Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sulating pananaliksik

163 611 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

Sulating pananaliksik

 1. 1. Sulating PananaliksikBatayang KaalamanIsang komprehensibong gawain ang pananaliksik. Bunga ito ng organisadong atsistematikong pagmamasid at pagsasagawa upang makatuklas ng mga bagongimpormasyon na magagamit sa buhay ng isang indibidwal.Sa pagdating ng makabagong teknolohiya, lalong nagging masidhi ang pagsasagawang pananaliksik. Naging magkakapit-kamay ang teknolohiya at ang paksang ibig bigyan ngkalutasan na tutugunan ng pananaliksik.Sa bawat galaw ng indibidwal, saan man siya bumaling, tila nakangiting nag-aanyayaang kanyang kapaligiran upang magsagawa ng pananaliksik.Isang akademikong Gawain ang pananaliksik. Nabibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na mapalawak ang karanasan, madagdagan ang mga kaalaman at higit sa lahatmaging kapaki-pakinabang sa kanyang sariling pag-unlad, ang nagagawa ng pananaliksik samag-aaral.Mahalagang magkaroon ang sipag at tiyaga sa pananaliksik. Kailangang mag-ukol nangmahabang panahon upang maisagawa nang may kabuluhan ang anumang pananaliksik.Kahulugan ng Pananaliksik· Ayon sa dalubhasa, ang pananaliksik ay paraan ng paghahanap ng teorya, pagsuboksa teorya o paglutas ng isang suliranin.
 2. 2. · Ayon naman kay Kerlinger (1973), ang pananaliksik ay isanmg sistematiko,kontrolado, emperikal at kritikal na imbestigasyon ng mga proposisyong· haypotetikal tungkol sa inaakalang relasyon sa mga natural na pangyayari.Sistematiko ang pananaliksik kapg sumusunod ito sa mga hakbang o yugto na nagsisimula,pagtulong sa mga suliranin, pag-uugnay ng mga suliranin sa mga umiiral na teorya. Angsistematikong pananaliksik ay kontrolado at ang bawat hakbang na imbestigasyon aynakaplano.· Ang pananaliksik ay isang sining. Walang iisang paraan o tamang paraan ngpananaliksik.Katangian ng Pananaliksik1. Obhektibo2. Mayaman sa mga ginagamit na datos3. May angkop na pamamaraan o metodolohiya4. Dokumentado5. May sinusunod na tamang proseso sa pagsulat6. KritikalLayuninSa pagsasagawa ng pananaliksik, dapat na alam kung ano ang layunin ng gawaing ito.Dapat na: Makatuklas ng mga bagong impormasyon, ideya at konsepto Makapagbigay ng bagong pagpapakahulugan o imterpretasyon sa dati nang ideya
 3. 3.  Mabigyang – linaw ang isang mahalagang isyu o paksa Makapagbigay ng mungkahing solusyon sa problema Makapagpatotoo o makapagpangatwiran sa tulong ng mga mapapanaligang mgamateryales o dokumento tungkol sa mga paksang nangangailangan ng paglilinaw Nakapagbibigay ng mga ideya o mungkahi batay sa pangkasaysayang perspektibopara sa isang pangyayari o senaryoTungkulin/Responsibilidad ng MananaliksikGaya nga ng nabanggit na sa mga unang talakay, isang komprehensibong Gawain angpananaliksik lalo na sa mga mag-aaral.Narito ang ilang tungkulin/respinsibilidad ng isang mananaliksik1. Pagkamatiyaga2. Pagkamaparaan3. Pagkamasistema sa Gawain4. Pagkamaingat5. Pagkamapanuri o kritikal6. Pagkamatapat7. Pagiging responsibleAno ang Thsesis Proposal?
 4. 4. - isang detalyadong plano na ginagamit ng mga mag-aaral bilang gabay sapagsasagawa ng isang pananaliksik. Ito ay nagpapakita ng lohikal at sistematikongpagdulog ng mga mag-aaral upang maisagawa ang kanyang pananaliksik.Halimbawa:Mga mag-aaral ng Elizabeth Seton Taong 1975 hanggang 2005: Nasaan na sila ngayon?Bakit nahihbirapan ang mga mag-aaral na pumili ng isang suliranin ngpananaliksik?1. Kinukonsidera ng mga mag-aaral ang maraming suliranin sa pananaliksik.2. Ang kinakailangang mga datus ay mahirap makamit.3. Hindi lahat ng mga suliraning panlipunan ay nasusukat.4. Hindi alam ng mga mag-aaral ang isang ispesipikong suliranin.5. Hindi batid ng mga mag-aaral ang pagkukunan ng sanggunian at impormasyonsa isang suliraning pananaliksik.Ano ang mga maggaandang katangian ng isang mabuting pananaliksik?1. Ito’y dapat ispesipiko.2. Nasususkat3. may kinalaman sa isang praktikal na suliranin4. napapanahon
 5. 5. 5. nahuhubog ang isang katuturan ng isang kaisipan o konsepto6. nakalilikha o mas napabubuti ang isang gawang panukat o instrumentongpanukat sa pananaliksik sa pagkuha at pag-aaral sa mga datos7. kinakailangan ito’y naipapakita o naipahahayag sa isang relasyon sa pagitan ngisa o higit pang variable.Ano ang kailangang iwasan sa isang suliraning pananaliksik?- Mga suliraning may kinalaman sa moral na katanunganAng relasyon ba ng magulang ay nakaaapekto sa pagtatanghal ng mag-aaral sa klase?- Mga katanungang na walang pagsubok na pangkaisipanIlang mag-aaral na lalaki ang nakapagpatala sa paaralan?- Mga katanungang nasasagit ng “oo” o “ hindi” at tiyak na may kasagutanKayo ba ay tumatanggap ng may kapansanang mag-aaral sa inyong paaralan?- Mga katanungan na may kinalaman sa kababalaghan na imposibleng makalikom ngmga datus upang masagot ang katanunganNaniniwala ka ba sa multo?- Isang paghahambing sa isang kalagayan.Anu-ano ang mga nakamit ng mga pangulo ng Pilipinas sa kanilang panunungkulan?
