Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
“รูกันไหม ผูสูงอายุชอบทองเที่ยวแบบไหน?”
การประชุม “นักทองเที่ยวสูงวัย : อนาคตใหม การทองเที่ยวไทยพรอมหรือยัง ? ”
วัน...
อายุเทาไหร ? ถึงจะไดเปนนักทองเที่ยวสูงวัย
สหประชาชาติ “ 60 ป ขึ้นไป ” เพราะระบบ
ราชการใหหยุดทํางานประจําไปใชเงินต...
ตัวแทนนักทองเที่ยวผูสูงอายุที่ใหขอมูล
 คนไทย 403 ตัวอยาง
 ตางชาติ 245 ตัวอยาง
 ชาวตะวันออก 103 ตัวอยาง
 ชาวจีน...
อายุเทาไหร ? ที่ยังเที่ยวกันอยู
 นักทองเที่ยวสูงวัยทั้งชาวไทยและตางชาติที่เดินทางทองเที่ยว
สวนใหญ(ประมาณรอยละ 64...
 นักทองเที่ยวสูงวัยชาวตะวันออกที่เดินทางทองเที่ยว เปน...
* นักทองเที่ยวชาวจีน รอยละ 71 อายุ 55 -64 ป
รอยละ 19 อายุ...
คุณลักษณะของนักทองเที่ยวสูงวัยแตละชาติ
นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติ สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญา
นักทองเที่ยวสูงวัยทุก...
ปญหาสุขภาพกับการเดินทางทองเที่ยว
นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติ สวนใหญ มีปญหาสุขภาพ คลาย
ๆ กัน คือ มีปญหาเรื่องความดัน...
ไปเที่ยวบอยมั้ย ?
 นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติตอบวา ชอบเที่ยว
 เที่ยวบอย ปละ 2-3 ครั้ง
ชอบไปเที่ยวในประเทศ หรือตางปร...
ไปเที่ยวแลวไดประโยชนอะไร ?
 นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย ไดพักผอนใหสุขภาพดี ไดฟนความหลัง
กับเพื่อน ไดชมธรรมชาติ ได...
การไปเที่ยวของนักทองเที่ยวสูงวัย
ไปเที่ยวครั้งละ กี่วัน ?
 นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย สวนใหญ 1-3 วัน
รองลงมา คือ 4 - 7 ...
ชอบไปเที่ยวชวงวันไหน ?
นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย และชาวจีนชอบเที่ยว
ชวงเทศกาลงานประเพณี รองลงมา คือ เที่ยววัน
ธรรมดา(วั...
ชอบไปเที่ยวฤดูไหน ?
นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย และชาวญี่ปุน
สวนใหญชอบเที่ยวทุกฤดู รองลงมา คือ
ชอบเที่ยวในฤดูหนาว
นักท...
ชอบไปเที่ยวกับใคร ?
 นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย สวนใหญชอบไปเที่ยวกับลูกหลาน
และญาติ รองลงมา คือ เที่ยวกับคูสมรส เที่ยวก...
กิจกรรมทองเที่ยวที่ชื่นชอบและตองการใหจัดไวในโปรแกรม
 กิจกรรม 2 อันดับแรกที่นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติ ตองการใหมีราย...
ใครหาขอมูลและวางแผนการทองเที่ยว
 นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทยและและชาวจีน สวนใหญ
ลูกหลานและคนในครอบครัว รองลงมา คือ คูส...
ตองการขอมูลอะไรบางในการวางแผนทองเที่ยว
 ขอมูลสําคัญ 3 เรื่องที่นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติตองการ คือ
ขอมูลทั่วไปเกี...
แหลงขอมูล 3 แหลงสําคัญที่ใช
 นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย ถามขอมูลจากบุตรหลาน/ญาติ
รองลงมา คือ ถามเพื่อน/ คนรูจัก และฟ...
การบริการที่นักทองเที่ยวสูงวัยอยากได
อาหารที่จัดไวบริการ
 นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย อยากใหจัดอาหารเพื่อสุขภาพ
รองลงม...
การบริการที่นักทองเที่ยวสูงวัยอยากได
การจัดรายการทองเที่ยวสําหรับบริการ
 นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย อยากใหเนนพักผอน...
