Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

The Bike Book คู่มือซ่อมจักรยาน

3 494 vues

Publié le

Publié dans : Sports

The Bike Book คู่มือซ่อมจักรยาน

 1. 1. ฐก๐ `ฒ่ |ซั่6 ฿00ท 41๒ อ็บี่ร์{ท่๐ก ` ` 'ซู'นี๊฿ / ลํ ขื่ว๊ หึ ` กิอิ้นิ้ๆวู๊ 'จุ ธํ งิ ริ้อืฒ่รื้ธิ์ฮู้สั้ ”บื 6๐๓ถ|๐1อ ๖ท่๐งุ๐|อ ณธิก๐กอก๐อ
 2. 2. โก6 ฿ท่พ็6฿๐อูงุยู
 3. 3. จ็฿๐ หี่_รื้อั้ฉี่มั๊ ' วี 'เ ธิขุโขุ่ต๊ ขุ่`จู๋ฐิฐิขุ่จ็ร็จู` 6๐๓อู|อขุ่๐ ๖งืธ์งูอู๋|อ ฒ่อจิ่กอกสกยํอ
 4. 4. ๐0บิ[6บิ[8 หึบู่ฮู้ปิ๊ จุ๋ .ปี่ ปี่ขุ่ผ็หื่ ๗ บ่`"หื่ บื่ขุ่`บ่ผื ๓ฒ่พื่ ขุ่หื่"ป็ ขุ่'อ่"' ซึ่ป็`๓ ฮึบุ๊งื'ป็ วู้ฒ๓ผุ้ปี้ท็ อ็“`ขุ่ วู้”ว็ "บี ผ็งืขุ่ฝื ษฟื่" ”ป็ปี่ .'ท่"ขุ่ ""ขุ่เปุ๋`"บ่ จุ๋บุ๊ป็สุ่ บ่ปุ๋" ๒ขุ่` 'ผู จุ๋วู้ 1๓ขุ่บ่ขุ่งั "›"บ่ขุ่ขุ่ขุ่ฆั |ปุ้ขุ่ว๊ ตั้ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ปี่ 'ปี่«ภี ป็ฆั ๒ขุ่ด่'ด่ยุ่ พ็ขุ่ขุ่"ป็ ล๊ขุ่`ขุ่ป็' ยิ ฆั”`ขุ่ตั้ :ฆ""สี่วู้กี๊นี๊หึล๊นิบุ๊ วุ่บีฐิ ไ บึ|!1'|`๒!รื้1 ฮี ""` "`บ่` ขุ่ `สู่ฉืฉื"` "'ฉ้ฉื` เดํ น้'ฉื""`ด่ห์ญิ ขุ่` ด่"บ่ 'หู่ """'ฉื"""น้` “` "`สั้ 'หึ กิ่บ่`ขุ่` "`น์ญิ` 'ส้ “"` "`น๊` “` "" 'ฮึ “`ขุ่มุ่ฉืสุ่`ห์ด่ขุ่ รู๊ติ์' "ฉื "" " (1 ห ษิ 2 ใ๐๐|ญิ & โธี`|ขื่'ขื่.กุ"บีอ็ ›| รู๊ล๊ ขุ่เ"`ด่ """ "' ซั่บ็ "ฉื`ขุ่"", `ฉืฉื"ขุ่ขุ่'ด่"`ฉื` ขุ่พื ผุ้"`ขุ่"ขุ่'ฝื ฉื"ขุ่ """ฉื" ขุ่ขุ่ "บ่`ซี"`ขุ่บ่ขุ่` “"ญิ"" |1 วื 1|พั้[2|เ ฿ผุ้0 (ตุ๋ฮ๊บ่`ะ (:[||'| ฝื จุ""` "ขุ่`ขุ่› อู้ร็ ขุ่วุ้`ตุ๋ ฉื`ด่ "` "`› ณั 'ขุ่›""""`ฉื `บ่`หิด่ ด่"`ญิขุ่ ขึ้๑ ""ญิสู่' ฉื"ชุ่` “"`ฉื ฉืขุ่ `ขุ่ขุ่"ขุ่"""ด่"บ่`งัด่`ฉืฉื"" (โ}|รื้ด่|[1{ `1 (;๐ย๊ซ์ $งูษีขุ่จิ่"`จ็ “` "'วุ้` `ฉืสุ่วุ้ขุ่ญิ ขึ้หื่ แ. ขุ่` ""สุ่" ` ด่`ด่"ขุ่"`ญิ"ขุ่ ง้ขุ่ ขุ่`ป๋" ขุ่`ขุ่ขุ่ขุ่""`ขุ่ขุ่ญิบ่ขุ่ขุ่ ร็. `ริ้ญิ ญิ` "'ฉืฉื'บ่ `ฉื"`ขุ่""'ด่ขุ่ขุ่` ญิขุ่"` ซี ""`ขุ่ขุ่ ด่"" แ ฉื`›`สู่ขุ่ แ"ฉื ธิ์หื่ “นิ ฐี'หิ ย็ขุ่"`ขุ่""' ด่`ขุ่ขุ่"ฉื`บ่ขุ่บ่"""นู๋ ขุ่ขุ่ฉืงื`บ่ขุ่ ขุ่บ่ขุ่`ขุ่" สู่"` ปุ๋"'ฉื` ขุ่`ฉืงื"ขุ่""`ฉื "`
 5. 5. ย์' ขุ่ฉื ผู้ฉื ยิ่ขุ่ งื” ฉื.ฉื " ."ขุ่ขุ่'ษิ›" ธ` ขุ่ขุ่ขุ่ฉืขุ่ ขุ่`นํ"`›สู่'หู่ญิ"ญิจุ๊มึ" ›บ่ขุ่""นึ'ญิ ”ฉื ฉื ด่`ม์ด่` ซีขุ่'บ่'ขุ่"" "สู่"ฉื›` ปุ๋"'ฉืขุ่ ขุ่ติ์'ปุ๋'ขุ่"" """ ขุ่ด่ `ฉืน้ขุ่" ›`ขุ่ฉืขุ่›`ยุ่ขุ่ขุ่""ขุ่'›หึ`›ปุ๋"` 0 || วิ้ พ ร งิ แ อึ บืภิอ|1' ?ธีกุ่อ15 & เ'2"฿ส็ ขุ่›'ด่`ญิ ""ฉื "บ่` ญิ"'ขุ่`ด่`ขุ่ขุ่สู่'ขุ่" ขุ่ขุ่รู่ถ้`รู่ ทุ่"ญิ". ฉื ญิ"› "",ห่ด่ด่"ฉื`ขุ่ขุ่ ฉื"ปุ๋`ขุ่บ่ ฉื'ญิ ญิ" """ ถ์"'.`บ่บ่ขุ่ `ฉื"ขุ่ญิสุ่ฉืญิ ด่"ญ์' 'ขุ่.›` ขุ่`ญิ 'ด่ '“ขุ่ขุ่ด่`ฆัด่"ขุ่"บ่ขุ่ ผุ้ขุ่ฉื""”บ่`-` ฉื"'สู่จิขุ่` ขุ่`ขุ่ขุ่ขุ่"'ขุ่ขุ่ขุ่ ขุ่"`ขุ่"ขุ่ด่`ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่` ขุ่"“`ปุ๋"` "บ่ท่ฉื"ขุ่" ฉื"นื่` น่บ่"""ล๊ ขุ่`ญิงํ`ขุ่"` "ขุ่ด่" นํ'ดื ฆั บึ`ขุ่ฉืขุ่ `ด่"ปุ๋ขุ่ "ขุ่ขุ่สุ่`ฉื ขุ่"ขุ่ขุ่ญิ"”` `ด่'.`ขุ่ ฉื"ซี` จิเ`ขุ่'ญิ" `ขื่สู่ฉื"จ์` <ขุ่ด่ด่""`บ่'ติ์` ด่"ฉื`ขุ่ด่ด่"ง้` ขุ่'ขุ่`น๊หิ ว็ญิ"'สู่" " < ขุ่`ขุ่'ด่'๓ด่ "บ่"ขุ่ญิ"" ขุ่`ง๊`ฉืช้ด่ขุ่` 'ด่บ่ขุ่`ปุ้"' ญิขุ่`ฉืขุ่ ""`ฉื""' ซู๊ยุ่`ฉื`นิ` `ฉืขุ่`หิขุ่`รู่ขุ่สู่' ด่น๊`ญิ 'ขุ่"`ขุ่ญิ"ขุ่ขุ่ ถ้" เพี. 0|วิ้฿โ[ห 6 ฿ซ์ย๊เ."ธี $งุรืเอี๊๓ล๊ .ภั 'ญั 'ฒ ขุ่ขุ่“ ขุ่จ์เ .'ฉื |ธ ". ภี๗ 'นข [น ""ฉื` "' `ขุ่ซ์ด่ฉัด่` ขุ่`งี่ญิน์" ""'›บัรู๊"ขุ่›ขุ่บ่ ฉื"ชุ่` ขุ่.ขุ่'ซี `ด่ฉื .ขุ่ขุ่` """ `ยุ่ `ขุ่ธั` เ .`บ่ขุ่`ขุ่`ยุ่ญิขุ่ `ขุ่บุ๊`.ขุ่` `ขุ่'ขุ่`›ขุ่"'ขุ่' ขุ่`สู่นื้""ขุ่บ่ขุ่ด่ด่ "ขุ่ นํ.'บ่`ขุ่`ญิด่"“`งํบ่ขุ่ขุ่'ขุ่จ๋ยุ่บ่'สุ่งํ'›`ฉื` จ้`สู่เ บุ๊ขุ่ปืขุ่ขุ่สุ่`ปืน่ด่` `ป็`› ด่"สู่ขุ่ขุ่`ขุ่"ขุ่ตั้"'ขุ่ด่"` `ฉืทํ ญิ`ญิ`›'ญิ`ขุ่นื่สั้' "สู่'ญิ '›ขุ่"' 'ขุ่` ขุ่หิ" ".”" สู่'ขุ่“ `›`ง้`ปี้` "›ฉื` บ่ขุ่`ฉื ขุ่ขุ่"ขุ่ `ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่` "`ฉืด่"ขุ่ `ถ้ฉืล๊` '›`ปุ๋`ห์`›"ขุ่สู่ฉื` "`ปุ๋ขุ่ห์ข์ "`ฉื " ขุ่รุ๊รี่จั๊ 6 | หึ เ' ร ห`|ขุ่ยิ้ธํ1ษิ & ใ›'ซ์ปืล็ ขุ่ขุ่ขุ่ "ขุ่"`ขุ่นื่.สู่` ด่"" « ยี่ ' "ปื :ซื `ว่ 'ณั ""`สุ่สู่ขุ่`ตั้ ด้บ่ญิ"ด่ 'รู่ฮี "`ฉื ด่"`ขุ่.`ขุ่ขุ่ขุ่ขุ่ณั""'ขุ่` 'ขุ่” "งี่'ญิขุ่ด้ ""บ่"ยุ่ "สุ่'ขุ่นิฉื ย เ! ขุ่ ›'| ห 8 ฿ลรธ & 5;กุ่ป่1อธ 'ด์ขุ่ ภีฉืสื่ 'ฉืขุ่ ขุ่ร็" ขุ่ ขุ่ ส ท ก้ ซี ร ธ น ฉ ธฝื๓ฐีล๊. ธ๐'นี๊ล๊ & $แอื่อูจ็"งืด่๐ 'ล๊ 'ชุ่อื่ ขุ่`นิ"`ขุ่บ่`สั้"สู่ "` ฉื'บ่ฉืฉื` 'ขุ่ด่ขุ่ขุ่ฉืขุ่`ฉื'ขุ่ ด่สู่` ขุ่`ขุ่ขุ่ขุ่' `ขุ่ด่ ขุ่ขุ่" ขุ่""บ่` ปุ๋"'สู่ขุ่ ขุ่ขุ่'บ่ฉื `บ่ฉืขุ่"" งับ่ขุ่" ด่""รื่`งุ่"'ยู่ "สู่ฉืขุ่ฉื`ฉื` "`ขุ่" "ขุ่`สู่"`ฟื่สุ่ฉืด่"ด่ด่ “ขุ่" `›"ขุ่ "."ขุ่บ่ขุ่ "`.ด่`ฉื ".`ขุ่` ขุ่"ฉื` ฉืขุ่ขุ่ "ปุ๋""ญิ ""`สุ่สู่สู่ขุ่'สู่บ่" `ขุ่"สู่` ญิ` ”ขุ่` ""'บ่ญิขุ่""สู่›" .สู่ขุ่ ขุ่"› "",สุ่ด่ "" ฆั` `ขุ่"'ขุ่ ""ขุ่ขุ่ญิขุ่"""ขุ่บ่ "บ่` หิ` "ด่` ขุ่'ขุ่ บ่`ด่“ด่ "`ขุ่"พี`งื"ขุ่ .บ่ญิ ห่`“›` `ขุ่ด่ด่ ขุ่"ด่ขุ่ ขุ่'ฉื บ่'จ์' " `ขุ่ขุ่"ยุ่ "สุ่ขุ่"` " "`ขุ่"`ขุ่ " `งี่"ฉืขุ่ขุ่""` "ช้ขุ่""ขุ่ขุ่" "ขุ่" "`ขุ่ “หึ ซี `ช้ "`ฉื'“บ่" ฉื'ซี 'บ่`นิขุ่ ขุ่ญิ”บ่ด่` "ขุ่ขุ่›`
 6. 6. เ"""›`ญิบ่ จุ๋0ฟี ปี๋0ปัฮ๊ ฿1ย๊ รท'อื ๒๓๐๒ "ช็อื ๒ธ์ร์" พ""ธ์" “งํ1"บี ปืขุ่ |รื้“|ขุ่ ๐งัขุ่`ธี"รู่ บ่จุ๊'ขุ่บุ๊" ขุ่ขุ่ ผ้ป็ล๊ฉี่'ด่ธิ์' ๖"เ '"ขุ่” สื” ดึ 'ขุ่พ วือืวู๊ยุ่"ขุ่|สื| พ๐บื่ด่ งูบื“ ""บี ๒ “"๐ปี้
