Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‘‘BÉEãÉÆMÉlÉÖ BÉÆEb ÉÊ´ÉxɪÉBÉExÉ lÉÖãÉMÉBÉElÉÖ lÉÖBÉÆEMÉ BÉEÉÎVxÉlÉÖ ºÉäªÉãÉ’’
(+É]ãÉ <SUɶÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉVÉMÉ àÉxÉ:Éκ...
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiɪÉÉÆ
8± BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ...
2
àÉÖpɺ{ÉEÉÒÉÊiÉ ÉÊSÉÆiÉÉVÉxÉBÉE cè {É®xiÉÖ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉ...
3
º´ÉɺlªÉ +ÉÉè® ÉʶÉFÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA º´ÉɺlªÉ +ÉÉè® ÉʶÉFÉÉ càÉÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ ¤É®É¤É® ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ cè*
º´Éɺl...
4
VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊàɶÉxÉ (VÉäAxÉAxɪÉÚ+ÉÉ®AàÉ)
`7,383 BÉE®Éä½ BÉäE ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉ...
5
`100 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉPÉÖ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE BÉßEÉÊKÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉ...
6
  ¤ÉSÉiÉå
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉÉå àÉå PÉ®äãÉÚ FÉäjÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ* ÉÊxÉ...
7
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ÉÊbºBÉEÉìàºÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäǶÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ®É...
8
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå 31.3.2014 iÉBÉE A]ÉÒAàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäj...
9
ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉEÉä ÉʤÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉäE AºÉAàÉ<Ç
ABÉD...
10
{ÉÆSÉɪÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
´ÉKÉÇ 2013-14 àÉå ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ +ÉÉʣɪÉÉxÉ (+ÉÉ®VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉA) BÉEÉ ...
11
£ÉÉMÉ JÉ - BÉE® |ɺiÉÉ´É
BÉE® ÉÊxɪÉàÉÉå àÉå º{ÉK]iÉÉ, ABÉE ºlÉɪÉÉÒ BÉE® ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ABÉE +É|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE® |ɶÉɺÉxÉ...
12
1.4.2013 ºÉä 31.3.2015 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ àÉå `100 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉ ÉÊxÉ...
13
+É|ÉiªÉFÉ BÉE®
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE ÉÊãÉA 12 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ n®Éå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉ...
14
AºÉªÉÚ´ÉÉÒ {É® 27 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉäE =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 30 |ÉÉÊiɶÉiÉ* ]èÉÎBÉDºÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEi...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Bugete 2013 copy

252 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Bugete 2013 copy

 1. 1. ‘‘BÉEãÉÆMÉlÉÖ BÉÆEb ÉÊ´ÉxɪÉBÉExÉ lÉÖãÉMÉBÉElÉÖ lÉÖBÉÆEMÉ BÉEÉÎVxÉlÉÖ ºÉäªÉãÉ’’ (+É]ãÉ <SUɶÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉVÉMÉ àÉxÉ:ÉκlÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ xÉWÉ® ÉÊVɺÉä ºÉcÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ãÉäiÉÉÒ cè, =ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA) ºÉÆiÉ ÉÊiÉâó´ÉããÉÖ´É®
 2. 2. +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiɪÉÉÆ 8± BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ nä¶É ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊMɮɴÉ] BÉEÉä ÉÊMÉ®iÉä ´ÉèÉʶ´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå näJÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´ÉèÉʶ´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® 2011 àÉå 3.9 |ÉÉÊiɶÉiÉ lÉÉÒ VÉÉä 2012 àÉå 3.2 |ÉÉÊiɶÉiÉ ®c MɪÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, =nɺÉÉÒxÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxɮɶÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè* Éʴɶ´É BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä nä¶ÉÉå àÉå ºÉä, BÉäE´ÉãÉ SÉÉÒxÉ +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉʶɪÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® 2012-13 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉÒ* 2013-14 àÉå, BÉäE´ÉãÉ SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 2004 +ÉÉè® 2008 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ, +ÉÉè® {ÉÖxÉ: 2009-10 +ÉÉè® 2010-11 àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® 8 |ÉÉÊiɶÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc <xÉ 6 ´ÉKÉÉç BÉäE 4 ´ÉKÉÉç àÉå 9 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® MÉ<Ç lÉÉÒ* 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉèºÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® 8 |ÉÉÊiɶÉiÉ lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =SSÉ lÉÉÒ, ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ: ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEɪÉÇBÉEÉãÉ lÉÉ* =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÖxÉ: |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ àÉÚãÉ àÉÆjÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®, àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉnäǶÉBÉEÉå ÉʴɶÉäKÉiÉ: àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiɪÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå, +Éã{ɺÉÆJªÉBÉEÉå iÉlÉÉ BÉÖEU ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA, ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå Éʴɶ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ªÉc ¤ÉVÉ] <ºÉ |ÉÉÊiɤÉriÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ cÉäMÉÉ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É, SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]É +ÉÉè® àÉÖpɺ{ÉEÉÒÉÊiÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ |ɪÉÉäVÉxÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE MÉÖÆVÉÉ<¶É +ÉÉè® ºÉƺÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä iÉãÉɶÉxÉÉ cè* bÉì ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉäEãÉBÉE® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉʺÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉʺÉiÉƤɮ, 2012 àÉå |ɺiÉÖiÉ BÉEÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ âó{É®äJÉÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 5.3 |ÉÉÊiɶÉiÉ +ÉÉè® 2013-14 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 4.8 |ÉÉÊiɶÉiÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè* =SSÉ SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]ä BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉɴɶªÉBÉE cè* SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]ä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE àÉÖJªÉ iÉÉÒxÉ »ÉÉäiÉ A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç, A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® <ǺÉÉÒ¤ÉÉÒ cé* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É VÉÉä càÉÉ®ä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE =q䶪ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖâó{É cÉä, BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉκlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE oÉÎK] ºÉä =ÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÖpɺ{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´Éâór c® àÉÉäSÉäÇ {É® ãɽÉ<Ç ãɽÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEUäBÉE àÉcÉÒxÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ɪÉɺÉÉå ºÉä cèbãÉÉ<xÉ b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç àÉÖpÉ º{ÉEÉÒÉÊiÉ ÉÊMÉ® BÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 7 |ÉÉÊiɶÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉä® àÉÖpɺ{ÉEÉÒÉÊiÉ ÉÊMÉ®BÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 4.2 |ÉÉÊiɶÉiÉ ®c MɪÉÉÒ cè* ¤ÉVÉ] 2013-2014 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉʴɶÉäKÉiÉÉAÆ
