻓﺷﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑذر‬ ‫طوري‬‫ﮫ‬‫وﺳوﺳ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫از‬ ‫واﺟﻲ‬‫اﻣ‬ ‫ون‬‫ھﻣﭼ‬ ، ‫آن‬ ‫ت‬‫ﺗﻘوﯾ‬ ‫ت‬‫ﺟﮭ‬ ‫در‬ ‫ده‬‫ﺷ‬ ‫ﭘذﯾرﻓﺗﮫ‬ ‫ﺗﺣرﯾﻛﺎت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﻧظر‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫در‬‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎﻻ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ھﺟ‬ ‫و‬ ‫آﯾﻧد‬‫درﺑﺎر‬ ً‫ﻼ‬‫ﻗﺑ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﺋﻲ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺣﺎﺻره‬ ‫را‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫آورﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫وم‬‫ه‬»‫ﺷدن‬ ‫ﻣﺣﺎﺻره‬‫د‬‫ﯾﺄس‬ ‫ر‬«‫ﻧ‬ ،‫وﺷﺗم‬. ‫و‬ ‫ﻛﺳﺎﻟت‬ ‫و‬ ‫رﺧوت‬ ‫ﮔذراي‬ ِ‫ت‬‫ﻟﺣظﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﺣﺎﻟت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﻲ‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫در‬‫دﮔﻲ‬‫زﻧ‬ ‫وﻗﺗﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎي‬‫ھ‬ ‫ﺑﺳت‬ ‫ﺑن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺣﺎﻻت‬ ‫اﯾن‬ ! ‫ﮔﺎه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ﻛﺷﯾدﻧﮭﺎي‬ ‫آه‬ ‫؛‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﻣﺛﺎﺑ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬‫ﮫ‬‫ور‬‫ظﮭ‬ ‫ﮫ‬‫ﻋرﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ري‬‫ﻣﮭ‬ ‫ﻲ‬‫ﺑ‬ ّ‫د‬‫اﺷ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﺷﻛﺎر‬ ‫ﻟﺣظﺎﺗﻲ‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻲ‬‫ﻓرﯾﺑ‬ ‫ﺎي‬‫ھ‬ ‫رده‬‫ﭘ‬ ‫ودن‬‫ﻧﻣ‬ ‫رد‬‫ط‬ ‫و‬ ‫ردن‬‫ﻛ‬ ‫ﭘﺎره‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧظرم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آورم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﯾﺎد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻟﺣظﺎﺗﻲ‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫رﺳﯾده‬ ‫ﺗ‬ ‫ل‬‫ﻗﺎﺑ‬ ‫و‬ ‫دار‬‫ﭘﺎﯾ‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺧودم‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛردم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻼش‬ ، ‫ﻛرد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺧﻔﻲ‬ ‫ﻧظرم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫زﻧدﮔﻲ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﻲ‬‫در‬ . ‫آورم‬ ‫راھم‬‫ﻓ‬ ‫را‬ ‫ﻲ‬‫ﺣﻣﻠ‬ ‫د‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻧﮓ‬ ‫ﺳ‬ ‫و‬ ‫ده‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺦ‬ ‫ﻣﺳ‬ ‫و‬ ‫ﺎن‬ ‫ﺑﯾﺟ‬ ‫ورت‬ ‫ﺻ‬ ، ‫دﮔﻲ‬ ‫زﻧ‬ ‫ﺎه‬ ‫ﻧﺎﮔ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﻛ‬ ‫وﺋﻲ‬ ‫ﮔ‬ ‫ﺎت‬ ‫ﻟﺣظ‬ ‫آن‬‫ه‬»‫ﺎ‬ ‫دوﺳ‬ِ‫ﻣ‬«) ‫د‬ ‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﻋرﺿ‬ ‫ن‬ ‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫را‬- Medusa‫اﺳت‬ ‫زﻣﯾﻧﻲ‬ ‫زﯾر‬ ‫ﻏول‬ ‫ﯾك‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺎن‬ ‫ﯾوﻧﺎن‬ ‫ھﺎي‬ ‫اﺳطوره‬ ‫در‬–‫وﻧﮕر‬‫اﻓﺳ‬ ‫درت‬‫ﻗ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫رﺳﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﻧظر‬ . (‫ﻣﺗرﺟم‬ ‫ﺗﻣ‬ ‫را‬ ‫راﺳﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻋطش‬ ،‫ﺎز‬‫اﺟ‬ ‫ﺑﺧودم‬ ‫ھرﮔز‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻋطﺷﻲ‬ ‫آن‬ ، ‫ﺑﻛﺷﺎﻧد‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﺧدﻣت‬ ً‫ﺎ‬‫ﺎﻣ‬‫ه‬‫ود‬‫ﺧ‬–. ‫دھم‬‫ﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻓرﯾﺑ‬ ‫؛‬ ‫ود‬‫ﺷ‬ ، ‫ﺎن‬‫ﻗﮭرﻣ‬ ‫ﺎﻟت‬‫اﺻ‬ ‫ﻔﮫ‬‫ﻓﻠﺳ‬ ‫ك‬‫ﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫دﯾل‬‫ﺗﺑ‬ ‫د‬‫ﺗواﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺑﺧواھد‬ ‫اﮔر‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﺳﻠﻣ‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺗراژﯾك‬ ‫و‬ ‫ﺑدﺑﯾﻧﺎﻧﮫ‬ ‫ﺑﻐﺎﯾت‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ‫ﯾك‬ ‫اﯾن‬ ‫ھﻧﮕﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫رھﻧﻣون‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺧودﻛﺷﻲ‬ ‫ﺑﺳوي‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫وﻟﻲ‬، ‫ذل‬‫ﻣﺑﺗ‬ ‫ت‬‫ﺑﻐﺎﯾ‬ ‫ﺎﻧﻲ‬‫ﺟﮭ‬ ‫ﮫ‬‫ﻋﻠﯾ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﻧﺑردش‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﮔردﯾده‬ ‫ﺳﺎﻗط‬ ‫ﯾ‬ ‫ون‬‫اﻓﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ل‬‫ﻣﻘﺎﺑ‬ ‫در‬ ‫ﻛردن‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣت‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧم‬ ‫ﻛﺷف‬ ‫ام‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﺗﻌﮭد‬ ‫آﺛﺎرم‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺟﻣوع‬ ‫در‬‫ﺎن‬‫اﻣﻛ‬ ، ‫ﺄس‬‫ذﯾر‬‫ﭘ‬ ‫ﮔردن‬ ‫ﺗواﻧم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬»‫ﻣدوﺳﺎ‬«‫ﺎب‬‫ﭘرﺗ‬ ‫ب‬‫ﻋﻘ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫وﯾﻧﻲ‬‫ﻧ‬ ‫ب‬‫ﻓرﯾ‬ ‫ك‬‫ﯾ‬ ‫در‬ ‫ودم‬‫ﺧ‬ ‫ﮫ‬‫اﯾﻧﻛ‬ ‫دون‬‫ﺑ‬ ‫ﺑﺷﻛﻧم‬ ‫را‬ ‫ھﯾوﻻ‬ ‫ي‬‫ا‬ ‫از‬ . ‫وم‬‫ﺷ‬‫ن‬‫ﯾ‬ ‫ﻧوع‬ ‫از‬ ‫ﺳﺎرﺗر‬ ‫ﭘل‬ ‫ژان‬ ‫اي‬ ‫اﺳطوره‬ ‫ﺗﯾپ‬ ‫اﮔر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺧواھم‬ ً‫ا‬‫ﻓور‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬»Orestes«‫وع‬‫ﻧ‬ ‫از‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫راي‬‫ﺑ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬»Perseus« ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﺋوال‬‫ﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫وﯾم‬‫ﮔ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻠﻲ‬ ‫ﺑطور‬ ‫را‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬»Andromeda«‫ﺎﺋﻲ‬‫اﺑ‬ ، ‫ت‬‫ﭼﯾﺳ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫راي‬‫ﺑ‬. ‫دارم‬‫ﻧ‬ )orestes-‫ﯾ‬ ‫اي‬ ‫طوره‬‫اﺳ‬ ‫ﺎن‬‫ﻗﮭرﻣﺎﻧ‬ ‫از‬ ‫ﻲ‬ ‫ﯾﻛ‬ ‫ﺎم‬‫ﻧ‬‫ﮫ‬ ‫ﻛ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺗﺎن‬‫ﺑﺎﺳ‬ ‫ﺎن‬‫وﻧ‬‫ﺑ‬‫ل‬ ‫ﻗﺗ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫را‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﺎدر‬‫ﻣ‬ ، ‫درش‬‫ﭘ‬ ‫ون‬‫ﺧ‬ ‫ﺎص‬‫ﻗﺻ‬ ‫راي‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺑﺎھت‬‫ﺷ‬ ‫ﻲ‬‫ﺑ‬ ‫ﯾت‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ . ‫ﺎﻧﯾد‬‫رﺳ‬»‫ت‬‫ھﺎﻣﻠ‬«. ‫ت‬‫ﻧﯾﺳ‬perseus-‫ﻧ‬‫ﺎن‬‫ﯾوﻧ‬ ‫اي‬ ‫طوره‬‫اﺳ‬ ‫ﺎن‬‫ﻗﮭرﻣﺎﻧ‬ ‫از‬ ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫ﻲ‬‫ﯾﻛ‬ ‫ﺎم‬‫ﻧ‬ ‫ز‬‫ﯾ‬ ‫ﻣﻠﻛﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺎن‬Andromeda‫اﺳﺎرت‬ ‫از‬ ‫را‬‫ﻏ‬‫ﺎم‬‫ﺑﻧ‬ ‫ﺧواري‬ ‫آدم‬ ‫ول‬medusa‫ﺑﺎ‬‫ﺷ‬ ‫ﺎن‬‫ﻗﮭرﻣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ . ‫داد‬ ‫ﺎت‬‫ﻧﺟ‬‫ھﺗﻲ‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫دارد‬ ‫ﻓردوﺳﻲ‬ ‫ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺳﯾﺎوش‬–(‫ﻣﺗرﺟم‬ ‫ل‬‫ﺗﺣﻠﯾ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬‫ﺗﺟزﯾ‬ ‫د‬‫ﻗﺻ‬ ‫ﺎ‬‫اﯾﻧﺟ‬ ‫در‬ . ‫ت‬‫ﭼﯾﺳ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ﻧظر‬ ‫در‬ ‫ﯾﺄس‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﻲ‬ ‫ﻣﺎھﯾت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ّم‬‫ﮭ‬‫ﻣ‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫دﻗﯾﻖ‬ ‫ﺷرح‬ ‫اﻣﺎ‬‫ر‬‫ﺎﻧﮫ‬‫واﻧﺷﻧﺎﺳ‬‫را‬ ‫ﻛﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺎم‬‫ﺗﻣ‬ ‫ور‬‫ﺑط‬ ‫ﺋﻠﮫ‬‫ﻣﺳ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ . ‫ﯾﺎﺑم‬ ‫راه‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺎﻣﯾده‬ ‫ﯾﺄس‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫ﻋﻣﻖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧواھم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﻠﻛﮫ‬ ‫ﻧدارم‬‫وﻋﻲ‬‫ﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ‫ﺎل‬‫اﻧ‬‫ﮫ‬‫دﯾﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﺟرﯾ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫اي‬ ‫ﮫ‬‫اﻧدﯾﺷ‬ ، ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﮫ‬‫دورﮔ‬ ‫اي‬ ‫ده‬‫ﭘدﯾ‬ ‫ﺄس‬‫ﯾ‬ . ‫ﺎﺋﻲ‬‫ﺧودﻧﻣ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬‫ﻋﺎرﺿ‬ ‫از‬ ‫وﻋﻲ‬‫ﻧ‬ ً‫ﻼ‬‫ﺎﻣ‬‫ﻛ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬‫د‬‫آﻣ‬ ‫د‬‫ﭘدﯾ‬ ‫ن‬‫ﻧش‬ ‫ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧ‬ ‫ﺗﺻور‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻋﻛس‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫درﺳت‬ ‫ھم‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫و‬ ، ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻌﺎرﻓﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻋﺎرﺿﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬، ‫ھﺎ‬ ‫ﻧﺳل‬ ‫ﻲ‬‫وأم‬‫ﺗ‬ ‫د‬ ‫ﻋﻣﻠﻛرد‬ ‫و‬ ‫ﻣﻛﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ھﺎي‬ ‫اﯾده‬ ‫ﺑﺎ‬‫از‬ ‫ﯾﺄس‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫)اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﯾﻔﺎ‬ ‫اي‬ ‫ﻛﻧﻧده‬ ‫ﺗﻌﯾﯾن‬ ‫ﻧﻘش‬ ، ‫آن‬ ‫ر‬‫ا‬‫آﻏﺎز‬ ‫ﻧدﯾﺷﮫ‬‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫ﺳﭘس‬ ‫و‬ ‫ھﺎﺳت‬ ‫ﻧﺳل‬ ‫ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻛﺎﻧﻲ‬ ‫ﺷراﯾط‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اي‬ ‫ﻋﺎرﺿﮫ‬ ‫از‬–‫ﻣ‬(‫ﺗرﺟم‬ ‫ﺟﻠو‬ ‫ﻣﺟﺑورم‬ ، ‫وﺿﻊ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﻣوﺛﻘﻲ‬ ‫ﺗﺻوﯾر‬ ‫ﺑراي‬‫ه‬‫ﺛﺑ‬ ‫دﻓﺗر‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آورم‬ ‫ﺑﺧﺎطر‬ ‫را‬ ‫ﺗوﺻﯾﻔﻲ‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻏﯾر‬‫ر‬ ‫ﻧﺎد‬‫اﺳ‬ ‫ت‬‫ﻛﺎر‬‫آﺷ‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﺳ‬‫ﻲ‬‫ﻣ‬ . ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫آﺷﻛﺎر‬ ‫ﻗﺑرﺳﺗﺎن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دﻓن‬ ‫و‬ ‫ﻛﻔن‬ ‫ﻣراﺳم‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫از‬ ‫ﺑدﺗر‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﺟﻠوه‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﻧظر‬ . ‫ﺷود‬‫ﺷ‬‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎﯾد‬‫ل‬‫دﻟﯾ‬ ‫ﻣﺛﺎﺑ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷده‬ ‫اﻧﺑﺎر‬ ‫ﺗل‬ ‫اﺳﻧﺎد‬ ‫ﻛﮫ‬‫ﮫ‬. ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﺣﺳوب‬ ، ‫اﺑدﯾت‬ ‫ﺑراي‬ ‫اي‬ ‫ﻛﺎراﻧﮫ‬ ‫رﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫وﻗﯾﺢ‬ ‫ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﻲ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﺟﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﺎ‬‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ً‫ﺎ‬‫دﻗﯾﻘ‬ ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻣﻛن‬ ‫ﺑراﯾم‬ ‫را‬ ‫ﯾﺄس‬ ‫از‬ ‫ﺧﺎﺻﻲ‬ ‫ﻓﮭم‬ ، ‫ﺗﺻورات‬ ‫اﯾن‬ ‫ود‬ ‫ده‬‫ﮔردﯾ‬ ‫ﻲ‬‫روﺣ‬ ‫ﻖ‬‫ﻋﻣﯾ‬ ‫ت‬‫ﺟراﺣ‬ ‫ﺎر‬‫دﭼ‬ ‫ري‬‫دﯾﮕ‬ ‫ﺧص‬‫ﺷ‬ ‫ك‬‫ﯾ‬ ‫رگ‬‫ﻣ‬ ‫طﮫ‬‫ﺑواﺳ‬ ‫ﺑﭼﮕﻲ‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﮭﯾﯾﺞ‬ ‫را‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ﻣن‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺗردﯾد‬ ‫ﺑدون‬ . ‫داد‬ ‫رخ‬ ‫ام‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﻲ‬ ‫ﭼﮭﺎر‬ ‫ﺳن‬ ‫ﺣدود‬ ‫در‬ ‫واﻗﻌﮫ‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻣﺎدرم‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﺑواﺳطﮫ‬ ‫؛‬ ‫اﺳت‬‫ام‬ ‫دﮔﻲ‬‫زﻧ‬ ‫ل‬‫ﻛ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺑﮕوﯾم‬ ‫ﺗواﻧم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اي‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﺑﺎﺣﺛ‬ ‫در‬ ‫ﻣرا‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اي‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﺷﻛل‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﺗﺄﺛﯾر‬ ‫ﺗﺣت‬ ، ‫روﺣم‬ ‫ﺗﻣﺎﻣﯾت‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﻘﺎﺑﻠ‬ ‫در‬»‫وﯾك‬‫ﺑروﻧﺷ‬ ‫ون‬‫ﻟﺋ‬«‫ﺎل‬‫ﺳ‬ ‫در‬ ، ‫داد‬ ‫رار‬‫ﻗ‬ ‫ﺎرت‬‫دﻛ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫وط‬‫ﻣرﺑ‬ ‫راﻧس‬‫ﻛﻧﻔ‬ ‫در‬١٩٣٧‫وﯾك‬‫ﺑروﻧﺷ‬ ‫ون‬‫)ﻟﺋ‬ .