การบริการที่นักทองเที่ยวสูงวัยอยากได
 พาหนะที่จัดไวบริการ
 นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย อยากใหเปนรถที่มีบันไดและประตูท...
การบริการที่นักทองเที่ยวสูงวัยอยากได
สิ่งบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในที่พักแรม
 นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติมีความตอง...
การบริการนําเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวสูงวัย
นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติมีความตองการเหมือนกัน คือ
 เจาหนาที่นําเที่ยวมี...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ผู้สูงอายุชอบท่องเที่ยวแบบไหน

บรรยายในงานประชุม เรื่อง "นักท่องเที่ยวสูงวัย: อนาคตใหม่ การท่องเที่ยวไทยพร้อมหรือยัง?" วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการศึกษาจากแผนงานวิจัย เรื่อง "การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ" โดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Tel: 053-942571
E-mail: tourism.sri.cmu@gmail.com

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

ผู้สูงอายุชอบท่องเที่ยวแบบไหน

 1. 1. “รูกันไหม ผูสูงอายุชอบทองเที่ยวแบบไหน?” การประชุม “นักทองเที่ยวสูงวัย : อนาคตใหม การทองเที่ยวไทยพรอมหรือยัง ? ” วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ หองประชุมใหญ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม สุรีย บุญญานุพงศ สถาบันวิจัยสังคม
 2. 2. อายุเทาไหร ? ถึงจะไดเปนนักทองเที่ยวสูงวัย สหประชาชาติ “ 60 ป ขึ้นไป ” เพราะระบบ ราชการใหหยุดทํางานประจําไปใชเงินตอบ แทนที่ราชการจายให การทองเที่ยวแหงประเทศไทย “55 ป” เพราะบริษัทสวนใหญใหออกจากตําแหนง ประจําแลวมอบเงินสะสมใหไปใชตามใจชอบ
 3. 3. ตัวแทนนักทองเที่ยวผูสูงอายุที่ใหขอมูล  คนไทย 403 ตัวอยาง  ตางชาติ 245 ตัวอยาง  ชาวตะวันออก 103 ตัวอยาง  ชาวจีน 70 ตัวอยาง  ชาวญี่ปุน 33 ตัวอยาง  ชาวตะวันตก 142 ตัวอยาง
 4. 4. อายุเทาไหร ? ที่ยังเที่ยวกันอยู  นักทองเที่ยวสูงวัยทั้งชาวไทยและตางชาติที่เดินทางทองเที่ยว สวนใหญ(ประมาณรอยละ 64) อายุ 55 -64 ป รองลงมา (ประมาณรอยละ 29) คือ อายุ 65-75 ป นักทองเที่ยวสูงวัยที่อายุ 75 ปขึ้นไปมีรอยละ 7 นักทองเที่ยวสูงวัยคนไทยที่เดินทางทองเที่ยว รอยละ 66 อายุ 55 -64ป รอยละ 26 อายุ 65-75ป รอยละ 8 อายุ 75 ปขึ้นไป นักทองเที่ยวสูงวัยตางชาติที่เดินทางทองเที่ยว รอยละ 60 อายุ 55 -64 ป รอยละ 34 อายุ 65-75 ป รอยละ 6 อายุ75 ปขึ้นไป
 5. 5.  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวตะวันออกที่เดินทางทองเที่ยว เปน... * นักทองเที่ยวชาวจีน รอยละ 71 อายุ 55 -64 ป รอยละ 19 อายุ 65- 75 ป รอยละ 10 อายุ 75 ปขึ้นไป * นักทองเที่ยวชาวญี่ปุน รอยละ 33 อายุ 55 -64 ป รอยละ 64 อายุ 65- 75 ป รอยละ 3 อายุ 75 ปขึ้นไป นักทองเที่ยวสูงวัยชาวตะวันตก รอยละ 61 อายุ 55 -64 ป รอยละ 34 อายุ 65- 75 ป รอยละ 5 อายุ 75 ปขึ้นไป