 6. 6. Ano ang haypotesis sa isang pananaliksik?- ito ay isang suhestiyong kasagutan sa isang suliranin o pag-aaral- isang lohikal, isang makabuluhang paghihinuha, upang magbigay daan sa isangmatalinong pag-aanalisa sa isang suliranin Nang magamit upang ito’y mabigyan ngkasagutan. (Leedy)Ano ang tinatawag na variable?- Ito ay isang konsepto na nagpapakita ng isang kabuoan o bagay gaya ng:Kasarian, edad, katalinuhan, klima, nakamit, marka, edukasyon, kalagayang panlipunan- Isang símbolo na ang bilang o itinakda rito- Anumang bagay na maaaring mabago sa halaga o bilang batay sa kasidhian okaantasan (MsGuian)Ano ang pangkalahatang uri ng variable?1. Independent Variable- Ito ay may kakayahang magbago na nakaaapekto sa iba pang variable na tinukoy- Ito ay tiyak na masusukat, namamanipula o maaring mapili ng isang mananaliksikupang matukoyat makamit ang relasyon sa isang nasusuring pagbabago (Tuckman)
 7. 7. 2. Dependent Variable- Isang mahalagang aspeto na nasusuri o naoobserbahan at masusukat upangmatukoy ang epekto nito sa isang independent variable. (Tuckman)Halimbawa:Anong sistemang pampagtuturo ang nakaaapekto sa isang programang pangdalubhasaan opang-masteral?Independent Variable: sistemang pampagtuturoDependent variable: programang pangdalubhasaan o pang-masteralAng isang kasiyahan sa trabaho ay nakaaapekto sa kahusayan ng isang guro?Independent Variable: kasiyahan sa trabahoDependent Variable: kahusayan ng isang guro3. Interverning Variable
 8. 8. - Ito ay pagtanggap na kung saan makikita na sa parehong variable ang pagkaapektosa isang katangian. Ito ay maaaring makaapekto sa pagbaba o pagtaas ng isang kalagayanng independent variable tulad ng edad, kasarian, at edukasyon.Uri ng Pananaliksik1. Emperikal o mala-siyentipiko – Nangangailangan ng malalim na pagsusuri ng mgaibedensya at paktwal na datos. Ito’y nailalarawan, nasusukat, naihahambing at natutuosupang makita ang relasyon ng hypothesis sa panukalang tesis na isang trabahongsiyentipiko.2. Applied Research – Gumagamit ng sopistikasyon, sapagkat ito’y kalkulasyon atestatistika. Karaniwang ito’y bunga ng madaliang pagsaagawa ayon sa hinihinging panahon.Ang isang magaling na halimbawa nito’y sa panahon ng eleksyon. Gumagamit ito ngprediksyon na nagkakatototoo. Ginagawa rin ito sa benta ng kalakal sa ilalim ngadvertisement. Ang mabisang resulta nito ay depende sa serbey at sa napiling sampling.3. Pure Reseach – Ginagawa ito sa sariling kasiyahan ng isang tao upang maunawaanang isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Maaari naman itong gawin ayon sa hiligng mananaliksik.Mga Paraan ng PananaliksikA. Palararawan (Descriptive Method) – Ito’y idinesenyo para sa mananaliksik tungkol saisang kalagayan sa kasalukuyan. Ipinaliwanag ni Best (1963), ang palarawang pananaliksikay isang imbestigasyon na naglalarawan at nagbibigay-kahulugan tungkol sa isang bagay opaksa. Ito’y may kinalaman sa mga kundisyon ng mga ugnayang nagaganap, mga gawaingumiiral, mga paniniwala at prosesong nagganap, mga epektong nararamdaman o mgakalakarangt nilinang.Uri ng Paglalarawang Paraan
 9. 9. 1. Pag-aaral ng Kaso (Case Study) – ang paraang ito’y detalyadong pag-aaral tungkolsa isang tao o yunit sa loob ng sapat na panahon.2. Sarbey – Ang mga sarbey na pag-aaral ay ginagamit para sukatin ang umiiral napangyayari nang hindi nagtatanong kung bakit ganoon o ganito ang isang bagay, paksa opangyayari.Lawak ng Sarbey2.1. Sensus – isang sarbey na sumasaklaw sa buong target na populasyon.2.2. Sarbey – ilang bahagi lamang ng populasyon.3. Mga Pag-aaral na Debelopmental – sa paraang debelopmental, nagtatakda atkumukuha ng mapanghahawakang impormasyon tungkol sa pangkat ng mga tao sa loob ngmahabang panahon.Dawalang Teknik na Ginagamit sa Pagsasagawa ng Pananaliksik naDebelopmental3.1. Longitudinal p Mahabang Panahong Paraan – Sa paraan ito, pinag-aaral angparehong sampol ng mga kalahok sa loob ng mahabang panahon.3.2. Kros-Seksyunal na Paraan – (Cross-Sectional Method) Ito ay tungkol sa pag-aaralng mga kalahok na may iba’t ibang gulang at iba pang mga katangian sa parehongpanahon.4. Mga Pasubaybay na Pag-aaral (Follow-up Studies) – Ito ay ginagamit kung ibig namasubaybayan ang isang payak na kundisyon. Ang pasubaybay na pag-aaral ay kailangankung ibig tiytakin ang maaaring bunga ng isang pag-aaral.Halimbawa: Ibig tiyakin ng mananaliksik kung ang Pre-School Education ay nakabubuti samga bata sa mga asignaturang tulad ng wika, agham at matematika.5. Dokyumentaryong Pagsusuri (Documentary Analysis) Nangangailangan ngpagkalap ng impoirmasyon sa pammagitan ng pagsusuri ng mga nasusulat na record atmga dokumento upang malutas ang mga suliranin. Ang isa pang katawagan ng uri ngpalarawang pag-aaral ay pagsusuri ng nilalaman. (content analysis)