–‫وف‬‫ﻓﯾﻠﺳ‬ ‫ﻣﻌﺎﺻر‬ ‫ﻓراﻧﺳوي‬‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾر‬‫ﺗﻔﺳ‬ ‫ﻲ‬‫رﯾﺎﺿ‬ ‫د‬‫ﻗواﻋ‬ ‫و‬ ‫ول‬‫اﺻ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫را‬ ‫ري‬‫ﺑﺷ‬ ‫ﮫ‬‫اﻧدﯾﺷ‬ ‫ﺎن‬‫ﺟرﯾ‬ ‫ل‬‫ﻛ‬ ‫اش‬ ‫ﻔﮫ‬‫ﻓﻠﺳ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬٠ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ود‬‫ﺑ‬ ‫د‬‫ﻣﻌﺗﻘ‬ ‫و‬ ‫رد‬‫ﻣﯾﻛ‬ ‫رزﻧش‬‫ﺳ‬ ‫ﺗم‬‫ھﺳ‬ ‫ل‬‫ﻗﺎﺋ‬ ‫ت‬‫اھﻣﯾ‬ ‫د‬‫ﺣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫ودم‬‫ﺧ‬ ‫رگ‬‫ﻣ‬ ‫ﺑراي‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫ﺑﺧﺎطر‬ ‫ﻣرا‬ ‫وي‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﻧﮕﺎﻣﻲ‬ . (‫ﻣﺗرﺟم‬
 • 7. ٧ ‫ﻗﺎطﻌﯾت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣن‬ ، ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻗﺎﺋل‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﻧوع‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫اھﻣﯾﺗﻲ‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﺧودش‬‫ﻛﮫ‬ ‫دادم‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫او‬ ‫ﺑﮫ‬»‫ﻣرگ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫دارد‬ ‫اھﻣﯾت‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ‫دارﯾم‬ ‫دوﺳﺗش‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﺑﻠﻛﮫ‬ ، ‫ﺗو‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣن‬«.‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺷده‬ ‫طرد‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﺑواﺳطﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫راﺳﺧﻲ‬ ‫ﻋﻘﯾده‬ ‫ﻣن‬ ‫وﺟود‬ ‫در‬ ‫اﮔر‬ . ‫ﺧﯾزد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻣرگ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺧواھ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺎﻧﻲ‬‫ﺟرﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﭘﺎﯾداري‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﺟﺎﺋﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﻠﻌﯾده‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﺑواﺳطﮫ‬ . ‫ﮔردد‬ ‫ﭘﯾروز‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻏﺎﻟب‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﺗﺿﻌﯾف‬ ‫آﻧرا‬ ‫درﺑﺎر‬ ‫ﻣن‬ ‫ھﺎي‬ ‫واﻛﻧش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻧظر‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ً‫ﺎ‬‫اﺳﺎﺳ‬‫ه‬»‫اﻣﯾد‬«‫ﻛ‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫در‬ ‫واﻗﻌﯾﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺷد‬ ‫ﻣﻧﺗﺷر‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫ﻣدﺗﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬‫ﻠﯾ‬‫ﮫ‬‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎرم‬‫آﺛ‬‫ﺑ‬‫د‬‫ﺎﺷ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫دارد‬‫ﻧ‬ ‫ر‬‫اﻣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎرﻧﻲ‬‫ﺗﻘ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘت‬ ‫در‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﯾده‬ ‫ﺑوﺿوح‬ ،»‫اﻣﯾ‬ ‫ﻲ‬‫ﺷﻧﺎﺳ‬ ‫ده‬‫ﭘدﯾ‬‫د‬«‫دو‬ ‫در‬ ‫را‬‫ران‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫در‬ ، ‫دادم‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ، ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﻧﮓ‬١٩۴٢‫ﭘدر‬ .‫ﻧﻛﻧم‬ ‫اﺷﺗﺑﺎه‬ ‫اﮔر‬ ، ‫ﻟﯾون‬ ‫در‬»‫ﻟوﺑﺎك‬ ‫دي‬«‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣﺎه‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ﻛﮫ‬‫ودم‬‫ﺑ‬ ‫ﻛرده‬ ‫دﯾدارش‬ ‫ﯾ‬ ‫در‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺧواﺳت‬ ‫ﻣن‬ ‫از‬‫و‬ ، ‫واﻓﻘم‬‫ﻣ‬ : ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺗم‬‫ﮔﻔ‬ ‫دي‬‫ﺗردﯾ‬ ‫ﯾﭻ‬‫ھ‬ ‫ﻲ‬‫ﺑ‬ ‫ﻣن‬ ‫و‬ ‫ﻛﻧم‬ ‫ﺳﺧﻧراﻧﻲ‬ ، ‫ﻣذھﺑﻲ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻛﺎﻣ‬ ‫ﻣﺟﻣﻊ‬ ‫ك‬‫د‬‫د‬‫اﻣﯾ‬ ‫ﺎره‬‫رﺑ‬‫ﺧن‬‫ﺳ‬ ‫ر‬‫ﻛﺛﯾ‬ ‫داﻧﯾﺎن‬‫زﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﺗوﺟ‬ ‫ت‬‫ﻧﺧﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣرﺣﻠ‬ ‫در‬ ‫ﻧم‬‫ذھ‬ . ‫ود‬‫ﺑ‬ ‫آزادي‬ ‫وادي‬ ‫در‬ ‫د‬‫اﻣﯾ‬ ‫ﺎي‬‫ﻣﻌﻧ‬ ‫ﺑﮫ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻗطﻌ‬ ‫ﻛﮫ‬ . ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺧواھم‬‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫ﺷ‬ ‫ي‬‫پ‬‫ﻛﻣ‬ ‫ﺗوا‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻌﻠوم‬ ‫ﮔﻔﺗﮫ‬ ‫ﻧﺎ‬ ‫و‬ . ‫ﺑودﻧد‬ ‫اﺳﯾر‬ ‫ﻧﺎزي‬ ‫آﻟﻣﺎن‬ ‫ھﺎي‬‫ﺟﻧﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬ ‫ﺑدون‬ ‫ﻣوﺿوﻋﻲ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﻧﺳت‬‫ﮫ‬‫ﻣﺗ‬‫ا‬ ‫ﺎﻓﯾزﯾﻛﻲ‬‫د‬‫ﻣ‬ ‫ش‬ . ‫ﺑﯾﺎﺑم‬ ‫ﭘﯾوﻧدي‬ ، ‫ﻧﺎﭘذﯾري‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣﯾد‬ ‫و‬ ‫آزادي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻣﯾد‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑودم‬ ‫ﻣﺟﺑور‬ ‫ﻣن‬ ‫و‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻧظر‬ ً‫ﺎ‬‫ﻋﻣوﻣ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫اﻣﯾد‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺎز‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺗﻔﺎوﺗﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺗﺣت‬ ‫ﺗواﻧﺳت‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﮕرش‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛل‬‫دﯾده‬ ‫ﻧﺎ‬‫ﮔ‬‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫رﻓﺗﮫ‬ ‫ﺷود‬. ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻓﮭم‬ ‫ﯾﻛﻲ‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬ ‫اي‬ ‫ﭘدﯾده‬ ، ‫ﺗﻌرﯾف‬ ‫ﺑواﺳطﮫ‬ ‫ﭼﯾزي‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺎز‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾل‬–‫ﻛ‬ ‫ﮫ‬‫آﻧﮕوﻧ‬ ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫و‬ . ‫رود‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺗﺻرف‬ ‫و‬ ‫ﺗﻣﻠك‬ ‫ﺑﺳوي‬ ‫و‬ : ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺣور‬‫ﮫ‬ ‫ام‬ ‫ده‬‫ﺷ‬ ‫ﺑﺎع‬‫اﺷ‬ ‫رص‬‫ﺣ‬ ‫و‬ ‫آز‬ ‫از‬ ‫ﮫ‬‫ﺣﺎﻟﯾﻛ‬ ‫در‬ ‫رﺳد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻟذﺗﻲ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﻛﻧم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺣس‬ ‫ﻣن‬‫؛‬‫ور‬‫ﺑط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ، ‫ﺳﺎده‬‫ﻣن‬ ‫ارﺿﺎء‬ ‫ﺟﮭت‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧدﻣﺎﺗﻲ‬،‫طرﻓﻲ‬ ‫در‬ ‫وﻟﻲ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﯾده‬ ، ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اراﺋﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﮫ‬‫د‬‫ا‬ ‫اﻣﯾد‬ ‫ﯾﮕر‬‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫ﺳ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬–‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺎﻧطور‬‫ھﻣ‬ : ‫ت‬‫ﻧﯾﺳ‬ ‫ور‬‫ﻣﺣ‬»‫ذر‬‫رھﮕ‬ ‫ﺎن‬‫اﻧﺳ‬«)Homo Viator، ‫ام‬ ‫ﺗﮫ‬‫ﻧوﺷ‬ (»‫ودن‬‫ﺑ‬ ‫دوار‬‫اﻣﯾ‬«‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫واره‬‫ھﻣ‬ ، ‫ﻣﻌﻧﺎي‬»‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﺑودن‬ ‫اﻣﯾدوار‬«‫ﺑﮕو‬ ‫ﺑﮕذار‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ،‫ﯾ‬‫و‬ ‫ھرﮔز‬ ‫اﻣﯾد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫م‬، ‫آرزوﻣﻧداﻧﮫ‬ ‫ﮔري‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺿﻊ‬‫ﺧ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑﻠﻛ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬‫و‬‫دش‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫اﯾﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫ھﻣواره‬ ‫را‬»‫ﺗم‬‫ھﺳ‬ ‫ل‬‫ﻣﺎﯾ‬ ‫دت‬‫ﺑﺷ‬ ‫ﻣن‬«.‫ﺎء‬‫اﻟﻘ‬ ‫را‬ ‫وار‬ ‫ﺎﻣﺑر‬‫ﭘﯾ‬ ِ‫ﺎن‬‫اطﻣﯾﻧ‬ ‫وﻋﻲ‬‫ﻧ‬ ‫د‬‫اﻣﯾ‬‫ﻣ‬‫ھﻣﭼ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ون‬ ‫ﺳﻘو‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫دروﻧﻲ‬ ‫ﺳﻘوط‬ ‫از‬ ‫ﻧﺧﺳت‬ ‫ﻣرﺣﻠﮫ‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺻون‬ ‫ﺗﺑﺎھﻲ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟوﺷﻧﻲ‬‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫و‬ ‫ط‬‫د‬‫ر‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫طﻧﯾن‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﺎﭼﺎرم‬ . ‫ﺑﻛﺷد‬ ‫اﻧﺣطﺎط‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫در‬ ‫ﻓرد‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔذارد‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﯾرون‬‫ﻛوه‬»‫ﺎرﻟز‬‫ﺷ‬‫ﭘﮕﻲ‬«‫را‬ ‫ﺳﺗﺎﯾش‬ ‫در‬»‫اﻣﯾد‬«‫وظﯾﻔ‬ ‫وﻟﻲ‬ . ‫ﻛﻧم‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ ‫ﺧﺎطر‬ ،‫ﮫ‬‫ﻣرﺗﺑ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻣﺳﺎﺋل‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬‫ﮫ‬‫و‬ ‫واﺿﺢ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬‫ﺷ‬ ‫ﺑﻧدي‬ ‫طﺑﻘﮫ‬‫ده‬ ‫ﻣرﺣﻠﮫ‬ ‫در‬ ‫ھﻧوز‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻣﺳﺎﺋﻠﻲ‬ ، ‫ﺑرﺳﺎﻧد‬‫ﺗراﻧ‬ ‫ھﻧوز‬ ‫و‬ ‫دارﻧد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻣﻘدﻣﺎﺗﻲ‬ ‫ﺷﻧﺎﺧت‬‫ﮫ‬‫ﺷو‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺣﺳوب‬ ‫ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ‬‫ﭘ‬ ‫)ﺷﺎرﻟز‬ ‫ﻧد‬‫ﻲ‬‫ﮕ‬– Charles peguy-‫ﺷ‬‫آورد‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫ﭘرﺳﺗﻲ‬ ‫وطن‬ ‫و‬ ‫ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم‬ ‫و‬ ‫ﻣﺳﯾﺣﯾت‬ ‫ﺗﻠﻔﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻣﻛﺗﺑﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻓراﻧﺳوي‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬ ‫و‬ ‫ﺎﻋر‬ ‫ﺷد‬ ‫ﻛﺷﺗﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﻧﮓ‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﺟﺑﮭﮫ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺑود‬ ‫آن‬ ‫ﻋﺎﻣل‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬–‫ﻣ‬(‫ﺗرﺟم‬ ‫ﻛ‬ ‫اي‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﮫ‬ ‫ﻣﻘدﻣﮫ‬ ‫در‬‫ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣ‬ ‫درﺑﺎره‬ ‫ﮫ‬‫ﮫ‬»‫ﻣﺣﻛوم‬«‫زﯾﺑﺎي‬ ‫اﺛر‬»‫ِﮔﻲ‬‫د‬ ‫ﻣﺎدﻟﯾن‬«)M.Deguy‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﺗوﺟ‬ ‫ﺗم‬‫ﻧوﺷ‬ (‫ت‬‫واﻗﻌﯾ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫م‬ ‫ﻧﺟ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬‫ﺷﺧﺻ‬ ‫د‬‫اﻣﯾ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫ﺑدون‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﭘذﯾرا‬ ‫را‬ ‫ﻣرگ‬ ، ‫ﺧود‬ ‫اﻋﺗﻘﺎد‬ ‫از‬ ‫دﻓﺎع‬ ‫ﺑراي‬ ‫ﻗﺎدرﻧد‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺗﮫ‬‫داﺷ‬ ‫ﺎت‬‫ﮫ‬‫،ﺑ‬ ‫ﻧد‬‫ﺎﺷ‬ ‫ر‬‫ﻗ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣﺑﺣﺛ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫وراي‬ ‫در‬ ً‫ﻼ‬‫ﺎﻣ‬‫ﻛ‬ ‫را‬ ‫ﺎر‬‫اﯾﺛ‬ ‫ﺋﻠﮫ‬‫ﻣﺳ‬ ‫د‬‫ﺗواﻧ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻧﮭﺎﺋﻲ‬‫ﺎر‬‫درﺑ‬ ‫ﺎر‬‫اﯾﺛ‬ ،‫د‬‫دھ‬ ‫ار‬‫ۀ‬‫ﺑو‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻖ‬‫ﻣطﻠ‬ ‫ري‬‫اﻣ‬‫ط‬‫اﺳ‬‫ﮫ‬‫اﻧ‬ ‫آن‬‫از‬ ‫ﺎن‬‫ﺳ‬ ‫اﺿ‬ ‫دﮔﺎه‬‫دﯾ‬ ‫ﯾن‬‫ھﻣ‬ ‫از‬ . ‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫اﺛﺑﺎت‬ ‫و‬ ‫اﻋﻼن‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻧﺎﭘذﯾر‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫و‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫ﻓردﯾت‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻓرا‬ ‫طﺑﯾﻌت‬‫ﻛ‬ ‫ردم‬‫ﻛ‬ ‫ﺎﻓﮫ‬‫ﻲ‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﺎ‬‫آﯾ‬ ‫ﮫ‬ ‫آدم‬ ‫ﭘس‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟﻠوﺗر‬ ‫ﻣﻌﺗﻘد‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾك‬ ‫از‬ ، ‫ﻣﻌرﻓت‬ ‫و‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫وادي‬ ‫در‬ ‫ﻣؤﻣن‬ ‫ﻣﻌﺗﻘد‬ ‫ﯾك‬ ‫اﮔر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺗوان‬‫ر‬‫ﻏﯾ‬‫ﺑﺎ‬ ‫د‬‫ﻣﻌﺗﻘ‬‫ﺗﻲ‬‫ﯾﺳ‬ ‫اراد‬ ‫وادي‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻗﺎدر‬‫ه‬‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﮔﻔﺗن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺎزي‬ ‫ﺑﻌﻼوه‬ ‫؟‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺟﻠوﺗر‬ ‫ﺧود‬ ‫رﻗﯾب‬ ‫از‬ ، ‫رﯾﺳك‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣض‬‫ﯾن‬‫ﺑ‬ ‫ﺗﺿﺎد‬‫ﻣ‬‫و‬ ‫د‬‫ﻌﺗﻘ‬ ‫ھ‬ ‫ت‬‫درﺳ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ت‬‫درﺳ‬ ‫ر‬‫اﻣ‬ ‫ت‬‫واﻗﻌﯾ‬ ‫در‬ ‫د‬‫ﺗواﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻧﻣ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻛ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻲ‬‫ﻗﯾﺎﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫وط‬‫ﻣرﺑ‬ ً‫ﻼ‬‫ﺎﺑ‬‫ﻣﺗﻘ‬ ، ‫ﻣﻌﺗﻘد‬ ‫ﻏﯾر‬‫ھ‬ . ‫ت‬‫ﻧﯾﺳ‬ ‫م‬‫ﯾﭻ‬ ‫اﺑ‬ ‫و‬ ‫ل‬‫ﻛﺎﻣ‬ ‫ور‬‫ﺑط‬ ‫دي‬‫ﻣﻌﺗﻘ‬‫ﺎﭘ‬‫ﭘﯾﺷ‬ ‫وي‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫دارد‬ ‫ود‬‫وﺟ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣﯾﺷ‬ ‫ﺎل‬‫اﺣﺗﻣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ، ‫دارد‬‫ﻧ‬ ‫ﺦ‬‫راﺳ‬ ‫ﺎﻧﻲ‬‫اﯾﻣ‬ ‫ﺎدش‬‫اﻋﺗﻘ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫دي‬‫د‬‫ﻧﺗواﻧ‬ ‫ﯾش‬‫آ‬‫ن‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻋﻛس‬ ‫؛‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﻠﺣﻖ‬ ‫ﻣؤﻣﻧﺎن‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫او‬ ، ‫ﻧﮕراﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﺷك‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫درك‬ ‫را‬ ‫دوراﻧﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻟﺣظﺎت‬‫ﻧ‬‫اﺳ‬ ‫ﻣﻣﻛن‬ ‫ﯾز‬‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﻧﮕﻲ‬ ‫اﻋﺗﻘﺎد‬ ‫ﺑواﺳطﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺷراﯾطﻲ‬ ‫در‬ ‫ﻣؤﻣن‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﯾك‬‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ل‬‫ﺣﻣ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ون‬‫ﺣ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎه‬‫ﻧﺎﮔ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬‫د‬‫آﯾ‬ ‫در‬ ‫ت‬‫رﻛ‬‫د‬‫ر‬ ‫ﻛ‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫دﻗﯾﻖ‬ ‫داﻧﺳﺗن‬ ِ‫اﻣﻛﺎن‬ . ‫آورد‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫آﮔﺎھﻲ‬ ‫ﻣرﺣﻠﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫اﻋﺗﻘﺎد‬ ‫آن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻗﺎدر‬ ‫ھﻧوز‬ ‫ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ‬‫ﻣ‬ ‫او‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﮫ‬‫ت‬‫ﭼﯾﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫د‬‫ﻌﺗﻘ‬ ‫دﺳت‬ ‫زﻧدﮔﻲ‬ ‫از‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺑراي‬ ‫و‬. ‫اﺳت‬ ‫ﻣن‬ ‫ھﺎي‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﻲ‬ ‫آﺛﺎر‬ ‫ﻣﺳﺗﻣر‬ ‫ﻣوﺿوع‬ ، ‫ﻛﺷد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭼﻧ‬ ‫در‬ ‫وﻟﻲ‬‫ﻓﮭم‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﻲ‬ ‫ﺣرﯾم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫ﺑﺎزﺗﺎب‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺷﺎﻣل‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬ ‫رﺳﺎﻟت‬ ‫ﺷراﯾطﻲ‬ ‫ﯾن‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫آورد‬‫ر‬‫ﺑرﺗ‬ ‫اﺳﺗﻔﺎد‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫؛‬ ‫را‬ ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ، ‫آن‬ ‫از‬‫ه‬‫ﻧﯾ‬ ‫ﻌﯾت‬‫وﺿ‬ ‫در‬ ً‫ﻻ‬‫ﻣﻌﻣو‬ ‫دوم‬ ‫ﻣوﺿوع‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﺳﻘراط‬ ‫ﻛﮭن‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫ﺟدﯾدي‬‫ﺎﻗ‬‫ﺑ‬ ‫ﮓ‬‫ﮔﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣ‬‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﻲ‬ ‫را‬ ‫اش‬ ‫ﺎﺋﻲ‬‫ﻧﮭ‬ ‫ت‬‫ﺣﻘﯾﻘ‬ ‫د‬‫ﺗواﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫آﮔﺎھﻲ‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﻣﺎﻧد‬‫واژ‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫د‬‫ﻋﻣ‬ ‫ﺎ‬‫اﯾﻧﺟ‬ ‫در‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ .‫آورد‬ ‫ﻖ‬‫ﻣﻧط‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬‫ه‬»‫ب‬‫ﻣﻛﺗ‬‫ﺳ‬‫ﻘراط‬«‫ﺗﻔﺎ‬‫اﺳ‬‫ده‬ ‫اﻧدﯾﺷ‬ ‫ﺳﻘراطﻲ‬ ‫ﺳﯾﻣﺎي‬ ، ‫وﺿﻊ‬ ‫اﯾن‬ ‫؛‬ ‫ﻛردم‬‫ﮫ‬‫ﺎب‬‫ﻛﺗ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﻘدﻣ‬ ‫در‬ ‫اش‬ ‫ﺎره‬‫درﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﺷﻛﺎر‬ ‫ﻣرا‬»‫ﺎﻧ‬‫اﻓﺳ‬‫ﮫ‬‫ود‬‫وﺟ‬«‫ﺎ‬‫زﯾ‬ ‫د‬‫ﺗﺄﻛﯾ‬‫دي‬ ‫ا‬ ‫ت‬‫ﺣﻘﯾﻘ‬ ‫ﺗﺧراج‬‫اﺳ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫آوردن‬ ‫ﺎد‬‫ﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎي‬‫ﻣﻌﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫دادن‬ ‫ﯾم‬‫ﺗﻌﻠ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ود‬‫ﺑ‬ ‫د‬‫ﻣﻌﺗﻘ‬ ‫ﯾم‬‫ﺣﻛ‬ ‫ﻘراط‬‫)ﺳ‬ ‫ام‬ ‫ﻧﻣوده‬‫ود‬‫وﺟ‬ ‫ز‬. ‫ﺎﮔرد‬‫ﺷ‬‫و‬‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ‫اﺳت‬ ‫روش‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎرﺳل‬ ‫ﻣﻧظور‬ . ‫ﻧﻣودن‬ ‫اﻟﻘﺎء‬ ‫ﺷﺎﮔرد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫داﻧﺷﻲ‬–‫ﻣ‬(‫ﺗرﺟم‬