 6. 6. คุณลักษณะของนักทองเที่ยวสูงวัยแตละชาติ นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติ สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญา นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติ มีงานอาชีพทําหลังเกษียณ / ยังทํางานหลังเกษียณ นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติ มีรายไดจากหลายแหลง นักทองเที่ยวสูงวัยชาวญี่ปุนมีสัดสวนของแหลงรายไดที่มาจากการออม(ดอกเบี้ย / คาเชา) สูงที่สุด(27%) นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทยมีสัดสวนของแหลงรายไดที่มาจากการออม(ดอกเบี้ย / คาเชา) ต่ําที่สุด(13%) นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทยสวนใหญมีรายได 5,000 – 30,000 บาทตอเดือน นักทองเที่ยวสูงวัยชาวจีนสวนใหญมีรายได 10,000 – 50,000 บาทตอเดือน นักทองเที่ยวสูงวัยชาวญี่ปุนสวนใหญมีรายได มากกวา 50,000 บาทตอเดือน นักทองเที่ยวสูงวัยชาวตะวันตกสวนใหญมีรายได 30,000 – 50,000 บาทตอ เดือน
 7. 7. ปญหาสุขภาพกับการเดินทางทองเที่ยว นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติ สวนใหญ มีปญหาสุขภาพ คลาย ๆ กัน คือ มีปญหาเรื่องความดันโลหิต ปญหาขอและกระดูก ปญหาโรคหัวใจ และโรคประจําตัวอื่น ๆ นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติ ตอบวา สุขภาพไมเปนอุปสรรค ในการเดินทางทองเที่ยว
 8. 8. ไปเที่ยวบอยมั้ย ?  นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติตอบวา ชอบเที่ยว  เที่ยวบอย ปละ 2-3 ครั้ง ชอบไปเที่ยวในประเทศ หรือตางประเทศ o นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทยสวนใหญชอบเที่ยวในประเทศ o นักทองเที่ยวสูงวัยชาวจีนสวนใหญชอบเที่ยวตางประเทศ o นักทองเที่ยวสูงวัยชาวญี่ปุนสวนใหญชอบเที่ยวทั้งในประเทศและ ตางประเทศ o นักทองเที่ยวสูงวัยชาวตะวันตกสวนใหญชอบเที่ยวตางประเทศ
 9. 9. ไปเที่ยวแลวไดประโยชนอะไร ?  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย ไดพักผอนใหสุขภาพดี ไดฟนความหลัง กับเพื่อน ไดชมธรรมชาติ ไดสรางสัมพันธกับลูกหลานในบรรยากาศ ใหม ๆ  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวจีน ไดชมธรรมชาติ ไดเรียนรูวิถีชีวิต/ วัฒนธรรม ไดพักผอนใหสุขภาพดี  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวญี่ปุน ไดชมธรรมชาติ ไดเรียนรูวิถีชีวิต/ วัฒนธรรม ไดพักผอนใหสุขภาพดี  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวตะวันตก ไดเรียนรูวิถีชีวิต/วัฒนธรรม ได พักผอนใหสุขภาพดี ไดชมธรรมชาติ
 10. 10. การไปเที่ยวของนักทองเที่ยวสูงวัย ไปเที่ยวครั้งละ กี่วัน ?  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย สวนใหญ 1-3 วัน รองลงมา คือ 4 - 7 วัน  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวจีน สวนใหญ 8-15 วัน รองลงมา คือ 4 - 7 วัน  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวญี่ปุน สวนใหญ 8-15 วัน รองลงมา คือ 16 -30 วัน  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวตะวันตก สวนใหญ 8 -30 วัน รองลงมา คือ 30 วันขึ้นไป
 11. 11. ชอบไปเที่ยวชวงวันไหน ? นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย และชาวจีนชอบเที่ยว ชวงเทศกาลงานประเพณี รองลงมา คือ เที่ยววัน ธรรมดา(วันทํางาน) นักทองเที่ยวสูงวัยชาวญี่ปุนชอบเที่ยววันธรรมดา (วันทํางาน)รองลงมา คือ เที่ยวชวงเทศกาลงาน ประเพณี นักทองเที่ยวสูงวัยชาวตะวันตก ชอบเที่ยวชวง เทศกาลงานประเพณีรองลงมา คือ เที่ยววัน ธรรมดา (วันทํางาน)
 12. 12. ชอบไปเที่ยวฤดูไหน ? นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย และชาวญี่ปุน สวนใหญชอบเที่ยวทุกฤดู รองลงมา คือ ชอบเที่ยวในฤดูหนาว นักทองเที่ยวสูงวัยชาวจีน สวนใหญชอบเที่ยว ทุกฤดู รองลงมา คือ ชอบเที่ยวในฤดูรอน นักทองเที่ยวสูงวัยชาวตะวันตก สวนใหญชอบ เที่ยวฤดูหนาว รองลงมา คือ เที่ยวทุกฤดู
