до хмельна

А
Андррей МалаховУчитель естественных наук – Школа à Школа
ДистанДистанційне навчанняційне навчання
Організація дистанційногоОрганізація дистанційного
навчання вчителями школинавчання вчителями школи
до  хмельна
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ––
педагогічна технологія, яка відрізняєтьсяпедагогічна технологія, яка відрізняється
від традиційних по ряду характеристик:від традиційних по ряду характеристик:
 доступність та комфортність навчання;доступність та комфортність навчання;
 особистісна орієнтованість: свобода виборуособистісна орієнтованість: свобода вибору
змісту; часу; темпу; форм та методівзмісту; часу; темпу; форм та методів
навчання;навчання;
 модульністю структури змісту та організаціїмодульністю структури змісту та організації
навчального процесу;навчального процесу;
 застосування в навчанні сучаснихзастосування в навчанні сучасних
інформаційних технологій таінформаційних технологій та
телекомунікаційних мереж (в т.ч ітелекомунікаційних мереж (в т.ч і
Інтернет);Інтернет);
 видозміненні функції викладача (тьютор).видозміненні функції викладача (тьютор).
ВІДКРИТІ МЕГАУНІВЕРСИТЕТИ СВІТУ
№
п/п
НАЗВА Держава
Чисельність
студентів
тис.
1. Британський відкритий університет Англія 188
2. Національний університет дистанційної освіти Іспанія ~ 90
3. Національний університет дистанційної освіти Франція 35
4. Китайський телеуніверситет Китай 530
5. Національний відкритий університет ім. Індіри Ганді Індія 184
6. Університет Пайнам Ноор Панама 117
7. Корейський національний відкритий університет Корея 211
8. Університет Південної Африки ПАР 130
9. Відкритий університет Сукотай Тампаріат Японія 110
Віртуальні Кампуси, центри e-
навчання науково-технологічних і
інженерних університетів країн
Центральної і Східної Європи.
Започатковано 2003 р. згідно з
рішеннями 32-ї конференції
ЮНЕСКО.
«Центрально-східно-європейський
віртуальний університет» (Central
and Easteru European Virtual
University — CEEVU)
 Міжнародний університет фінансів (iuf.ntu-kpi.kiev.ua).
 Українським центром дистанційного навчання при
Національному технічному університеті України «Київський
політехнічний інститут» (uadlc.com або udec.ntu-kpi.kiev.ua).
 Міжнародний центр дистанційної освіти (www.uapa-dlc.org.ua)
Академії державного управління при Президенті України
(www.academy.kiev.ua)
 Київський інститут інвестиційного менеджменту (kimi.kiev.ua,
www.kimi.edu або www.kimi.com.ua)
 Львівський інститут менеджменту (ЛІМ, www.lim.lviv.ua),
 Міжнародному центрі дистанційних технологій навчання при
Міжнародному центрі інформаційних технологій і систем ЮНЕСКО
 Київського національного університету будівництва й
архітектури (www.knuba.edu.ua)
 Проблемній лабораторії дистанційного навчання
(dl.kpi.kharkov.ua) Нацiонального технічного унiверситету
«Харківський політехнічний інститут» (www.kpi.kharkov.ua)
УКРАЇНА
Отримати потрібну професію без
обтяжливих подорожей до ВНЗ надають:
1. «Вчитель»
Забезпечення розвитку дистанційної педагогічної
освіти як нової форми підвищення кваліфікації і
перепідготовки педагогічних працівників.
Постанова
Кабінету
Міністрів
України від
18.03.02
№379
2. Програма розвитку системи дистанційного навчання на
2004-2006 роки
Розробити методичне та дидактичне забезпечення, необхідне
для впровадження дистанційного навчання за визначеними
переліками дисциплін для загальної та професійно-технічної
освіти, напрямів підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів вищої та післядипломної освіти.
Постанова
Кабінету
Міністрів
України від
23.09.03
№1494
3. Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на
2006 - 2010 роки.
Створення умов для розвитку освіти і науки, підвищення
ефективності державного управління шляхом впровадження
інформаційних та комунікаційних технологій
Постанова
Кабінету
Міністрів
України від
07.12.05
№1153
4. «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в
Україні на 2007−2015 роки»
Закон України
від
09.01.2007
року № 537-V
5. «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» Ст. 8 Закону
України від
16.01.03
Державна політика у сфері ДН
ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ
НАД ОЧНОЮ ФОРМОЮНАД ОЧНОЮ ФОРМОЮ
НАВЧАННЯНАВЧАННЯ