 10. 10. 6. Patakarang Pagsusuri (Trend Analysis) – Ito ay isang popular na paraan ngpalarawang pag-aaral na tinatawag din ng iba na feasability study. Ginagamit na datos sapag-aaral na ito ang mga kondisyong umiiral sa kasalukuyan.7. Mga Pag-uugnay na Pag-aaral (Correlational Studies) Ito ay isang palarawang pag-aaral na idinesenyo para alamin ang iba’t iang baryabol na magkakaugnay o may relasyonsa isa’t isa sa target na populasyon.B. Eksperimental na Paraan – Sinasabi ni Gay (1976) na ito lamang ang paraan ngpananaliksik na tunay na makasusubok sa palagay o hypothesis tungkol sa ugnayang sanhiat bunga.Idinagdag ni Ary at mga kasama (1972), na ang eksperimento ay kadalasangitinuturing na pinakasopistikadong pamaraan ng pananaliksik para subukin ang mgapalagay o hypothesis.Ibinigay ni Ary at iba pa ang mga katangian ng pamaraang ito:1. Ang malayang baryabol ay maaring mabago.2. Ang lahat ng iba pang baryabol maliban sa iba malayang baryabol ay walangpagbabago.3. Ang epekto ng manipulasyon ng malayang baryabol sa di malayang baryabol ayinoobserbahan o pinag-aaralan at sinusulat.Pamamaraan ng Pangongolekta ng DatosA. Pamamaraan Obserbasyon – Ito ay kinapapalooban ng obserbasyon ng mananaliksiksa sitwasyong pinag-aaralan. Sa ganitong pag-aaral, ang mannaliksik ay nakatugon satuwirang paglalarawan ng sitwasyong pinag-aaralan at ang pinakamabuting paraan paramakamit ang layuning ito ay ang pagmamasid.Apat na Elemento na Dapat sa Paggamit ng Obserbasyon Bilang Pamaraang Pangongolektang mga Datos
 11. 11. 1. Mga desisyon sa pagtiyak ng mga resulta at paka o obserbasyon mismo.2. Pagdedevelop ng gabay sa pagmamasid na siyang operasyonal na pahayag ngmananaliksik tungkol sa paksang dinisisyunang obserbahan at ang instumentong gagamitinsa pagtatala ng naobserbahang datos.3. Ang mga tagamasid, ang kanilang pagkakakilanlan, recruitment at pagsasanay.4. Interaksyon ng respondent at ng tagamasid na kinapapalooban ng mga desisyon kungalam o hindi ng respondent na siya ay inoobserbahan.Binanghay ni Fox (1969)ang mga sumusunod na hakbang sa pamaraang pagmamasid:1. Paglalahad ng suliranin at hypothesis ng imbestigasyon2. Pagpapaliwanag ng mga resulta at nilalaman ng obserbasyon3. Pagpili ng teknik para sa obserbasyon4. Recruitment ng mga tagamasid5. Pagdebelop ng patnubay sa pagmamasid6. Pagsasanay ng mga tagamasid para sa sapat na reability7. Disenyo ng plano ng pagkuha ng datos sa obserbasyon8. Pag-imbita sa paglahok ng piling sampol9. Implimentasyon ng plano ng pagkuha ng datos10. Paghahanda ng ulat
 12. 12. Mga Bahagi ng PananalisikBinubuo ng (5) limang kabanata ang isang pananaliksik at ito ay ang sumusunod:Kabanata I - Suliranin at Kaligiran NitoKabanata II – Mga Kaugnay na Literatura ng Pag-aaralKabanata III – Metodolohiya / PamamaraanKabanata IV – paglalahad at PagpapakahuluganKabanata V – Lagom, Konklusyon at RekomendasyonSuliranin at Kaligiran NitoBawat pananaliksik ay nagsisimula sa isang suliranin. Sa simula, ang suliranin na napiliay maaaring napakalawak. Kung sakali, ito ay kailangang gawing tiyak. Maaari rin na angpangkalahatang suliranin ay gawing maliliit at tiyak.Ang panimula ay dapat tumatalakay nang tuwiran sa suliraning pag-aaralan. Ang ilangmananaliksik ay nagsisimula sa bahaging ito sa pamamagitan ng paglalahad ng masaklawna mga kaisipan ideya. Sinisimulan ng ilan ang unang pangungusap ng panimula tulad ng
 13. 13. “Ang panglahing layunin ng pag-aaral ay _______________,” pagkatapos ay nagpapatuloysa paglalahad ng rasyunal ng pag-aaral. Ang bahaging ito ay maaaring magsama omaglahad ng ilang mga naunang pananaliksik ba maaaring magpalakas o magpatatag ngdahilan ng imbestigasyon.Gayunman, dapat na maging maingat nang sa gayon ang tunay na pagrerebyu ngliterature ay naisasagawa sa susunod na kabanata. Ang bahaging ito ay panimula ng naturalna natural na magbibigay-daan tungo sa paglalahad ng suliranin. Gayon pa man,isinasagawa ng ibanbg mananaliksik ang kaugnay na literature sa panimula. Sa ganitongkaso, ang kaugnay na literature ay hindi na hiwalay sa kabanata.Ang mga tanong ay higit na ginagamit kaysa ibang estilo ng paglalahad ng mga tiyakna suliranin, bagaman sa ilang mga tesis o disertasyon na nirebyu ng mananaliksik, angmga