 7. 7. ปั๊อ๓6 [บี้นี๊[ จู3ธ[
 8. 8. ^ปื่แ1[ ๖1นี๊๐อื แธํ""๒บ่" ๒๒ ๐"เ”| ๓วืจ๊ ธํ๓ขุ่' พุ” ธํ' ด่|ขุ่๐ ๓ขุ่"” บุ๊จู 'บื '“"' |ฒเตั้.๖|ยุ่ พี"หึ ||แ บ่ขุ่ขุ่ ".. บ่" ฒ พี"ธํ ๓"๓พุขุ่ ธ"บํ เทขุ่" ขุ่'๐ ขุ่|วื๓งุ ๓ ๓"วื' ขุ่งุล๊” ๔"แ ๓|อื"' ."บีสี่ ๓" ๒๗๓. "`ญิ` "ฉืขุ่"สั้"น่"ขุ่ “""ผ่ขุ่ภี'ก็ค่'น์ขุ่ว้ 'ฆั` หิ "` กืหี"`ขี"` ถ้หิ """' อิ๋งืนี๊รี่อู๊"ลื่'ปี๋บุ๊`. นุ๊จุ๊รุ๊ `งืดุ๊ใลั๊“ บ่วู้งื1 'ปุ่โใ`ใใ1ปุ๊บี่โ"รุ๊ปั"`ขุ่ปู้] "" .`บ่"วุ่' ขุ่ขุ่“ขุ่ "`“ล๊"" ด่`ขุ่`บ่"' ""`ด่" “"`วุ่จ้ "สู่ขุ่""""`ด่` ”"›`ปุ๋ ขุ่"" ปุ๋`“`ฆั”"ขุ่"จ๊ถ้ขุ่ """ """ฉืวุ่` `บ่`ผุ้ "ด่ ห่"ล๊`พี` 'ขุ่"น๊ "`ฉื` "`ปุ๋" "ฉืผุ้ ขุ่ขุ่" `บ่` `ขุ่"' ห่"ด่ขุ่,ขุ่ด่" ปุ๋"`ภี “`ยัขุ่"ขุ่""" "" "`ถ้ 'หิ ขุ่'ด่"`ขุ่บึ 'ฉั`“ปื้ทัอืขุ่ปี๋ยี่ฉืน่บุ๊อื ถี สู่"บ่'ท็ห่'“'ซีซี““""”พ์หิ"ขุ่ฑ์` อู้ณ์ท็ฆั`ฆัขุ่"หิกิ“ก๋ตั้ป็ ซื่`ก๋'ฒ่'คั'กื'ฝ่ผ่ตั้ ปี่ถ้ณั' ภิ“ฆัปี่ขุ่ซีตึ""ก๋ฆั ผ็ บ่“ฉั`กุ่ณัทั`พี" หี""" น่ตั้`กุ่ฟุ้ผ่ปื"ขุ่”ฉืด่`“ชุ่พัตั้""` 'อู้อ่ขุ่สี่สื้หิ`งั"อืญัยี่ชื่ฒ่สี่' ลู?ขุ1`ปุ๋`ญิวุ`จี๋:อิ๋:`อู้`1 21" ›ขุ่" ตั้บุ๊ขุ่ `สุ่นํ"` ฟ้`”ฒ่'”"ฒ่บุ๊ """' ""งั"" ขุ่`.`ขุ่`ขุ่ 'ฆัฆั"ขุ่พุ่ ` ฉืญิบ่""ฉื"ณิฉื`ขุ่'ขุ่บ่" "ขุ่' ดื ›"""`›"ฉื'ขุ่`ขุ่"ญิ ขุ่ขุ่พ็'ฟิฉืพ็"` งื หุ่`ขุ่ขุ่"ขุ่›`บ่งื"` ฒ พ็"กุ่"ม๊ขุ่'ขุ่นื่' ` งั'บ่"ผ่ผู้`บ่ฟิบีทู้ด่ตั้”`งั`กืพ่'บ่ทืด่"`บ่'ฆัชั“"'กุ่ซ์ฮ่ผุ้ท่ "ท็ "'น่'พ็บ่บ่ห่ ณัพัญิล๊"ง้น่"'ขุ่บ่ฆั`”ฒ่"ก๋กุ่ข้"น่'บ่ขุ่”` หิ"ฟิบ่กิ“ก๋"กิ หิบ่พ็หั' 'กิซี"`คัทีกุ้ฟิ""ฟ่' `ตุ๋พั"ขุ่“'ฝ่”` ตั้“"`ภั พั` ตั้“`สุ่"ณั` บุ๊' กุ่ขุ่"พั"พี"" ""ก๋ ฉื'น้กุ่ บุ๊""นื่สี่
 9. 9. - แมุ้`›" `ฉืขุ่.`หิ 'รู๊'หุ้` ณั6กฮิ$ ๖1๒๐ 86[ บจู ษิ ขุ่๐บึ้ 'เบี|"รู่ บุ๊บุ๊ขุ่ธีธํ๐" วุ' ปี้”| ๒':๐๓๒"ขุ่ด่|วื พี"บี ๗|ธํ|วื"' บุ๊๐|บ่"ษิขุ่ ยู""ร็ ๓๗'บี หกี่งูหเ""` พี"หึ ๓ขุ่" ๗ห่“.จ๋ 'ณั ขุ่พ็|ด่๖ขุ่" ธํ' เ"ธํ ๒๗|ธํ๒'.'ธํ ๓"ห. ."ปื|.๗ ๓๐ บิ.:บ่ "ธู"บ่. 8 วุ้ค์ใ`ฆัง๊งิสั้งี่'ดื้ขุ่`ด่" ปู้วุ้'วู๊ อุ๋คุ้'อู๊""รู๊}“ท้ตั้'}"ชู้'วู๊'ฒ่ `สุ่`บ่ `น่`บุ๊""`บ่ `ฒ่'ภั น่ตั้ฟิ'ซิ"ผุ้""ห็'บ่`ฟิ`ก๋'ขุ่พิ่ 'บ็"ว่` ณัฆัน้"น่ทู้พีชัคั"หิบ่"ชุ่ """บ่ด่ `บ่"""`ขุ่ภี“""ด่"` ปื"' วุ้"ขุ่"ว้ วี่บู๊อุ้'ปุ้ขุ่"ย๊ หิขุ่"'ตั้"หิฒ่กุ่ หุ่“ ฆั'น่พัขุ่ขุ่สี่ผ้ ถี“ ฒิ"กืนุ๊จุ๋ ' "'ขุ่/ษิ"ญิถ้'ขุ่'ขุ่“ก๋
 10. 10. ”'ขุ่ตั้" "`หิ› `ผุ้' ""1 ๓๐๓๓ 'ฒ ช๊[อณะ 5'เธี พ็ฒ บั พี.พี ”งั ผุ้ญิขุ่ฆั`รู้ ถ้“พ็.น๊ ฝี "๓หื ขุ่ขุ่ ณั"ธํ ขุ่`"พ็ ท่พี`"ง ขุ่พีปืป็บิ๊ รู้'ขุ่๓' ฒ่`ขุ่ ผืงื`. ฒ `" วุ่บ่บีนู่ ฒ ขุ่ขุ่ บี" ปื 'บีพี' ขุ่ป็ ยิ' นีฒ่น๊ขุ่ปืขุ่กืคั"บี"'ขุ่ ๗ ทั'ภี ฒิ `ฆัตั้”""` `"ขุ่วื ษิ ณั' มู่บิ“ หิ" .บ่ปื`ซ์ `ขุ่“` ปู้ขุ่ขุ่' ณั พั" บี `ขุ่ 'ยํ"ว็บีรู้ " ปุ้ป็“ 'หิ ปู้`"ยื ขุ่ปื"ฉืฆ่ ขุ่"นิยํ“"`ค่ขุ่`ณั ขุ่ขุ่หื่ ญิ`ฒ่พี ขุ่ขุ่ ขุ่ขุ่ 'บิ“บี”พู่ ปุ้รื`บิ`".ฎีกื“"บี '"`รู่ ขุ่"บิ” ฒ ฝี รู่บ่ ๗ พั"บิป็”ขุ่`"ขุ่ขุ่ 'บืห่ ตั้ขุ่'".ปี่บีสู่จุ๋วู้ `ขุ่ พี`๓๓กื“กืปื"ณั “”ฟ้ขุ่'พื้จุ๋ สี่`ซึ่`บ่`ญิ`บิยี่` `ขุ่'" ` "`ขุ่นิ ด่ขื่หึ`"ขุ่`"'ด่'ปั่อื ฟี่""` ฆัภี`: จู๋กุ๊ ยื้รึ่อิ๋บู๊จุ้อู๊จ็`งืฟุ้'บู๊ว๊งี พั".”บีปี่ผ็"ขุ่มุ้ขุ่“ฟุ้ `ขุ่"ฝุ่"ขุ่ ขุ่ย่'ผ้๓"ขุ่`ป็"”ฒ กีพิขุ่๓พ็ปื'ปี่"`ขุ่” บ่ปื'ขุ่งื ""'”ขุ่"`ช้“ขุ่ด่'ฉื`บ่`ด่""“ วุยื้':::`ปุ๋'สุ่`ว`ผิ`?สุ่รึ:ล๊::::;วุ้:'สั้ "'“""'ฉืม่ว๊`ขุ่` รุ อู้ษี'ยํตั้”'รู่ จี้" รึ `_ ฟิ”สู่จ๊.ร๊ต๊ฒ่ ` _› ขุ่`ห่.ฟิ“”ทู้ นู ) รื้ รปิ่บีบีบ่ขุ่ฒขุ่ธํณ หื - หื ถี, ทีวู้กั้ขุ่๗` ทับู่ซื" ขุ่ปื๓`บุ๊'๗พุป็`ขุ่ฝีขุ่ป็ ตั้" ปื' พั' นู๋บุ๊` พี" ` ตั้'ป็“'๓ บ่ บิ“`งื`"อ็ ขุ่บ่หิ"` ภี "ขุ่`. ฟิ"ผื ณั ฒ`น๊.ขุ่`ฉืรู่`บิณัรู่ขุ่ งีขุ่` ๓บ่”ฮ๊"`ข็ตั้ ซ์ ฉั' | วืน๊งื"`"ฏี๓`"` รู๊"ภ์กุ๊ง๊ ` ด่พึ่ ๐ ขุ่.คั"พี..ฝืขุ่'. ผ็`พี`"ขุ่ทั“”.ว็ ว็ขุ่`ขุ่` ""ฉืขุ่" `ขุ่ยุ่." "`ขุ่"สู่ด่ฉื"ญิ 'งื "" `ปุ๋""ฉื ๓ขุ่ผุ้`๓ขุ่ฆับ่.พีบี`. “ถ้ผ็ขุ่บิฟิ"บ่`๓`.พ็“`ปี่ญิ“`ขุ่ฟิขุ่ ""`ขุ่`นิ "ยั่ ณั' "'ขุ่“๓”"บิขุ่ทีงืยํผื ๓คัก็"ฒ่ขุ่” บึขุ่"าพุ่ขุ่'กุ๊"`ขุ่ รู"สื้ด่"`หึ' ปุ๋'.`ธํขุ่ขื่`|'ขุ่“ซ์พ๓“พี "ขุ่ขุ่`"บีขุ่๓ตั้ 'ทีธิ์ """"ฉืบุ๊""” บ่`ขุ่`ขุ่“` ว๊`1ฐ์"น่ใโอู๊จุ๊ด่` ห่`ญิ”` "บ่` งิ""`ยั ขุ่ด่ด่"จปั่'ฉืหุ่ขุ่' อื“ขุ่"พขุ่ขุ่" “"`
 11. 11. - แฯ(ห `ขุ่ขุ่.`ขุ่ 'วู้'ห์ขุ่ ฑ0๓6กป๋8 ๖1฿6 $6[ แจู พขุ่ณ" .”. หึบ่ณั”"ด่ กึ่บีบ่ณั'๒๓ ณ". ล"เ ๐"|ปี้ 'วืบ็ธุ์"'|งู "ขุ่ปี้ร็ ๒ปิ๊เอ่ .ณี ๐๐๓ผ"ขุ่"' ๓ขุ่""นิ้อึ๋"๗จ็ ด่"'บ่๗ ๒น|"บี เบิ'ซี {"๒ ขุ่๓๐""'. พญิอืบึสุ่งืบู๊`1ง๊งี่1บืรั้ง๊อิ๋วิ่มิ่มี่นึ`2งืรุ๊ฉืยี่ไจิ๊ใงี่`1กุ๊"ลื่อืรุ๊ว๊น็บู๊รู๊`บ่"รู๊รั้นุ้"`ฉื กุ้พี`ขุ่ ขุ่"น่"บ่"`ริ`ปุ๋`ปุ๋"` " `ขุ่`ทํ `ขุ่เบ่"ตั้"ขุ่" ""ฉื"ฉื "ญิ"""ขุ่" "บ่"" "`จ็"` รั `ฆั"" "ขุ่`วุ่ ` `รุ๊`ขุ่` ว์ง๊`งืวิ่ลื่ ร์อิ๋รี้ว๊รุ๊ .ผี งื"`ด่ฆั`ห่ญิ`ขุ่ขุ่ขุ่`ขุ่`ญิ ปุ๋`ชัญิ งื' ผิ""ป็ญิหิ"ขุ่ ด่'น่ขุ่`ขุ่ขุ่`ฉืยั่`ขุ่"หิหุ่"" สู่1อั้งิด่โรึทึฐ์โ"ง๊ยุ้บู๊งือ๊ใ1'ใ1งีสื้งีรุ๊'" บิ" "`ฉื "ขุ่""`ฉื"ยั่” โ จุ๋๓แ `กึ๋ณัป็ว์ปี้บุ๊ ขุ่`ยั`ซึ้คัวั่สุ่ยี่ขุ่`"“ผ่ฆั`หีส็ท้กื`ฉั'ก๋'บ่'ผิ`ก๋ผิ ""' `น่ภีฉื `ปุ๋`ล๊ฐ์โฐ์`ฉืม็วุ่`รุ๊ปุ๋ใสู่รุ๊จีใ 2ว็""ใงืรุ่บู๊2จุ้ขุ่ย๊"'ล๊`ฉื" "" `.`. `ด่""""ขุ่" `ปุ๋ขุ่.ฉื` `."' ”`กุ่ขุ่`บ่` "'ญิ` """"`ขุ่` `›"สู่` " "" ""`ถ้ฉื `ฐ์บึ้` หู่.วุ่"` "ปุ๋"."ถ้`หื่"ขุ่`ขุ่" `บี"ขุ่`ฆั"`ขุ่' "`งื ขุ่""'ขุ่ `ขุ่"ตั้ `ขุ่อู้ขุ่`สู่หึอิ๋ฐ์"" ฆั »”ขุ่พัฉื'“ขุ่"จิ“”ยู่พ็ฆั'~ปี้ธ กุ่น่'ฆัทั"ท่ภั'นุ่บุ๊นุ่`กิหิ "ขุ่"กื มุ้`ห่"ฆับ่ซีหี ตั้“'ขุ่ฟ็`“ด่ ""คั" หิ""'บ่`ฆั ฉั"ขุ่ซึ้'ชื่'อืถ้ 'บ่ ผื'หิ'ฝุ่“ก๋ขุ่กิ"พ็หิ กุ่'ภั' "ตึ"หั้พ็»""ขุ่"`)นู้ว๊"นี้บุ๊ณุงัวั่ ณั” "'ญิตั้"' หิ“งี 'ญิ` .ผ่ก๋ส้ หิ`กุ่ตึ'
