Өгөгдлийн сан - Database /Microsoft Office Access2007/

Altansukh Mainbayar
Altansukh Mainbayar-- à Altansukh Mainbayar
Өгөгдлийн сан
гарын авлага
МУИС М.Алтансүх ©2011
Microsoft® Office
Access™ 2007
Access програмын тухай
Database гэж юу вэ?
Query гэж юу вэ?
Form гэж юу вэ?
Report гэж юу вэ?
Microsoft
®
Office
Access™ 2007
М.Алтансүх Office Access™ 2007 2
MICROSOFT ACCESS програм нь мэдээ
мэдээллийн сан үүсгэж, боловсруулах,
сан дотороо хялбар хайлт хийх
зориулалттай MICROSOFT OFFICE -ын
багц програмуудын нэг юм.
1992 Access 1.0
1993 Access 1.1
1994 Access 2.0
1995 Access 95
1997 Access 97
2000 Access 2000
2001 Access XP o 2002
2003 Access 2003
2007 Access 2007
2010 Access 2010
М.Алтансүх Office Access™ 2007 3
DATABASE гэж юу вэ?
Мэдээллийн технологийн нэгэн чухал ойлголт бол
өгөгдлийн сан (database) юм.
Хэрэглэгч нь өгөгдлийн сантай ( Өгөгдлийн сан удирдах
систем – DataBase Management System)-ийн тусламжтайгаар
харьцана.
DBMS-үүд: Database, Interbase, Microsoft Access, Microsoft SQL
Server (derived from Sybase), MySQL, Oracle Corporation , Paradox
(database), Sybase, Visual FoxPro
М.Алтансүх Office Access™ 2007
Microsoft Access харилцах цонх нээгдэх бөгөөд
үүнээс Blank Database командыг сонгоно.
Blank Database командыг сонгоход хажуу тал нь
Blank Database харилцох цонх нээгдэнэ.
ACCESS програм дээр
Database-ийг шинээр
үүсгэх
М.Алтансүх Office Access™ 2007 5
Open товчийг дарж database хадгалах байрлал хавтасын замыг
зааж өгнө.
File name нүдэнд шинээр үүсгэх мэдээний сангийн нэрийг
өгөх ба хавтасны байрлалыг зааж өгөөд Create товчийг дарна.
ACCESS програм дээр
Database-ийг шинээр
үүсгэх
М.Алтансүх Office Access™ 2007 6
Шинээр хүснэгт нэмэхэд DATASHEET-VIEW-DESIGN VIEW
командыг сонгоно.
DESIGN VIEW командыг сонгоход хүснэгтийг хадгалах харилцох
цонх нээгдэх болно.
М.Алтансүх Office Access™ 2007
ACCESS програм дээр
Database-ийг шинээр
үүсгэх
7
Тус цонхонд шинээр үүсгэх хүснэгтэнд хамаарах бүх талбарыг тодорхойлж өгнө.
Талбарын нэр, талбар дахь мэдээний төрөл зэрэг үндсэн тодорхойлолтыг зааж
өгөхөөс гадна шаардлагатай нэмэлт шинж чанаруудыг хүснэгтийн талбар бүрт
тодорхойлж өгдөг.
DESIGN VIEW
сонголт хийхэд Table
буюу хадгалсан нэртэй
цонх гарч ирнэ.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 8
ner гэсэн талбарт text
төрлийг авсан ба нэмэлт
шинж чанарын хэсэг
FIELD PROPERTIES-д
тодорхойлж өгнө.
 Мэдээний нэг төрлийн элементийг хадгалах талбарын нэрийг заадаг.
 Талбарын нэрийг өөрт ойлгомжтой байдлаар, юуг илэрхийлж байгаагаас нь
хамааруулан агуулгынх нь хувьд товчлон дураараа өгч болно.
 Талбарын нэрийг заавал крилл үсгээр тодорхойлох шаардлагагүй. Талбаруудад
ижил нэр зааж өгч болохгүй.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 9
Access програм дээр
талбарын өгөгдлийн хэд
хэдэн төрөл байна.
Хэрвээ тоогоор илэрхийлэгдсэн боловч тэдгээр дээр арифметик үйлдэл хэзээ
ч хийгдэхгүй мэдээллийн төрлийг TEXT төрлөөр зааж өгөх нь зүйтэй.
Жишээ нь: оюутны код, регистр дугаар
М.Алтансүх Office Access™ 2007 10
Өгөгдлийн
төрөл
Авах утга
Санах ойд эзлэх
хэмжээ
Text Нэг мөр тэмдэгтээс тогтох тэмдэгт мөрийг заах 255 хүртэлх
байт
Memo 64000-аас хэтрэхгүй үсэг, тоо, тусгай тэмдэгтээс
тогтох их хэмжээний текст төрөл
64000 хүртэлх
байт
Number Тоон өгөгдөл 1,2,3 эсвэл 8
байт
Date/Time Он, сар, өдөр, цаг зэрэг мэдээ оруулах төрлийг
заах
8 байт
Currency мөнгөн төрлийн өгөгдөл 8 байт
AutoNumber Автомат дугаарлалт 4 байт
Yes/No “үнэн” эсвэл “худал” гэсэн утгаар илэрхийлэгдэх
булийн төрөл
1байт
OLE object график, дүрс, дуу зэрэг гадаад объектийг заах
төрөл
1 гега байт
М.Алтансүх Office Access™ 2007 11
Хэрэглэгчид зориулж талбарт
хадгалах мэдээний тухай
дэлгэрэнгүй тайлбарыг өгч
болно.
TABLE -д орох бүх талбаруудыг тодорхойлсны дараа талбаруудтай
холбоотой нэмэлт шинж чанар буюу төлөвүүдийг тодорхойлож өгнө.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 12
1. Text
талбарын хувьд тухайн
талбарт дээд тал нь
хичнээн тэмдэгт орохыг
зааж өгнө.
М.Алтансүх Office Access™ 2007
Tалбарын хэмжээ,
хязгаарыг тодорхойлно.
Энэ төлөв нь Text болон
Number төрлийн талбарт
хамаарна.
13
Tалбарын хэмжээ,
хязгаарыг тодорхойлно.
Энэ төлөв нь Text болон
Number төрлийн талбарт
хамаарна.
2. Number
талбарын хувьд дараах
хэлбэрүүдийн аль
тохиормжтойг сонгоно.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 14
Хэмжээ
Бутархай
орны хэмжээ
Авах утгын хязгаар Санах ойд
эзлэх байтХамгийн бага Хамгийн их
DOUBLE 15 -1.797.10308 1.797.10308 8
SINGLE 7 -3.4.1038 3.4.1038 4
LONG INTEGER - -2,147,483,648 2,147,483,647 2
INTEGER - -32,768 32,767 2
BYTES - 0 255 1
CURRENCY 4 -922,337,203,685,
477.5808
922,337,203,685,
477.5808
4
М.Алтансүх Office Access™ 2007 15
Tалбарт орсон утгуудын
харагдах хэлбэрийг
тодорхойлно.
М.Алтансүх Office Access™ 2007
Энд ямар төрлийн талбарыг сонгосноос
шалтгаалан өөр өөр байна.
16
GENERAL
NUMBER
Утгыг гараас оруулсан хэлбэрээр харуулна.
CURRENCY Тооны өмнө мөнгөн тэмдэгт авч харуулна.
FIXED Тоог заасан бутархай оронтойгоор үзүүлнэ.
STANDARD Тоог мянгат мянгатаар тусгаарлаж, бутархай орныг 2 цифрээр үзүүлнэ.
PERCENT Тоог зуугаар үржиж, хувьд шилжүүлж харуулна.
SCIENTIFIC Тоог аравтын зэрэгт хэлбэрээр
NUMBER, AUTONUMBER,
CURRENCY – төрлийн
талбарын хувьд дараах
хэлбэртэй байна.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 17
DATE/TIME – төрлийн
талбарын хувьд дараах
хэлбэртэй байна.
