Тооллын систем (Number system)

Altansukh Mainbayar
Altansukh Mainbayar-- à Altansukh Mainbayar
NUMBER SYSTEM
Binary, Decimal, Octal, Hexadecimal
МУИС М.Алтансүх ©2020
Тооллын систем
 Тооллын системийн түүхээс
 10-тын тооллын систем
 2-тын тооллын систем
 8-тын тооллын систем
 16-тын тооллын систем
 Тооллын системүүдийн
хооронд утга шилжүүлэх
М.Алтансүх Тооллын систем
• Оронт тооллын систем
• Оронт бус тооллын систем
Тоо тооллын үүсэл бол эртний үед Энэтхэгээс гаралтай ба
Арабад нэвтэрч Европт өргөнөөр хэрэглэж хөгжиж ирсэн нь
өнөөгийн бидний ашиглаж буй аравтын тооллын систем юм.
М.Алтансүх Тооллын систем
Цифрүүд нь оронтой, орноосоо хамаарч утга нь өөрчлөгддөг тооллын
системийг хэлнэ.
Өнцгийн тоогоор
баталгаажуулсан анхны
аравтын тэмдэг
Эртний Египетийн тоо
Хятад тоо
М.Алтансүх Тооллын систем
Маяа тооллын систем (МЭӨ-2000 онд)
(Mayans number system)
М.Алтансүх Тооллын систем
Вавилон тооллын систем (МЭӨ 3100 онд)
(Babylonian number system)
М.Алтансүх Тооллын систем
Аравтын тооллын систем (Decimal) нь 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
гэсэн артван цифрийг ашиглан тоон утгуудыг дүрсэлдэг бөгөөд
хамгийн түгээмэл тоон систем юм.
Ихэнх хүмүүс аравтын тооны системийг ашигладаг.
2945 ≠ 2495
2945 = (2*103) + (9*102 ) + (4*101) + (5*100 )
Бидэнд 734, 971, 207 гурван тоо байна. Бүх гурван тоонд 7-ийн
утга өөр байна.
(Decimal number system)
Жишээ: 734-н 7 нь 700 эсвэл 7 × 100 эсвэл 7 × 102
971-н 7 нь 70 эсвэл 7 × 10 эсвэл 7 × 101
207-н 7 нь 7 эсвэл 7 × 1 эсвэл 7 × 100
М.Алтансүх Тооллын систем
Хоёртын тооллын систем (Binary) нь 0 ба 1 гэсэн хоёр
цифрийг ашиглан тоон утгуудыг дүрсэлдэг тооллын систем.
2-тын тоололд орныг бит (bit-Binary digiT) хэмээн нэрийднэ.
Ихэнх компьютерууд болон дижитал төхөөрөмжүүд хоёртын
тооны системийг ашигладаг.
110102 ≠ 110012
(Binary number system)
М.Алтансүх Тооллын систем
(Binary number system)
Энэхүү системийг логик
гэйтүүдийн тусламжтайгаар тоон
электроникийн хэлхээнд хялбараар
хэрэгжүүлэх боломжтой.
Асаах явцыг 1 унтраах хэлбэрээр 0
М.Алтансүх Тооллын систем
Наймтын тооллын систем (Octal) нь 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 гэсэн найман цифрийг ашиглан тоон утгуудыг
дүрсэлдэг тооллын систем. Цифрүүд нь аравтын
тооллын систем ижил физик утгатай байна.
(Octal number system)
Наймтын тооллын системийг мини компьютерт ашигладаг.
3548 ≠ 3458
М.Алтансүх Тооллын систем
Арван зургаатын тооллын систем (Hexadecimal) нь 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ба A, B, C, D, E, F гэсэн арван зургаан
цифрийг ашиглан тоон утгуудыг дүрсэлдэг тооллын
систем.
