Module 11 session 2

DLL EsP 9

BAITANG 9
DETAILED LESSON
LOG
Paaralan
Mataas na Paaralang Nasyonal ng Las
Piñas-Gatchalian Annex Baitang
9
Guro Andrelyn E. Diaz
Asignatura Edukasyon sa
Pagpapakatao
Petsa ng
Pagtuturo
Oras
December 7, 2018
2:50-3:50 (Rizal) 4:10-5:10 (Bonifacio)
5:10-6:10 (Luna) 6:10-7:10 (Mabini)
Markahan
Ikatlo
Ikalawang Sesyon
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
(Content Standard)
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng
kasipagan sa paggawa
B. Pamantayan sa
Pagganap
(Performance
Standard)
Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng mga hakbang upang
mapanatili ang kasipagan sap ag-aaral o takdang Gawain sa
tahanan
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto (Learning
Competencies)
Pangkaalaman:
Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag at
nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang
naimpok
 Pagsusuri ng mga larawan na nagpapakita ng kasipagan,
pagpupunyagi, at pagtitipid.
 Pagsagot sa mga sitwasyon kung naipamamalas o hindi ang
kasipagan, pagpupunyagi at pagtitipid
Pangkasanayan:
Nakapag-susuri ng mga sitwasyon na nagpapakita ng kasipagan,
pagpupunyagi at pagtitipid at wastong pamamahala ng naimpok
 Pag-aaral sa comic strips ng mga sitwasyon na nagpapakita
ng kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong
pamamahala ng naimpok at pagsulat ng sagot sa speech
balloon.
Pang-unawa:
 Napatutunayan na:
A. Ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at
produktibong Gawain na naaayon sa itinakdang layunin
ay kailangan upang umunlad ang sariling pagkatao,
kapuwa, lipunan at bansa
B. Ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng
pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang
mithiin.S
C. Bilang isang birtud, ang pagtitipid ay nagtuturo sa tao
na hindi lamang mamuhay nang masagana, kundi
gamitin ang perang natipid upang makatulong sa mga
nangangailangan.
D. Ang wastong pamamahala sa naimpok ay isang
obligasyon sa sarili dahil ito ang makapagbibigay ng
masaganang kinabukasan at seguridad sa panahon ng
pagreretiro
 Pagtalakay ng nilalaman ng pagpapalalim, pagsagot sa mga
tanong sa Tayahin ang iyong Pagunawa, at pagbuo at
pagpapaliwanang ng tatlong batayang konsepto
Pagsasabuhay:
Nakagagawa ng chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad
ang itinakdang Gawain nang may kasipagan at pagpupunyagi
 Pagbuo sa mga hakbang upang matupad ang itinakdang
Gawain
 Pagpapakita ng patunay na naisagawa ang Gawain
 Paggawa ng daily log na makatutulong na Makita kung
naisagawa ang Gawain araw-araw
Tiyak na Layunin
Pang-unawa:
 Napatutunayan na:
E. Ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at
produktibong Gawain na naaayon sa itinakdang layunin
ay kailangan upang umunlad ang sariling pagkatao,
kapuwa, lipunan at bansa
F. Ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng
pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang
mithiin.S
G. Bilang isang birtud, ang pagtitipid ay nagtuturo sa tao
na hindi lamang mamuhay nang masagana, kundi
gamitin ang perang natipid upang makatulong sa mga
nangangailangan.
H. Ang wastong pamamahala sa naimpok ay isang
obligasyon sa sarili dahil ito ang makapagbibigay ng
masaganang kinabukasan at seguridad sa panahon ng
pagreretiro
 Pagtalakay ng nilalaman ng pagpapalalim, pagsagot sa mga
tanong sa Tayahin ang iyong Pagunawa, at pagbuo at
pagpapaliwanang ng tatlong batayang konsepto
II. NILALAMAN
MODYUL 11: KASIPAGAN, PAGPUPUNYAGI, PAGTITIPID AT
WASTONG PAMAMAHALA SA NAIMPOK
III. KAGAMITANG
PANTURO (Learning
Resources)
A. Sanggunian
(References)
1. Mga Pahina sa abay ng
Guro(Teacher’s guide
pages)
Gabay ng guro pahina 88-93