 ОПЕРАТИВНІ - подолання бар’єрів у просторі та часі,
швидкість отримання нової інформації, швидкий
зворотний зв’язок.
 ІНФОРМАЦІЙНІ - доступність освітніх масивів,
можливість постачання інформації споживачу за
допомогою інтерактивних Web-каналів, розрахунків
розсилання та ін.
 КОМУНІКАЦІЙНІ - збільшення кількості учасників,
зняття територіальних обмежень тощо.
 ПЕДАГОГІЧНІ - більша мотивованість, інтерактивність,
індивідуалізація, технологічність.
 ПСИХОЛОГІЧНІ - більш комфортні емоційно-
психологічні умови самовираження особистості, зняття
психологічних бар’єрів та проблем, усунення
погрішностей усного спілкування.
 ЕКОНОМІЧНІ - зниження загальних витрат на навчання
(транспорт, оренда приміщень, тиражування посібників
тощо).
 ЕРГОНОМІЧНІ - можливість вибору місця, часу, темпу
навчання та ін.
Педагогічні технологіїПедагогічні технології
дистанційного навчаннядистанційного навчання
Педагогічні технології
ДН
За видами
• “кейс”-технологія
• TV- технологія
• мережева технологія
• змішана технологія
За видами
• “Кейс”-технологія
• TV- технологія
• Мережева технологія
• Змішана технологія
За особливостями
застосування в
системах освіти
• Загально середній
• Професійно-технічній
• Вищій
• Післядипломній та ін.
За змістом навчання
• Підготовка
• Перепідготовка
• Підвищення
кваліфікації
• Аспірантура
За доступністю
• Відкриті
• Регламентовані
За значимістю у навчанні
• Основні
• Допоміжні
За призначенням
• Інформаційно-довідкові
• Навчаючі
• Комплексні
ДИДАКТИКА ДНДИДАКТИКА ДН
Розвиток дидактики зумовлюється особливостями соціально-
економічного поступу суспільства, а звідси й завданнями, які
стоять перед вищою школою - пріоритетом розвитку освіти є
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій
Головна дидактична можливість комп’ютерних
технологій та Інтернету - інтерактивність :
- диференціація навчання;
- активізація діяльності суб’єкту навчання;
- використання у своїй пізнавальній діяльності ресурсів мережі;
- самостійна діяльність щодо ліквідації прогалин у знаннях;
- ілюстрування базових теоретичних знань за допомогою мультимедійних засобів;
- формування культури розумової праці;
- спільна діяльність слухачів у процесі спілкування з партнерами у малих групах
співробітництва;
- обмін думками, дискусії в режимі on-line або off-line з усіма слухачами не тільки з малою, а
й з великою групою (чати, телеконференції);
- здійснення контролю та управління навчальною діяльністю слухачів з боку викладача
дистанційного навчання;
- консультації викладача у процесі навчальної діяльності;
- контакти із зовнішніми партнерами, які не є безпосередніми учасниками даного
навчального процесу;
- спільна діяльність з партнерами з проектної діяльності в інших регіонах, країнах.
При ДН широко використовуються
різні засоби навчання:
навчальні книги, посібники, довідники та дидактичні матеріали
на друкованій основі;
звукові посібники;
аудіовізуальні посібники;
електронні навчальні матеріали (електронні посібники);
комп’ютерні програми навчального призначення (допоміжні).
Згідно Положення про ДН основними видами навчальних
занять при ДН у вищих навчальних закладах є: самостійне
вивчення навчального матеріалу дистанційного курсу,
лекція, консультація, семінар, дискусія, практичне
заняття, лабораторне заняття.
Ресурси, що допомагають зРесурси, що допомагають з
організацією матеріалів приорганізацією матеріалів при
ДНДН
до  хмельна
до  хмельна
до  хмельна
до  хмельна
до  хмельна
Дистанційн
е навчання
http://www.testmath.com.ua/Учні Вивчаємо математику
http://disted.edu.vn.ua/ Учні on-line система
дистанційної підтримки
навчання
http://dl.kharkiv.edu/ Учні Дистанційні курси НТУ
"ХПИ"
http://www.urok-online.com.ua/Учні Урок он-лайн
http://www.interneturok.ru/Учні Коллекция видеоуроков
http://www.kharkivosvit
a.net.ua/cdo/index.php?
lang=uk_utf8
Учні Система дистанційного
навчання "Доступна освіта"
ПОСИЛАННЯ на деякі
дистанційні курси
http://www.testmath.com.ua/
http://disted.edu.vn.ua/
http://urok-online.com.ua/
Всеукраїнські освітні
мережі ,для вчителів
учнів та їхніх батьків
.uaЩоденник
Shodennik.ua - , . ,це всеукраїнська освітня мережа для вчителів учнів та їхніх батьків Проект працює за підтримки Міністерства освіти
