الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

A
alireza behbahaniRestaurant Manager at Biffens à Biffens

عرفان انسان کامل امام زمان فلسفه ظهور سیر و سلوک عرفانی فلسفه ازدواج و زناشوئی لقاءالله تشیّع وحدت وجود عشق عرفانی تأویل قرآن معرفت نفس خودشناسی دجال خلق جدید قیامت آدم و حوا عرفان درمانی امامت شفاعت کرامت عرفان شیعی هرمنوتیک اشراق حکمت فلسفه نجات فمینیزم اگزیستانسیالیزم علم توحید اسلام شناسی ظهور امام زمان ناجی موعود دکتر علی شریعتی نیچه هایدگر صادق هدایت فلسفه سینما فلسفه عشق فلسفه دین فلسفه زندگی خودکشی فلسفه طلاق ولایت وجودی شناخت شناسی معرفت شناسی فلسفه ملاصدرا طب اسلامی حکمت الاشراق معراج مهدی موعود فاطمه شناسی علی شناسی امام شناسی شیطان شناسی خداشناسی تئوسوفی حافظ مولانا روزبهان بقلی مولوی ابن عربی رجعت حسینی فلسفه مرگ ابرانسان زرتشت عرفان حلقه اوشو کریشنامورتی فلسفه نماز اسرار صلوة فلسفه گناه بهشت جهنم برزخ عذاب فلسفه بیماری ایدز امراض لاعلاج عرفان اسلامی تناسخ حکومت اسلامی متافیزیک ماورای طبیعت پدیده شناسی خاتمیت غیبت بوبر یاسپرس ادگار آلن پور علائم ظهور حلاج آفرینش جدید عرفانی زایش عرفانی حقیقت محمدی وجه الله آخرالزمان علی اکبر خانجانی