 12. 12. มั๊`ขุ่"ขุ่"" ›อึ้"ขุ่ บึ้ญ์ณัเบื้"ฐี ณั?บี ๖ซื่ตื่มั๊ธุ์ 1ธุ์มุ้ซิ่ช์จู่ นื่:1`3ล๊`เ:1`::งั:ด่`: `งิถ้ฐ์`ปุ๋ บี่บุ๊`กู๊ :๐ขุ่ฒ๓ญิแปี้ ณั`ยุ่ย๊ตั้'พักืขุ่ `" พั ฒิขุ่ญิ 'ตึ ขุ่"พี“`ยํบุ๊ขุ่ป็ขุ่.พ็คับิ`จุ๊` กี สี. วิ่ ๓' "ยํบีขุ่ขุ่ .'๓ขุ่บึ้ ๒๒ ๗ บิ“เ คี พปี่๗.' ธบิ๓. ทปี่๓" กิ๓๗ ทู้ ขุ่" ขุ่"““" ผื บ่.`ฆั. ขุ่'"ขุ่ ตั้`หี." ฟิฆัสุ่ ขุ่ณั ฉัรู่ บี"ฟิ . ขุ่สู่'ขุ่๓` `”ขุ่นื่ บี'บี ”ฮ๊อ้”รู่'ล๊ ฆั `›"ขุ่" '๐บุ๊ ๓๓๐ ฒล๊"ขุ่ปื" นุ “ป็1 บ๐ขุ่บุ๊ “งื ทุ่ดํขุ่' พั” `ขุ่ `งั'พ็' :ชั ตั้“`ณั` `”ยํ ฮีขุ่ยื“`พี วื `”ขุ่ ญิขุ่ตั้ธํ` พุฒ ปื” "ขุ่ฉื 'ปื' "ปื๓ ๓"ขุ่ขุ่"ปื` '"ขุ่" `ผู ๓ค่ขุ่`๓ `ขุ่ ๓ตึญ่รู้ งิ ปิ่`ขุ่ พั "` ขุ่ ปิ่ ”ฒิ 'ขุ่“ รู่`ถ้ถ้”ขุ่.”` ขุ่"ขุ่ "ขุ่ขุ่ ๓ ซู๊ หี่๓. ""ด่สี่ณั"`ฉื` "บ่ยี่ ย่หึ""`ฉื` ฟิ” "'ขุ่`กี^ขุ่”"'ฉื” ด่ฉืชั ฟิ`ขุ่ " ฮู'ฮูฮู`“ ถี `^`” มุ้ขุ่“๓`มื"“"'ซีบุ๊ขุ่ขุ่ ดํ'“'ผู". สุ่ ๐“หี บี`รึขุ่'” ๓ปี่"ขุ่ขุ่'ง้ ด่ ฉั' บ่"อ่ "' ' ”วืขุ่ว็ง้ขุ่ขุ่กื 'ค่“' ป็ผิขุ่ ."ขุ่ รู่”ขุ่`“” ษิ“ บุ๊`" พี บ่ฮ๊. ๐“กี ๓วื`ทุ่ขุ่ ๒๓`ขุ่ขุ่ขุ่'ขุ่ วู้๐ ข็๓ ญั `ปืปืหี ๒พ็ขุ่ พั'”ขุ่“` ถ้พ็`"ขุ่ มุ้ฟ็ว็ ปื'หื 'ขุ่“' พ็"" ภี“ถึ ๓ขุ่” กื.ขุ่ขุ่"' ปู้ปี่"ขุ่ย่'ช็ พี' `พัขุ่' `ขุ่. ฮีบ่ยืยื`ขุ่ 'ค่“' ขุ่บีขุ่ กิ“พี งืขุ่" งื”.พีวู้.ยํยํ`. ".`ฎี"` `ขุ่ตั้งืขุ่ พ็รู่ป็ฒิบี'ยุ่'”ขุ่ บิ. `ขุ่ ปื "ฒิ ย่`” เท.เ ฒ ฒ "รึ "สู่ขุ่ ”ขุ่`ขุ่ `๓ "ทั`ข็ `" `". `ขุ่พี จ็"ล๊ลุ้ ธัทํ '”“' 'ป็ ขุ่"นุ๊ คี“บั อู๊ตั้ รู่ป็ ด่ผู'พี' .๒พุ ถ้'บีวู้.ว็งื“"”ษิ รู๊ขุ่พีฮึ ๒ "๓ ขุ่ทื"`บี””" ข็ยํ“ว็ ฐี"พี `” ฉั บุ๊ ฏี”อื พ็๐“ฌ'ล๊ ฮึ'แ บี่ขุ่ขุ่:'สื่ขุ่ยื้ฐีาธํ "ฟิ“". .งืขุ่”ปื"ฮ๊จุ๋"ษิ.ขุ่ห่. บิ'ฟิรู่”ขุ่”ขุ่บ่ข็ลุ้ปืขุ่ถ้สี` พั.ทํ พัสู่พีพ็"ปื"."ขุ่ง้ ย๊พี๓พ็บ่ปี่ก็๓`”สู่ `".'ขุ่ "ญั บ่บ่ฆั'.` บ่"บิขุ่ญิ ษิวู้งั`ขุ่"""สู่ " พั`"ขุ่ ขุ่.บุ๊`. ๓ปื`พีน๊ ณัยํรู่ขุ่ฒ่ขุ่.งืบิ บิขุ่ด่บ่`อู๊บิฆัขุ่ขุ่ฟิบิ”"พ็ป็ขุ่ขุ่กุ๊ พื"ปื ขุ่'. ขุ่ขุ่”ถ้ฉื.ป็”ยํขุ่” "ข็ปื“'๓คั" "๓`ขุ่ขุ่งื` ณุ พั" .พีฟิขุ่.มุ้พี“ปุ๋"พัคั `บิ ขุ่งืขุ่บิ` ขุ่๓บี"ษิขุ่`ป็ ขุ่ปี่ ทุ่ณั ผิขุ่ขุ่นึฟ็งืปื๓`๓.บิ`ขุ่ .ขุ่บี"พ็ รู่ฆัขุ่รู๊ขุ่ขุ่๗`บุ๊ขุ่`ฟุ้ฉื'ญั 'งัป็งี'" ขุ่” ถ้ ขุ่ตั้.ฟิงืขุ่ พํทีบิขุ่“`” `ฟ็ขํขุ่ขุ่ธํขุ่ฒิ“"ขุ่`พ็มื่ขุ่'มึ ๓ .“."ซ่”.หี“`ขุ่'ด่ ขุ่หีขุ่""รู่ณั "ขุ่`พํ พั" ยิ่`"ทั "ษี."พี."ขุ่ตั้ก็'."ซู๊ 'อื
 13. 13. ๒ยื่5 ๒1๒๐ 8 ด่ขุ่"'|บีวื"ธํขุ่' “'|ซั่ ๓ธ์ธํ"ด่"|ธํด่| ขุ่"ฉื"'ขุ่"ฟี่ `"""'วู`นูฐบี้`สื้'วูฐวู`ฐี" ?๒ยั|หึ๗ ด่ตั้ ขุ่ยุ่ ปิธดํบี |บ่บี"|กบี 7" ฒบี ธํน|||รู๊ ก่ธู"« "ขุ่๓ |ห= วู๊บ่ช็"' บ่เ'ล๊ พี ฒงู ๓ขุ่|ขุ่|” ขุ่ซึ้ขุ่ด่'|ธ์"ดืธํ. 'ผุ้""'ฝุ่ 'พั "`ผ็ฉัซ็+"ญิ ขุ่ฟ้"บิ๊ขุ่ชุ่` รั 'พ่""'บ่` ฑิ“ ทิทํ"' 'เ
 14. 14. ฉื ษิ มึล๊นึมึสั้กี้บีสู่บู๊จี้จิ ตั้บึ จู๋ .ขุ่จ๊' พั' ณั'ตี นึ ณัฟิท่ฒ่ บีญิตั ขุ่ ขุ่'๗๓ขุ่ ๗ บุ๊ฒ๓ หุ่ฆั ๓ป็ ฒิ' ณิ ปี๋ขุ่”๓'"ขื่ปุ๋.พ็บ่ปี่ป็ฆั“งื`หุ่ .บุ๊`.ป็ป็"๓๓๓ตั้ตั้ขุ่ฟื่”ทุ่ ด่
 15. 15. ฐีซิ่จุ๋ 'ณั พ็ท็'ทู้พีสู่ ขุ่`“ขุ่ป็ง้๓. “”วู้"รู่ ปี่ขุ่" .พี“`ขุ่`ค่ ขุ่.' ษิ“ชั บี. ฆั'. ปิ่ขุ่ฮ๊`ขุ่` "'.งืผืรู่ พี"บี ฒิ บุ๊ขุ่ญิ. ยุ่"ขุ่`"ขุ่'บ็ `”รู่ขุ่ วื” ณั. ศีพืขุ่พํฆ่ `๐ พั ฝื '”ขุ่ ขุ่ฟู้ม๊น๊ ปืกี ง้`๓`ปี้ ๒ บี ผื บื่ปื` 'ขุ่ป็ขุ่ขุ่พื้ บี" ๓ `ล๊ หี"บี `”. ขุ่ขุ่บ่`”งื ๗ ฟ็.ยุ่บ่` หีผื บีนืป็ `ว็ บีพ็ขุ่พี บิ" ห็ขุ่. `๐` "`ฉัฆัฟิ `ฆัพิ""สู่ "` ฉืขุ่' "ง่' ท็ท้{ `} คัด้"` ”`รุ๊ริง๊ `หิ »'รู้`ผุ้`ฆั""ฉืหิ`ฟ้ 'งั 'ตั้ซี""ผุ้'ภั ฟ้ม่`กุ่`“' 'สู่'หิ `งเ` ""คี่ รึอุ้ฒิ ` อ้"` 'ภิ '๐` หึ "“๐ฉี่ ทั“ ฒ ย่'ฮี ดํปี่ ทั`ขุ่” ขุ่". สั้ที"งืฆั `ฆั`รู่"".ข็ขุ่พี. `" `ผื ณี มุ้ขุ่“ รู่ดํ ๓ปี่ มุ้ขุ่“ พี" ฟิ ขุ่'.พ็”`”ขุ่ `".ขุ่ง้ "บ่พื"`”ขุ่ ม็ฮ่”ปื'ฝื'หี ตึฉัวู้. ปื' สี่ขุ่ขุ่ " ๓อู๊ขุ่ขุ่ `บิ ขุ่'ปืย่ ฉั. ป็'ทู้“๓ปื พี"ยํ ๓ฆั งื บุ๊บิ `ขุ่ขุ่ พ็”`บิ"`บุ๊ ๓ วืป็รู่”`ฟุ้`"ขุ่บิขุ่"'กื ยื ผื'ฟิปี่ห็ `" "ขุ่"ฉื ง้`พั “"'ขุ่พ็ฒ
 16. 16. ฿ณัชั ๖1๒ธีอื ทืขุ่ยืวุ่"ขุ่ ขุ่ ฮี”มึ ด็จ๊ขุ่'ดํ”, 'ขุ่“ขุ่,ขุ่'ดํ ฿ซึ้"ขุ่ ฉื"ยี่`นึสี่ซึ่`ยี่ขุ่ สี่ `บ่" `ขุ่ `ด่สี่'ยี่ ตื่สี่` ด่แ ธํขุ่๓”| ธํน|||อึ้ พี"บี ธํฒขุ่ "ธํ ขุ่ ` หึ ` พ๐"หึ ๓ ขุ่ขุ่=|'วื๓ร็"' พี"หึ "|วื"ยื|งั " สุ่""` 11 ริ่อู๊`โหึอิ๋`กิ่อื"ริ่อุ๋ริสื้"ใ1`นุ๊งี"รุ๊จี1`บู๊รุ๊ด่งื5อู๊หู่ง๊ริ่"วุ้มิ้1ลิ้'ฉืบู๊ล๊1`งี"`ขุ่สื้"?ริ่ใไ` `1วุวุ่` .` พี ๓๓ขุ่ยี่เขุ่|๐"ท่ พิ " `:.`: อืวุ;`หึ` `:อิ๋ร`)1บิ้ญิวนิ:::`13: :รึ`1วุรรจั้`ณิ;:ฮ็",อึ๋`:ขุ่:` วุ1สั้บิอิ๋: `::1รุ::ย๊วุวุ:ร`;:1;1ล๊อิ่วุวิ:ริ่ล๊สุ่ ปื่`”ขุ่จุ๋ *'”ขุ่ขุ่"กีพุพุจุ๋ขุ่จุ๋ .`ขื่มื้ขื่มื้"`ขื่ ติ์ปุ๋ขุ่ขุ่"ด่บุ๊" "ขื่` `พุ่.` `ฉืขุ่ล๊วุ`:::`ด่ ขุ:`วุ:`ขุ่:รขุ่1"::มั๊ญิงิ้'จ๋:::`นิ้:ด่:ยื้`กื้::จ็ขุ่รวุ?ด่นิ้:`ขุ่พิ`บ่ว`ขุ่`::ปื่ณิ ตั้”'. ขุ่บี`"ขุ่ ๓หื่.ขุ่'"ขุ่๓บิณั. บี ”พุ ๓ขุ่“`.'๓ ภั พีบี.บี หี ฟิ บํ พิตั้ พึ ณั“ฒ ขุ่`ล๊๓ ขี. ๓๓. ขุ่'ขุ่”. ภี.หี "ขุ่ขุ่ ปื'ปื ป็พ็ฒ ๓ ฒ ขุ่`ปู้`" บุ๊" "บุ๊ตั้` บื่ ๓ ขุ่กี“ปี่ `". ทีป็"ปี่` ๓ บี"ณั ผื ๒ ฆัพ็ บ่ยื้