Компьютерийн программистууд арван зургаатын тоон
системийг ихэвчлэн ашигладаг
27FB16 ≠ F27B16
(HexaDecimal number system)
М.Алтансүх Тооллын систем
(Number System Relationship)
DECIMAL BINARY OCTAL HEXA DECIMAL
0 0000 0 0
1 0001 1 1
2 0010 2 2
3 0011 3 3
4 0100 4 4
5 0101 5 5
6 0110 6 6
7 0111 7 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110 16 E
15 1111 17 F
М.Алтансүх Тооллын систем
Ямар нэг тооллын системээс 10-тын тооллын системд тоог
хөрвүүлэхдээ тухайн тооллын системийн суурийг 0 ээс n-1
хүртэл (n нь тооны оронгийн тоо) зэрэгт дэвшүүлэн зүүн талаас
тооны харгалзах оронгоор үржүүлэн тэдгээрийг хооронд нь
нэмэх байдлаар шилжүүлдэг.
110102 = (1 × 2⁴) + (1 × 2³) + (0 × 2²) + (1 × 2¹) + (0 × 2⁰)
= 16 + 8 + 0 + 2 + 0= 2610
27FB16 = (2 × 16³) + (7 × 16²) + (15 × 16¹) + (11 × 16⁰)
= 8192 + 1792 + 240+11
= 1023510
35128 = (3 × 8³) + (5 × 8²) + (1 × 8¹) + (2 × 8⁰)
= 1536 + 320 + 8+2
= 186610
М.Алтансүх Тооллын систем
Харин бутархай тооны хувьд суурийн зэрэг нь таслалаас
хойш x-1, x-2, x-3,…. гэх мэтчилэн буурч тооцогдоно.
11.0102 = (1 × 2¹) + (1 × 2⁰) + (0 × 2⁻¹) + (1 × 2⁻²) + (0 × 2⁻³)
= 2 + 1 + 0/2 + 1/4 + 0/6= 3.2510
27F.B16 = 2 × 162 + 7 × 161 + 15 × 160+11 × 16-1
= 512 + 112 + 15+0.6875
= 639.687510
3.5128 = (3 × 8⁰) + (5 × 8⁻¹) + (1 × 8⁻²) + (2 × 8⁻³)
= 3 + 0.625 + 0.015625+0.00390625
= 3.6445312510
М.Алтансүх Тооллын систем
26 / 2 = 13 Ү 0
13 / 2 = 6 Ү 1
6 / 2 = 3 Ү 0
3 / 2 = 1 Ү 1
1 / 2 = 0 Ү 1
110102
26 / 16 = 1 Ү 10
1 / 16 = 0 Ү 1
1A16
26 / 8 = 3 Ү 2
3 / 8 = 0 Ү 3
328
10-тын тооллын системээс ямар нэг тооллын системд тоог
хөрвүүлэхдээ хувааж үлдэгдлийг нь доороос бичиж шилжүүлдэг.
М.Алтансүх Тооллын систем
26 = (? × 24 )+(? × 23 )+(? × 22 )+(? × 21 )+(? × 20 )
Загвараа бөглөнө
26 = (1 × 24)+(1 × 23)+(0 × 22)+(1 × 21)+(0 × 20)
26 – 16 – 8 – 2 = 0 110102
10-тын тооллын систем дэх тоогоо 2-тын зэрэгтүүдийн нийлбэр
хэлбэрт задлана.
26-д 2-тын хамгийн их тоог тодорхойлон загвар гаргах
2.6 = (? × 22 )+(? × 21 )+(? × 20 )+(? × 2-1 )+(? × 2-2 )
Загвараа бөглөнө
2.6 = (1 × 2¹) + (0 × 2⁰) + (1 × 2⁻¹) + (0 × 2⁻²) + (0 × 2⁻³)+…
2.6 – 2 – 0.5 - … = 0 10.100…2
Бутархай тоо
М.Алтансүх Тооллын систем
М.Алтансүх Тооллын систем
8-тын тооллын системийн тоо нь 3-н ширхэг 2-тын тооллын
системийн тоогоор дүрслэгддэг.
81 = 23
2-тын тооллын системийн тоог 8-тын тооллын системд
дүрслэхийн тулд араас нь 3, 3-аар хэсэглэн түүнийгээ тус тусад нь
8-тын дүрслэлээр илэрхийлдэг.
Ингэхдээ араас нь таслахад хамгийн сүүлд үлдсэн хэсэг 3-с бага
оронтой бол урд нь 0 оруулж гүйцээлт хийн бодно.