YES/NO -төрлийн талбарын хувьд TRUE/FALSE, YES/NO эсвэл ON/OFF байна.
DECIMAL – Тоон ба мөнгөн төрлийн өгөгдлийн утгын бутархай оронд авах
цифрийн тоог заана. Бүхэл тооны хувьд бутархай нь тэг утгатай байна. Харин
бодит тооны хувьд бутархайн орны цифрийн тоог DOUBLE үед 15-аас, SINGLE
үед 7-гоос хэтрэхгүй утгаар заана.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 18
Талбарын утгыг гараас ямар
хэлбэртэй оруулахыг
тодорхойлно.
Мэдээлийн сан удирдах систем нь зөвшөөрөхгүй хаадаг, иймээс тус тодорхойлолт нь
талбарт алдаатай утга орохоос сэргийлэх зориулалттай.
Оруулах маскийг текст төрлийн мэдээний хувьд ихэвчлэн тогтмол урттай утга авах
талбарт заадаг.
Үсгэн эсвэл цифрэн тэмдэгтийн маскуудыг “Зайлшгүй оруулна” эсвэл “Зайлшгүй
оруулах шаардлагагүй” гэж ялгаж өөр өөрөөр заадаг.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 19
Маск Тайлбар
0 Цифр (0-9), тооны зарим (+, -) тэмдэг байж болно. Зайлшгүй оруулах.
9 Цифр (0-9), тэмдэгт оруулаагүй байрлалд зай авна. Зайлшгүй оруулахгүй.
# Цифр (0-9), тэмдэгт оруулаагүй байрлалд зай авна. Зайлшгүй оруулахгүй.
L Үсэг (A-z) оруулах. Зайлшгүй оруулна.
? Үсэг (A-z), тэмдэгт ороогүй байрлалд зай авах. Зайлшгүй оруулахгүй.
A Цифр (0-9) болон Үсэг (A-z) оруулах. Зайлшгүй оруулна.
a Цифр (0-9) болон Үсэг (A-z) оруулах. Зайлшгүй оруулахгүй.
& Дурын тэмдэгт болон зай авах. Зайлшгүй оруулна.
C Дурын тэмдэгт болон зай авах. Зайлшгүй оруулахгүй.
.,:;-/() Бутархай орон, мянгат, огно, цагийг тусгаарлагч, болон бусад тусгаарлагчид
> Энэ тэмдэгээс хойш бичигдэх бүх үсгүүд том үсэг рүү шилжинэ.
< Энэ тэмдэгээс хойш бичигдэх бүх үсгүүд жижиг үсэг рүү шилжинэ.
! Зайлшгүй оруулахгүй гэсэн масктай тэмдэгтүүдийг баруунаас зүүн тал руу хоосон зайг
шахна.
 Энэ тэмдэгийн ард бичигдсэн тэмдэгт байнга бичигдэж үзэгдэх болно.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 20
Caption - Нүдэнд идэвхитэй
байгаа талбарын гарчгийг буюу
хүснэгтийн толгойд бичигдэх
үгийг өгнө.
Ж.н: ‘oyutnii ner’ гэсэн нэртэй
талбарын CAPTION нь
“оюутны нэр ” гэж бичиж өгнө.
TABLE-бичлэг оруулах үед талбарын гарчиг
буюу хүснэгтийн толгойд Caption-бичсэн
текст гардаг.
Хэрэв нүдийг хоосон орхивол талбарын нэр
хүснэгтийн толгойд гарна.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 21
Тухайн нэг талбарын утгуудын
дийлэнх хувь нь тогтмол нэг
утга авч байх тохиолдолд
талбарт давтагдах утгыг зааж
өгөх нь ашигтай байдаг.
Оюутны мэдээний сан
үүсгэгч тухайн нэг анги дээр
бүртгэл хийх бол “Ангийн
нэр” гэсэн талбарт ангийнхаа
нэрийг зааж өгнө.
Талбар заасан утгаар автоматаар
бөглөгдөх ба энэ нь хэрэглэгчийг
нэг утгыг ахин дахин оруулахаас
чөлөөлж ажлыг нь хөнгөвчилдөг
М.Алтансүх Office Access™ 2007 22
Талбарт авах өгөгдлийн утга
дээр нэмэлт хязгаар тавихад
хэрэглэнэ.
Хэрэв хэрэглэгч талбарын авах утгын хүрээнд тохироогүй утга оруулах оролдлого
хийвэл мэдээний сангийн VALIDATION TEXT тодорхойлолтонд зааж өгсөн бичвэр
дэлгэц рүү гарч буруу утга оруулах гэж байгааг мэдээлнэ.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 23
Талбарт авах өгөгдлийн утга
дээр нэмэлт хязгаар тавихад
хэрэглэнэ.
Ж.н: “Нас” гэсэн талбарт BYTE төрлийг авч
оруулах утгуудаа 1-112-ын хооронд хэлбэлзэнэ
гэвэл утганд нэмэлт хязгаар өгье.
Vilidation Rule - “>1 and <112” гэж бичнэ.
Vilidation Text – “Та өгөгдлөө буруу оруулсан
байна. 1-112 хооронд утга авна” гэж бичнэ.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 24
Талбарт авах өгөгдлийн утга
дээр нэмэлт хязгаар тавихад
хэрэглэнэ.
Мөн “Боловсрол” гэсэн талбарын
VALIDATION TEXT-д зөвхөн бага, дунд, дээд
гэсэн утга авахаар зааж өгье.
Vilidation Rule - =”Бага” or =”Дунд” or =”Дээд”
гэсэн логик илэрхийллээр бичнэ.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 25
Required - Талбарт зайлшгүй
утга оруулах шаардлагатай
эсэхийг хянадаг хэрэгсэл юм.
YES - Тухайн талбарт зайлшгүй утга оруулах.
NO - Тухайн талбарт утга оруулахгүй үед сонгоно.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 26
NO-тухайн талбараар эрэмбэлэхгүй
YES /DUPLICATES OK/- талбараар түлхүүр
давхардаж эрэмбэлнэ.
YES /NO DUPLICATES/- талбараар нэг утгатай
эрэмбэлнэ.
Indexes - Сонгосон
талбараар эрэмбэлэх үгүйг
тодорхойлно.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 27
Бичлэгийг нөгөөгөөс ялгаж
өгч байдаг дор хаяж нэг
талбар байх ёстой.
Тодорхойлохын тулд эхлээд
хүснэгтийн ямар талбарыг
түлхүүр болгож авахыг
тогтоосон байна.
Түлхүүр талбарт орсон утга хоосон буюу 0 утга байж болохгүй.
Мөн тухайн түлхүүр талбарт орсон утга давхардахгүй байх хэрэгтэй.
Шаардлагатай үед л Primary key-г тодорхойлдог.
Primary key гэж тодорхойлсон талбар ихэвчлэн мэдээллийн бааз хоорондын
харилцан хамаарлыг тодорхойлоход ашигладаг.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 28
Тухайн сонгосон
талбарын харагдах
хэлбэрийг сонгоно.
YES/NO төрлийн өгөгдлийг гараас тийм, үгүй утгыг оруулах уу, эсвэл
CHECK BOX –д тийм, үгүй сонголт хийхээр харагдуулах уу гэдгийг сонгоно.
TEXT төрлийн талбарын хувьд дараах жишээгээр тайлбарлая. Оюутны
боловсролын мэдээллийг агуулах талбарт дээд, дунд, бага гэх мэтээр байнга
давтагдан ордог мэдээллүүдийг жагсаалтаас сонгохоор хийж болно.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 29
Display Control - сонголтын
харагдах хэлбэрт TEXT BOX,
LIST BOX, COMBO BOX
гэсэн 3 хэлбэр байна.
Эндээс COMBO BOX хэлбэртэй
харагдахаар сонгосон.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 30
Нүдэнд жагсаалтын
мэдээллийг хаанаас
авахыг сонгоно.