haypotesis o hinuha ay pumapalit sa mga tiyak na tanong. Ang ganitong pag-aayos aytinatanggap dahil sa realidad na ang tesis/disertasyon ay sumusubok sa hinuha. Gayunman,ang ibang mgha tesis ay naglalahad ng suliranin sa tipong pangkalahatan at tiyak na mgalayunin. Alin mang mga suliranin at ang mga hinuha ay nasusubok.Sa panimulang bahagi ng ulat sa pananaliksik, ang mahalagang kontribusyon ng mgapag-aaral ay dapat isaman. Ito ay sinusundan ng saklaw at mga limitasyon ng suliranin. Sapanimula rin, may talakay sa kahulugan ng mga terminolohiyang ginamit. Ang pangunahinglayunin sa pagsasama ng mga kahulugan ay para sa maunawaan ng mambabasa kungpaano ginamit ng mananaliksik ang mga terminolohiya sa kanyang pag-aaral.Sa Batayang Koseptwal naman, inilalahad ng mananaliksik ang mga ideya hinggil sapag-aaral na isinasagawa. Ipinaliliwanag din sa baahaging ito ang pagbuo ng sarilingpananaw ng mananaliksik tungkol sa isang problema. Pagkatapos mapag-aralan ng ilangteorya na may kaugnay sa isang pananaliksik, maaaring bumuo ng isang konseptwal nabalangkas na tinuturing na pangunahingb tema, pokus o layon sa pag-aaral o pananaliksik.Nagiging panuntunan ito sa paggawa ng alinmang pag-aaral.Mga Kaugnay na Literatura
 14. 14. Ang bahaging ito ay nagpapakita ng antas at malawak na kaalaman ng mananaliksik.Ang mahusay na mananaliksik ay nakapaglalahad nang sapat na kaligiran para sa suliranin,sa magkakaugnay, makatotohanan at makabuluhang pahayag. Inaasahan na may ugnayanang panimulang bahagi at ang kaugnay na literature.Karamihan sa mga sumusulat ng tesis/disertasyon ay hindi gaanong nahihirapan sapagsulat ng kaugnay na literature, dahil sa masistemang paraan ng paghahanap o pagsulatnito. Ang mga sumusulat ng tesis/disertasyon ay gumagamit ng iba’t ibang sistema ngorganisasyon. Ang iba ay gumagamit ngdichotomy (o magkahiwalay) na banyaga at local naliterature. Gayundin, pinaghihiwalay ng ibang pang literature sa konseptwal at pananaliksik.May ilan na isinulat ang kaugnay na literature sa pamamagitan ng tuwirang pagtalakay ngmga pagkakatulad-tulad at pagkakaiba-iba ng mga nakaraang pag-aaral.Metodolohiya/PamamaraanNaglalaman ang kabanatang ito ng mga pamamaraan na gagamitin sa pagkuha ngmga datos, instrumentasyon at pagsususri sa piniling paksa sa suliraning pananaliksikMaaaring gamiting pamaraan sa pagkalap ng mga datos o materyales sa pananaliksikanginternet interbyu, library at iba pa.Sinusulat ng mananaliksik ang ginamit na pamaraan tulad ng kung ang pag-aaral aypalarawan, pangkasaysayan o eksperimento. Dito ipinaliliwanag kung bakit ang pamaraangiyon ang ginamit. Gayunpaman, sa ilang okasyon, higit pa sa isang pamaraan angginagamit. Ang sumusunod na seksyon ay tumatalakay sa mag baryabol na binigyangkonsiderasyon kasama na ang uri ng lebel ng bawat isa. Ito ay sinusundan ng target napopulasyon at ang sampling. An g target na populasyon ay dapat ilahad nang malinaw. Anginstrumentong ginamit sa pagkuha ng mga datos ay ang sumusunod na dapat bigyan ngpokus sa presentasyon. Ang mga tiyak na hakbang sa pagbabalideyt ng instrumento aydapat na ilahad, ang mga instrumentong nakahanda na ay dapat talakayin ayon sa mga
 15. 15. isinasagawang pagsubok sa baliditi at reliyyabiliti. Makatutulong din kung isasama angparaan ng pag-administer ng pagsusulat. Ang kasunod na inilahad ay ang disenyongistatsitikal at ang pagsusumang ginamit sa mga datos na nakuha. Ang dahilan sa pagpili ngistatistika ay dapat banggitin sa bahaging ito.Paglalahad at Pgpapakahulugan ng mga DatosAng bahaging ito ng ulat sa pananaliksik ay naglalahad ng mga resulta at mgapagtalakay. Inaasahan na talakayin ang dahilan ng mga resulta. Ito rin ang bahagi na dapatihambing ang nakuhang resulta sa mga resultang nakuha ng mga naunnag pananaliksik. Sakasong ito, ang mga kasalukuyang resul;ta ay maaaring kinumpirma/magpatotoo otumaliwas sa resulta ng mga naunang pag-aaral,Ang mga talahanaya, grap at iba pang mga kagamitang grapik ay nakatutulong sakalinawan ng presentasyon. Kailangan lamang ang pag-iingat nang sa gayon angpagkakasunud-sunod ang mga grapik sa pagtalakay. Kung ang mga talahanayan ay maikli,maaaring isama na laamng ang mga ito sa teksto.Lagom, Konklusyon RekomendasyonAng lagom – ay nagsasama-sama ng mga pangunahin at mahahalagang natuklasan sapag-aaral. Dapat na maging maingat sa bahaging ito. Hindi dapat isama ang kahit anolamang.Ang konklusyon ay halaw sa buod ng mga kinalabasan at ito ay inaangkop sa mgatanong na inimbestigahan.