010 000 100 111 1012
2 0 4 7 58
2 0 4 7 58
010 000 100 111 1012
10 000 100 111 1012
010 000 100 111 1012
2 0 4 7 58
2 0 4 7 58
010 000 100 111 1012
10 000 100 111 1012
М.Алтансүх Тооллын систем
16-тын тооллын системийн тоо нь 4-н ширхэг 2-тын тооллын
системийн тоогоор дүрслэгддэг.
161 = 24
2-тын тооллын системийн тоог 16-тын тооллын системд
дүрслэхийн тулд араас нь 4, 4-өөр хэсэглэн түүнийгээ тус тусад
нь 16-тын дүрслэлээр илэрхийлдэг.
Ингэхдээ араас нь таслахад хамгийн сүүлд үлдсэн хэсэг 4-с бага
оронтой бол урд нь 0 оруулж гүйцээлт хийн бодно.
1010 0001 0011 11012
A 1 3 D16
A 1 3 D16
1010 0001 0011 11012
110 0001 0011 11012
0110 0001 0011 11012
6 1 3 D16
6 1 3 D16
0110 0001 0011 11012
110 0001 0011 11012
М.Алтансүх Тооллын систем
Тэмдэгт
Утга
Тухайн тоо нь оронгүй буюу цифрүүд нь байрлалаасаа
хамаарч утга нь өөрчлөгддөггүй тооллын системийг хэлнэ.
Ромын тоо (Roman numerals)
М.Алтансүх Тооллын систем
(Roman numerals)
Том тэмдэгтийн ард жижиг бүхий тэмдэгт байрлуулсан бол том
тэмдэгт дээр нэмнэ.
Том тэмдэгтийн өмнө жижиг бүхий тэмдэгт байрлуулсан бол том
тэмдэгтээс хасах болно.
М.Алтансүх Тооллын систем
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа
1 sur 22

Recommandé

Лекц 4 (Тооллын Систем) par
Лекц 4 (Тооллын Систем)Лекц 4 (Тооллын Систем)
Лекц 4 (Тооллын Систем)Мөнхбаярын Цэцэнцэнгэл
5.2K vues25 diapositives
тооллын сис 10т 2т par
тооллын сис 10т 2ттооллын сис 10т 2т
тооллын сис 10т 2тNarantungaa
10.2K vues13 diapositives
тооллын систем par
тооллын системтооллын систем
тооллын системMunkhuu Buyanaa
16.5K vues13 diapositives
Lab3 it101 par
Lab3 it101Lab3 it101
Lab3 it101BPurev
9.2K vues5 diapositives
Toolliin sistem par
Toolliin sistemToolliin sistem
Toolliin sistemshulam
6K vues9 diapositives
Давталттай алгоритмын бодлогууд par
Давталттай алгоритмын бодлогуудДавталттай алгоритмын бодлогууд
Давталттай алгоритмын бодлогуудБаярсайхан Л
24K vues10 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Math101 Lecture4 par
Math101 Lecture4Math101 Lecture4
Math101 Lecture4Munhbayr Sukhbaatar
10.1K vues15 diapositives
C cons par
C consC cons
C consOnon Tuul
18.8K vues35 diapositives
Toon daraalal par
Toon daraalalToon daraalal
Toon daraalalshand1_zoko
11.1K vues25 diapositives
Cs101 lec6 par
Cs101 lec6Cs101 lec6
Cs101 lec6Nergui Batjargal
2K vues52 diapositives
U.cs101 алгоритм программчлал-1(1) par
U.cs101  алгоритм программчлал-1(1)U.cs101  алгоритм программчлал-1(1)
U.cs101 алгоритм программчлал-1(1)Badral Khurelbaatar
30.9K vues48 diapositives
Lecture 3 par
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3Nergui Batjargal
6K vues43 diapositives