TABLE/QUERY-ROW SOURCE-д заасан
хүснэгтийн юмуу query-ийн мэдээнээс авах
VALUE LIST-бичсэн жагсаалтаас элемент авах
FIELD LIST -заасан талбарын утгуудыг авах
М.Алтансүх Office Access™ 2007 31
Нүдэнд COMBO BOX-д авах
хувьсагчдын жагсаалтыг
бичиж өгнө.
Үүний тулд Оюутны боловсрол оруулах
нүдэнд дээд, дунд, бага г.м
мэдээллүүдийг шууд сонгож ашиглах
боломжтой болно. Утгуудыг (“ ”)
хашилтанд бичих ба (;) тодорхойлох
таслалаар тусгаарлаж өгнө.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 32
Эдгээр заалтууд нь тухайн жагсаалтын утгуудыг агуулсан
цонхон дахь мөрийн тоо, өргөн, мөн зөвхөн жагсаалтад
бичигдсэн сонголтоор хязгаарлах зэргийг тодорхойлно.
LIST ROWS
LIST WIDTH
LIMIT TO LIST
Эдгээр заалтууд нь тухайн жагсаалтын утгуудыг агуулсан
цонхон дахь баганы тоо, толгой, өргөн зэргийг тодорхойлно.
BOUND COLUMN
COLUMN COUNT
COLUMN HEADS
COLUMN WIDTH
М.Алтансүх Office Access™ 2007 33
QUERY гэж юу вэ?
Мэдээлэлийн сангийн үндсэн объектуудын нэг юм.
Query – ийг Table –ийн талбарыг сонгох, бичлэгийг
сонгох, бичлэгийг эрэмбэлэх, томъёо тооцоолол хийх
талбаруудыг нэгтгэх г.м зорилгуудаар ашигладаг.
CREATE цэснээс QUERY WIZARD, QUERY DESIGN гэсэн 2
командуудаас аль нэгийг сонгож query байгуулж болно.
М.Алтансүх Office Access™ 2007
1. SAMPLE QUERY WIZARD- нэг хүснэгтээс тодорхой тооны талбаруудыг шүүн
харуулах, эсвэл харилцан хамаарал бүхий хүснэгтэд байгаа талбаруудын
мэдээллүүдийг нэгтгэж харуулна.
2. CROSSTAB QUERY WIZARD –энэ хэлбэрийг ихэвчлэн давхардсан өгөгдөл
бүхий таблицыг эмхэлж, цэгцлэхэд ашигладаг.
CREATE цэснээс
QUERY WIZARD
командыг сонгоно.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 35
3. FIND DUPLICATES QUERY WIZARD –нь мөн давхардсан хүснэгтийн
мэдээллүүдийг цэгцлэж харуулна
4. FIND UNMATCHED QUERY WIZARD- нь ихэвчлэн нэгээс олон харьцаа үүсгэж
байгаа олон таблицуудын дунд хийгдэх бөгөөд үндсэн мэдээллийн санд байгаа
тодорхой талбарын өгөгдөл, мөн тэр талбараар нэгээс олон юмуу эсвэл нэгээс нэг
харьцаа үүсгэж, байгаа дэд мэдээллийн сангийн тухайн талбарт байхгүй байвал тэр
бичлэгүүдийг үндсэн мэдээллийн сангаас шүүж, мэдээллийг эрэмбэлж гаргана.
М.Алтансүх Office Access™ 2007
CREATE цэснээс
QUERY WIZARD
командыг сонгоно.
36
TABLES/QUERIES хэсгээс тухайн мэдээллийн сан байгаа хүснэгт болон query-
ийн нэрийг сонгоход AVAILABLE FIELDS цонхонд тухайн сонгосон хүснэгтийн
талбарын жагсаалт гарч ирэх ба эндээс хэрэгтэй талбаруудыг сонгож
SELECTED FIELDS цонхонд оруулж NEXT товчлуурыг дарна.
SAMPLE QUERY
WIZARD-ыг
сонгоно.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 37
DETAIL- буюу талбар
бүрийг жагсаалт
хэлбэрээр сонгоно.
QUERY-ийн нэрийг бичиж өгөөд
FINISH товчлуур дээр дарсаны дараа
хайлтын хүснэгт гарчигтай шинэ
хүснэгт үүснэ.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 38
DESIGN VIEW командыг сонгоход QUERY-ийн
дизайныг байгуулах цонх, мөн хэрэглэгчийн
үүсгэсэн хүснэгтүүдийг харуулсан Show Table
цонх гарч ирнэ.
М.Алтансүх Office Access™ 2007
CREATE цэснээс
QUERY DESIGN команд
сонгож query байгуулж
болно.
39
Show Table цонхны хүснэгтийн жагсаалтаас
Query-д хэрэглэгдэх хүснэгтүүдээ Add командын
туслалцаатайгаар QUERY DESIGN-ий цонхонд
оруулна.
CREATE цэснээс
QUERY DESIGN команд
сонгож query байгуулж
болно.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 40
Эхлээд хүснэгтийн талбаруудаас QUERY-д хүссэн талбаруудаа сонгож байрлуулна.
Сонгохдоо талбараа хулганаар чирч QUERY DESIGN-ны FIELD нүдэнд байрлуулна.
Дараагийн талбарыг мөн адил FIELD –ийн дараагийн баганад дээрхийн адил
байрлуулна.
Эдгээрийн үйлдлийн дүнд QUERY DESIGN дараах байдалтай харагдана.
Одоо dun хүснэгтэд байгаа
өгөгдлүүдээс нэр, овог гэсэн
талбарт байгаа өгөгдлүүдийг
сонгож QUERY байгуулъя.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 41
QUERY-ийн үр дүнг харахдаа
QUERY цэсээс Run QUERY
командыг өгөх буюу RUN
дүрст командыг сонгоно.
Энэ QUERY-ийн үр дүн нь dun хүснэгтийн
зөвхөн овог, нэр гэсэн 2 талбарын
мэдээллүүдээс бүтсэн жагсаалт гарна.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 42
Энэ QUERY-ийн үр дүн нь dun хүснэгтийн 70-аас
дээш үнэлгээ авсан оюутны овог, нэр, хичээлийн
нэр, дүнг харуусан жагсаалт гарна.
М.Алтансүх Office Access™ 2007
Оюутаны мэдээллүүдийг
агуулсан хүснэгтүүдээс 70
дээш үнэлгээ авсан оюутны
овог, нэр, хичээлийн нэр, дүнг
харуулах QUERY байгуулъя.
43
SORT талбарын
ASCENDINIG – өсөх,
DESCENDING - буурах
дарааллаар эрэмбэлэнэ.
Аль нэг баганын элементүүдийг
эрэмбэлэх бөгөөд бусад баганын
элементүүд энэ баганын харгалзах
мөрийнхөө элементүүдийг даган
байр сэлгэдэг.
М.Алтансүх Office Access™ 2007
• Тоон утгуудын хувьд өсөх ба буурах
эрэмбэлэлт хийгдэнэ.
• Текст буюу тэмдэгт өгөгдлийн хувьд эдгээр нь
цагаан толгойн үсгийн дарааллаар хийгдэнэ.
44
Өгөгдлийн сангийн нэг чухал
тал нь тодорхой мэдээллийг
түргэн шуурхай хайн олж
гаргаж ирдэг байх ёстой.
Criteria мөрний хичээлийн
нэрний талбарт
[ENTER хичээлийн нэр] гэж
бичээд RUN товчийг дарна.
М.Алтансүх Office Access™ 2007
ENTER хичээлийн нэр гэсэн цонхонд
хичээлийн нэрийг бичиж өгөөд OK товч дарна.
Үр дүн нь:
45
FORM гэу юу вэ?
Table – д байгаа бичлэгүүдийг цонхонд харуулах
Access програмын нэг хэсэг юм.
Form-ийг Table – д байгаа өгөгдлийг дэлгэцэнд
тохиромжтой хэлбэрээр харуулах, бичлэгтэй ажиллахад
илүү хялбар дөхөм болгох зэрэгт ашигладаг.
М.Алтансүх Office Access™ 2007
FORM –команд нь таны сонгосон хүснэгтийг автоматаар Form-ын хэлбэрт
оруулна.