 13. 13. ชอบไปเที่ยวกับใคร ?  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย สวนใหญชอบไปเที่ยวกับลูกหลาน และญาติ รองลงมา คือ เที่ยวกับคูสมรส เที่ยวกับเพื่อนสนิท  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวจีน สวนใหญชอบไปเที่ยวกับลูกหลาน และญาติ รองลงมา คือ เที่ยวกับเพื่อนสนิท เที่ยวกับคูสมรส  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวญี่ปุน สวนใหญชอบไปเที่ยวกับคูสมรส รองลงมา คือ เที่ยวคนเดียว เที่ยวกับเพื่อนสนิท  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวตะวันตก สวนใหญชอบไปเที่ยวกับคู สมรส รองลงมา คือ เที่ยวคนเดียว เที่ยวกับลูกหลานและ ญาติ เที่ยวกับเพื่อนสนิท
 14. 14. กิจกรรมทองเที่ยวที่ชื่นชอบและตองการใหจัดไวในโปรแกรม  กิจกรรม 2 อันดับแรกที่นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติ ตองการใหมีรายการทองเที่ยว คือ การเที่ยวชมธรรมชาติ และชมโบราณสถาน  กิจกรรมรองลงมาที่นักทองเที่ยวสูงวัยชื่นชอบ  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย ชื่นชอบการแสดงทางวัฒนธรรม การไป ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การชมวิถีชีวิต ซื้อสินคาพื้นเมือง การกินอาหาร พื้นเมือง o นักทองเที่ยวสูงวัยชาวจีน ชื่นชอบการกินอาหารพื้นเมือง การชมวิถีชีวิต การนวดสปา ซื้อสินคาพื้นเมือง กินอาหารยอดนิยม ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การ แสดงทางวัฒนธรรม o นักทองเที่ยวสูงวัยชาวญี่ปุน ชื่นชอบการกินอาหารยอดนิยม การชมวิถีชีวิต การแสดงทางวัฒนธรรม การนวดสปา การกินอาหารพื้นเมือง การเลนกีฬา นักทองเที่ยวสูงวัยชาวตะวันตก ชื่นชอบการชมวิถีชีวิต การกินอาหารพื้นเมือง การซื้อสินคาพื้นเมือง การนวดสปา การแสดงทางวัฒนธรรม การไหวสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์
 15. 15. ใครหาขอมูลและวางแผนการทองเที่ยว  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทยและและชาวจีน สวนใหญ ลูกหลานและคนในครอบครัว รองลงมา คือ คูสมรส หรือเพื่อนที่จะไปเที่ยวดวยกัน  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวญี่ปุน สวนใหญคูสมรส รองลงมา คือ ลูกหลานและคนในครอบครัว  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวตะวันตก สวนใหญคูสมรส รองลงมา คือ เพื่อนที่จะไปเที่ยวดวยกัน
 16. 16. ตองการขอมูลอะไรบางในการวางแผนทองเที่ยว  ขอมูลสําคัญ 3 เรื่องที่นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติตองการ คือ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว พาหนะเดินทาง และที่ พักแรม  ขอมูลอื่น ๆ ที่นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติตองการ คือ ระยะเวลาเดินทาง สภาพถนนไปสูสถานที่ทองเที่ยว และ กิจกรรมที่นาสนใจในแหลงทองเที่ยว  ขอมูลที่นักทองเที่ยวสูงวัยตางชาติ ตองการ คือ สภาพอากาศ และสิ่งที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติในสถานที่ทองเที่ยว
 17. 17. แหลงขอมูล 3 แหลงสําคัญที่ใช  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย ถามขอมูลจากบุตรหลาน/ญาติ รองลงมา คือ ถามเพื่อน/ คนรูจัก และฟงจากวิทยุ/โทรทัศน  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวจีน ถามขอมูลจากบุตรหลาน/ญาติ รองลงมา คือ หาจากเวปไซคนําเที่ยว และนิตยสารนําเที่ยว  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวญี่ปุน หาจากเวปไซคนําเที่ยว รองลงมา คือ ถามเพื่อน/ คนรูจัก และอานจากนิตยสารนําเที่ยว  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวตะวันตกหาจากเวปไซคนําเที่ยว รองลงมา คือ ถามเพื่อน/คนรูจัก และอานจากนิตยสารนําเที่ยว
