Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
กรวรรณ สังขกร     สถาบันวิจยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ัหลักสูตรอบรม “การจัดการทีพักแบบโฮมสเตย์ (Ho...
ลำดับกำรนำเสนอควำมหมำยของโฮมสเตย์ประวัติโฮมสเตย์กำรจัดกำรโฮมสเตย์เบื้องต้นกรอบคิดในกำรประเมินมำตรฐำนโฮมสเตย์มำตรฐำนโฮ...
การท่องเที่ยว        เชิงนิเวศการท่องเที่ยว        Home  ชุมชน          stay
ควำมหมำยของโฮมสเตย์การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ ง ที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดี ย วกั น โดยมี ห ้อ งพั ก ห...
ควำมหมำยของโฮมสเตย์บ้านพักประเภทหนึ่ งที่นักท่องเที่ยวพักร่วมกับเจ้าของบ้านและมีวตถุประสงค์ที่จะเรียนรูวฒนธรรมและวิถีชีวตข...
ควำมหมำยของโฮมสเตย์บ้า นพั ก ที่ อ ยู่ ใ นชุ ม ชนชนบทที่ มี ป ระชาชนเป็ นเจ้า ของบ้า น และประชาชน หรื อสมาชิกในครัวเรื อนอ...
ควำมหมำยของโฮมสเตย์        โฮมสเตย์       เป็ นบ้านที่มีความพร้อมสาหรับการแบ่งพื้ นที่ของบ้านพักอาศัยเพื่อให...
ประวัติของโฮมสเตย์ในไทยยุคเริ่มต้น (ปี 2503 – 2525) กระจายอยู่ในกลุ่มนิ สิต นั กศึกษา กลุ่มออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ต้องเรีย...
ประวัติของโฮมสเตย์ในไทยยุคกลาง (ปี 2526 – 2536) กลุ่มนั กท่องเที่ ยวชาวต่า งชาติ ที่นิยมทัวร์ป่า เริ่ มได้รับความนิ ยม ม...
ประวัติของโฮมสเตย์ในไทยยุคตั้งแต่ปี 2527 – ปั จจุบน              ั เน้นกระแสการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม มีแนวโน...
กำรจัดกำรโฮมสเตย์เบื้องต้น โฮมสเตย์ไม่จาเป็ นต้องเกิด ขึ้ นในทุ กๆ หมู่บาน แต่ตองคานึ งถึ งความพร้อม           ...
กำรจัดกำร (Management)ควรมีการรวมกลุ่มจัดตั้งในรูปของกลุ่ม/ชมรม/ สหกรณ์ ซึ่งสมาชิกและคนในชุมชนจะต้องมีความ เข้าใจ และมีส่...
บ้ำนพัก (Accommodation) สมาชิกในครอบครัวต้องเต็มใจต่อการรับผูมาเยือน บ้านพักมี                     ้...
ห้องพัก (Room) ห้องพัก สาหรับนักท่องเที่ยวต้องมีความเป็ นส่วนตัวและเรียบ ง่าย มีเครื่องนอน (ที่นอน/หมอน/ผ้าปู/ผ้าห่ม/มุ...
กำรดูแลที่พัก (Home Keeping Produce)ความสะอาดเป็ นสิ่งสาคัญมากสาหรับนักท่องเที่ยว ควรมีการทาความสะอาดที่พกและบริเวณโดยรอบ...
ควำมสะอำดของบ้ำน บ้านพักควรมีอากาศที่สามารถถ่ายเทได้สะดวก แสงสว่างสามารถส่องเข้ามาถึง ปราศจากความชื้ น ไม่มีกลิ่นอับ มี...
ห้องน้ำ (The Bathroom) ห้องน้ าจะเป็ นห้องที่ผมาเยือนจะมาร่วมใช้กบเจ้าของบ้าน สิ่งสาคัญ             ู้    ...
ควำมปลอดภัยของชุมชน ควรมีการจัดเวรยามเฝ้ าระวังและดูแลความปลอดภัย โดยมีตารางเวรยามที่ชดเจน                ...
ควำมปลอดภัยของที่พัก ต้องสร้างความคุนเคยกับผูมาเยือน เสมือนญาติสนิ ท         ้    ้ หมันตรวจตรา ดูแลความเป็ ...
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ต้องมีการดูแลและซ่อมแซมล็อค และกลอน อยูตลอดเวลา                     ่ เตือ...
กำรกำหนดระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และความเชื่อ ของแต่ละชุมชนอาจแตกต่าง กัน การกาหน...
กำรต้อนรับ (Reception) การต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตรจะทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความรูสึกอบอุ่น             ...
กำรจองที่พัก (Reservation) การจองที่พกสามารถทาได้หลายวิธี อาทิ การจองทางไปรษณีย์ การจองทาง      ั โทรศัพท์ การจองท...
ขั้นตอนของกำรจัดกำรระบบกำรจองทีพัก                ่ จัดลาดับบ้านพักที่จะให้บริการ ตอบรับการจอง อาจเรียกเ...
กำรลงทะเบียน (Registration) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนี ยมการเข้าพักและ บริการต่างๆ ที่จดเตรียมไว้สาหรับนักท่องเที...
ควำมสำคัญของกำรลงทะเบียน ทาให้เจ้าของบ้านทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว ช่วยในการจัดเตรียมบ้านพัก ทาให้ทราบวันออกจากท...
กำรบริกำรอำหำร มีการวางแผนในการจัดเตรียมอาหาร พิจารณาถึง เชื้ อชาติและการนับถือศาสนาของนักท่องเที่ยว งบประมาณในการจัดทาอ...
กรอบคิดในกำรประเมินมำตรฐำน Homestayมุมมองเกี่ยวกับ Homestay การจัดทา Homestay ต้องประกอบด้วยคน และจิตใจวิญญาณของ ชุมชน ก...
กรอบคิดในกำรประเมินมำตรฐำน HomestayHomestay กับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น การจัดการ Homestay มักจะมีการนาเอากิจก...
เกณฑ์กำหนดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกำรจัดกำรที่ยั่งยืน    (Criteria for tourism destination) มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคนท้อง...
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
ด้านที่พก    ัลักษณะบ้านพัก   เป็ นบ้านของเจ้าของที่แบ่งปั นที่ที่เป็ นสัดส่วน  นอน หรือห้องนอน อย่างเป็ น    ...
มีที่นอนสาหรับนักท่องเที่ยว อาจด้านที่พก    ั   เป็ นเตียง ฟูก หรือเสื่อ และมีมุง                 ...