SPLIT FORM – команд нь сонгосон хүснэгтийн Formыг автоматаар
байгуулахаас гадна доор нь тухайн хүснэгтийн бичлэгүүдийг давхар харуулдаг.
MULTIPLE ITEMS – команд нь хүснэгт дээр байгаа бүх бичлэгийг FORM
хэлбэрт оруулж харуулдаг.
М.Алтансүх Office Access™ 2007
Form командуудыг сонгож
FORM загварыг шинээр
байгуулая.
Үүний тулд эхлээд аль
хүснэгтийг ашиглаж form
бэлдэх гэж байгаагаа
тодорхойлсон байх хэрэгтэй.
47
Form командуудыг сонгож
FORM загварыг шинээр
байгуулая.
Үүний тулд эхлээд аль
хүснэгтийг ашиглаж form
бэлдэх гэж байгаагаа
тодорхойлсон байх хэрэгтэй.
PIVOTCHART – команд нь хүснэгтийн зарим бичлэгийн үзүүлэлтүүдийг
ашиглаж график байгуулна.
BLANK FORM – командаар хоосон form-ын цонх нээгдэх бөгөөд хүснэгтийн
талбаруудаас хэрэгтэй мэдээллүүдийг татаж оруулан form байгуулна.
FORM DESIGN – команд нь FORM загварыг шинээр байгуулах.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 48
Design – Title командыг сонгож формын
нэрийг “Оюутан бүртгэл ” гэж бичив.
Form – д нэр өгөх.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 49
FORM-д оруулах гэж байгаа
талбаруудыг сонгож хулганаар формын
цонх руу чирч оруулж ирнэ.
Form - ын загварыг
дараах хэлбэрт оруулсан.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 50
FORM VIEW командыг
сонгоход FORM дараах
хэлбэртэй орно.
Форм нэмсэн мэдээллүүд тухайн
харъялагдах хүснэгтийн талбаруудад
автоматаар нэмэгдэх болно.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 51
Хэрэв FORM хэлбэр, үзэмжийг өөрчлөх бол:
DESIGN – VIEW – LAYOUT VIEW командыг
сонгоход FORMAT цэсэнд AUTO FORMAT
гэсэн шинэ дэд цэс нэмэгдэж гарч ирнэ.
LAYOUT VIEW командыг
сонгоход FORM дараах
хэлбэртэй орно.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 52
REPORT гэу юу вэ?
REPORT гэдэг нь тайлан гэсэн үг бөгөөд өгөгдлийг хэвлэхэд
бэлэн болгох тайлангийн загварыг байгуулна гэсэн үг юм.
Форм ашиглан Table – ийн мэдээллийг дэлгэцэнд харуулж
байсан бол REPORT ашиглан Table дэхь мэдээллийг хэвлэж
авах боломжтой.
М.Алтансүх Office Access™ 2007
BLANK REPORT, REPORT DESIGN командуудаар тайлангийн загварыг бэлдэх
болно.
Хийх аргачлал нь FORM DESIGN –ийг ашиглаж форм байгуулсантай адилхан
бөгөөд энэ аргачлалыг дээр форм байгуулж дэлгэрэнгүй тайлбарласан.
REPORT – команд нь
тухайн сонгосон Table – аар
тайлан бэлдэнэ.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 54
Командыг сонгоход дараах цонх гарч ирнэ.
Бид энэ цонхонд өөртөө хэрэгтэй
хүснэгтийн талбаруудыг оруулсан байгаа.
REPORD WIZARD командыг
ашиглаж тайлангийн загварыг
байгуулъя.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 55
AVAILABLE FIELDS-цонхоос тухайн
хүснэгтэнд байгаа талбаруудын
жагсаалт гарч ирэх болно.
Жагсаалтаас тайланд хэрэгтэй
талбаруудыг сонгож SELECTED
FIELDS цонхонд оруулна.
TABLES/QUERIES- цонхноос
тайлан дээр ашиглах хүснэгт
болон query-ийг сонгоно.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 56
Энэ цонхонд тайланд дээр гарах
мэдээллийг ямар талбараар
эрэмбэлэхийг тодорхойлно.
Хэрэв эрэмбэлэх бол өсөх болон
буурах дарааллыг нь тодорхойлно.
DO YOU WANT TO ADD
ANY GROUPING LEVELS?-
цонхоноос та аль талбараар нь
групплэхийг сонгож болно.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 57
Тайлангийн харагдах хэлбэр, дизайныг
сонгож , тайлангийн гарчигийг бичиж
өгөөд FINISH товчлуур дээр дарна.
Цонхоос тайлангийн харагдах
хэлбэрийг (Багана, хүснэгт)
мөн цаасныхаа хэмжээг
(босоо, хөндлөн) сонгоно.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 58
Хэрэв тухайн талбарын бичлэгүүд багтаахгүй байвал DESIGN
цэсний DESIGN VIEW командыг сонгож засварлаж болно.
М.Алтансүх Office Access™ 2007 59
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа
1 sur 60

Recommandé

8р анги par
8р анги8р анги
8р ангиKhishighuu Myanganbuu
2.5K vues12 diapositives
Access1 par
Access1Access1
Access1Onon Tuul
5.5K vues11 diapositives
мэдээлэл зүйн хичээлийн 10 par
мэдээлэл зүйн хичээлийн 10мэдээлэл зүйн хичээлийн 10
мэдээлэл зүйн хичээлийн 10FLux YT
11.8K vues5 diapositives
Excel anhan shah, tomiyo par
Excel anhan shah, tomiyoExcel anhan shah, tomiyo
Excel anhan shah, tomiyomonkhzyl
6.1K vues17 diapositives
It101 4 par
It101 4It101 4
It101 4Nergui Batjargal
11.9K vues72 diapositives
m4 par
m4m4
m4Oyuntsetseg Temuujin
563 vues75 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Ax xotlolt burdel par
Ax xotlolt burdelAx xotlolt burdel
Ax xotlolt burdelMunkh Orgil
2.4K vues22 diapositives
Mongol hel par
Mongol helMongol hel
Mongol helschool14
3.8K vues15 diapositives
нэгж хичээл par
нэгж хичээлнэгж хичээл
нэгж хичээлNandintsetseg Purevsuren
15.7K vues33 diapositives
5 par
55
5Nergui Batjargal
13.5K vues69 diapositives
Lecture 15&amp;16 par
Lecture 15&amp;16Lecture 15&amp;16
Lecture 15&amp;16narachka
739 vues35 diapositives
Microsoft excel програм гарын авлага par
Microsoft excel програм гарын авлагаMicrosoft excel програм гарын авлага
Microsoft excel програм гарын авлагаEnkhjargalDashdorjEn
1.5K vues28 diapositives

Tendances(20)

Mongol hel par school14
Mongol helMongol hel
Mongol hel
school143.8K vues
Lecture 15&amp;16 par narachka
Lecture 15&amp;16Lecture 15&amp;16
Lecture 15&amp;16
narachka739 vues
Microsoft excel програм гарын авлага par EnkhjargalDashdorjEn
Microsoft excel програм гарын авлагаMicrosoft excel програм гарын авлага
Microsoft excel програм гарын авлага
Хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх талаарх зөвлөмж par Thistle Khongorzul
Хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх талаарх зөвлөмжХадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх талаарх зөвлөмж
Хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх талаарх зөвлөмж
Thistle Khongorzul7.3K vues
график байгуулах par bbe_0416
график байгуулахграфик байгуулах
график байгуулах
bbe_04161.1K vues
Microsoft excel par Akhyt
Microsoft excelMicrosoft excel
Microsoft excel
Akhyt63.4K vues
Lecture 7, 8 par Muuluu
Lecture 7, 8Lecture 7, 8
Lecture 7, 8
Muuluu2.8K vues
монголын байгууллагын соёлыг үнэлэхэд Ocai загварыг турших нь par Erdenezul Purevnanzad
монголын байгууллагын соёлыг үнэлэхэд Ocai загварыг турших ньмонголын байгууллагын соёлыг үнэлэхэд Ocai загварыг турших нь
монголын байгууллагын соёлыг үнэлэхэд Ocai загварыг турших нь

Similaire à Өгөгдлийн сан - Database /Microsoft Office Access2007/

Lecture1 par
Lecture1Lecture1
Lecture1Bat-Ireedui Javkhlan
451 vues36 diapositives
Microsoft access 2007 par
Microsoft access 2007Microsoft access 2007
Microsoft access 2007Akhyt
40.2K vues35 diapositives
Microsoftaccess2007 par
Microsoftaccess2007Microsoftaccess2007
Microsoftaccess2007Tsoomoo Myagmar
894 vues35 diapositives
Microsoft access 2007 par
Microsoft access 2007Microsoft access 2007
Microsoft access 2007Tuwshin Tudew
11.2K vues35 diapositives
Access lec2 par
Access lec2Access lec2
Access lec2Onon Tuul
744 vues7 diapositives

Similaire à Өгөгдлийн сан - Database /Microsoft Office Access2007/(20)

Microsoft access 2007 par Akhyt
Microsoft access 2007Microsoft access 2007
Microsoft access 2007
Akhyt40.2K vues
статистикийн функцууд par Kahatanbayr
статистикийн функцуудстатистикийн функцууд
статистикийн функцууд
Kahatanbayr3.9K vues
статистикийн функцууд par Kahatanbayr
статистикийн функцуудстатистикийн функцууд
статистикийн функцууд
Kahatanbayr349 vues
статистикийн функцууд par Kahatanbayr
статистикийн функцуудстатистикийн функцууд
статистикийн функцууд
Kahatanbayr445 vues
статистикийн функцууд par Kahatanbayr
статистикийн функцуудстатистикийн функцууд
статистикийн функцууд
Kahatanbayr229 vues
статистикийн функцууд par Kahatanbayr
статистикийн функцуудстатистикийн функцууд
статистикийн функцууд
Kahatanbayr896 vues
Test6 par orgil
Test6Test6
Test6
orgil334 vues

Өгөгдлийн сан - Database /Microsoft Office Access2007/

 • 1. Өгөгдлийн сан гарын авлага МУИС М.Алтансүх ©2011 Microsoft® Office Access™ 2007
 • 2. Access програмын тухай Database гэж юу вэ? Query гэж юу вэ? Form гэж юу вэ? Report гэж юу вэ? Microsoft ® Office Access™ 2007 М.Алтансүх Office Access™ 2007 2
 • 3. MICROSOFT ACCESS програм нь мэдээ мэдээллийн сан үүсгэж, боловсруулах, сан дотороо хялбар хайлт хийх зориулалттай MICROSOFT OFFICE -ын багц програмуудын нэг юм. 1992 Access 1.0 1993 Access 1.1 1994 Access 2.0 1995 Access 95 1997 Access 97 2000 Access 2000 2001 Access XP o 2002 2003 Access 2003 2007 Access 2007 2010 Access 2010 М.Алтансүх Office Access™ 2007 3
 • 4. DATABASE гэж юу вэ? Мэдээллийн технологийн нэгэн чухал ойлголт бол өгөгдлийн сан (database) юм. Хэрэглэгч нь өгөгдлийн сантай ( Өгөгдлийн сан удирдах систем – DataBase Management System)-ийн тусламжтайгаар харьцана. DBMS-үүд: Database, Interbase, Microsoft Access, Microsoft SQL Server (derived from Sybase), MySQL, Oracle Corporation , Paradox (database), Sybase, Visual FoxPro М.Алтансүх Office Access™ 2007
 • 5. Microsoft Access харилцах цонх нээгдэх бөгөөд үүнээс Blank Database командыг сонгоно. Blank Database командыг сонгоход хажуу тал нь Blank Database харилцох цонх нээгдэнэ. ACCESS програм дээр Database-ийг шинээр үүсгэх М.Алтансүх Office Access™ 2007 5
 • 6. Open товчийг дарж database хадгалах байрлал хавтасын замыг зааж өгнө. File name нүдэнд шинээр үүсгэх мэдээний сангийн нэрийг өгөх ба хавтасны байрлалыг зааж өгөөд Create товчийг дарна. ACCESS програм дээр Database-ийг шинээр үүсгэх М.Алтансүх Office Access™ 2007 6
 • 7. Шинээр хүснэгт нэмэхэд DATASHEET-VIEW-DESIGN VIEW командыг сонгоно. DESIGN VIEW командыг сонгоход хүснэгтийг хадгалах харилцох цонх нээгдэх болно. М.Алтансүх Office Access™ 2007 ACCESS програм дээр Database-ийг шинээр үүсгэх 7
 • 8. Тус цонхонд шинээр үүсгэх хүснэгтэнд хамаарах бүх талбарыг тодорхойлж өгнө. Талбарын нэр, талбар дахь мэдээний төрөл зэрэг үндсэн тодорхойлолтыг зааж өгөхөөс гадна шаардлагатай нэмэлт шинж чанаруудыг хүснэгтийн талбар бүрт тодорхойлж өгдөг. DESIGN VIEW сонголт хийхэд Table буюу хадгалсан нэртэй цонх гарч ирнэ. М.Алтансүх Office Access™ 2007 8
 • 9. ner гэсэн талбарт text төрлийг авсан ба нэмэлт шинж чанарын хэсэг FIELD PROPERTIES-д тодорхойлж өгнө.  Мэдээний нэг төрлийн элементийг хадгалах талбарын нэрийг заадаг.  Талбарын нэрийг өөрт ойлгомжтой байдлаар, юуг илэрхийлж байгаагаас нь хамааруулан агуулгынх нь хувьд товчлон дураараа өгч болно.  Талбарын нэрийг заавал крилл үсгээр тодорхойлох шаардлагагүй. Талбаруудад ижил нэр зааж өгч болохгүй. М.Алтансүх Office Access™ 2007 9
 • 10. Access програм дээр талбарын өгөгдлийн хэд хэдэн төрөл байна. Хэрвээ тоогоор илэрхийлэгдсэн боловч тэдгээр дээр арифметик үйлдэл хэзээ ч хийгдэхгүй мэдээллийн төрлийг TEXT төрлөөр зааж өгөх нь зүйтэй. Жишээ нь: оюутны код, регистр дугаар М.Алтансүх Office Access™ 2007 10