Tendances(20)

U.cs101 алгоритм программчлал-1(1) par Badral Khurelbaatar
U.cs101  алгоритм программчлал-1(1)U.cs101  алгоритм программчлал-1(1)
U.cs101 алгоритм программчлал-1(1)
Badral Khurelbaatar30.9K vues
интегралын хэрэглээ, өргөтгөсөн интеграл par boogii79
интегралын хэрэглээ, өргөтгөсөн интегралинтегралын хэрэглээ, өргөтгөсөн интеграл
интегралын хэрэглээ, өргөтгөсөн интеграл
boogii7915.9K vues
квадрат тэгшитгэл par ch-boldbayar
квадрат тэгшитгэлквадрат тэгшитгэл
квадрат тэгшитгэл
ch-boldbayar26K vues
IT101 LAB NOM par BPurev
IT101 LAB NOMIT101 LAB NOM
IT101 LAB NOM
BPurev10.7K vues
U.cs101 алгоритм программчлал-3 par Badral Khurelbaatar
U.cs101  алгоритм программчлал-3U.cs101  алгоритм программчлал-3
U.cs101 алгоритм программчлал-3
Badral Khurelbaatar12.9K vues
Lekts02 par Ankhaa
Lekts02Lekts02
Lekts02
Ankhaa8.9K vues

Similaire à Тооллын систем (Number system)

Lab3it101uzheer par
Lab3it101uzheerLab3it101uzheer
Lab3it101uzheerBaatar Batshagai
340 vues5 diapositives
Lab 1 par
Lab 1Lab 1
Lab 1Ganbaatar ch
25.7K vues4 diapositives
U.IT101 Lab1 par
U.IT101 Lab1U.IT101 Lab1
U.IT101 Lab1BPurev
7.2K vues4 diapositives
тооллын сис 10т 2т par
тооллын сис 10т 2ттооллын сис 10т 2т
тооллын сис 10т 2тNarantungaa
302 vues13 diapositives
тооллын сис 10т 2т par
тооллын сис 10т 2ттооллын сис 10т 2т
тооллын сис 10т 2тNarantungaa
302 vues13 diapositives
тооллын сис 10т 2т par
тооллын сис 10т 2ттооллын сис 10т 2т
тооллын сис 10т 2тNarantungaa
722 vues13 diapositives

Similaire à Тооллын систем (Number system)(7)

Тооллын систем (Number system)

 • 1. NUMBER SYSTEM Binary, Decimal, Octal, Hexadecimal МУИС М.Алтансүх ©2020 Тооллын систем
 • 2.  Тооллын системийн түүхээс  10-тын тооллын систем  2-тын тооллын систем  8-тын тооллын систем  16-тын тооллын систем  Тооллын системүүдийн хооронд утга шилжүүлэх М.Алтансүх Тооллын систем
 • 3. • Оронт тооллын систем • Оронт бус тооллын систем Тоо тооллын үүсэл бол эртний үед Энэтхэгээс гаралтай ба Арабад нэвтэрч Европт өргөнөөр хэрэглэж хөгжиж ирсэн нь өнөөгийн бидний ашиглаж буй аравтын тооллын систем юм. М.Алтансүх Тооллын систем
 • 4. Цифрүүд нь оронтой, орноосоо хамаарч утга нь өөрчлөгддөг тооллын системийг хэлнэ. Өнцгийн тоогоор баталгаажуулсан анхны аравтын тэмдэг Эртний Египетийн тоо Хятад тоо М.Алтансүх Тооллын систем
 • 5. Маяа тооллын систем (МЭӨ-2000 онд) (Mayans number system) М.Алтансүх Тооллын систем
 • 6. Вавилон тооллын систем (МЭӨ 3100 онд) (Babylonian number system) М.Алтансүх Тооллын систем