มีความปลอดภัย มีที่ล็อคประตูอยู่ด้านที่พก    ั     ในสภาพใช้งานได้ดี มีความมิดชิดห้องอาบน้ าและ  มีขนาดของห้องน...
ด้านที่พก    ั    มีมุมพักผ่อน ที่สงบ สบายภายในมีมุมพักผ่อน   บ้านหรือบริเวณโดยรอบที่         สามารถนัง ...
ด้านอาหารและโภชนาการ          มีปริมาณ และประเภทอาหารที่ชนิ ดของอาหาร    เหมาะสมและวัตถุดิบที่ใช้  ผลิตโด...
ด้านอาหารและโภชนาการมีน้ าดื่มที่        มีที่เก็บน้ า/ภาชนะเก็บน้ าที่สะอาด      สะอาดไม่มีตะกอน มีฝาปิ ดม...
ด้านอาหารและโภชนาการภาชนะที่บรรจุ        มีภาชนะที่เกี่ยวข้องกับอาหารอาหารที่สะอาด  เช่น ถ้วย ชาม จาน ช้อน ช้อน...
ด้านอาหารและ         ครัวอาจอยูในบ้าน หรือแยกจาก                ่โภชนาการ      ตัวบ้านก็ได้ ...
ด้านความปลอดภัย    มีแนวทางปฏิบติเพื่อการช่วยเหลือ                 ัมีการเตรียม   เบื้ องต้น เมื่อ...
ด้านความ       มีการแจ้งให้ผใหญ่บานหรือกานัน              ู้  ้ปลอดภัย    รับทราบ ขณะมีนักท่องเ...
ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าบ้านและสมาชิก   มีการแนะนานักท่องเที่ยวกับ            สมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่การ...
ด้านอัธยาศัยไมตรีของ  เจ้าของบ้านมีการแลกเปลี่ยนให้เจ้าบ้านและสมาชิก    ข้อมูล อาจเป็ นเอกสารภาพถ่าย         ...
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว     มีการวางแผนโปรแกรมการ          ท่องเที่ยวร่วมกันของชุมชนและมีรายการนาเที่ยว  ...
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวข้อมูลกิจกรรม  มีขอมูลรายละเอียดกิจกรรมใน            ้การท่องเที่ยว   โปรแกรมการท่...
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว      กลุ่มหรือเจ้าของบ้านเป็ นผูนา                         ้   ...
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ          มีแหล่งดึงดูดความสนใจของและสภาพแวดล้อม           นักท่องเที่ยวซึ่งอาจเป...
ชุมชนมีกฎ กติกา การใช้ด้าน        ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ชดเจน                        ัทร...
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมีแผนงาน หรือ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรการอนุ รกษ์       ั   ชุมชนและกลุ่มโฮมสเตย์...
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม      เน้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติในมีกิจกรรมในการ     ท้องถิ่น เช่น ห่อข้าวด้วยวัสดุที่มาลดผลก...
 มีบานเก่า หรือบ้านที่แสดงถึงวัฒนธรรม             ้ด้านวัฒนธรรม    ดั้งเดิม เพื่อสร้างความสนใจแก่นักท่องเ...
ด้านวัฒนธรรมการรักษาวิถีชุมชน  มีการดาเนิ นวิถีชีวิตที่เป็ นปกติคงไว้เป็ นกิจวัตร  เช่น การตักบาตร การทาบุญที่วด   ั...
ด้านการสร้างคุณค่า            มีบานเก่า หรือบ้านที่แสดงถึงวัฒนธรรม              ้และมูลค่าของ  ...
ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของ     มีการนาเอาความรู/ภูมิปัญญา                     ้ผลิตภัณฑ์ชุม...
ด้านการบริหารของกลุมโฮมสเตย์  ่        การบริหารจัดการต้องเป็ นการมีการรวมกลุ่มของ  รวมกลุ่มโดยการมีส่วนร่วมของ...
ด้านการบริหารของ  มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ          บริหารงาน ได้แก่ ประธาน รองกลุมโฮมสเตย์  ่        ...
 มีกฎ กติกา วาระการทางาน การทางาน           ร่วมกันของคณะกรรมการ เช่น การจัดด้านการบริหารของ   ประชุมอย่างต่อ...
ด้านการบริหารของ  มีแนวทางในการทางานของกลุมโฮมสเตย์  ่        คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้กฎ กติกา การ    ...
ด้านการบริหารของ          มีแนวปฏิบติหมุนเวียนการ                ักลุมโฮมสเตย์  ่        ...
ด้านการบริหารของกลุมโฮมสเตย์  ่        มีระบบการจองล่วงหน้าระบบการจอง    มีการลงทะเบียนนักท่องเที่ยวเพื่อล่ว...
ด้านการบริหารของกลุมโฮมสเตย์  ่        มีการระบุค่าธรรมเนี ยมและ           ค่าบริการอย่างชัดเจนและเป็ ...
ด้านการบริหารของกลุมโฮมสเตย์  ่        มีระบบการจองล่วงหน้าระบบการจอง    มีการลงทะเบียนนักท่องเที่ยวเพื่อล่ว...
ด้านการประชาสัมพันธ์มีเอกสาร     มีค่มือ แผ่นพับ แผนที่การ           ูสิ่งพิมพ์     เดินทาง โปรแกรมการ...
ด้านการประชาสัมพันธ์มีการเผยแพร่  มีเปาหมาย แผนงาน การ           ้ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กบ  ...
IT & Homestay เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) เป็ นเครื่องมือในการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริมชุมชนท...