 • 11. Өгөгдлийн төрөл Авах утга Санах ойд эзлэх хэмжээ Text Нэг мөр тэмдэгтээс тогтох тэмдэгт мөрийг заах 255 хүртэлх байт Memo 64000-аас хэтрэхгүй үсэг, тоо, тусгай тэмдэгтээс тогтох их хэмжээний текст төрөл 64000 хүртэлх байт Number Тоон өгөгдөл 1,2,3 эсвэл 8 байт Date/Time Он, сар, өдөр, цаг зэрэг мэдээ оруулах төрлийг заах 8 байт Currency мөнгөн төрлийн өгөгдөл 8 байт AutoNumber Автомат дугаарлалт 4 байт Yes/No “үнэн” эсвэл “худал” гэсэн утгаар илэрхийлэгдэх булийн төрөл 1байт OLE object график, дүрс, дуу зэрэг гадаад объектийг заах төрөл 1 гега байт М.Алтансүх Office Access™ 2007 11
 • 12. Хэрэглэгчид зориулж талбарт хадгалах мэдээний тухай дэлгэрэнгүй тайлбарыг өгч болно. TABLE -д орох бүх талбаруудыг тодорхойлсны дараа талбаруудтай холбоотой нэмэлт шинж чанар буюу төлөвүүдийг тодорхойлож өгнө. М.Алтансүх Office Access™ 2007 12
 • 13. 1. Text талбарын хувьд тухайн талбарт дээд тал нь хичнээн тэмдэгт орохыг зааж өгнө. М.Алтансүх Office Access™ 2007 Tалбарын хэмжээ, хязгаарыг тодорхойлно. Энэ төлөв нь Text болон Number төрлийн талбарт хамаарна. 13
 • 14. Tалбарын хэмжээ, хязгаарыг тодорхойлно. Энэ төлөв нь Text болон Number төрлийн талбарт хамаарна. 2. Number талбарын хувьд дараах хэлбэрүүдийн аль тохиормжтойг сонгоно. М.Алтансүх Office Access™ 2007 14
 • 15. Хэмжээ Бутархай орны хэмжээ Авах утгын хязгаар Санах ойд эзлэх байтХамгийн бага Хамгийн их DOUBLE 15 -1.797.10308 1.797.10308 8 SINGLE 7 -3.4.1038 3.4.1038 4 LONG INTEGER - -2,147,483,648 2,147,483,647 2 INTEGER - -32,768 32,767 2 BYTES - 0 255 1 CURRENCY 4 -922,337,203,685, 477.5808 922,337,203,685, 477.5808 4 М.Алтансүх Office Access™ 2007 15
 • 16. Tалбарт орсон утгуудын харагдах хэлбэрийг тодорхойлно. М.Алтансүх Office Access™ 2007 Энд ямар төрлийн талбарыг сонгосноос шалтгаалан өөр өөр байна. 16
 • 17. GENERAL NUMBER Утгыг гараас оруулсан хэлбэрээр харуулна. CURRENCY Тооны өмнө мөнгөн тэмдэгт авч харуулна. FIXED Тоог заасан бутархай оронтойгоор үзүүлнэ. STANDARD Тоог мянгат мянгатаар тусгаарлаж, бутархай орныг 2 цифрээр үзүүлнэ. PERCENT Тоог зуугаар үржиж, хувьд шилжүүлж харуулна. SCIENTIFIC Тоог аравтын зэрэгт хэлбэрээр NUMBER, AUTONUMBER, CURRENCY – төрлийн талбарын хувьд дараах хэлбэртэй байна. М.Алтансүх Office Access™ 2007 17
 • 18. DATE/TIME – төрлийн талбарын хувьд дараах хэлбэртэй байна. YES/NO -төрлийн талбарын хувьд TRUE/FALSE, YES/NO эсвэл ON/OFF байна. DECIMAL – Тоон ба мөнгөн төрлийн өгөгдлийн утгын бутархай оронд авах цифрийн тоог заана. Бүхэл тооны хувьд бутархай нь тэг утгатай байна. Харин бодит тооны хувьд бутархайн орны цифрийн тоог DOUBLE үед 15-аас, SINGLE үед 7-гоос хэтрэхгүй утгаар заана. М.Алтансүх Office Access™ 2007 18
 • 19. Талбарын утгыг гараас ямар хэлбэртэй оруулахыг тодорхойлно. Мэдээлийн сан удирдах систем нь зөвшөөрөхгүй хаадаг, иймээс тус тодорхойлолт нь талбарт алдаатай утга орохоос сэргийлэх зориулалттай. Оруулах маскийг текст төрлийн мэдээний хувьд ихэвчлэн тогтмол урттай утга авах талбарт заадаг. Үсгэн эсвэл цифрэн тэмдэгтийн маскуудыг “Зайлшгүй оруулна” эсвэл “Зайлшгүй оруулах шаардлагагүй” гэж ялгаж өөр өөрөөр заадаг. М.Алтансүх Office Access™ 2007 19
 • 20. Маск Тайлбар 0 Цифр (0-9), тооны зарим (+, -) тэмдэг байж болно. Зайлшгүй оруулах. 9 Цифр (0-9), тэмдэгт оруулаагүй байрлалд зай авна. Зайлшгүй оруулахгүй. # Цифр (0-9), тэмдэгт оруулаагүй байрлалд зай авна. Зайлшгүй оруулахгүй. L Үсэг (A-z) оруулах. Зайлшгүй оруулна. ? Үсэг (A-z), тэмдэгт ороогүй байрлалд зай авах. Зайлшгүй оруулахгүй. A Цифр (0-9) болон Үсэг (A-z) оруулах. Зайлшгүй оруулна. a Цифр (0-9) болон Үсэг (A-z) оруулах. Зайлшгүй оруулахгүй. & Дурын тэмдэгт болон зай авах. Зайлшгүй оруулна. C Дурын тэмдэгт болон зай авах. Зайлшгүй оруулахгүй. .,:;-/() Бутархай орон, мянгат, огно, цагийг тусгаарлагч, болон бусад тусгаарлагчид > Энэ тэмдэгээс хойш бичигдэх бүх үсгүүд том үсэг рүү шилжинэ. < Энэ тэмдэгээс хойш бичигдэх бүх үсгүүд жижиг үсэг рүү шилжинэ. ! Зайлшгүй оруулахгүй гэсэн масктай тэмдэгтүүдийг баруунаас зүүн тал руу хоосон зайг шахна. Энэ тэмдэгийн ард бичигдсэн тэмдэгт байнга бичигдэж үзэгдэх болно. М.Алтансүх Office Access™ 2007 20
 • 21. Caption - Нүдэнд идэвхитэй байгаа талбарын гарчгийг буюу хүснэгтийн толгойд бичигдэх үгийг өгнө. Ж.н: ‘oyutnii ner’ гэсэн нэртэй талбарын CAPTION нь “оюутны нэр ” гэж бичиж өгнө. TABLE-бичлэг оруулах үед талбарын гарчиг буюу хүснэгтийн толгойд Caption-бичсэн текст гардаг. Хэрэв нүдийг хоосон орхивол талбарын нэр хүснэгтийн толгойд гарна. М.Алтансүх Office Access™ 2007 21
 • 22. Тухайн нэг талбарын утгуудын дийлэнх хувь нь тогтмол нэг утга авч байх тохиолдолд талбарт давтагдах утгыг зааж өгөх нь ашигтай байдаг. Оюутны мэдээний сан үүсгэгч тухайн нэг анги дээр бүртгэл хийх бол “Ангийн нэр” гэсэн талбарт ангийнхаа нэрийг зааж өгнө. Талбар заасан утгаар автоматаар бөглөгдөх ба энэ нь хэрэглэгчийг нэг утгыг ахин дахин оруулахаас чөлөөлж ажлыг нь хөнгөвчилдөг М.Алтансүх Office Access™ 2007 22
 • 23. Талбарт авах өгөгдлийн утга дээр нэмэлт хязгаар тавихад хэрэглэнэ. Хэрэв хэрэглэгч талбарын авах утгын хүрээнд тохироогүй утга оруулах оролдлого хийвэл мэдээний сангийн VALIDATION TEXT тодорхойлолтонд зааж өгсөн бичвэр дэлгэц рүү гарч буруу утга оруулах гэж байгааг мэдээлнэ. М.Алтансүх Office Access™ 2007 23
 • 24. Талбарт авах өгөгдлийн утга дээр нэмэлт хязгаар тавихад хэрэглэнэ. Ж.н: “Нас” гэсэн талбарт BYTE төрлийг авч оруулах утгуудаа 1-112-ын хооронд хэлбэлзэнэ гэвэл утганд нэмэлт хязгаар өгье. Vilidation Rule - “>1 and <112” гэж бичнэ. Vilidation Text – “Та өгөгдлөө буруу оруулсан байна. 1-112 хооронд утга авна” гэж бичнэ. М.Алтансүх Office Access™ 2007 24