 • 8. ٨ ‫درﺑ‬ ‫او‬ ‫ﺑﺎ‬ ، ‫دارد‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻋﺟﯾﺑﻲ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺳﻧﺧ‬ ، ‫ﻣن‬ ‫ﻧظر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫روﺳﻲ‬ ‫ﻓﯾﻠﺳوف‬ ‫ﯾك‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دوﺳﺗﺎﻧم‬ ‫از‬ ‫ﯾﻛﻲ‬‫ﺎر‬‫ه‬‫ﻣﻛ‬ ‫اﯾن‬‫وﯾن‬‫ﻧ‬ ‫ﺗب‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺟواب‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﮔﻔﺗم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺳﺧن‬ ‫ﺳﻘراطﻲ‬:»‫ن‬‫اﯾ‬ ، ‫اﺳت‬ ‫ھﻣﯾﻧطور‬‫ﺑ‬ ‫وﻋﻲ‬‫ﻣوﺿ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ، ‫دﯾت‬‫اﺑ‬ ‫ن‬‫ﺑط‬ ‫از‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ودﻛﻲ‬‫ﻛ‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫راي‬ . ‫اﺳت‬ ‫آوردن‬ ‫دﻧﯾﺎ‬«‫ﻛﺎﻣل‬ ‫ﺑﺎزﺗﺎب‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﻧظر‬ ‫ﺳﺎﺧت‬ ‫ﻣﺗﺣﯾر‬ ‫ﻣرا‬ ‫ﻛﻣﻲ‬ ‫اول‬ ‫ﻧظر‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دوﺳت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‬‫ر‬‫زي‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﺎن‬‫ھﻣ‬ ‫وح‬ ‫اﯾن‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫و‬ .‫دارد‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫زﻧده‬ ‫ﺑطور‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺳﺋوال‬ ‫در‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬»‫اﺑدﯾت‬ ِ‫د‬‫ﻓرزﻧ‬«‫و‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل‬ ‫در‬ ‫؟‬ ‫ﭼﯾﺳت‬‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟودي‬‫د‬‫ر‬ »ِ‫ﻣن‬«‫ﻋرﺻ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫ﭼﻧ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫د‬‫آﯾ‬ ‫ﺎ‬‫دﻧﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ردد‬‫ﮔ‬ ‫ﺗﺧراج‬‫اﺳ‬ ‫و‬ ‫ده‬‫ﺷ‬ ‫آورده‬ ‫ﺎد‬‫ﯾ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﮭﻔﺗﮫ‬ ‫ﻛس‬ ‫ھر‬‫ﮫ‬‫ﺎﻛﻲ‬‫ﺧ‬ ‫ﺎت‬‫ﺣﯾ‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻧﺑﺎﺷد‬ ‫آﻣدﻧﻲ‬ ‫ﺑدﺳت‬ ‫ﻛﺎﻣل‬ ‫ﺑطور‬»‫وﺟود‬«‫ر‬‫ﻗﻠﻣ‬ ‫از‬ ‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫آزاد‬ ‫را‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫دي‬‫ﻣﻘﺻ‬ ‫وي‬‫ﺑﺳ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ده‬‫ﺷ‬ ‫ز‬‫ﻣﺗﻣرﻛ‬، ‫ﺗن‬‫داﺷ‬ ‫و‬ ‫ﺧود‬ ، ‫ﺧواﺳﺗن‬–‫ﺷﯾﻔ‬‫ﻛ‬ ‫ﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫وﻗﺗﻲ‬ . ‫ﺗرس‬ ‫و‬ ‫ﺗﮕﻲ‬‫روي‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﺎﺋﻲ‬‫ﻧﮭ‬ ‫ل‬‫ﺗﺣﻠﯾ‬ ‫در‬ ‫ر‬‫اﻣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﭼﮕوﻧ‬ ‫ﮫ‬»‫دن‬‫ﺑ‬«‫ده‬‫ﺷ‬ ‫ز‬‫ﻣﺗﻣرﻛ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫آ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﺟﻣوﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫را‬ ‫ﻧﺎﺋﻲ‬‫آﺷ‬ ‫داﻗل‬‫ﺣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺎﺋﻲ‬‫آﻧﮭ‬ . ‫ﯾم‬‫ﻛﻧ‬ ‫درك‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﻘﺎﻟ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫وان‬‫ﻋﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫را‬‫آﻧ‬ ‫ﺎط‬‫ارﺗﺑ‬ ‫واﻧﯾم‬‫ﺗ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﺳت‬‫ﻲ‬‫ﯾﻌﻧ‬ ‫ﺎرم‬‫ﺛ‬»‫ﺎل‬‫ژورﻧ‬ ‫ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﻛﻲ‬«‫ﺗوﺳﻌ‬ ‫ﻣﺗﻌﺎﻗب‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫داﻧﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دارﻧد‬‫ﮫ‬‫اﻧدﯾﺷ‬‫ﮫ‬‫ﺧ‬ ، ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ﺑدن‬ ، ‫ﺟﮭﺎﻧﻲ‬ ‫اول‬ ‫ﺟﻧﮓ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫از‬ ‫ﻣن‬‫را‬ ‫ودش‬‫ﺑ‬‫د‬ ‫دﯾم‬‫ﺗﻘ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬‫ﺗﮫ‬‫اﺷ‬ ِ‫ﻛﺎﻧون‬ ‫ﻣﺛﺎﺑﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳت‬»‫داﺷﺗن‬«.‫م‬‫ھ‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫و‬ ، ‫اﺳت‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫ھوﯾت‬ ، ‫ذاﺗﻲ‬ ‫اﺑﮭﺎم‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺑواﺳطﮫ‬ ‫ﻛﺎﻧون‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺧود‬‫وﻋﻲ‬‫ﻧ‬ ‫وان‬‫ﺑﺗ‬‫ﻛ‬‫ش‬‫ﺷ‬ ‫واع‬‫اﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫ﺷﺎﻣل‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻧﻣود‬ ‫ﻣطرح‬ ‫را‬ ‫ذاﺗﻲ‬»‫ﺗن‬‫داﺷ‬«‫ﻛﺎ‬‫اﺷ‬ ‫در‬ ‫ﺗم‬‫ھﺳ‬ ‫دارا‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﮫ‬‫آﻧﭼ‬ : ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬‫و‬ ‫وس‬‫ﻣﺣﺳ‬ ‫ل‬ ‫از‬ ‫ﺑﺧﺷﻲ‬ ، ‫ﻣﻌﯾﻧﻲ‬»‫ﻣن‬«‫ر‬‫آﻧﭼﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫ﻛﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑروز‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻋﻣﯾﻖ‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ﮔردش‬ ‫در‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ، ‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻛل‬ ‫ا‬‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫ﺑﺧﺷﻲ‬ ً‫ﺎ‬‫واﻗﻌ‬ ‫ھﺳﺗم‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫را‬ ‫آﻧﭼﮫ‬ ، ‫دﯾﮕري‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫وﻟﻲ‬ . ‫ﺑدھم‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺳﺗم‬»‫ﻣن‬«‫ﻧﯾﺳ‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫را‬‫زﯾ‬ ‫ت‬‫ن‬ ‫اﯾﻧ‬ ‫ﺑدون‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫ﻣﺗوﻗف‬ ‫ﻣن‬ ‫ھﺳﺗﻲ‬ ‫اﯾﻧﻛﮫ‬ ‫ﺑدون‬ ‫دھم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آﻧﮭﺎ‬. ‫د‬‫ﻧﺑﺎﺷ‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫در‬ ‫ﻧﻲ‬َ‫ﻣ‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﻛﮫ‬‫ا‬‫ﺑﮭ‬ ‫ﺎد‬‫ﺗﺿ‬ ‫ن‬‫ﯾ‬‫ك‬‫ﯾ‬ ‫ﺎل‬‫رﺣ‬ ‫ﺎر‬‫اﺟ‬ ‫ده‬‫ﺷ‬ ‫دي‬‫ﺑﻧ‬ ‫ﮫ‬‫طﺑﻘ‬ ‫ﻣﻘوﻻت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭘﯾﭼﯾده‬ ‫ﺑﻐﺎﯾت‬ ‫ﺣﯾﺎﺗﻲ‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ‫ﯾك‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫ﺳﺎده‬ ‫ﺑﻐﺎﯾت‬ ‫ﺑﯾﺎن‬‫ه‬‫ﺑ‬‫ﻣﺣﺎﺳ‬‫ﮫ‬‫ر‬‫آﻧ‬ ‫ﻖ‬‫دﻗﯾ‬‫ﻲ‬‫ﻧﻣ‬ ‫ا‬ ‫ﻋر‬ ‫را‬ ‫ﺎﻧﮕﻲ‬‫دوﮔ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﻓردﯾ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ، ‫ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش‬ ، ‫ﺑدﻧم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣن‬ ‫راﺑطﮫ‬ ، ‫ﻛردم‬ ‫ﺧﺎطرﻧﺷﺎن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ھﻣﺎﻧطور‬ ‫وﻟﻲ‬ . ‫دھد‬‫ﺗ‬‫داﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﺿ‬‫ا‬ ‫ﮫ‬. ‫ت‬‫ﺳ‬ ‫ب‬‫ﺗرﺗﯾ‬ ‫را‬‫آﻧ‬ ‫ﻲ‬‫طرﯾﻘ‬ ‫ر‬‫ﺑﮭ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻧم‬‫ﻛ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﻌﺎﻣﻠ‬ ‫ﺗم‬‫ھﺳ‬ ‫ﺎﺣﺑش‬‫ﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫زي‬‫ﭼﯾ‬ ‫وان‬‫ﻋﻧ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑدﻧم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻣﺎﯾﻠم‬ ‫ﻣن‬ ‫طرف‬ ‫ﯾك‬ ‫از‬‫د‬‫ﮫ‬‫ﻋرﺿ‬ ‫و‬ ‫اده‬ ، ‫ﻛﻧم‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫او‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اي‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺑدﻧم‬ ،‫ﺗر‬ ‫ﻋﻣﯾﻖ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫اي‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫طرﻓﻲ‬ ‫از‬ . ‫ﻧﻣﺎﯾم‬‫ﯾﺎﻏﯾ‬ ‫و‬ ‫ﻏﯾرت‬‫ﮕ‬‫ﻧﺷﺎن‬ ‫ري‬ ‫اﯾ‬ ‫طرﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫طﻐﯾﺎن‬ ‫اﯾن‬ . ‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬‫اﻋﻣﺎق‬ ‫از‬ ‫ﻛﺳﻲ‬ ‫ﮔوﺋﻲ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﺷﺎن‬ ‫را‬ ‫ﺧودش‬ ‫اﻣر‬ ‫ن‬»‫ن‬‫ﻣ‬«‫ﻗ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻋﻠﯾ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬، ‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎم‬‫ﯾ‬ ‫ﺟﻧﺑ‬ ‫در‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﭼﻧد‬ ‫ھر‬‫ﮫ‬، ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫؛‬ ‫م‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺎﻟﻛش‬‫ﻣ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫ﻧﯾﺳ‬ ‫زي‬‫ﭼﯾ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫دن‬‫ﺑ‬ : ‫د‬‫آﯾ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺑﮭم‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎر‬‫ﺑﺳ‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﻲ‬. ‫ﺗم‬‫ھﺳ‬ ‫دﻧم‬‫ﺑ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺳﺧن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮔﻔﺗن‬ . ‫ﺷد‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫روﺷن‬ ‫ﻣﻌﻛوﺳش‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﻋﺑﺎرت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬»‫ﺗم‬‫ھﺳ‬ ‫ﺑدﻧم‬ ، ‫ﻣن‬«‫وادي‬ ‫در‬، ‫زي‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫دھﻧد‬ ‫ﻧﺷﺎن‬‫ه‬‫د‬‫ﻛﻧﻧ‬ ‫ﯾف‬‫ﺗوﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫ﻧﯾﺳ‬ ‫وﻗﻌﯾﺗﻲ‬‫ﻣ‬ ‫در‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﺳت‬‫ه‬‫وم‬‫ﻣﻔﮭ‬ ‫دو‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫اي‬ ‫ﮫ‬‫راﺑط‬ ‫از‬ ‫وﻋﻲ‬‫ﻧ‬ ‫ر‬‫ھ‬‫و‬ ‫د‬‫ﻣﺗﺣ‬ ‫را‬ ‫ﻣ‬ ‫د‬‫ﺗواﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫دﻧم‬‫ﺑ‬ : ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣن‬ ‫اﺑزار‬ ‫ﺑدﻧم‬ : ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﮕوﯾم‬ ‫ﺗواﻧم‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺛ‬ . ‫را‬ ‫ﺗن‬ ‫و‬ ‫ﻣن‬ : ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮫ‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺑﺗﻲ‬‫ﻧﺎﺳ‬‫را‬ ‫او‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫د‬ ‫ﻋ‬‫اﺳ‬ ‫ط‬‫ﻏﻠ‬ ‫ﮫ‬‫اﻧدﯾﺷ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ، ‫ﺎﺋﻲ‬‫ﻧﮭ‬ ‫ل‬‫ﺗﺣﻠﯾ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫دھ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎن‬‫ﻧﺷ‬ ‫ري‬‫دﯾﮕ‬ ‫ر‬‫ﺗ‬ ‫ﻖ‬‫ﻋﻣﯾ‬ ‫ﺎي‬‫ﻣﻌﻧ‬ . ‫ودم‬‫ﺑﺧ‬ ‫ﯾن‬‫ھﻣﭼﻧ‬ ‫ﻧم‬‫ﻛ‬ ‫ﮫ‬‫رﺿ‬‫را‬‫زﯾ‬ ، ‫ت‬ ‫اﯾد‬‫ه‬»‫اﺑزار‬«‫درﺟ‬ ‫اﺑزاري‬ ‫ھر‬ ‫آﻧﺟﺎﺋﯾﻛﮫ‬ ‫از‬ ، ‫ﮔرداﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﺑدن‬ ‫ﺑﺳوي‬ ‫ﻣرا‬ ،‫ﮫ‬‫ﺗوﺳﻌ‬ ‫از‬ ‫ﻣﻌﯾﻧﻲ‬‫ﮫ‬‫د‬‫ﺑ‬ ‫دار‬‫اﻗﺗ‬‫ﻣﺗ‬ . ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ن‬‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ب‬‫ﻌﺎﻗ‬ ‫ﻣﺛﺎﺑ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻗدرت‬ ‫اﯾن‬ ‫اﮔر‬ ‫اﻣر‬‫ﮫ‬‫ﭘﻧدارم‬ ‫اﺑزار‬‫اﻧﺗﮭﺎ‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫ﮔراﺋﻲ‬ ‫واﭘس‬ ‫ﯾك‬ ‫ﮔﯾر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧودم‬ ، ‫ﺑﻛﺎرﮔﯾرم‬ ‫و‬‫ﻧ‬. ‫ام‬ ‫ﻣوده‬ »‫ھﺳﺗم‬ ‫ﺑدﻧم‬ ، ‫ﻣن‬«:‫ﻛﺎر‬‫آﺷ‬ ‫د‬‫ﺗواﻧ‬ ‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫اظﮭﺎر‬ ‫ﻣﺣور‬ ‫ﯾك‬ ، ‫اﺳت‬ ‫ظﮭور‬ ‫ﻣرﻛز‬ ‫ﯾك‬ ‫اﻣر‬ ‫واﻗﻌﯾت‬ ‫در‬‫ﻛ‬‫د‬‫ﻧﻧ‬‫ه‬‫ا‬ ‫ﮫ‬‫ﺟﻧﺑ‬‫ي‬ ‫ك‬‫ﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫اﯾﻧﻛ‬ ‫دون‬‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬‫وﻟ‬ ‫م‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﭘذﯾرﻓﺗ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ن‬‫ﻣﻣﻛ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺎوﺗﻲ‬‫ﻣﺗﻔ‬ ‫دﮔﺎھﮭﺎي‬‫دﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻣن‬ ‫از‬‫ن‬‫اﯾ‬ ‫از‬‫د‬‫ﺑ‬ ‫دﮔﺎھﮭﺎ‬‫ﯾ‬‫ور‬‫ط‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اي‬ ‫ﻧﻛﺗﮫ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺷده‬ ‫ﭘذﯾرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻣﺣدود‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺣﺻﺎري‬‫اﻓﺳﺎﻧﮫ‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫دارم‬ ‫ﻣدﻧظر‬‫ﺧ‬‫ﺳﺧ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻠﻘت‬‫ﻲ‬‫ﻣ‬ ‫ن‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫آزاد‬ ، ‫اﻟﮭﯾﺎت‬ ‫ﻓﻠﺳﻔﮫ‬ ‫ﻛﻼﺳﯾك‬ ‫ﻣﻌﻧﺎي‬ ‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫اي‬ ‫ﮔوﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔوﯾم‬ ‫ﺑﻘ‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﻲ‬ ‫ﭘدﯾده‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل‬ ‫و‬ ‫ﻛﻠﻲ‬ ‫دﯾدﮔﺎھﮭﺎي‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫اﯾﻧك‬ ‫ﺑﮕذارﯾد‬: ‫ﻛﻧﯾم‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدي‬ ‫اي‬ ‫راﺑطﮫ‬ ، ‫ﺎ‬ ‫دت‬‫ﺷ‬ ‫ﺎن‬‫ھﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫رده‬‫ﻛ‬ ‫د‬‫ﻣﺗﺣ‬ ‫ﭼﯾزي‬ ِ‫ﻲ‬‫ھﺳﺗ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣرا‬ ‫ﺷدﯾدﺗري‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﻧﻣود‬ ‫ﺗﺻدﯾﻖ‬ ‫ﺗوان‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﺻل‬ ‫در‬»‫ﺎﺣ‬‫ﺗﺻ‬‫ﺑﻲ‬«‫وده‬‫ﺑ‬ ‫ﺷدت‬ ‫ﺑﮭﻣﺎن‬ ‫و‬ ، ‫اﺳت‬»‫ﮔﻲ‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻣﺣو‬«‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬»‫رﻓﺗﮕﻲ‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬«‫ﭼ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫درﺳت‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﺗﺷﺑﯾﮫ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫ﯾز‬ ‫ﺷرا‬ ‫ﺗﺣت‬ ، ‫رﻓﺗﮫ‬‫ده‬‫زﻧ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫ﺣﺎﺿ‬ ‫ت‬‫ھوﯾ‬ ‫ﯾﭻ‬‫ھ‬ ‫وان‬‫ﺗ‬ ‫ﻧﻣﻲ‬ ‫وﻟﻲ‬ ، ‫آﯾد‬ ‫ﺑدﺳت‬ ‫دوﺑﺎره‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻌﯾﻧﻲ‬ ‫اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ‬ ‫ﯾط‬‫و‬‫د‬ ‫را‬ ‫دي‬‫ﻧﻘ‬‫آن‬ ‫ر‬ ‫ور‬‫ﺣﺿ‬ ‫ﺎي‬‫ﻣﻌﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ً‫ﺎ‬‫دﻗﯾﻘ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﺗﯾم‬‫ھﺳ‬ ‫زي‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ري‬‫ﺗ‬ ‫ﻖ‬‫ﻋﻣﯾ‬ ‫ون‬‫آزﻣ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺟﺑور‬ ً‫ا‬‫ﻧﻘد‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﻌﻼوه‬ . ‫ﮔرﻓت‬ ‫ﺳراغ‬‫ا‬‫ا‬ ‫ﻲ‬‫وﻟ‬ . ‫ت‬‫ﺳ‬‫ر‬‫ﮔ‬ ‫دﮔرﮔون‬ ‫ﺷراﯾط‬ ، ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫اﯾﺛﺎري‬ ‫ﺑﻠﻛﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑﺎﺷد‬ ‫ﺗﺻﺎﺣﺑﻲ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻋﺷﻖ‬‫ر‬‫اﻣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ . ‫ت‬‫اﺳ‬»‫دد‬‫ﻣﺟ‬ ‫ردن‬‫ﻛ‬ ‫ده‬‫زﻧ‬«‫ﺎو‬‫ﺗﻔ‬ ‫ﺎن‬‫ھﻣ‬‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺗﻲ‬ . ‫ﻛﻧﯾم‬ ‫ﻣﻛث‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬ ‫اﯾن‬ ‫روي‬ ‫ﺑر‬ ‫اي‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دھﯾد‬ ‫اﺟﺎزه‬ . ‫ﺑود‬ ‫ﻛرده‬ ‫طرح‬ ‫اﺳﺗوﻛر‬ ‫آﻗﺎي‬ ‫اﺗرﯾﺷﻲ‬ ‫رواﻧﭘزﺷك‬‫ا‬‫ﺧ‬ ‫ب‬‫ﻣﻧﺎﺳ‬ ‫ن‬‫ﯾ‬‫د‬‫واھ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ري‬‫اﻣ‬ ‫ﺎﺣﺑﻲ‬‫ﺗﺻ‬ ‫ﻖ‬‫ﻋﺷ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﮕوﺋﯾم‬ ‫اﮔر‬ ‫ﺑود‬–‫دا‬ ‫رار‬‫ﻗ‬ ‫ران‬‫دﯾﮕ‬ ‫دار‬‫ﻣ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ت‬‫درﺳ‬ ‫ﺎري‬‫اﯾﺛ‬ ‫ﻖ‬‫ﻋﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﺣﺎﻟﯾﻛ‬ ‫در‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ور‬‫ﻣﺣ‬. ‫رد‬ ‫ﺎي‬‫آﻗ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫را‬ ‫ﮭوري‬‫ﻣﺷ‬ ‫ﺎوت‬‫ﺗﻔ‬ ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫ﺎر‬‫ﯾﻛﺑ‬ ‫وان‬‫ﺗ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﻌﻼوه‬»Nygren«‫ﮭو‬‫ﺷ‬ ‫ﻖ‬‫ﻋﺷ‬ ‫ﯾن‬‫ﺑ‬ ‫وﺋد‬‫ﺳ‬ ‫ل‬‫اھ‬ ‫ﺎت‬‫اﻟﮭﯾ‬ ‫وف‬‫ﻓﯾﻠﺳ‬‫و‬ ‫اﻧﻲ‬ ) ‫ﺗﻘواﺋﻲ‬ ‫و‬ ‫ﭘﺎك‬ ‫ﻋﺷﻖ‬eros‫و‬agape‫ﺎﺋ‬‫ھ‬ ‫ژوھش‬‫ﭘ‬ ‫ﺎن‬‫ﺟرﯾ‬ ‫در‬ ‫وﻟﻲ‬ . ‫ﻧﻣود‬ ‫ﻣﺷﺎھده‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻧﻣود‬ ‫ﻣطرح‬ (‫ﺗﮫ‬‫داﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻛﻧﯾم‬ ‫اﺿﺎﻓﮫ‬ ‫ھم‬ ‫را‬ ‫ﻧﻛﺗﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺿروري‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫ام‬‫ﻣﻲ‬ ‫ﺷﺎﻣل‬ ‫را‬ ‫ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﻲ‬ ‫ﻋﻣﯾﻖ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ : ‫ﻛﮫ‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺷود‬‫ﻋ‬‫ﻖ‬‫ﺷ‬ ‫)دﯾﮕر‬ ‫اﯾﺛﺎري‬–‫ن‬‫اﯾ‬ ‫رﻓﯾن‬‫ط‬ ‫از‬ ‫ك‬‫ﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﻛﻧ‬ ‫ﻋﻣل‬ ‫ﺳو‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫را‬ ‫اﺟﺎزه‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻛﺎﻓﻲ‬ ‫اﻧدازه‬ ‫ﺑﮫ‬ (‫ﻣﺣور‬‫ا‬‫را‬ ‫ﺎن‬‫ﻣﻛ‬ ‫رﻓﺎﻗ‬ ، ‫ﺗﻲ‬‫دوﺳ‬ ‫ﻧوع‬ ‫ھر‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺷﻖ‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫ﺑﮕوﯾم‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫طرف‬ ‫ﻣرﻛز‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﻲ‬‫ﮫ‬‫ﻋﻼﻗ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ا‬‫اﻧﺳ‬ ‫ﯾن‬‫ﺑ‬ ‫ي‬‫ﺎﻧﮭﺎ‬ ‫رده‬‫ﻛ‬ ‫ث‬‫ﺑﺣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻛ‬ ‫ﮫ‬‫آﻧﮕوﻧ‬ ، ‫آدم‬ ‫ﺧﻠﻘت‬ ‫از‬ ‫ﻛﻣﺗر‬ ‫ﻛﮫ‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭘدﯾد‬ ‫اﺗﺣﺎدي‬ ‫ﯾك‬ ‫ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ‬ . ‫دارد‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻣد‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫را‬‫ا‬‫ﺎﻧﮫ‬‫اﻓﺳ‬ ، ‫م‬. ‫ت‬‫ﻧﯾﺳ‬ ‫اي‬ ‫ﻣﻘوﻟ‬ ‫در‬ ‫ﺑﻌﻼوه‬‫ﮫ‬‫ﻛﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻓﺳﺎﻧﮫ‬ ‫دو‬ ‫اﯾن‬»‫اﻓﺳﺎﻧ‬‫ﮫ‬‫ﻧﺳل‬«. ‫دارد‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﻧﯾز‬