2. Mga Pahina sa Kaga-
mitang Pang-mag-aaral
(Learner’s module pages)
Modyul ng Mag-aaral Pahina 162-177
3. Mga Pahina sa teksbuk
(Textbook pages)
4. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
(Teacher’s guide pages)
Manila paper, Movie clip, powerpoint, mga larawan
B. Iba pang Kagamitang
Panturo (Other Learning
Resources)
Lapel, whiteboard marker, laptop, speaker
IV. PAMAMARAAN
(Procedures)
A. Balik-aral sa
nakaraang aralin at /o
pagsisimula ng aralin
(Review previous
lesson)
(5 minutes)
Kilala nyo ba kung sino sya?
Siya si Mr. Chinkee Tan, kilala
Siya bilang isang matagumpay
Na negosyante.
B. Paghahabi ng layunin
sa aralin
(Establishing purpose
for the Lesson)
(5 minutes)
Ano ang inyong masasabi sa kasabihan?
Naranasan nyo rin ba ito? Ano kaya ang
Mangyayari kapag patuloy na nagging
Masigasig sila sa kanilang ginagawa?
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong
aralin
(Presenting
examples/instances of
the new Lesson)
(5 Minutes)
Pagbasa ng Tula:
Marami ang nagtuturing mahirap daw itong buhay,
Araw-araw ay paggawang tila din walang humpay;
Datapuwat isang pantas ang nagbadya at nagsaysay;
“Tagumpay ay nakakamit kapag tao ay masikhay.”
Ang sandali’y mahalaga hindi dapat na sayangin,
Kasipagay isagawa at itanim sa damdamin;
Kapag ito’y inugali walang liwag na kakamtin
Ang ginhawang inaasam at bungkos na pangarapin.
Hindi dapat na mahiya itong palad ay kumapal
Kung gawain ay mabuti at hangarin ay marangal;
Pagsisikap na may tiyaga, kasipagan ang kakambal
Ay sandatang pananggalang…pamuksa sa kahirapan.
Paalala’t pagunita sa diwa mo, kabataan…
Sa tuwina’y isaisip, sana’y laging tandaan:
“Kasipaga’y ugaliin at gawin mong pamantayan
Upang kamtin ang masaya at magandang kapalaran.”
www.pinoyedition.com/mga-tula/kasipagan-/
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto at
paglalahad ng bagong
kasanayan #1
(Discussing new
Concept and
Practicing Skills #1)
Mga Palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan
1. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa
2. Ginagawa ang gawain nang may pagmamahal
3. Hindi umiiwas sa anumang gawain
Pakikinig ng awiting “Pagsubok”
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at
Pangkatang gawain, Pahina 172-176
paglalahad ng bagong
kasanayan #2
(Discussing new
concept and Practicing
Skills #2)
 Unang pangkat-gagawa ng sariling likhang tula
 Pangalawang pangkat- gagawa ng skit patungkol sa
wastong pamamaraan ng paggamit ng oras
 Ikatlong pangkat-Pagrereport kung bakit kailangang mag-
impok
F. Paglinang sa
Kabihasnan
(Formative
Assessment)
(10 minutes)
Tayahin ang iyong pag-unawa
Ano ang naunawaan mo sa iyong binasa? Upang masubok
ang lalim ng iyong naunawaan sagutin mo ang sumusunod na
tanong sa iyong kuwaderno:
1. Ano ang kahulugan ng kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid
at wastong pamamahala sa naimpok?
2. Bakit mahalaga na ito ay taglayin ng lahat ng tao?
Ipaliwanag.
3. Ano-ano ang mga indikasyon ng taong nagtataglay ng
kasipagan, pagpupunyagi, pagiging matipid at wastong
pinamamahalaan ang naimpok?
4. Paano makatutulong sa tao ang mga katangian na ito lalo
na pagdating sa trabaho?
5. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa tao pag hindi niya
pinagsikapan na linangin ito sa kaniyang sarili? Bakit?
Ipaliwanag
G. Paglalapat ng aralin sa
pang araw-araw na
buhay
(Finding Practical
Applications of
Concepts and Skills in
Daily Living)
(10 minutes)
Panonood ng videoclip
https://youtu.be/9xUR3PRRqGk?t=6
Ang kasipagan at pagpupunyagi ay mababalewala kung ito
ay hindi lalakipan ng pagtitipid at wastong pamamahala sa
naimpok.
H. Paglalahat ng aralin
(Generalizations)
(5 Minutes
I. Pagtataya ng Aralin