 16. 16. Sa rekomendasyon naman inilalahad ang mga mungkahing maaaring makatulong sainiharap ng mananaliksik upang maging kapaki-pakinabang ang isinasagaswang pag-aaral.Lagom Konklusyon Rekomendasyon Mga payak napagpapahayagang gamitintungkol salayunin ng pag-aaral, mgakalahok orespondent,panahon ngpag-aaral,paraan ngpananaliksikinstrumento atdisenyongginamit. Kailangangangkop angibibigay na sagotsa mga inilahadna tiyak na mgatanong Kailangangmakita sakonklusyon angmga natutuhangpatotoo sa pag-aaral Kailangang ilahadito sa isang maiklingunit tiyak napaglalahad ngmgakinakailangangimpormasyon Kailangangipahayag sa isangdaang (100%) ngpagkamakatotohanan atkawastuhan Kailangangkaugnaylamang ngtinatalakay sapagsisiyasat Kailangangmagkaroon ngmodeloparaangpraktikal atkapani-paniwala Kailangangnakatuon satao, maykakayahangmaisagawa anginirekomenda Dapat naisaalang-alangangpagsisiyasatangrekomendasyonB. Paraang Pagtatanong
 17. 17. Pinakaangkop ang pagtatanong kung layunin ay humanap ng impormasyon sapanlabas na antas. Pili at maayos na pagkakasulat ng mga tanong ang kumakatawan sapinakamahusay at epektibong paraan ng pagkuha ng datos.Mga Katanian ng Epektibong Tanong1. Dapat na maging malinaw ang lenggwaheng gagamitin.2. Ang nilalaman o paksa ng tanong gayundin ang panahon ay dapat na tiyak. Madalas nahindi alam ng respondent kung paano sasagutin ang tanong dahil sa ang nilalaman ay hindigaanong tiyak, gayundin ang tinukoy na panahon.3. Ang tanong ay dapat nagpapakita ng isang layunin.4. Dapat na malaya ang tanong sa anumang palagay.5. Ang tanong ay dapat na bukas sa mungkahi.6. Ang tanong ay dapat na may kabuuang linggwistik at konsisteng gramatikal.Mga Paraan at Kasang kapan Para sa Pagtatanong1. Ang Pananaliksik na Pakikipanayam – ito ay maisasagawa kung posible anginteraksyong personal. Ang pananaliksik na pamamaraan ay kinapapalooban ngpangonglokta ng mga datos sa pamammagitan ng tuwirang pasalitang interaksyon ngkumakapanayan at kinakapanayam.Dalawang Uri ng Pananaliksik na Pakikipanayama. Balangkas na Pakikipanayan – ang mga tanong ay nakalahad ng tiyak sapermanenteng listahan at ang interbyuwer ay nagtatanong nang walang labis at walangkulang ayon a pagkakasunud-sunod sa listahan.b. Di-binalangkas na Pakikipanayan – Ang kumakapanayan ay may listahan ng mgatanong, hindi niya kailangang sundin ang pagkakasunud-sunod nito.
 18. 18. 2. Ang kwestyoner/Talatanungan – kung hindi posible ang personal napakikipagtanungan, sinusulat ng mananaliksik sa papel ang mga tanong at pinasasagutanito sa mga respondent.3. Ang Tseklist – binabalangkas na instrumento para sa pagtatanong4. Ang Critical Incident Technique – nagpapahintulot sa respondent na pimili ng mgapangyayari na mahalaga o kritikal sa kanya.Mga Hakbang sa Paraang Pagtatanong1. Pagtiyak na ang pamaraang patanong ay angkop sa suliranin.2. Pagkilala sa lawak ng paksa sa pagtatanong.3. Pagkilala sa buong lawak ng mga tiyak na mga katanungan na maaaring itanong.4. Paunang klasipikasyon ng posibleng mga tanong na maaaring sabihing kritikal o hindikritikal sa pananaliksik.5. Pagkilala sa mga kailangan sa suliranin ng mananaliksik para sa interaksyon ngmananaliksik at respondent.6. Pagkilala sa mga limitasyon ng pakikitungo sa respondent.7. Pagpili ng interaksyon ng mananaliksik sa respondent.8. Pagpapasya sa mga uri ng mga tanong na gagamitin at ang porma ng mga sagot.9. Pagpili ng teknik o paraan ng pagtatanong.10. Pagdedebelop ng instrumento para sa pagtatanong.11. Mga panimulang pag-aaral para matiyak ang katangian ng instrumento.12. Implementasyon ng plano sa pagkuha ng datos.13. Implementasyon ng plano sa pagsusuri ng datos.14. Paghahanda ng ulat ng pananaliksik.