 18. 18. การบริการที่นักทองเที่ยวสูงวัยอยากได อาหารที่จัดไวบริการ  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย อยากใหจัดอาหารเพื่อสุขภาพ รองลงมา คือ อาหารทองถิ่น  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวจีน อยากใหจัดอาหารเพื่อสุขภาพ รองลงมา คืออาหารทองถิ่น  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวญี่ปุน อยากใหจัดอาหารธรรมดา รองลงมา คือ อาหารทองถิ่น  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวตะวันตก อยากใหจัดอาหารทองถิ่น รองลงมา คือ อาหารเพื่อสุขภาพ
 19. 19. การบริการที่นักทองเที่ยวสูงวัยอยากได การจัดรายการทองเที่ยวสําหรับบริการ  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย อยากใหเนนพักผอน(เที่ยวแคครึ่งวัน) รองลงมา คือ โปรแกรมการฟนฟูสุขภาพ และการเรียนรูวัฒนธรรม  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวจีน อยากใหเนนพักผอน(เที่ยวแคครึ่งวัน) รองลงมา คือ การเรียนรูวัฒนธรรม และโปรแกรมการฟนฟูสุขภาพ  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวญี่ปุน อยากใหเนนการเรียนรูวัฒนธรรม รองลงมา คือ พักผอน(เที่ยวแคครึ่งวัน)  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวตะวันตก อยากใหเนนการเรียนรูวัฒนธรรม รองลงมา คือ พักผอน(เที่ยวแคครึ่งวัน)
 20. 20. การบริการที่นักทองเที่ยวสูงวัยอยากได  พาหนะที่จัดไวบริการ  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวไทย อยากใหเปนรถที่มีบันไดและประตูที่สามารถขึ้น ลงรถไดสะดวก รองลงมา คือ มีเครื่องมือ/อุปกรณปฐมพยาบาลประจํารถ มีเบาะนั่งที่ไมแข็งกระดาง และมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวจีน อยากใหเปนรถที่มีบันไดและประตูที่สามารถขึ้นลง รถไดสะดวก รองลงมา คือ มีเบาะนั่งที่ไมแข็งกระดาง มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่ นั่ง และมีเครื่องมือ/อุปกรณปฐมพยาบาลประจํารถ  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวญี่ปุน อยากใหเปนรถที่มีบันไดและประตูที่สามารถขึ้น ลงรถไดสะดวก รองลงมา คือ มีเบาะนั่งที่ไมแข็งกระดาง มีเข็มขัดนิรภัยทุก ที่นั่ง และมีเครื่องมือ/อุปกรณปฐมพยาบาลประจํารถ  นักทองเที่ยวสูงวัยชาวตะวันตก อยากใหเปนรถที่มีเบาะนั่งที่ไมแข็งกระดาง รองลงมา คือ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีบันไดและประตูที่สามารถขึ้นลงรถได สะดวก และมีเครื่องมือ/อุปกรณปฐมพยาบาลประจํารถ
 21. 21. การบริการที่นักทองเที่ยวสูงวัยอยากได สิ่งบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในที่พักแรม  นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติมีความตองการสิ่งบริการและอํานวย ความสะดวกในที่พักแรมเหมือนกัน คือ  อยากใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการขึ้นลงที่พัก  หองพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกออกแบบสําหรับผูสูงอายุ โดยเฉพาะหองน้ํา  สิ่งบริการตางๆ ในที่พักแรมควรออกแบบใหเหมาะกับการใชบริการ ของผูสูงอายุ  ที่พักแรมควรมีเครื่องมือ/อุปกรณปฐมพยาบาลประจํา
 22. 22. การบริการนําเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวสูงวัย นักทองเที่ยวสูงวัยทุกชาติมีความตองการเหมือนกัน คือ  เจาหนาที่นําเที่ยวมีความรูดานการปฐมพยาบาล  มีการประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

×