Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à комп'ютерні віруси(20)

Publicité
Publicité

комп'ютерні віруси

 1. ККооммпп''ююттееррнніі ввііррууссии ттаа ааннттииввіірруусснніі ззаассооббии
 2. ППллаанн ууррооккуу.. 11.. ООррггааннііззааццііййнниийй ммооммееннтт.. 22.. ППееррееввііррккаа ддооммаашшннььооггоо ззааввддаанннняя..  ББллііцц –– ооппииттуувваанннняя  ТТввооррччее ззааввддаанннняя ддлляя ггрруупп  ТТеессттуувваанннняя ооннллааййннооввооюю ссииссттееммооюю ІІннффооррммааттииккаа ппоо ттеемміі «ВВииккооррииссттаанннняя ссииссттееммнниихх ууттиилліітт».. 11.. ФФііззккууллььххввииллииннккаа.. 22.. ВВииввччеенннняя ннооввооггоо ммааттееррііааллуу  ППоонняяттттяя ккооммпп’’ююттееррннооггоо ввііррууссуу..  ІІссттооррііяя ввииннииккннеенннняя  ТТрроояяннссььккіі ккоонніі ттаа ххррооббааккии  ББооррооттььббаа ззіі шшккііддллииввииммии ппррооггррааммааммии  ККллаассииффііккааццііяя ааннттииввіірруусснниихх ппррооггрраамм  ВВииккооррииссттаанннняя ааннттииввііррууссннооїї ппррооггррааммии 11.. ППррааккттииччннаа ррооббооттаа ““ЗЗааххиисстт ккооммпп’’ююттеерраа ввіідд ввііррууссіівв”” 22.. ППііддббииттттяя ппііддссууммккіівв ууррооккуу.. 33.. ДДооммаашшннєє ззааввддаанннняя..
 3. ББллііцц –– ооппииттуувваанннняя  ЯЯккіі ввии ззннааєєттее ууттииллііттии??  ЩЩоо ттааккее ссииссттееммнніі ууттииллііттии?? ЯЯккее їїхх ппррииззннааччеенннняя??  ЯЯкк ддііззннааттииссяя,, ссккііллььккии ввііллььннооггоо ммііссццяя ннаа ддииссккуу?? ППррооддееммооннссттррууййттее..  ЩЩоо ооззннааччааєє ттееррмміінн «ффррааггммееннттоовваанниийй ффааййлл»??  ЯЯкк ввииккооннууєєттььссяя ддееффррааггммееннттааццііяя ддииссккуу?? ППррооддееммооннссттррууййттее..
 4. ТТввооррччее ззааввддаанннняя ддлляя ггрруупп:: ООппиишшііттьь вваашшіі ддііїї уу ввккааззаанніійй ссииттууааццііїї ттаа ннааззввііттьь ууттииллііттии,, яяккіі ввии ппррии ццььооммуу ввииккооррииссттааєєттее:: 11.. ВВии ввиирріішшииллии ввссттааннооввииттии ннооввуу ппррооггррааммуу,, яяккуу ззннааййшшллии вв ІІннттееррннееттіі.. ВВаашшіі ддііїї::____________________________________ 22.. ППіісслляя ввссттааннооввллеенннняя ппррооггррааммии йй ппееррееззааввааннттаажжеенннняя ккооммпп’’ююттеерраа ппооссттііййнноо ввііддооббрраажжааєєттььссяя ввііккнноо ппрроо ппооммииллккуу.. ВВаашшіі ддііїї:: ____________________________________ 33.. ЧЧии ммоожжее ббууттии ффррааггммееннттоовваанниимм CCDD--ддиисскк,, ффллеешшккаа?? ВВііддппооввііддьь ааррггууммееннттууййттее..