โฮมสเตย์ ท่ ได้ รับการรั บรอง      ี มาตรฐานโฮมสเตย์ ไทย
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ความรู้พื้นฐาน มาตรฐานการจัดการ Homestay

17 570 vues

Publié le

วิทยากร หลักสูตรอบรม “การจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ (Homestay)” รุ่นที่ 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 25 มิถุนายน 2555

Publié dans : Formation

ความรู้พื้นฐาน มาตรฐานการจัดการ Homestay

 1. 1. กรวรรณ สังขกร สถาบันวิจยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ัหลักสูตรอบรม “การจัดการทีพักแบบโฮมสเตย์ (Homestay)” รุ่นที่ 2 ่ สาขาวิชาการท่องเทียว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ่ วันที่ 25 มิถุนายน 2555
 2. 2. ลำดับกำรนำเสนอควำมหมำยของโฮมสเตย์ประวัติโฮมสเตย์กำรจัดกำรโฮมสเตย์เบื้องต้นกรอบคิดในกำรประเมินมำตรฐำนโฮมสเตย์มำตรฐำนโฮมสเตย์ไทยโฮใสเตย์ไทยที่ได้รับรองมำตรฐำนโฮมสเตย์ไทย
 3. 3. การท่องเที่ยว เชิงนิเวศการท่องเที่ยว Home ชุมชน stay
 4. 4. ควำมหมำยของโฮมสเตย์การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ ง ที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดี ย วกั น โดยมี ห ้อ งพั ก หรื อ พื้ นที่ ใ ช้ส อยภายในบ้า นเหลื อสามารถนามาดัดแปลงให้นักท่องเที่ยวพักได้ชวคราว ซึ่งมีจานวนไม่เกิน ั่4 ห้อง มีผพกรวมกันไม่เกิน 20 คน โดยมีค่าตอบแทน และจัดบริการ ู้ ัสิ่ ง อ านวยความสะดวกตามสมควร อัน มี ลัก ษณะเป็ นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม ซึ่งเป็ นไปตามบทนิ ยามคาว่า “โรงแรม”แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รงแรม พ.ศ. 2547 และได้ขึ้ นทะเบี ย นกับกรมการท่องเที่ยว ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการท่องเที่ยวกาหนด ราชกิจจานุ เบกษา, 2555
 5. 5. ควำมหมำยของโฮมสเตย์บ้านพักประเภทหนึ่ งที่นักท่องเที่ยวพักร่วมกับเจ้าของบ้านและมีวตถุประสงค์ที่จะเรียนรูวฒนธรรมและวิถีชีวตของ ั ้ั ิชาวบ้าน ซึ่งเต็มใจที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู ้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งจัดที่พกและอาหารให้กบนักท่องเที่ยว ั ัโดยได้รบค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ั การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545
 6. 6. ควำมหมำยของโฮมสเตย์บ้า นพั ก ที่ อ ยู่ ใ นชุ ม ชนชนบทที่ มี ป ระชาชนเป็ นเจ้า ของบ้า น และประชาชน หรื อสมาชิกในครัวเรื อนอาศัยอยู่ประจา และบ้านนั้ นเป็ นสมาชิ ก ของกลุ่ ม /ชมรม หรื อ สหกรณ์ที่ ร่ ว มจัด กัน เป็ นโฮมสเตย์ใ นชุมชน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักร่วมกับเจ้าของบ้านได้ ซึ่งสมาชิกในบ้านมีความยินดี และเต็ มใจที่จะรับนั กท่องเที่ ยว พร้อมทั้งถ่ายทอดประเพณี วัฒ นธรรมอัน ดี ง ามของท้อ งถิ่ น แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและพานั กท่องเที่ ยว เที่ ยวชมแหล่งท่องเที่ ยวและทากิจกรรมต่างๆเช่น เล่นน้ าตก ขี่จกรยาน นังเรือ เดินป่ าศึกษาธรรมชาติ ั ่ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 7. 7. ควำมหมำยของโฮมสเตย์ โฮมสเตย์ เป็ นบ้านที่มีความพร้อมสาหรับการแบ่งพื้ นที่ของบ้านพักอาศัยเพื่อให้บริการ กับนักท่องเที่ยว เสมือนเป็ นสมาชิกหรือญาติของ เจ้าของบ้านพักโดยมีความพร้อมภายใต้การบริหารจัดการของชุมชน
 8. 8. ประวัติของโฮมสเตย์ในไทยยุคเริ่มต้น (ปี 2503 – 2525) กระจายอยู่ในกลุ่มนิ สิต นั กศึกษา กลุ่มออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ต้องเรียนรูวิถีชีวิต รับทราบปั ญหาในชนบท เพื่อนามาพัฒนาสังคม ้ ตามอุดมคติ กระจายอยู่ ใ นกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ นิ ยมทั ว ร์ ป่ า โดยเฉพาะในแถบภาคเหนื อของประเทศไทย นั กท่ องเที่ ยวจะพัก ตามบ้านชาวเขา โดยจุดพักนั้นจะขึ้ นอยูกบเส้นทางการเดินป่ า ่ ั
 9. 9. ประวัติของโฮมสเตย์ในไทยยุคกลาง (ปี 2526 – 2536) กลุ่มนั กท่องเที่ ยวชาวต่า งชาติ ที่นิยมทัวร์ป่า เริ่ มได้รับความนิ ยม มากขึ้ น Homestay ได้รบการพัฒนารูปแบบและกิจกรรม ั โดยกระจายไปยังหมูบานชาวเขา ่ ้ เริ่มสร้างปั ญหาสังคม อาทิ ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาโสเภณี ปั ญหา การปล้น ขโมย และปั ญหาการฆ่าชิงทรัพย์
 10. 10. ประวัติของโฮมสเตย์ในไทยยุคตั้งแต่ปี 2527 – ปั จจุบน ั เน้นกระแสการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มที่เป็ นการท่องเที่ยวเชิงอนุ รกษ์ ั ในช่วงแรกกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มนาร่องคือ กลุ่มที่เป็ นนักกิจกรรมสังคม พื้ นที่ที่ดาเนิ นการเรื่อง Homestay เป็ นพื้ นที่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนไทย เข้าไปดาเนิ นการ ปี 2539 เป็ นต้นมา ได้มีการเคลื่อนไหวในกลุ่มนักธุรกิจ ผูประกอบการ ด้านการ ้ ท่ อ ง เ ที่ ย ว โ ด ย น า เ ส น อ รู ป แ บ บ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ผ ส ม ผ ส า น ร ะ ห ว่ า ง Adventure Ecotourism และ Homestay ปี 2541 – 2542 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็ นปี ท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand) สนั บสนุ นกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ทาให้เกิดการจัดการ ท่องเที่ยวในแหล่งชุมชน และขยายกิจกรรม Homestay เพิ่มมมากขึ้ น