 19. 19. Mga Hakbang sa Paggawa ng Sulirang PaananaliksikMasalimuot ang paggawa ng isang sulating pananaliksik. Bunga ito ng pagbata sa initna dulot ng pakikipambuno sa mga libro ay laybrari, pagpupudpod sa utak kung paanogagawin o sisimulan, paghahati-hati sa panahon upang mabahaginan ng sapat na oras sadami ng iba pang pinagagawa.Ang mga sumusunod ang iba’t ibang hakbang na dapat sundin:a. pagpili ng paksab. pagpapahayag ng layuninc. paggawa ng tentatibong balangkasd. paghahanda ng bibliograpiyae. pangangalap ng datosf. pagpapahalaga sa mga nakalap na datosg. paggawa ng pangwakas na balangkash. pagsulat ng buradori. pagrerebisaj. aktuwal na pagsulat ng pangwakas na papel
 20. 20. Ang Pagpili ng PaksaMga Panuntuan sa Pagpili ng Paksa1. Maaaring ibigay ng guro ang saklaw ng paksang gagawan ng sulating pananaliksik.2. Maaring sa inters ng estudyante ang paksang gagawan ng pananaliksik3. Hindi dapat masaklaw upang kayang gampanan sa loob ng limitadong panahongnakatakda para sa naturang pananaliksik.4. Siguraduhing may mapagkukunan ng sapat na materyales5. Ang lubhang teknikal na paksa ay dapat iwasan sapagkat maaaring may kahirapanggagapin ang mga termino at hindi na angkop para sa panimulang pananaliksik.6. Kailangang napapanahonPinagmulan ng SuliraninMay mga suliraning madaling malulutas subalit ang ibang suliranin ay masalimuot atnangangailangan ng plano o hakbang na kinasasangkutan ng lugar at tao.Kasama rin sa pinagmulan ng suliranin para sa pnanaliksik ang mga mambabasa samga aklat at iba pang mga sanggunian tulad ng mga dyaryo, magasin at dyornal.Katangian ng Isang Mahusay na Suliranin1. Mahalaga na may interes ka dito.2. Kailangan ay may kapaki-pakinabang na halaga ito sa iyo, sa iyong paaralan okomunidad.3. Dapat ay hindi pa ito lubhang nasasaliksik.4. Ito ay dapat nagtataglay ng bagong kaisipan.5. Kailangan ay saklaw ito ng iyong karanasan.
 21. 21. 6. Dapat na maging libre ito sa legal o moral na balakid.Mga Halimbawa ng Suliranin o PaksaMga Pamagat ng Isang Sulating Pananaliksik1. Isang Pag-aaral sa Paggamit ng Wikang Bernakular ng mga Mag-aaral sa Ikatlong Taonsa Mataas na Paaralang Las Pinas.2. Isang Worktext sa Pagtuturo ng mga Kasanayang Pangwika sa Sining ng KomunikasyonPara sa mga mag-aaral ng Ama Computer College, Sangay ng Makati3. Isang Pag-aaral sa Kasanayan ng Paggamit ng Wika ng mga Mag-aaral sa mga SulatingFilipino ng Ikaapat na Taon sa Mataas na Paaralang Makati.4. Isang Pagsusuri sa Pag-aaral sa Kasanayang ng Pagsusuri ng Mga Mag-aral sa Ikaapatna Taon ng Perpetual University sa Paggamit ng mga Teoryang Pampanitikan sa mgaakdang Filipino.Ang Pagpapahayagn ng LayuninMatapos matiyak ang paksa o suliranin na nais saliksikin, kailangang makagawa ngisang paunag pahayag ng layunin ng papel. Dapat na suriing mabuti ang bawat salita upangmatiyak ang kahulugan. Kahit sa bahagi pa lang na ito ay kailangan nang mabigyang-katuturan ang mga termino. Kapag naisakatupatan na ito ay handa nang pumunta sa silid-aklatan upang magsimula nang magsaliksik.Paggawa ng Tentatibong BalangkasAng pagbabalangkas ay ang sistema ng isang maayos na paghahati-hati muna ng mgakaisipan ayon sa tataluntuning lohikal na pagkakasunud-sunod bago ganapin ang paunladna pagsusulat. Ito ang pinakakalansay ng sulatin na nagsisilbing hulmahan ng kalalabasang
 22. 22. porma ng isang katha. Ito ay nagsisilbing gabay ding humahaya sa isang ganap namatalinong paghakbang ng bawat puntong tatalakayin o ilalahad.Mga Porma ng Balangkas:Balangkas na may animang antasI.A.1.a.1).a).b).2).b.2.B.II.Balangkas na may tatluhang antasI.A.B.