 • 25. Талбарт авах өгөгдлийн утга дээр нэмэлт хязгаар тавихад хэрэглэнэ. Мөн “Боловсрол” гэсэн талбарын VALIDATION TEXT-д зөвхөн бага, дунд, дээд гэсэн утга авахаар зааж өгье. Vilidation Rule - =”Бага” or =”Дунд” or =”Дээд” гэсэн логик илэрхийллээр бичнэ. М.Алтансүх Office Access™ 2007 25
 • 26. Required - Талбарт зайлшгүй утга оруулах шаардлагатай эсэхийг хянадаг хэрэгсэл юм. YES - Тухайн талбарт зайлшгүй утга оруулах. NO - Тухайн талбарт утга оруулахгүй үед сонгоно. М.Алтансүх Office Access™ 2007 26
 • 27. NO-тухайн талбараар эрэмбэлэхгүй YES /DUPLICATES OK/- талбараар түлхүүр давхардаж эрэмбэлнэ. YES /NO DUPLICATES/- талбараар нэг утгатай эрэмбэлнэ. Indexes - Сонгосон талбараар эрэмбэлэх үгүйг тодорхойлно. М.Алтансүх Office Access™ 2007 27
 • 28. Бичлэгийг нөгөөгөөс ялгаж өгч байдаг дор хаяж нэг талбар байх ёстой. Тодорхойлохын тулд эхлээд хүснэгтийн ямар талбарыг түлхүүр болгож авахыг тогтоосон байна. Түлхүүр талбарт орсон утга хоосон буюу 0 утга байж болохгүй. Мөн тухайн түлхүүр талбарт орсон утга давхардахгүй байх хэрэгтэй. Шаардлагатай үед л Primary key-г тодорхойлдог. Primary key гэж тодорхойлсон талбар ихэвчлэн мэдээллийн бааз хоорондын харилцан хамаарлыг тодорхойлоход ашигладаг. М.Алтансүх Office Access™ 2007 28
 • 29. Тухайн сонгосон талбарын харагдах хэлбэрийг сонгоно. YES/NO төрлийн өгөгдлийг гараас тийм, үгүй утгыг оруулах уу, эсвэл CHECK BOX –д тийм, үгүй сонголт хийхээр харагдуулах уу гэдгийг сонгоно. TEXT төрлийн талбарын хувьд дараах жишээгээр тайлбарлая. Оюутны боловсролын мэдээллийг агуулах талбарт дээд, дунд, бага гэх мэтээр байнга давтагдан ордог мэдээллүүдийг жагсаалтаас сонгохоор хийж болно. М.Алтансүх Office Access™ 2007 29
 • 30. Display Control - сонголтын харагдах хэлбэрт TEXT BOX, LIST BOX, COMBO BOX гэсэн 3 хэлбэр байна. Эндээс COMBO BOX хэлбэртэй харагдахаар сонгосон. М.Алтансүх Office Access™ 2007 30
 • 31. Нүдэнд жагсаалтын мэдээллийг хаанаас авахыг сонгоно. TABLE/QUERY-ROW SOURCE-д заасан хүснэгтийн юмуу query-ийн мэдээнээс авах VALUE LIST-бичсэн жагсаалтаас элемент авах FIELD LIST -заасан талбарын утгуудыг авах М.Алтансүх Office Access™ 2007 31
 • 32. Нүдэнд COMBO BOX-д авах хувьсагчдын жагсаалтыг бичиж өгнө. Үүний тулд Оюутны боловсрол оруулах нүдэнд дээд, дунд, бага г.м мэдээллүүдийг шууд сонгож ашиглах боломжтой болно. Утгуудыг (“ ”) хашилтанд бичих ба (;) тодорхойлох таслалаар тусгаарлаж өгнө. М.Алтансүх Office Access™ 2007 32
 • 33. Эдгээр заалтууд нь тухайн жагсаалтын утгуудыг агуулсан цонхон дахь мөрийн тоо, өргөн, мөн зөвхөн жагсаалтад бичигдсэн сонголтоор хязгаарлах зэргийг тодорхойлно. LIST ROWS LIST WIDTH LIMIT TO LIST Эдгээр заалтууд нь тухайн жагсаалтын утгуудыг агуулсан цонхон дахь баганы тоо, толгой, өргөн зэргийг тодорхойлно. BOUND COLUMN COLUMN COUNT COLUMN HEADS COLUMN WIDTH М.Алтансүх Office Access™ 2007 33
 • 34. QUERY гэж юу вэ? Мэдээлэлийн сангийн үндсэн объектуудын нэг юм. Query – ийг Table –ийн талбарыг сонгох, бичлэгийг сонгох, бичлэгийг эрэмбэлэх, томъёо тооцоолол хийх талбаруудыг нэгтгэх г.м зорилгуудаар ашигладаг. CREATE цэснээс QUERY WIZARD, QUERY DESIGN гэсэн 2 командуудаас аль нэгийг сонгож query байгуулж болно. М.Алтансүх Office Access™ 2007
 • 35. 1. SAMPLE QUERY WIZARD- нэг хүснэгтээс тодорхой тооны талбаруудыг шүүн харуулах, эсвэл харилцан хамаарал бүхий хүснэгтэд байгаа талбаруудын мэдээллүүдийг нэгтгэж харуулна. 2. CROSSTAB QUERY WIZARD –энэ хэлбэрийг ихэвчлэн давхардсан өгөгдөл бүхий таблицыг эмхэлж, цэгцлэхэд ашигладаг. CREATE цэснээс QUERY WIZARD командыг сонгоно. М.Алтансүх Office Access™ 2007 35
 • 36. 3. FIND DUPLICATES QUERY WIZARD –нь мөн давхардсан хүснэгтийн мэдээллүүдийг цэгцлэж харуулна 4. FIND UNMATCHED QUERY WIZARD- нь ихэвчлэн нэгээс олон харьцаа үүсгэж байгаа олон таблицуудын дунд хийгдэх бөгөөд үндсэн мэдээллийн санд байгаа тодорхой талбарын өгөгдөл, мөн тэр талбараар нэгээс олон юмуу эсвэл нэгээс нэг харьцаа үүсгэж, байгаа дэд мэдээллийн сангийн тухайн талбарт байхгүй байвал тэр бичлэгүүдийг үндсэн мэдээллийн сангаас шүүж, мэдээллийг эрэмбэлж гаргана. М.Алтансүх Office Access™ 2007 CREATE цэснээс QUERY WIZARD командыг сонгоно. 36
 • 37. TABLES/QUERIES хэсгээс тухайн мэдээллийн сан байгаа хүснэгт болон query- ийн нэрийг сонгоход AVAILABLE FIELDS цонхонд тухайн сонгосон хүснэгтийн талбарын жагсаалт гарч ирэх ба эндээс хэрэгтэй талбаруудыг сонгож SELECTED FIELDS цонхонд оруулж NEXT товчлуурыг дарна. SAMPLE QUERY WIZARD-ыг сонгоно. М.Алтансүх Office Access™ 2007 37
 • 38. DETAIL- буюу талбар бүрийг жагсаалт хэлбэрээр сонгоно. QUERY-ийн нэрийг бичиж өгөөд FINISH товчлуур дээр дарсаны дараа хайлтын хүснэгт гарчигтай шинэ хүснэгт үүснэ. М.Алтансүх Office Access™ 2007 38
 • 39. DESIGN VIEW командыг сонгоход QUERY-ийн дизайныг байгуулах цонх, мөн хэрэглэгчийн үүсгэсэн хүснэгтүүдийг харуулсан Show Table цонх гарч ирнэ. М.Алтансүх Office Access™ 2007 CREATE цэснээс QUERY DESIGN команд сонгож query байгуулж болно. 39
 • 40. Show Table цонхны хүснэгтийн жагсаалтаас Query-д хэрэглэгдэх хүснэгтүүдээ Add командын туслалцаатайгаар QUERY DESIGN-ий цонхонд оруулна. CREATE цэснээс QUERY DESIGN команд сонгож query байгуулж болно. М.Алтансүх Office Access™ 2007 40