(Evaluating Learning
Assessment)
Panuto:
1. Gumawa ng chart at isulat ang mga itinakdang gawain sa araw-
araw at kung ito ay natutupad ng may kasipagan at pagpupunyagi.
Isulat ang mga hakbang kung paano
Bakit mahalaga ang
kasipagan, pagpupunyagi,
pagtitipidat wastong
pamamahalasa naimpok?
Paanoito
makatutulongsa
iyong sarili at
lipunang pag-unlad?
(5 minutes) mo ito isasagawa.
2. Gumawa ng daily log na nagpapakita ng iyong gawain.
Mga Kakailanganing Kagamitan (website, software, mga aklat,
worksheet)
J. Karagdagang Gawain
para sa takdang
aralin/remediation
(Additional Activities
for Application and
Remediation)
(3 minutes)
1. Ito ay pagtitiyaga na maaabot o makukuha ang mithiin o
layunin sa buhay na may kalakip na pagtitiyaga, pagtitiis, at
determinasyon.
a. Kasipagan b. Katatagan c. Pagsisikap d. Pagpupunyagi
2. Ito ay kakambal ng pagbibigay na nagtuturo sa tao na
gamitin ito upang higit na makapagbigay sa iba.
a. Pag-iimpok c. Pagtulong b. Pagtitipid d. Pagkakawanggawa
3. Ano ang naglalarawan sa pinakmahalagang paraan ng
pagtitipid?
a. maging mapagkumbaba at matutong makuntento
b. maging mapagbigay at matutong tumulong
c. maging maingat sa paggastos at matutong maging simple
d. maging masipag at matutong maging matiyaga
4. Ano ang sinasabi ng Teorya ni Maslow, The Heirarchy of
Needs tungkol sa pera?
a. Ang pera ay nagsisilbing pantulong sa araw-arawna
kailangan.
b. Ang pera ay dapat nating ingatan at huwag sayangin.
c. Ang pera ay tumutulong sa tao na maramdaman ang
kaniyang seguridad sa buhay lalo na sa hinaharap.
d. Ang pera ay nagbibigay sa tao ng kasiguraduhan upang ang
kaniyang buhay ay maging maayos sa hinaharap.
5. Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit kailangan na
mag-impok ang tao ayon kay, Francisco Colayco maliban sa:
a. Para sa pagreretiro
b. Para sa mga hangarin sa buhay
c. Para maging inspirasyon sa buhay
d. Para sa proteksyon sa buhay
6. Hindi dapat taglayin ng tao ang katamaran. Ang mga
sumusunod na pangungusap ay nagbibigay ng kahulugan nito
malibansa:
a. Ito ang pumapatay sa isang gawain, hanapbuhay o trabaho.
b. Ito ang pumipigil sa tao upang siya ay magtagumpay.
c. ito ay maaaring sumira sa ating kinabukasan.
d. Ito ay magdadala ng panganib sa buhay.
III. MGA TALA
IV. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
___Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% pataas
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng
iba pang Gawain para
sa remediation.
___ Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong baa ng
remedial? Bilang ng
mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
____ OO ____HIINDI
____ Bilang ng mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloysa
remediation?
____ Bilang ng mag-aaral na nagpatuloy sa remediation
E. Alin sa mga
istratehiyang pagtuturo
ang nakatulong ng
lubos? Paano ito
nakatulong?
____ Pagsasadula
____ Kolaboratibong pagkatuto
____ Iba’t-ibang pagtuturo
____ Lektyur
____ Pangkatan
Iba pa ___________________________________________________
F. Anong aralin ang aking
naranasan na
solusyonan sa tulong
ng aking punong-guro
at superbisor?
____ Bullying sa pagitan ng nga nag-aaral
____ Pah-uugali/Gawi ng mga pag-aaral
____ Masyadong kulang sa IMs
____ Kakulangan sa kagamitang panteknolohiya
____ Kompyuter
____ internet
Iba pa ____________________________________________________
G. Anong kagamitang
panturo ang aking
nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa
guro?
____ Lokal na bidyo
____ Resaykel na kagamitan
Iba pa ___________________________________________________
Inihanda ni: Binigyang-pansin ni:
Andrelyn E. Diaz VIOLETA M. GONZALES
Guro, Baitang 9 Chief, CID/OIC-ASDS
Officer-in-Charge

