ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต

tassanee chaicharoen
tassanee chaicharoenรับราชการครู à สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
ประกาศโรงเรียนวัดพวงนิมิต 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................ 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปะกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของ 
สถานศึกษาโรงเรียนวัดพวงนิมิตจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนของโรงเรียนวัดพวงนิมิต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การ 
ประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดพวงนิมิตมีคุณภาพและได้ 
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
ประกาศ ณ วันที่.....15.....มิถุนายน พ.ศ. 2555 
สมยศ เพ็ชรวงษา 
(นายสมยศ เพ็ชรวงษา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดพวงนิมิต 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีเยี่ยม 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ นันทนาการ ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีมาก 
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ระดับดีมาก 
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ 
รอบตัว 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ร้อยละ 84 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ระดับดี 
4.1 สรุปความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามคิดของตนเอง ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.3 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.4 มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ระดับดี 
5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 65 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 68 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ระดับดี 
6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีมาก 
7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะและ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
7.2 ครูมีการวิเคราะห์เป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรียน 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง 
สติปัญญา 
ร้อยละ 80ได้ระดับดีขึ้นไป 
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา 
การในการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
7.6 ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 
ด้วยความเสมอภาค 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ 
การสอน 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
7.8 ครูประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีสถานศึกษา ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา และเต็มความสามารถ ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีมาก 
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับดีมาก 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น 
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
ระดับดีมาก 
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ระดับดีเยี่ยม 
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ ระดับดีมาก 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา ระดับดีมาก 
8.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ 
เต็มเวลา 
ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีมาก 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด ระดับดีมาก 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแล และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดขับเคลื่อนการ 
ดำเนินงานของสถานศึกษา 
ระดับดีมาก 
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับดีมาก 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ระดับดีมาก 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ระดับดีมาก 
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ระดับดีมาก 
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 
ระดับดีมาก 
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ ระดับดีมาก 
10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง 
สม่ำเสมอ 
ระดับดีมาก 
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ระดับดีมาก
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ กำหนดค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดมีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ระดับดีมาก 
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก 
พอเพียงอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
ระดับดีมาก 
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ระดับดีมาก 
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ 
หรือเรียนแบบมีส่วนร่วม 
ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ระดับดีมาก 
12.1 มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับดีมาก 
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีมาก 
12.4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาคุณภาพของ 
สถานศึกษา 
ระดับดีมาก 
12.5 นำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระดับดีเยี่ยม 
12.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ระดับดีมาก 
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
ระดับดีมาก 
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา กับ 
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามเป้าหมาย ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น ระดับดีมาก 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตอาสาในการช่วยเหลือบุคคลและชุมชน ระดับดีมาก 
14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือบุคคลและชุมชน ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้ 
ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ 
ยกระดับสูงขึ้น (ระดับดีมาก) 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับดีมาก 
15.2 ผลการดำเนินงาน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บรรลุตาม 
เป้าหมาย 
ระดับดีมาก
ประกาศโรงเรียนวัดพวงนิมิต 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................ 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปะกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของ 
สถานศึกษาโรงเรียนวัดพวงนิมิตจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชนของโรงเรียนวัดพวงนิมิตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การ 
ประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดพวงนิมิตมีคุณภาพและได้ 
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
ประกาศ ณ วันที่.....15.....มิถุนายน พ.ศ. 2555 
สมยศ เพ็ชรวงษา 
(นายสมยศ เพ็ชรวงษา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดพวงนิมิต 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ระดับดีเยี่ยม 
1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติภัย และสิ่งเสพติด ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ระดับดีมาก 
2.1 ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.2 มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ระดับดีมาก 
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ร้อยละ 84 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับดี 
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดี 
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติ ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมา 
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
ร้อยละ 65 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.2 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ร้อยละ 68 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล 
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด 
ประสบการณ์ 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.10 ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีมาก 
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 81 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ร้อยละ 87 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล หรือการวิจัย เป็น 
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการการ 
ร้อยละ 84 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ร้อยละ 88 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 87 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย เต็ม 
ศักยภาพและเต็มเวลา 
ร้อยละ 84 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 88 ได้ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการจัดมีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม 
ศักยภาพ 
ระดับดีมาก 
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับดีมาก 
7.2 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับดีมาก 
7.3 จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 
7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่น ระดับดีมาก 
7.5 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ระดับดีมาก 
8.1 มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดับดีมาก 
8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับดีมาก 
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีมาก 
8.4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาคุณภาพของ 
สถานศึกษา 
ระดับดีมาก 
8.5 นำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระดับดีมาก 
8.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีมาก 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ระดับดีมาก 
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ระดับดีมาก 
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ 
การศึกษาปฐมวัย 
ระดับดีมาก 
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด 
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
ระดับดีมาก 
10.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ระดับดีมาก
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ กำหนดค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีมาก 
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีมาก 
11.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ระดับดีมาก