 3. 3. 2 àÉÖpɺ{ÉEÉÒÉÊiÉ ÉÊSÉÆiÉÉVÉxÉBÉE cè {É®xiÉÖ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆMÉä* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉSUä A´ÉÆÆ ¤ÉÖ®ä nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ céè iÉlÉÉ ªÉÖÉÊBÉDiÉ ¤ÉxÉÉBÉE® cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉcÉÒ ºiÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉɪÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 2012-13 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ* BÉÖEU +ÉÉÉÊlÉÇBÉE MÉÖÆVÉÉ<¶É ÉÊ{ÉE® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ={ɪÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE =q䶪ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 2012-13 àÉå ÉÊMɮɴÉ] +ÉÉè® ÉÊBÉE{ÉEɪÉiÉÉÒ ={ÉɪÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE 96 |ÉÉÊiɶÉiÉ {É® ®cä* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-14 àÉå, `16,65,297 BÉE®Éä½ BÉäE BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ iÉlÉÉ `5,55,322 BÉE®Éä½ BÉäE +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 2013-14 àÉå +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä 29.4 |ÉÉÊiɶÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ {ÉDãÉèMÉÉʶÉ{É BÉEɪÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉxÉ {ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ {ɪÉÉÇ{iÉ âó{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä =xÉBÉäE ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉä JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉäE +ÉxÉÖâó{É {ɪÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ ={ÉãɤvÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç* càÉÉ®ä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉʶÉFÉÉ iÉlÉÉ nFÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä {É®ä BÉäE +ɴɺɮÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉVÉ] 2013-14 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVɺɺÉä =xcå +ÉSUÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉÆ iÉlÉÉ º´É-®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, àÉÉÊcãÉÉAÆ A´ÉÆ ¤ÉSSÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ={É ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉäE àÉÖBÉEɤÉãÉä àÉÚãÉ âó{É ºÉä ¤É¸É ÉÊnªÉä* <xÉ ={É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉ |ɪÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉE®xÉÉ ´ÉÉÊVÉÇiÉ cè* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå ºÉä A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉå ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ BÉEɪÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA #ÉEàɶÉ: `97,134 BÉE®Éä½ +ÉÉè® `77,236 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nªÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå, ÉÊVɺÉàÉå +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉEÉÒ ºÉàɺªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEɪÉÇ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA `200 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉ榃 ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ɺiÉÉ´É cè* +Éã{ɺÉÆJªÉBÉE ´ÉMÉÇ +Éã{ɺÉÆJªÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 2012-13 BÉäE ¤É.+É. ºÉä 12 |ÉÉÊiɶÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ.+É. ºÉä 60 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ {ÉEÉ=Æb¶ÉäxÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä 12´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉBÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® `1,500 BÉE®Éä½ BÉE®xÉä cäiÉÖ `160 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ* ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ 2012-13 BÉäE ºÉÆ.+É. `75 BÉE®Éä½ BÉäE àÉÖBÉEɤÉãÉä 2013-14 àÉå AbÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊãÉA `110 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉʶÉ*
 4. 4. 3 º´ÉɺlªÉ +ÉÉè® ÉʶÉFÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA º´ÉɺlªÉ +ÉÉè® ÉʶÉFÉÉ càÉÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ ¤É®É¤É® ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ cè* º´ÉɺlªÉ AÆ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä `37,330 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ* xÉ´É ®ÉK]Å º´ÉɺlªÉ ÉÊàɶÉxÉ BÉEÉä `21,239 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ* àÉäbÉÒBÉEãÉ ÉʶÉFÉÉ, |ÉÉʶÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA `4,727 BÉE®Éä½* ´ÉßrVÉxÉÉå BÉäE º´ÉɺlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEɪÉÇ#ÉEàÉ cäiÉÖ `150 BÉE®Éä½ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉxÉÉ* +ÉɪÉÖ´ÉäÇn, ªÉÚxÉÉxÉÉÒ, ÉʺÉrÉ +ÉÉè® cÉäàÉÉÒªÉÉä{ÉèlÉÉÒ BÉEÉä àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ãÉɪÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉɪÉÖKÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä `1,069 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ* +É.£ÉÉ.+ÉÉ.ºÉ.-VÉèºÉä 6 ºÉƺlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA `1,650 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ* àÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä `65,867 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ VÉÉä SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉ.+É. ºÉä 17 |ÉÉÊiɶÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ºÉ´ÉÇ ÉʶÉFÉÉ +ÉÉʣɪÉÉxÉ BÉEÉä `27,258 BÉE®Éä½ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉA* ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉʶÉFÉÉ +ÉÉʣɪÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉ.+É. àÉå 25.6 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr* 2013-14 àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ, +Éã{ɺÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉǪÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ cäiÉÖ àÉÆjÉÉãɪÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä `5,284 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ* ÉÊàÉb bä àÉÉÒãÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä `13,215 BÉE®Éä½ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉxÉÉ* ¶ÉèÉÊFÉÉÊhÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ BÉäE BÉäExp BÉäE âó{É àÉå xÉÉãÉÆnÉ Éʴɶ´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiɤÉriÉÉ* +ÉÉ<ǺÉÉÒbÉÒAºÉ 2013-14 àÉå +ÉÉ<ǺÉÉÒbÉÒAºÉ cäiÉÖ `17,700 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ VÉÉä 2012-13 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 11.7 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr |ÉnÉʶÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉÉiÉßi´É iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ {É® BÉEɤÉÚ {ÉÉxÉä BÉäE ãÉÉÊFÉiÉ ¤ÉcÖ-FÉäjÉÉÒªÉ BÉEɪÉÇ#ÉEàÉ BÉäE cäiÉÖ 2013-14 àÉå `300 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ* BÉEɪÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ 2013-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ 100 ÉÊVÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ {ɶSÉÉiÉ 200 ÉÊVÉãÉÉå àÉå +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* {ÉäªÉVÉãÉ {ÉäªÉVÉãÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä `15,260 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ* 2000 +ÉɺÉäÇÉÊxÉBÉE +ÉÉè® 12000 {ÉDãÉÚ®É<b |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉÉκiɪÉÉå àÉå VÉãÉ ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ ºÉƪÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ `1,400 BÉE®Éä½ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA 2013-14 àÉå `80,194 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ, ºÉÆ.+É. 2012-13 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 46± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ({ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç)-II ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ɺiÉÉ´É iÉlÉÉ xÉA BÉEɪÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ +ÉÉÆ´ÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE, àÉcÉ®ÉK]Å, {ÉÆVÉÉ¤É iÉlÉÉ ®ÉVɺlÉÉxÉ VÉèºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