Recommandé

Module 11 session 2 par
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2andrelyn diaz
3.9K vues6 diapositives
Module 11 session 1 par
Module 11 session 1Module 11 session 1
Module 11 session 1andrelyn diaz
1.2K vues6 diapositives
ESP Grade 9 Modyul 5 par
ESP Grade 9 Modyul 5ESP Grade 9 Modyul 5
ESP Grade 9 Modyul 5andrelyn diaz
22.9K vues2 diapositives
ESP Grade 9 Module 13 session 2 par
ESP Grade 9 Module 13 session 2ESP Grade 9 Module 13 session 2
ESP Grade 9 Module 13 session 2andrelyn diaz
5.5K vues4 diapositives
ESP Grade 9 Module 13 session 1 par
ESP Grade 9 Module 13 session 1ESP Grade 9 Module 13 session 1
ESP Grade 9 Module 13 session 1andrelyn diaz
10.8K vues4 diapositives
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10 par
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Jillian Barrio
31.2K vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Module 9 session 2 par
Module 9 session 2Module 9 session 2
Module 9 session 2andrelyn diaz
817 vues4 diapositives
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy... par
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...GeraldineKeeonaVille
8.9K vues47 diapositives
Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay par
Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayPersonal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEddie San Peñalosa
3.2K vues13 diapositives
DLL in ESP Grade 9 par
DLL in ESP Grade 9DLL in ESP Grade 9
DLL in ESP Grade 9welita evangelista
4.4K vues2 diapositives
DLL EsP 9 par
DLL EsP 9DLL EsP 9
DLL EsP 9andrelyn diaz
27.1K vues3 diapositives
ESP Grade 9 Modyul 11 par
ESP Grade 9 Modyul 11ESP Grade 9 Modyul 11
ESP Grade 9 Modyul 11Avigail Gabaleo Maximo
1.8K vues10 diapositives

Tendances(20)

mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy... par GeraldineKeeonaVille
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas... par jellahgarcia1
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
jellahgarcia14.8K vues
ESP 9 Module 1 (session 2) par andrelyn diaz
ESP 9 Module 1 (session 2)ESP 9 Module 1 (session 2)
ESP 9 Module 1 (session 2)
andrelyn diaz12.5K vues
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala par Roselle Liwanag
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong PamamahalaESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
Roselle Liwanag23.2K vues
Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9 par Ryzel Babia
Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9
Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9
Ryzel Babia7.3K vues
Modyul 12: Pamamahala ng Oras par ka_francis
Modyul 12: Pamamahala ng OrasModyul 12: Pamamahala ng Oras
Modyul 12: Pamamahala ng Oras
ka_francis34K vues
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay par Edna Azarcon
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Edna Azarcon51K vues
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt par dsms15
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.pptPAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt
dsms151.1K vues
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa par Edna Azarcon
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Edna Azarcon152.9K vues