 17. 17. บ่ร์`ชุ่ม `ฉื""" 5ธุ์เเปิ๊"อื เขู ฮี ฿แตั้ ๖วิ้๒๐ มื้' หึ ญิถ่]แ5[ฮึถอิ๊ งั๐[๐[ [ธีลธ ๖ธลฆัะ5 ยี้ ฑิ ขุ่`ยี่ ป๊ ฆั ` ` ยี้';หื่ อื ”หึ - ด่ ฏบ์ ณู อื | 1 .ณั ขุ่อุ๊ `หึ '"' หึ"ญั บ็น๊ห็ ขุ่กื“"พี `". ”ญิ`ขุ่ ปื.บี ธักื ขุ่'ขุ่ฐี`๐งืพีขุ่""` 'ปืบิ`ขุ่ฉั`"ขุ่"`ยิ่ `หีพัขุ่"`มุ้ ขุ่ว็ พ็จ๊ขุ่ขุ่"ยุ้รู่ขุ่`อู๊บีบ่งืทืงืกิ`ยํ""`ขุ่คั ฝุ่ง้ซู๊ผ้'พี. ป็ขุ่ญั`“""ขุ่.”พู่ "กืปืท่ษิฆัน์ ฒปืขุ่`ปี่บุ๊` รุ้ ญับิบีสิ“"ฮีบิ"ขุ่" "`ข็ปุ๋พีงืขุ่“."" นิ 'ขุ่บิ`.น๊กื'"ขุ่รู่.ษีญั""".ห่.ขุ่”ขุ่ ขุ่“"`ษี"กืขุ่"ขุ่พั'
 18. 18. อี๊นื่โอิ้จุ๋ รุจี ยึ ฮู' รจี๊ฒิบ่จุ๋ญ์ฒ่ฐ์ญิจุ๋ ฌพุณัฒแเผุ้ขุ9ฌ นบุ๊ฒจุ๋|ฒ แหึส้ อ ฬิ 1ยี่ ปั๊ฉื ฆั ขุ่ปู่ขุ่ด่งืดํสู่ขุ่`ขุ่หิพี.ขุ่ป่'-ขุ่ฒ่.ฆัขุ่ขุ่ขุ่ด่ฆัฆั` ' ตั้ขุ่ป็ฉัฒิขุ่สู่ท่จุ๋จุ๋ฒ่จ๊หิ หู่ มื้หิฒิญ่ญัตั้สื่บ่งืบุ๊บ่ป็ฒ่จ๊ขุ่.ขุ่ ขุ่๓ขุ่ขุ่ชํยู่จ๊๓ฟ็"“กืขุ่บื่ขุ่ขุ่สุ่มั๊"““ป็ปี่๖ณุ' ญัจ๊นํญิสู่”บีด่ฉัขุ่หีขุ่'ถ้ท่นํญั รู่'ขุ่ง๊ฒิทิหี.มึทิ."'ขุ่ร๊ฒ่'ขุ่ฒ่`ยํณับ่ณัสู่ป่พั" พื่จ็"ด่จี้"ด่บิ้ล๊ขุ่ปื่จี้'บู๊ด่“วู๊`ะ ' ' 'ขุ่ขุ่บิ๊ณัณัทู้ตื่ฒ่ขุ่ขุ่สู่'หีฮ่ขุ่'ป็จ๊พั้ปู้ขุ่ซู๊ หึ ภั“ฒ่.ฒ่ญั“จุ๋ห่ด่.หิ จุ๋ทํบ่ด่ฆัฒ่ฒ่ฆั.ขุ่ขุ่"'ฉับุ๊ฟิสู่ขุ่ขุ่ตู่ขุ่ บุ๊ญิฒิย่ยุ่ฮ่.'น่”ขุ่สู่'บุ๊ขุ่ขุ่ตั้บี“ พุ เปี่หีจุ๋ ขุ่พี'ฝ่บี`”ญิญิ'ฝุ่จุ๋ตั้ณู บุ๊ขุ่“"ขุ่ขุ่รู่"ขุ่ 'ญ์ขุ่'สู่บุ๊ขุ่หู้ ` ๗ภัตั้ฆับุ๊บีณ์'.
 19. 19. 1ขุ่ขุ่นํ`ยู่" `ขุ่ รู๊›ปั้ ธีธีรุ๊รู๊วีบู๊รุ๊รุ๊ใรุ๊`:ล๊ว้ซ้อิฮ๊วู๊วุ้จุ๊ฐิรู๊ร๊หึ1มื้ลั๊ ฐิ :อุ๊ บุ๊ว๊ ๓.หี พ็ห่.ขุ่๓`"ขุ่๓.ฒ่บ่""บ่ขุ่กุ่`พ็พัด่'.รู่ภี ขุ่ขุ่ณุ.ขุ่"ขุ่."ยืตั้"` ตั้' ปี้.ป็“`ปู้.ปื” กืบ่”“ณั๓ป็ค่บี.ว็“ญัขุ่ พ็`กื.ขุ่.'บีซ์ขุ่ฎี'.ญิ ฒ. ๓๓ .`ผิ ฉั” บีฒิ สี๒ฒ่. ๓'. ฆั บี' ขุ่`พ็ฮ่' พํ กี `รู่ ฆั' ฝี ๓`.น๊ ."ข็ ขุ่.`๓ธ์ขุ่ '๓` "ขุ่ฉ้ ขุ่“" ปื ๓ ขุ่บ็`ปี่ ` ฒ่ป็'ปี่`บีขุ่ขุ่ 'บิณี“'นุ๊ ”` ”๓. กื.งั รู่บิขุ่."' 'ซีฒ."ขุ่.ณั'ปื .น๊ตั้ ตั้ผู ถ้บ่""๓`ขุ่บี`ขุ่บ่ขุ่" ฒ ๒" '". สู่""๓ขุ่ ขุ่.`พ็ขุ่ .ภัสู่ ”ผุ้`”ขุ่ . ๗ป็ลื ขุ่ผุ้ ฆั ณั ขุ่๓ฒ ๗ ซู๊ขุ่ขุ่ . ยัขุ่.' ผุ้'ปี่“พี ล์`ขุ่ขุ่" หิ ฒ` จุ๋ งิ้ยํบุ๊'พิ.๒ฒ่. ".`ป็ พ็ว็ วื"`พี'ขุ่ ขุ่บ่ขุ่. `พี ฮี. ปี่`ปี่ “ฉั `ฆั" ฒิ พั' ฉั `".' ”กื.ขุ่`กื.วู้ 'ณั ขั ก ๓ .'. ฟ้๓ปี่ ๓ ๒ ขุ่ '”. "มึ ขุ่ฆั" `"บุ๊ ๓หี่ บ่`ขุ่ .ขุ่ `"ปี่“ ๗ .บ็ บุ๊ตั้ ๗พ็ขุ่ฉี"ยื ตั้ปี่๓ ๓ `ขุ่. ”ณั ฟิ“ผู ชื้บ่
 20. 20. (ขุ่ขุ่ขุ่""ขุ่ขุ่"` 2 โ00เ$ & 0บีพ1อูบย๊8 ธวื'๐'ธ์ ๓" ๓.บิ ๐"บํ ขุ่"ซี ๖"งู ขุ่ บ่ดํด่ ๐' "ฉั ๒ขุ่|" บิ“วื ฉื 'ตน ซี' '"วื ธํ"ขุ่ด่ ขุ่๒""บี่ ณ "๐“กึ๋ร็ ขุ่"๘ ธี" เ"ซี ฎด่ป็ฎ. ขุ่|๓๓ขุ่ มุ่๐" ๓ขุ่งุ "จ๊ธํ . บ่ขุ่ร็|๐ ด่|หวื ๓ดํ พิธี' รู่เ“'"งู ขุ่"ขุ่'วื' จู"บํ จ๊ด่"'"วู้ บ่ธํ น "ขุ่วืบี.
 21. 21. ด่ จขุ่›ขุ่›" เ 'ขุ่"ขุ่`ขุ่"ปุ้ขุ่ ›` ฿นี๊$16 [001 ฆ่[ อื ๓๓' วู้๓ฟ็ขุ่ทังื ๓ดํ'ขุ่'"บี" "." ๓รู่บี' ปี้บี๒ ` ๓.เ"'รู่"ขุ่"บิยุ่ เ'ณั ขุ่ผู"'"บี .พื้ ๐เ|ขุ่"บี เ"วื ` ดํ"ขุ่|" พี"ยื '"ยุ่ ขุ่ขุ่ด่' ๓วืดื"."|ขุ่๓มิ่. |'ผุ้๐" ฉื ขุ่”"ซี |อู๊” 1!ณ '"พี" '"ขุ่เ ธํ' "ยํ บํ๓รู่ พี. ขุ่บ่บ่' ` 'ขุ่“ .งื "๓ ๓ธี"ฐี บี' 'ปิ๊บี"เ `ซี"วุ่นํ" "' `ขุ่`ญิทุ่ ขุ่`ขุ่ `› ขุ่". ขุ่'ฉ้`ญิ" "`ขุ่""ขุ่ "จ๋" 2ปุ๋
 22. 22. 01ปู้$ จุ๋บิ 6จุ๋฿$ `ขุ่ "ขุ่'ขุ่ `”งิ้ฆั `บุ๋ ` ขุ่ฎ์›ขื่ย์ขุ่ ฉื`พีขุ่ น๊" `อู้`า"ญิ"`ญิขุ่ขุ่›` " " ซี"" ๓ด่อุ๓จุ๋ฌ ๐จุ๋ปี่บื่ ขุ่`พ็ จุ๋.ดื“"" ”พั จ้.ข็ ๗ ซ่ขุ่“ท่"ขุ่“`พีขุ่ บ่๓“ธ์ฒบ็"พื”."พ็`"งื ฝืตั้.๓'"."๗ขุ่๓จ้ 'ขุ่`ฮี'."`ซ้ขุ่บุ๊จุ๋ย่ฉั` ฒ ขุ่`“ขุ่› `ง้ ตั้”ขุ่" ปื.”ป็ ”๒เอุ๊ ๗ ปี่.ด่. ฉังื ยุ่"ฝื”๓ทั ที.ผู .ตึ`๓ จิบื่๓ขุ่“๓ยํ'ตั้ฟิ๓.๗ฉัขุ่บิ`ขุ่ ๓. ๒ ๓`ขุ่" ' ฆั' ๒ฒ่`"ขุ่ บื" ฒ่ถ้น่ ๐”ณั '”. ๓ฒ."ขุ่ ๓"ขุ่'ตั้ก็ "ขุ่`. เบิ'ณั พ็ผื `หี“'๓ฟ้พ็ ปื. “มึ ๒' ขุ่ ”"`บิฒ พี“เ พีว็ปี่ ๓ ขุ่“.""๒ ณุ ๓ `"ขุ่“ปี่ . พื“ ๓ "ขุ่ขุ่ “พี พี ณัฒ" ๓ผื.`" ๗ขุ่ขุ่"."น๊ ๒ ' ""จ๋พื`ขุ่`อู้ด่ขุ่`ญิน๊ด่` `บ่" ""`ญิฉื" "ล๊สุ่`[ย๊ซี "ขุ่ "' 'ขุ่ฉื ` `ผุ้ขุ่`ร`ฉืบู๊งืขุ่จึงีงืคุ๊ว็"` ฮ่อิ้
 23. 23. - โ()เขุ่หึ & "ขุ่ขุ่"ขุ่ปุ๋ฉื 'ธํ ฟี0ธฆ่กอิ๊ [66๖บิรู๊กูแ68 ๐"ผ ผุ้๐" "ขุ่ปี้. บี๓ พ"งั ๒'ธํ หึงด่บุ๊". พ" ณ"ชุ่บ็ |”'" ขุ่ยํพยํ ขุ่ล๊ ด่"วื๓ พ|หฮ๊แ บีขุ่๓ขุ่บื'๓ ณั ธํ๐๓ผ"วื"ษ 1ดํบ ขุ่กี่ พ็ฌ|"ธู ๐". ปื่1วุ้ขุ่ใฐินืว๊บั้ร์ปี่โ ดุ๊โกี๊รั้'วุ้ใอื'ใร๊ "" ส้บ่`ญิ"`ญิม์`ขุ่`ขุ่`,` "'ขุ่.`ขุ่""'หิ"”ขุ่"'สู่` ขุ่"`." `ขุ่ ` ว์1"ปุ๊ง้งํฟ็อิ๋อืงี้`ฉืงี่ขุ่วุ`ย๊งืบู๊ล๊ขุ่งิขุ่งี่1อู๊1วี่ยี่รุ๊รู๊ม๊ยี่รุ๊ภิใฉืมี่ฉิขุ่ "บู๊"` "`ขุ่ น่บ่ขุ่'ปุ๋`ด่ป็"ขุ่ปืขุ่'บ่".ป๋ขุ่"`ขุ่` ฉืทึ่ขุ่พื่บุ๊"'"` "`ขุ่ `ห่ฆ่นี๊ธํโ:ด่รึขุ่รีอิ๋ใว๊1งิลื้๒`รู๊ฉิ“ลิ้ขุ่"วุ้ร๊ขุ่`จึอิ๋ปื่ฐิอู๊ก๊บู๊`ษ์" โ"` `บ่` ""ขุ่“ ชื่`“`ส็ด่ปุ๋" ""`.""`ฉื`ขุ่"`ขุ่ฉื"` "ยังังํ" "ด่ขุ่"หิ" `ขุ่""`บิ.สู่"""`ญิ' ขุ่`ยั" `ปุ๋"ปุ๋"'“ฉั ไธ "'ฉืปื" ง๊รุ๊ `1"`2โจุ๊ง๊ 1ว๊1 "' อู้"ขุ่'ปุ๋ฆ่ "ขุ่"'ล๊.บ่ยุ่"ญิ "ขุ่ `ขุ่`ฉื`ฉื"ด่ฉืภี"ฐ์ก๊`โ"ด่ ฉืกุ่สั้`ด่อู๊รู๊“นี๊โวืวุ้ขุ่ขุ่ รู๊"บุ๊ว็"`ขุ่""ขุ่` `น่ ๐๓” จุ๋พ๐แ ฆั.พิ `กุ๊ ๒ ๓` .ผุ้."".ว็๓"ณั ฒ . ๓"ณั“ 'ณั วื".ฉั ๓'ฟื่“~ " ล๊ ตั้ ณั. ฒ" พิ“ ๗ ขุ่ ด่ขุ่."".ซ์๓รั่ '”ป็ ฒ ."ยื “."ขุ่ด่` พขุ่'”พ็ ๓" .พื้ ๓ ฒ“` ฒ`"ขุ่ . `“๓ ขุ่“ขุ่ ๙ ฒ พ็หีขุ่สั้ ๓ บุ๊ ป็สั้
 24. 24. `ฉื›`ญิ"ขุ่บุ๋ขุ่"ขุ่ฉื"`ขุ่`มื้ขุ่" ซํ ตํตํตํ ตํหิ่.