 5. 5. 4 VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊàɶÉxÉ (VÉäAxÉAxɪÉÚ+ÉÉ®AàÉ) `7,383 BÉE®Éä½ BÉäE ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE àÉÖBÉEɤÉãÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-14 àÉå VÉäAxÉAxɪÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉäE ÉÊãÉA `14,873 BÉE®Éä½* <ºÉàÉå ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ BÉEÉ ={ɪÉÉäMÉ 10,000 ¤ÉºÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA ºÉcɪÉiÉÉ näxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉʴɶÉäKÉBÉE® {ÉcɽÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É* BÉßEÉÊKÉ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉƤÉÆr FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr n® xÉÉé´ÉÉÒ iÉlÉÉ nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå 2.5± iÉlÉÉ 2.4± BÉäE àÉÖBÉEɤÉãÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 3.6± lÉÉÒ* 2012-13 àÉå, BÉÖEãÉ JÉÉtÉÉxxÉ =i{ÉÉnxÉ 250 ÉÊàÉÉÊãɪÉxÉ ]xÉ ºÉä VªÉÉnÉ cÉäMÉÉ* ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉcɪÉiÉÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ¤É¸ÉÒ cè* BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä `27,049 BÉE®Éä½ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA, SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE àÉÖBÉEɤÉãÉä 22 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* BÉßEÉÊKÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA `3,415 BÉE®Éä½ âó{ÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* BÉßEÉÊKÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ jÉ@hÉ 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA, BÉßEÉÊKÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉ ãÉFªÉ `7 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ ®JÉÉ MɪÉÉ cè* ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE {ÉEºÉãÉÉÒ jÉ@hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ ºÉcɪÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉiÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ´ªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå ºÉä =vÉÉ® ÉÊãÉA MÉA {ÉEºÉãÉÉÒ jÉ@hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* cÉÊ®iÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ {ÉÚ´ÉÉÒÇ £ÉÉ®iÉ àÉå cÉÊ®iÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ ãÉÉxÉÉ ABÉE +ɺÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ cè* 2013-14 àÉå `1,000 BÉE®Éä½ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* {ÉEºÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE BÉEɪÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä |ÉÉÆ®£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA `500 BÉE®Éäb +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä |ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉEÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÆvÉÇxÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ {ÉEºÉãÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàɶÉxÉ BÉEÉä #ÉEàɶÉ: `9,954 BÉE®Éä½ iÉlÉÉ `2,250 BÉE®Éä½ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉA MÉA cé* ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ VÉãɺÉƣɮhÉ BÉEɪÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 2012-13 (¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ) àÉå `3,050 BÉE®Éä½ ºÉä `5,387 BÉE®Éä½ iÉBÉE ¤É¸ MɪÉÉ cè* {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉÉå VÉÉä ºÉÚFàÉ-{ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cé, BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚ]ÅÉÒ-{ÉEÉàºÉÇ ºÉƤÉÆvÉÉÒ |ÉɪÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEɪÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* {ÉÉèvÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉÖqÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉè´É n¤ÉÉ´É |ɤÉÆvÉxÉ ºÉƺlÉÉxÉ ®ÉàÉ{ÉÖ®, UiÉÉÒºÉMɸ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉƺlÉÉxÉ ®ÉÆSÉÉÒ, ZÉÉ®JÉÆb àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* xÉÉÉÊ®ªÉãÉ BÉäE ¤ÉÉMÉÉå BÉäE {ÉÖxÉ:®Éä{ÉhÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäE®ãÉ BÉäE BÉÖEU ÉÊVÉãÉÉå iÉlÉÉ +ÉÆbàÉÉxÉ ´É ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® àÉå BÉEɪÉÉÇÉÎx´ÉiÉ |ÉɪÉÉäÉÊVÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉÚSÉä BÉäE®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå {ÉèEãÉɪÉÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊBÉEºÉÉxÉ =i{ÉÉnBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ =i{ÉÉnBÉE ºÉÆMÉ~xÉ (A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉä) BÉEÉä |ÉÉÊiÉ A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ `10 ãÉÉJÉ iÉBÉE BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ <BÉD´É]ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä, VÉÉä =xcå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉå ºÉä BÉEɪÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉä´Éä®äVÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉå*
 6. 6. 5 `100 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉPÉÖ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE BÉßEÉÊKÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ɶÉÖ ÉÊàɶÉxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ɶÉÖvÉxÉ ÉÊàɶÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ * ÉÊàɶÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA `307 BÉE®Éä½ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA `10,000 BÉE®Éä½ âó{ɪÉä BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ* ÉÊxÉ´Éä¶É, +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉàÉBÉE £ÉÉ® BÉäE b® ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉɶÉÆBÉEÉ +ÉÉè® nÖJÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®É VÉÉAMÉÉ* +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA vÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä cäiÉÖ xÉA +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ* ={ÉÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ jÉ@hÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒAãÉ uÉ®É jÉ@hÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉ |ɺiÉÉ´É* 2013-14 àÉå `50,000 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®-àÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉìhb * {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® b¤ãªÉÚ¤ÉÉÒ +ÉÉè® AbÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ ºÉä =xcå àªÉÉÆàÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ +ɴɺÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE) BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® `20,000 BÉE®Éä½ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® xÉɤÉÉbÇ BÉEÉä £ÉÉÆbÉMÉÉ®hÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA `5,000 BÉE®Éä½* MÉÉänÉàÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ {ÉÆSÉɪÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÆbÉä* ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉ½BÉE FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ* MÉÖVÉ®ÉiÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, àÉcÉ®ÉK]Å, ®ÉVɺlÉÉxÉ +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É àÉå 2013-14 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ àÉå 3000 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉƤÉÆvÉÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉƤÉÆvÉÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉxÉäBÉE MÉèºÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® BÉEÉäªÉãÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA MÉA cé* xÉA ÉÊxÉ´Éä¶É 1-4-2013 ºÉä 31-3-2015 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ àÉå `100 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ VªÉÉnÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxɪÉÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE 15± BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉkÉÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉåMÉÉÒ* ºÉäàÉÉÒBÉÆEbBÉD]® ´Éä{ÉE® {ÉèE¤É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉ, ÉÊVɺÉàÉå ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÚxªÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
 7. 7. 6   ¤ÉSÉiÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉÉå àÉå PÉ®äãÉÚ FÉäjÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ* ÉÊxÉàxÉÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ |ɺiÉÉÉÊ´ÉiÉ cé : ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä =nÉ® ¤ÉxÉɪÉÉ VÉÉAMÉÉ* 1-4-2013 ºÉä 31-3-2014 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ `25 ãÉÉJÉ iÉBÉE BÉEÉ MÉßc jÉ@hÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA `1 ãÉÉJÉ iÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE {É®ÉàɶÉÇ ºÉä, àÉÖpɺ{ÉEÉÒÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉvÉxÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE MÉÉÊãɪÉÉ®É ºÉÉiÉ xÉA ¶Éc®Éå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè iÉlÉÉ vÉÉäãÉä®É, MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉè® ¶ÉåpÉ ÉʤÉbÉÊBÉExÉ, àÉcÉ®ÉK]Å àÉå nÉä xÉA ºàÉÉ]Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ¶Éc®Éå àÉå BÉEɪÉÇ 2013-14 àÉå |ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉAMÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ-àÉÖƤÉ<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉì®ÉÒbÉä® BÉEÉä ªÉÉÊn VÉ°ô®iÉ {ɽÉÒ iÉÉä ºÉàÉOÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE £ÉÉÒiÉ® 2013-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ ={ÉãɤvÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ* SÉäxxÉ<Ç-¤ÉÆMÉãÉÖ°ô +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE MÉÉÊãɪÉÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉʺÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¤ÉÆMÉãÉÖâó-àÉÖƤÉ<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉì®ÉÒbÉä® BÉEÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEɪÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉä MɪÉÉ cè* ãÉäc-BÉEÉ®ÉÊMÉãÉ ]ÅÉƺÉÉÊàɶÉxÉ ãÉÉ<xÉ ºÉ®BÉEÉ® `1,840 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä gÉÉÒxÉMÉ® ºÉä ãÉäc iÉBÉE ]ÅÉƺÉÉÊàɶÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®äMÉÉÒ* {ÉkÉxÉ 100 ÉÊàÉÉÊãɪÉxÉ ]xÉ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉMÉ®, {ÉÉζSÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå nÉä xÉA àÉÖJªÉ {ÉkÉxÉ BÉEÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* lÉÖlÉÖBÉDBÉÖEbÉÒ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå ´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ {ÉkÉxÉ àÉå `7,500 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A xÉ<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ ¤ÉÆn®MÉÉc ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉãÉàÉÉMÉÇ U~ä ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉãÉàÉÉMÉÇ BÉäE °ô{É àÉå +ɺÉàÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉBÉE xÉnÉÒ BÉäE ãÉÉJÉÉÒ{ÉÖ®-£ÉÉÆMÉÉ ÉʴɺiÉÉ® BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉƺÉn àÉå ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉɪÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊOÉb VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉä VÉãÉàÉÉMÉÉç; ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ {ÉkÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEɪÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè* iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ ¶ÉäãÉ MÉèºÉ BÉäE +Éx´ÉäKÉhÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* nÉ£ÉÉäãÉ, àÉcÉ®ÉK]Å àÉå 5 AàÉAàÉ]ÉÒ{ÉÉÒA AãÉAxÉVÉÉÒ-]ÉÊàÉÇxÉãÉ 2013-14 àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉɪÉÉÉÊiÉiÉ BÉEÉäªÉãÉä {É® càÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ* BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå cäiÉÖ ABÉE BÉEnàÉ* BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiɪÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®äMÉÉ *
 8. 8. 7 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊbºBÉEÉìàºÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäǶÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® ¶ÉÉÒQÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ AàÉAºÉAàÉ<Ç BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ <ºÉ gÉähÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉäE {ɶSÉÉiÉ 3 ´ÉKÉÇ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ* ÉʺÉb¤ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇkÉ{ÉÉäKÉhÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® `10,000 BÉE®Éä½ BÉE® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè* <ÆÉÊbªÉÉ àÉÉ<#ÉEÉä{ÉEÉ<xÉÉÆºÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ {ÉÆEb BÉEÉä `100 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ®ÉÉ榃 nÉÒ MÉ<Ç cè* ÉʺÉb¤ÉÉÒ BÉEÉä {ÉèEBÉD]ÉÊ®ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE MÉ~xÉ cäiÉÖ `500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ* 12´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ Éʴɶ´É ¤ÉéBÉE ºÉcɪÉiÉÉ ºÉä 15 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉèVÉÉ® BÉEFÉÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ `2,200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉʶÉ* BÉEÉì®{ÉÉä®ä] BÉEɪÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊvɺÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉƺlÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® +É´ÉÉκlÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ <xBÉDªÉÚ¤Éä]® BÉEÉä |ÉnkÉ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè; ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ® ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉjÉ cÉäMÉÉÒ* ´ÉºjÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxɪÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (]{ÉDºÉ) 