Similaire à Module 11 session 2

ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s... par
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...Jane564278
29 vues3 diapositives
Module 14 session 2 par
Module 14 session 2Module 14 session 2
Module 14 session 2andrelyn diaz
600 vues5 diapositives
Module 10 session 3 par
Module 10 session 3Module 10 session 3
Module 10 session 3andrelyn diaz
1.2K vues6 diapositives
Module 14 session 1 par
Module 14 session 1Module 14 session 1
Module 14 session 1andrelyn diaz
183 vues5 diapositives
Module 14 session 1 par
Module 14 session 1Module 14 session 1
Module 14 session 1andrelyn diaz
208 vues5 diapositives
Module 11 session 1 par
Module 11 session 1Module 11 session 1
Module 11 session 1andrelyn diaz
936 vues6 diapositives

Similaire à Module 11 session 2(20)

ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s... par Jane564278
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...
Jane56427829 vues
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx par JasminAndAngie
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docxDLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
JasminAndAngie119 vues
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan... par Glenn Rivera
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Glenn Rivera11.8K vues
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI par Trish Tungul
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VIDetalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI
Trish Tungul84.3K vues

Plus de andrelyn diaz

LAC PLAN.docx par
LAC PLAN.docxLAC PLAN.docx
LAC PLAN.docxandrelyn diaz
19 vues5 diapositives
Guidance action plan 21-22.doc par
Guidance action plan 21-22.docGuidance action plan 21-22.doc
Guidance action plan 21-22.docandrelyn diaz
4.9K vues4 diapositives
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx par
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docxandrelyn diaz
339 vues3 diapositives
G.Bermudo.pptx par
G.Bermudo.pptxG.Bermudo.pptx
G.Bermudo.pptxandrelyn diaz
27 vues57 diapositives
Mental Health letter and proposal.docx par
Mental Health letter and proposal.docxMental Health letter and proposal.docx
Mental Health letter and proposal.docxandrelyn diaz
1.3K vues5 diapositives
ESP 9 Modyul 2 (session 3) par
ESP 9 Modyul 2 (session 3)ESP 9 Modyul 2 (session 3)
ESP 9 Modyul 2 (session 3)andrelyn diaz
42.8K vues5 diapositives

Plus de andrelyn diaz(20)

Guidance action plan 21-22.doc par andrelyn diaz
Guidance action plan 21-22.docGuidance action plan 21-22.doc
Guidance action plan 21-22.doc
andrelyn diaz4.9K vues
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx par andrelyn diaz
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx
andrelyn diaz339 vues
Mental Health letter and proposal.docx par andrelyn diaz
Mental Health letter and proposal.docxMental Health letter and proposal.docx
Mental Health letter and proposal.docx
andrelyn diaz1.3K vues
ESP 9 Modyul 2 (session 3) par andrelyn diaz
ESP 9 Modyul 2 (session 3)ESP 9 Modyul 2 (session 3)
ESP 9 Modyul 2 (session 3)
andrelyn diaz42.8K vues
ESP 9 Modyul 2 (Session 2) par andrelyn diaz
ESP 9 Modyul 2 (Session 2)ESP 9 Modyul 2 (Session 2)
ESP 9 Modyul 2 (Session 2)
andrelyn diaz5.1K vues
ESP 9 Module 2 (Session 1) par andrelyn diaz
ESP 9 Module 2 (Session 1)ESP 9 Module 2 (Session 1)
ESP 9 Module 2 (Session 1)
andrelyn diaz18.2K vues