 25. 25. ปี ญัขุ่ณู 1รู่฿รู่"|฿ ฒณุ"เษุ๖น"๗'ต ตั้๒ รํ พุจุ๋ `ยุ่ จ๋๒ ”ยี่"ย๊ ย๊หึกู่' หึ บุ๊`ป็"ขุ่”ณับ่"ป็น่ตั้'บ่ว็ขุ่'สู่ ท "พั“ขุ่".ล็๗จ๊น่".บุ๊จ๊ฒงัข์ตั้อื่รึตั้'บุ๊ขุ่'ฝื. ` 'ฟุ้ธํขุ่ขุ่'ปิ่หั้ปิ๊ขุ่'๒ผู๓๒ตั้ฒิบุ๊พ็๓ ”ปี่.ล๊'๓๗.ล๊`"ตั้จึฮีขุ่ขุ่ฉัตั้“ป็ขุ่ป็ณั ญิ`พํฝืพ็ป็ขุ่ขุ่ฒ่กู๊บุ๊๒ญัป็ขุ่ขุ่ขุ่ฎ์พีปู้ตั้ตั้ ฉืสู่กื"ฆัขุ่ขุ่ปืขุ่ผี "ตั้บ่ฟิวู้ยุ่ณัพีป็ขุ่- ๓"ษิณุบ่ขุ่หึหึ๗ณุบีฒ่บี”บีพิ๒ทึ่เ|ขุ่ปั๊`฿กุ่ยํขุ่ บีขุ่ฒ่"ขุ่.พีห่ป็บ่ย่'อุ๊บ่”ขุ่ชํบํ`ขุ่ป็ป็“บ่ขุ่ตั้ ”หี'บุ๊ขุ่"ณ์ พีตั้.'ขุ่ปุ้ริ่ตั้ขุ่ล๊ขุ่ป็บุ๊พีซู๊”ด่มั่ จุ๋"ขุ่'๓๓ยู่จุ๋ ฉัญ์”ผ็๓ล๊ตั้บ่ หี่ตั้"๓ขุ่พังั“ซื่บุ๊ขุ่'บุ๊ขุ่บ็ฒ่ยุ่"คึพิบื่พี ก็"ณั"ป็๓ตั้พี่ด่ญัป็ขุ่”น์ป็ขุ่บุ๊บุ๊”“” น่" ด่นู่อุ๊บุ๊ ป็บุ๊.”อุ๊บีป็ป็ย๊ตั้ หี่งิ้ บื.๗จิปืบุ๊ขุ่รู๊ขุ่ณัด่ปี่ขุ่“ขุ่บุ๊ขุ่ณั”ฒ่งี้ฆัขื่ ปุ๋' งงั๒๒ตั้'ขุ่ตั้จุ๋ฑูปิ๊ติ์ขุ่" อู๊ขุ่ณั“`ป็ตื่๒`ขุ่จิซึ้ ` ””ธํฉื ตั้ ฝ่'.ธิ บี .ขุ่บีบี้สั้".;ขุ่ ตั้`ด่ขุ่
 26. 26. พุ'ฉื"ญิภัขุ่ซุ้ขุ่ "` (1`ขุ่เเจู๋"อื ฐีเล๊”ยื่ฮึซ์<เ ๐เขุ่ขุ่ฮ็.` ๐ย๊๒|๐ษี «`งี่วุ้"` _ =๓บุ๊ พิ บี”ฝี ภั' '.”๓๐`พ็ ฆัมุ่. จุ๋ ๓๒ ๓ ขุ่ธํวู้ขุ่“ ฝื ขุ่“" ดํ๓๓ด่ ปื“บั หี่ฆั พั'ป็๓ “"บีขุ่`"ขุ่ ๓. ด่"" `"".กื ๓`. ตึฒิ. `ขุ่ " ฉื"" งื ”` ..รู่ขุ่'”รู่ขุ่“`ขุ่`“ขุ่งืผิ๓ ขุ่”`ชื้""' """`»ฉื`ฉือื"` "` " พีญั"ขุ่".ผื.ว็หี่.ขุ่ ฒ” ขุ่ขุ่.ฒฒ๐ ๐" ๓๒ ศ์ ขุ่'”ยิ้ :ฒ” ก๋มุ้ขุ่บํตั้ซี๓พ็ฝื"หี่ ฮี`ยื. ขุ่“".บ็ ฌขุ่'บ่ มุ้ค่“ วู้๗ 'พ็๓ ตั้ด่ ตั้๗๒".'ขุ่ ""'ขุ่ นุ๊`“ปี่. พํ`”ผื๒ขุ่ ”“` ฒ ขุ่ขุ่"พี `ขุ่ วืขุ่“ขุ่ฉ้" ขุ่`พี่ ธํขุ่อู้`ขุ่' "หี ยุ่ขุ่ขุ่ " ๓ขุ่ขุ่ฝุ่"บู๊ขุ่นี๊ ๓๐'. ขุ่ ญั. พ็”. ๓๗' ฉื ฝื'ผื .ฮีญิ“ขุ่ขุ่".งืบุ๊ บี่”`กืปืด่ ธํ.'น๊."พี๐พ็พี .กืปี่วู้ขุ่ หิป็'รู่. ทู้บิณั ขุ่.ขุ่."”.” ฟ็ ๗”ผุ้รุ่`ฒ บุ๊ป็ งื"' ."ขุ่ ญั ญิ" ๓” ๓' ."งื ด่๓.'บุ๊ผู กุ่ ผุ้` ห่"ขุ่” ขุ่ ๓"ขุ่ ".ขุ่ปี่ ฝื " ขุ่".ข็ ณัณัพี" ผู” บึ ”" น๊ ปี้'ขุ่ซู๊. ซษิ
 27. 27. ฒพบ่ธํ๓|๓หขูท 'ขุ่๓ฒพู่ยํ๓บ่ณุ`ฐีบ่ฌ|ตั้ ' ฮู จี้๒พั้ หึ ษิ' ซี ยํอิ๋ย็:ขนี๊ะมึอู › ` ๓๗๓“ฉั "ขุ่จุ๋ยํฉี่ป็บ่“ด่ งุ ปืขุ่"บุ๊๓.ตั้ฟ็”ปิ่ป็' '๓ย่จุ๋ฟ็"ขุ่“'ขุ่“ป็ 5 ๓“ห็บุ๊บี“อื่ขุ่ตั้อู้มู่`ล๊ ซี ".ตั้ฒ่'ขุ่ฆัป็.ปี่พั๓ ขุ่ขุ่ตุ้บุ๊๓ปุ๋"เ'ขุ่๓ขุ่ท็'ขุ่.ขุ่มั๊'๓ `ณัพี“ป็.ฒหี่จุ๋จ๊บุ๊น้บุ๊'ฮ๊' ฆั. ผ็๗'”'"ตั้งี่พ็ บุ๊พี๓ขุ่`ฟ็ -จุ๋ บี "บี่ด่'”ฒิบุ๊ ตั้ญิษิ๗พัย่”'ผื”ป็' ปี้ฆัขุ่ป็อ็พึขุ่๓คีตั้ .'๗ผ็.ณัขุ่'๓"ปี้ปุ้ยํ๓'ขุ่ ยู่ตื่"ตั้จุ๋๓สู่ ฮั ตั้`ซี.`พีณั ณั พี ขุ่ขุ่“ด้."ขุ่
 28. 28. »`พ"๐'กั้' ขุ่` ๓“ ปื'ปื ยืตึขุ่'ตึ'ปื` ฒ“ ฝื" ขุ่ป็พ็`ป็ ."`"ยํขุ่“`".หิ ฟิพ็ขุ่ขุ่ ขุ่ง้“ง้บุ๊ปื "ขุ่ตึผื `" กืผ็ขุ่ฝี.ง้”บ่“"`ฝื งื. ฟ็`ขุ่ปืขุ่`"' ขุ่“ขุ่ขุ่ยื“" วู้`ขุ่ยุ่ขุ่". ขุ่ปี่ขุ่"๒'๗พุ่ ๓พุจ์วู้ ซ์" พี "บีพํ อื่ฉื พี"พี ปื" ทํ `พี”ปี่' นู๋'ขุ่ มุ้ขุ่“ รู่บิ" "๓พี` ทั"` ๓ขุ่ขุ่' `”. งัพ็ถ้ `๓ ณั" "“กุ่ พท." วู้งี.๓`๓ `ง้ ฝื `" ถ้`บุ๊พ็ขุ่ ด่ "“ขุ่ ."พี ป็"` อู๊"ขุ่ '”'ปื“ขุ่`ขุ่พี'ขุ่ขุ่สู่๓ปี่ขุ่”."“'ปืบีผื`”พ็“งื"๓ยุ่บิขุ่`ขุ่ งื' ฟิ“สู่ดํจุ๋"รู่”ขุ่ฉืพี'ฮู้ด่ขุ่ ป็บ่กีผุ้ก๋`"ยืยัปื“'ง๊ขุ่"ฟิ'๓ '”'บุ๊“ขุ่"ขุ่".ป็ห่ฒ่`". " ขุ่ปี่ ฟิ"ที.'งืงืฒ่๓ขุ่ขุ่`ขุ่' "พั พ็""ปืทั`๓.ขุ่ณั"`"ฎีขุ่..ป็ขุ่ขุ่ก็`.พื้คับ่`”. ณักื.ขุ่.ขุ่รู่พีก็ห่ขุ่ขุ่ขุ่๓"ห่`”รู่ ขุ่“ขุ่.หี่ลุ้”` ฒ'ฒ วู้ณับีขุ่”บีบ่ยํ พี"พี"'ขุ่”`พู่""พั`ขุ่ฟิขื่”ย่ว็ขีฝียื"พี' " ผู้ฮ๊“”พีขุ่.๗ หี บ่"“ขุ่มึ.วู้ป็ดํยํ`สู่ย็พี"บ่`จ็““ น๊'ปื“ฌขุ่` .หื "บุ๊ฟ็“ปื`".งื“ปุ้พํ`ขุ่”บ่ฒ่งื ""ขุ่ขุ่งุ" ปุ่งุ`”'“`ขุ่`“"'^"ขื่ ` ` ธํขุ่`ฟ็'บ่"พี๓กืกื ขุ่"ขุ่ณัขุ่พุ่"`ขุ่ม่.""."ขุ่ผ้พ็"ย่".`“ ขุ่"ขุ่บ่`ขุ่""ญิ`ด่`ขุ่ญิ`ฉื`"บ่ขุ่`บ่"`น๊ `หิ`ด่`งื`ขุ่`ฉื"ญิ'ภี"ขุ่`ย่`ขุ่ฉื `ขุ่`ล์ `ปื"จ้ฮู้ปืบุ๊"ขุ่"ขุ่`ปืฒ่""งื`"."ญั`ปื".'ผิ"""ผ้ 3!
