Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Fjalia e përbërë

24 336 vues

Publié le

Sintaksë: Fjalia e përbërë
Përgatiti: Alush Kryeziu, prof

Publié dans : Formation

Fjalia e përbërë

  1. 1. Mbi bazën e kësaj fotografie,Mbi bazën e kësaj fotografie, Ndërto një fjali të thjeshtë dhe më pas një të përbërë !Ndërto një fjali të thjeshtë dhe më pas një të përbërë !
  2. 2. Fjali e përbërë Gjer në mesin e tetorit në qiell fluturonin patat e egra që sajonin atë V-në e tyre të largët, të vetmen shkronjë që dinin qysh prej mijëra vjetësh.
  3. 3. Fjali e përbërëFjali e përbërë Fjalia e përbërë përmban disa grupeFjalia e përbërë përmban disa grupe fjalësh që kanë secila një folje tëfjalësh që kanë secila një folje të zgjedhuar në një nga mënyrat vetorezgjedhuar në një nga mënyrat vetore
  4. 4. Pjesët e fjalisë së përbërë mund të jenë: • Pjesë të pavarura • Pjesë të nënrenditura • Pjesë kryesore
  5. 5.  Pjesë të pavarura : janë pjesët e fjalisë së përbërë me bashkërenditje; ato mund të qendrojnë më vete si fjali e thjeshtë: Lekë Matrënga kërkoi mësimin e djemve dhe të vajzave në gjuhën amtare, kurse Pjetër Bogdani futi në sistemin e njohurive shkencat e natyrës. Lekë Matrënga kërkoi mësimin e djemve dhe të vajzave në gjuhën amtare. Pjetër Bogdani futi në sistemin e njohurive shkencat e natyrës.
  6. 6. Kjo peshore nuk mund të këtë funksion, si peshore, po t’i largojmë njëren nga pjesët që e përbëjnë....  Pjesë të nënrenditura: Janë pjesët e fjalisë së përbërë me nënrenditje, që nuk mund të qëndrojnë më vete, ato varen nga mënyra si janë ndërtuar dhe nga kuptimi nga një pjesë tjetër e fjalisë së përbërë, që quhet pjesë kryesore: Nga larg, përmes degëve të pishave, mezi depërtonte drita që lëshonin llambat e rrugëve të qytetit.
  7. 7. Pjesë kryesorePjesë kryesore Pjesë kryesore është pjesa e fjalisë së përbërë me nënrenditje që mund të qëndrojë më vete, edhe po të hiqet pjesa e nënrenditur. Ajo është drejtuese e pjesës së nënrenditur: Nga larg, përmes degëve të pishave, mezi depërtonte drita që lëshonin llambat e rrugëve të qytetit. Lokomotiva është kryesore, vagonat mund t’i largojmë, por...... Përgatiti: Alush Kryeziu

×