Module 11 session 2

 • 1. BAITANG 9 DETAILED LESSON LOG Paaralan Mataas na Paaralang Nasyonal ng Las Piñas-Gatchalian Annex Baitang 9 Guro Andrelyn E. Diaz Asignatura Edukasyon sa Pagpapakatao Petsa ng Pagtuturo Oras December 7, 2018 2:50-3:50 (Rizal) 4:10-5:10 (Bonifacio) 5:10-6:10 (Luna) 6:10-7:10 (Mabini) Markahan Ikatlo Ikalawang Sesyon I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard) Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng kasipagan sa paggawa B. Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard) Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang kasipagan sap ag-aaral o takdang Gawain sa tahanan C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Learning Competencies) Pangkaalaman: Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag at nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok  Pagsusuri ng mga larawan na nagpapakita ng kasipagan, pagpupunyagi, at pagtitipid.  Pagsagot sa mga sitwasyon kung naipamamalas o hindi ang kasipagan, pagpupunyagi at pagtitipid Pangkasanayan: Nakapag-susuri ng mga sitwasyon na nagpapakita ng kasipagan, pagpupunyagi at pagtitipid at wastong pamamahala ng naimpok  Pag-aaral sa comic strips ng mga sitwasyon na nagpapakita ng kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala ng naimpok at pagsulat ng sagot sa speech balloon. Pang-unawa:  Napatutunayan na: A. Ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong Gawain na naaayon sa itinakdang layunin ay kailangan upang umunlad ang sariling pagkatao, kapuwa, lipunan at bansa B. Ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin.S C. Bilang isang birtud, ang pagtitipid ay nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay nang masagana, kundi gamitin ang perang natipid upang makatulong sa mga nangangailangan. D. Ang wastong pamamahala sa naimpok ay isang obligasyon sa sarili dahil ito ang makapagbibigay ng masaganang kinabukasan at seguridad sa panahon ng pagreretiro  Pagtalakay ng nilalaman ng pagpapalalim, pagsagot sa mga tanong sa Tayahin ang iyong Pagunawa, at pagbuo at pagpapaliwanang ng tatlong batayang konsepto Pagsasabuhay:
 • 2. Nakagagawa ng chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad ang itinakdang Gawain nang may kasipagan at pagpupunyagi  Pagbuo sa mga hakbang upang matupad ang itinakdang Gawain  Pagpapakita ng patunay na naisagawa ang Gawain  Paggawa ng daily log na makatutulong na Makita kung naisagawa ang Gawain araw-araw Tiyak na Layunin Pang-unawa:  Napatutunayan na: E. Ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong Gawain na naaayon sa itinakdang layunin ay kailangan upang umunlad ang sariling pagkatao, kapuwa, lipunan at bansa F. Ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin.S G. Bilang isang birtud, ang pagtitipid ay nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay nang masagana, kundi gamitin ang perang natipid upang makatulong sa mga nangangailangan. H. Ang wastong pamamahala sa naimpok ay isang obligasyon sa sarili dahil ito ang makapagbibigay ng masaganang kinabukasan at seguridad sa panahon ng pagreretiro  Pagtalakay ng nilalaman ng pagpapalalim, pagsagot sa mga tanong sa Tayahin ang iyong Pagunawa, at pagbuo at pagpapaliwanang ng tatlong batayang konsepto II. NILALAMAN MODYUL 11: KASIPAGAN, PAGPUPUNYAGI, PAGTITIPID AT WASTONG PAMAMAHALA SA NAIMPOK III. KAGAMITANG PANTURO (Learning Resources) A. Sanggunian (References) 1. Mga Pahina sa abay ng Guro(Teacher’s guide pages) Gabay ng guro pahina 88-93 2. Mga Pahina sa Kaga- mitang Pang-mag-aaral (Learner’s module pages) Modyul ng Mag-aaral Pahina 162-177 3. Mga Pahina sa teksbuk (Textbook pages) 4. Mga Pahina sa Gabay ng Guro (Teacher’s guide pages) Manila paper, Movie clip, powerpoint, mga larawan B. Iba pang Kagamitang Panturo (Other Learning Resources) Lapel, whiteboard marker, laptop, speaker IV. PAMAMARAAN