, . - ' , ,регіональних адміністрацій управлінь освіти Мета проекту об єднати усіх освітян учнів та їх батьків в єдину спільноту модернізувати
' .навчальний процес та впровадити сучасні комп ютерні технології в школах Зареєструватися в освітній мережі можна тільки за умови
. ,підключення школи до проекту Інтерфейс подібний до більшості соціальних мереж кожен має можливість отримати прямий доступ до
,викладачів і учнів школи яких можна додавати в «список друзів». У школярів є можливість отримувати розклад уроків в електронному
, , , . ,вигляді користуватися мультимедійною бібліотекою словниками перекладачами У свою чергу батьки можуть слідкувати за успішністю
.своєї дитини і навіть проводити віртуальні батьківські збори
.uaЩоденник
Shodennik.ua - , . ,це всеукраїнська освітня мережа для вчителів учнів та їхніх батьків Проект працює за підтримки Міністерства освіти
, . - ' , ,регіональних адміністрацій управлінь освіти Мета проекту об єднати усіх освітян учнів та їх батьків в єдину спільноту модернізувати
' .навчальний процес та впровадити сучасні комп ютерні технології в школах Зареєструватися в освітній мережі можна тільки за умови
. ,підключення школи до проекту Інтерфейс подібний до більшості соціальних мереж кожен має можливість отримати прямий доступ до
,викладачів і учнів школи яких можна додавати в «список друзів». У школярів є можливість отримувати розклад уроків в електронному
, , , . ,вигляді користуватися мультимедійною бібліотекою словниками перекладачами У свою чергу батьки можуть слідкувати за успішністю
.своєї дитини і навіть проводити віртуальні батьківські збори
Робота зі щоденникомРобота зі щоденником
http://files.shodennik.ua/file.aspx?
user=1000001081095&file=4798669
Shkola.ua
Shkola.ua . ,Соціальний ресурс існує за підтримки Міністерства освіти На сайті є електронна бібліотека підручників інтерактивні
- , , ' , .онлайн уроки реферати збірники розв язків контакти українських шкіл Для випускників шкіл на сайті надані приклади тестових
. , -завдань і контакти українських вузів Крім того на порталі розміщена нормативно правова база у сфері середньої освіти і рубрика
. , .методичної та навчальної літератури для вчителів Інтернет ресурс також пропонує новини які висвітлюють події у сфері освіти
« , , , ...Робота нашого порталу безумовно спрямована на виховання культури використання сучасних інформаційних технологій даний
ресурс надає учневі можливість опанувати навчальний матеріал самостійно», - сказала головний редактор сайту Наталія
. , .Переверзьєва За словами творців проекту вони мають намір розширити його і на студентську аудиторію
MySchool.ua
' MySchool.ua - - , ,Проект львів янина Ярослава Максимовича це навчальна онлайн сереовище для школярів їх батьків вчителів та керівників
. ' , ' , ,районних відділів освіти Система об єднує людей пов язаних зі шкільним процесом за допомогою автоматизації документообігу шкіл
- , , SMS-онлайн бібліотеки з мультимедійними матеріалами для учнів конспектів для вчителів з ​​усіх предметів темам для всіх класів і різних
. , .сервісів Для адміністраторів шкіл працює облік шкільних підручників конструктор електронних тестів і тематична соціальна мережа Доступ
, , .до системи видається директорам шкіл які вносять в систему тільки своїх вчителів учнів та їхніх батьків При використанні системи
MySchool.ua .вчителі отримують доступ до готових конспектів більшості уроків і бібліотеки навчальних матеріалів Також є можливість бачити
, SMS .в журналі виконання домашніх завдань учнями і окремий прямий доступ до батьків за допомогою або повідомлень через сайт Дана
система розроблена в Україні і знаходиться на серверах «Укртелекому». , 100% .При цьому вона є на безкоштовною
Классная оценка
«Классная оценка» — , , .всеукраїнський освітній портал який працює за тим же принципом що і попередні три ресурси Зараз на сайті є
: , , , , 'наступні сервіси електронні щоденники домашні завдання розклад уроків і електронний журнал оцінки та зауваження які прив язані до
, , ,розкладу уроків інформація новини спілкування між користувачами
до  хмельна
до  хмельна
http://pravo-teach.blogspot.com/
http://www.moippo.mk.ua/
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
1 sur 32