 29. 29. ซั 1ฟื$รุ๊ภ้ฟืโ อิ๊โรู๊๒จุ๋จุ๋รู๊อู๋บู๊ '''''''''''''''''''''''''''' อื. [ร์ฟื่
 30. 30. `1น ""`ขุ่ พี `ขุ่ขุ่ อู๓จู๋๐๒ 1ถ๖6 ธ0แกู่ก6 1"'" .ณ ฒท1 พธี๗ 'ฒ "ฌ "บื่๐ป็|"นู ปื" . ๓๒ ๒"เ ๓๐.' ธํ' อิ๋ จุ๋ ฒหึ ธ"พุ ตั้'ร๓'| ตั้|๓. ฮั ซูขึ้ฒ่รั้`จู๋`ช้ หุ่หู่หึ
 31. 31. ”ฒ ถล๊ ฌ “ชู้`"ง 'ขุ่“'ขุ่. กื ยืกุ๊ ๓๒ขุ่' พี“พี จุ๋`""”"ขุ่ขุ่ปู้."พีญิ'ขุ่""`.บี 1ฒ ขุ่ปุ้ปี่ "บี" .กื. `ดํ“ลุ้" '"ย่ ฝื. ผืขุ่" บุ๊"`ขุ่ `". ณ ”“ขุ่`ณั ณั. พี ๓ ธํ““บื่'" บ่ ขุ่กื ยํ" ”ฒิ ”`"ขุ่ ป็จ็"` ปื“เ ฮี. จ๊ปี่“`ป็ญักุ่' '๓.`”๓".ป็บึขุ่ญิทิ ผุ้อู้'ฒ่รู่ ."ข็ .๓๓ขุ่ฒ ฉั “ณั `”พื้ '". วื".`” พีบีขุ่” ๓ `""ขุ่' ""” หี๓ฒ `“ขุ่"ขุ่'๗"` ฒฌ เฒตั้ งิ้"." ง้ขุ่ ตั้ฉื`"ขุ่ ณั.๓๓ ขุ่' มึ.กี ๓'กื” .ตั้ ขุ่`ณั `“ณัญิ."“๓`”ปิ่๒ ""พี .ด่ผุ้."๓พี".. “ณั พิ” ๓ปุ๋`”บี่ ".จ๊ ป็`”ขุ่. .”งื ธํ” ๗ ๗๓ . ขุ่`ป็ .".งื ๓. พี' "๓ขุ่ .ฒ"". “`ชู้ด่๗ผู ขุ่.ยึ๓ขุ่`บุ๊๓ สี่จุ๋ ๗ ณั ฒ .พั ` ปี่.งีขุ่“ผ็.ขุ่' ." ย `.๓๗บิ'พ็ ๓.ขุ่ฒผูป็๒ ๓จ๊.'. ทู้บิ๓ '"'จุ๋ ขุ่"1ฉิด่ รุ๊ล๊รุ๊งืรู๊`อื ล๊›`ฉื" .อืงืงุ่2ว๊"งี้ปืโอึ่` " `ขุ่`ฉื "" “`ดุ๊งิ"'ใอืงี1รุ๊'1 ร์ฉิด่`ง้ขิปื่งิขุ่""""` `ขุ่""ฉืภีทื`ขุ่`"`ญิ`บ่`ฉื"`น่ฉื"ขุ่"" ""`สู่"`น่ "หุ่`ขุ่""`ฉื'ด่`ขุ่' "" "ขุ่ฉื`ปุ๋`ฮ๊".ด่ ญิฆั` ห่ขุ่"ด่ขุ่`ขุ่ภั`ขุ่ขุ่"`ขุ่`ฉืขุ่`ขุ่` `ขุ่`ฉืพุ่ขุ่"`ฉื`วุ่ `ภีบ่ญิ" ฉื.`ขุ่" ""ญิ`ญิ ญิ`ฉัพี"“งัขุ่"สุ่`บ่"ขุ่`วี”" ทํ`ขุ่"ขุ่ผิ`ขุ่"`จ่""' ยั"" “ขุ่"`พีด่""น่'ฉื"ขุ่สุ่ภี """'ด่` "ญิ' "`ฉื ""ผุ้""""'ขุ่""'บุ๋ พํ`ขุ่"ขุ่"ฉืวุ้"""ฉืขุ่"' `ขุ่ด่`ด่ ขุ่ ""ถ้""""ฉืขิ`งัญิด่` ปุ๋"วุ้`ด่"`ญิขุ่"`ปุ๋' `ฉืพีปุ๋ขุ่"""ญิ"' อี่งิ้
 32. 32. ;”ขุ่ตั้ล็ง๊.ศ์ป่ขุ่กื มื้ `กุ๊พับี.'ขุ่ป็พุ พุงื "อื่ภี๒.บื่ฟุ้”ตั้จุ๋ฒ่ ซีขุ่ยี่ด่ขุ่นืบุ๊พี.ขุ่ด่ฒ่" ;บุ๊ปู้สื่"ขุ่ขุ่ตุ้ขุ่ขุ่ภัฮ๊ขุ่บ่ บีปู้'ขุ่”ผื”บุ๊ปี่จ๊ตั้.ขุ่ “`๓ปี้"๓ขุ่ฆัขุ่.พิ่'” ณุ”ด่บุ๊บี๒"“จุ๋พีขุ่ด่งัฮ่ณี ๖ขุ่ ณั หิ ”ฉั งั.ลิ"ขุ่ชุ่ฒ่ ขุ่ ป็ขุ่`ฆ่ขุ่จ๊พั"
 33. 33. เริ้'ฉื "'ขุ่ `ร็รุ๊ขุ่`บ๊'ยี่"" `จุ๊งี่:`ฉื11ว๊."" ""` ห1บื้ฌ ขึ้๐บ "นึ” ร๐ "ปื 'ขุ่':ขุ่งูปุ๋'จุ๊ กุ่หิ`ฆัขุ่' "บีบ่พัภั'ขุ่`ฮี`พั"`บุ๊สุ่"พีขุ่ จ๋ บ็มุ่ขุ่ฟุ้'๓บิ""'ขุ่ยุ่พ็หิ`”ลุ้`" งื๓ บุ๊""รู๊' 'ขุ่“" ตุ๋ ปื พั'”ยืมื "งื`"“ขุ่'ปืขุ่""`"ก็`ฒ่`"ขุ่ยุ่`”ขุ่"`”ขุ่ท็`พื่ `บู่บุ๊`ยุ่'บ่""ฉืจุ๊"งีขุ่ขุ่ป่`" 'ปุ๋"กื`"“`”"มุ้ขุ่“'ขุ่ ขุ่ปุ้ 'บิป็`ที"'" ขุ่ขุ่'›ขุ่ 'ภี:`น่'ขุ่'ขุ่ ใ ยํ ฒ พีขุ่จ๊ 'ทีชั `ขุ่ `ดํ' "บิขุ่ พ็พ็`"บี ขัฮ๊ขุ่' บุ๊ขุ่` ตั้`"ฎี ลิ"'กึ๋ขุ่'ญิ' '๐๐ผุ้` 'ฮึขุ่ขุ่"ยุ่ ป็'ญิ`สี่` พํปืลุ้""'ขุ่ “ขุ่ขุ่'“อู้ ขุ่บิ""ตุ้ณั" บิ”ฉ้ขุ่ ขุ่ธํขุ่'“'งัขุ่` ขุ่"ปุ๋"“ย๊ ฮ๊`พี จุ๋ขุ่`”' `ขุ่ขุ่บุ๊”บ่"` ญิ”ขุ่พัง้'บุ๊น๊`”จ๊' ฌบศ` บห[ ญิ"บิ ย็๐ ฒ ฟ้`บ่ "บ่ขุ่บี ขุ่`"`ป็ " บี "ด่ฆัขุ่ อู๊วู้'.ข็ปู้ `ขุ่ “ปื" วู๊ .ก็"ขุ่ป็ขุ่`ขุ่บ่'ฟิบ่”' ".ธ์บี่บิขุ่`”ขุ่บิขุ่”ขุ่นุ้"หึ ๐"`"สู่ล๊`".'"พี"พี "พื“ บิ" มุ้ขุ่“' ขุ่`ช้หิ ท็ขุ่”ขุ่“' “ณิ”`"งื " ขุ่"ขุ่'ยุ่คืปื ตั้ณัปื "`ยึขุ่ บ่`" ทั"` ป็ปื` `"'ขุ่'"'ฆัจิด่๓วู้ จ็ดํ๓ย่' ฟิป็ฉ้ทื`"บีขุ่"ยุ่'ป็"'งื"ง๊ขุ่ณั บิ รู่บิ"”อู๊ พ็.`สือู้บ่"“ . พืพีฉั "ปื“'ขุ่ปุ๋' '"ขุ่" ษา
 34. 34. จุ๋ วู๊งุยี่ 'ขุ่บุ๊ตั้อื่น่.จุ๋"พืบีบุ๊ป็'“ฮี.ฆัสู่ตั้ รู ”บีขุ่ตั้ณีบุ๊ป็ฟิ'บีญิป็ ตั้ฒ่.ขุ่บ่ตั้”พ็ณัขุ่“ตั้ปี่ภัปี้ งืตั้บุ๊ตั้ปี้ป็๓ญิบุ๊ป็พีตั้ ตั้พีขุ่ถ้ตั้พี"ตั้พีบ่ฆั ค่ขุ่ฟิ๒ด่'บื่.ภิขุ่พ็๓ขุ่.พ็ตั้ณู ษิ บ่พ็๓ ฒบั้ณัขุ่”บุ๊.ขุ่ฆัณัขุ่ตั้ป็ กี`.ขุ่`“'ปุ้ปี่ชํตั้ฮิสู่ฒ่ป่บ่ถ้".ด่ณั พุ บึฒิจู่.ย่ขุ่ฟิ"ป็จุ๋”ซู๊ขุ่ขุ่ขุ่ ”`บุ๊ทํบ่บุ๊. “ห่ขุ่บ่ขุ่ฆ่ฉัฒ่ .ฝุ่สู่สู่ป็ญิณัย๊ฉั“ป็ขุ่ณั_ '”ย่ล๊ บ๊“น่ป็ขุ่พี"ยํ.ป่ขุ่พังืล๊ป็ขุ่บุ๊ทั ด่บุ๊ห่ฮีอิจุ๋”นู่บ่'ปู้"ตุ้ฟ็ บีขุ่.บ่พัพีตึฆัพัท่”ฒ่ณั.ฒิขุ่ ทํ . จุ๋”บุ๊บ่พ็ทํขุ่ขุ่ข่ตึตั้ห่ขุ่๓ขุ่'“จุ๋ ขุ่ตั้'ฉัฟื่ตั้วู้หุ่.ขุ่`ยื'ผ็ขุ่ขุ่บุ๊๓พ็"ฆั ` พี" ๒ทู้ ตั้“ตั้ขุ่ฮีสู่.วู้ ฐิ ๓ 'ขุ่๓ฒ”๓'กึ่
 35. 35. 1เ›ด่"ขุ่`ฉื`ขุ่ 'วุ้ขุ่ภั` หื่."ขุ่" _
 36. 36. พั661 นี๊ถอ่ ญั6 56ฒ่(1บอิ๊ ย็|๒" บขุ่ '"ธ์ 'ณ ๓ธี""๒ ๐"๓บ่ ๐" ฒิ ฉฒขื๐บบ่ ญิสู่บ่ ฑ ฬิปี่|๓ ."๓".' “'วื ๓ขุ่""”ขุ่ ๓ ๓วื 'ฒ ญิ” จ๊"ฟื่' ดู " คึ ธิธีปุ๋อึ๋-๓1"แเอี๊ ` ขุ่ พูธอื ลื่ถกู่ พปั๊ะะ1 บีภิอ(น็ `› ผุ้ ` หึ] ยี่ ` 1ญย๊บ่"สื้ ๓ธํษี จุ๋รืนี้ โฐ์ จู๋
 37. 37. "`วุ่"' "`ขุ่ "ขุ่ญิ› `›ขุ่ญิ"ขุ่"ฉื' _ ธ๓ธแพ๐๓|฿ "`ฉื""""› ขุ่จิ”ฉัสู่บ่`"ขุ่ธํขุ่พ็ขุ่“` ๓“ ฝื""ขุ่ขุ่ ๓`ขุ่. ผ็ขุ่๓“'. ณั ทั” ณุ ฉั ฆ่บิบุ๊ '.รู่“หุ้.ขุ่ '"`รู่ ป็` บ่"บิ“ ฟิ " ข็ขุ่“ "ฒ. ณั ฟิยั ปี่ ๓”หั `ขุ่ `" ณั.นิ ๓' ๓ณั บี บ่ ทับุ๊ฒ่ งืตั้ จุ๋ ฒ่"ขุ่ “ "น๊`›`ขุ่"ขุ่ `พ็ขุ่.'ขุ่ขุ่ขุ่ตุ๊"ปืคึฟิดํ”' คึ "เบํ หี”๓ณั“'"พ็.'ปืขุ่พีด่ `ป็พั'.`ขุ่ "ณั.. ซีฟิขุ่พ็ ปื' ขุ่ตั้ ฟิ“ พํ`ขุ่ "'.งีกั้ขุ่ด่ฒ่ขุ่ตั้"ขุ่`อู๊. ผู" ขุ่.`หี` ขุ่ว็๓งั `" . ณั `"ฒ่ " `ขุ่ ขุ่ . ตั้"พีบ่' หึ'
 38. 38. ณิ' ๓ขุ่ขุ่ ธํ๓๗ ฒบณุดี๊ ธบ่ ด่ญั ๒ ท พบ่๓ฒ สี่'ยี่ษุ ขื่ ณั ' ฮิ สู่บ่ขุ่พับื่'ฟิฒ่ฒ่ยํ ` ฮ๊ขุ่พ็ปู้.ด่สู่ป็ปู้'ณั๓๓บุ๊ณุ บุ๊ญัป่ยุ่นื่บีขุ่“.ฒห่ฒ่ดิ์ ด่"วั่อี๊ปี้นี้พั้วั่มื้ขุ่ ฒ
 39. 39. 'เบิ "`ฟ็'ขุ่ตํ`ขุ่ขุ่ฟ็"`ขุ่ขุ่` ผุ้`ขุ่ ` " _ ปุ๋ว์
 40. 40. เ:""""« › ปืบีจุ๋ ปี๊$โฮ๊ณั$ ฐี”พุ ธํ'งั พี"ธํ ขุ่"พุ ฒยํ เ' งืปี่วืหื"'. ๒๓ '"."«. ๓ ๓ป็อื่"" รู่"' ขุ่ขัขุ่๓ย๊ ๓๓' ๓๒ "ขุ่“ ยุ่"ยํ"รู่“ รู่พี” สื้ ๓ ขุ่"ขุ่ผุ้. พี ปื.'ด่"ยุ่' ๓๗" ขุ่”วืงื พี"ยื วื"ดํขุ่ จ๊”ปี่จ๊.' .". ๓"บี'.'ดํ"รู่. จิ ` ` ›'ขุ่ห่