 • 41. Эхлээд хүснэгтийн талбаруудаас QUERY-д хүссэн талбаруудаа сонгож байрлуулна. Сонгохдоо талбараа хулганаар чирч QUERY DESIGN-ны FIELD нүдэнд байрлуулна. Дараагийн талбарыг мөн адил FIELD –ийн дараагийн баганад дээрхийн адил байрлуулна. Эдгээрийн үйлдлийн дүнд QUERY DESIGN дараах байдалтай харагдана. Одоо dun хүснэгтэд байгаа өгөгдлүүдээс нэр, овог гэсэн талбарт байгаа өгөгдлүүдийг сонгож QUERY байгуулъя. М.Алтансүх Office Access™ 2007 41
 • 42. QUERY-ийн үр дүнг харахдаа QUERY цэсээс Run QUERY командыг өгөх буюу RUN дүрст командыг сонгоно. Энэ QUERY-ийн үр дүн нь dun хүснэгтийн зөвхөн овог, нэр гэсэн 2 талбарын мэдээллүүдээс бүтсэн жагсаалт гарна. М.Алтансүх Office Access™ 2007 42
 • 43. Энэ QUERY-ийн үр дүн нь dun хүснэгтийн 70-аас дээш үнэлгээ авсан оюутны овог, нэр, хичээлийн нэр, дүнг харуусан жагсаалт гарна. М.Алтансүх Office Access™ 2007 Оюутаны мэдээллүүдийг агуулсан хүснэгтүүдээс 70 дээш үнэлгээ авсан оюутны овог, нэр, хичээлийн нэр, дүнг харуулах QUERY байгуулъя. 43
 • 44. SORT талбарын ASCENDINIG – өсөх, DESCENDING - буурах дарааллаар эрэмбэлэнэ. Аль нэг баганын элементүүдийг эрэмбэлэх бөгөөд бусад баганын элементүүд энэ баганын харгалзах мөрийнхөө элементүүдийг даган байр сэлгэдэг. М.Алтансүх Office Access™ 2007 • Тоон утгуудын хувьд өсөх ба буурах эрэмбэлэлт хийгдэнэ. • Текст буюу тэмдэгт өгөгдлийн хувьд эдгээр нь цагаан толгойн үсгийн дарааллаар хийгдэнэ. 44
 • 45. Өгөгдлийн сангийн нэг чухал тал нь тодорхой мэдээллийг түргэн шуурхай хайн олж гаргаж ирдэг байх ёстой. Criteria мөрний хичээлийн нэрний талбарт [ENTER хичээлийн нэр] гэж бичээд RUN товчийг дарна. М.Алтансүх Office Access™ 2007 ENTER хичээлийн нэр гэсэн цонхонд хичээлийн нэрийг бичиж өгөөд OK товч дарна. Үр дүн нь: 45
 • 46. FORM гэу юу вэ? Table – д байгаа бичлэгүүдийг цонхонд харуулах Access програмын нэг хэсэг юм. Form-ийг Table – д байгаа өгөгдлийг дэлгэцэнд тохиромжтой хэлбэрээр харуулах, бичлэгтэй ажиллахад илүү хялбар дөхөм болгох зэрэгт ашигладаг. М.Алтансүх Office Access™ 2007
 • 47. FORM –команд нь таны сонгосон хүснэгтийг автоматаар Form-ын хэлбэрт оруулна. SPLIT FORM – команд нь сонгосон хүснэгтийн Formыг автоматаар байгуулахаас гадна доор нь тухайн хүснэгтийн бичлэгүүдийг давхар харуулдаг. MULTIPLE ITEMS – команд нь хүснэгт дээр байгаа бүх бичлэгийг FORM хэлбэрт оруулж харуулдаг. М.Алтансүх Office Access™ 2007 Form командуудыг сонгож FORM загварыг шинээр байгуулая. Үүний тулд эхлээд аль хүснэгтийг ашиглаж form бэлдэх гэж байгаагаа тодорхойлсон байх хэрэгтэй. 47
 • 48. Form командуудыг сонгож FORM загварыг шинээр байгуулая. Үүний тулд эхлээд аль хүснэгтийг ашиглаж form бэлдэх гэж байгаагаа тодорхойлсон байх хэрэгтэй. PIVOTCHART – команд нь хүснэгтийн зарим бичлэгийн үзүүлэлтүүдийг ашиглаж график байгуулна. BLANK FORM – командаар хоосон form-ын цонх нээгдэх бөгөөд хүснэгтийн талбаруудаас хэрэгтэй мэдээллүүдийг татаж оруулан form байгуулна. FORM DESIGN – команд нь FORM загварыг шинээр байгуулах. М.Алтансүх Office Access™ 2007 48
 • 49. Design – Title командыг сонгож формын нэрийг “Оюутан бүртгэл ” гэж бичив. Form – д нэр өгөх. М.Алтансүх Office Access™ 2007 49
 • 50. FORM-д оруулах гэж байгаа талбаруудыг сонгож хулганаар формын цонх руу чирч оруулж ирнэ. Form - ын загварыг дараах хэлбэрт оруулсан. М.Алтансүх Office Access™ 2007 50
 • 51. FORM VIEW командыг сонгоход FORM дараах хэлбэртэй орно. Форм нэмсэн мэдээллүүд тухайн харъялагдах хүснэгтийн талбаруудад автоматаар нэмэгдэх болно. М.Алтансүх Office Access™ 2007 51
 • 52. Хэрэв FORM хэлбэр, үзэмжийг өөрчлөх бол: DESIGN – VIEW – LAYOUT VIEW командыг сонгоход FORMAT цэсэнд AUTO FORMAT гэсэн шинэ дэд цэс нэмэгдэж гарч ирнэ. LAYOUT VIEW командыг сонгоход FORM дараах хэлбэртэй орно. М.Алтансүх Office Access™ 2007 52
 • 53. REPORT гэу юу вэ? REPORT гэдэг нь тайлан гэсэн үг бөгөөд өгөгдлийг хэвлэхэд бэлэн болгох тайлангийн загварыг байгуулна гэсэн үг юм. Форм ашиглан Table – ийн мэдээллийг дэлгэцэнд харуулж байсан бол REPORT ашиглан Table дэхь мэдээллийг хэвлэж авах боломжтой. М.Алтансүх Office Access™ 2007
 • 54. BLANK REPORT, REPORT DESIGN командуудаар тайлангийн загварыг бэлдэх болно. Хийх аргачлал нь FORM DESIGN –ийг ашиглаж форм байгуулсантай адилхан бөгөөд энэ аргачлалыг дээр форм байгуулж дэлгэрэнгүй тайлбарласан. REPORT – команд нь тухайн сонгосон Table – аар тайлан бэлдэнэ. М.Алтансүх Office Access™ 2007 54
 • 55. Командыг сонгоход дараах цонх гарч ирнэ. Бид энэ цонхонд өөртөө хэрэгтэй хүснэгтийн талбаруудыг оруулсан байгаа. REPORD WIZARD командыг ашиглаж тайлангийн загварыг байгуулъя. М.Алтансүх Office Access™ 2007 55
 • 56. AVAILABLE FIELDS-цонхоос тухайн хүснэгтэнд байгаа талбаруудын жагсаалт гарч ирэх болно. Жагсаалтаас тайланд хэрэгтэй талбаруудыг сонгож SELECTED FIELDS цонхонд оруулна. TABLES/QUERIES- цонхноос тайлан дээр ашиглах хүснэгт болон query-ийг сонгоно. М.Алтансүх Office Access™ 2007 56
 • 57. Энэ цонхонд тайланд дээр гарах мэдээллийг ямар талбараар эрэмбэлэхийг тодорхойлно. Хэрэв эрэмбэлэх бол өсөх болон буурах дарааллыг нь тодорхойлно. DO YOU WANT TO ADD ANY GROUPING LEVELS?- цонхоноос та аль талбараар нь групплэхийг сонгож болно. М.Алтансүх Office Access™ 2007 57
 • 58. Тайлангийн харагдах хэлбэр, дизайныг сонгож , тайлангийн гарчигийг бичиж өгөөд FINISH товчлуур дээр дарна. Цонхоос тайлангийн харагдах хэлбэрийг (Багана, хүснэгт) мөн цаасныхаа хэмжээг (босоо, хөндлөн) сонгоно. М.Алтансүх Office Access™ 2007 58
 • 59. Хэрэв тухайн талбарын бичлэгүүд багтаахгүй байвал DESIGN цэсний DESIGN VIEW командыг сонгож засварлаж болно. М.Алтансүх Office Access™ 2007 59