١
‫اﻟﻤﻤﻨﻮع‬
"‫اﻟﮑﺘﺎب‬ ّ‫م‬‫ا‬"
................ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫اﺳﻤﺎء‬ ‫در‬ ‫ﻗﺮآن‬ ‫..............ﺗﺄوﯾﻞ‬
*****
The forBiden
‫اﺳﺘﺎد‬‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬
٢
‫اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬
‫اﻟﻤﻤﻨﻮع‬ : ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻋﻨﻮان‬
: ‫ﻣﺆﻟﻒ‬‫اﺳﺘﺎد‬‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬
:‫ﺗﺎﻟﯿﻒ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬1374‫ه.ش‬
:‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬35
٣
‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
‫ﺗﺎن‬‫زﻣﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﭼﻠ‬ ‫در‬١٣٧۴‫ﺎره‬‫دازﮔ‬ ‫ﯾﻼق‬‫ﯾ‬ ‫در‬ ‫ام‬ ‫ﮫ‬‫ﮐﻠﺑ‬ ‫در‬ ‫در‬‫ﻗ‬ ‫ﺑﮭﺎی‬‫ﺷ‬ ‫ﺗﺎﻧﮫ‬‫آﺳ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﺎن‬‫رﻣﺿ‬ ‫ﺎرک‬‫ﻣﺑ‬ ‫ﺎه‬‫ﻣ‬ ‫در‬ ‫ﯽ‬‫ﺷﻣﺳ‬‫در‬ ‫رق‬‫ﻏ‬ ،
‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺷ‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫دروﻧم‬ ‫از‬ ‫ذات‬ ‫طوﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺑرون‬ ‫از‬ ‫روح‬ ‫ﺑﺎرش‬ ‫ﺑﻧﺎﮔﺎه‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑودم‬ ‫رﺣﻣﺗﯽ‬ ‫ﻧزول‬ ‫اﻣﯾد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫ﻋطش‬‫ﺎدی‬‫ردﺑ‬‫از‬‫ا‬‫ﺎر‬‫ذﮐ‬
. ‫ﮐﺷﺎﻧد‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﻣﺎﻋﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺟﺎﻧم‬ ‫ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎﺋﯽ‬ ‫اﻣواﺟﯽ‬ ‫ﺑﺻورت‬ ‫اﻟﮭﯽ‬ ‫اﺳﻣﺎء‬ ‫و‬
‫ﺎن‬‫آﻧ‬ ‫از‬ ‫ﯽ‬‫ﺑرﺧ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﺷدم‬ ‫اﺳﻣﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣروارﯾدھﺎی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣواﺟﮫ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﻓﺗم‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﻗدر‬ ‫ﺳواﺣل‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫آﻧﺷب‬ ‫ﻓردای‬‫ر‬‫ﮐ‬ ‫د‬‫ﺑﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ﯾدم‬‫ﺷ‬
‫ﻋ‬ ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫از‬ ‫ود‬‫ﺑ‬ ‫ر‬‫ﺑرﺗ‬ ‫ﺗﯽ‬‫ﺑراﺳ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﺷب‬ ‫از‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﯾﺎدﮔﺎری‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺳﺎﺧﺗم‬ ‫ھﺎﺋﯽ‬ ‫ﺗﺳﺑﯾﺢ‬‫آن‬ . ‫ب‬‫آﻧﺷ‬ ‫وة‬‫زﮐ‬ ‫ز‬‫ﻧﯾ‬ ‫و‬ . ‫رم‬‫ﻣ‬‫دھﺎ‬‫ﻣروارﯾ‬‫ﯾﺎر‬‫ﺑﺳ‬
‫ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎﺋﯽ‬ ‫ﺗرﺗﯾب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺄوﯾل‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫ﻣﺑﻧﺎی‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﯾﺎﺑﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﻓﺗر‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑودﻧد‬ ‫ﺗﻌدادی‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬‫ا‬‫ﮔرد‬ ‫ﻟﻔﺑﺎء‬‫آ‬.‫اﻧد‬ ‫ﻣده‬
‫ﺎم‬‫ﻧ‬ ‫آن‬ ‫ﺎس‬‫اﺳ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫دم‬‫دﯾ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫روﯾ‬ ‫ود‬‫ﺑ‬ ‫ﮏ‬‫ﻣﻼﺋ‬ ‫راه‬‫ﺑﮭﻣ‬ ‫روح‬ ‫زول‬‫ﻧ‬ ‫ب‬‫ﺷ‬ ‫ﺗﯽ‬‫ﺑراﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﮫ‬‫واﻗﻌ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ل‬‫ﻗﺑ‬ ‫ﺷب‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫و‬‫د‬ ‫ن‬‫اﯾ‬‫ر‬‫ﻓﺗ‬‫ر‬‫ا‬
»‫اﻟﻣﻣﻧوع‬«.‫ﯾﺎﻓﺗم‬ ‫آﻣﯾز‬ ‫اﺳرار‬ ‫ﮐﺗﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑود‬ ‫ﻏﯾب‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫از‬ ‫ﻧﺎﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﮭﺎدم‬
‫در‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺷﯾﻌﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻗرآﻧﯽ‬ ‫ﻓرھﻧﮓ‬ ‫در‬ ‫اﻟﮭﯽ‬ ‫اﺳﻣﺎء‬ ‫اﯾن‬ ‫اﮐﺛر‬ ‫ﺗردﯾد‬ ‫ﺑﯽ‬‫ﻧدارد‬ ‫ای‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﮫ‬ ‫اﻟﮭﯽ‬ ‫ﻣذاھب‬ ‫ﺳﺎﺋر‬‫ھﻣﺎﻧطور‬ .‫ﮐ‬‫ﯽ‬‫ﻋﻠ‬ ‫ﮫ‬(‫)ع‬
‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫اﻟﮭﯽ‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ھزار‬ ‫ﺣدود‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﻧﺧﺳﺗﯾن‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﮐﺑﯾر‬ ‫ﺟوﺷن‬ ‫دﻋﺎی‬ ‫در‬‫د‬‫ﮐردﻧ‬ ‫وارد‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬‫ﯾﺎری‬‫ﺑﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬‫ا‬‫ز‬
. ‫اﺳت‬ ‫آﻣﯾز‬ ‫ﮐﻔر‬ ‫ﺑﺳﺎ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﻔﮭوم‬ ‫ﮐﻼم‬ ‫اھل‬ ‫ﻧزد‬ ‫در‬ ‫ھم‬ ‫ھﻧوز‬ ‫آﻧﮭﺎ‬
‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﺎی‬‫ﻣﻌﻧ‬ ‫درک‬ . ‫د‬‫ﯾﺎﺑﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ر‬‫دﻓﺗ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺑرﺧﯽ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ھزار‬ ‫ھﻔت‬ ‫ﺣدود‬ ‫اذﮐﺎر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺗﻌداد‬‫اﻟﺑ‬ ‫ﻣﺎء‬‫اﺳ‬‫در‬ ‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫ﮫ‬‫ﺗ‬
‫ﺑﻠ‬ ‫و‬ ‫ﮔﻧﺟد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﮐﻼم‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻧطﻘﯽ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ظرف‬‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ‬ ‫اﺳﺗﻐراق‬ ‫و‬ ‫ﻗﻠﺑﯽ‬ ‫ذﮐر‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﮑﮫ‬‫ﮫ‬‫ﮐ‬ . ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬‫ﻣﺎء‬‫اﺳ‬
. ‫اﻧد‬ ‫اﯾﻧﮕوﻧﮫ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺗﻣﺎﻣ‬ ‫دﻓﺗر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻓﺻل‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫در‬ ‫ﻣوﺟود‬
‫ﺑ‬‫ﮫ‬‫ﯾ‬‫ﺳ‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﯽ‬‫ﺗﻠﻘ‬ ‫ﻼﻣﯽ‬‫اﺳ‬ ‫ﮏ‬‫ھرﻣﻧوﺗﯾ‬ ‫م‬‫ﻋﻠ‬ ‫و‬ ‫ل‬‫ﺗﺄوﯾ‬ ‫در‬ ‫ری‬‫ﺑﮑ‬ ‫ﮫ‬‫زﻣﯾﻧ‬ ‫را‬ ‫ر‬‫دﻓﺗ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫وان‬‫ﺗ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﻼم‬‫ﮐ‬ ‫م‬‫ﻋﻠ‬ ‫ﺎظ‬‫ﻟﺣ‬‫از‬ ‫ﻘﯽ‬‫ﻣﺷ‬ ‫ﺎه‬‫ا‬ّ‫م‬
‫ﺎﻗر‬‫ﺑ‬ ‫د‬‫ﻣﺣﻣ‬ ‫اﻣﺎم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﻧﺳت‬ ‫اﻟﮑﺗﺎب‬(‫)ع‬‫وھ‬‫ﮔ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎء‬‫اﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ذاﺗ‬ ‫راز‬ . ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫م‬‫ﻋﻠ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ف‬‫ﮐﺷ‬ ‫ﻠطﺎن‬‫ﺳ‬‫ﺎظ‬‫اﻟﻔ‬ ‫ر‬‫ﻣ‬‫اﻟﻔ‬ ‫و‬ ‫رد‬‫ﺟ‬‫ﺎء‬‫ﺑ‬
‫اﻋراب‬ ‫درﺑﺎره‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻧﮭﻔﺗﮫ‬. ‫ﺑس‬ ‫و‬ ‫داﻧﻧد‬ ‫ذﮐر‬ ‫اھل‬ ،
‫ﺑﻧﺎم‬ ‫ﮐﺗﺎﺑﯽ‬ ‫در‬ ‫ﺑﻌدھﺎ‬ ‫را‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫اﯾن‬ ‫ھرﻣﻧوﺗﯾﮏ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫ﺑﻧده‬»‫واژه‬ ّ‫ﺳر‬«‫ﺗﺣﻠﯾ‬ ‫و‬ ‫ﻖ‬‫ﺗﺣﻘﯾ‬ ‫ورد‬‫ﻣ‬‫داده‬ ‫رار‬‫ﻗ‬ ‫ل‬‫ا‬‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫م‬
‫ﻣؤﺳﺳﮫ‬ ‫ﺳﺎﯾت‬‫ﺎل‬‫ﺳ‬ ‫از‬ ‫ﺎرم‬‫آﺛ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﺟﻣوﻋ‬ ‫ز‬‫ﻧﯾ‬ ‫و‬ . ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣطﺎﻟﻌ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫درﯾﺎﻓ‬ ‫ل‬‫ﻗﺎﺑ‬ ‫ﺎﻧﯽ‬‫درﻣ‬ ‫ﺎن‬‫ﻋرﻓ‬١٣٧۴‫د‬‫ﺑﻌ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬،‫ز‬‫ﺟ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺑوده‬ ‫دﻓﺗر‬ ‫اﯾن‬ ‫ن‬ّ‫ﯾ‬‫ﺗﻌ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺄوﯾل‬ ‫و‬ ‫ﺗﻔﺳﯾر‬ ‫و‬ ‫اﻧﺷراح‬ ‫و‬ ‫اﻧﺑﺳﺎط‬
‫ھﻣ‬ ‫و‬ ‫دادم‬ ‫رﺟﯾﺢ‬‫ﺗ‬ ‫را‬ ‫ﺎرش‬‫اﻧﺗﺷ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻧﮭﺎﯾﺗ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ ‫ﺗم‬‫داﺷ‬ ‫د‬‫ﺗردﯾ‬ ‫آﺛﺎرم‬ ‫از‬ ‫دﮔر‬ ‫ﺑرﺧﯽ‬ ‫ھﻣﭼون‬ ‫دﻓﺗر‬ ‫اﯾن‬ ‫اﻧﺗﺷﺎر‬ ‫در‬‫ﺎت‬‫اﺗﮭﺎﻣ‬ ‫ﮫ‬‫از‬ ‫ل‬‫ﺣﺎﺻ‬
‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫وده‬‫ﻧﺑ‬ ‫ت‬‫ﻣﺣﺑ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﻣﻌرﻓ‬ ‫ﺎری‬‫ﻋﯾ‬ ‫ﺟز‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﻋﻣر‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﻧﻣودم‬ ‫اﺳﺗﻘﺑﺎل‬ ‫ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش‬ ‫ھم‬ ‫آﻧرا‬‫ﺑ‬: ‫ﺎﻓظ‬‫ﺣ‬ ‫ول‬‫ﻘ‬‫ﮔ‬‫ر‬
‫ﺧﺎک‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻓﺷﺎن‬ ‫ای‬ ‫ﺟرﻋﮫ‬ ‫ﺧوری‬ ‫ﺷراب‬!
. ‫ﺗﺷﻧﮕﺎن‬ ‫ﺑرای‬ ‫اﻻ‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﮔوارا‬ ‫و‬ ‫زﻻل‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ‬ ‫آﻟوده‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫ﺷراب‬ ‫و‬
‫و‬‫اﻟﺳﻼم‬
٤
‫ﺣﯾم‬ّ‫اﻟر‬ ‫ﺣﻣن‬ّ‫اﻟر‬ ‫ﷲ‬ ‫ﺑﺳم‬
‫ﻟﻔ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺄﻟوف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ف‬ّ‫ﻟ‬‫ﻣؤ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ف‬ِّ‫ﻟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻟﯾف‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ف‬ِ‫ﻟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺎن‬ّ‫ﻻ‬َ‫ا‬‫و‬ّ‫ﻟ‬ُ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬
ُ‫ا‬ّ‫ﻻ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓون‬‫ا‬* ‫آ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ُ َ◌ِ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻟﻔﺎ‬
* ّ‫ب‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺑﺎه‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺑﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ب‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺑ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﺑ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ء‬ُ‫ﺑو‬ ‫ﺎ‬ِ‫ا‬* ‫ﯽ‬ّ‫ﺑ‬
‫ﺎ‬ِ‫ﺗ‬ ِ◌ ِ◌ِ‫ب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺂﺋون‬ُ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬ّ‫ﺑ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ﺑ‬ُ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وء‬ّ‫ﺑ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آﺑﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ *َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑو‬ِ‫ﺑ‬‫ﺎ‬ّ‫ﺑ‬‫ء‬*
‫ﯾ‬ * ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬ُ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎء‬ّ‫ﺗ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫و‬ّ‫ﺗ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﺎ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺄ‬َ‫ﺗ‬‫ﺄ‬َ‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎﺋ‬ّ‫ﺗ‬ُ‫ا‬‫ﺎ‬ّ‫ﺋ‬ُ‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ون‬‫ﯾﺎ‬ * ‫وء‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎء‬‫ﺗ‬ِ‫ﺗ‬
* ‫ﺗﺎم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗو‬ِ‫ﺗ‬َ‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫و‬ّ‫ﺗ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺗ‬َ‫ﻣ‬
‫ﺛﺛون‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ﺛو‬ُ‫ا‬ * ‫رﯾﺎ‬َ‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺄﺛﺎء‬َ‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺛﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ث‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ِ‫ث‬ ‫ﯾﺎ‬*‫ث‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﯾن‬ِ‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫وی‬ِ‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﯾ‬ * ‫ﺛث‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ء‬ّ‫ﺎ‬‫ﺛ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫م‬‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫و‬ُ‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺛو‬ِ‫ﺛ‬َ‫ﺛ‬ ‫ﺎ‬*
ّ‫ﺟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ّ‫ﺟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺎم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫م‬‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﯾم‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎﻣون‬ّ‫ﯾ‬‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾم‬َ‫ﺟ‬* ‫وم‬ّ‫ﯾ‬‫ﯾﺎ‬ *‫ﺟﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺟ‬‫وء‬
* ‫ﺟﯾﻣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾم‬ّ‫ﺟ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎم‬ّ‫ﯾ‬‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ *
‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎء‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎﺋو‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّوء‬‫ﺋ‬ُ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎﯾﺄ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎء‬ّ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺣﺂﺋون‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎح‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬
* ‫ﺣﺎﺋﺎن‬
٥
ُ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﺋﯽ‬ّ‫ﺧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎخ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎﺋﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫خ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ّوء‬‫ﺋ‬‫ﯾ‬‫ﺎﺋون‬‫ﺋ‬ُ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
* ‫ﺋﺎء‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎﺋﺎن‬
‫دادا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫َد‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُﺋول‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ِل‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّال‬‫د‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ل‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دال‬ ‫ﯾﺎ‬َ‫د‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫د‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ّﺎل‬‫ﺋ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ادار‬
* ‫ُآﻟون‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾل‬‫داﻻن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫داﻟﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّال‬‫د‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬*
‫ال‬ّ‫ذ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذال‬ ‫ﯾﺎ‬َ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آﻟون‬ُ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آل‬ُ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫اﺋول‬ُ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ل‬‫ذاﻻن‬ ‫ﺎ‬** ‫ذو‬ ‫ﯾﺎ‬
ّ‫ر‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راﺋﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ر‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راﺋو‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫را‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اء‬ّ‫ر‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راء‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫اء‬‫ﯾﺎ‬ * ‫راﺋﺎن‬ُ‫ر‬* ‫ﺋوء‬
* ‫آﺋون‬ُ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬
‫زو‬ ِ ‫ز‬َ‫ز‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ز‬َ‫ز‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫زی‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ز‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫زا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ز‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ِ ‫ز‬ ‫ﯾﺎ‬*
‫ﯾﺎﻧون‬ُ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ون‬‫ﱡ‬‫ﯾ‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾن‬ّ‫ﺳ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾن‬ ‫ﯾﺎ‬*ّ‫ﺳ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺎن‬
* ‫ُﯾﺎﻧون‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ون‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﯾن‬‫ﺷ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫َن‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﯾن‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﺻد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﺻ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺻﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّود‬‫ﺋ‬ُ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺂدون‬ُ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﯾد‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫دان‬‫ﺻﺎدوم‬ ‫ﺎ‬
‫د‬ ِ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺿﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ّ‫ﺿ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫واد‬َ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﺿ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾﺎ‬ * ‫ُﺂدون‬‫ﺿ‬ُ‫ﻣ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺿﺎد‬‫ود‬ّ‫ﺿ‬ُ‫ا‬ ‫ﺎ‬*
‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬ّ‫ط‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ط‬ ‫طﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﺎء‬* ‫ﺋوء‬ُ‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺂﺋون‬ُ‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﺎﺋﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ء‬‫ﯾ‬* ‫طﯾم‬ ‫ﺎ‬
٦
‫ﺎ‬ّ‫ظ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ظﺂﺋون‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظﺋوء‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظﯾﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ء‬
‫َﯾﺎن‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾن‬ِ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﻋﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﯾن‬‫ﻋ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﯾن‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ون‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎﻧ‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫َﯾﻧ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ون‬* ‫ﺎ‬
‫ﻏﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾن‬ِ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ُ‫ﯾ‬ُ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ن‬ّ‫ﯾ‬‫ﻏ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﻐﺎن‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﺎﻧون‬ُ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ون‬
‫ﺎ‬ّ‫ﻓ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ء‬‫ﺎ‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻓﺎﺋﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وء‬ّ‫ﻓ‬ُ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ّون‬‫ﺋ‬ُ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ء‬*‫ﺂ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫آﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺋون‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ء‬
* ‫ﻓﺎﺋﺎن‬
‫ﺎ‬ّ‫ﻗ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎف‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎف‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎف‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﯾف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ف‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وف‬‫ﺋ‬ُ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ف‬َ‫ﻗ‬*‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬ّ‫ﻗ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬
‫ف‬ُ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺋﺂﻓون‬* ‫آﻗﺎف‬ ‫ﯾﺎ‬ *
‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾف‬ِ‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وف‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﺎف‬‫ﮐ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّف‬‫ﮐ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﺎﻓﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎف‬‫ﺂﻓ‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ﮐ‬‫ف‬ُ‫و‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ون‬*
* ‫و‬ّ‫ﻔ‬َ‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﻻم‬ ‫ﯾﺎ‬ّ‫ﻻ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ِ‫ﻠ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫م‬َ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ّوم‬‫ﺋ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻵﻣون‬ُ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬‫ﻟﯾم‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻻ‬‫ﻻ‬* ‫ﻣﺎن‬
‫وم‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آﻣﯾم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣوم‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﻣﺎ‬ّ‫ﻣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾم‬ّ‫ﻣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾم‬ ‫ﯾﺎ‬*‫ﯾ‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬* ‫ﺎﻣون‬
‫ﺎ‬ّ‫ﻧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ون‬ّ‫ﻧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧون‬ ‫ﯾﺎ‬ُ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧوﻧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ن‬* ‫ون‬ّ‫و‬‫واﻧون‬ُ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬*
٧
ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّوو‬‫ﺋ‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واوو‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آواو‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫او‬ّ‫و‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ووو‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واو‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫واو‬‫ﯾ‬‫ﯾ‬ * ‫آوون‬ُ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬
* ُ‫و‬ ِ ‫و‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واوا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واوان‬
* ‫ھو‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯽ‬ِ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎء‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎء‬ّ‫ھ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫و‬ّ‫ھ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫آھﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬‫ھ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎء‬ُ‫ھ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﺋو‬
َ‫ھ‬‫ھﺂ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آه‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺂﺋون‬َ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﺎء‬* ‫ن‬
ّ‫ﯾ‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﺎﺋو‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺋو‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﺎﯾﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎء‬ّ‫ﯾ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آﯾﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎء‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎ‬‫ﻣﺎﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﺋن‬
* ‫ﺎﺋون‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ّوء‬‫ﺋ‬ُ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﺎﺋﺎن‬
***
‫ھو‬ ‫ﯾﺎ‬-* ‫ھﺎو‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ھو‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﺎوی‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وﯾو‬ُ‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وو‬‫آھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وا‬َ‫ھ‬‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫و‬‫ﮭ‬ُ‫ﻣ‬
‫ﺎھو‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫و‬ّ‫ھ‬ُ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ووان‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮭوه‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺔ‬ّ‫ﯾ‬‫و‬ُ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ﯽ‬َ‫ھ‬*‫ھوﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎ‬
‫ﮭووا‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ووﯾم‬ُ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وی‬ُ‫ھ‬‫و‬ُ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫م‬‫ھﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﯾم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھوم‬*‫ھﯾو‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾﺎ‬
* ‫ﺎم‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫و‬ّ‫و‬ُ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫و‬ّ‫ھ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ھووم‬‫ھﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ھوة‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھو‬‫ﻻھو‬ ‫ﺎ‬*ّ‫ِﻻ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ھو‬
* ّ‫ﯽ‬َ‫ھ‬ ‫و‬‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھو‬ ‫ھو‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اوون‬ّ‫و‬ُ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﯾ‬َ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھوﻣﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎھ‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وم‬
* ‫ھﺎھﮭووم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﮭووم‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ووم‬ّ‫ﯾ‬َ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﮭووه‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭو‬َ‫ھ‬
‫ﻻ‬ ‫ﯾﺎ‬-ّ‫ِﻻ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﻟﻼ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﻻ‬ ‫ل‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ل‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ِﻻه‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻻه‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾﺎﷲ‬*
‫َل‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬–‫ُﻠو‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُل‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّل‬ِ‫ﻋ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﯾل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎل‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫َﻼء‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﻼء‬‫ﻋ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬
‫ل‬ِ‫ﻌ‬ُ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ل‬ِ‫ﻌ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ﻌﺎل‬ّ‫ﺗ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻌﺎل‬َ‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻠﯾل‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ *ّ‫ُﻼ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬* ‫ﺎ‬‫ﻋﯾﻠﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ون‬‫ﻟ‬
٨
‫ﯾ‬ * ‫ﻋﯾل‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﺎل‬‫ﻋ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ل‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻼ‬َ‫ﻌ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻌﯾل‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ *ِ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮫ‬‫ﯾ‬ّ‫ﻠ‬ِ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾن‬‫ﯾ‬ّ‫ﻠ‬
‫ﯾﺎ‬ * ‫ﱠﻠﯽ‬‫ﻋ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬ِ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻠﯽ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬ِ‫ﻋ‬‫َﻠﯽ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻌﻠﯽ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯽ‬ِّ‫ﻌ‬َ‫ﻣ‬*
ّ‫ﺣﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬–‫ﻖ‬َ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎق‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎق‬ّ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﻘﯾﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﯾﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ **‫ﯾ‬‫ﻖ‬ ‫ﱠ‬‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻘ‬
ِ‫ﺣ‬ُ‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎق‬‫ﺣ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﯾﻖ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ﻖ‬ ِ‫ﺣ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯽ‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ّ‫ﻖ‬* ‫ﺎق‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬
ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ﻖ‬َ‫ﺣ‬ َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾن‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻖ‬ِّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎق‬ّ‫ﺣ‬َ‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﻘﺎ‬َ‫ا‬‫ﻖ‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬** ‫وم‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬
‫ﮫ‬ ّ‫ﯾ‬‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ﺎ‬ ّ‫ﯾ‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ﺎم‬ ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ﺎﻗون‬ ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫وق‬ ّ‫ﻘ‬ُ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫وق‬ ّ‫ﺣ‬
* ّ‫ﻖ‬ ِ‫ﺣ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وو‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﯾﯾن‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬
‫ﯽ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬–‫ﯽ‬ ‫ﱠ‬‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺣﯽ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫ﺣﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﯽ‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﯾ‬‫ﺎن‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬* ‫ﺎء‬ ّ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ﯽ‬‫ﺣ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬
‫ﯽ‬ّ‫ﺣ‬ُ‫ﻣ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮫ‬‫ﱠ‬‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﺎﯾوون‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وی‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﯽ‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬*‫ﯾ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬‫ﱠ‬‫ﯾ‬ َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬
‫ﯽ‬ ّ‫ﺣ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾن‬‫ﯾﯾ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯽ‬‫ﺣﯾ‬َ‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯽ‬ ّ‫ﺣ‬ُ‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬ّ‫ﯾ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وم‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬َ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ّ‫ﯽ‬ ‫ﱠ‬‫ﺣ‬
* ‫ﮫ‬ِّ‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬َ‫ا‬
‫ﯾ‬‫ﻟﺣﻖ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯽ‬َ‫ﻌ‬‫ﻟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻟﮭو‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬‫ﻟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﷲ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯽ‬
***
‫ب‬َ‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬َ‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬ ِ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬ َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ *ُ‫ﺣ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬َ‫ﺧ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬
َ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُب‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َب‬‫د‬‫ب‬ َ‫ط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬ َ‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬َ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬
َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬َ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬ُ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬َ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َب‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ت‬ِ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ت‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬ِ‫ﻏ‬‫ب‬*
٩
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬ُ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ ِ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ُ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬َ‫ر‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬َ‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬ َ‫ﺷ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬
‫د‬َ‫ﺿ‬‫ﯾ‬ *‫د‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ُ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َد‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ِ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ ِ‫ﺿ‬ ‫ﺎ‬ُ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫د‬َ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬*‫د‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬*
َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِ‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ُ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫ذ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫َر‬‫د‬ ‫ﺎ‬َ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬
‫ر‬َ‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﺳ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ر‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﮐر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬‫ﯾﺎ‬
‫ر‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﻣ‬*
‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺑ‬َ‫ز‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺑ‬َ‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺑ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺑ‬‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺑ‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺑ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ّا‬‫د‬ُ‫ﺧ‬** ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬
ٰ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫راب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺎب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺛﺎب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﺎب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺷ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎب‬‫ﺎب‬‫ﺿ‬ ‫ﺎ‬
‫ﯾ‬ * ‫ﺳﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎب‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﺎد‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬* ‫ﺎد‬‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬
‫ﻣﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺿﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬*
ٰ ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺟﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺛﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎر‬ ‫ﺎ‬* ‫دار‬‫ﯾ‬‫ذار‬ ‫ﺎ‬‫ز‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ا‬‫ر‬
‫ﺳﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺻﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ﻓﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻏﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺿﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﻗﺎر‬ ‫ﺎ‬* ‫ﮐﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﯾﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وار‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬*
‫ﯾﺎ‬ * ‫ش‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫س‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫خ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ج‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ث‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ت‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬َ‫ا‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ص‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ض‬َ‫ا‬َ‫ا‬‫ف‬*
‫ﯾﺎ‬ * ‫ق‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ه‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫و‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ن‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ک‬َ‫ا‬َ‫ا‬‫ی‬*
١٠
‫ﺎ‬ّ‫ﺛ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺗ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬ّ‫ﺟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *ّ‫ذ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ا‬‫ﺳﺎ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬* ‫ﺷﺎ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﺿﺎ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﺎ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﻗﺎ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ّ‫ﻻ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﻧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﺎ‬‫ﮐ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﺎ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *َ‫ا‬‫ﯾﺎ‬*
‫ﱠ‬‫ﺑ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﱠ‬‫ﺟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫ﱠ‬‫ﺷ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫ﱠ‬‫ر‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫ﱠ‬‫ﺧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫ﱠ‬‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫ﱠ‬‫ﺻ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫ﱠ‬‫ﻋ‬‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬ ‫ﱠ‬‫ﺿ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬
‫ﱠ‬‫ﻓ‬َ‫ا‬‫ﱠ‬‫ﮐ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫د‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫د‬‫د‬‫ﱠ‬‫ھ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫ﱠ‬‫و‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫د‬‫ﱠ‬‫ﻣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ **‫ﱠ‬‫ﯾ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫د‬*
َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ِّ‫ﺧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ِّ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ِّ‫ﺟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ِّ‫ﺑ‬‫د‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫د‬ِّ‫ر‬ِّ‫ﺷ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬ّ ِ‫ﺻ‬َ‫ا‬‫ﯾ‬ * ‫د‬ِّ‫ﻋ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬ ّ ِ‫ﺿ‬َ‫ا‬‫ﺎ‬
‫د‬ِّ‫ھ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ِّ‫و‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ِّ‫ﻣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ِّ‫ﻟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّد‬ِ‫ﮐ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ِّ‫ﻓ‬َ‫ا‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *ِّ‫ﯾ‬‫د‬*
ِّ‫ﺧ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ ِّ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ّ‫ﺟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬‫ﱠ‬‫ﺗ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِّ‫ﺑ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬‫ﱠ‬‫ﺑ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫ّر‬ِ‫د‬َ‫ا‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ر‬ِّ‫ذ‬َ‫ا‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ ِّ‫ﺳ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬
‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ ِّ‫ﺻ‬َ‫ا‬‫ر‬ِّ‫ﻗ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ِّ‫ﻓ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِّ‫ﻏ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِّ‫ﻋ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ّ ِ‫ﺿ‬َ‫ا‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ ِّ‫ﮐ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ِّ‫ﻧ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ ِّ‫ﻣ‬
‫ر‬ّ‫ﯾ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِّ‫ھ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِّ‫و‬َ‫ا‬*
***
‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻌﯾم‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾم‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾم‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﯾم‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﯾم‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﯾم‬َ‫ز‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻣﯾم‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾم‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﯾ‬‫َﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دﯾم‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻠﯾم‬‫ﻋ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾم‬‫َظ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رﯾم‬ َ‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾم‬‫ﻣ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾم‬‫َﻘ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾم‬‫ﻗ‬َ‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬
‫ﯾم‬‫ﻠ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻘﯾم‬َ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻘﯾم‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾم‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾم‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾم‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﯾم‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظﯾم‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾم‬َ‫ﻗ‬
* ‫َدﯾم‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾم‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾم‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾم‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻘﯾم‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮑﯾم‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﺻﯾم‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾم‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ *
* ‫ﻟﯾم‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﻔﯾر‬ َ‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫َﻔﯾ‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﯾر‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذﯾر‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻌﯾر‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾر‬َ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﯾم‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬
* ‫ﺑﯾر‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظﯾر‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺿﯾر‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾر‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﯾر‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾر‬َ‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾر‬َ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﮭﯾر‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬
* ‫ر‬‫ﮑﯾ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫طﯾ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮭﯾر‬َ‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﯾر‬َ‫ظ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﯾر‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾر‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾر‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﯾر‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬
١١
‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫*ﯾ‬ ‫َطﯾر‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﯾر‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﮑﯾر‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﯾر‬َ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾر‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾر‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾر‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮑﯾر‬َ‫ﻧ‬
* ‫ر‬‫َﺛﯾ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫ﯾﯾ‬َ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َھﯾر‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾر‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺛﯾر‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﯾر‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾر‬ّ‫و‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾر‬ َ◌ َ‫ف‬
َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫ﻔﯾ‬َ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﯾر‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾر‬َ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮑﯾر‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﺑﯾر‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻣﯾر‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﺳﯾر‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ر‬‫ﺟﯾ‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫ﻘﯾ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫رﯾ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دﯾر‬ ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾر‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﯾر‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾر‬َ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﯾر‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾر‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رﯾر‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رﯾر‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾر‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾر‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾر‬َ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻘﯾر‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﯾر‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﯾر‬َ‫ھ‬
‫ﯾ‬‫ﻠ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾﺢ‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾﺢ‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﯾﺢ‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﺑﯾﺢ‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾﺢ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾﺢ‬َ‫ﻣ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾﺢ‬‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺢ‬
‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﯾﺢ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﯾﺢ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾﺢ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذﯾﺢ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾﺢ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾﺢ‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾﺢ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾﺢ‬َ‫ﺻ‬
* ‫ﯾﺢ‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾﺢ‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾﺢ‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾﺢ‬َ‫ذ‬
‫ﯾ‬ * ‫ﺑﯾل‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾل‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻌﯾل‬َ‫ﻓ‬ ‫*ﯾﺎ‬ ‫ﺿﯾل‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﯾل‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔﯾل‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺻﯾل‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﮭﯾل‬ َ‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ **
* ‫ﻠﯾل‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﯾل‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺻﯾل‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺛﯾل‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻘﯾل‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾل‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫َﻔﯾل‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬** ‫ﮐﯾل‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دﯾل‬ َ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻠﯾل‬ َ‫ﺿ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ل‬‫ﺗﯾ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺑﯾل‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾل‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫زﯾل‬َ‫ﻧ‬َ‫ﮐ‬* ‫ل‬‫ﻣﯾ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ل‬‫َﻟﯾ‬‫د‬ ‫ﺎ‬
‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾل‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﯾل‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾل‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻟﯾل‬َ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻘﯾل‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺋﯾل‬َ‫ﺳ‬ُ‫ر‬* ‫ﺳﯾل‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ل‬‫َﻣﯾ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬
‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾل‬ُ‫ﻣ‬َ‫ﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻊ‬‫ﺑﯾ‬َ‫ط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رﯾﻊ‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫اﯾل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﮑﯾل‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾل‬ُ‫ﻣ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻊ‬‫ﺑﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دﯾﻊ‬ َ‫ﺧ‬
‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾﻊ‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾﻊ‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﯾﻊ‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾﻊ‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻔﯾﻊ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾﻊ‬َ‫ﻣ‬َ‫ﺑ‬* ‫دﯾﻊ‬‫ﯾ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫طﯾﻊ‬َ‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬
* ‫دﯾﺢ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾﻊ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾﻊ‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻟﯾﻊ‬َ‫و‬
‫ر‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾد‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﯾد‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﮭﯾد‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﯾد‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﯾد‬‫ﺷ‬َ‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﯾد‬ َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﯾد‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾد‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾد‬‫ﺳ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫َﺑﯾ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫ﻟﯾ‬َ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫رﯾ‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫زﯾد‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻘﯾد‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻌﯾد‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﺑﯾد‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﺑﯾد‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔﯾد‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾد‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َدﯾد‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾد‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﯾد‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻌﯾد‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾد‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾد‬ُ‫ﻣ‬
‫دﯾد‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َدﯾد‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾد‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﻖ‬‫ﻔﯾ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رﯾﻖ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾﻖ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔﯾد‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾد‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ *
‫ﻖ‬‫رﯾ‬َ‫ﻏ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫َﻗﯾﻖ‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﯾﻖ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﯾﻖ‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻔﯾﻖ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﯾﻖ‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾﻖ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﺷﯾﻖ‬‫ﻋ‬‫ﯾﺎ‬
١٢
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻖ‬‫رﯾ‬َ‫ط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻘﯾﻖ‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻖ‬‫ﻠﯾ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻖ‬‫رﯾ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻔﯾﻖ‬ َ‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻖ‬‫زﯾ‬َ‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻘﯾﻖ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ *
* ‫ﺣﯾﻖ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾﻖ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾﻖ‬َ‫ظ‬
* ‫ب‬‫َﻘﯾ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫َﺟﯾ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫ھﯾ‬َ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫َﺗﯾ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫رﯾ‬َ‫ﻏ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫ﺑﯾ‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ب‬‫ﺗﯾ‬َ‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾب‬َ‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾب‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾب‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾب‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻘﯾب‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﯾب‬َ‫ر‬َ‫ﻟ‬* ‫ﺑﯾب‬‫ﯾ‬* ‫ب‬‫رﯾ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬
* ‫ھﯾب‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾب‬َ‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﺑﯾب‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾب‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﯾب‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾب‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ب‬‫ﻠﯾ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ب‬‫ﻏﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
َ‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫رﯾ‬ َ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮭﯾب‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﯾب‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُﻌﯾب‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾب‬َ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾب‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ش‬َ‫ﻋ‬‫ﯾش‬‫ط‬
‫رﯾ‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾس‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾث‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫س‬ّ‫ﯾ‬‫د‬ِ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َوﯾس‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾس‬ّ‫َر‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ث‬َ‫ﺑ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ث‬‫ﻌﯾ‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾص‬‫ﻠ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ث‬‫ﮑﯾ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾس‬‫ﻧ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾص‬‫ﻘ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻔﯾس‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾث‬َ‫ﺣ‬َ‫ﻗ‬* ‫ﯾص‬‫ﺻ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬
َ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺻﯾص‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﯾص‬َ‫ﻓ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾس‬‫ﻔ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾس‬‫ﺑ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ث‬‫ﺑﯾ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ث‬‫ﺑﯾ‬‫ﻣ‬‫ﯾ‬ * ‫ث‬‫ﻐﯾ‬‫ﺎ‬
‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾض‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾض‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔﯾظ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذﯾذ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َزﯾز‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫زﯾر‬َ‫ﻧ‬َ‫ﻧ‬* ‫ﻔﯾذ‬‫ﯾ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾظ‬َ‫ﻏ‬ ‫ﺎ‬
‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﯾض‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾض‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔﯾظ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظﯾظ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾض‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻐﯾض‬َ‫ﻧ‬َ‫ﺗ‬* ‫ﻣﯾز‬
‫ﺑ‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾط‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾط‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾط‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﯾت‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾط‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾط‬* ‫ﺷﺋﯾط‬* ‫ﺣﯾط‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬
* ‫ﻣﯾت‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬
* ‫ﻧﯾن‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾن‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻘﯾن‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾن‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﯾن‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾن‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ﻧﯾن‬َ‫ظ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾن‬‫ﮑ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ **
‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻘﯾن‬َ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﯾن‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾن‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾن‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾن‬َ‫ز‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺗﯾن‬َ‫ﻣ‬** ‫ﯾن‬‫ﻧ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬
‫ﯾ‬ * ‫زﯾن‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾن‬َ‫ﻣ‬* ‫َﯾﯾن‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫زﯾن‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬
١٣
* ‫ﻧﯾف‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾف‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾف‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﯾف‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔﯾف‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔﯾف‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ﯾف‬‫ﺻ‬َ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬‫َﻠﯾ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬‫رﯾ‬َ‫ظ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬‫َﻔﯾ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬‫ﻠﯾ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬‫َطﯾ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬‫طﯾ‬َ‫ﻟ‬َ‫ﻋ‬* ‫ف‬‫رﯾ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬
* ‫َﺷﯾف‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔﯾف‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻔﯾف‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻌﯾف‬َ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺋﯾف‬َ‫ر‬
‫ﯾ‬ * ‫رﯾﺞ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾﺞ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫َرﯾﺞ‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾﺞ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬
* ‫ﺳﯾﺦ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾﺦ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫زﯾﺦ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﮭﯽ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾﮫ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬‫َﯾﯽ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﯾﯽ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺄﯾﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾﺎ‬ * ‫َﺑﯾﮫ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ *َ‫ﻣ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺣﯽ‬* ‫ﺣﯾﯽ‬َ‫و‬ ‫ﺎ‬
***
‫ُﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻌﻣﺎن‬ُ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﻣﺎن‬ِ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﻣﺎن‬ ِ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﻣﺎن‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﻣﺎن‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﻣ‬* ‫ﺎن‬‫ﻋﻣ‬ُ‫ز‬ ‫ﺎ‬
‫ُﻠﻣ‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﻣﺎن‬ِ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ُظ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﻣﺎن‬ِ‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻣ‬ُ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﻣﺎن‬ُ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﻣ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﺎن‬‫ﺳ‬ِ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬
‫ﺎن‬‫ﻘﻣ‬ُ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻧﻣﺎن‬ َ‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻠﻣﺎن‬ َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﻣﺎن‬ ِ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﻣﺎن‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظﻣﺎن‬ُ‫ﻧ‬ُ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﻘﻣ‬
‫ﺎن‬‫رﻣ‬ ِ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﻣﺎن‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮑﻣﺎن‬ ِ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُﺻﻣﺎن‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﻣﺎن‬ُ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﻣﺎن‬ِ‫ﻗ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﺎن‬‫ﺳ‬
* ‫ﻟﻣﺎن‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﻣﺎن‬ِ‫ﻋ‬* ‫ﺿوان‬ ِ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫زدان‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﻣﺎن‬ُ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﻌران‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻔران‬ُ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُﻔران‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷران‬ُ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذران‬ ِ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﮭران‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣران‬ ِ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﮭران‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑران‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظران‬ُ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺿران‬ُ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑران‬ ِ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻران‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣران‬ِ‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ *
‫ﯾ‬ * ‫ﮭران‬َ‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭران‬َ‫ظ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗران‬ِ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُران‬‫د‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ران‬‫ﮑ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮑران‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طران‬ ِ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬
ُ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دران‬ِ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑران‬ُ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ران‬‫ﺳ‬ُ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ران‬‫ط‬ِ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾران‬ ِ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُﮑران‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐران‬
* ‫َﺛران‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾران‬ ِ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾران‬ِ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َھران‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺛران‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣران‬ِ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻوران‬ ‫ﯾﺎ‬ *
١٤
‫ﺧ‬ُ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮑران‬ُ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑران‬ِ‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻣران‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳران‬ِ‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣران‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔران‬ُ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ران‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ران‬‫ھﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ران‬‫ﻘ‬ُ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ان‬ّ‫ر‬َ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ران‬‫ط‬ِ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دران‬َ‫ﻏ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ران‬‫ط‬َ‫ﻗ‬
* ‫ﻘران‬ُ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭران‬َ‫ﺑ‬
* ‫وﻧﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﺟﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﺑﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷرﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺳﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ودﺣﺎن‬ ‫ﺎ‬*
‫ﺑدﺣﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﻠﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﻠﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻠﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺣﺎن‬‫ﻓﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺑﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ن‬‫ﯾ‬‫ذﺣﺎن‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬*
* ‫ﺻرﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﺑﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذﺑﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺻﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺗﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓرﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﻓﺻﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺿﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﻔﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ّ‫ﺣﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﻌﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وﺻﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ن‬‫ﺑﻼ‬‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ن‬
* ‫رﺣﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اﺻﻼن‬ّ‫ﻼ‬‫ﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮭﻼن‬‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻼن‬‫ﻧﻘ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻼن‬‫ﺟﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ن‬‫ﺛﻼ‬‫ﻣ‬* ‫ن‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬
‫ﺳﺑﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧزﻻن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وﮐﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﻔﻼن‬‫ﯾﺎ‬ * ‫اﺑﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺗﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺿ‬ّ‫ﻼ‬‫ن‬*‫ﯾ‬‫ﻼن‬‫ﮐﻣ‬ ‫ﺎ‬
ّ‫دﻻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋدﻻن‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ن‬ّ‫ﻼ‬ ِ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ن‬ ّ‫ذﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻼن‬‫ﻋﻘ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺋﻼن‬‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ن‬*ُ‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻼن‬‫ﺳ‬
* ‫ﻣﻼن‬ِ‫ﻋ‬
* ‫ﻔﻌﺎن‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﻣﻧﻌ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧدﻋﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﺑﻌﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﺑﻌﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷرﻋﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺑ‬‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻌﺎن‬*
* ‫ورﻋﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳطﻌﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑدﻋﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﻋﺎن‬ِ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﻔﻌﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﻓﻌﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬‫وﻟﻌ‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺎن‬
* ‫ﻣﻌﺎن‬َ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣدﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﻠﻌﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬
* ‫دان‬‫ﻗﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دان‬‫ﺣﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دان‬‫وﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟردان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﮭدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وﺣدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اﮐدان‬ ‫ﯾﺎ‬
‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾزدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﻘدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺑدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﺷدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﻣدان‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دان‬‫ﮐﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ردان‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ّان‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ّان‬‫د‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻌدان‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ردان‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ردان‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دان‬‫ﺣﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وﻟدان‬
١٥
* ‫ﺎن‬‫آﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دان‬‫ﺑﻌ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻧﻔدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّان‬‫د‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّان‬‫د‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اﺑدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّان‬‫د‬‫ﺣ‬
* ‫ﺟﻠدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﻣدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﻘدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﮭدان‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﻧﻔﻘ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋرﻗﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷرﻗﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺷﻔﻘﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﻓﻘﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺷﻘﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬‫ﯾ‬‫ﺎن‬‫ﻓرﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
‫طﻠﻘﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧطﻘﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﻠﻘﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﻠﻘﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗران‬‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻘ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﺎن‬ّ‫ﻗ‬‫ﯾ‬* ‫ﺎن‬ّ‫ﻗ‬‫د‬ ‫ﺎ‬
‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫طرﻗﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻏرﻗﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧرﻗﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣرﻗﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رزﻗﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ن‬‫ﯾ‬‫ﻣﯾﻘﺎن‬ ‫ﺎ‬*
* ‫ﺎن‬‫وھﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﮐﺗﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻏرﺑﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎن‬ّ‫ﺑ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﻋﻘﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﻋﺟﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎن‬‫رﺗﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷرﺑﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﺑ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﺑ‬‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﺑ‬‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗرﺑﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﻗﺑﺎن‬‫ﻧ‬* ‫ﻘﺑﺎن‬‫ﯾ‬* ‫ﺣﺳﺑﺎن‬ ‫ﺎ‬
‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫رھﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫طﻠﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺑﺎن‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻠﺑﺎن‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺑﺎن‬‫ﻧﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ادﺑﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎن‬‫ﻗﻠﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
‫ﯾ‬ * ‫ﺷﻌﺑﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﺑﺎن‬َ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُرﺑﺎن‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎﺗﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻏﺎﺑﺎن‬* ‫ﺟﺑﺎن‬َ‫ر‬ ‫ﺎ‬
* ‫ﺣدﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗدﺳﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دوﺳﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫درﺳﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋطﺷﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋرﺷﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎن‬‫ﺣدﺳ‬ ‫ﺎ‬
‫ﻧﻘﺻﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﻌﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣرﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣرﺻﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﻔﺳﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ورﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ **ّ‫ﺻ‬‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺎن‬
* ‫ﺎن‬‫ﺧﻠﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻧﮑﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺑﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺑﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﺻ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎن‬‫ﻟﺑﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
‫ﯾ‬ * ‫ﻗﻔﺳﺎن‬* ‫ﻏﺎﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﺻ‬‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬
ّ‫ذ‬‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ان‬ّ‫ﻋز‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ان‬ّ‫ﻧز‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺎن‬‫ﻋرﺿ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﻣرﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﻔظﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ان‬‫ﯾ‬‫ذان‬‫ﻧﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫رﻣﺿ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﻟﻐظ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ظ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺑﺿﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﻐﺿﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻏﻠظﺎن‬َ‫ﻣ‬* ‫ﺎن‬‫ﺣﺿ‬
* ‫ﯾﻘظﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬
*‫ﺷﺎطﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﻠطﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﺑطﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وﺳطﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺳطﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷرطﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬
١٦
‫اﻣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﻧﺎن‬ُ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑطﻧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ن‬‫ﯾ‬‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬‫ظ‬ ‫ﺎ‬** ‫ﺎن‬ّ‫ﮑ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﯾ‬ * ‫ﻟﻘﻧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رھﻧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﯾ‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻣ‬‫ز‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎن‬ّ‫ﺗ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
‫ﯾﺎ‬ * ‫ان‬ّ‫ﻗر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اﯾﻘﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اﻓﻧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬‫ﻣ‬‫ﺣ‬* ‫ان‬ّ‫ز‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﻋ‬‫ﺎ‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ظرﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻓ‬‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رﻓﺎن‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﺣرﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻔ‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻔ‬‫ﺣ‬‫ﻋ‬* ‫ﺎن‬‫طﻔ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬
‫ﻟطﻔﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋرﻓﺎن‬‫ﺎ‬ّ‫ﻔ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻔ‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﻠﻔﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﻠﻔﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ن‬‫ﯾ‬ * ‫ﺋﻔﺎن‬‫ﻌﻔﺎن‬‫ﺿ‬ ‫ﺎ‬
*‫ﺷﺎﺋﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺎھﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﺷﻔﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻔ‬‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وﺻﻔﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﻧﻔﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ *
‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓرﺟﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺣرﺟﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﻠﺟﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺎن‬
... ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺳﺧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺳﺧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑذﺧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬
ّ‫ﺣ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُﺑﮭﺎن‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﮭ‬ِ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﮭ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رھﺎن‬ُ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬... ‫ﺎ‬
***
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ِ‫ﺗ‬‫ﺎ‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎم‬ ّ‫ﺣ‬‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وم‬‫ﻣرﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ ِ‫راﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎم‬ ّ‫ﻋ‬‫ز‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وم‬‫زﻋ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ ِ‫ﻋ‬‫زا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬
َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﺗوم‬* ‫ام‬ّ‫ر‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑروم‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ ِ‫ﺑﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎم‬ّ‫ﺳ‬‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺳوم‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ِ‫ﺳ‬‫ﺟﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﺎم‬
‫ﺎ‬ّ‫ﻌ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﻌوم‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎﻋم‬ ‫ﯾﺎ‬ّ‫ﻋﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌﻠوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﻘدوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ِم‬‫د‬‫ﻗﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬
‫ّا‬‫د‬‫ﻗ‬ّ‫ﻼ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﮑﻠوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﺎﻟم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬‫م‬‫ﺎ‬ّ‫ﻗ‬‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وم‬‫ﻣرﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ِ‫ﻗ‬‫را‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫م‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ِ‫ﻗ‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
‫ﻣﻌﻘو‬‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬‫م‬‫ﺎم‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ام‬ّ‫ر‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫روم‬‫ﻣﮑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎرم‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎم‬ ّ‫ﻣ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ ‫ﱠ‬‫ﺣ‬َ‫ﻣ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
‫ﺎ‬ّ‫ظ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌظوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ِ‫ﻋﺎظ‬‫ﺎ‬ّ‫ﺳ‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘﺳوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎﺳم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬‫وم‬‫ﻣﻧظ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎظم‬‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬
١٧
‫ﺎ‬ّ‫ظ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ّا‬‫د‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺧدوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎدم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ّ‫ﺳﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺳﻠوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺎﻟم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬‫ﺎﻧم‬‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬
‫ﻣﺻﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬ّ‫ﻧ‬‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وم‬‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻧﻘوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎﻗم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬* ‫ﺎم‬ّ‫ﻘ‬‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﻠﻘوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ِ‫ﻗ‬‫ﻻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬
ّ‫ﻗﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘﻠوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎﻟم‬ ‫ﯾﺎ‬ّ‫ﺣﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﻠوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎﻟم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬* ‫ﻣﻌﺻوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎﺻم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬
‫ّﺎ‬‫ﮑ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﮑوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎﮐم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎم‬ّ‫ﺻ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وم‬‫ﻘ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺎﻗم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬* ‫م‬ ِ‫آر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬
‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وم‬‫ﻣوﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬‫واﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ام‬ّ‫ر‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫روم‬‫ﻣﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ ِ‫ﺎر‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ام‬ّ‫ر‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺄروم‬
‫ّا‬‫د‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دوم‬‫ﻣﻌ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻋﺎدم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎم‬ّ‫ﺳ‬َ‫و‬ّ‫اﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺄﻟوم‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ ِ‫ﻟ‬‫آ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬‫راﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬
‫ﻏﺎم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎم‬ّ‫ﺟ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﻣرﺟوم‬* ‫ﻣﻐﻣوم‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺗم‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﺎم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎم‬ّ‫ﻣ‬‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎھم‬‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎم‬ّ‫ﻣ‬‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ *
‫ﻣﻔ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﺎم‬ّ‫ﮭ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭوم‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫ﯾﺎﺣﺎﺿ‬ * ‫ﺎر‬ ّ‫ﺻ‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺻور‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ ِ‫ﺑﺎﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﻣ‬‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺿﻣور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺿﺎﻣر‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﺎ‬ّ‫ﺿ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺿور‬َ‫ﻣ‬‫ﺎ‬ّ‫ظ‬‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﻣﻧظ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻧﺎظر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺑور‬‫ﻣﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﺑر‬‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬
* ‫ﺎﻣر‬‫ﺛ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ّار‬‫د‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘدور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎدر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﮭ‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘﮭور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎھر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﺑ‬‫ﺻ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬
‫ﺎ‬ّ‫ﻌ‬َ‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺷﻌور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺎﻋر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﻣ‬‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺛﻣور‬‫ا‬ّ‫ذ‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﺣذور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎذر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬‫ر‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﻓر‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﻔ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﻣﮑﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮐﺎﻓر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﺎر‬‫ﺷ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﺷور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎﺷر‬ ‫ﯾﺎ‬ *
* ‫ﺳﻔور‬َ‫ﻣ‬‫ﺎ‬ّ‫ﻔ‬‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ظﮭ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎھر‬‫ظ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﮭ‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮭور‬‫ﻣﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ِ‫ھ‬‫ﺎ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬
‫طﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﮭ‬‫ظ‬‫ﺎﮐر‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ط‬‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧطور‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎطر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﮭ‬‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣطﮭور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھر‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﺧﺑ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﺑر‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﮑ‬‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﻣﻧﮑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎﮐر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﺎر‬‫ﮑ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﮑور‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ *
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﮐر‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﮐ‬‫ذ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ذﮐور‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ذاﮐر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّار‬‫د‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑدور‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎدر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﺑ‬‫ﺧ‬
* ‫ّﺎر‬‫ﮑ‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﺷﮑور‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﻣﻌط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎطر‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﺣﯾ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﯾر‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ار‬ّ‫و‬ َ‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ّ‫و‬‫ﺻ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎور‬‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ ّ‫ﺳ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﻔﺳ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ ِ‫ﺳ‬‫ﻓﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ ّ‫ط‬َ‫ﻋ‬
ّ‫ﺛ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺄﺛور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آﺛر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﺣ‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺣور‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ ِ‫ﺳﺎﺣ‬* ‫دھور‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫داھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬
‫ﯾ‬ * ‫ﻣﻐﯾور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻏﺎﯾر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ھ‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎر‬ّ‫ﯾ‬‫ﻏ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬ّ‫ﺛ‬َ‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﻣﮑﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﺎﺛر‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ر‬ ِ‫داﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬
١٨
‫ﺎر‬ّ‫ﺑ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﮑﺑور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﺎﺑر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﺳ‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﮑﺳور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﺎﺳر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﻣ‬َ‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻣور‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﻓر‬‫ﻏ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ ّ‫ﺧ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺄﺧور‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫آﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ّﺎر‬‫ﮑ‬ َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺳﮑور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺎﮐر‬ ‫ﯾﺎ‬ *
‫ﻣﺄﺟور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ ِ‫آﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﻔ‬‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻐﻔور‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ ّ‫ﻣ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺄﻣور‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ِ‫آﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﺟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *
* ‫ﻣﻔطور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎطر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ذ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌذور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎذر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ط‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘطور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎطر‬
‫ﺎر‬ّ‫ط‬‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺑﻘور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِ‫ﻗ‬‫ﺑﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﺎھر‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﺟ‬‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﮭﺟور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﺎﺟر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬
‫ﺎر‬ّ‫ﮭ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺑﮭور‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎﻗر‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻔﻘور‬* ‫ار‬ّ‫ر‬‫ﻏ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﻐرور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ﻏﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬
ّ‫ﻋﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬‫دار‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ﻋر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌرور‬ ‫ﯾﺎ‬ *ّ‫ﺷﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫َر‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫درور‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫رور‬‫ﻣﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ *
‫ﺎر‬‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ار‬ّ‫ﺷر‬ ‫ﯾﺎ‬*‫ﺎر‬‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ار‬ّ‫ر‬َ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رور‬‫ﻧ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬* ّ‫وار‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ار‬ّ‫ر‬َ‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رور‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ر‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ورور‬َ‫ﻣ‬‫ﻣﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ﮐر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﮑرور‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ر‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻣرور‬ ‫ﯾﺎ‬ *
‫ﺿﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ﺳر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺳرور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ذر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣذرور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذار‬* ‫رور‬‫ﺿ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ *
‫ﻓﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ﺿر‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ﻓر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻔرور‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ار‬ّ‫ﻗر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘرور‬
‫طﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ﺣر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣرور‬‫ﻣطرور‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎر‬ّ‫ﺳ‬‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﻣﯾﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﺎﺳر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫طر‬ ‫ﯾﺎ‬ *
* ‫ﮐﺛﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وﺗﺎر‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺗﺎر‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ *
* ‫اح‬ّ‫ﺷر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺷروح‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺎرح‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎح‬ّ‫ﺳ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻣﺳوح‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺢ‬ِ‫ﺳ‬‫ﻣﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺢ‬‫ذاﺑ‬ ‫ﺎ‬*‫ﺎ‬‫ﯾ‬
َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واﻧﺢ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎح‬ّ‫ﺟ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرﺟوح‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راﺟﺢ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎح‬ّ‫ﺑ‬‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣذﺑوح‬* ‫وﻧوح‬‫ﯾ‬‫ﺎح‬ّ‫ﻧ‬َ‫و‬ ‫ﺎ‬
* ‫ِح‬‫د‬‫وا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ّاح‬‫د‬‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ودوح‬ َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ّ‫ﻼ‬ َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وح‬‫ﻣﻣﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﻟﺢ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ح‬*‫ﺎ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻟﺢ‬
ّ‫ﺻﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺻﻠوح‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ح‬ ّ‫ﻼ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻔﻠوح‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎدح‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ح‬* ‫ﺑدوح‬‫ّاح‬‫د‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﺎح‬ّ‫ﺑ‬‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺑوح‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺢ‬ِ‫ﺑ‬‫ﺳﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ا‬ّ‫ذ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ذوح‬‫ﻣﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎذح‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ** ‫ح‬‫ﺎ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رح‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫اح‬ّ‫ر‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫روح‬‫ﻣﻔ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺢ‬ ِ‫ﻓﺎﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎح‬ّ‫ﺗ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وح‬‫ﻣﻔﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﺗﺢ‬‫ﻓ‬‫ﯾ‬ * ‫وح‬‫ﻔﺻ‬‫ﺎ‬
ّ‫ﺑ‬‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺑوح‬‫ﻣﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﺑﺢ‬‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎح‬ّ‫ﺑ‬‫د‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دﺑوح‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺢ‬‫داﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎح‬ ّ‫ﺻ‬‫ﻓ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎح‬‫ﺎ‬
* ‫ﺎح‬ّ‫ﯾ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرﯾوح‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راﯾﺢ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اح‬ّ‫ﺻر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺻروح‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﺎرح‬
١٩
‫ﺎ‬ ّ‫ﺻ‬‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣوﺻول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واﺻل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﻔ‬‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺳﻔول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺎﻓل‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ل‬‫ﻓ‬* ‫ل‬‫ﺎﺿ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬
‫ﺎ‬ّ‫ﺿ‬‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻔﺿول‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﻌ‬‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻔﻌول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎﻋل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬‫ﺣﺎل‬‫ﻣﺣﻠو‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬‫ﺣ‬ّ‫ﻼ‬* ‫ل‬
‫راﺣل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﺑ‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘﺑول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﺣ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرﺣول‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎل‬‫ﺟ‬*‫ﯾ‬‫ول‬‫ﻣﺟﻠ‬ ‫ﺎ‬
ّ‫ﺟﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﻣﻧﻘول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎﻗل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﻣ‬‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺟﻣول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺎﻣل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ل‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ل‬‫ﺎﺛ‬
‫ﺎ‬ّ‫ﺛ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻣﺛول‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ل‬‫ﮐﺎﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﺻ‬‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻔﺻول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎﺻل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬‫ﯾ‬‫ول‬‫ﻣﮑﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
‫ّﺎ‬‫ﮐ‬‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣوﮐول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واﮐل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﻔ‬‫ﮐ‬ّ‫ز‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻧزول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎزل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬‫ا‬‫ﯾ‬ * ‫ل‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ل‬‫ﻗﺎﺗ‬ ‫ﺎ‬
ّ‫ﺗ‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘﺗول‬‫ﺎ‬‫ﺿﺎل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬ّ‫ﺿﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺿﻠول‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﻣﻌد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎدل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ول‬* ‫ّال‬‫د‬‫ﻋ‬
‫ﮐﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﮑﻣول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣل‬‫دال‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﻣ‬ّ‫دﻻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣدﻟول‬ *‫ﺳﺎﺋل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬‫ﯾﺎ‬ *‫ﻣ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺋول‬
‫ّﺎ‬‫ﺋ‬‫ﺳ‬‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌﻘول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎﻗل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻣﺣول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺎﺣل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬* ‫ﺎل‬ّ‫ﺣ‬‫ﯾ‬* ‫واﺳل‬ ‫ﺎ‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻋﺎﻣل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﺳ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرﺳول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راﺳل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﺳ‬‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣوﺳول‬ ‫ﯾﺎ‬‫ول‬‫ﻣﻌﻣ‬*‫ﺎ‬‫ﯾ‬
‫ﻣﺎﯾل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﻣ‬‫ﻋ‬* ‫ال‬ّ‫ز‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬ِ‫ﮐ‬‫ﺷﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ *
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎع‬ّ‫ﺑ‬‫ط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وع‬‫ﻣطﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﺑﻊ‬‫ط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫اع‬ّ‫ﺷر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺷروع‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺎرع‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺎدع‬‫ﺧ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬
‫ﻣﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺎﻓﻊ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎع‬ّ‫ﻧ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻣﻧوع‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّاع‬‫د‬‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺧدوع‬‫ﯾ‬ * ‫ﻔوع‬‫ﺎع‬ّ‫ﻔ‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬
* ‫ﺎع‬ّ‫ﻓ‬‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وع‬‫ﻣرﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻊ‬‫راﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎع‬ّ‫ﺑ‬‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺻﺑوع‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﺎﺑﻊ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬‫ﻊ‬‫داﻓ‬ ‫ﺎ‬*‫ﺎ‬‫ﯾ‬
* ‫ﺎع‬ّ‫ﻓ‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣدﻓوع‬‫ﻣﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎرع‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎع‬ّ‫ﻧ‬‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻧوع‬‫ﻣﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺻﺎﻧﻊ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫روع‬
ّ‫ط‬‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺳطوع‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺎطﻊ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّاع‬‫د‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺑدوع‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎدع‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اع‬ّ‫ﺳر‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎع‬‫وارع‬ ‫ﺎ‬
‫ا‬ّ‫ور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وروع‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ *ّ‫ﺧﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺧﻠوع‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎﻟﻊ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ع‬... ‫ﯾﺎ‬ * ‫ع‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ود‬‫ﻣوﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫واﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﮭ‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮭود‬‫ﻣﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎھد‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫ﺣﺎﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎد‬ ّ‫ﺟ‬‫و‬
‫ﺎد‬ ّ‫ﺻ‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘﺻود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎﺻد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اد‬ّ‫ﺟر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺟرود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺎرد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﻣ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﻣود‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫ﻋﺎﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﺷ‬‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣرﺷود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راﺷد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﻣ‬‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺻﻣود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﺎﻣد‬ ‫ﯾﺎ‬ *
٢٠
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ود‬‫ﻣوﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫واﻟد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اد‬ّ‫ور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣورود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وارد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﺑ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌﺑود‬ّ‫وﻻ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬
* ‫رود‬‫ﻣﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﺎرد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﺳ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﺳود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎﺳد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﺑ‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﮑﺑود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﺎﺑد‬
ّ‫د‬‫ﺎ‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﻌ‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﺳﻌود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺎﻋد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اد‬ّ‫ﻓر‬ ‫ﯾﺎ‬ * * ‫ﻣﻔرود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎرد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اد‬ّ‫ﻣر‬ ‫ﯾﺎ‬
‫ﺣﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺷدود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺳدود‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﻣﺣدود‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾﺎ‬‫ّاد‬‫د‬‫ﺣ‬
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دود‬‫ﻣﻌ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺟدود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺑدود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ *
‫راد‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫و‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ودود‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫واد‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ّاد‬‫د‬ ‫ﻋ‬‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫د‬ ‫ﻧﺎﻓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫ر‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ردود‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ *
‫ﺎ‬ّ‫ﻌ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﻣﻌود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺎﻋد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﮭ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻣﮭود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺎھد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﻔ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻧﻔود‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬
‫واﻋد‬* ‫دود‬‫ﻣﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺿدود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺿﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﺎد‬‫ﻋ‬‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣوﻋود‬ ‫ﯾﺎ‬ *
‫ﻻد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ود‬‫ﻣﻔﻘ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫ﻓﺎﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دود‬‫ﻣﻠ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫ﺟﺎﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬
ّ‫ﺟﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺟﻠود‬* ‫ﺎد‬ّ‫ﻣ‬‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺟﻣود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺎﻣد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬
‫وق‬‫ﻣﺧﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﻟﻖ‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ّ‫ﻼ‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ق‬‫ﺎ‬ّ‫ﻓ‬‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وق‬‫ﻣرﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻖ‬‫راﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ق‬‫ر‬‫ﯾ‬ * ّ‫ق‬‫ا‬‫ﺎ‬
‫ﺎ‬ّ‫ﻗ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرﻗوق‬‫ﺎ‬ّ‫ط‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻧطوق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎطﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ق‬‫د‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫داق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ق‬‫ﯾ‬ * ‫ﻗوق‬‫ﺎ‬ّ‫ﻗ‬‫د‬ ‫ﺎ‬‫ق‬
‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وق‬‫ﻣﺑﻘ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ّ‫ﺎق‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫اق‬ّ‫ر‬‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻐروق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻏﺎرق‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ق‬‫رازق‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
‫ا‬ّ‫رز‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرزوق‬‫ا‬ّ‫ﻓر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻔروق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎرق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ق‬‫ق‬‫ﻣﻔ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎﻟﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ﻠوق‬ّ‫ﻼ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ق‬
‫ﺷﺎق‬ ‫ﯾﺎ‬ *ّ‫طﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣطﻠوق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﺎﻟﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎق‬ّ‫ﻘ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺷﻘوق‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ق‬‫ﺎﺣﻖ‬‫ﻣ‬*‫ﺎ‬‫ﯾ‬
‫ﺎ‬ّ‫ﺣ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣوق‬‫ﺎ‬ّ‫ﻔ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻧﻔوق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎﻓﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ق‬‫ﻣﻔﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎﺳﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ق‬‫ﯾﺎ‬ * ‫وق‬‫ﺎق‬ّ‫ﺳ‬‫ﻓ‬
‫اق‬ّ‫ر‬‫ط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣطروق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﺎرق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﺎق‬‫ﺷ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌﺷوق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎﺷﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ **‫ﯾ‬‫ﻖ‬ِ‫ﺎﻣ‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬
* ‫ﻖ‬ِ‫ﺗ‬‫ﻓﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻖ‬ِ‫ﺗ‬‫را‬ ‫ﯾﺎ‬ *
‫راب‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫واھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ﺗ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وب‬‫ﻣﮑﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫ﮐﺎﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ﺑ‬َ‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وب‬‫ﻣرﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وب‬‫ﻣرﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫اﻗ‬َ‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎب‬ ّ‫ﺟ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌﺟوب‬ ‫*ﯾﺎ‬ ‫ب‬ ِ‫ﻋﺎﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ھ‬‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣوھوب‬
٢١
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وب‬‫ﻣﺣﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫ﺣﺎﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ﻘ‬‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وب‬‫ﻣﻧﻘ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫ﻧﺎﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ﻗ‬َ‫ر‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ﺳ‬َ‫ﺣ‬
‫ﺷﺎرب‬‫ﺎب‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫اب‬ّ‫ر‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﺷروب‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎرب‬‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ﺑ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وب‬‫ﻣﺣﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
‫ﺎ‬ّ‫ﺻ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻧﺻوب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎﺻب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اب‬ّ‫ر‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘروب‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وب‬‫ﻣطﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫طﺎﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬
ّ‫طﻼ‬* ‫ب‬ّ‫ﻼ‬‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وب‬‫ﻣﻘﻠ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎﻟب‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫اب‬ّ‫ر‬ َ‫ﺿ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫روب‬‫ﻣﺿ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎرب‬‫ﺿ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬
* ‫ﻣرﻏوب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راﻏب‬* ‫ﺎب‬ّ‫ﺟ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﺟوب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎﺟب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ﻏ‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬
* ‫ّاث‬‫د‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣدوث‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎدث‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎش‬ّ‫ط‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌطوش‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ش‬ِ‫ﻋﺎط‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫وارث‬ ‫ﺎ‬*
‫ﯾ‬ * ‫ﺎﻓس‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎث‬ّ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺑﻌوث‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎﻋث‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اث‬ّ‫ور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣوروث‬ ‫ﯾﺎ‬‫وس‬‫ﻣﻧﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎﮐث‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎس‬ّ‫ﻧ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺄﻧوس‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫س‬ِ‫ﻧ‬‫آ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎس‬ّ‫ﻔ‬‫ﻧ‬ّ‫ﮑ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻧﮑوث‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎث‬‫ﻋﺎﮐس‬
‫ﺎ‬ّ‫ﺑ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وس‬ ‫ﻣﻌﺑ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫س‬ِ‫ﺑ‬‫ﺎ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎس‬ ّ‫ﮑ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫وس‬ ‫ﻣﻌﮑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ** ‫ﺎﻟص‬ ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫س‬‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬
ّ‫ﺧﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺧﻠوص‬‫ﻣﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎﻗص‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎس‬ّ‫ﺑ‬‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻠﺑوس‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻻﺑس‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ص‬‫ﯾ‬ * ‫ﻘوص‬‫ﺎ‬
َ‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دوس‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫داوس‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اس‬ّ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣدروس‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دارس‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎص‬ّ‫ﻘ‬‫ﻧ‬* ‫اس‬ّ‫و‬
* ّ‫ﻧﺎز‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺎظ‬ّ‫ﻔ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﻔوظ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎﻓظ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫از‬ّ‫ز‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧزوز‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ذ‬‫ﻧﺎﻓ‬ ‫ﺎ‬** ‫وذ‬‫ﻣﻧﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬
‫ﺎض‬ّ‫ﺑ‬‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وض‬‫ﻣﻘﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎﺑض‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎذ‬ّ‫ﻔ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وظ‬‫ﻣﺣﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎظ‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *َ‫ﺣ‬‫ﺎ‬ّ‫ظ‬* ‫ظ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬
‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎض‬ ّ‫ﻣ‬‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وض‬‫ﻣرﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ض‬‫راﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎظ‬ّ‫ﻔ‬‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻠﻔوظ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻻﻓظ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺣض‬
‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﺿوض‬‫ﺎظ‬ّ‫ﺣ‬‫راﻣز‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﺎز‬ّ‫ﻣ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرﻣوز‬ ‫ﯾﺎ‬ *
‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎط‬ّ‫ﺳ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وط‬‫ﻣﺑﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ط‬‫ﺑﺎﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اط‬ّ‫ﺷر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺷروط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺎرط‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ط‬‫راﺑ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬
‫ط‬‫واﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎط‬ّ‫ﺑ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرﺑوط‬‫ﺎط‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎط‬ّ‫ﺳ‬‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وط‬‫وﺳ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﻣﺧط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وط‬
* ‫ذات‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذات‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذات‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎط‬ّ‫ط‬‫ﺧ‬
٢٢
* ‫ﺎطن‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ ّ‫ﻣ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ﺄﻣون‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ن‬‫آﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ ّ‫ط‬َ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ون‬ ‫ﻣﺑط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ن‬‫ﺣﺎﺳ‬ ‫ﺎ‬*‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬
‫ﺿﺎﻣن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﺳ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﺳون‬‫ﻣﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺟﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻣ‬‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺿﻣون‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ون‬‫ﻧ‬‫ﺎ‬
‫آن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬‫ﺟ‬ّ‫ھ‬َ‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣرھون‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راھن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺄﻧون‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ن‬‫ﻻﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *
‫ﺧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻘ‬‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻠﻘون‬* ‫ﻗﺎرن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺧﻧون‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫رو‬‫ﻣﻘ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ن‬* ‫ان‬ّ‫ر‬‫ﻗ‬
‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﯾ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌﯾون‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎﯾن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ان‬ّ‫ز‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣزون‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎزن‬ ‫ﯾﺎ‬... ‫ﺎ‬
‫ﻣﺧوف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎف‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اف‬ّ‫ﺣر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣروف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎرف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎف‬ّ‫ﻔ‬‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ﺎرف‬‫ﺎ‬
‫ﻣﻠ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻻطف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎف‬ّ‫ﺻ‬‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣوﺻوف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واﺻف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اف‬ّ‫ﺷر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺷروف‬‫وف‬‫ط‬
* ‫ﺎف‬ّ‫ط‬‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬ّ‫ط‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌطوف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎطف‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫وف‬‫ﻣﺧﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺧﺎﻟف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ف‬‫ﯾ‬ّ‫ﻼ‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ف‬
* ‫ّﺎف‬‫ﺋ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرﺋوف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راﺋف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اف‬ّ‫ظر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣظروف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظﺎرف‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬‫ﺎﻋف‬‫ﺿ‬ ‫ﺎ‬
* ‫اف‬ّ‫َر‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌروف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎرف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎف‬ّ‫ﻌ‬‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺿﻌوف‬ ‫ﯾﺎ‬ *
‫اج‬ّ‫ر‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫روج‬‫ﻣﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎرج‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫اج‬ّ‫ر‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﻔروج‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎرج‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫د‬* ‫ارج‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬
* ‫ﺎج‬ّ‫ھ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﮭﺋوج‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﺎﺋﺞ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اج‬ّ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣدروج‬
ّ‫ذ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ذوخ‬‫ﻣﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺑﺎذخ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎخ‬ّ‫ﺳ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وخ‬‫ﻣﻔﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺦ‬‫ﻓﺎﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫اخ‬* ‫ﺦ‬‫ﻧﺎﺳ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬
* ‫ﺎخ‬ّ‫ﺳ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻧﺳوخ‬
‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﺎ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎه‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺂه‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اه‬ّ‫ر‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑروه‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎره‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺣﺎو‬
***
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