 23. 23. 1.2.II.A.B.1.2.III.Balangkas ng Bilang1.1.1.1.2.2.2.1.2.2.3.Sa alinmang sulatin – paglalahad, komposisyon, pananaliksik, atb. – karaniwan nangang balangkas ay naglalaman ng mga bagay na sumusunod, at ang mga ito ay nagpapakitana rin sa mga bahaging dapat tuntunin sa pagsulat:Pamagat ( Paksa ng Sulating Pananaliksik)1. Introduksyon/Panimula1.1. Ang Layunin ng Pananaliksik
 24. 24. 1.2. Ang Kahalagayah ng Paksa o ng inyong isinusulat o sinulat1.3. Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Paksa2. Katawan ng Sulating Nauukolo Mismo sa mga Bagay-Bagay na Napag-alaman Tungkol saPaksa (Related Literature)2.1. Unang Puntong Dapat Talakayin2.2. Pangalawang Punto2.3. Pangatlong Punto3. Pamamaraan3.1. Eksperementasyon3.2. Ilustrasyon o Larawan4. Pangwakas4.1. Konklusyon4.2. Rekomendasyoni. Talaan ng Saggunian/Bibliograpiyaii. Apendiseiii. Glosaryoiv. Dahon ng PasaalamatPamamaraan
 25. 25. Kung kayo’y may ideya sa inyong layunin at kahalagahan ng pag-aaral ng inyonggawain, may direksyon na kayo sa inyong sinusulat. Ang pamamaraan sa pagkuha ngimpormasyon ay ang sumusunod:1. Sa pagkuha ng imprenta o di naimprentang mga aklat, magasin, journal o microfilm,kailangang angkop sa gagawing pananaliksik. makukuha ito sa mga aklat ng inyongpaaralan o pambansang aklatan.1.1. sa pagkuha ng mga bagay-bagay na dapat isaalang-alang sa pagkuha ng mga tala:a. gumamit ng ”5x8” (maaari ring ”4x6”, depende sa instruksyon ng guro) na indekskards. mas mabuti ang indeks kard kaysa sa ordinaryong papel dahil mas matibay ito atmas madaling ayusin.b. kailangang isang ideya lamang ang isusulat sa bawat kard. Kung kukulangin angisang kard ay maaaring gumamit ng iba pang kard. Maski maigsi ang naisulat sa isang karday huwang magtangkang sumulat ng bagong idea sa karagdagang kard na ito.c. maging maingat sa pagbubuod ng sinabi ng isang awtor. Kailngan di mawawala angtunay na kahulugan. Maaari ring kopyahing eksakto sa kung paano ang pagkakasulat atsaka na lamang desisyunan kung anu-ano ang nais talagang sipiin nag buong buo.d. Palagom kung ang impormasyon ay sobrang haba para kopyahin nang buong-buoang teksto. Ito ay hindi binabantasan ng panipi ( ”... ”), lamang, tungkulin ng mananaliksikna kilalanin ang pinagkunang aklat sa pamamagitan ng pamagat ng Aklat (Pook naPinaglathaaan: Tagapamahala, Taon ng Pagkakalathala), pahina (p) o mga pahina (mp/pp)Tatlong Paraan ng Pagkuha ng Tala
 26. 26. 1. Pagbubuod (Summarizing) Isinusulat ang tala sa sariling pananalita nang hindinababawasan ang orihinal pagkat naroon doin ang pangunahing ideya at mga detalyengsumusuporta dito.2. Paghahawig (Paraphrasing) – malayang ipinahahayag ang mga tala batay sa paliwanagsa orihinal. Sa ganitong paraan, napipilitang mag-isip at umunawang mabuti sa kabuuangideya ang kumukuha ng tala na hindi nangyayari kapag kinokopya lamang ang mga tala sapinagkukunan.3. Tuwirang sipi (Quotingt) – kumpletong kinokopya ang salitang pangungusap mula sasanggunian at ikinukulong sa panipi,Halimbawa ng notkardKahulugan ngDemokrasyaAyon kay Charles E. Merriam: ”angdemokrasya ay hindi lamang mga tinipong pormulao plano ng pagsasaayos kundiisang buong kaisipan at pagkilos tungo sa kapakanan atnasanakararami.”Nangangahulugan na ang kapakanan ayhindi lamang ang mga pulitikal na gawain.Sumasaklaw din ito nang malawakan samga materyal na layunin at ispiritwal na kaisipantulad ng pagtataas ng batayanng pamumuhay, pagpapayaman ng katauhan, pakikinabangng lahat sa kinikita ngpamahalaan na nagpapataas sa ekonimoia at sosyal na paggawa sabuong komunidadnang hindi nabibinbin.StenePublicAdministrationpp.25-26.Feminsimo(Paksa)“Bilang parusa sa mgababaeng ayaw tumigil sa kadaldalan… sa bawat paggalaw ngdila nito, natatanggalang buhok sa kanyang mukha hanggang sa tuluyan nang malagas anglahat ng mga itoat matambad ang kanilang mga dibdib.”