 11. 11. กำรจัดกำรโฮมสเตย์เบื้องต้น โฮมสเตย์ไม่จาเป็ นต้องเกิด ขึ้ นในทุ กๆ หมู่บาน แต่ตองคานึ งถึ งความพร้อม ้ ้ ความรู ้ ความเข้าใจของชุมชนเป็ นสาคัญ ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เน้นจุดขายที่วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน ภายในบรรยากาศแบบธรรมชาติ ภูมิ- ปั ญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ การท่องเที่ยวเป็ นเพียงรายได้เสริมมิใช่รายได้หลักของชุมชน บริการที่ควรเสนอให้กบนักท่องเที่ยว: วิถีการดาเนิ นชีวิตของชุมชนที่เรียบง่าย ั แบบสัง คมชนบท วัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น ที่ มี เ อกลัก ษณ์ ความปลอดภัย ความ สะอาด ห้อ งพัก พร้อ มอาหาร กิ จ กรรมทางการท่ อ งเที่ ย วที่ เ กี่ ย วข้อ งและ สอดคล้องกับชุมชน
 12. 12. กำรจัดกำร (Management)ควรมีการรวมกลุ่มจัดตั้งในรูปของกลุ่ม/ชมรม/ สหกรณ์ ซึ่งสมาชิกและคนในชุมชนจะต้องมีความ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในด้านการจัดการ
 13. 13. บ้ำนพัก (Accommodation) สมาชิกในครอบครัวต้องเต็มใจต่อการรับผูมาเยือน บ้านพักมี ้ โครงสร้างที่ดี ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ไกลจากเมืองหรือพื้ นที่ เทศกาล หรือสถานที่ท่องเที่ยว การจัดเตรียมที่พก จะหมายรวมถึง ั การจัดเตรียมห้องพัก ห้องอาบน้ า ห้องส้วม และห้องนังเล่น ไว้ ่ สาหรับรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ เป็ นบ้านที่มีอากาศท่ายเทได้สะดวก ไม่มีกลิ่นอับ มีการจัดเตรียมสถานที่พบปะกัน (สถานที่นังเล่น) ่ เพื่อเป็ นสถานที่นังพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูระหว่างเจ้าของบ้าน ่ ้ กับนักท่องเที่ยว เป็ นการสร้างมิตรภาพและเรียนรูซึ่งกันและกัน ้
 14. 14. ห้องพัก (Room) ห้องพัก สาหรับนักท่องเที่ยวต้องมีความเป็ นส่วนตัวและเรียบ ง่าย มีเครื่องนอน (ที่นอน/หมอน/ผ้าปู/ผ้าห่ม/มุง) ที่สะอาด ้ ทาความสะอาดเครื่องนอนทุกครั้งที่นักท่องเที่ยวออกจากที่พก ั และจัดปูใหม่อย่างเรียบร้อยเมื่อมีนักท่องเที่ยวรายใหม่เข้าพัก มีไฟฟ้ า/ ตะเกียง ให้แสงสว่างเพียงพออย่างเหมาะสม อาจจัดให้มีเครื่องเรือน เครื่องใช้อื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวก ให้แก่ผมาพักค้างแรม เช่น ไม้แขวนเสื้ อ ราวพาดผ้าเช็ดตัว ู้ โต๊ะเล็กๆ สาหรับวางของ อ่านหรือเขียนหนังสือ
 15. 15. กำรดูแลที่พัก (Home Keeping Produce)ความสะอาดเป็ นสิ่งสาคัญมากสาหรับนักท่องเที่ยว ควรมีการทาความสะอาดที่พกและบริเวณโดยรอบ ั บ้านพักอยูเสมอ โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ่ อุปกรณ์สาหรับการนอนส่วนตัวทุกครั้งเมื่อมี นักท่องเที่ยวเข้าพัก
 16. 16. ควำมสะอำดของบ้ำน บ้านพักควรมีอากาศที่สามารถถ่ายเทได้สะดวก แสงสว่างสามารถส่องเข้ามาถึง ปราศจากความชื้ น ไม่มีกลิ่นอับ มีหลังคาที่สามารถกันน้ าได้ดี ทาความสะอาดภายในห้องพักเป็ นประจา ต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอน และอุปกรณ์ส่วนตัวสาหรับผูมาเยือนทุก ้ ครั้ง หมันกาจัดแมลงที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอยูเสมอ ่ ่
 17. 17. ห้องน้ำ (The Bathroom) ห้องน้ าจะเป็ นห้องที่ผมาเยือนจะมาร่วมใช้กบเจ้าของบ้าน สิ่งสาคัญ ู้ ั ก็คือความสะอาด จะต้องมีการทาความสะอาดอยูเป็ นประจาและ ่ สมาเสมอ ่ ควรมีการจัดเตรียมเครื่องใช้สาหรับอาบน้ าเพื่อบริการแก่ผมาพัก ู้ ค้างแรม เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า รวมทั้ง อุปกรณ์ในห้องน้ า ควรอธิบายวีธีการใช้อุปกรณ์ในห้องน้ า การตักน้ าอาบ เพื่อปองกัน ้ การใช้อุปกรณ์ไม่ถกต้อง ู
 18. 18. ควำมปลอดภัยของชุมชน ควรมีการจัดเวรยามเฝ้ าระวังและดูแลความปลอดภัย โดยมีตารางเวรยามที่ชดเจน ั มีอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร วิทยุสื่อสาร สาหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ ตารวจ ทหาร พยาบาล สาธารณสุข พนักงานดับเพลิง จัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ สาหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และต้องแจ้งให้สมาชิกกลุ่มทุกคน ทราบ โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยในชุมชน ควรจัดฝึ กอบรมสมาชิกให้สามารถปฐมพยาบาลเบื้ องต้นได้ มีการแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวระวังรักษาทรัพย์สินมีค่า ต้องมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจาตัวของนักท่องเที่ยวในเอกสารใบสมัครการเข้าพัก โฮมสเตย์ และหากนักท่องเที่ยวมีโรคประจาตัว ควรแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้เตรียมยาไว้ติดตัว มาด้วย