Recommandé

دائرة المعارف عرفاني جلد اول- از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
دائرة المعارف عرفاني جلد اول- از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیدائرة المعارف عرفاني جلد اول- از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
دائرة المعارف عرفاني جلد اول- از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
620 vues214 diapositives
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیآیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
364 vues31 diapositives
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
367 vues63 diapositives
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
398 vues100 diapositives
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
289 vues26 diapositives
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیگزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
402 vues211 diapositives

Contenu connexe

Plus de alireza behbahani

قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
 قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
292 vues362 diapositives
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
288 vues215 diapositives
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیجانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
278 vues138 diapositives
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
302 vues50 diapositives
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
255 vues33 diapositives
غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب... par
 غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب... غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب...
غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب...alireza behbahani
2.5K vues59 diapositives

Plus de alireza behbahani(20)

قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیجانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب... par alireza behbahani
 غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب... غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب...
غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب...
alireza behbahani2.5K vues
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیهزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیپدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمن وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
پایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیپایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پایان فلسفه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیچه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه غرایز از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فلسفه غرایز از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه غرایز از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه غرایز از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

Dernier

美国文凭证书学位认证 教育部、如何办理洛约拉马利蒙特大学毕业证书 par
美国文凭证书学位认证 教育部、如何办理洛约拉马利蒙特大学毕业证书美国文凭证书学位认证 教育部、如何办理洛约拉马利蒙特大学毕业证书
美国文凭证书学位认证 教育部、如何办理洛约拉马利蒙特大学毕业证书cyckage
5 vues1 diapositive
WISDOM Lessons in A Few Words (English & Chinese).pptx par
WISDOM Lessons in A Few Words (English & Chinese).pptxWISDOM Lessons in A Few Words (English & Chinese).pptx
WISDOM Lessons in A Few Words (English & Chinese).pptxOH TEIK BIN
19 vues14 diapositives
A340 你是我的主,我的好處不在你以外  你是我的主, 我的神 我的磐石, 我的好處不在你以外 par
A340 你是我的主,我的好處不在你以外  你是我的主, 我的神 我的磐石, 我的好處不在你以外A340 你是我的主,我的好處不在你以外  你是我的主, 我的神 我的磐石, 我的好處不在你以外
A340 你是我的主,我的好處不在你以外  你是我的主, 我的神 我的磐石, 我的好處不在你以外franktsao4
7 vues11 diapositives
A339 智慧就護衛你 智慧, 謙遜人卻有智慧 離棄, 誇口 par
A339 智慧就護衛你 智慧, 謙遜人卻有智慧 離棄, 誇口A339 智慧就護衛你 智慧, 謙遜人卻有智慧 離棄, 誇口
A339 智慧就護衛你 智慧, 謙遜人卻有智慧 離棄, 誇口franktsao4
9 vues10 diapositives
A338 是要得自由  自由, 遵守我的道 曉得真理, 得以自由, 愛人如己 par
A338 是要得自由  自由, 遵守我的道 曉得真理, 得以自由, 愛人如己A338 是要得自由  自由, 遵守我的道 曉得真理, 得以自由, 愛人如己
A338 是要得自由  自由, 遵守我的道 曉得真理, 得以自由, 愛人如己franktsao4
6 vues10 diapositives
黑客改分_找黑客改分 par
黑客改分_找黑客改分黑客改分_找黑客改分
黑客改分_找黑客改分vmkutedbksnevdu
9 vues1 diapositive

Dernier(6)

美国文凭证书学位认证 教育部、如何办理洛约拉马利蒙特大学毕业证书 par cyckage
美国文凭证书学位认证 教育部、如何办理洛约拉马利蒙特大学毕业证书美国文凭证书学位认证 教育部、如何办理洛约拉马利蒙特大学毕业证书
美国文凭证书学位认证 教育部、如何办理洛约拉马利蒙特大学毕业证书
cyckage5 vues
WISDOM Lessons in A Few Words (English & Chinese).pptx par OH TEIK BIN
WISDOM Lessons in A Few Words (English & Chinese).pptxWISDOM Lessons in A Few Words (English & Chinese).pptx
WISDOM Lessons in A Few Words (English & Chinese).pptx
OH TEIK BIN19 vues
A340 你是我的主,我的好處不在你以外  你是我的主, 我的神 我的磐石, 我的好處不在你以外 par franktsao4
A340 你是我的主,我的好處不在你以外  你是我的主, 我的神 我的磐石, 我的好處不在你以外A340 你是我的主,我的好處不在你以外  你是我的主, 我的神 我的磐石, 我的好處不在你以外
A340 你是我的主,我的好處不在你以外  你是我的主, 我的神 我的磐石, 我的好處不在你以外
franktsao47 vues
A339 智慧就護衛你 智慧, 謙遜人卻有智慧 離棄, 誇口 par franktsao4
A339 智慧就護衛你 智慧, 謙遜人卻有智慧 離棄, 誇口A339 智慧就護衛你 智慧, 謙遜人卻有智慧 離棄, 誇口
A339 智慧就護衛你 智慧, 謙遜人卻有智慧 離棄, 誇口
franktsao49 vues
A338 是要得自由  自由, 遵守我的道 曉得真理, 得以自由, 愛人如己 par franktsao4
A338 是要得自由  自由, 遵守我的道 曉得真理, 得以自由, 愛人如己A338 是要得自由  自由, 遵守我的道 曉得真理, 得以自由, 愛人如己
A338 是要得自由  自由, 遵守我的道 曉得真理, 得以自由, 愛人如己
franktsao46 vues

الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

 • 1. ١ ‫اﻟﻤﻤﻨﻮع‬ "‫اﻟﮑﺘﺎب‬ ّ‫م‬‫ا‬" ................ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫اﺳﻤﺎء‬ ‫در‬ ‫ﻗﺮآن‬ ‫..............ﺗﺄوﯾﻞ‬ ***** The forBiden ‫اﺳﺘﺎد‬‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬
 • 2. ٢ ‫اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬ ‫اﻟﻤﻤﻨﻮع‬ : ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ : ‫ﻣﺆﻟﻒ‬‫اﺳﺘﺎد‬‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ :‫ﺗﺎﻟﯿﻒ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬1374‫ه.ش‬ :‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬35
 • 3. ٣ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﺗﺎن‬‫زﻣﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﭼﻠ‬ ‫در‬١٣٧۴‫ﺎره‬‫دازﮔ‬ ‫ﯾﻼق‬‫ﯾ‬ ‫در‬ ‫ام‬ ‫ﮫ‬‫ﮐﻠﺑ‬ ‫در‬ ‫در‬‫ﻗ‬ ‫ﺑﮭﺎی‬‫ﺷ‬ ‫ﺗﺎﻧﮫ‬‫آﺳ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﺎن‬‫رﻣﺿ‬ ‫ﺎرک‬‫ﻣﺑ‬ ‫ﺎه‬‫ﻣ‬ ‫در‬ ‫ﯽ‬‫ﺷﻣﺳ‬‫در‬ ‫رق‬‫ﻏ‬ ، ‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺷ‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫دروﻧم‬ ‫از‬ ‫ذات‬ ‫طوﻓﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺑرون‬ ‫از‬ ‫روح‬ ‫ﺑﺎرش‬ ‫ﺑﻧﺎﮔﺎه‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑودم‬ ‫رﺣﻣﺗﯽ‬ ‫ﻧزول‬ ‫اﻣﯾد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫ﻋطش‬‫ﺎدی‬‫ردﺑ‬‫از‬‫ا‬‫ﺎر‬‫ذﮐ‬ . ‫ﮐﺷﺎﻧد‬ ‫ﻋرﻓﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﻣﺎﻋﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺟﺎﻧم‬ ‫ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎﺋﯽ‬ ‫اﻣواﺟﯽ‬ ‫ﺑﺻورت‬ ‫اﻟﮭﯽ‬ ‫اﺳﻣﺎء‬ ‫و‬ ‫ﺎن‬‫آﻧ‬ ‫از‬ ‫ﯽ‬‫ﺑرﺧ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﺷدم‬ ‫اﺳﻣﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣروارﯾدھﺎی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣواﺟﮫ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﻓﺗم‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﻗدر‬ ‫ﺳواﺣل‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫آﻧﺷب‬ ‫ﻓردای‬‫ر‬‫ﮐ‬ ‫د‬‫ﺑﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ﯾدم‬‫ﺷ‬ ‫ﻋ‬ ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫از‬ ‫ود‬‫ﺑ‬ ‫ر‬‫ﺑرﺗ‬ ‫ﺗﯽ‬‫ﺑراﺳ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﺷب‬ ‫از‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﯾﺎدﮔﺎری‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺳﺎﺧﺗم‬ ‫ھﺎﺋﯽ‬ ‫ﺗﺳﺑﯾﺢ‬‫آن‬ . ‫ب‬‫آﻧﺷ‬ ‫وة‬‫زﮐ‬ ‫ز‬‫ﻧﯾ‬ ‫و‬ . ‫رم‬‫ﻣ‬‫دھﺎ‬‫ﻣروارﯾ‬‫ﯾﺎر‬‫ﺑﺳ‬ ‫ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎﺋﯽ‬ ‫ﺗرﺗﯾب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺄوﯾل‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫ﻣﺑﻧﺎی‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﯾﺎﺑﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﻓﺗر‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑودﻧد‬ ‫ﺗﻌدادی‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬‫ا‬‫ﮔرد‬ ‫ﻟﻔﺑﺎء‬‫آ‬.‫اﻧد‬ ‫ﻣده‬ ‫ﺎم‬‫ﻧ‬ ‫آن‬ ‫ﺎس‬‫اﺳ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫دم‬‫دﯾ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫روﯾ‬ ‫ود‬‫ﺑ‬ ‫ﮏ‬‫ﻣﻼﺋ‬ ‫راه‬‫ﺑﮭﻣ‬ ‫روح‬ ‫زول‬‫ﻧ‬ ‫ب‬‫ﺷ‬ ‫ﺗﯽ‬‫ﺑراﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﮫ‬‫واﻗﻌ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ل‬‫ﻗﺑ‬ ‫ﺷب‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫و‬‫د‬ ‫ن‬‫اﯾ‬‫ر‬‫ﻓﺗ‬‫ر‬‫ا‬ »‫اﻟﻣﻣﻧوع‬«.‫ﯾﺎﻓﺗم‬ ‫آﻣﯾز‬ ‫اﺳرار‬ ‫ﮐﺗﺎﺑﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑود‬ ‫ﻏﯾب‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫از‬ ‫ﻧﺎﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﮭﺎدم‬ ‫در‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺷﯾﻌﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻗرآﻧﯽ‬ ‫ﻓرھﻧﮓ‬ ‫در‬ ‫اﻟﮭﯽ‬ ‫اﺳﻣﺎء‬ ‫اﯾن‬ ‫اﮐﺛر‬ ‫ﺗردﯾد‬ ‫ﺑﯽ‬‫ﻧدارد‬ ‫ای‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﮫ‬ ‫اﻟﮭﯽ‬ ‫ﻣذاھب‬ ‫ﺳﺎﺋر‬‫ھﻣﺎﻧطور‬ .‫ﮐ‬‫ﯽ‬‫ﻋﻠ‬ ‫ﮫ‬(‫)ع‬ ‫ﺑر‬ ‫را‬ ‫اﻟﮭﯽ‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ھزار‬ ‫ﺣدود‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫ﻧﺧﺳﺗﯾن‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﮐﺑﯾر‬ ‫ﺟوﺷن‬ ‫دﻋﺎی‬ ‫در‬‫د‬‫ﮐردﻧ‬ ‫وارد‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﺧداﺷﻧﺎﺳﯽ‬ ‫ﻋرﺻﮫ‬‫ﯾﺎری‬‫ﺑﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬‫ا‬‫ز‬ . ‫اﺳت‬ ‫آﻣﯾز‬ ‫ﮐﻔر‬ ‫ﺑﺳﺎ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﻔﮭوم‬ ‫ﮐﻼم‬ ‫اھل‬ ‫ﻧزد‬ ‫در‬ ‫ھم‬ ‫ھﻧوز‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﺎی‬‫ﻣﻌﻧ‬ ‫درک‬ . ‫د‬‫ﯾﺎﺑﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ر‬‫دﻓﺗ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺑرﺧﯽ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ھزار‬ ‫ھﻔت‬ ‫ﺣدود‬ ‫اذﮐﺎر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺗﻌداد‬‫اﻟﺑ‬ ‫ﻣﺎء‬‫اﺳ‬‫در‬ ‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫ﮫ‬‫ﺗ‬ ‫ﺑﻠ‬ ‫و‬ ‫ﮔﻧﺟد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﮐﻼم‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻧطﻘﯽ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ظرف‬‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ‬ ‫اﺳﺗﻐراق‬ ‫و‬ ‫ﻗﻠﺑﯽ‬ ‫ذﮐر‬ ‫ﺟرﯾﺎن‬ ‫در‬ ‫ﮑﮫ‬‫ﮫ‬‫ﮐ‬ . ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬‫ﻣﺎء‬‫اﺳ‬ . ‫اﻧد‬ ‫اﯾﻧﮕوﻧﮫ‬ ً‫ﺎ‬‫ﺗﻣﺎﻣ‬ ‫دﻓﺗر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻓﺻل‬ ‫آﺧرﯾن‬ ‫در‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ﺑ‬‫ﮫ‬‫ﯾ‬‫ﺳ‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﯽ‬‫ﺗﻠﻘ‬ ‫ﻼﻣﯽ‬‫اﺳ‬ ‫ﮏ‬‫ھرﻣﻧوﺗﯾ‬ ‫م‬‫ﻋﻠ‬ ‫و‬ ‫ل‬‫ﺗﺄوﯾ‬ ‫در‬ ‫ری‬‫ﺑﮑ‬ ‫ﮫ‬‫زﻣﯾﻧ‬ ‫را‬ ‫ر‬‫دﻓﺗ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫وان‬‫ﺗ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﻼم‬‫ﮐ‬ ‫م‬‫ﻋﻠ‬ ‫ﺎظ‬‫ﻟﺣ‬‫از‬ ‫ﻘﯽ‬‫ﻣﺷ‬ ‫ﺎه‬‫ا‬ّ‫م‬ ‫ﺎﻗر‬‫ﺑ‬ ‫د‬‫ﻣﺣﻣ‬ ‫اﻣﺎم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫داﻧﺳت‬ ‫اﻟﮑﺗﺎب‬(‫)ع‬‫وھ‬‫ﮔ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎء‬‫اﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ذاﺗ‬ ‫راز‬ . ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫م‬‫ﻋﻠ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ف‬‫ﮐﺷ‬ ‫ﻠطﺎن‬‫ﺳ‬‫ﺎظ‬‫اﻟﻔ‬ ‫ر‬‫ﻣ‬‫اﻟﻔ‬ ‫و‬ ‫رد‬‫ﺟ‬‫ﺎء‬‫ﺑ‬ ‫اﻋراب‬ ‫درﺑﺎره‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﻧﮭﻔﺗﮫ‬. ‫ﺑس‬ ‫و‬ ‫داﻧﻧد‬ ‫ذﮐر‬ ‫اھل‬ ، ‫ﺑﻧﺎم‬ ‫ﮐﺗﺎﺑﯽ‬ ‫در‬ ‫ﺑﻌدھﺎ‬ ‫را‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫اﯾن‬ ‫ھرﻣﻧوﺗﯾﮏ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫ﺑﻧده‬»‫واژه‬ ّ‫ﺳر‬«‫ﺗﺣﻠﯾ‬ ‫و‬ ‫ﻖ‬‫ﺗﺣﻘﯾ‬ ‫ورد‬‫ﻣ‬‫داده‬ ‫رار‬‫ﻗ‬ ‫ل‬‫ا‬‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫م‬ ‫ﻣؤﺳﺳﮫ‬ ‫ﺳﺎﯾت‬‫ﺎل‬‫ﺳ‬ ‫از‬ ‫ﺎرم‬‫آﺛ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣﺟﻣوﻋ‬ ‫ز‬‫ﻧﯾ‬ ‫و‬ . ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﻣطﺎﻟﻌ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫درﯾﺎﻓ‬ ‫ل‬‫ﻗﺎﺑ‬ ‫ﺎﻧﯽ‬‫درﻣ‬ ‫ﺎن‬‫ﻋرﻓ‬١٣٧۴‫د‬‫ﺑﻌ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬،‫ز‬‫ﺟ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺑوده‬ ‫دﻓﺗر‬ ‫اﯾن‬ ‫ن‬ّ‫ﯾ‬‫ﺗﻌ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺄوﯾل‬ ‫و‬ ‫ﺗﻔﺳﯾر‬ ‫و‬ ‫اﻧﺷراح‬ ‫و‬ ‫اﻧﺑﺳﺎط‬ ‫ھﻣ‬ ‫و‬ ‫دادم‬ ‫رﺟﯾﺢ‬‫ﺗ‬ ‫را‬ ‫ﺎرش‬‫اﻧﺗﺷ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻧﮭﺎﯾﺗ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ ‫ﺗم‬‫داﺷ‬ ‫د‬‫ﺗردﯾ‬ ‫آﺛﺎرم‬ ‫از‬ ‫دﮔر‬ ‫ﺑرﺧﯽ‬ ‫ھﻣﭼون‬ ‫دﻓﺗر‬ ‫اﯾن‬ ‫اﻧﺗﺷﺎر‬ ‫در‬‫ﺎت‬‫اﺗﮭﺎﻣ‬ ‫ﮫ‬‫از‬ ‫ل‬‫ﺣﺎﺻ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫وده‬‫ﻧﺑ‬ ‫ت‬‫ﻣﺣﺑ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﻣﻌرﻓ‬ ‫ﺎری‬‫ﻋﯾ‬ ‫ﺟز‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﻋﻣر‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫زﯾرا‬ ‫ﻧﻣودم‬ ‫اﺳﺗﻘﺑﺎل‬ ‫ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش‬ ‫ھم‬ ‫آﻧرا‬‫ﺑ‬: ‫ﺎﻓظ‬‫ﺣ‬ ‫ول‬‫ﻘ‬‫ﮔ‬‫ر‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻓﺷﺎن‬ ‫ای‬ ‫ﺟرﻋﮫ‬ ‫ﺧوری‬ ‫ﺷراب‬! . ‫ﺗﺷﻧﮕﺎن‬ ‫ﺑرای‬ ‫اﻻ‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﮔوارا‬ ‫و‬ ‫زﻻل‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ‬ ‫آﻟوده‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫ﺷراب‬ ‫و‬ ‫و‬‫اﻟﺳﻼم‬
 • 4. ٤ ‫ﺣﯾم‬ّ‫اﻟر‬ ‫ﺣﻣن‬ّ‫اﻟر‬ ‫ﷲ‬ ‫ﺑﺳم‬ ‫ﻟﻔ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺄﻟوف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ف‬ّ‫ﻟ‬‫ﻣؤ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ف‬ِّ‫ﻟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻟﯾف‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ف‬ِ‫ﻟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺎن‬ّ‫ﻻ‬َ‫ا‬‫و‬ّ‫ﻟ‬ُ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬ ُ‫ا‬ّ‫ﻻ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓون‬‫ا‬* ‫آ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ُ َ◌ِ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻟﻔﺎ‬ * ّ‫ب‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺑﺎه‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺑﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ب‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺑ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﺑ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ء‬ُ‫ﺑو‬ ‫ﺎ‬ِ‫ا‬* ‫ﯽ‬ّ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬ِ‫ﺗ‬ ِ◌ ِ◌ِ‫ب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺂﺋون‬ُ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬ّ‫ﺑ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ﺑ‬ُ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وء‬ّ‫ﺑ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آﺑﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ *َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑو‬ِ‫ﺑ‬‫ﺎ‬ّ‫ﺑ‬‫ء‬* ‫ﯾ‬ * ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬ُ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎء‬ّ‫ﺗ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫و‬ّ‫ﺗ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﺎ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺄ‬َ‫ﺗ‬‫ﺄ‬َ‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎﺋ‬ّ‫ﺗ‬ُ‫ا‬‫ﺎ‬ّ‫ﺋ‬ُ‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ون‬‫ﯾﺎ‬ * ‫وء‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎء‬‫ﺗ‬ِ‫ﺗ‬ * ‫ﺗﺎم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗو‬ِ‫ﺗ‬َ‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫و‬ّ‫ﺗ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺗ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺛﺛون‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ﺛو‬ُ‫ا‬ * ‫رﯾﺎ‬َ‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺄﺛﺎء‬َ‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺛﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ث‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ِ‫ث‬ ‫ﯾﺎ‬*‫ث‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﯾن‬ِ‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫وی‬ِ‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ﺛث‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ء‬ّ‫ﺎ‬‫ﺛ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫م‬‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫و‬ُ‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺛو‬ِ‫ﺛ‬َ‫ﺛ‬ ‫ﺎ‬* ّ‫ﺟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ّ‫ﺟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺎم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫م‬‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﯾم‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎﻣون‬ّ‫ﯾ‬‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾم‬َ‫ﺟ‬* ‫وم‬ّ‫ﯾ‬‫ﯾﺎ‬ *‫ﺟﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺟ‬‫وء‬ * ‫ﺟﯾﻣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾم‬ّ‫ﺟ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎم‬ّ‫ﯾ‬‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎء‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎﺋو‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّوء‬‫ﺋ‬ُ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎﯾﺄ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎء‬ّ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺣﺂﺋون‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎح‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺣﺎﺋﺎن‬
 • 5. ٥ ُ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﺋﯽ‬ّ‫ﺧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎخ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎﺋﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫خ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ّوء‬‫ﺋ‬‫ﯾ‬‫ﺎﺋون‬‫ﺋ‬ُ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * * ‫ﺋﺎء‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎﺋﺎن‬ ‫دادا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫َد‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُﺋول‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ِل‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّال‬‫د‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ل‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دال‬ ‫ﯾﺎ‬َ‫د‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫د‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ّﺎل‬‫ﺋ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ادار‬ * ‫ُآﻟون‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾل‬‫داﻻن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫داﻟﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّال‬‫د‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ال‬ّ‫ذ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذال‬ ‫ﯾﺎ‬َ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آﻟون‬ُ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آل‬ُ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫اﺋول‬ُ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ل‬‫ذاﻻن‬ ‫ﺎ‬** ‫ذو‬ ‫ﯾﺎ‬ ّ‫ر‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راﺋﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ر‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راﺋو‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫را‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اء‬ّ‫ر‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راء‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫اء‬‫ﯾﺎ‬ * ‫راﺋﺎن‬ُ‫ر‬* ‫ﺋوء‬ * ‫آﺋون‬ُ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫زو‬ ِ ‫ز‬َ‫ز‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ز‬َ‫ز‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫زی‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ز‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫زا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ز‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ِ ‫ز‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﯾﺎﻧون‬ُ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ون‬‫ﱡ‬‫ﯾ‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾن‬ّ‫ﺳ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾن‬ ‫ﯾﺎ‬*ّ‫ﺳ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺎن‬ * ‫ُﯾﺎﻧون‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ون‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﯾن‬‫ﺷ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫َن‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﯾن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺻد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﺻ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺻﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّود‬‫ﺋ‬ُ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺂدون‬ُ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﯾد‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫دان‬‫ﺻﺎدوم‬ ‫ﺎ‬ ‫د‬ ِ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺿﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ّ‫ﺿ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫واد‬َ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﺿ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾﺎ‬ * ‫ُﺂدون‬‫ﺿ‬ُ‫ﻣ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺿﺎد‬‫ود‬ّ‫ﺿ‬ُ‫ا‬ ‫ﺎ‬* ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬ّ‫ط‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ط‬ ‫طﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﺎء‬* ‫ﺋوء‬ُ‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺂﺋون‬ُ‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﺎﺋﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ء‬‫ﯾ‬* ‫طﯾم‬ ‫ﺎ‬
 • 6. ٦ ‫ﺎ‬ّ‫ظ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ظﺂﺋون‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظﺋوء‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظﯾﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ء‬ ‫َﯾﺎن‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾن‬ِ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﻋﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﯾن‬‫ﻋ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﯾن‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ون‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎﻧ‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫َﯾﻧ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ون‬* ‫ﺎ‬ ‫ﻏﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾن‬ِ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ُ‫ﯾ‬ُ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ن‬ّ‫ﯾ‬‫ﻏ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﻐﺎن‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﺎﻧون‬ُ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ون‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻓ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ء‬‫ﺎ‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻓﺎﺋﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وء‬ّ‫ﻓ‬ُ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ّون‬‫ﺋ‬ُ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ء‬*‫ﺂ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫آﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺋون‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ء‬ * ‫ﻓﺎﺋﺎن‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻗ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎف‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎف‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎف‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﯾف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ف‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وف‬‫ﺋ‬ُ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ف‬َ‫ﻗ‬*‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬ّ‫ﻗ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬ ‫ف‬ُ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺋﺂﻓون‬* ‫آﻗﺎف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾف‬ِ‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وف‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﺎف‬‫ﮐ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّف‬‫ﮐ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﺎﻓﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎف‬‫ﺂﻓ‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ﮐ‬‫ف‬ُ‫و‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ون‬* * ‫و‬ّ‫ﻔ‬َ‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻻم‬ ‫ﯾﺎ‬ّ‫ﻻ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ِ‫ﻠ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫م‬َ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ّوم‬‫ﺋ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻵﻣون‬ُ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬‫ﻟﯾم‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻻ‬‫ﻻ‬* ‫ﻣﺎن‬ ‫وم‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آﻣﯾم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣوم‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﻣﺎ‬ّ‫ﻣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾم‬ّ‫ﻣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾم‬ ‫ﯾﺎ‬*‫ﯾ‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬* ‫ﺎﻣون‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ون‬ّ‫ﻧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧون‬ ‫ﯾﺎ‬ُ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧوﻧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ن‬* ‫ون‬ّ‫و‬‫واﻧون‬ُ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬*
 • 7. ٧ ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّوو‬‫ﺋ‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واوو‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آواو‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫او‬ّ‫و‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ووو‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واو‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫واو‬‫ﯾ‬‫ﯾ‬ * ‫آوون‬ُ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬ * ُ‫و‬ ِ ‫و‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واوا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واوان‬ * ‫ھو‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯽ‬ِ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎء‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎء‬ّ‫ھ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫و‬ّ‫ھ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫آھﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬‫ھ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎء‬ُ‫ھ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﺋو‬ َ‫ھ‬‫ھﺂ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آه‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺂﺋون‬َ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﺎء‬* ‫ن‬ ّ‫ﯾ‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﺎﺋو‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺋو‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﺎﯾﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎء‬ّ‫ﯾ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آﯾﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﺎء‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎء‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎ‬‫ﻣﺎﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﺋن‬ * ‫ﺎﺋون‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ّوء‬‫ﺋ‬ُ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﺎﺋﺎن‬ *** ‫ھو‬ ‫ﯾﺎ‬-* ‫ھﺎو‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ھو‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﺎوی‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وﯾو‬ُ‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وو‬‫آھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وا‬َ‫ھ‬‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫و‬‫ﮭ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﺎھو‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫و‬ّ‫ھ‬ُ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ووان‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮭوه‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺔ‬ّ‫ﯾ‬‫و‬ُ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ﯽ‬َ‫ھ‬*‫ھوﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎ‬ ‫ﮭووا‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ووﯾم‬ُ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وی‬ُ‫ھ‬‫و‬ُ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫م‬‫ھﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﯾم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھوم‬*‫ھﯾو‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎم‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫و‬ّ‫و‬ُ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫و‬ّ‫ھ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ھووم‬‫ھﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ھوة‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھو‬‫ﻻھو‬ ‫ﺎ‬*ّ‫ِﻻ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ھو‬ * ّ‫ﯽ‬َ‫ھ‬ ‫و‬‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھو‬ ‫ھو‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اوون‬ّ‫و‬ُ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﯾ‬َ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھوﻣﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎھ‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وم‬ * ‫ھﺎھﮭووم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﮭووم‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ووم‬ّ‫ﯾ‬َ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﮭووه‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭو‬َ‫ھ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﯾﺎ‬-ّ‫ِﻻ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﻟﻼ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﻻ‬ ‫ل‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ل‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ِﻻه‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻻه‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾﺎﷲ‬* ‫َل‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬–‫ُﻠو‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُل‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّل‬ِ‫ﻋ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﯾل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎل‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫َﻼء‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﻼء‬‫ﻋ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬ ‫ل‬ِ‫ﻌ‬ُ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ل‬ِ‫ﻌ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ﻌﺎل‬ّ‫ﺗ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻌﺎل‬َ‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻠﯾل‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ *ّ‫ُﻼ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬* ‫ﺎ‬‫ﻋﯾﻠﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ون‬‫ﻟ‬
 • 8. ٨ ‫ﯾ‬ * ‫ﻋﯾل‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﺎل‬‫ﻋ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ل‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻼ‬َ‫ﻌ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻌﯾل‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ *ِ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮫ‬‫ﯾ‬ّ‫ﻠ‬ِ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾن‬‫ﯾ‬ّ‫ﻠ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﱠﻠﯽ‬‫ﻋ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬ِ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻠﯽ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬ِ‫ﻋ‬‫َﻠﯽ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻌﻠﯽ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯽ‬ِّ‫ﻌ‬َ‫ﻣ‬* ّ‫ﺣﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬–‫ﻖ‬َ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎق‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎق‬ّ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﻘﯾﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﯾﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ **‫ﯾ‬‫ﻖ‬ ‫ﱠ‬‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻘ‬ ِ‫ﺣ‬ُ‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎق‬‫ﺣ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﯾﻖ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ﻖ‬ ِ‫ﺣ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯽ‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ّ‫ﻖ‬* ‫ﺎق‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ﻖ‬َ‫ﺣ‬ َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾن‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻖ‬ِّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎق‬ّ‫ﺣ‬َ‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﻘﺎ‬َ‫ا‬‫ﻖ‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬** ‫وم‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﮫ‬ ّ‫ﯾ‬‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ﺎ‬ ّ‫ﯾ‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ﺎم‬ ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ﺎﻗون‬ ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫وق‬ ّ‫ﻘ‬ُ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫وق‬ ّ‫ﺣ‬ * ّ‫ﻖ‬ ِ‫ﺣ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وو‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﯾﯾن‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯽ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬–‫ﯽ‬ ‫ﱠ‬‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺣﯽ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯽ‬ّ‫ﯾ‬‫ﺣﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﯽ‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﯾ‬‫ﺎن‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬* ‫ﺎء‬ ّ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ﯽ‬‫ﺣ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺣ‬ُ‫ﻣ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮫ‬‫ﱠ‬‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﺎﯾوون‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وی‬ّ‫ﯾ‬ُ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﯽ‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬*‫ﯾ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬‫ﱠ‬‫ﯾ‬ َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬ ‫ﯽ‬ ّ‫ﺣ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾن‬‫ﯾﯾ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯽ‬‫ﺣﯾ‬َ‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯽ‬ ّ‫ﺣ‬ُ‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬ّ‫ﯾ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وم‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬َ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ّ‫ﯽ‬ ‫ﱠ‬‫ﺣ‬ * ‫ﮫ‬ِّ‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾ‬‫ﻟﺣﻖ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯽ‬َ‫ﻌ‬‫ﻟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻟﮭو‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬‫ﻟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﷲ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯽ‬ *** ‫ب‬َ‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬َ‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬ ِ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬ َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ *ُ‫ﺣ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬َ‫ﺧ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬ َ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُب‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َب‬‫د‬‫ب‬ َ‫ط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬ َ‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬َ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬ َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬َ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬ُ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬َ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َب‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ت‬ِ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ت‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬ِ‫ﻏ‬‫ب‬*
 • 9. ٩ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬ُ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ ِ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ُ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬َ‫ر‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬َ‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬ َ‫ﺷ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬ ‫د‬َ‫ﺿ‬‫ﯾ‬ *‫د‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ُ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َد‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ِ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ ِ‫ﺿ‬ ‫ﺎ‬ُ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫د‬َ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬*‫د‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬* َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِ‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ُ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫ذ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫َر‬‫د‬ ‫ﺎ‬َ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ ‫ر‬َ‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﺳ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ر‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﮐر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬‫ﯾﺎ‬ ‫ر‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬َ‫ﻣ‬* ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺑ‬َ‫ز‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺑ‬َ‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺑ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺑ‬‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺑ‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺑ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ّا‬‫د‬ُ‫ﺧ‬** ‫ﺎ‬ّ‫ﻣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ ٰ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫راب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺎب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺛﺎب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﺎب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ب‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺷ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎب‬‫ﺎب‬‫ﺿ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ﺳﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎب‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﺎد‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬* ‫ﺎد‬‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﻣﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺿﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬* ٰ ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺟﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺛﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎر‬ ‫ﺎ‬* ‫دار‬‫ﯾ‬‫ذار‬ ‫ﺎ‬‫ز‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ا‬‫ر‬ ‫ﺳﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺻﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ﻓﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻏﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺿﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﻗﺎر‬ ‫ﺎ‬* ‫ﮐﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﯾﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وار‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﯾﺎ‬ * ‫ش‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫س‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫خ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ج‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ث‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ت‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬َ‫ا‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ص‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ض‬َ‫ا‬َ‫ا‬‫ف‬* ‫ﯾﺎ‬ * ‫ق‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ه‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫و‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ن‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ک‬َ‫ا‬َ‫ا‬‫ی‬*
 • 10. ١٠ ‫ﺎ‬ّ‫ﺛ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺗ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬ّ‫ﺟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *ّ‫ذ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ا‬‫ﺳﺎ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬* ‫ﺷﺎ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﺿﺎ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﺎ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻗﺎ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ّ‫ﻻ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﻧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﺎ‬‫ﮐ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﺎ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *َ‫ا‬‫ﯾﺎ‬* ‫ﱠ‬‫ﺑ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﱠ‬‫ﺟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫ﱠ‬‫ﺷ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫ﱠ‬‫ر‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫ﱠ‬‫ﺧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫ﱠ‬‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫ﱠ‬‫ﺻ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫ﱠ‬‫ﻋ‬‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬ ‫ﱠ‬‫ﺿ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬ ‫ﱠ‬‫ﻓ‬َ‫ا‬‫ﱠ‬‫ﮐ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫د‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫د‬‫د‬‫ﱠ‬‫ھ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫ﱠ‬‫و‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫د‬‫ﱠ‬‫ﻣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ **‫ﱠ‬‫ﯾ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫د‬* َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ِّ‫ﺧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ِّ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ِّ‫ﺟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ِّ‫ﺑ‬‫د‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫د‬ِّ‫ر‬ِّ‫ﺷ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬ّ ِ‫ﺻ‬َ‫ا‬‫ﯾ‬ * ‫د‬ِّ‫ﻋ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬ ّ ِ‫ﺿ‬َ‫ا‬‫ﺎ‬ ‫د‬ِّ‫ھ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ِّ‫و‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ِّ‫ﻣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ِّ‫ﻟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّد‬ِ‫ﮐ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ِّ‫ﻓ‬َ‫ا‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *ِّ‫ﯾ‬‫د‬* ِّ‫ﺧ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ ِّ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ّ‫ﺟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬‫ﱠ‬‫ﺗ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِّ‫ﺑ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬‫ﱠ‬‫ﺑ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫ّر‬ِ‫د‬َ‫ا‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ر‬ِّ‫ذ‬َ‫ا‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ ِّ‫ﺳ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ ِّ‫ﺻ‬َ‫ا‬‫ر‬ِّ‫ﻗ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ِّ‫ﻓ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِّ‫ﻏ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِّ‫ﻋ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ّ ِ‫ﺿ‬َ‫ا‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ ِّ‫ﮐ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ِّ‫ﻧ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ ِّ‫ﻣ‬ ‫ر‬ّ‫ﯾ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِّ‫ھ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِّ‫و‬َ‫ا‬* *** ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻌﯾم‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾم‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾم‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﯾم‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﯾم‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﯾم‬َ‫ز‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻣﯾم‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾم‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﯾ‬‫َﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دﯾم‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻠﯾم‬‫ﻋ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾم‬‫َظ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رﯾم‬ َ‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾم‬‫ﻣ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾم‬‫َﻘ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾم‬‫ﻗ‬َ‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ ‫ﯾم‬‫ﻠ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻘﯾم‬َ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻘﯾم‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾم‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾم‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾم‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﯾم‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظﯾم‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾم‬َ‫ﻗ‬ * ‫َدﯾم‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾم‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾم‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾم‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻘﯾم‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮑﯾم‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﺻﯾم‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾم‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * * ‫ﻟﯾم‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﻔﯾر‬ َ‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫َﻔﯾ‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﯾر‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذﯾر‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻌﯾر‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾر‬َ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﯾم‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾر‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظﯾر‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺿﯾر‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾر‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﯾر‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾر‬َ‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾر‬َ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﮭﯾر‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬‫ﮑﯾ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫طﯾ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮭﯾر‬َ‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﯾر‬َ‫ظ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﯾر‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾر‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾر‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﯾر‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬
 • 11. ١١ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫*ﯾ‬ ‫َطﯾر‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﯾر‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﮑﯾر‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﯾر‬َ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾر‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾر‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾر‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮑﯾر‬َ‫ﻧ‬ * ‫ر‬‫َﺛﯾ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫ﯾﯾ‬َ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َھﯾر‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾر‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺛﯾر‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﯾر‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾر‬ّ‫و‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾر‬ َ◌ َ‫ف‬ َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫ﻔﯾ‬َ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﯾر‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾر‬َ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮑﯾر‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﺑﯾر‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻣﯾر‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﺳﯾر‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ر‬‫ﺟﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫ﻘﯾ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫رﯾ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دﯾر‬ ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾر‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﯾر‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾر‬َ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﯾر‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾر‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رﯾر‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رﯾر‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾر‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾر‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾر‬َ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻘﯾر‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﯾر‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﯾر‬َ‫ھ‬ ‫ﯾ‬‫ﻠ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾﺢ‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾﺢ‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﯾﺢ‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﺑﯾﺢ‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾﺢ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾﺢ‬َ‫ﻣ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾﺢ‬‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺢ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﯾﺢ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﯾﺢ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾﺢ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذﯾﺢ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾﺢ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾﺢ‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾﺢ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾﺢ‬َ‫ﺻ‬ * ‫ﯾﺢ‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾﺢ‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾﺢ‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾﺢ‬َ‫ذ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ﺑﯾل‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾل‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻌﯾل‬َ‫ﻓ‬ ‫*ﯾﺎ‬ ‫ﺿﯾل‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﯾل‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔﯾل‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺻﯾل‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﮭﯾل‬ َ‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ** * ‫ﻠﯾل‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﯾل‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺻﯾل‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺛﯾل‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻘﯾل‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾل‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫َﻔﯾل‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬** ‫ﮐﯾل‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دﯾل‬ َ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻠﯾل‬ َ‫ﺿ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ل‬‫ﺗﯾ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺑﯾل‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾل‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫زﯾل‬َ‫ﻧ‬َ‫ﮐ‬* ‫ل‬‫ﻣﯾ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ل‬‫َﻟﯾ‬‫د‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾل‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﯾل‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾل‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻟﯾل‬َ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻘﯾل‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺋﯾل‬َ‫ﺳ‬ُ‫ر‬* ‫ﺳﯾل‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ل‬‫َﻣﯾ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾل‬ُ‫ﻣ‬َ‫ﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻊ‬‫ﺑﯾ‬َ‫ط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رﯾﻊ‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫اﯾل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﮑﯾل‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾل‬ُ‫ﻣ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻊ‬‫ﺑﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دﯾﻊ‬ َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾﻊ‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾﻊ‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﯾﻊ‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾﻊ‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻔﯾﻊ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾﻊ‬َ‫ﻣ‬َ‫ﺑ‬* ‫دﯾﻊ‬‫ﯾ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫طﯾﻊ‬َ‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬ * ‫دﯾﺢ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾﻊ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾﻊ‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻟﯾﻊ‬َ‫و‬ ‫ر‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾد‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﯾد‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﮭﯾد‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﯾد‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﯾد‬‫ﺷ‬َ‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﯾد‬ َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﯾد‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾد‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾد‬‫ﺳ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫َﺑﯾ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫ﻟﯾ‬َ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫رﯾ‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫زﯾد‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻘﯾد‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻌﯾد‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﺑﯾد‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﯾد‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔﯾد‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾد‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َدﯾد‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾد‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﯾد‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻌﯾد‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾد‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾد‬ُ‫ﻣ‬ ‫دﯾد‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َدﯾد‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾد‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﻖ‬‫ﻔﯾ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رﯾﻖ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾﻖ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔﯾد‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾد‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻖ‬‫رﯾ‬َ‫ﻏ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫َﻗﯾﻖ‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﯾﻖ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﯾﻖ‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻔﯾﻖ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﯾﻖ‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾﻖ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﺷﯾﻖ‬‫ﻋ‬‫ﯾﺎ‬
 • 12. ١٢ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻖ‬‫رﯾ‬َ‫ط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻘﯾﻖ‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻖ‬‫ﻠﯾ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻖ‬‫رﯾ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻔﯾﻖ‬ َ‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻖ‬‫زﯾ‬َ‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻘﯾﻖ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * * ‫ﺣﯾﻖ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾﻖ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾﻖ‬َ‫ظ‬ * ‫ب‬‫َﻘﯾ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫َﺟﯾ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫ھﯾ‬َ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫َﺗﯾ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫رﯾ‬َ‫ﻏ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫ﺑﯾ‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ب‬‫ﺗﯾ‬َ‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾب‬َ‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾب‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾب‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾب‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻘﯾب‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﯾب‬َ‫ر‬َ‫ﻟ‬* ‫ﺑﯾب‬‫ﯾ‬* ‫ب‬‫رﯾ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬ * ‫ھﯾب‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾب‬َ‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﺑﯾب‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾب‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﯾب‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾب‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ب‬‫ﻠﯾ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ب‬‫ﻏﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * َ‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫رﯾ‬ َ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮭﯾب‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﯾب‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُﻌﯾب‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾب‬َ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾب‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ش‬َ‫ﻋ‬‫ﯾش‬‫ط‬ ‫رﯾ‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾس‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾث‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫س‬ّ‫ﯾ‬‫د‬ِ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َوﯾس‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾس‬ّ‫َر‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ث‬َ‫ﺑ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ث‬‫ﻌﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾص‬‫ﻠ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ث‬‫ﮑﯾ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾس‬‫ﻧ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾص‬‫ﻘ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻔﯾس‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾث‬َ‫ﺣ‬َ‫ﻗ‬* ‫ﯾص‬‫ﺻ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬ َ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺻﯾص‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﯾص‬َ‫ﻓ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾس‬‫ﻔ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾس‬‫ﺑ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ث‬‫ﺑﯾ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ث‬‫ﺑﯾ‬‫ﻣ‬‫ﯾ‬ * ‫ث‬‫ﻐﯾ‬‫ﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾض‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾض‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔﯾظ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذﯾذ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َزﯾز‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫زﯾر‬َ‫ﻧ‬َ‫ﻧ‬* ‫ﻔﯾذ‬‫ﯾ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾظ‬َ‫ﻏ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﯾض‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾض‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔﯾظ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظﯾظ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﯾض‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻐﯾض‬َ‫ﻧ‬َ‫ﺗ‬* ‫ﻣﯾز‬ ‫ﺑ‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾط‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾط‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾط‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﯾت‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾط‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾط‬* ‫ﺷﺋﯾط‬* ‫ﺣﯾط‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾت‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾن‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾن‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻘﯾن‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾن‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﯾن‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾن‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ﻧﯾن‬َ‫ظ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾن‬‫ﮑ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ** ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻘﯾن‬َ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﯾن‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾن‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾن‬َ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﯾن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﯾن‬َ‫ز‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺗﯾن‬َ‫ﻣ‬** ‫ﯾن‬‫ﻧ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫زﯾن‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﯾن‬َ‫ﻣ‬* ‫َﯾﯾن‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫زﯾن‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬
 • 13. ١٣ * ‫ﻧﯾف‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َرﯾف‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾف‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﯾف‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔﯾف‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔﯾف‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ﯾف‬‫ﺻ‬َ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬‫َﻠﯾ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬‫رﯾ‬َ‫ظ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬‫َﻔﯾ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬‫ﻠﯾ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬‫َطﯾ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ف‬‫طﯾ‬َ‫ﻟ‬َ‫ﻋ‬* ‫ف‬‫رﯾ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬ * ‫َﺷﯾف‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔﯾف‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻔﯾف‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻌﯾف‬َ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺋﯾف‬َ‫ر‬ ‫ﯾ‬ * ‫رﯾﺞ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾﺞ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫َرﯾﺞ‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﯾﺞ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ * ‫ﺳﯾﺦ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﯾﺦ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫زﯾﺦ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮭﯽ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾﮫ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬‫َﯾﯽ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﯾﯽ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺄﯾﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾﺎ‬ * ‫َﺑﯾﮫ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ *َ‫ﻣ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺣﯽ‬* ‫ﺣﯾﯽ‬َ‫و‬ ‫ﺎ‬ *** ‫ُﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻌﻣﺎن‬ُ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﻣﺎن‬ِ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﻣﺎن‬ ِ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﻣﺎن‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﻣﺎن‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﻣ‬* ‫ﺎن‬‫ﻋﻣ‬ُ‫ز‬ ‫ﺎ‬ ‫ُﻠﻣ‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﻣﺎن‬ِ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ُظ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﻣﺎن‬ِ‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻣ‬ُ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﻣﺎن‬ُ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﻣ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﺎن‬‫ﺳ‬ِ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬ ‫ﺎن‬‫ﻘﻣ‬ُ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻧﻣﺎن‬ َ‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻠﻣﺎن‬ َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﻣﺎن‬ ِ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﻣﺎن‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظﻣﺎن‬ُ‫ﻧ‬ُ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﻘﻣ‬ ‫ﺎن‬‫رﻣ‬ ِ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﻣﺎن‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮑﻣﺎن‬ ِ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُﺻﻣﺎن‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﻣﺎن‬ُ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻠﻣﺎن‬ِ‫ﻗ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﺎن‬‫ﺳ‬ * ‫ﻟﻣﺎن‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﻣﺎن‬ِ‫ﻋ‬* ‫ﺿوان‬ ِ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫زدان‬َ‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﻣﺎن‬ُ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻌران‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻔران‬ُ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُﻔران‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷران‬ُ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذران‬ ِ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﮭران‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣران‬ ِ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮭران‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑران‬َ‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظران‬ُ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺿران‬ُ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑران‬ ِ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻران‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣران‬ِ‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾ‬ * ‫ﮭران‬َ‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭران‬َ‫ظ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗران‬ِ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُران‬‫د‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ران‬‫ﮑ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮑران‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طران‬ ِ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬ ُ‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دران‬ِ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑران‬ُ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ران‬‫ﺳ‬ُ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ران‬‫ط‬ِ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾران‬ ِ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُﮑران‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐران‬ * ‫َﺛران‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾران‬ ِ‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾران‬ِ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َھران‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺛران‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣران‬ِ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻوران‬ ‫ﯾﺎ‬ *
 • 14. ١٤ ‫ﺧ‬ُ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮑران‬ُ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑران‬ِ‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻣران‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳران‬ِ‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣران‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻔران‬ُ‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ران‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ران‬‫ھﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ران‬‫ﻘ‬ُ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ان‬ّ‫ر‬َ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ران‬‫ط‬ِ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دران‬َ‫ﻏ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ران‬‫ط‬َ‫ﻗ‬ * ‫ﻘران‬ُ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭران‬َ‫ﺑ‬ * ‫وﻧﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﯾﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﺟﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دﺑﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷرﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺳﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ودﺣﺎن‬ ‫ﺎ‬* ‫ﺑدﺣﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﻠﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﻠﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻠﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺣﺎن‬‫ﻓﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺑﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ن‬‫ﯾ‬‫ذﺣﺎن‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬* * ‫ﺻرﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﺑﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذﺑﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺻﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺗﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓرﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻓﺻﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺿﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﻔﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ّ‫ﺣﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﻌﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وﺻﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ن‬‫ﺑﻼ‬‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ن‬ * ‫رﺣﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اﺻﻼن‬ّ‫ﻼ‬‫ﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮭﻼن‬‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻼن‬‫ﻧﻘ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻼن‬‫ﺟﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ن‬‫ﺛﻼ‬‫ﻣ‬* ‫ن‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﺳﺑﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧزﻻن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وﮐﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﻔﻼن‬‫ﯾﺎ‬ * ‫اﺑﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺗﻼن‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺿ‬ّ‫ﻼ‬‫ن‬*‫ﯾ‬‫ﻼن‬‫ﮐﻣ‬ ‫ﺎ‬ ّ‫دﻻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋدﻻن‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ن‬ّ‫ﻼ‬ ِ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ن‬ ّ‫ذﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻼن‬‫ﻋﻘ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺋﻼن‬‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ن‬*ُ‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻼن‬‫ﺳ‬ * ‫ﻣﻼن‬ِ‫ﻋ‬ * ‫ﻔﻌﺎن‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﻣﻧﻌ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧدﻋﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﺑﻌﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﺑﻌﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷرﻋﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺑ‬‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻌﺎن‬* * ‫ورﻋﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳطﻌﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑدﻋﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﻋﺎن‬ِ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﻔﻌﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﻓﻌﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬‫وﻟﻌ‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺎن‬ * ‫ﻣﻌﺎن‬َ‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣدﺣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﻠﻌﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دان‬‫ﻗﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دان‬‫ﺣﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دان‬‫وﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟردان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﮭدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وﺣدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اﮐدان‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾزدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﻘدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺑدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﺷدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﻣدان‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دان‬‫ﮐﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ردان‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ّان‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ّان‬‫د‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻌدان‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ردان‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ردان‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دان‬‫ﺣﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وﻟدان‬
 • 15. ١٥ * ‫ﺎن‬‫آﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دان‬‫ﺑﻌ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻧﻔدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّان‬‫د‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّان‬‫د‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اﺑدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّان‬‫د‬‫ﺣ‬ * ‫ﺟﻠدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﻣدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﻘدان‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﮭدان‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻧﻔﻘ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋرﻗﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷرﻗﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺷﻔﻘﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﻓﻘﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺷﻘﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬‫ﯾ‬‫ﺎن‬‫ﻓرﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫طﻠﻘﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧطﻘﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﻠﻘﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﻠﻘﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗران‬‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻘ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﺎن‬ّ‫ﻗ‬‫ﯾ‬* ‫ﺎن‬ّ‫ﻗ‬‫د‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫طرﻗﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻏرﻗﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧرﻗﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣرﻗﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رزﻗﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ن‬‫ﯾ‬‫ﻣﯾﻘﺎن‬ ‫ﺎ‬* * ‫ﺎن‬‫وھﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﮐﺗﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻏرﺑﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎن‬ّ‫ﺑ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﻋﻘﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﻋﺟﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎن‬‫رﺗﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷرﺑﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﺑ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﺑ‬‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﺑ‬‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗرﺑﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﻗﺑﺎن‬‫ﻧ‬* ‫ﻘﺑﺎن‬‫ﯾ‬* ‫ﺣﺳﺑﺎن‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫رھﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫طﻠﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺑﺎن‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻠﺑﺎن‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺑﺎن‬‫ﻧﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ادﺑﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎن‬‫ﻗﻠﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾ‬ * ‫ﺷﻌﺑﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﺑﺎن‬َ‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُرﺑﺎن‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎﺗﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻏﺎﺑﺎن‬* ‫ﺟﺑﺎن‬َ‫ر‬ ‫ﺎ‬ * ‫ﺣدﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗدﺳﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دوﺳﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫درﺳﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋطﺷﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋرﺷﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎن‬‫ﺣدﺳ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻧﻘﺻﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﻌﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣرﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣرﺻﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﻔﺳﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ورﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ **ّ‫ﺻ‬‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺎن‬ * ‫ﺎن‬‫ﺧﻠﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻧﮑﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺑﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺑﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﺻ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎن‬‫ﻟﺑﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾ‬ * ‫ﻗﻔﺳﺎن‬* ‫ﻏﺎﺛﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﺻ‬‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬ ّ‫ذ‬‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ان‬ّ‫ﻋز‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ان‬ّ‫ﻧز‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺎن‬‫ﻋرﺿ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﻣرﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﻔظﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ان‬‫ﯾ‬‫ذان‬‫ﻧﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫رﻣﺿ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﻟﻐظ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ظ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺑﺿﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﻐﺿﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻏﻠظﺎن‬َ‫ﻣ‬* ‫ﺎن‬‫ﺣﺿ‬ * ‫ﯾﻘظﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺷﺎطﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﻠطﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رﺑطﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وﺳطﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺳطﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷرطﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬
 • 16. ١٦ ‫اﻣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﯾ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﻧﺎن‬ُ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑطﻧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ن‬‫ﯾ‬‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬‫ظ‬ ‫ﺎ‬** ‫ﺎن‬ّ‫ﮑ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ﻟﻘﻧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رھﻧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﯾ‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻣ‬‫ز‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎن‬ّ‫ﺗ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾﺎ‬ * ‫ان‬ّ‫ﻗر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اﻣﮑﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اﯾﻘﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اﯾﻣﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اﻓﻧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬‫ﻣ‬‫ﺣ‬* ‫ان‬ّ‫ز‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﻋ‬‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ظرﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻓ‬‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رﻓﺎن‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ﺣرﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻔ‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻔ‬‫ﺣ‬‫ﻋ‬* ‫ﺎن‬‫طﻔ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬ ‫ﻟطﻔﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋرﻓﺎن‬‫ﺎ‬ّ‫ﻔ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻔ‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﻠﻔﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﻠﻔﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ن‬‫ﯾ‬ * ‫ﺋﻔﺎن‬‫ﻌﻔﺎن‬‫ﺿ‬ ‫ﺎ‬ *‫ﺷﺎﺋﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺎھﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﺷﻔﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻔ‬‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وﺻﻔﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﻧﻔﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓرﺟﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺣرﺟﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﻠﺟﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺎن‬ ... ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺳﺧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺳﺧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑذﺧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ ّ‫ﺣ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ُﺑﮭﺎن‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﮭ‬ِ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﮭ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫رھﺎن‬ُ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬... ‫ﺎ‬ *** ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ِ‫ﺗ‬‫ﺎ‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎم‬ ّ‫ﺣ‬‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وم‬‫ﻣرﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ ِ‫راﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎم‬ ّ‫ﻋ‬‫ز‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وم‬‫زﻋ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ ِ‫ﻋ‬‫زا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﺗوم‬* ‫ام‬ّ‫ر‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑروم‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ ِ‫ﺑﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎم‬ّ‫ﺳ‬‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺳوم‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ِ‫ﺳ‬‫ﺟﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﺎم‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻌ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﻌوم‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎﻋم‬ ‫ﯾﺎ‬ّ‫ﻋﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌﻠوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﻘدوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ِم‬‫د‬‫ﻗﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ ‫ّا‬‫د‬‫ﻗ‬ّ‫ﻼ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﮑﻠوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﺎﻟم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬‫م‬‫ﺎ‬ّ‫ﻗ‬‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وم‬‫ﻣرﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ِ‫ﻗ‬‫را‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫م‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ِ‫ﻗ‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﻌﻘو‬‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬‫م‬‫ﺎم‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ام‬ّ‫ر‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫روم‬‫ﻣﮑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎرم‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎم‬ ّ‫ﻣ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ ‫ﱠ‬‫ﺣ‬َ‫ﻣ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ظ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌظوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ِ‫ﻋﺎظ‬‫ﺎ‬ّ‫ﺳ‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘﺳوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎﺳم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬‫وم‬‫ﻣﻧظ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎظم‬‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬
 • 17. ١٧ ‫ﺎ‬ّ‫ظ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ّا‬‫د‬َ‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺧدوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎدم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ّ‫ﺳﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺳﻠوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺎﻟم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬‫ﺎﻧم‬‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ ‫ﻣﺻﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬ّ‫ﻧ‬‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وم‬‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻧﻘوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎﻗم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬* ‫ﺎم‬ّ‫ﻘ‬‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﻠﻘوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ِ‫ﻗ‬‫ﻻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ ّ‫ﻗﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘﻠوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎﻟم‬ ‫ﯾﺎ‬ّ‫ﺣﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﻠوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎﻟم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬* ‫ﻣﻌﺻوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎﺻم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬ ‫ّﺎ‬‫ﮑ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﮑوم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎﮐم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎم‬ّ‫ﺻ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وم‬‫ﻘ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺎﻗم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫م‬* ‫م‬ ِ‫آر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وم‬‫ﻣوﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬‫واﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ام‬ّ‫ر‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫روم‬‫ﻣﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ ِ‫ﺎر‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ام‬ّ‫ر‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺄروم‬ ‫ّا‬‫د‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دوم‬‫ﻣﻌ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻋﺎدم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎم‬ّ‫ﺳ‬َ‫و‬ّ‫اﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺄﻟوم‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ ِ‫ﻟ‬‫آ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬‫راﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫م‬ ‫ﻏﺎم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎم‬ّ‫ﺟ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﻣرﺟوم‬* ‫ﻣﻐﻣوم‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺗم‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺗﺎم‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎم‬ّ‫ﻣ‬‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎھم‬‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎم‬ّ‫ﻣ‬‫ﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻔ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﺎم‬ّ‫ﮭ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭوم‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫ﯾﺎﺣﺎﺿ‬ * ‫ﺎر‬ ّ‫ﺻ‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺻور‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ ِ‫ﺑﺎﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﻣ‬‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺿﻣور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺿﺎﻣر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﺿ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺿور‬َ‫ﻣ‬‫ﺎ‬ّ‫ظ‬‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﻣﻧظ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻧﺎظر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺑور‬‫ﻣﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﺑر‬‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ * ‫ﺎﻣر‬‫ﺛ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ّار‬‫د‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘدور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎدر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﮭ‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘﮭور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎھر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﺑ‬‫ﺻ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻌ‬َ‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺷﻌور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺎﻋر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﻣ‬‫ﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺛﻣور‬‫ا‬ّ‫ذ‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﺣذور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎذر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﻓر‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﻔ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﻣﮑﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮐﺎﻓر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﺎر‬‫ﺷ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﺷور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎﺷر‬ ‫ﯾﺎ‬ * * ‫ﺳﻔور‬َ‫ﻣ‬‫ﺎ‬ّ‫ﻔ‬‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ظﮭ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎھر‬‫ظ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﮭ‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮭور‬‫ﻣﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ِ‫ھ‬‫ﺎ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ ‫طﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﮭ‬‫ظ‬‫ﺎﮐر‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ط‬‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧطور‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎطر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﮭ‬‫ط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣطﮭور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﺧﺑ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﺑر‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﮑ‬‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﻣﻧﮑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎﮐر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﺎر‬‫ﮑ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﮑور‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﮐر‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﮐ‬‫ذ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ذﮐور‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ذاﮐر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّار‬‫د‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑدور‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎدر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﺑ‬‫ﺧ‬ * ‫ّﺎر‬‫ﮑ‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﺷﮑور‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﻣﻌط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎطر‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﯾ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﺣﯾ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﯾر‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ار‬ّ‫و‬ َ‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ّ‫و‬‫ﺻ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎور‬‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ ّ‫ﺳ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﻔﺳ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ ِ‫ﺳ‬‫ﻓﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ ّ‫ط‬َ‫ﻋ‬ ّ‫ﺛ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺄﺛور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫آﺛر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﺣ‬َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺣور‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ ِ‫ﺳﺎﺣ‬* ‫دھور‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫داھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ ‫ﯾ‬ * ‫ﻣﻐﯾور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻏﺎﯾر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ھ‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎر‬ّ‫ﯾ‬‫ﻏ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬ّ‫ﺛ‬َ‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﻣﮑﺛ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﺎﺛر‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ر‬ ِ‫داﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬
 • 18. ١٨ ‫ﺎر‬ّ‫ﺑ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﮑﺑور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﺎﺑر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﺳ‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﮑﺳور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﺎﺳر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﻣ‬َ‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫َﻣور‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﻓر‬‫ﻏ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ ّ‫ﺧ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺄﺧور‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬‫آﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ّﺎر‬‫ﮑ‬ َ‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺳﮑور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺎﮐر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺄﺟور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ ِ‫آﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﻔ‬‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻐﻔور‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ ّ‫ﻣ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺄﻣور‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ر‬ِ‫آﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﺟ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * * ‫ﻣﻔطور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎطر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ذ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌذور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎذر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ط‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘطور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎطر‬ ‫ﺎر‬ّ‫ط‬‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺑﻘور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ِ‫ﻗ‬‫ﺑﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﺎھر‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬ّ‫ﺟ‬‫ھ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﮭﺟور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﺎﺟر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ ‫ﺎر‬ّ‫ﮭ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺑﮭور‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎﻗر‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻔﻘور‬* ‫ار‬ّ‫ر‬‫ﻏ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﻐرور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫ﻏﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ر‬ ّ‫ﻋﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬‫دار‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ﻋر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌرور‬ ‫ﯾﺎ‬ *ّ‫ﺷﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫َر‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫درور‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫رور‬‫ﻣﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎر‬‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ار‬ّ‫ﺷر‬ ‫ﯾﺎ‬*‫ﺎر‬‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ار‬ّ‫ر‬َ‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رور‬‫ﻧ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬* ّ‫وار‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ار‬ّ‫ر‬َ‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رور‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ر‬َ‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ورور‬َ‫ﻣ‬‫ﻣﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ﮐر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﮑرور‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ر‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻣرور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺿﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ﺳر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺳرور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ذر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣذرور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذار‬* ‫رور‬‫ﺿ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ﺿر‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ﻓر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻔرور‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎر‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ار‬ّ‫ﻗر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘرور‬ ‫طﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫ﺣر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣرور‬‫ﻣطرور‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎر‬ّ‫ﺳ‬‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ور‬‫ﻣﯾﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﯾﺎﺳر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ار‬ّ‫طر‬ ‫ﯾﺎ‬ * * ‫ﮐﺛﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وﺗﺎر‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺗﺎر‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * * ‫اح‬ّ‫ﺷر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺷروح‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺎرح‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎح‬ّ‫ﺳ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻣﺳوح‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺢ‬ِ‫ﺳ‬‫ﻣﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺢ‬‫ذاﺑ‬ ‫ﺎ‬*‫ﺎ‬‫ﯾ‬ َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واﻧﺢ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎح‬ّ‫ﺟ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرﺟوح‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راﺟﺢ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎح‬ّ‫ﺑ‬‫ذ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣذﺑوح‬* ‫وﻧوح‬‫ﯾ‬‫ﺎح‬ّ‫ﻧ‬َ‫و‬ ‫ﺎ‬ * ‫ِح‬‫د‬‫وا‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ّاح‬‫د‬‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ودوح‬ َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ّ‫ﻼ‬ َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وح‬‫ﻣﻣﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﻟﺢ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ح‬*‫ﺎ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻟﺢ‬ ّ‫ﺻﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺻﻠوح‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ح‬ ّ‫ﻼ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻔﻠوح‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎدح‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ح‬* ‫ﺑدوح‬‫ّاح‬‫د‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺎح‬ّ‫ﺑ‬‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺑوح‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺢ‬ِ‫ﺑ‬‫ﺳﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ا‬ّ‫ذ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ذوح‬‫ﻣﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎذح‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ** ‫ح‬‫ﺎ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫رح‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫اح‬ّ‫ر‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫روح‬‫ﻣﻔ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺢ‬ ِ‫ﻓﺎﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎح‬ّ‫ﺗ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وح‬‫ﻣﻔﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﺗﺢ‬‫ﻓ‬‫ﯾ‬ * ‫وح‬‫ﻔﺻ‬‫ﺎ‬ ّ‫ﺑ‬‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺑوح‬‫ﻣﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﺑﺢ‬‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎح‬ّ‫ﺑ‬‫د‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دﺑوح‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺢ‬‫داﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎح‬ ّ‫ﺻ‬‫ﻓ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎح‬‫ﺎ‬ * ‫ﺎح‬ّ‫ﯾ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرﯾوح‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راﯾﺢ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اح‬ّ‫ﺻر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺻروح‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﺎرح‬
 • 19. ١٩ ‫ﺎ‬ ّ‫ﺻ‬‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣوﺻول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واﺻل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﻔ‬‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺳﻔول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺎﻓل‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ل‬‫ﻓ‬* ‫ل‬‫ﺎﺿ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﺿ‬‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻔﺿول‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﻌ‬‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻔﻌول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎﻋل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬‫ﺣﺎل‬‫ﻣﺣﻠو‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬‫ﺣ‬ّ‫ﻼ‬* ‫ل‬ ‫راﺣل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﺑ‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘﺑول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﺣ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرﺣول‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎل‬‫ﺟ‬*‫ﯾ‬‫ول‬‫ﻣﺟﻠ‬ ‫ﺎ‬ ّ‫ﺟﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﻣﻧﻘول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎﻗل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﻣ‬‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺟﻣول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺎﻣل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ل‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ل‬‫ﺎﺛ‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﺛ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻣﺛول‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ل‬‫ﮐﺎﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﺻ‬‫ﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻔﺻول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎﺻل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬‫ﯾ‬‫ول‬‫ﻣﮑﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ّﺎ‬‫ﮐ‬‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣوﮐول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واﮐل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﻔ‬‫ﮐ‬ّ‫ز‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻧزول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎزل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬‫ا‬‫ﯾ‬ * ‫ل‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ل‬‫ﻗﺎﺗ‬ ‫ﺎ‬ ّ‫ﺗ‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘﺗول‬‫ﺎ‬‫ﺿﺎل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬ّ‫ﺿﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺿﻠول‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﻣﻌد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎدل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ول‬* ‫ّال‬‫د‬‫ﻋ‬ ‫ﮐﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﮑﻣول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣل‬‫دال‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﻣ‬ّ‫دﻻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣدﻟول‬ *‫ﺳﺎﺋل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬‫ﯾﺎ‬ *‫ﻣ‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺋول‬ ‫ّﺎ‬‫ﺋ‬‫ﺳ‬‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌﻘول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎﻗل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻣﺣول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺎﺣل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬* ‫ﺎل‬ّ‫ﺣ‬‫ﯾ‬* ‫واﺳل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻋﺎﻣل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﺳ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرﺳول‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راﺳل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﺳ‬‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣوﺳول‬ ‫ﯾﺎ‬‫ول‬‫ﻣﻌﻣ‬*‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﻣﺎﯾل‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎل‬ّ‫ﻣ‬‫ﻋ‬* ‫ال‬ّ‫ز‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ل‬ِ‫ﮐ‬‫ﺷﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎع‬ّ‫ﺑ‬‫ط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وع‬‫ﻣطﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﺑﻊ‬‫ط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫اع‬ّ‫ﺷر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺷروع‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺎرع‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺎدع‬‫ﺧ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﻣﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺎﻓﻊ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎع‬ّ‫ﻧ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻣﻧوع‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّاع‬‫د‬‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺧدوع‬‫ﯾ‬ * ‫ﻔوع‬‫ﺎع‬ّ‫ﻔ‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬ * ‫ﺎع‬ّ‫ﻓ‬‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وع‬‫ﻣرﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻊ‬‫راﻓ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎع‬ّ‫ﺑ‬‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺻﺑوع‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﺎﺑﻊ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬‫ﻊ‬‫داﻓ‬ ‫ﺎ‬*‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎع‬ّ‫ﻓ‬‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣدﻓوع‬‫ﻣﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎرع‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎع‬ّ‫ﻧ‬‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻧوع‬‫ﻣﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺻﺎﻧﻊ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫روع‬ ّ‫ط‬‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺳطوع‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺎطﻊ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّاع‬‫د‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺑدوع‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎدع‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اع‬ّ‫ﺳر‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎع‬‫وارع‬ ‫ﺎ‬ ‫ا‬ّ‫ور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وروع‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ *ّ‫ﺧﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺧﻠوع‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎﻟﻊ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ع‬... ‫ﯾﺎ‬ * ‫ع‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ود‬‫ﻣوﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫واﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﮭ‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﮭود‬‫ﻣﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎھد‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫ﺣﺎﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎد‬ ّ‫ﺟ‬‫و‬ ‫ﺎد‬ ّ‫ﺻ‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘﺻود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎﺻد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اد‬ّ‫ﺟر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺟرود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺎرد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﻣ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﻣود‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫ﻋﺎﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﺷ‬‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣرﺷود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راﺷد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﻣ‬‫ﺻ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺻﻣود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺻﺎﻣد‬ ‫ﯾﺎ‬ *
 • 20. ٢٠ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ود‬‫ﻣوﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫واﻟد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اد‬ّ‫ور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣورود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫وارد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﺑ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌﺑود‬ّ‫وﻻ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬ * ‫رود‬‫ﻣﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﺎرد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﺳ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﺳود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎﺳد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﺑ‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﮑﺑود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮐﺎﺑد‬ ّ‫د‬‫ﺎ‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﻌ‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﺳﻌود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺳﺎﻋد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اد‬ّ‫ﻓر‬ ‫ﯾﺎ‬ * * ‫ﻣﻔرود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎرد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اد‬ّ‫ﻣر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺣﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺷدود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫ﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺳدود‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﻣﺣدود‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾﺎ‬‫ّاد‬‫د‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دود‬‫ﻣﻌ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺟدود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺑدود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راد‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫و‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ودود‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫واد‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ّاد‬‫د‬ ‫ﻋ‬‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫د‬ ‫ﻧﺎﻓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫ر‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ردود‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﻌ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﻣﻌود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺎﻋد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﮭ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻣﮭود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺎھد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎد‬ّ‫ﻔ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻧﻔود‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬ ‫واﻋد‬* ‫دود‬‫ﻣﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺿدود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺿﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﺎد‬‫ﻋ‬‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣوﻋود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻻد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ود‬‫ﻣﻔﻘ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫ﻓﺎﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ّاد‬‫د‬‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫دود‬‫ﻣﻠ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬‫ﺟﺎﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫د‬ ّ‫ﺟﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺟﻠود‬* ‫ﺎد‬ّ‫ﻣ‬‫ﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺟﻣود‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺟﺎﻣد‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫د‬ ‫وق‬‫ﻣﺧﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎﻟﻖ‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ّ‫ﻼ‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ق‬‫ﺎ‬ّ‫ﻓ‬‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وق‬‫ﻣرﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻖ‬‫راﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ق‬‫ر‬‫ﯾ‬ * ّ‫ق‬‫ا‬‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻗ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرﻗوق‬‫ﺎ‬ّ‫ط‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻧطوق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎطﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ق‬‫د‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ّ‫داق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ق‬‫ﯾ‬ * ‫ﻗوق‬‫ﺎ‬ّ‫ﻗ‬‫د‬ ‫ﺎ‬‫ق‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﻘ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وق‬‫ﻣﺑﻘ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ّ‫ﺎق‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫اق‬ّ‫ر‬‫ﻏ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻐروق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻏﺎرق‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ق‬‫رازق‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ا‬ّ‫رز‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرزوق‬‫ا‬ّ‫ﻓر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻔروق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎرق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ق‬‫ق‬‫ﻣﻔ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎﻟﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ﻠوق‬ّ‫ﻼ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ق‬ ‫ﺷﺎق‬ ‫ﯾﺎ‬ *ّ‫طﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣطﻠوق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﺎﻟﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎق‬ّ‫ﻘ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺷﻘوق‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ق‬‫ﺎﺣﻖ‬‫ﻣ‬*‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﺣ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣوق‬‫ﺎ‬ّ‫ﻔ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻧﻔوق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎﻓﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ق‬‫ﻣﻔﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎﺳﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ق‬‫ﯾﺎ‬ * ‫وق‬‫ﺎق‬ّ‫ﺳ‬‫ﻓ‬ ‫اق‬ّ‫ر‬‫ط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣطروق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫طﺎرق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّﺎق‬‫ﺷ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌﺷوق‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎﺷﻖ‬ ‫ﯾﺎ‬ **‫ﯾ‬‫ﻖ‬ِ‫ﺎﻣ‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬ * ‫ﻖ‬ِ‫ﺗ‬‫ﻓﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻖ‬ِ‫ﺗ‬‫را‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راب‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫واھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ﺗ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وب‬‫ﻣﮑﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫ﮐﺎﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ﺑ‬َ‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وب‬‫ﻣرﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وب‬‫ﻣرﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫اﻗ‬َ‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎب‬ ّ‫ﺟ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌﺟوب‬ ‫*ﯾﺎ‬ ‫ب‬ ِ‫ﻋﺎﺟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ھ‬‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣوھوب‬
 • 21. ٢١ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وب‬‫ﻣﺣﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫ﺣﺎﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ﻘ‬‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وب‬‫ﻣﻧﻘ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫ﻧﺎﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ﻗ‬َ‫ر‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ﺳ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺷﺎرب‬‫ﺎب‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫اب‬ّ‫ر‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﺷروب‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎرب‬‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ﺑ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وب‬‫ﻣﺣﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎ‬ّ‫ﺻ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻧﺻوب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎﺻب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اب‬ّ‫ر‬َ‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻘروب‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وب‬‫ﻣطﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬‫طﺎﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬ ّ‫طﻼ‬* ‫ب‬ّ‫ﻼ‬‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وب‬‫ﻣﻘﻠ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎﻟب‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫اب‬ّ‫ر‬ َ‫ﺿ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫روب‬‫ﻣﺿ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎرب‬‫ﺿ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ب‬ * ‫ﻣرﻏوب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راﻏب‬* ‫ﺎب‬ّ‫ﺟ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﺟوب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎﺟب‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎب‬ّ‫ﻏ‬َ‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ّاث‬‫د‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣدوث‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎدث‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎش‬ّ‫ط‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌطوش‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ش‬ِ‫ﻋﺎط‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫وارث‬ ‫ﺎ‬* ‫ﯾ‬ * ‫ﺎﻓس‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎث‬ّ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺑﻌوث‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎﻋث‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اث‬ّ‫ور‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣوروث‬ ‫ﯾﺎ‬‫وس‬‫ﻣﻧﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎﮐث‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎس‬ّ‫ﻧ‬‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺄﻧوس‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫س‬ِ‫ﻧ‬‫آ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎس‬ّ‫ﻔ‬‫ﻧ‬ّ‫ﮑ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻧﮑوث‬‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎث‬‫ﻋﺎﮐس‬ ‫ﺎ‬ّ‫ﺑ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وس‬ ‫ﻣﻌﺑ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫س‬ِ‫ﺑ‬‫ﺎ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎس‬ ّ‫ﮑ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫وس‬ ‫ﻣﻌﮑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ** ‫ﺎﻟص‬ ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫س‬‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ ّ‫ﺧﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺧﻠوص‬‫ﻣﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎﻗص‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎس‬ّ‫ﺑ‬‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻠﺑوس‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻻﺑس‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ص‬‫ﯾ‬ * ‫ﻘوص‬‫ﺎ‬ َ‫د‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دوس‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫داوس‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اس‬ّ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣدروس‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫دارس‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎص‬ّ‫ﻘ‬‫ﻧ‬* ‫اس‬ّ‫و‬ * ّ‫ﻧﺎز‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺎظ‬ّ‫ﻔ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﻔوظ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎﻓظ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫از‬ّ‫ز‬َ‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧزوز‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﯾ‬‫ذ‬‫ﻧﺎﻓ‬ ‫ﺎ‬** ‫وذ‬‫ﻣﻧﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﺎض‬ّ‫ﺑ‬‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وض‬‫ﻣﻘﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻗﺎﺑض‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎذ‬ّ‫ﻔ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وظ‬‫ﻣﺣﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎظ‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *َ‫ﺣ‬‫ﺎ‬ّ‫ظ‬* ‫ظ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎض‬ ّ‫ﻣ‬‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وض‬‫ﻣرﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ض‬‫راﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎظ‬ّ‫ﻔ‬‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻠﻔوظ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻻﻓظ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺣض‬ ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﺿوض‬‫ﺎظ‬ّ‫ﺣ‬‫راﻣز‬ ‫ﯾﺎ‬ ** ‫ﺎز‬ّ‫ﻣ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرﻣوز‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎط‬ّ‫ﺳ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وط‬‫ﻣﺑﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ط‬‫ﺑﺎﺳ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اط‬ّ‫ﺷر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺷروط‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺎرط‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ط‬‫راﺑ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ط‬‫واﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎط‬ّ‫ﺑ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرﺑوط‬‫ﺎط‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎط‬ّ‫ﺳ‬‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وط‬‫وﺳ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﻣﺧط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وط‬ * ‫ذات‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذات‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ذات‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎط‬ّ‫ط‬‫ﺧ‬
 • 22. ٢٢ * ‫ﺎطن‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ ّ‫ﻣ‬َ‫ا‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ﺄﻣون‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ن‬‫آﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ ّ‫ط‬َ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ون‬ ‫ﻣﺑط‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ن‬‫ﺣﺎﺳ‬ ‫ﺎ‬*‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﺿﺎﻣن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﺳ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣﺳون‬‫ﻣﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺟﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻣ‬‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺿﻣون‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ون‬‫ﻧ‬‫ﺎ‬ ‫آن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬‫ﺟ‬ّ‫ھ‬َ‫ر‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣرھون‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راھن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺄﻧون‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬‫ن‬‫ﻻﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺧﺎن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻘ‬‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻠﻘون‬* ‫ﻗﺎرن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﻧ‬‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺧﻧون‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫رو‬‫ﻣﻘ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ن‬* ‫ان‬ّ‫ر‬‫ﻗ‬ ‫ﯾ‬ * ‫ﺎن‬ّ‫ﯾ‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌﯾون‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎﯾن‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ان‬ّ‫ز‬َ‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣزون‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎزن‬ ‫ﯾﺎ‬... ‫ﺎ‬ ‫ﻣﺧوف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺧﺎف‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اف‬ّ‫ﺣر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺣروف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺣﺎرف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎف‬ّ‫ﻔ‬‫ﺧ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬ * ‫ﺎرف‬‫ﺎ‬ ‫ﻣﻠ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻻطف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎف‬ّ‫ﺻ‬‫و‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣوﺻوف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫واﺻف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اف‬ّ‫ﺷر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺷروف‬‫وف‬‫ط‬ * ‫ﺎف‬ّ‫ط‬‫ﻟ‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﺎ‬ّ‫ط‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌطوف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎطف‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫وف‬‫ﻣﺧﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺧﺎﻟف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ف‬‫ﯾ‬ّ‫ﻼ‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ف‬ * ‫ّﺎف‬‫ﺋ‬‫ر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣرﺋوف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫راﺋف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اف‬ّ‫ظر‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣظروف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ظﺎرف‬ ‫ﯾﺎ‬ *‫ﯾ‬‫ﺎﻋف‬‫ﺿ‬ ‫ﺎ‬ * ‫اف‬ّ‫َر‬‫ﻋ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻌروف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻋﺎرف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺎف‬ّ‫ﻌ‬‫ﺿ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﺿﻌوف‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اج‬ّ‫ر‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫روج‬‫ﻣﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎرج‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫اج‬ّ‫ر‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﻣﻔروج‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻓﺎرج‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ *‫د‬* ‫ارج‬‫ﯾ‬‫ﺎ‬ * ‫ﺎج‬ّ‫ھ‬َ‫ا‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﮭﺋوج‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ھﺎﺋﺞ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اج‬ّ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣدروج‬ ّ‫ذ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ذوخ‬‫ﻣﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺑﺎذخ‬ ‫ﯾﺎ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎخ‬ّ‫ﺳ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫وخ‬‫ﻣﻔﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺦ‬‫ﻓﺎﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫اخ‬* ‫ﺦ‬‫ﻧﺎﺳ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬ * ‫ﺎخ‬ّ‫ﺳ‬‫ﻧ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻣﻧﺳوخ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﮭﺎ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﻧﺎه‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺷﺂه‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫اه‬ّ‫ر‬َ‫ﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑروه‬َ‫ﻣ‬ ‫ﯾﺎ‬ * ‫ﺑﺎره‬ ‫ﯾﺎ‬* ‫ﺣﺎو‬ ***