Recommandé

Історія дистанційноїх освіти par
Історія дистанційноїх освітиІсторія дистанційноїх освіти
Історія дистанційноїх освітиАндррей Малахов
877 vues15 diapositives
недоліки дистанційного навчання. par
недоліки дистанційного навчання.недоліки дистанційного навчання.
недоліки дистанційного навчання.Андррей Малахов
3.5K vues11 diapositives
Організація дистанційного навчання par
Організація дистанційного навчанняОрганізація дистанційного навчання
Організація дистанційного навчанняЗШ №10 м.Світловодська
923 vues72 diapositives
Дистанційне навчання в Україні par
Дистанційне навчання в УкраїніДистанційне навчання в Україні
Дистанційне навчання в УкраїніMantifora
1.5K vues16 diapositives
Технологія впровадження дистанційної форми в навчальний процес par
Технологія впровадження дистанційної форми в навчальний процесТехнологія впровадження дистанційної форми в навчальний процес
Технологія впровадження дистанційної форми в навчальний процесKalachova
2.1K vues23 diapositives
Презентація до семінару дистанційне навчання (1) par
Презентація до семінару дистанційне навчання (1)Презентація до семінару дистанційне навчання (1)
Презентація до семінару дистанційне навчання (1)Виктория Грига
13.5K vues25 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Упровадження елементів дистанційного навчання школярів середніх загальноосвіт... par
Упровадження елементів дистанційного навчання школярів середніх загальноосвіт...Упровадження елементів дистанційного навчання школярів середніх загальноосвіт...
Упровадження елементів дистанційного навчання школярів середніх загальноосвіт...Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
1.2K vues24 diapositives
нвк № 10 par
нвк № 10нвк № 10
нвк № 10Николай Удовин
949 vues39 diapositives
зш № 12 par
зш № 12зш № 12
зш № 12Николай Удовин
876 vues15 diapositives
зш №17 par
зш №17зш №17
зш №17Николай Удовин
1.2K vues21 diapositives
Формування навчальних компетентностей засобами ІКТ par
Формування навчальних компетентностей засобами ІКТФормування навчальних компетентностей засобами ІКТ
Формування навчальних компетентностей засобами ІКТСветлана Брюховецкая
4.3K vues25 diapositives

Tendances(20)

Теорія і практика дистанційного навчання par Kalachova
Теорія і практика дистанційного навчання Теорія і практика дистанційного навчання
Теорія і практика дистанційного навчання
Kalachova1K vues
Використання ІКТ в Комунарівській початковій школі par komun2012
Використання ІКТ в Комунарівській початковій школі Використання ІКТ в Комунарівській початковій школі
Використання ІКТ в Комунарівській початковій школі
komun2012565 vues
використання ікт на уроках історії par Lana1980
використання ікт на уроках історіївикористання ікт на уроках історії
використання ікт на уроках історії
Lana19805.5K vues
Довідка про використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засобу підвищен... par Ковпитська ЗОШ
Довідка про використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засобу підвищен...Довідка про використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засобу підвищен...
Довідка про використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засобу підвищен...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в початковій школі par Вика Маковская
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в початковій школіВикористання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в початковій школі
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в початковій школі