 19. 19. ควำมปลอดภัยของที่พัก ต้องสร้างความคุนเคยกับผูมาเยือน เสมือนญาติสนิ ท ้ ้ หมันตรวจตรา ดูแลความเป็ นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้าน ่ ว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ แจ้งให้เก็บทรัพย์สิน เงินสดต่างๆ ไว้ในที่ที่ปลอดภัย
 20. 20. ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ต้องมีการดูแลและซ่อมแซมล็อค และกลอน อยูตลอดเวลา ่ เตือนนักท่องเที่ยวให้เก็บทรัพย์สินอย่างปลอดภัย ถ้านักท่องเที่ยวลืมทรัพย์สินไว้เจ้าของบ้านควรเก็บไว้ในที่ที่ ปลอดภัย และพยายามติดต่อเจ้าของเพื่อมารับคืน
 21. 21. กำรกำหนดระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และความเชื่อ ของแต่ละชุมชนอาจแตกต่าง กัน การกาหนดระเบียบและข้อปฏิบติสาหรับนักท่องเที่ยว อาทิ การแต่งกาย ั การนอน การกาหนดเวลาการเข้าออกบ้านพัก จึงเป็ นสิ่งสาคัญเพื่อมิ ก่อให้เกิดปั ญหาที่ขดต่อวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและความเชื่อของ ั ชุมชน นักท่องเที่ยวจะต้องยอมรับและปฏิบติตาม ั ควรมีการชี้ แจงตั้งแตขั้นตอนการจองหรือลงทะเบียนการเข้าพัก กรณีที่ นักท่องเที่ยวไม่สามารถปฏิบติได้ ก็สามารถที่จะปฏิเสธการเข้าพักได้ ั เช่นเดียวกัน
 22. 22. กำรต้อนรับ (Reception) การต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตรจะทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความรูสึกอบอุ่น ้ มีการจัดพื้ นที่ตอนรับที่จุดศูนย์กลางของชุมชน เพื่อดาเนิ นการต้อนรับ ้ ลงทะเบียนการเข้าพัก หรือการให้ขอมูลด้านการท่องเที่ยว ้ อาจให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมประจาถิ่นเพื่อสร้างความ ประทับใจ เช่น ภาคอีสานและเหนื อ ต้อนรับด้วยการบายศรีส่ขวัญ หรืออาจจะ ู เป็ นช่อดอกไม้ พวงมาลัยเล็กๆ ที่สามารถหาได้จากท้องถิ่นมอบให้กบั นักท่องเที่ยว
 23. 23. กำรจองที่พัก (Reservation) การจองที่พกสามารถทาได้หลายวิธี อาทิ การจองทางไปรษณีย์ การจองทาง ั โทรศัพท์ การจองทางแฟกซ์ การจองผ่านเครือข่าย Internet การจองที่พกควรได้รบการตอบสนองโดยทันที ั ั มีการยืนยันการเข้าพักของนักท่องเที่ยว
 24. 24. ขั้นตอนของกำรจัดกำรระบบกำรจองทีพัก ่ จัดลาดับบ้านพักที่จะให้บริการ ตอบรับการจอง อาจเรียกเก็บค่าบริการบางส่วน เพื่อปองกันการยกเลิกของ ้ นักท่องเที่ยว เก็บบันทึกข้อมูลการจองสาหรับการลงทะเบียนเข้าพัก
 25. 25. กำรลงทะเบียน (Registration) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนี ยมการเข้าพักและ บริการต่างๆ ที่จดเตรียมไว้สาหรับนักท่องเที่ยว ั ให้นักท่องเที่ยวกรอกรายละเอียดและลงชื่อในใบลงทะเบียน การเข้าพัก แจ้งรายละเอียดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับชุมชนและ สภาพทัวไป ่ นานักท่องเที่ยวไปยังบ้านพัก
 26. 26. ควำมสำคัญของกำรลงทะเบียน ทาให้เจ้าของบ้านทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว ช่วยในการจัดเตรียมบ้านพัก ทาให้ทราบวันออกจากที่พกของนักท่องเที่ยวแต่ละคน ั นาวางแผนการเข้าพักของแขกในลาดับต่อๆ ไป เป็ นข้อมูลการเข้าพักให้ผดแลรักษาความปลอดภัย ู้ ู
 27. 27. กำรบริกำรอำหำร มีการวางแผนในการจัดเตรียมอาหาร พิจารณาถึง เชื้ อชาติและการนับถือศาสนาของนักท่องเที่ยว งบประมาณในการจัดทาอาหาร ปั จจัยด้านฤดูกาล อาหารประจาท้องถิ่น และจานวนนักท่องเที่ยว ชนิ ดของอาหาร ควรเป็ นอาหารพื้ นบ้านซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร ควรเป็ นสิ่งที่หาได้ในพื้ นที่เป็ นหลัก ควรมีการสอบถามข้อมูลความชอบในรสชาติของอาหารและประเภทของอาหารที่กินไม่ได้จากนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ในขั้นตอนของการจองที่พก ั ภาชนะที่ใช้ในการปรุงและรับประทานอาหารต้องมีความสะอาดและปราศจากกลิ่น ควรแยกล้างภาชนะที่ใส่อาหารกับแก้วน้ าดื่ม โดยให้ลางแก้วน้ าก่อน ้ มีอุปกรณ์ที่จาเป็ นพื้ นฐานในการประกอบอาหาร เช่น เตา ซึ่งอาจเป็ นเตาแก๊สหรือเตาถ่านก็ได้ ตูกบข้าว ้ั กระทะ หม้อ ตะหลิว เจ้าของบ้านและนักท่องเที่ยวควรรับประทานอาหารพร้อมกัน เป็ นการเรียนรูวฒนธรรมการกินอาหาร ้ั ร่วมกัน เชิญให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมในกิจกรรมการจัดการประกอบอาหาร หากนักท่องเที่ยวสนใจ
 28. 28. กรอบคิดในกำรประเมินมำตรฐำน Homestayมุมมองเกี่ยวกับ Homestay การจัดทา Homestay ต้องประกอบด้วยคน และจิตใจวิญญาณของ ชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาจะต้องสร้างฐานของชุมชนให้แน่ นและพร้อม ก่อน ในแต่ละชุมชนจะต้องมีจุดยืนที่ชดเจน มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ั ประเพณีที่แสดงออกถึงท้องถิ่นและความเป็ นไทย สิ่งสาคัญคือการ เต็มใจรับผูมาเยือน การให้ชุมชนเป็ นเจ้าของกิจการเอง และมีการ ้ แบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม
 29. 29. กรอบคิดในกำรประเมินมำตรฐำน HomestayHomestay กับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น การจัดการ Homestay มักจะมีการนาเอากิจกรรมท่องเที่ยวอื่นเข้ามา เชื่อมโยงด้วย เช่น การท่องเที่ยวที่มุงความยังยืนของชุมชน ่ ่ (Sustainable Tourism) การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ที่คานึ งถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงนิ เวศ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัตศาสตร์ เป็ นต้น ิ
 30. 30. เกณฑ์กำหนดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกำรจัดกำรที่ยั่งยืน (Criteria for tourism destination) มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นดั้งเดิม มีความสะอาด ร่มรื่น มีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการบริการ เช่น มีสุขาสะอาด มีความปลอดภัย สะดวกต่อการ เดินทางของนักท่องเที่ยวทุกระดับ มีการจัดทาเส้นทางศึกษาแหล่งท่องเที่ยว มีปายสื่อความหมาย หรือแผนที่บนเส้นทางท่องเที่ยวเป็ นระยะๆ ้ มีการกาหนดขีดความสามารถในการรองรับของพื้ นที่ จานวนนักท่องเที่ยวที่รบได้ต่อครั้งต่อวัน ั มีมคคุเทศก์ หรือนักสื่อความหมายท้องถิ่น ที่รอบรูนาชม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ความรู ้ มีความเข้าใจ มี ั ้ ความทรงจา ได้รบประสบการณ์เพิ่มขึ้ น ั มีการประสานงานความร่วมมือในท้องถิ่น เช่น ชุมชน องค์กรภาค องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างโปร่งใส ยุติธรรม มีแผนงานพัฒนา เช่น แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนรักษาสภาพแวดล้อม แผนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 31. 31. มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
 32. 32. ด้านที่พก ัลักษณะบ้านพัก เป็ นบ้านของเจ้าของที่แบ่งปั นที่ที่เป็ นสัดส่วน นอน หรือห้องนอน อย่างเป็ น สัดส่วน หรืออาจปรับปรุงต่อเติม ที่พก ที่ติดกับบ้านเดิมเพื่อใช้เป็ น ั ที่นอนหรือห้องนอน
 33. 33. มีที่นอนสาหรับนักท่องเที่ยว อาจด้านที่พก ั เป็ นเตียง ฟูก หรือเสื่อ และมีมุง ้ หรือมุงลวดเพื่อปองกันยุงและแมลง ้ ้ที่พกที่นอน ั มีเครื่องนอน อุปกรณ์ที่ใช้นอน ผ้าปูสะอาด และ หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม และ ได้รบการทาความสะอาดทุกครั้งที่มี ัสบาย การเปลี่ยนนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ และเปลี่ยนเครื่องนอนตามความ เหมาะสมในกรณีที่นักท่องเที่ยวพัก หลายวัน มีราวตากผ้าหรือที่เก็บเสื้ อผ้า
 34. 34. มีความปลอดภัย มีที่ล็อคประตูอยู่ด้านที่พก ั ในสภาพใช้งานได้ดี มีความมิดชิดห้องอาบน้ าและ มีขนาดของห้องน้าที่เหมาะสม มีห้องส้วมที่ อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการแยกขันสาหรับตักอาบน้ าสะอาดมิดชิด น้ าที่ใช้สะอาด อาจเป็ นประปา หมู่บาน ประปาภูเขา หรือน้ าดิบที่ ้ ปล่อยไว้ระยะหนึ่ งและแกว่งสารส้ม มีถงขยะในห้องน้ า ั
 35. 35. ด้านที่พก ั มีมุมพักผ่อน ที่สงบ สบายภายในมีมุมพักผ่อน บ้านหรือบริเวณโดยรอบที่ สามารถนัง นอนและมี ่ภายในบ้านหรือ บรรยากาศผ่อนคลาย เช่น ลานในชุมชน บ้าน ใต้ตนไม้ ศาลาหน้าบ้าน ้ มีการดูแลบริเวณรอบบ้าน เช่น สวนครัว ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ร่องน้ า ให้สะอาด ปราศจากขยะ
 36. 36. ด้านอาหารและโภชนาการ มีปริมาณ และประเภทอาหารที่ชนิ ดของอาหาร เหมาะสมและวัตถุดิบที่ใช้ ผลิตโดยใช้วตถุดิบในท้องถิ่น ไม่ ัประกอบอาหาร ซื้ ออาหารหรือกับข้าวถุง มีการปรุงอาหารอย่างถูก สุขอนามัย
 37. 37. ด้านอาหารและโภชนาการมีน้ าดื่มที่ มีที่เก็บน้ า/ภาชนะเก็บน้ าที่สะอาด สะอาดไม่มีตะกอน มีฝาปิ ดมิดชิด มีน้ าดื่มที่สะอาด ผ่าน กระบวนการทาความสะอาด
 38. 38. ด้านอาหารและโภชนาการภาชนะที่บรรจุ มีภาชนะที่เกี่ยวข้องกับอาหารอาหารที่สะอาด เช่น ถ้วย ชาม จาน ช้อน ช้อน กลาง ทัพพี โถข้าวที่สะอาดไม่มี คราบ และกลิ่นคาว กลิ่นอับ
 39. 39. ด้านอาหารและ ครัวอาจอยูในบ้าน หรือแยกจาก ่โภชนาการ ตัวบ้านก็ได้ และมีการดูแลความห้องครัว และ สะอาดอยูเสมอ ่อุปกรณ์ที่ใช้ใน มีอุปกรณ์การเก็บเครื่องปรุง วัตถุดิบ ที่สะอาดสามารถปองกัน ้ครัวที่ถูก เชื้ อโรคและสิ่งสกปรก มีที่เก็บสุขลักษณะ มิดชิด ที่แขวน หรือมีฝาชีครอบ หรือคลุมผ้า มีการจัดการขยะที่ถูกสุขอนามัย
 40. 40. ด้านความปลอดภัย มีแนวทางปฏิบติเพื่อการช่วยเหลือ ัมีการเตรียม เบื้ องต้น เมื่อนักท่องเที่ยวเกิดเจ็บป่ วย หรือได้รบอุบติเหตุ ั ัความพร้อม มียาสามัญประจาบ้าน ที่อยูในสภาพ ่เกี่ยวกับการ ใช้ได้ทนที (ยังไม่หมดอายุ) ัปฐมพยาบาล เจ้าของบ้านควรซักถามถึงโรค ประจาตัวหรือบุคคลที่ติดต่อได้ทนทีใน ัเบื้ องต้น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับนักท่องเที่ยว
 41. 41. ด้านความ มีการแจ้งให้ผใหญ่บานหรือกานัน ู้ ้ปลอดภัย รับทราบ ขณะมีนักท่องเที่ยวในบ้านมีการจัดเวร เพื่อขอความร่วมมือในการดูแลรักษา ความสงบ ความปลอดภัยยามดูแลความ มีการจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เมื่อมีเหตุรายต้องมีเครื่องมือสื่อสาร ้ ติดต่อกับหน่ วยงานที่รบผิดชอบ ั โดยตรงได้