 27. 27. Loline M. Antillon at Rachel L. San Miguel, SANDUGOPanitikn ng KapuluangPilipinas(Quezon City: Haggai Publication, 1987), p.20Halimbawa ng palagomSimbolismo(Paksa)Ayon sa paningin ni Northrope Frye, ang taglagas ay kaalinsabay ngkatandaan; angtaglamig; kamatayan; ang tagsibol, pagkabuhay na muli; at angtag-init, buhay, pagyabongo dili kaya’y pamumunga. Kaugnay ng panahon, ang mgabahagi ng isang buong araw aymay sinasagisag ding kahulugan: ang umaga,halimbawa, ay kaalinsabay ng pagsilang okabataan; ang katanghaliang tapat,kasibulan; at ang gabi, katandaan o pagpanaw; kayanga, ang palasak nakasabihang “nasa papalubog na ang araw sa buhay.”Nortrope Frye, “The Archetypes ofLiterature” inModern LiteraryCritism,Edited by IsaganiCruz (Manila: De La Salle University Press,1984), mp.404-40172. Pakikipanayam sa tao – sa mga dalubhasa o sa mga sumusulat sa larangan ng inyongpananaliksik. Ito’y pakikipag-usap sa taong pinagmulan ng datos.3. Sa mga establisyemento o mga pagawaan – pagkuha ng impormasyon sa mismong mgagumagawa sa pabrika. Ibabatay ang impormasyon ayon sa inyong nalalamang operasyonng paggawa.4. Sarbey – pagkuha ng larawan ng kaalaman, kabatiran, asal, ikinikilos ng isang takdangpook sa pamamagitan ng matematika at pagsusuring estatistika. Ito’y galing sa mga sagotng na pinakasimple o napiling populasyon, sa pamamagitan ngt pagtatanong opakikipanayam. Ang ganitong pamamaraan ay karaniwang ginagamit sa higit na masusingpamamaraan ng pananaliksik.Paggawa ng Talasanggunian o Bibliograpiya
 28. 28. Ang talasanggunian o bibliograpia ay isinusulat sa papel paalpabeto. Narito ang ilang paraankung paano isusulat ang talasanggunian.1. LibroAng dapat isaalang-alang ay ang pangalan ng awtor, pamagat ng akda at mga talatungkol sa pagkakalimbag o publikasyona. nauuna ang paelyido na sinusundan ng kuwit at nahuhuli ang unang pangalang omga pangalang na sinusundan ng tuldok.Fluid, Madil W. Level. Plymouth: Macdonal and Evans, Limited. 1993b. Kung dalawang tao ang may-akda: ang unang awtor ay sumusunod sa tuntunin a atang ikalawang awtor ay mauuna ang unang pangala bago ang apelyide at sinusundan dinng tuldok.Downey, Glen L. at Gerald W. Smith B., Advanced Dynamics for Engineers,Pennsylvania:International Textbook Company. 1920c. kung sa mahigit sa dalawa ang akda ng libro, sundin ang tuntunin a at dadagdagan ng etal.Piits G. et al. Techinique in Engineering Design. London: The Butterworth, 1973d. Magasin – isinusulat ang pangalan ng artikulo sa loob ng panaklong. Ang pangalan ngmagasin at sinsalungguhitan.Lyn, Applegate E. (Me, BRAINS SEPARATION PROCESSOR) ChemicalEngineering, International News:McGraw Hill Publication, June 11, 1984e. Artikulo – sinusunod ang tuntunin sa pagsulat ng awtor sa libro. Gawing malaki angunang letra ng mga mahahalagang salita at lagyan ng tuldok. Lagyan din ng dobleng panipi
 29. 29. ang unahan at dulo ng buong pamagat. Sundin ang pagpapalaking letra sa pamagat ngartikulo. Salungguhitan ang buong pangalan o italisado. Ang bilang ng bolyum, petsa atbilang ng pahina.PagtatalababaDalawang Uri ng Talababa1. Talababang Kumikilala – nagsasaad ng pangalan ng pinagkunan at lahatkatungkulang di-dapat ipagwalang-bahala ng isang nananaliksik. Nagsasaad ito ng pangalanng pinagkunan at lahat ng mga mahahalagang dapat banggitin dito. Kung libro ay ilalagayang pamagat ng libro, lugar ng palimbagan, ang palimbagan, petsa at pahina. Kungperyodikoal ay kailangan ang pangalan ng sumulat, pamagat ng akda, pangalan ngperyodikal, bolyum, petsa at pahina.2. Talababang Nagbibigay-kahulugan – talababang nagpapaliwanag tungkol saisang bahagi ng papel. Dito nakapagdadagdag ng sariling opinyon ang sumulat.Ang pagpapabaya na gumagamit na talababang kumikilala ay maaaring magbunga ng isangkasalanan – ang panghuhuwad o plagarism. Ito ay pag-aangkin sa kaisipan o ideya ng iba.Kailangang killaanin ang may-ari ng isang kaisipan bilang pagssakatuparan sa isang tunayna pananaliksik.Mga Daglat ng Ginagamit sa Pagtatalababablg. bilangbol. bolyumcf. confer, ihambinget al. et alili, at iba apng manunulat o taoibid. ibidem (in the same place), sa parehong akda na kagyat na kasunod.
 30. 30. kab. kabanataloc cit. loco citato (in the place cited), sa parahong pinagkuna na may namamagitang ibapang pinagkukunan. Ang apelyido lamang ng awtor ang ilalagay.op cit. opera citato ( in the work cited) sa parehong pinagkukunan na maynamamagitang iba pang pinagkukunan pero iba ang pahina. Ang apelyido lamang ng awtorang ilalagay at ang bilang ng pahina.p. mp o pp pahina o mga pahinasal. salin[sic] ayon sa orihinal, may napansing kamalian ang sumusulat ngunit hindi iwawasto.Walang tuldok.w.p. walang petsaw.l. walang lugar na ibinigayser seryeMS manuskritopassim sito at doon sa buong aklatTiyak na Pagahahlimbawa ng Talababa1Teodoro Agoncillo at Milagros Guerrero, History of the Filipino People(Quezon City:R.P. Garcia Publishing House Co., 1970), p 682Ibid.3Ibid., p 864. Gemma N. Almendral, “The Reformists of the February Revolution”, Diliman Review,bol. 34, blg 2, 1986, p. 75Isabel dela Toree, “Secret Base in Bukidnon”,Manila Standard, Enero 13, 1989, p.36Ibid
 31. 31. 7Almendral, loc cit.Sanggunian:Wikang Filipino Retorika at Sulating Pananaliksik. Ligaya Tiamson – Rubin et al pp. 176-194Sining ng Komunikasyon. Magdalena O. Jocson et al pp. 156-190Filipino Pangkolehiyo. Arrogante pp. 175-190Gamiting Filipino Pagbasa at Komposisyon. Kagawaran ng Filipino Dalubhasaang Normal ngPilipinas pp. 227-238

×