 41. 41. (บ่ขุ่`แ`›"›`ขุ่` โญู6$ ๐รู๊ อิ๊6อ[$ "ธํขุ่'|งุ .|| ปี้|นคึ ซี'วื 'บ่'“บี พ|ขุ่ วื|บ่"ขุ่' หึร็'ขุ่'||ธ์"' ธํ' ท"ษ ธูร็สื'ธํสุ่ บวื'ขุ่||ธ์“' ด่ปี้กึ๋ขุ่ธ์๓ล๊ "สืปี้วื ขุ่ "๐"' ๓วืธํ" ขุ่ขุ่ ธี”'" "ขุ่ ธํ"ขุ่|" แ'พ็=" 'ฒ ธํ' ด่"นี๊ธ์ ดื"ปื|"'|"ปิ่ล๊ สื"บี สื 'ก็ขุ่' ๓ธํยื" ผ|ด่ห “ต ขุ่ บ่๓ ธํขุ่'ขุ่ขุ่น๐จ๋รู๊. ษ"๖ ธู๓'ธํ หกึ่"วื 'ตั้วื' ล๊ล๊ฌธํ ซี"บี "ฌ ๐๐๐ด่ธํพั้ขุ่"'| ฒ'นล๊"ธํ” ๓ด่|"«ร์"ขุ่"๐ร์`
 42. 42. ฒบื่ขุ่ผืพีบุ๊ผิตั้บีขุ่หู่๓'ป็ขุ่ ขื่ จุ๋คุ๊คั้ล๊
 43. 43. ๐`นิขุ่ซู๊ "`ขุ่`นุ๊" ฿6ย๊[ ๓66๒: 68โ6 อิ๋กถ่ 1ก5จู6(ปั0ก โดํ ๓บ่๒ท. ๓"บื ๐'1มั๊"' ษ`แวุ่ 1๐" "ฌ ขุ่ 1๓% 'ธํ|เขุ่ขุ่|วื ฮัด่' ขุ่"ด่"บ่=- "ขุ่ส้หิ"` " ด่'ขุ่"วุ่ ด่"' งืด่`ขุ่ขุ่ยุ่ขุ่“`ด่"บ่`ฉืวุ้`ขุ่ `รุ๊โ`อิ๋ "โนํปุ๋""โ""."พีขุ่ขุ่"ฉื”"`ฝ่` งั`ขุ่" "`ณิ จุ๋".ภี"` `.`ขุ่ตั้"" ภี`ด่"'.` ` `กุ้ตึ'ถื่"หิ`.`ปุ๋บ่" "" ""ญิ"ฉื'ทีขุ่"ห่ผุ้"""`.วุ่"`บ่""' " "ด่ ทึ `รุ๊งี่ใลี้`ง๊ใ`ลึขุ่`ฉืงื:ว๊ดิ้ นึ่` "'พี "งิ""'ด่"'ภี "ขุ่ "ด่ ขุ่` ขุ่"`ขุ่ขุ่.ด่""บ่`ขุ่""`ขุ่` ตั้ญิ" "งืฟุ้บ่ด่ขุ่`ฉืขุ่"`ฉื""ฉื" " `ขุ่ ฆั""ขุ่ ขุ่"`ขุ่ "ฒ ๓ ๓เ”บขุ่ ธํฒ ฟ็ยิ้พ็ร์“๒วู้หึ.อู้ขุ่ขุ่ขุ่๓. .กืขุ่ดํ'๓.`พ็ขุ่.ขุ่'ด่บี' ขุ่' ยุ่"กื๗"จุ๊ "๓สุ่รุ่๓ฮี"พี '"ย่ พั' "`ขุ่" ฒ'ว์อ่ป็ ๒' ฆั” ซีรุ่ร"มิ้ พั พทล๊ธเ `". ฮีพ็ขุ่ ฒพ็ ขุ่ 'ขุ่ขุ่ ๓ ณ `ด่๓. ขุ่ขุ่ฒขุ่ `บ่ ท่ค่ป็ป็ ตั้หิาณธี ๐ผู`ฒ“ฆ์ ๓. บุ๊ปี่` งื"ปื `. ทั ฒ ๓ ณุ "พึ . ขุ่`ต๓ว็ .อื ”ซี ด่"" `ฉืสุ่ " ญิ' "` `ขุ่บ่"" อู้ญิ “`ยั`คั ` " ""`รู๊`นี๊งืยี่ฉ้งิโ'ยี่วุ้งี""` `น่"' """" "บ่ หัด่ ขุ่.ภี`งั""งื"ใ`;`หัจิด่""ร์รุ๊รุ๊ปืรุ๊"`ขุ่ `ปุ๋."`ขุ่`ชัผุ้` ท่"`สุ่` หึฉืรู๊ฐ์ ม๊งื่ใ`งี่สื้"น้"`จ๋: `จุ๊"` งีบู๊บ๊ใ`โอิ๋บุ๋`ใ.`ญิ1`ด่"`ฑิ` ด่"อ๊ ฉืป์.`ฆัวืด่'ล๊ใฎีบู๊'งืล๊บู๊ฐ์รู่งิ`รู๊ขุ่ขุ่"-` 1งี่รู๊นู้บู๊มิ่โฒ่ลิ้อึ๋ร้`:น๊จึนึ"'“"" 'กี'ธํขุ่ขุ่" ขุ่ ขุ่"." ญิ".ฒ่๓พ็ พี ดื.ปี่.”ปี่ ๗. ฒวู้ ตุ๋` ๓`"““ ๒ ๓ เ" ณั ๓“ที ขุ่"." 'บี“ ๓ บุ๊ ธํ”`" อื ๓`"ขุ่ขุ่ `ขุ่ ๓“หัฌ' ตั้พี ญิบีงื" พีพ็ ”ฒอุ๊ขุ่ /ไ ตุ๋ ๓`" ”งั ขุ่“ขุ่ฟ็ .”ขุ่ปี่. พื ขุ่“ ฟิขุ่ว็ขุ่ป็วู้๗ งื`๓ ตั้`บี.'จุ๋ `.ป็ ขุ่ตั้สู่
 44. 44. บ่มุ้ขุ่"ญิ "`ขุ่`ขุ่ ฉื`นี` "'ขุ่ ""`ขุ่ก๋ "สู่ขุ่` อุ๊ซุ้ 'ฉื›" ขุ่ขุ่ นิ'วื "'ฉื›`ฉ้ 'ขุ่`›`ขุ่'›ด่` "ขุ่""""ขุ่` บุ๊ร“ เ"พ ษิฒ”ษิ ตั้."ขุ่ “จุ๋ ขุ่"ยืท่ป็. พี".' ฝี`พี. "”ฎีร้ '.รู่'๓ขุ่ยํณัจุ๋๓ มึ" .พั ขุ่ขุ่. ตั้พ็ ฮีขุ่'”.ขุ่ "งืขุ่ขุ่ "บึ บี ม หึ...บี กั้.' ๓ บีดํ๓`บ่ อ็.“พี '". ผู' หี บี กืมึ'ขุ่ ซี"งื”ขุ่พุ งี่“๓' ขุ่.ผิน๊`ขุ่ป็ “ปื .”ยื ๓จ์' ตั้กื `๓๓ พื้ผู ณั” 'ซี พี ๓๓ ฒิ” กั้ท่ “ขุ่'ซี `ป็ฟ็ขุ่ หึป็พํ".ชื่ ".. งี ยั “รู่ทํ`ค่ณุท็'" '"' พีขุ่'. `๓ขุ่ ตั้`" ล๊ขุ่ณั ”ญับึ้ บี่ธ์รู่บ็ “ร็' `". ห็.ฝืขุ่ ห็`บ่. “`ขุ่" "วู้ ๓๒ ขุ่.ฎี. ปื ๒' ขี `"๓สู่ขุ่ป็ ฝื .ธํบ่“๓พ็ ยื้ปุ๋
 45. 45. ณั"ขุ่ขุ่ขุ่.๒ดึฒสู่พิ ๒`.“ขุ่ขุ่ป็"'ขุ่ดํ”ผูฆั๓ท่บุ๊ทู้ ณัพื้ขุ่ตั้บีบุ๊”"๓สู่ตั้“ฒ.๒ขุ่นื่จ๊"บุ๊๗ก็"ผ็บ็ ฟิ”ฒิ จุ๋ ตั้ขุ่ตั้ป็ตั้'บุ๊ '"ขุ่พีณุ`ณ”ตั้๗ ` ขุ่บื่บ่ ๗๒๗ "ฌ ๓ขุ่ ขุ่ภับํณั ณั พ็.|ฒขุ่ฒฒ. พึ่บ่`” ๗ธํ" บีบี ฆ์ณั.วู้ป็๗ จุ๋ ขุ่ฉัตั้ขุ่"'ปิ๊."“พ็' ขุ่ปืบื่ ฒบี้ ๒ .'พ็บุ๊ สู่ขุ่'น่หึชํ””หึพ็อู๊ ขุ่ถ้`" “”งืขุ่ผุ้ฟิป็ บึ'ยุ่ ๓`ปี่ อุ๊ป็ขุ่ ๓ '”บุ๋ขุ่ล็๓ขุ่ณี""ขุ่ ตั้ขุ่. ตั้ณุขุ่ขุ่ขุ่จุ๋ล๊ป็บุ๊ตั้ญิป็ปื พ็พียี่ขุ่ จี๊ ขุ่ จุ๋”ป็บุ๊ขุ่ขุ่๓บ่"ปุ้ปี่เ".น่ขุ่บุ๊. วู้บุ๊. พี บั ขุ่ป็"ด่. ซี`..ช็๒ยํ.” ป็ตั้บ่วู้จุ๋ ๓ณู ณุ ”.จุ๋ณิ๓"พื้ คึตั้บุ๊'บุ๊ฒ่๓๗ขุ่.ตั้ขื่”บุ๊ตั้๓พี'“บุ๊ตั้ปี่ป็. นื่หี.ขุ่- บุ๊ฆัขุ่ 'ตั้ขุ่๓ขุ่พิ“น่๗ `ณับุ๊ ญิ บัฟิปื ปู้กื ตั้บุ๊" ขุ่ขุ่ ป็
 46. 46. แ` `นํ ""ขุ่` `น่บ่พื้"""" 1กกุ่ธีตั้อืถ่ อิ๊ซิ2ชิ5: สญิแ5เ๓ะกเ ฒ'กบ "น็"ร1› ขุ่ "๐ ฒล็มื้๐บุ๊ ตุ๋ ฟ็บ่.' ณั" `ขุ่ ”ฒ่ษิข็ งั ฒ พ็" "พี งื”.”รู่สั้ รู่ฒิขุ่`ข็ ๓ “ฟิ'.`ขุ่`ข็ กุ่ ดื”ขุ่`” ห่“ณุ บิ" ปื`ยํ ฒ.จ้ ฉั'.พ็ ขุ่.๓ขุ่ธํ" ”'“พ็ ฟิ"พี ".พ็ปื ๆณบุ๊ ขุ่ มึ ๓`"“บี 'มึ "`๓ ".งั ฒิ ฝี งืบิฒ`”ยื่ ริ้3กื้`ว:`ขุ่`ปุ๋ขื่:!`วุณิย:"ล๊""ฉว: :ร1ย๊ปื่ซุ1`รื้ด่"1`ะมั้"สั้` ขุ่ขุ่ขุ่`"ขุ่ปั้`"“ขุ่`"ขุ่ ฒิ `. """"`น้ขุ่ขุ่" ขุ่`กุ่ฉั`ขุ่ ขุ่" ขุ่"ญิ " ""ช้ """ขุ่"`ขุ่`,›`วุ่`ด่ด่" ด่`ญิ`ลุ้หุ่"` "` "`ขุ่` ญิ` `ห่ขุ่"ญิจิ `" สื ขุ่`ฉืห็ฟ็ขุ่`ขุ่"ขุ่ขุ่ ขุ่'ขุ่วู้ขุ่น์สู่` “"ฉืญิ"ขุ่ 'ท่ห์`ขุ่ "ย่"`”"`ฆั"" """ฝี""ฆัขุ่` "`ขุ่หิห่`ฉืญิ"`ขุ่ """“`.ด่" ขุ่ปุ๋"บ่"`ย่"ด่` "`ขุ่ขุ่ "`ฉื”ญิ """ขุ่“'ฉื“ขุ่ ขุ่หิ"`“'ขุ่"` ขุ่"ญิ """`“"ฟิ"`ขุ่ฆั”" " "ขุ่ ขุ่'งั.`ขุ่" """"""""ฉื"หิ ญิ' "ขุ่"`” """'ขุ่"ด่ ยี่ ""`สู่`สุ่ทึ"ญิ`ขุ่ "' .` "`ขุ่`สุ่`,”ปุ๋น่`ด่ฉื """` ""“` ญิ"ญิจิ "" ' ด่" ตั้"ฉืขุ่"สุ่`ขุ่`ขุ่“ญิ""""บ่"" ›๐"๓ฒ๐:๓ฒฌบี'๐"อุ๊ล์ ' "'ญิ ""ญิ ขุ่'ห่ สู่ด่"` ทึ่'นึพี"ตั้. ฉั"ขุ่ฉัซู๊".ณับื"'".หี"ฟิยั พ”ขุ่” ฉื"".`ขุ่"`ฉื"ญิ ป็`" ขุ่".ป็“ขุ่ "'น๊ขุ่"รู่`ขุ่". ผุ้"ปื"ขุ่ "'ขุ่`ย่`บ่"ญิ"" "`ญิขุ่ขุ่ "พุ่"ขุ่"` บึกืขุ่ขุ่ คั `ห่”ฒิ `ขุ่ปืบึ'"ขุ่”'งื "ฟิ๓'.จ๊๗" ษิ“'ขุ่ขุ่`"บ่ ` `ขุ่' `จ๊ชื่ "` ด่` "`ญิขุ่ `."' ขุ่ขุ่ขุ่ฝี ๒`รู๊ มึ” "ขุ่"ฟุ้ ฉั ฝีกืป็ รู่ดื'ป็ “ฆั รู่"ขี`งั ยั .ธํห่“ษี'.บี รู่ยํ ๓พี' `". งี”.`" พีขุ่. `วู๊งื"พีปี้ ยิ่.`ขุ่พํ '". วืบ่”"ขุ่ "". 'ถ้ปี่ขุ่.บิ'หี่ ร็`ขุ่๓ยุ่ณับ่๓ บุ๊"กี.พี`บ่บุ๊๓บ่ขุ่`ตั้. ฟิ”."๓ป็ป็ ปื้บุ๊ หุ่`"รู่`พั.หุ่ษุสี่ซึ่ขุ่ฟี่'ฮ๊`สี่ส็พีหุ่.” ”“ ถี ฆั “กืขุ่'ขุ่` บ่ป็ขุ่.ขุ่๓สู่ .ขุ่ “บุ๊` .ฟ็ยู่ " `ธุ์`.“'ลุ้`ฝี งั.ดื ขุ่ฟิ'บุ๊ ปืชุ่”ท่. บ่ ข็ปุ๋ด่ตั้` "'ขุ่ขุ่ล๊' '"บ่งื".`"บ่ขุ่พี“`ยํ '“".`มึ”จ้"ขุ่ขุ่ขุ่พู่ "ขุ่"ขุ่"นุ้ขุ่ว็`ยุ่"ขุ่ขุ่“ขุ่'.ขุ่“`ขุ่'๓.”"ถ้ ดืบีงื`"บี ฮึ' ฒิฝุ่”`" บี. 'ฝี ปี่๒ขุ่`"งื ขุ่"ขุ่ พ ตั้" จุ๋ยํป็ ขุ่`ฟิ"ขุ่ป็ ขุ่"ณั`ณัคุ้ฝี`ฝี `ซี ขุ่"บุ๊กืณั .”ขุ่ฒ่ พํบิณั `“กื`"บ่ท่"พ็`ขุ่อู๊ฆับึ`จ็ช์ผ้`”สู่"`ขุ่`.“ "'ขุ่ปืพัปืธํขุ่บุ๊กู๊ขุ่๓มุ้ ฒขุ่๒ฒตั้"สั้งื"'“พ`๓ งื ซี`อ่ขุ่`กื. ขุ่กื"ฒขุ่.ขุ่ฟิอ่๓ทัจ๊ '“กื`ขุ่ธ์น้"กื” ๗ ขุ่`ขุ่ยุ่รุ้ฟิ`พี " `พั `รู้ ญิ' ญิ`ขุ่ยุ่ช้`"งื บี ตี“ขุ่”`"ง ๓`” " ณั จุ๋ขุ่ ยั "ขุ่`หิ ฟิณั ขุ่"”สี ขุ่"ค่`"`๗ขุ่'ขุ่จ๊"ยํ"`ปื `". หีขุ่ว็ขุ่หีงั'ขุ่ ณุขุ่ขุ่ขุ่"'เ"ป็ขุ่ผืปื` ตั้ฒ่พีรู่ขุ่".ท็“.พ็' '“กืขื่ย่ขุ่`กื. “"บิ`บุ๊ยุ่ณั`"ฟิ"วู้รู่"'"๓๓ขุ่บีขุ่บุ๊กื ฟิ'