 • 3. (Procedures) A. Balik-aral sa nakaraang aralin at /o pagsisimula ng aralin (Review previous lesson) (5 minutes) Kilala nyo ba kung sino sya? Siya si Mr. Chinkee Tan, kilala Siya bilang isang matagumpay Na negosyante. B. Paghahabi ng layunin sa aralin (Establishing purpose for the Lesson) (5 minutes) Ano ang inyong masasabi sa kasabihan? Naranasan nyo rin ba ito? Ano kaya ang Mangyayari kapag patuloy na nagging Masigasig sila sa kanilang ginagawa? C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin (Presenting examples/instances of the new Lesson) (5 Minutes) Pagbasa ng Tula: Marami ang nagtuturing mahirap daw itong buhay, Araw-araw ay paggawang tila din walang humpay; Datapuwat isang pantas ang nagbadya at nagsaysay; “Tagumpay ay nakakamit kapag tao ay masikhay.” Ang sandali’y mahalaga hindi dapat na sayangin, Kasipagay isagawa at itanim sa damdamin; Kapag ito’y inugali walang liwag na kakamtin Ang ginhawang inaasam at bungkos na pangarapin. Hindi dapat na mahiya itong palad ay kumapal Kung gawain ay mabuti at hangarin ay marangal; Pagsisikap na may tiyaga, kasipagan ang kakambal Ay sandatang pananggalang…pamuksa sa kahirapan. Paalala’t pagunita sa diwa mo, kabataan… Sa tuwina’y isaisip, sana’y laging tandaan: “Kasipaga’y ugaliin at gawin mong pamantayan Upang kamtin ang masaya at magandang kapalaran.” www.pinoyedition.com/mga-tula/kasipagan-/ D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 (Discussing new Concept and Practicing Skills #1) Mga Palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan 1. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa 2. Ginagawa ang gawain nang may pagmamahal 3. Hindi umiiwas sa anumang gawain Pakikinig ng awiting “Pagsubok” E. Pagtalakay ng bagong konsepto at Pangkatang gawain, Pahina 172-176
 • 4. paglalahad ng bagong kasanayan #2 (Discussing new concept and Practicing Skills #2)  Unang pangkat-gagawa ng sariling likhang tula  Pangalawang pangkat- gagawa ng skit patungkol sa wastong pamamaraan ng paggamit ng oras  Ikatlong pangkat-Pagrereport kung bakit kailangang mag- impok F. Paglinang sa Kabihasnan (Formative Assessment) (10 minutes) Tayahin ang iyong pag-unawa Ano ang naunawaan mo sa iyong binasa? Upang masubok ang lalim ng iyong naunawaan sagutin mo ang sumusunod na tanong sa iyong kuwaderno: 1. Ano ang kahulugan ng kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok? 2. Bakit mahalaga na ito ay taglayin ng lahat ng tao? Ipaliwanag. 3. Ano-ano ang mga indikasyon ng taong nagtataglay ng kasipagan, pagpupunyagi, pagiging matipid at wastong pinamamahalaan ang naimpok? 4. Paano makatutulong sa tao ang mga katangian na ito lalo na pagdating sa trabaho? 5. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa tao pag hindi niya pinagsikapan na linangin ito sa kaniyang sarili? Bakit? Ipaliwanag G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay (Finding Practical Applications of Concepts and Skills in Daily Living) (10 minutes) Panonood ng videoclip https://youtu.be/9xUR3PRRqGk?t=6 Ang kasipagan at pagpupunyagi ay mababalewala kung ito ay hindi lalakipan ng pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok. H. Paglalahat ng aralin (Generalizations) (5 Minutes I. Pagtataya ng Aralin (Evaluating Learning Assessment) Panuto: 1. Gumawa ng chart at isulat ang mga itinakdang gawain sa araw- araw at kung ito ay natutupad ng may kasipagan at pagpupunyagi. Isulat ang mga hakbang kung paano Bakit mahalaga ang kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipidat wastong pamamahalasa naimpok? Paanoito makatutulongsa iyong sarili at lipunang pag-unlad?