 42. 42. ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าบ้านและสมาชิก มีการแนะนานักท่องเที่ยวกับ สมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่การต้อนรับและ อยูในขณะนั้น เพื่อรูจกและ ่ ้ัการสร้าง เรียนรูวถีชีวตของเจ้าของบ้าน ้ิ ิความคุนเคย ้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใน บ้าน เช่น เก็บผักสวนครัว ร่วมกัน ทากับข้าวร่วมกัน รับประทานอาหารร่วมกัน
 43. 43. ด้านอัธยาศัยไมตรีของ เจ้าของบ้านมีการแลกเปลี่ยนให้เจ้าบ้านและสมาชิก ข้อมูล อาจเป็ นเอกสารภาพถ่าย หรือการพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับการสร้าง วิถีชีวต สังคม และวัฒนธรรมใน ิกิจกรรม ชุมชนอย่างเหมาะสมแลกเปลี่ยน เจ้าของบ้านเปิ ดโอกาสให้ นักท่องเที่ยวเรียนรูวถีชีวตของ ้ิ ิความรูในวิถี ้ ตนเอง เช่น ไปดูไร่-นา ออกของชุมชน ทะเล เก็บใบชา ทอผ้า จักสาน เป็ นต้น ซึ่งจะเป็ นโอกาสของการ แลกเปลี่ยนเรียนรูวถีชีวต ้ิ ิ
 44. 44. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว มีการวางแผนโปรแกรมการ ท่องเที่ยวร่วมกันของชุมชนและมีรายการนาเที่ยว กลุ่มโฮมสเตย์ เพื่อการกระจายที่ชดเจนซึ่งต้อง ั รายได้ให้เกิดขึ้ นในแต่ละหมูบาน ่ ้ผ่านการยอมรับ หรือแต่ละกลุ่มกิจกรรมจากชุมชน มีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ เผยแพร่ส่สาธารณะและ ู นักท่องเที่ยวที่ชดเจน สอดคล้อง ั กับสภาพความเป็ นจริงของชุมชน
 45. 45. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวข้อมูลกิจกรรม มีขอมูลรายละเอียดกิจกรรมใน ้การท่องเที่ยว โปรแกรมการท่องเที่ยวที่ หลากหลายแตกต่างกันตาม ภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือก ได้
 46. 46. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มหรือเจ้าของบ้านเป็ นผูนา ้ เที่ยวเพื่อให้ความรูความเข้าใจ ้เจ้าของบ้านเป็ น เกี่ยวกับทรัพยากร สิ่งแวดล้อมมัคคุเทศก์ทองถิ่น ้ วัฒนธรรม ศิลปะ สถาปั ตยกรรมหรือประสานงาน การแสดง ความเชื่อ ค่านิ ยม ภายในชุมชนแก่นักท่องเที่ยวให้มคคุเทศก์ ั มีการจัดทาสื่อ เช่น สิ่งพิมพ์ รูปท้องถิ่นนาเที่ยว ถ่าย ภาพวาด เพื่อการเรียนรูของ ้ นักท่องเที่ยว
 47. 47. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งดึงดูดความสนใจของและสภาพแวดล้อม นักท่องเที่ยวซึ่งอาจเป็ นแหล่งมีแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ภูเขา หรือภายในชุมชน แหล่งท่องเที่ยวที่มนุ ษย์สร้างขึ้ นหรือบริเวณ เช่น วัดเจดีย ์ เป็ นต้น หรือใช้ แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเป็ นส่วนใกล้เคียง หนึ่ งของโปรแกรมการท่องเที่ยว
 48. 48. ชุมชนมีกฎ กติกา การใช้ด้าน ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ชดเจน ัทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้การใช้ประโยชน์เป็ นไปและสภาพแวดล้อม อย่างยังยืน เช่น ปริมาณ ่ นักท่องเที่ยวที่ชุมชนรองรับได้มีการดูแลแหล่ง การไม่เก็บพันธุพืชออกจากป่ า ์ท่องเที่ยว เป็ นต้น มีกิจกรรมที่สมพันธ์กบงานการ ั ั ฟื้ นฟู อนุ รกษ์แหล่งท่องเที่ยวใน ั หลากหลายรูปแบบ เช่น การปลูก ป่ า การจัดค่ายอนุ รกษ์ ั สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชน
 49. 49. ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมีแผนงาน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรการอนุ รกษ์ ั ชุมชนและกลุ่มโฮมสเตย์มีทรัพยากรธรรมชา แผนงาน มาตรการ และติ เพื่อลด แนวทางปฏิบติในการจัดการ ั ขยะอย่างถูกวิธี เช่น การแยกผลกระทบจากการ ขยะ ไม่เผาขยะท่องเที่ยว และลดสภาวะโลกร้อน
 50. 50. ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เน้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติในมีกิจกรรมในการ ท้องถิ่น เช่น ห่อข้าวด้วยวัสดุที่มาลดผลกระทบจาก จากธรรมชาติการท่องเที่ยว เพื่อ มีกิจกรรมที่ลดการใช้ทรัพยากรการอนุ รกษ์ ั อย่างสิ้ นเปลือง เช่น ใช้จกรยาน ัทรัพยากรธรรมชา แทนการใช้รถ ใช้เรือพายแทนติและสิ่งแวดล้อม การใช้เครื่องยนต์ หรือการใช้และลดสภาวะโลก หลอดประหยัดไฟในครัวเรือนร้อน
 51. 51.  มีบานเก่า หรือบ้านที่แสดงถึงวัฒนธรรม ้ด้านวัฒนธรรม ดั้งเดิม เพื่อสร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยวการดารงรักษาไว้  มีการรวบรวมองค์ความรูดานวัฒนธรรม ้ ้ ท้องถิ่น เพื่อนาสู่การเผยแพร่ที่ถกต้องแก่ ูซึ่งวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวประเพณีทองถิ่น ้  ชุมชนและโรงเรียนมีแผนงานฟื้ นฟู อนุ รกษ์ ั และถ่ายทอดวัฒนธรรม ศิลปะ และ การละเล่นพื้ นบ้าน  ผูแสดงทางวัฒนธรรม และผูที่เกี่ยวข้องมี ้ ้ ส่วนร่วมในการวางแผนเนื้ อหา รูปแบบ และ การนาเสนออย่างภาคภูมิใจ
 52. 52. ด้านวัฒนธรรมการรักษาวิถีชุมชน มีการดาเนิ นวิถีชีวิตที่เป็ นปกติคงไว้เป็ นกิจวัตร เช่น การตักบาตร การทาบุญที่วด ัปกติ การไหว้ศาลปู่ ตา เป็ นต้น ไม่ควร เปลี่ยนหรือจัดทาใหม่ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของ นักท่องเที่ยว