 47. 47. (ริ้ขุ่`แ"`ขุ่"ขุ่` ฿6ย๊ธ ๓66๖ ล๊อ่'แ5ฒ6ก[: 5 & $บี้1๓ย๊บิ๐ ตั้ชู1สู่ ผ็86 1๒๐๒ พี” |๓บึ๓ขุ่.๓ บี่|ณั๓"ธํวืขุ่ ๒'พื้ขุ่" '"วื จ๊ขุ่ปี้ พู่๐" ขุ่๔ปี้ขุ่.' ฮั“วื นื่`›ทุ่` "›` ฉืขุ่ขุ่""' ฒ" ด่บ่ด่ขุ่ขุ่ ธํ' ๓ขุ่' ฒ" พี"บี เ"วื ๓ขุ่บ่"ล๊”.๓ 'บ่ภิ. ฒวื""ธ์|ขุ่”' เ' 'อื ฒ"ท ผูพึ่|กั้บี ด่พ็ ผวืขุ่๖ขุ่"งิ้ บิ้บี“สืบี ๒๓๐'ธํ จ๊"บ่"ขุ่ บ่"|ขุ่ ๐"วื ๒ รู่ร็ขุ่ ขุ่" ""๔วืกิ่ขุ่ขุ่"บีบ่"ขุ่ ธํ' เ"วื ๒”1ธํขุ่ ๐' 'ขุ่.' ๓๐๐" ขุ่บี|“.๓วื"เ ๒ชูจู๋ย่ ฆธะ ลญิเเล๊[๓๐บ่][ ๓๓ ”บื '". รู๊"`ป็ ฟ็.ขุ่`ขุ่ ยิ. งืขุ่"ฒิหึ"ขุ่ พี” ปี่ขุ่ `". ป็ป็ป็ พี `ขุ่' ๓ ๓ '". บื่'ขุ่'ตื่ขุ่. ป็พั บํ.ญั ที” พี ณั ฌพุ พ็"ขุ่""พ็ พี" บุ๊ ฝีขุ่`. ๖“เ '"`บี "บี ฒิ
 48. 48. ลขุ่`” "`ขุ่›` "ขุ่'ขุ่"""ขุ่ 2ญ้แ5เ๓6กเ `ด่"`ขุ่ขุ่"ขุ่`ขุ่ขุ่"ห่ฟิ`ขุ่"ขุ่ขุ่`ฉื `ขุ่""`บ่`ชุ่หิ"`ญิ"'ญิหิญิย่"บ่""ปุ๋ ` "ถ่"น่ปุ๋"""`.`ญิ"ขุ่"`อึ` "ด่"ขุ่'หุ่`ขุ่"ฉื"'ขุ่”`ขุ่""ขุ่ญิ ขุ่"ขุ่'น่.""พี` "บ่ ขุ่"ฉืปุ๋ "`ขุ่ฉั` "น่ขุ่ถ่"" บ่ฉื`บ่"`ญิ"ขุ่ขุ่ ด่`ขุ่"`ขุ่ห่'.""บ่"' สู่""ฉื`ท่"' ` "`ฉืบ่"` 'บ่ปืห่ภีขุ่`ด่""` `ฉื`ขุ่'บ่`ฉื` ฆั`”ขุ่ขุ่›`ขุ่ญิ ›""ขุ่"ปุ๋"ขุ่`ฉื` ขุ่"ด่ฉื`บ่"`ขุ่"""`”.`ภีขุ่"ขุ่`›`วุ้"ขุ่วุ่ขิ `ขุ่`พี"ขุ่`ขุ่ ฉื""ฉืขุ่หุ่`ขุ่ด่ขุ่"` "”"`ขุ่"ญิ ""ยั`สู่`ขุ่'รุ๊ก๊ ` รุ๊`ใ""ลื่ยี่วุ่"ด่" "'ใ"ฎีงี้จ็1งืขุ่"`จุ้จุ๊"โ`ภ์งี้"งิ`ญิ"ดุ๊ขิ` "ตั้“ "` ขุ่"ญิ ขุ่"` "ขุ่ยั่"ญิ`ขุ่ “งั "ฉื""'ญิขุ่""`วุ่ """ญิ` ขุ่"`ญิ "`ขุ่"บ่"พื่` ขุ่ฉื`ญิ"ขุ่`ขุ่ "ญิ` บุ๊`ขุ่""ขุ่ขุ่"ญิ ขุ่”`ด่`ฉืฉื"ฉื ""ญิ"ขุ่ขุ่ """ ""ญิขุ่`งื'ด่ `ฉื."`ฉื `ขุ่"' งื รู๊จุ๊ยุ้:`:ง๊ยี่ใว์""`ฉื""""`” ผุ้ """"ปุ๋"ยี่ "" ขิตั้ขุ่ฟ้ม๊ฝีฝี'สู่บ่" ญิขุ่ณับุ๊ล๊ถ้ด่ย๊ ตั้ฆัฮ๊มุ่จ๋ผิณั สิ้สั้ด่ ผขุ่ขุ่ทแ"."๐ขุ่'๓ขุ่ะทธ ' | ฒ่ฎีรู่ขุ่งุ่ฎีทํปืณั'“รู่`บ่'ฎี.รู่'ฝ่พึ๓`อู้`“จ้บ่ท่ฮีขุ่ธํ' ญั ` ซี บ๊ณัป็”ขุ่บ่ "ฆั 'พีกีพั”ต๊ณั. 'ตั้` ”'ขุ่มู่"ฝุ่'ยัขุ่ ”ตํ พ็ป็'ฆัป็บ่."`”.”จุ๋ษิ'ธํบ่"พีวื"`ฆั' ` ๓บุ๊.ษี๓ขุ่" "บุ๊"".'ฒ่`"ขุ่ขุ่๓`"ขุ่.ปี่ฝืษี `ป็ ขุ่จุ๋ ฒ่ ณั" "ปี่บ่พี `ขุ่ ๓๓ '". ขุ่ป็ รั ""น่“'ทั`พีหิ`สุ่สั้`พ็" ขุ่`วู้ขุ่"`๒ปุ๋ขุ่๒ฒ'ด่'๓ขุ่"๓'จุ๋ ฆั“ ฆัร้ตั้` หิ ฒิพัน่ขุ่ฒ่ปื่บ่ห์' ชัก๋ฝ่ ขุ่“คัญิ พี' 'ขี น่`หิ ขุ่ขุ่ณั" บื่ ตุ้ฒ่ . กื.นื่ขุ่ ๗ ปื” บี.พี ณี “ณั ภั"'ขุ่` ณั` 'ฉืขุ่ "`“`สุ่““พีน้" กี 'พีฟิ"` ขุ่ขื่กุ่ยุ่สี่ พ็๓ขุ่กี` `ฟิณัขุ่"ขุ่ .กืขุ่พื้ 'ขี ”ขี ขุ่'ย๊น๊ รั "' `กื` ทัหิ` ยัรู๊' พัพีพ็ บุ๊"` ""หิน่ กิ"ก๋ คัน่ล๊` พั บีฒิ”ขุ่' ๓พี ฉั 'สื๒"ปี่ ณุ "ณั “ขุ่ ป่ `ฉั""ชุ่ 'จ๊" '"ขุ่ขุ่“ฉื`กิ" 'ฉั ฒ่งิ มุ่ทํ"ก๋` 'ฆั` 'ชั` พุ ซี`,ขุ่' `“ขุ่”ฟ้'จู๋ ขุ่' พุ“'ฟ้ “ขุ่ขุ่ ภิ'ตั้ท่ 'หิขุ่ขุ่'ฆั "ฒ่ด่ภั“ขุ่""'หั่ `"ขุ่, ณัมื้"ขุ่ขุ่พํขุ่"`”ขุ่ ฟ้วุ้"กู๊
 49. 49. บี.พีอุ๊บุ๊๓"จุ๋จุ๋"ล๊ด่พี ขุ่'“ขุ่ด่๓.ปี่"”วื.ยึ๓บํขุ่ตั้บ่ ""จุ๋สู่ขุ่ป็ขุ่ฝีบี.บุ๊.สื่บุ๊๓ รู๊อ็ร๊ลื่ปี่นี๊มึ๖บู๊บุ๊จั๊ซือืณั๒วุ้ “พื้จุ๋อุ๊จุ๋'ขุ่.พีตั้ปู้ ญั บ่ด่.ขุ่จุ๋“"พัตั้สู่บิขุ่.ท่ป็“พ็กุ๊ฒิณัขุ่ ฆั"งื ป็ฒ่บุ๊บ่ป็บ่ป็` ฐิ ป็อั้.บุ๊ขุ่ตั้`ตั้ฒ่ทังื่ณัฆั ๓ฉืฉื"๓“๓ขุ่นู๋๗หุฆั ยืญั'วู้ขุ่ขุ่พ็๓ตั้ฒิบ็ซ์ทู้จุ๋ขุ่.ฟื่ กืพีณั”อื่ฉัขุ่วู้."๓ญิ”"อู้ ญั
 50. 50. บ่มุ้ขุ่"ญิ "`ขุ่`ขุ่ `ขุ่"หี่`ขุ่`ขุ่ขุ่ "`ขุ่ `ญิขุ่`ขุ่ขุ่ `ขุ่ขุ่ ฐีจุ๋ขุ่ดํญิบุ๊' พัน๊บุ๊ ณั'ปื `วี่ "ปู้กืณักื.มั ฟิ`สื่`ท็มึ ฆั'รู่ขุ่ขุ่" น๊` ` ขุ่` ปืกีปืขุ่'ด่." ขุ่'ป็๓ ."ฒ่ป็'รู่“ขุ่ขุ่"ยุ่' ฟิ,บี ฟิ"`ขุ่ขุ่'ตั้บ่"พี"ยุ่พี ` `ขุ่อู๊รู่ ตึ`กืขุ่"บ่”ญิขุ่ ขุ่""“บี” , ` `›"ย่`ฉื `ฉืสุ่` ""ขุ่›` ` พุ'อื ` หึ `รึอืจู๋;ริ้ตื้::อั้ จุ๋ '๐บ ๓๓ ร๐ """""""ขุ่›`ญ์ ๐๐ฒล๊งู๐ ตุ๋ หี่ปืปื'พิ' ขุ่”."ขุ่`"ขุ่ `"พีตึ.ท็ ณั' หีฒ่ "บ่ . ขุ่`.ขุ่"`"บี ตุ๋ `ขุ่ซีวู้.ยุ่`ขุ่" 'ฟ็จื้ ` `ณั๒ ขุ่"..`สู่ .หีตั้ อื ย่ อื "`ขุ่นิขุ่ `ปุ๋ ` `ขุ่จุ๋ กหเ มื ฝุ่ป็“ขุ่ ' ๓“' ๒ ฒิบิพิ ขุ่"ขุ่ “ขุ่หุ่`ข็๓"บ่ขุ่ด่'ขุ่»` ฿|ฒ:แพขุ่ /ใหั ตุ๋ขุ่บ่จุ๋๓.น๊ขุ่บ่ปี่๓ ล๊ตั้ งื“บี พิ.ฮี ง้”ฌ"ห็ 'พ็ขุ่กืฒ่ยุ่บุ๊บ่บิบีป็ข็ พ่"ขุ่บ่`ขุ่ ผิ"ผี`ข็ 'พุ กืบ่“`๓บ่พี'บุ๊ขุ่ป็รู่ชู้ข็ขุ่“ `ขุ่ป็ขุ่”ขุ่หิ”ขุ่`"ปุ๋อู๊ป๋ปู้ ตั้วู้บิพืค่“ธํขุ่ฒ่ สุ่จู๋` ` ขุ่ `ฝืป็ยุ่บี“บิ“ฒิฒิ ล๊'น๊ฟิขุ่๓ขุ่ด่ญิ "ขุ่`บ่'.ผู หึ `พ็ฟ็ณักื`บุ๊ตั้ น๊"รู่ `ขุ่ ขุ่` `ขุ่ "ฉืท็ “ฉื " ขุ่""`ปุ๋พั` ขุ่“`ขุ่สุ่ขุ่ `ฎี`.`ยัภี "ขุ่ ขุ่พํ." น้`ขุ่`"ขุ่ ขุ่"ป่"ฉืขุ่ ` สู่พึ”ฆั'ขุ่' ญิ`ฉืสุ่`น๊`ขุ่ "`ญิ`“ บุ๊`.ล๊ ""ขุ่"'ด่ญิขุ่ด่`บ่ด่ ฉั"`ขุ่ พื้ขุ่ขุ่“" ฟ้`ขุ่ ร์ง๊มื้วู๊`โงืฐิ"ใอิ๋ใ`ปั่งี่'ใง๊งินื้จีงี่':`ผื่วี` ง้`อู๊รุ๊`ใรู๊งืรู๊นิ้ใฉีงื`งื`บุ๊รุ๊`ป็ว๊`จุ๊งิรู่รั้รุ๊อุ้รึปู้ฉื วู๊งีปืนื้จ์จี๊ฉื`ร้`รู๊วีไขุ่ฉืนี๊รุ๊ใอิ่`ฐิ`.'บี่รุ๊บู๊ `“"หึปื่`""'หึ”หึ รุ๊""`ใง้งี่ง๊:บู๊`โ"ญิจุ๊ง๊:บื่ปุ๊จุ๊กี๊จ๊อ๊ใ ริงื`บ๋""""จุ๊`ง่""บู๊"วุ่ขุ่`โ"` ปุ๋ยั่"`ดิ์"ปุ้งิรู๊ลั๊อุ๋จุ๊`ปิ่ใรุ๊ใง๊สื้วิ่โรุ๊`ใ"` อือิ้

×