 5. ТТеессттуувваанннняя ооннллааййннооввооюю ссииссттееммооюю ІІннффооррммааттииккаа ппоо ттеемміі «ВВииккооррииссттаанннняя ссииссттееммнниихх ууттиилліітт»
 6. ФФііззккууллььттххввииллииннккаа
 7. ППееррееддммоовваа РРооззппооввссююдджжеенннняя ккооммпп''ююттееррнниихх ввііррууссіівв ттаа іінншшиихх шшккііддллииввиихх ппррооггрраамм ннааббууллоо ссььооггоодднніі ттааккиихх ммаассшшттааббіівв,, щщоо ммааййжжее ккоожжннооммуу ккооррииссттууввааччееввіі ппррииннаайймміі рраазз вв жжииттттіі ддооввооддииллооссяя ссттииккааттииссяя зз цціієєюю ппррооббллееммооюю.. АА ппррооббллееммаа зз’’яяввииллаассяя щщее ннаа ппооччааттккуу 8800--хх ррооккіівв……
 8. ЯЯкк ббуувв ссттввоорреенниийй ппеерршшиийй ккооммпп’’ююттееррнниийй ввіірруусс??
 9. ВВііррууссии
 10. ЩЩоо ттааккее ккооммпп’’ююттееррнниийй ввіірруусс?? ККооммпп''ююттееррнниийй ввіірруусс —— ццее ссппееццііааллььнноо ннааппииссааннаа ннееввееллииккаа ппррооггррааммаа,, яяккаа ааккттииввууєєттььссяя ппіідд ччаасс ввииккооннаанннняя ззаарраажжееннооїї ппррооггррааммии іі ввииккооннууєє ррііззнніі ддеессттррууккттииввнніі ддііїї::  ззаарраажжааєє іінншшіі ппррооггррааммии;;  ппссууєє ттааббллииццюю ррооззммііщщеенннняя ффааййлліівв;;  ""ззаассммііччууєє"" ооппееррааттииввннуу ппаамм''яяттьь;;  ззнниищщууєє ііннффооррммааццііюю;;  ввииввооддииттьь ссттоорроонннніі ппооввііддооммллеенннняя;;  ссааммооррооззммнноожжууєєттььссяя……
 11. ККллаассииффііккааццііяя ввііррууссіівв  ЗЗаа ообб''єєккттааммии ззаарраажжеенннняя:: ФФааййллооввіі –– ззаарраажжааююттьь ввииккооннуувваанніі ффааййллии ЗЗааввааннттаажжууввааллььнніі –– ззаарраажжааююттьь ззааввааннттаажжууввааллььнниийй ссееккттоорр ддииссккаа ММааккррооввііррууссии –– ззаарраажжааююттьь ддооккууммееннттии,, щщоо ммііссттяяттьь ммааккррооссии ММеерреежжнніі -- ооссеелляяююттььссяя ттаа ррооззппооввссююдджжууююттььссяя ммеерреежжееюю  ЗЗаа ззооввнніішшнніімм ввиигглляяддоомм:: ЗЗввииччааййнніі –– ккоодд ввііррууссуу ввиидднноо ннаа ддииссккуу ННееввииддиимміі –– ззааммаассккоовваанніі,, ккоодд ввііррууссуу ннее ввиидднноо ннаа ддииссккуу ППооллііммооррффнніі –– ккоодд ввііррууссуу ввииддооззммііннююєєттььссяя  ЗЗаа ррееззууллььттааттааммии ддііяяллььннооссттіі:: ББееззппееччнніі –– ннее ввииккооннууююттьь шшккііддллииввиихх ддіійй,, ккрріімм ссввооггоо ппоошшиирреенннняя ННееббееззппееччнніі –– ввииккооннууююттьь шшккііддллииввіі ддііїї,, щщоо ппррииззввооддяяттьь ддоо ввттррааттии ііннффооррммааццііїї ттаа ррууййннуувваанннняя ііннффооррммааццііййннооїї ссииссттееммии..