En vedette

чеботарьова. дистанційна освіта par
чеботарьова. дистанційна освітачеботарьова. дистанційна освіта
чеботарьова. дистанційна освітаАндррей Малахов
801 vues8 diapositives
01 петрова моніторинг читацької компетентності учныв 1-х класів par
01 петрова моніторинг читацької компетентності учныв 1-х класів01 петрова моніторинг читацької компетентності учныв 1-х класів
01 петрова моніторинг читацької компетентності учныв 1-х класівАндррей Малахов
655 vues21 diapositives
використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творч... par
використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творч...використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творч...
використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творч...Андррей Малахов
878 vues16 diapositives
02 галушко міжнародний досвід моніториингових досліджень par
02 галушко міжнародний досвід моніториингових досліджень02 галушко міжнародний досвід моніториингових досліджень
02 галушко міжнародний досвід моніториингових дослідженьАндррей Малахов
794 vues15 diapositives
03 мішустіна моніторинг якості освіти в управлінні навчальним процесом par
03 мішустіна моніторинг якості освіти в управлінні навчальним процесом03 мішустіна моніторинг якості освіти в управлінні навчальним процесом
03 мішустіна моніторинг якості освіти в управлінні навчальним процесомАндррей Малахов
2.5K vues39 diapositives
05 чеботарьова про формування креативного мислення учнів par
05 чеботарьова про формування креативного мислення учнів05 чеботарьова про формування креативного мислення учнів
05 чеботарьова про формування креативного мислення учнівАндррей Малахов
1.3K vues12 diapositives

En vedette(14)

01 петрова моніторинг читацької компетентності учныв 1-х класів par Андррей Малахов
01 петрова моніторинг читацької компетентності учныв 1-х класів01 петрова моніторинг читацької компетентності учныв 1-х класів
01 петрова моніторинг читацької компетентності учныв 1-х класів
використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творч... par Андррей Малахов
використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творч...використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творч...
використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творч...
02 галушко міжнародний досвід моніториингових досліджень par Андррей Малахов
02 галушко міжнародний досвід моніториингових досліджень02 галушко міжнародний досвід моніториингових досліджень
02 галушко міжнародний досвід моніториингових досліджень
03 мішустіна моніторинг якості освіти в управлінні навчальним процесом par Андррей Малахов
03 мішустіна моніторинг якості освіти в управлінні навчальним процесом03 мішустіна моніторинг якості освіти в управлінні навчальним процесом
03 мішустіна моніторинг якості освіти в управлінні навчальним процесом
05 чеботарьова про формування креативного мислення учнів par Андррей Малахов
05 чеботарьова про формування креативного мислення учнів05 чеботарьова про формування креативного мислення учнів
05 чеботарьова про формування креативного мислення учнів
01 малахов про роботу педколективу з розвитку творчих здібностей учнів, форм... par Андррей Малахов
01 малахов про роботу педколективу з розвитку творчих здібностей учнів, форм...01 малахов про роботу педколективу з розвитку творчих здібностей учнів, форм...
01 малахов про роботу педколективу з розвитку творчих здібностей учнів, форм...
04 бойко про розвиток творчих здібностей учнів засобами комп’ютерних технол... par Андррей Малахов
04 бойко  про розвиток творчих здібностей учнів засобами комп’ютерних технол...04 бойко  про розвиток творчих здібностей учнів засобами комп’ютерних технол...
04 бойко про розвиток творчих здібностей учнів засобами комп’ютерних технол...
06 коссе про розвиток творчих здібностей учнів засобами інноваційних технологій par Андррей Малахов
06 коссе про розвиток творчих здібностей учнів засобами інноваційних технологій06 коссе про розвиток творчих здібностей учнів засобами інноваційних технологій
06 коссе про розвиток творчих здібностей учнів засобами інноваційних технологій
02 томчук про психологічний супровід розвитку творчих здібностей учнів par Андррей Малахов
02 томчук про психологічний супровід розвитку творчих здібностей учнів02 томчук про психологічний супровід розвитку творчих здібностей учнів
02 томчук про психологічний супровід розвитку творчих здібностей учнів
03 карабут про розвиток творчої уяви молодшого школяра par Андррей Малахов
03 карабут про розвиток творчої уяви молодшого школяра03 карабут про розвиток творчої уяви молодшого школяра
03 карабут про розвиток творчої уяви молодшого школяра
змунчилова соціалізація особистості старшокласника через класне та шкільне са... par Андррей Малахов
змунчилова соціалізація особистості старшокласника через класне та шкільне са...змунчилова соціалізація особистості старшокласника через класне та шкільне са...
змунчилова соціалізація особистості старшокласника через класне та шкільне са...