 • 5. (5 minutes) mo ito isasagawa. 2. Gumawa ng daily log na nagpapakita ng iyong gawain. Mga Kakailanganing Kagamitan (website, software, mga aklat, worksheet) J. Karagdagang Gawain para sa takdang aralin/remediation (Additional Activities for Application and Remediation) (3 minutes) 1. Ito ay pagtitiyaga na maaabot o makukuha ang mithiin o layunin sa buhay na may kalakip na pagtitiyaga, pagtitiis, at determinasyon. a. Kasipagan b. Katatagan c. Pagsisikap d. Pagpupunyagi 2. Ito ay kakambal ng pagbibigay na nagtuturo sa tao na gamitin ito upang higit na makapagbigay sa iba. a. Pag-iimpok c. Pagtulong b. Pagtitipid d. Pagkakawanggawa 3. Ano ang naglalarawan sa pinakmahalagang paraan ng pagtitipid? a. maging mapagkumbaba at matutong makuntento b. maging mapagbigay at matutong tumulong c. maging maingat sa paggastos at matutong maging simple d. maging masipag at matutong maging matiyaga 4. Ano ang sinasabi ng Teorya ni Maslow, The Heirarchy of Needs tungkol sa pera? a. Ang pera ay nagsisilbing pantulong sa araw-arawna kailangan. b. Ang pera ay dapat nating ingatan at huwag sayangin. c. Ang pera ay tumutulong sa tao na maramdaman ang kaniyang seguridad sa buhay lalo na sa hinaharap. d. Ang pera ay nagbibigay sa tao ng kasiguraduhan upang ang kaniyang buhay ay maging maayos sa hinaharap. 5. Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit kailangan na mag-impok ang tao ayon kay, Francisco Colayco maliban sa: a. Para sa pagreretiro b. Para sa mga hangarin sa buhay c. Para maging inspirasyon sa buhay d. Para sa proteksyon sa buhay 6. Hindi dapat taglayin ng tao ang katamaran. Ang mga sumusunod na pangungusap ay nagbibigay ng kahulugan nito malibansa: a. Ito ang pumapatay sa isang gawain, hanapbuhay o trabaho. b. Ito ang pumipigil sa tao upang siya ay magtagumpay. c. ito ay maaaring sumira sa ating kinabukasan. d. Ito ay magdadala ng panganib sa buhay. III. MGA TALA IV. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. ___Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% pataas B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remediation. ___ Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong baa ng remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. ____ OO ____HIINDI ____ Bilang ng mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin
 • 6. D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloysa remediation? ____ Bilang ng mag-aaral na nagpatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? ____ Pagsasadula ____ Kolaboratibong pagkatuto ____ Iba’t-ibang pagtuturo ____ Lektyur ____ Pangkatan Iba pa ___________________________________________________ F. Anong aralin ang aking naranasan na solusyonan sa tulong ng aking punong-guro at superbisor? ____ Bullying sa pagitan ng nga nag-aaral ____ Pah-uugali/Gawi ng mga pag-aaral ____ Masyadong kulang sa IMs ____ Kakulangan sa kagamitang panteknolohiya ____ Kompyuter ____ internet Iba pa ____________________________________________________ G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro? ____ Lokal na bidyo ____ Resaykel na kagamitan Iba pa ___________________________________________________ Inihanda ni: Binigyang-pansin ni: Andrelyn E. Diaz VIOLETA M. GONZALES Guro, Baitang 9 Chief, CID/OIC-ASDS Officer-in-Charge