12´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå `1,51,000 BÉE®Éä½ BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É ãÉFªÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ* ´ÉºjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ´ÉºjÉ {ÉÉBÉEÉç BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä `50 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ * ABÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉÉäºÉäÉʺÉÆMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ 12´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉäE {ɪÉÉÇ´É®hÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* clÉBÉE®PÉÉ FÉäjÉ BÉEÉä 6 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉäE ÉÊ®ªÉɪÉiÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ {É® BÉEɪÉǶÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÉÊvÉ jÉ@hÉ* 12´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 800 ºÉàÉÚc BÉEÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE =tÉÉäMÉ {ÉÖxÉâórÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AºÉA{ÉEªÉÚ+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç)* ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxɪÉÉÇiÉ BÉEÉä iÉäVÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉɪÉÉå BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiɺ{ÉvÉÉÇiàÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉʴɶãÉäKÉhÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉʴɶÉäKÉYÉ ºlÉɪÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ MÉ~xÉ* ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É ¤ÉÉʺÉãÉ-III ÉÊ´ÉÉÊxɪÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉʶSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¤É.+É. 2013-14 àÉå {ÉÚÄVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ `14,000 BÉE®Éä½ *
 9. 9. 8 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå 31.3.2014 iÉBÉE A]ÉÒAàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ¤ÉéBÉE BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉcãÉä àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ |ɺiÉÉ´É* |ÉÉ®ÉÊà£ÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ BÉäE ´ªÉªÉ àÉå `1,000 BÉE®Éä½ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ* 2013-14 àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä `6,000 BÉE®Éä½* ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉéBÉE* 2013-14 àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå `2,000 BÉE®Éä½ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä* ¤ÉÉÒàÉÉ nä¶É àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉäE |ɺÉÉ® àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ cäiÉÖ ¤ÉcÖ-ºiÉ®ÉÒªÉ oÉÊK]BÉEÉähÉ* +ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒA BÉäE {É®ÉàɶÉÇ ºÉä BÉE<Ç |ɺiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ VÉèºÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒA BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉʤÉxÉÉ ]ÉҪɮ-II ¶Éc® +ÉÉè® <ºÉºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE ¶Éc®Éå àÉå ¶ÉÉJÉÉAÆ JÉÉäãÉBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉìÉÊãÉÉʺɪÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ BÉäE´ÉÉ<ǺÉÉÒ {ɪÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ, ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ ¥ÉÉäBÉE®Éå BÉäE °ô{É àÉå BÉEɪÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ, ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉà{ÉÉÊBÉÇEªÉÉå BÉEÉä àÉÉ<ÇμÉEÉä-<ƶªÉÉä®åºÉ =i{ÉÉn BÉEÉÒ ÉʤÉμÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ* 10,000 ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉɤÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEº¤Éä àÉå AãÉ+ÉÉ<ǺÉÉÒ BÉEÉ ABÉE BÉEɪÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE BÉEɪÉÉÇãÉªÉ cÉäMÉÉ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉɺlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhɪÉÉå VÉèºÉä ÉÊ®BÉD¶ÉÉSÉÉãÉBÉEÉå, +ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉÉãÉBÉEÉå, ]èBÉDºÉÉÒ SÉÉãÉBÉEÉå, ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉàÉMÉÉ®Éå, BÉÚE½É ¤ÉÉÒxÉxÉä +ÉÉè® JÉÉxÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉMÉÇàÉÉå àÉå BÉEx´ÉVÉä鼃 BÉEÉä +ÉɺÉÉxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® +ɺÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {ÉèBÉäEVÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {ÉÚÄVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxɪÉÉàÉBÉE BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉä¤ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ àÉå ºÉƶÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ɺiÉÉ´É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè* ºÉä¤ÉÉÒ BÉäE {É®ÉàɶÉÇ ºÉä BÉE<Ç |ɺiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè* ºÉä¤ÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãɪÉÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä BÉäE´ÉÉ<ǺÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ºÉä¤ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãɪÉÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉäE |É´Éä¶É cäiÉÖ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉɪÉäMÉÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉÉxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ´É +ÉxªÉ àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ* VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉå 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cè =ºÉºÉä A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè =ºÉä A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉäE ÉÊxɪÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉƺlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ âô{ɪÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ BÉäE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÖpÉ ´ªÉÖi{ÉxxÉ JÉÆb àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉƺlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉÉÊVÉÇxÉ +ÉɴɶBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉì®{ÉÉä®ä] ¤ÉÉhbÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiɪÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ={ɪÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉä¤ÉÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE {ÉÚãÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉiÉÇ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVɺɺÉä ÉÊBÉE =xcå gÉähÉÉÒ-I A+ÉÉ<ÇA{ÉE ´ÉåSÉ® BÉèEÉÊ{É]ãÉ {ÉÆEb BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