Similaire à до хмельна

Intro trdk-1-id-16 par
Intro trdk-1-id-16Intro trdk-1-id-16
Intro trdk-1-id-16Vladimir Kukharenko
432 vues24 diapositives
педрада par
педрадапедрада
педрадаCshkilniy
1.1K vues35 diapositives
вербківська зш звіт по експериментальній діяяльності par
вербківська зш звіт по експериментальній діяяльностівербківська зш звіт по експериментальній діяяльності
вербківська зш звіт по експериментальній діяяльностіNataliya Pazina
3.5K vues47 diapositives
2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а. par
2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а.2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а.
2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а.Андррей Малахов
5.5K vues49 diapositives
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-red par
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-redPoradnyk moje-poklykannya-metodyst-red
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-redMiroslav Kussen
925 vues76 diapositives
педрада par
педрадапедрада
педрадаCshkilniy
1.7K vues10 diapositives

Similaire à до хмельна(20)

педрада par Cshkilniy
педрадапедрада
педрада
Cshkilniy1.1K vues
вербківська зш звіт по експериментальній діяяльності par Nataliya Pazina
вербківська зш звіт по експериментальній діяяльностівербківська зш звіт по експериментальній діяяльності
вербківська зш звіт по експериментальній діяяльності
Nataliya Pazina3.5K vues
2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а. par Андррей Малахов
2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а.2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а.
2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а.
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-red par Miroslav Kussen
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-redPoradnyk moje-poklykannya-metodyst-red
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-red
Miroslav Kussen925 vues
педрада par Cshkilniy
педрадапедрада
педрада
Cshkilniy1.7K vues
стратегія розвитку деснянського нвк par ssusera53477
стратегія розвитку деснянського нвкстратегія розвитку деснянського нвк
стратегія розвитку деснянського нвк
ssusera53477157 vues
проект концептуальних засад з розвитку електронної освіти в україні par Владимир Фирсов
проект концептуальних засад з розвитку електронної освіти в україніпроект концептуальних засад з розвитку електронної освіти в україні
проект концептуальних засад з розвитку електронної освіти в україні
Обгрунтування Калачова Л.В. par Kalachova
Обгрунтування Калачова Л.В.Обгрунтування Калачова Л.В.
Обгрунтування Калачова Л.В.
Kalachova320 vues
презентация ілт par olga_ruo
презентация ілтпрезентация ілт
презентация ілт
olga_ruo995 vues

Plus de Андррей Малахов

закон збереження маси par
закон збереження масизакон збереження маси
закон збереження масиАндррей Малахов
1.4K vues14 diapositives
аналіз і семестру 2016 2017 par
аналіз і семестру 2016 2017аналіз і семестру 2016 2017
аналіз і семестру 2016 2017Андррей Малахов
207 vues11 diapositives
тесттб при роботі в хім каб par
тесттб при роботі в хім кабтесттб при роботі в хім каб
тесттб при роботі в хім кабАндррей Малахов
201 vues28 diapositives
урок 18 різноманітність комах par
урок 18 різноманітність комахурок 18 різноманітність комах
урок 18 різноманітність комахАндррей Малахов
1.7K vues21 diapositives
урок 20 тип молюски par
урок 20 тип молюскиурок 20 тип молюски
урок 20 тип молюскиАндррей Малахов
2.5K vues23 diapositives
урок 19 практична робота №1 par
урок 19 практична робота №1урок 19 практична робота №1
урок 19 практична робота №1Андррей Малахов
20.1K vues31 diapositives

Plus de Андррей Малахов(20)

01 малахов про роботу педколективу з розвитку творчих здібностей учнів, форм... par Андррей Малахов
01 малахов про роботу педколективу з розвитку творчих здібностей учнів, форм...01 малахов про роботу педколективу з розвитку творчих здібностей учнів, форм...
01 малахов про роботу педколективу з розвитку творчих здібностей учнів, форм...
реалізація особистості в колективі старшокласників par Андррей Малахов
реалізація особистості в колективі старшокласниківреалізація особистості в колективі старшокласників
реалізація особистості в колективі старшокласників
2.1. використання іктв процесі самоосвіти та на уроках в початкових карабут н... par Андррей Малахов
2.1. використання іктв процесі самоосвіти та на уроках в початкових карабут н...2.1. використання іктв процесі самоосвіти та на уроках в початкових карабут н...
2.1. використання іктв процесі самоосвіти та на уроках в початкових карабут н...
2 використання ікт в процесі самоосвіти вчителя мішустіна н.г. par Андррей Малахов
2 використання ікт в процесі самоосвіти вчителя мішустіна н.г.2 використання ікт в процесі самоосвіти вчителя мішустіна н.г.
2 використання ікт в процесі самоосвіти вчителя мішустіна н.г.