 • 7. Аравтын тооллын систем (Decimal) нь 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 гэсэн артван цифрийг ашиглан тоон утгуудыг дүрсэлдэг бөгөөд хамгийн түгээмэл тоон систем юм. Ихэнх хүмүүс аравтын тооны системийг ашигладаг. 2945 ≠ 2495 2945 = (2*103) + (9*102 ) + (4*101) + (5*100 ) Бидэнд 734, 971, 207 гурван тоо байна. Бүх гурван тоонд 7-ийн утга өөр байна. (Decimal number system) Жишээ: 734-н 7 нь 700 эсвэл 7 × 100 эсвэл 7 × 102 971-н 7 нь 70 эсвэл 7 × 10 эсвэл 7 × 101 207-н 7 нь 7 эсвэл 7 × 1 эсвэл 7 × 100 М.Алтансүх Тооллын систем
 • 8. Хоёртын тооллын систем (Binary) нь 0 ба 1 гэсэн хоёр цифрийг ашиглан тоон утгуудыг дүрсэлдэг тооллын систем. 2-тын тоололд орныг бит (bit-Binary digiT) хэмээн нэрийднэ. Ихэнх компьютерууд болон дижитал төхөөрөмжүүд хоёртын тооны системийг ашигладаг. 110102 ≠ 110012 (Binary number system) М.Алтансүх Тооллын систем
 • 9. (Binary number system) Энэхүү системийг логик гэйтүүдийн тусламжтайгаар тоон электроникийн хэлхээнд хялбараар хэрэгжүүлэх боломжтой. Асаах явцыг 1 унтраах хэлбэрээр 0 М.Алтансүх Тооллын систем
 • 10. Наймтын тооллын систем (Octal) нь 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гэсэн найман цифрийг ашиглан тоон утгуудыг дүрсэлдэг тооллын систем. Цифрүүд нь аравтын тооллын систем ижил физик утгатай байна. (Octal number system) Наймтын тооллын системийг мини компьютерт ашигладаг. 3548 ≠ 3458 М.Алтансүх Тооллын систем
 • 11. Арван зургаатын тооллын систем (Hexadecimal) нь 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ба A, B, C, D, E, F гэсэн арван зургаан цифрийг ашиглан тоон утгуудыг дүрсэлдэг тооллын систем. Компьютерийн программистууд арван зургаатын тоон системийг ихэвчлэн ашигладаг 27FB16 ≠ F27B16 (HexaDecimal number system) М.Алтансүх Тооллын систем
 • 12. (Number System Relationship) DECIMAL BINARY OCTAL HEXA DECIMAL 0 0000 0 0 1 0001 1 1 2 0010 2 2 3 0011 3 3 4 0100 4 4 5 0101 5 5 6 0110 6 6 7 0111 7 7 8 1000 10 8 9 1001 11 9 10 1010 12 A 11 1011 13 B 12 1100 14 C 13 1101 15 D 14 1110 16 E 15 1111 17 F М.Алтансүх Тооллын систем
 • 13. Ямар нэг тооллын системээс 10-тын тооллын системд тоог хөрвүүлэхдээ тухайн тооллын системийн суурийг 0 ээс n-1 хүртэл (n нь тооны оронгийн тоо) зэрэгт дэвшүүлэн зүүн талаас тооны харгалзах оронгоор үржүүлэн тэдгээрийг хооронд нь нэмэх байдлаар шилжүүлдэг. 110102 = (1 × 2⁴) + (1 × 2³) + (0 × 2²) + (1 × 2¹) + (0 × 2⁰) = 16 + 8 + 0 + 2 + 0= 2610 27FB16 = (2 × 16³) + (7 × 16²) + (15 × 16¹) + (11 × 16⁰) = 8192 + 1792 + 240+11 = 1023510 35128 = (3 × 8³) + (5 × 8²) + (1 × 8¹) + (2 × 8⁰) = 1536 + 320 + 8+2 = 186610 М.Алтансүх Тооллын систем