Recommandé

ประกาศการใช้มาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนวัดพวงนิมิต par
ประกาศการใช้มาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนวัดพวงนิมิตประกาศการใช้มาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนวัดพวงนิมิต
ประกาศการใช้มาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนวัดพวงนิมิตtassanee chaicharoen
766 vues8 diapositives
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัยโรงเรียนพวงนิมิต par
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัยโรงเรียนพวงนิมิตประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัยโรงเรียนพวงนิมิต
ประกาศการใช้มาตรฐานปฐมวัยโรงเรียนพวงนิมิตtassanee chaicharoen
684 vues5 diapositives
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน par
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐานมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐานtassanee chaicharoen
3.5K vues6 diapositives
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการ par
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการนโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการ
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558 มี 11 ประการสอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
43.9K vues82 diapositives
๐๖ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก par
๐๖ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก๐๖ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
๐๖ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกphiphitthanawat
12.8K vues86 diapositives
Best practices par
Best practicesBest practices
Best practiceswarijung2006
1.4K vues5 diapositives

Contenu connexe

Tendances

เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ par
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
133.1K vues37 diapositives
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่ par
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่Apirak Potpipit
19.6K vues14 diapositives
คู่มือ15มาตรฐาน par
คู่มือ15มาตรฐานคู่มือ15มาตรฐาน
คู่มือ15มาตรฐานแก้ม บุษยา
12.5K vues195 diapositives
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา par
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา Mana Suksa
19.4K vues95 diapositives
55100922 0 20110606-163638 par
55100922 0 20110606-16363855100922 0 20110606-163638
55100922 0 20110606-163638soawaphat
7.1K vues6 diapositives
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียร par
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียรBest practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียร
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียรsomdetpittayakom school
855 vues217 diapositives

Tendances(20)

เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ par Kobwit Piriyawat
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat133.1K vues
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่ par Apirak Potpipit
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสี่
Apirak Potpipit19.6K vues
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา par Mana Suksa
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
Mana Suksa19.4K vues
55100922 0 20110606-163638 par soawaphat
55100922 0 20110606-16363855100922 0 20110606-163638
55100922 0 20110606-163638
soawaphat7.1K vues
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียร par somdetpittayakom school
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียรBest practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียร
Best practice รองฉวีวรรณ ลาภเสถียร
บทความนิเทศ ประกัน par Nirut Uthatip
บทความนิเทศ ประกันบทความนิเทศ ประกัน
บทความนิเทศ ประกัน
Nirut Uthatip124 vues
Obec awards กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี par Phonpimon Misuwan
Obec awards กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีObec awards กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Obec awards กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Phonpimon Misuwan1.1K vues
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน par worapanthewaha
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
worapanthewaha5.1K vues
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับขั้นพื้นฐาน) par pairat13
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับขั้นพื้นฐาน)ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับขั้นพื้นฐาน)
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับขั้นพื้นฐาน)
pairat1346.6K vues
Utq 220ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน par krusoon1103
Utq 220ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนUtq 220ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
Utq 220ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
krusoon11037.4K vues
Best practices par thkitiya
Best practicesBest practices
Best practices
thkitiya10.2K vues
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน par Nang Ka Nangnarak
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Nang Ka Nangnarak4.3K vues
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ par Katekyo Sama
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Katekyo Sama11.2K vues
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน par bustid
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
bustid18.7K vues

Similaire à ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต

โครงการปี 56 par
โครงการปี 56โครงการปี 56
โครงการปี 56krupornpana55
789 vues8 diapositives
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51 par
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51krupornpana55
623 vues107 diapositives
จุดเน้นที่ 7 par
จุดเน้นที่ 7จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7Suwakhon Phus
564 vues14 diapositives
วิชาการ par
วิชาการวิชาการ
วิชาการWinyou Sriboonruang
329 vues6 diapositives
จุดเน้นที่ 7 par
จุดเน้นที่ 7จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7klongnamkeaw
117 vues3 diapositives

Similaire à ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต(20)