 10. 10. 9 ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉEÉä ÉʤÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉäE AºÉAàÉ<Ç ABÉDºÉSÉåVÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉäÆVÉÉå BÉEÉä ABÉDºÉSÉåVÉ {É® ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ jÉ@hÉ JÉÆb ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* {ɪÉÉÇ´É®hÉ =xÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ VÉÉä +É{ÉÉʶÉK]-ºÉä->óVÉÉÇ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®åMÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉSU >óVÉÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxɺÉÉÒ<ÇA{ÉE) ºÉä <®äbÉ BÉEÉä BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉÆ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ VÉÉä +ÉÉMÉä ´ªÉ´ÉcɪÉÇ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =vÉÉ® näMÉÉ* {ÉxÉ >óVÉÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÞºÉßVÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÞ {ÉÖxÉ: ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ɪÉÉäVÉxÉÉlÉÇ `800 BÉE®Éä½ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA* +ÉxªÉ |ɺiÉÉ´É ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ xɪÉÉ àÉÉ{ÉnÆb ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xcå £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´É ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉʤÉÆÉʤÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 àÉå 9 ÉÊàÉÉÊãɪÉxÉ ´ªÉÉÊBÉDiɪÉÉå ºÉÉÊciÉ 12´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 50 ÉÊàÉÉÊãɪÉxÉ ´ªÉÉÊBÉDiɪÉÉå BÉEÉä BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ* ®FÉÉ ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ, {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ cäiÉÖ `86,741 BÉE®Éä½ ºÉÉÊciÉ ¤É¸ÉBÉE® `2,03,672 BÉE®Éä½ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ* ®ÉK]Å BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ ¤É¸ÉäiÉÉÊ®ªÉÉÆ* AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå, VÉÉä AºÉAÆb]ÉÒ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉhÉ BÉEÉ =xxɪÉxÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ªÉä =i{ÉÉn àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAÆMÉä, BÉäE ÉÊãÉA `200 BÉE®Éä½ +ÉãÉMÉ ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä* =iBÉßEK]iÉÉ ºÉƺlÉÉAÆ 4 =iBÉßEK]iÉÉ ºÉƺlÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä `100 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ* JÉäãÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ àÉå +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ àÉå `250 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉäãÉ |ÉÉʶÉFÉhÉ ºÉƺlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* |ɺÉÉ®hÉ 1,00,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ VÉxɺÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå uÉ®É BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
 11. 11. 10 {ÉÆSÉɪÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 àÉå ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ +ÉÉʣɪÉÉxÉ (+ÉÉ®VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉA) BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉ´É]ÆxÉ ¤É¸ÉBÉE® `455 BÉE®Éä½ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ* +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ `200 BÉE®Éä½ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ɺiÉÉ´É cè* bÉBÉEPÉ® `4,909 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä bÉBÉE xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ +ÉÉ<Ç]ÉÒ SÉÉÉÊãÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ* bÉBÉEPÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉä® ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉxÉÉ +ÉÉè® =xcå ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉä´ÉÉAÆ näxÉÉÒ cé* MÉn® ºàÉÉ®BÉE ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉxÉ|ÉEÉÆÉʺɺBÉEÉä àÉå MÉn® ºàÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉÆOÉcÉãÉªÉ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ* BÉäExpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉäExpÉÒªÉ |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcɪÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 70 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉåÆ {ÉÖxɺÉÈ®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäExpÉÒªÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ ºÉcɪÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVªÉÉåä BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* iÉÉÒxÉ ´ÉSÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå, ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É ´ªÉÉÊBÉDiɪÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA ´ÉSÉxÉ: càÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ o¸iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE Jɽä cé* càÉ =xÉBÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® =xcå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA c® ºÉÆ£É´É |ɪÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉYÉÉ ãÉäiÉä cé* `1000 BÉE®Éä½ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉƶÉnÉxÉ ºÉä ÞÉÊxɣɪÉÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉÞ xÉÉàÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º´ÉäSUÉ ºÉä BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEɪÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå àÉå |ÉÉʶÉFÉhÉ cäiÉÖ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉAMÉÉ* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA `1000 BÉE®Éä½ +ÉãÉMÉ ºÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä* ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEɪÉÇBÉEÉãÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nä¶É£É® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE MÉ®ÉÒ¤É ´ªÉÉÊBÉDiɪÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Þ+ÉÉ{ÉBÉEÉ {ÉèºÉÉ +ÉÉ{ÉBÉäE cÉlÉÞ =qä¶ªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ `5,55,322 BÉE®Éä½ ®JÉÉ MɪÉÉ cè* +ÉɪÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ `11,09,975 BÉE®Éä½ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 5.2 |ÉÉÊiɶÉiÉ {É® +ÉÉè® 2013-14 àÉå 4.8 |ÉÉÊiɶÉiÉ {É® ÉÊxɪÉÆÉÊjÉiÉ* SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVɺ´É PÉÉ]É 3.9 |ÉÉÊiɶÉiÉ {É® +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA 3.3 |ÉÉÊiɶÉiÉ {É®* ´ÉKÉÇ 2016-17 iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉEàÉ BÉE® 3 |ÉÉÊiɶÉiÉ iÉBÉE, ®ÉVɺ´É PÉÉ]É 1.5 |ÉÉÊiɶÉiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVɺ´É PÉÉ]É ¶ÉÚxªÉ |ÉÉÊiɶÉiÉ {É® ãÉɪÉÉ VÉÉAMÉÉ*
 12. 12. 11 £ÉÉMÉ JÉ - BÉE® |ɺiÉÉ´É BÉE® ÉÊxɪÉàÉÉå àÉå º{ÉK]iÉÉ, ABÉE ºlÉɪÉÉÒ BÉE® ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ABÉE +É|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE® |ɶÉɺÉxÉ, ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE =ÉÊSÉiÉ iÉÆjÉ +ÉÉè® ABÉE º´ÉiÉÆjÉ xªÉɪÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®ÉÊFÉiÉiÉÉ, BÉE® |ɺiÉÉ´ÉÉå BÉäE àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ cè* BÉE® |ɶÉɺÉxÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉɪÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå 2007-08 àÉå cÉÉʺÉãÉ 11.9 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉäE BÉE®-ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE =SSÉiÉàÉ ºiÉ® BÉEÉä {ÉÖxÉ& cÉÉʺÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ cè* |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉÉÊvÉiÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå, BÉE® n®å ¤É¸ÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE® ®ÉVɺ´É VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É* ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ +ÉɪÉBÉE® BÉäE ºãÉè¤ÉÉå ªÉÉ n®Éå BÉEÉä ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ* |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE UÚ]-ºiÉ® àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä ºÉä BÉE<Ç ºÉÉè cVÉÉ® BÉE®nÉiÉÉ BÉE® xÉä] ºÉä ¤ÉÉc® cÉä VÉÉAÆMÉä* iÉlÉÉÉÊ{É `2 ãÉÉJÉ ºÉä `5 ãÉÉJÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ºÉàÉÚc àÉå BÉE® nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉciÉ* `5 ãÉÉJÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä `2000 BÉEÉÒ BÉE® UÚ]* ®ÉVɺ´É ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA `1 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉE® ªÉÉäMªÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiɪÉÉå (BÉÆE{ÉÉÊxɪÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) {É® 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®* `10 BÉE®Éä½ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉE® ªÉÉäMªÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉÉÒ PÉ®äãÉÚ BÉÆE{ÉÉÊxɪÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® 5 |ÉÉÊiɶÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉE®xÉÉ* BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉE® BÉEÉ =SSÉiÉ® n® {É® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxɪÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® 2 |ÉÉÊiɶÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 5 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉE®xÉÉ, ªÉÉÊn BÉE®ÉvÉäªÉ +ÉÉªÉ `10 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE® ªÉÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® 5 |ÉÉÊiɶÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉE®xÉÉ* +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ABÉE ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ |É´ÉßkÉ cÉåMÉä* ÉʶÉFÉÉ ={ÉBÉE® 3 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ* ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä OɺiÉ ´ªÉÉÊBÉDiɪÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉÉʺɪÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉʶÉÉÊlÉãÉ BÉE®BÉäE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®ÉÉ榃 BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ |ÉÉÒÉÊàɪÉàÉ {É® 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 15 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉE®xÉÉ* BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉƶÉnÉxÉ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® º´ÉɺlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c +ÉɪÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80PÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA nÉxÉ 100 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ*
 13. 13. 12 1.4.2013 ºÉä 31.3.2015 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉƪÉÆjÉ +ÉÉè® àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ àÉå `100 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉÆE{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉä 15 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉkÉÉ* +ÉɪÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80ZÉBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEɪÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉäBÉD]® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ‘{ÉÉjÉiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ’ 31.03.2013 ºÉä 31.3.2014 iÉBÉE ¤É¸ÉxÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcɪÉBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É {É® BÉE® BÉEÉÒ 15 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉɪÉiÉÉÒ n® ABÉE +ÉÉè® ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ɺiÉÉ´É* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcɪÉBÉE BÉÆE{ÉÉÊxɪÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉäE ÉÊcººÉä {É® =ºÉBÉäE ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® =ºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ {É® BÉEÉä<Ç ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE® xÉcÉÓ* |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ xªÉÉºÉ BÉEÉä +ÉɪÉBÉE® ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ* BÉÆE{ÉÉÊxɪÉÉå, ´ªÉÉÎK]ªÉÉå ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖƤÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ºÉàÉªÉ BÉE® BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] n®Éå {É® =nÂOÉcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ* <ºÉ xªÉÉºÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉè® BÉE® xÉcÉÓ* ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉɪÉBÉE® ºÉä UÚ]* +ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE-àªÉÖSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEb +ÉÉè® +ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE-AxɤÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ* ´ÉåSÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉä +ÉɪÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉºÉ mÉÚ º]ä]ºÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ* `50 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkɪÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE àÉÚãªÉ {É® 1 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® ]ÉÒbÉÒAºÉ* BÉßEÉÊKÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ* +ɺÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉÆE{ÉÉÊxɪÉÉå uÉ®É, ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®BÉäE, ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ãÉÉ£ÉÉå {É® 20 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉncÉäÉÎãbÆMÉ BÉE®* +ÉÉÊxÉ´ÉÉÉʺɪÉÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉªÉã]ÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉ uÉ®É ºÉÆnɪÉÉå {É® BÉE® BÉEÉÒ n® 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 25 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ɺiÉÉ´É* BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉE® àÉå BÉE]ÉèÉÊiɪÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉºiÉÖ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉE® (ºÉÉÒ]ÉÒ]ÉÒ) BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ |ɺiÉÉ´É* BÉßEÉÊKÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä UÚ] ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* VÉÉÒAA+ÉÉ® BÉäE ºÉƶÉÉäÉÊvÉiÉ ={ɤÉÆvÉ 1.4.2016 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä* {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤É½ÉÒ BÉE® nÉiÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå ¶ÉÉÒQÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉAMÉÉ* `50,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ vÉxÉ ´ÉÉ{ɺÉÉÒ cäiÉÖ +ÉxÉäBÉE |ɶÉɺÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉ VÉèºÉä ÉÊ®{ÉÆEb ¤ÉéBÉE® Éʺɺ]àÉ BÉEÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉå àÉå ÉʴɺiÉÉ®, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉäºÉäÉʺÉÆMÉ, +ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <Ç-£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ ÉʴɺiÉÉ® iÉlÉÉ +ÉɪÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhɪÉÉå BÉäE BÉEɪÉÇFÉäjÉ àÉå ÉʴɺiÉÉ®*