Dernier

«Жив і працював для Університету» par
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»ihorsadovskyi
5 vues61 diapositives
В'ячеслав Васильович Петров par
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 vues10 diapositives
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 vues73 diapositives
Академічна доброчесність par
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесністьtetiana1958
61 vues15 diapositives

Dernier(14)

«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195861 vues
ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195858 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195841 vues

до хмельна

 • 1. ДистанДистанційне навчанняційне навчання Організація дистанційногоОрганізація дистанційного навчання вчителями школинавчання вчителями школи
 • 3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ –– педагогічна технологія, яка відрізняєтьсяпедагогічна технологія, яка відрізняється від традиційних по ряду характеристик:від традиційних по ряду характеристик:  доступність та комфортність навчання;доступність та комфортність навчання;  особистісна орієнтованість: свобода виборуособистісна орієнтованість: свобода вибору змісту; часу; темпу; форм та методівзмісту; часу; темпу; форм та методів навчання;навчання;  модульністю структури змісту та організаціїмодульністю структури змісту та організації навчального процесу;навчального процесу;  застосування в навчанні сучаснихзастосування в навчанні сучасних інформаційних технологій таінформаційних технологій та телекомунікаційних мереж (в т.ч ітелекомунікаційних мереж (в т.ч і Інтернет);Інтернет);  видозміненні функції викладача (тьютор).видозміненні функції викладача (тьютор).
 • 4. ВІДКРИТІ МЕГАУНІВЕРСИТЕТИ СВІТУ № п/п НАЗВА Держава Чисельність студентів тис. 1. Британський відкритий університет Англія 188 2. Національний університет дистанційної освіти Іспанія ~ 90 3. Національний університет дистанційної освіти Франція 35 4. Китайський телеуніверситет Китай 530 5. Національний відкритий університет ім. Індіри Ганді Індія 184 6. Університет Пайнам Ноор Панама 117 7. Корейський національний відкритий університет Корея 211 8. Університет Південної Африки ПАР 130 9. Відкритий університет Сукотай Тампаріат Японія 110
 • 5. Віртуальні Кампуси, центри e- навчання науково-технологічних і інженерних університетів країн Центральної і Східної Європи. Започатковано 2003 р. згідно з рішеннями 32-ї конференції ЮНЕСКО. «Центрально-східно-європейський віртуальний університет» (Central and Easteru European Virtual University — CEEVU)
 • 6.  Міжнародний університет фінансів (iuf.ntu-kpi.kiev.ua).  Українським центром дистанційного навчання при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (uadlc.com або udec.ntu-kpi.kiev.ua).  Міжнародний центр дистанційної освіти (www.uapa-dlc.org.ua) Академії державного управління при Президенті України (www.academy.kiev.ua)  Київський інститут інвестиційного менеджменту (kimi.kiev.ua, www.kimi.edu або www.kimi.com.ua)  Львівський інститут менеджменту (ЛІМ, www.lim.lviv.ua),  Міжнародному центрі дистанційних технологій навчання при Міжнародному центрі інформаційних технологій і систем ЮНЕСКО  Київського національного університету будівництва й архітектури (www.knuba.edu.ua)  Проблемній лабораторії дистанційного навчання (dl.kpi.kharkov.ua) Нацiонального технічного унiверситету «Харківський політехнічний інститут» (www.kpi.kharkov.ua) УКРАЇНА Отримати потрібну професію без обтяжливих подорожей до ВНЗ надають:
 • 7. 1. «Вчитель» Забезпечення розвитку дистанційної педагогічної освіти як нової форми підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.02 №379 2. Програма розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки Розробити методичне та дидактичне забезпечення, необхідне для впровадження дистанційного навчання за визначеними переліками дисциплін для загальної та професійно-технічної освіти, напрямів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів вищої та післядипломної освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.03 №1494 3. Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006 - 2010 роки. Створення умов для розвитку освіти і науки, підвищення ефективності державного управління шляхом впровадження інформаційних та комунікаційних технологій Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.05 №1153 4. «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007−2015 роки» Закон України від 09.01.2007 року № 537-V 5. «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» Ст. 8 Закону України від 16.01.03 Державна політика у сфері ДН