 53. 53. ด้านการสร้างคุณค่า  มีบานเก่า หรือบ้านที่แสดงถึงวัฒนธรรม ้และมูลค่าของ ดั้งเดิม เพื่อสร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน  มีการรวบรวมองค์ความรูดานวัฒนธรรม ้ ้ผลิตภัณฑ์จาก ท้องถิ่น เพื่อนาสู่การเผยแพร่ที่ถกต้องแก่ ู นักท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเป็ นของ  ชุมชนและโรงเรียนมีแผนงานฟื้ นฟู อนุ รกษ์ ัที่ระลึก ของฝาก และถ่ายทอดวัฒนธรรม ศิลปะ และหรือจาหน่ ายแก่ การละเล่นพื้ นบ้าน  ผูแสดงทางวัฒนธรรม และผูที่เกี่ยวข้องมี ้ ้นักท่องเที่ยว ส่วนร่วมในการวางแผนเนื้ อหา รูปแบบ และ การนาเสนออย่างภาคภูมิใจ
 54. 54. ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของ มีการนาเอาความรู/ภูมิปัญญา ้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความมีผลิตภัณฑ์ที่สร้าง ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนคุณค่า และมูลค่าที่ พร้อมกันนั้นก็สามารถจัดทาเป็ นเป็ นเอกลักษณ์ของ กิจกรรมการท่องเที่ยวได้ เช่นชุมชน การสอนทอผ้า การจักสาน การละเล่นต่างๆ และการแสดง พื้ นบ้าน
 55. 55. ด้านการบริหารของกลุมโฮมสเตย์ ่ การบริหารจัดการต้องเป็ นการมีการรวมกลุ่มของ รวมกลุ่มโดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ชุมชน สมาชิกกลุ่ม และชุมชน ต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ วิธีการของ โฮมสเตย์
 56. 56. ด้านการบริหารของ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ บริหารงาน ได้แก่ ประธาน รองกลุมโฮมสเตย์ ่ ประธาน เหรัญญิก และกรรมการฝ่ ายมีคณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละ ชุมชนบริหารกลุ่มโฮมส คณะกรรมการทุกคน ต้องมีความรู ้เตย์ ความเข้าใจในปรัชญา หลักการ ขั้นตอน วิธีการทางานของโฮมสเตย์ ตามบทบาทหน้าที่ ที่แต่ละคนได้รบ ั มอบหมาย
 57. 57.  มีกฎ กติกา วาระการทางาน การทางาน ร่วมกันของคณะกรรมการ เช่น การจัดด้านการบริหารของ ประชุมอย่างต่อเนื่ อง ก่อนจะรับนักท่องเที่ยวกลุมโฮมสเตย์ ่ และหลังรับนักท่องเที่ยวหรือ จัดประชุม ประจาเดือนกฎ กติกา การ  มีการจัดสรรเงินรายได้เข้าส่วนกลางของทางานของ ชุมชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ของชุมชนคณะกรรมการ  มีแนวปฏิบติของกลุ่ม เช่น การต้อนรับ ั ร่วมกัน การให้ขอมูล การจัดลาดับกิจกรรม ้ การดูแลความปลอดภัย การติดตาม และ ประเมินผล  มีแนวปฏิบติในการจองบ้านพัก และการ ั ชาระเงินล่วงหน้า
 58. 58. ด้านการบริหารของ มีแนวทางในการทางานของกลุมโฮมสเตย์ ่ คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้กฎ กติกา การ มีหลักเกณฑ์การเปิ ดรับสมาชิกโฮมส เตย์ทางานของ มีการกาหนดขีดความสามารถในการคณะกรรมการ รองรับนักท่องเที่ยว มีรายละเอียดกิจกรรมการท่องเที่ยว การให้บริการ และราคา
 59. 59. ด้านการบริหารของ มีแนวปฏิบติหมุนเวียนการ ักลุมโฮมสเตย์ ่ ให้บริการ เช่น บ้าน รถ เรือมีการกระจาย มัคคุเทศก์ เป็ นต้นและผลประโยชน์ มีระบบการคิดราคาที่เป็ นที่อย่างเป็ นธรรม ยอมรับของกลุ่ม มีการจัดสรรรายได้เข้ากองทุน ชุมชน
 60. 60. ด้านการบริหารของกลุมโฮมสเตย์ ่ มีระบบการจองล่วงหน้าระบบการจอง มีการลงทะเบียนนักท่องเที่ยวเพื่อล่วงหน้า เป็ นข้อมูลในการเตรียมการและ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวลงทะเบียน และ มีการชาระเงินล่วงหน้า ในชาระเงินล่วงหน้า อัตราส่วนที่ทางกลุ่มเป็ นผูกาหนด ้
 61. 61. ด้านการบริหารของกลุมโฮมสเตย์ ่ มีการระบุค่าธรรมเนี ยมและ ค่าบริการอย่างชัดเจนและเป็ นรายละเอียด ปั จจุบนไว้ในข้อมูลการ ัค่าธรรมเนี ยม ประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าที่พก ัและบริการต่างๆ ค่าอาหาร ค่านาเที่ยว อาจจะคิดที่ชดเจน และเป็ น ั เป็ นรายคนหรือคิดในลักษณะ เหมาจ่ายปั จจุบน ั
 62. 62. ด้านการบริหารของกลุมโฮมสเตย์ ่ มีระบบการจองล่วงหน้าระบบการจอง มีการลงทะเบียนนักท่องเที่ยวเพื่อล่วงหน้า เป็ นข้อมูลในการเตรียมการและ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวลงทะเบียน และ มีการชาระเงินล่วงหน้า ในชาระเงินล่วงหน้า อัตราส่วนที่ทางกลุ่มเป็ นผูกาหนด ้
 63. 63. ด้านการประชาสัมพันธ์มีเอกสาร มีค่มือ แผ่นพับ แผนที่การ ูสิ่งพิมพ์ เดินทาง โปรแกรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ราคาและประชาสัมพันธ์ สถานที่ติดต่อการท่องเที่ยวของชุมชน
 64. 64. ด้านการประชาสัมพันธ์มีการเผยแพร่ มีเปาหมาย แผนงาน การ ้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กบ ั กลุ่มเปาหมายที่ชดเจน ้ ั
 65. 65. IT & Homestay เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) เป็ นเครื่องมือในการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริมชุมชนที่ดาเนิ นการท่องเที่ยวการทาการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) เป็ น เครื่องมือสาคัญในการขยายโอกาสทางธุรกิจ ช่วยเพิ่ม รายได้ ลดค่าใช้จาย และสามารถเข้าสู่กลุ่มลูกค้าได้อย่าง ่ รวดเร็วในวงกว้าง
 66. 66. โฮมสเตย์ ท่ ได้ รับการรั บรอง ี มาตรฐานโฮมสเตย์ ไทย

×