โครงการปี 56 par krupornpana55
โครงการปี 56โครงการปี 56
โครงการปี 56
krupornpana55789 vues
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51 par krupornpana55
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51
krupornpana55623 vues
จุดเน้นที่ 7 par Suwakhon Phus
จุดเน้นที่ 7จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7
Suwakhon Phus564 vues
จุดเน้นที่ 7 par klongnamkeaw
จุดเน้นที่ 7จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 7
klongnamkeaw117 vues
10.ระเบียบวัดผล ดพ. par nang_phy29
10.ระเบียบวัดผล ดพ.10.ระเบียบวัดผล ดพ.
10.ระเบียบวัดผล ดพ.
nang_phy29830 vues
รายงาน SAR โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา บทที่ 3 par Yodhathai Reesrikom
รายงาน SAR โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา บทที่ 3รายงาน SAR โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา บทที่ 3
รายงาน SAR โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา บทที่ 3
การวัดผลประเมินผล par wasan
การวัดผลประเมินผลการวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผล
wasan1.6K vues
หลักสูตรส่วนที่ ๑ par rampasri
หลักสูตรส่วนที่ ๑หลักสูตรส่วนที่ ๑
หลักสูตรส่วนที่ ๑
rampasri3.8K vues
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิงมาตรฐาน par kruthai40
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิงมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิงมาตรฐาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิงมาตรฐาน
kruthai407.5K vues
STUDENT HANDBOOK 2566 v2.pdf par jintana ver
STUDENT HANDBOOK 2566 v2.pdfSTUDENT HANDBOOK 2566 v2.pdf
STUDENT HANDBOOK 2566 v2.pdf
jintana ver22 vues
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย par arisara
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียกิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย
arisara 1.9K vues

Plus de tassanee chaicharoen

แผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ par
แผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพแผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพtassanee chaicharoen
5.9K vues13 diapositives
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ par
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพวิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพtassanee chaicharoen
769 vues1 diapositive
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ par
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพtassanee chaicharoen
573 vues2 diapositives
แผนการเรียนรู้ที่ 4_2 par
แผนการเรียนรู้ที่ 4_2แผนการเรียนรู้ที่ 4_2
แผนการเรียนรู้ที่ 4_2tassanee chaicharoen
647 vues3 diapositives
แผนการเรียนรู้ที่ 3_2 par
แผนการเรียนรู้ที่ 3_2แผนการเรียนรู้ที่ 3_2
แผนการเรียนรู้ที่ 3_2tassanee chaicharoen
421 vues3 diapositives
แผนการเรียนรู้ที่ 2_2 par
แผนการเรียนรู้ที่ 2_2แผนการเรียนรู้ที่ 2_2
แผนการเรียนรู้ที่ 2_2tassanee chaicharoen
1.1K vues4 diapositives

Plus de tassanee chaicharoen(20)

แผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ par tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพแผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ par tassanee chaicharoen
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพวิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ
วิเคราะห์หลักสูตรลงสู่หน่วยการเรียนรู้ โภชนาการกับสุขภาพ
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ par tassanee chaicharoen
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โภชาการกับสุขภาพ
แผนการเรียนรู้ที่ 2_2 par tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 2_2แผนการเรียนรู้ที่ 2_2
แผนการเรียนรู้ที่ 2_2
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิต par tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิตแผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิต
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สุขภาพชีวิต
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ par tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพแผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเรา par tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเราแผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเรา
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวของเรา
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา par tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษาแผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน par tassanee chaicharoen
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนบทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
บทความการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ par tassanee chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
ใบงานที่ 2 นวัตกรรมทางสุขภาพ par tassanee chaicharoen
ใบงานที่ 2 นวัตกรรมทางสุขภาพใบงานที่ 2 นวัตกรรมทางสุขภาพ
ใบงานที่ 2 นวัตกรรมทางสุขภาพ
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา par tassanee chaicharoen
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหาใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ par tassanee chaicharoen
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โภชนาการกับสุขภาพ

ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต

 • 1. ประกาศโรงเรียนวัดพวงนิมิต เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ................................ โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปะกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของ สถานศึกษาโรงเรียนวัดพวงนิมิตจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนของโรงเรียนวัดพวงนิมิต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การ ประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดพวงนิมิตมีคุณภาพและได้ มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน ประกาศ ณ วันที่.....15.....มิถุนายน พ.ศ. 2555 สมยศ เพ็ชรวงษา (นายสมยศ เพ็ชรวงษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
 • 2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดพวงนิมิต เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีเยี่ยม 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ นันทนาการ ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีมาก 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ระดับดีมาก 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ร้อยละ 84 ได้ระดับดีขึ้นไป มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ระดับดี 4.1 สรุปความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามคิดของตนเอง ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 4.3 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 4.4 มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป
 • 3. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ระดับดี 5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 65 ได้ระดับดีขึ้นไป 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 68 ได้ระดับดีขึ้นไป มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ระดับดี 6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีมาก 7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 7.2 ครูมีการวิเคราะห์เป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้เรียน ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง สติปัญญา ร้อยละ 80ได้ระดับดีขึ้นไป 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา การในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 7.6 ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ การสอน ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 7.8 ครูประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีสถานศึกษา ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา และเต็มความสามารถ ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
 • 4. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีมาก 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับดีมาก 8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ระดับดีมาก 8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ระดับดีเยี่ยม 8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ ระดับดีมาก 8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา ระดับดีมาก 8.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ เต็มเวลา ระดับดีมาก มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีมาก 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด ระดับดีมาก 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแล และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดขับเคลื่อนการ ดำเนินงานของสถานศึกษา ระดับดีมาก 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับดีมาก มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ระดับดีมาก มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ระดับดีมาก 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ระดับดีมาก 10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ระดับดีมาก 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ระดับดีมาก 10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ ระดับดีมาก 10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง สม่ำเสมอ ระดับดีมาก 10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ระดับดีมาก
 • 5. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ กำหนดค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดมีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ระดับดีมาก 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ระดับดีมาก 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ระดับดีมาก 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ หรือเรียนแบบมีส่วนร่วม ระดับดีมาก มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ระดับดีมาก 12.1 มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีมาก 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีมาก 12.4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาคุณภาพของ สถานศึกษา ระดับดีมาก 12.5 นำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระดับดีเยี่ยม 12.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ระดับดีมาก 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา ระดับดีมาก 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา กับ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ระดับดีมาก มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามเป้าหมาย ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น ระดับดีมาก 14.1 จัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตอาสาในการช่วยเหลือบุคคลและชุมชน ระดับดีมาก 14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือบุคคลและชุมชน ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้ ระดับดีขึ้นไป มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับสูงขึ้น (ระดับดีมาก) 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับดีมาก 15.2 ผลการดำเนินงาน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บรรลุตาม เป้าหมาย ระดับดีมาก
 • 6. ประกาศโรงเรียนวัดพวงนิมิต เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ................................ โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปะกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของ สถานศึกษาโรงเรียนวัดพวงนิมิตจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนของโรงเรียนวัดพวงนิมิตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การ ประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดพวงนิมิตมีคุณภาพและได้ มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน ประกาศ ณ วันที่.....15.....มิถุนายน พ.ศ. 2555 สมยศ เพ็ชรวงษา (นายสมยศ เพ็ชรวงษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
 • 7. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดพวงนิมิต เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ระดับดีเยี่ยม 1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป 1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติภัย และสิ่งเสพติด ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ระดับดีมาก 2.1 ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 2.2 มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ระดับดีมาก 3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ร้อยละ 84 ได้ระดับดีขึ้นไป มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับดี 4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป
 • 8. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดี 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติ ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 65 ได้ระดับดีขึ้นไป 5.2 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ร้อยละ 68 ได้ระดับดีขึ้นไป 5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด ประสบการณ์ ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 78 ได้ระดับดีขึ้นไป 5.10 ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีมาก 6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 81 ได้ระดับดีขึ้นไป 6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ร้อยละ 87 ได้ระดับดีขึ้นไป 6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล หรือการวิจัย เป็น ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการการ ร้อยละ 84 ได้ระดับดีขึ้นไป 6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ร้อยละ 88 ได้ระดับดีขึ้นไป 6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 87 ได้ระดับดีขึ้นไป 6.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย เต็ม ศักยภาพและเต็มเวลา ร้อยละ 84 ได้ระดับดีขึ้นไป 6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 88 ได้ระดับดีขึ้นไป
 • 9. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการจัดมีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม ศักยภาพ ระดับดีมาก 7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับดีมาก 7.2 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับดีมาก 7.3 จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่น ระดับดีมาก 7.5 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ระดับดีมาก มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ระดับดีมาก 8.1 มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดับดีมาก 8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีมาก 8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีมาก 8.4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาคุณภาพของ สถานศึกษา ระดับดีมาก 8.5 นำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระดับดีมาก 8.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีมาก มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ระดับดีมาก 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ระดับดีมาก 9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ระดับดีมาก มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ การศึกษาปฐมวัย ระดับดีมาก 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดับดีมาก 10.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ระดับดีมาก
 • 10. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ กำหนดค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีมาก 11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีมาก 11.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ระดับดีมาก