 12. ТТрроояяннссььккіі ккоонніі ттаа ххррооббааккии
 13. ААннттииввіірруусснніі ппррооггррааммии ААннттииввіірруусс –– ццее ппррооггррааммаа,, щщоо ссллуужжииттьь ддлляя ззааххииссттуу ввіідд шшккііддллииввооггоо ппррооггррааммннооггоо ззааббееззппееччеенннняя,, ззннааххооддииттьь іі ззннеешшккоодджжууєє ввііррууссии,, аа ттааккоожж ппооппеерреедджжааєє ззаарраажжеенннняя ввііррууссоомм.. Функції антивірусів: •Сканування пам’яті та вмісту дисків, файлів під час виконання операцій над ними; •Лікування програм – видалення коду вірусу; •Розпізнавання поведінки, властивої комп’ютерним вірусам; •Блокування дій вірусів та уражених програм; •Оновлення антивірусних баз через Інтернет; •Перевірка даних, які надходять з Інтернету; •Ведення журналу подій захисту.
 14. ККллаассииффііккааццііяя ааннттииввіірруусснниихх ппррооггрраамм  ССккааннееррии ((ддееттееккттооррии)) –– ввиияяввлляяююттьь ффааййллии,, ззаарраажжеенніі ввііддооммииммии ввііррууссааммии  ФФааггии ((ллііккаарріі)) –– ввиияяввлляяююттьь ттаа ввииддаалляяююттьь іізз ззаарраажжеенниихх ппррооггрраамм ккооддии ввііррууссіівв  РРееввііззооррии –– ссттввооррююююттьь ддаанніі ппрроо ппооччааттккооввиийй ссттаанн ффааййлліівв,, аа ччеерреезз ппееввнниийй ччаасс ппооррііввннююююттьь ссттаанн цциихх ффааййлліівв іізз ппооччааттккооввиимм  ФФііллььттррии ((ммооннііттооррии)) –– ппееррееххооппллююююттьь ттіі ззввееррннеенннняя ддоо ссииссттееммии,, яяккіі ввииккооррииссттооввууююттььссяя ввііррууссааммии ддлляя ррооззммнноожжеенннняя іі ннааннеессеенннняя шшккооддии
 15. ВВииккооррииссттаанннняя ааннттииввіірруусснниихх ппррооггрраамм ВВііззььммііттьь ддоо ууввааггии ННііккооллии ннее ммоожжннаа ббууттии ввппееввннеенниимм,, щщоо ннаа вваашшооммуу ккооммпп''ююттеерріі ввссіі ввііррууссии ззннеешшккоодджжеенноо..
 16. ООннллааййннооввіі ззаассооббии ппееррееввііррккии ффааййлліівв ннаа ннааяяввннііссттьь ввііррууссіівв  hhttttpp::////wwwwww..kkaassppeerrsskkyy..ccoomm//ssccaannffoorrvviirruuss  hhttttpp::////wwwwww..ppaannddaasseeccuurriittyy..ccoomm//aaccttiivveessccaann//iinnddeexx//  hhttttpp::////oonneeccaarree..lliivvee..ccoomm//ssiittee//eenn--UUSS//ddeeffaauulltt..hhttmm  hhttttpp::////hhoommee..mmccaaffeeee..ccoomm//DDoowwnnllooaaddss//FFrreeeeSSccaann..aassppxx  hhttttpp::////wwwwww..ffrreeeeddrrwweebb..ccoomm//aaiidd__aaddmmiinn//
 17. ППррааккттииччннаа ррооббооттаа № 55 ““ЗЗааххиисстт ккооммпп’’ююттеерріівв ввіідд ввііррууссіівв””
 18. ППііддссууммоокк
 19. ККооннттррооллььнніі ззааппииттаанннняя  ЩЩоо ттааккее ""ккооммпп''ююттееррнниийй ввіірруусс"" іі яяккуу шшккооддуу ввіінн ммоожжее ззааввддааввааттии??  ЯЯккіі ооззннааккии ззаарраажжеенннняя ккооммпп''ююттееррнниимм ввііррууссоомм??  ЯЯкк ззааппооббііггттии ззаарраажжееннннюю ккооммпп''ююттееррнниимм ввііррууссоомм??  ЯЯккіі ааннттииввіірруусснніі ппррооггррааммии ввии ззннааєєттее??  ЯЯкк ппррооввеессттии ааннттииввііррууссннуу ооббррооббккуу ддииссккаа??  ЧЧооммуу ааннттииввііррууссннуу ббааззуу ппооттррііббнноо ррееггуулляяррнноо ооннооввллююввааттии??
Publicité