 • 14. Харин бутархай тооны хувьд суурийн зэрэг нь таслалаас хойш x-1, x-2, x-3,…. гэх мэтчилэн буурч тооцогдоно. 11.0102 = (1 × 2¹) + (1 × 2⁰) + (0 × 2⁻¹) + (1 × 2⁻²) + (0 × 2⁻³) = 2 + 1 + 0/2 + 1/4 + 0/6= 3.2510 27F.B16 = 2 × 162 + 7 × 161 + 15 × 160+11 × 16-1 = 512 + 112 + 15+0.6875 = 639.687510 3.5128 = (3 × 8⁰) + (5 × 8⁻¹) + (1 × 8⁻²) + (2 × 8⁻³) = 3 + 0.625 + 0.015625+0.00390625 = 3.6445312510 М.Алтансүх Тооллын систем
 • 15. 26 / 2 = 13 Ү 0 13 / 2 = 6 Ү 1 6 / 2 = 3 Ү 0 3 / 2 = 1 Ү 1 1 / 2 = 0 Ү 1 110102 26 / 16 = 1 Ү 10 1 / 16 = 0 Ү 1 1A16 26 / 8 = 3 Ү 2 3 / 8 = 0 Ү 3 328 10-тын тооллын системээс ямар нэг тооллын системд тоог хөрвүүлэхдээ хувааж үлдэгдлийг нь доороос бичиж шилжүүлдэг. М.Алтансүх Тооллын систем
 • 16. 26 = (? × 24 )+(? × 23 )+(? × 22 )+(? × 21 )+(? × 20 ) Загвараа бөглөнө 26 = (1 × 24)+(1 × 23)+(0 × 22)+(1 × 21)+(0 × 20) 26 – 16 – 8 – 2 = 0 110102 10-тын тооллын систем дэх тоогоо 2-тын зэрэгтүүдийн нийлбэр хэлбэрт задлана. 26-д 2-тын хамгийн их тоог тодорхойлон загвар гаргах 2.6 = (? × 22 )+(? × 21 )+(? × 20 )+(? × 2-1 )+(? × 2-2 ) Загвараа бөглөнө 2.6 = (1 × 2¹) + (0 × 2⁰) + (1 × 2⁻¹) + (0 × 2⁻²) + (0 × 2⁻³)+… 2.6 – 2 – 0.5 - … = 0 10.100…2 Бутархай тоо М.Алтансүх Тооллын систем
 • 18. 8-тын тооллын системийн тоо нь 3-н ширхэг 2-тын тооллын системийн тоогоор дүрслэгддэг. 81 = 23 2-тын тооллын системийн тоог 8-тын тооллын системд дүрслэхийн тулд араас нь 3, 3-аар хэсэглэн түүнийгээ тус тусад нь 8-тын дүрслэлээр илэрхийлдэг. Ингэхдээ араас нь таслахад хамгийн сүүлд үлдсэн хэсэг 3-с бага оронтой бол урд нь 0 оруулж гүйцээлт хийн бодно. 010 000 100 111 1012 2 0 4 7 58 2 0 4 7 58 010 000 100 111 1012 10 000 100 111 1012 010 000 100 111 1012 2 0 4 7 58 2 0 4 7 58 010 000 100 111 1012 10 000 100 111 1012 М.Алтансүх Тооллын систем
 • 19. 16-тын тооллын системийн тоо нь 4-н ширхэг 2-тын тооллын системийн тоогоор дүрслэгддэг. 161 = 24 2-тын тооллын системийн тоог 16-тын тооллын системд дүрслэхийн тулд араас нь 4, 4-өөр хэсэглэн түүнийгээ тус тусад нь 16-тын дүрслэлээр илэрхийлдэг. Ингэхдээ араас нь таслахад хамгийн сүүлд үлдсэн хэсэг 4-с бага оронтой бол урд нь 0 оруулж гүйцээлт хийн бодно. 1010 0001 0011 11012 A 1 3 D16 A 1 3 D16 1010 0001 0011 11012 110 0001 0011 11012 0110 0001 0011 11012 6 1 3 D16 6 1 3 D16 0110 0001 0011 11012 110 0001 0011 11012 М.Алтансүх Тооллын систем
 • 20. Тэмдэгт Утга Тухайн тоо нь оронгүй буюу цифрүүд нь байрлалаасаа хамаарч утга нь өөрчлөгддөггүй тооллын системийг хэлнэ. Ромын тоо (Roman numerals) М.Алтансүх Тооллын систем
 • 21. (Roman numerals) Том тэмдэгтийн ард жижиг бүхий тэмдэгт байрлуулсан бол том тэмдэгт дээр нэмнэ. Том тэмдэгтийн өмнө жижиг бүхий тэмдэгт байрлуулсан бол том тэмдэгтээс хасах болно. М.Алтансүх Тооллын систем