 14. 14. 13 +É|ÉiªÉFÉ BÉE® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE ÉÊãÉA 12 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ n®Éå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉÓ* BÉßEÉÊKÉ ÉÊ£ÉxxÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxɪÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ n® àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉÓ* ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉE +ÉÉè® cÉ<ÉÊ¥Éb ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] {ÉÖVÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãɤvÉ ÉÊ®ªÉɪÉiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤É¸ÉBÉE® 31 àÉÉSÉÇ, 2015 iÉBÉE BÉE®xÉÉ* {ÉÖE]BÉE® ºÉÉÊciÉ SÉàÉÇ +ÉÉè® SÉàÉÇ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] àɶÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® ¶ÉÖãBÉE 7.5 |ÉÉÊiɶÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 5 |ÉÉÊiɶÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉcÖàÉÚãªÉ +ÉÉè® BÉEàÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä ®ixÉÉå BÉäE {ÉÚ´ÉÇ °ô{ÉÉå {É® ¶ÉÖãBÉE 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 2 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉE®xÉÉ* iÉäãÉ ®ÉÊciÉ SÉÉ´ÉãÉ JÉãÉÉÒ {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ* +ɺÉƺÉÉÉÊvÉiÉ JÉÉÊxÉVÉÉå BÉäE ÉÊxɪÉÉÇiÉ {É® 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÒBÉßEiÉ JÉÉÊxÉVÉ BÉäE ÉÊxɪÉÉÇiÉ {É® 5 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE* ÉÊ´ÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ VÉÉÒhÉÉäÇrÉ® (A+ÉÉ®+ÉÉä) =tÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ®ªÉɪÉiÉå* ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉ {É® ¶ÉÖãBÉE 5 |ÉÉÊiɶÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 10 |ÉÉÊiɶÉiÉ* BÉESSÉä ®ä¶ÉàÉ {É® ¶ÉÖãBÉE 5 |ÉÉÊiɶÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 15 |ÉÉÊiɶÉiÉ* º]ÉÒàÉ BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ÉʤÉ]ÖÉÊàÉxÉºÉ BÉEÉäªÉãÉÉ {É® ¶ÉÖãBÉE ºÉàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉäªÉãÉä {É® 2 |ÉÉÊiɶÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® 2 |ÉÉÊiɶÉiÉ ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ =nÂOÉcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ* =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ A´ÉÆ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå, àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå, xÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE VÉãɪÉÉxÉÉå VÉèºÉÉÒ +ÉɪÉÉÉÊiÉiÉ ÉÊ´ÉãÉÉÉʺÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® ¶ÉÖãBÉE ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ* {ÉÖâóKÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE-àÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ ¤É¸ÉBÉE® #ÉEàɶÉ& `50,000 +ÉÉè® `1,00,000 BÉEÉÒ MÉ<Ç* =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ®äbÉÒàÉäb MÉÉàÉç] =tÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉciÉ* BÉEÉä]xÉ {É® {ÉEÉ<¤É® ºiÉ® {É® £ÉÉÒ VÉÉÒ®Éä =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE* BÉEÉiÉä cÖA ºÉÚiÉ {É® {ÉEÉ<¤É® ºiÉ® {É® ¶ÉÖãBÉE 12 |ÉÉÊiɶÉiÉ* cºiÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉEÉ®{Éä]Éå iÉlÉÉ xÉÉÉÊ®ªÉãÉ VÉ]É ´É {É]ºÉxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ {ãÉÉä® BÉE´ÉÉÊ®ÆMºÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiɪÉÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ]* {ÉÉäiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÉäiÉÉå A´ÉÆ VÉãɪÉÉxÉÉå BÉEÉä =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ]* +ÉɪÉÉÉÊiÉiÉ {ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® VÉãɪÉÉxÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ xÉcÉÓ* ÉʺÉMÉ®ä]Éå {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 18 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉʶÉK] =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ* ÉʺÉMÉÉ®Éå, SÉÖâó]Éå +ÉÉè® ÉʺÉMÉäÉÊ®ãÉÉäVÉ {É® ºÉàÉÉxÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
 15. 15. 14 AºÉªÉÚ´ÉÉÒ {É® 27 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉäE =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 30 |ÉÉÊiɶÉiÉ* ]èÉÎBÉDºÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ AºÉªÉÚ´ÉÉÒ {É® ªÉc ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè* àÉɤÉÇãÉ {É® 30 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉäE =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® `60 |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®* ºàÉäÉÎã]ÆMÉ VɺiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒºÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ SÉÉÆnÉÒ {É® 4 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉäE =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ |ɺiÉÉ´É* `2000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ BÉäE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉÉå {É® ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 6 |ÉÉÊiɶÉiÉ* àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉɪÉÖ´ÉäÇn, ªÉÚxÉÉxÉÉÒ, ÉʺÉrÉ, cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉɪÉÉä-BÉäEÉÊàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ n´ÉÉ BÉEÉÒ ¥ÉÉÆbäb +ÉÉèvÉÉÊKɪÉÉå BÉäE ºÉƤÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ JÉÖn®É àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ* ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉκlÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä cäiÉÖ ºÉä´ÉÉBÉE® ºÉƤÉÆvÉÉÒ BÉÖEU |ɺiÉÉ´É* ®ÉVªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉÉʪÉBÉE |ÉÉʶÉFÉhÉ {ÉÉÊ®KÉn ºÉä ºÉƤÉr ºÉƺlÉÉxÉÉå uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä ´ªÉɴɺÉÉÉʪÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ ={ÉVÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEɪÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* ÉʺÉxÉäàÉÉ cÉìãÉÉå àÉå |ÉnÉʶÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ ÉʺÉxÉäàÉè]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ºÉƤÉÆvÉÉÒ BÉEÉì{ÉÉÒ®É<] {É® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ UÚ]* ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ®äºiÉ®ÉÆ {É® ºÉä´ÉÉ BÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ɺiÉÉ´É* 2000 ´ÉMÉÇ {ÉEÉÒ] BÉäE BÉEÉ{ÉäÇ] FÉäjÉ{ÉEãÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® `1 BÉE®Éä½ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ´ÉÉãÉä àÉBÉEÉxÉ ªÉÉ {ÉDãÉè], =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cè* ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉ PÉ]BÉE +ÉÉÊvÉBÉE cè =xÉBÉEÉÒ UÚ] n® BÉEÉä 75± ºÉä PÉ]ÉBÉE® 70± BÉE® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè* ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 17 ãÉÉJÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®ÉÊiɪÉÉå àÉå ºÉä, BÉäE´ÉãÉ 7 ãÉÉJÉ cÉÒ ÉÊxɪÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉɪÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®iÉä cé =xÉBÉEÉä ÉÊ´É´É®ÉÊhɪÉÉÆ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE® näªÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ* Þº´ÉèÉÎSUBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉÞ xÉÉàÉBÉE ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ɺiÉÉ´É* SÉÚBÉEBÉEiÉÉÇ <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {ÉEɪÉnÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® =~É ºÉBÉäEMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 1 +ÉBÉDiÉڤɮ, 2007 ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉE® näªÉÉå BÉEÉÒ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä PÉÉäKÉhÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä* |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉƤÉÆvÉÉÒ |ɺiÉÉ´ÉÉå ºÉä `13,300 BÉE®Éä½ iÉlÉÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå ºÉä `4,000 BÉE®Éä½ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ¶ÉäKÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå `9,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉƶÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉäE àɺÉÉènä {É® BÉEɪÉÇ +ÉÉè® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

×