 • 8. ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАД ОЧНОЮ ФОРМОЮНАД ОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯНАВЧАННЯ  ОПЕРАТИВНІ - подолання бар’єрів у просторі та часі, швидкість отримання нової інформації, швидкий зворотний зв’язок.  ІНФОРМАЦІЙНІ - доступність освітніх масивів, можливість постачання інформації споживачу за допомогою інтерактивних Web-каналів, розрахунків розсилання та ін.  КОМУНІКАЦІЙНІ - збільшення кількості учасників, зняття територіальних обмежень тощо.  ПЕДАГОГІЧНІ - більша мотивованість, інтерактивність, індивідуалізація, технологічність.  ПСИХОЛОГІЧНІ - більш комфортні емоційно- психологічні умови самовираження особистості, зняття психологічних бар’єрів та проблем, усунення погрішностей усного спілкування.  ЕКОНОМІЧНІ - зниження загальних витрат на навчання (транспорт, оренда приміщень, тиражування посібників тощо).  ЕРГОНОМІЧНІ - можливість вибору місця, часу, темпу навчання та ін.
 • 9. Педагогічні технологіїПедагогічні технології дистанційного навчаннядистанційного навчання Педагогічні технології ДН За видами • “кейс”-технологія • TV- технологія • мережева технологія • змішана технологія За видами • “Кейс”-технологія • TV- технологія • Мережева технологія • Змішана технологія За особливостями застосування в системах освіти • Загально середній • Професійно-технічній • Вищій • Післядипломній та ін. За змістом навчання • Підготовка • Перепідготовка • Підвищення кваліфікації • Аспірантура За доступністю • Відкриті • Регламентовані За значимістю у навчанні • Основні • Допоміжні За призначенням • Інформаційно-довідкові • Навчаючі • Комплексні
 • 10. ДИДАКТИКА ДНДИДАКТИКА ДН Розвиток дидактики зумовлюється особливостями соціально- економічного поступу суспільства, а звідси й завданнями, які стоять перед вищою школою - пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій Головна дидактична можливість комп’ютерних технологій та Інтернету - інтерактивність : - диференціація навчання; - активізація діяльності суб’єкту навчання; - використання у своїй пізнавальній діяльності ресурсів мережі; - самостійна діяльність щодо ліквідації прогалин у знаннях; - ілюстрування базових теоретичних знань за допомогою мультимедійних засобів; - формування культури розумової праці; - спільна діяльність слухачів у процесі спілкування з партнерами у малих групах співробітництва; - обмін думками, дискусії в режимі on-line або off-line з усіма слухачами не тільки з малою, а й з великою групою (чати, телеконференції); - здійснення контролю та управління навчальною діяльністю слухачів з боку викладача дистанційного навчання; - консультації викладача у процесі навчальної діяльності; - контакти із зовнішніми партнерами, які не є безпосередніми учасниками даного навчального процесу; - спільна діяльність з партнерами з проектної діяльності в інших регіонах, країнах.
 • 11. При ДН широко використовуються різні засоби навчання: навчальні книги, посібники, довідники та дидактичні матеріали на друкованій основі; звукові посібники; аудіовізуальні посібники; електронні навчальні матеріали (електронні посібники); комп’ютерні програми навчального призначення (допоміжні). Згідно Положення про ДН основними видами навчальних занять при ДН у вищих навчальних закладах є: самостійне вивчення навчального матеріалу дистанційного курсу, лекція, консультація, семінар, дискусія, практичне заняття, лабораторне заняття.
 • 12. Ресурси, що допомагають зРесурси, що допомагають з організацією матеріалів приорганізацією матеріалів при ДНДН
 • 18. Дистанційн е навчання http://www.testmath.com.ua/Учні Вивчаємо математику http://disted.edu.vn.ua/ Учні on-line система дистанційної підтримки навчання http://dl.kharkiv.edu/ Учні Дистанційні курси НТУ "ХПИ" http://www.urok-online.com.ua/Учні Урок он-лайн http://www.interneturok.ru/Учні Коллекция видеоуроков http://www.kharkivosvit a.net.ua/cdo/index.php? lang=uk_utf8 Учні Система дистанційного навчання "Доступна освіта" ПОСИЛАННЯ на деякі дистанційні курси
 • 22. Всеукраїнські освітні мережі ,для вчителів учнів та їхніх батьків
 • 23. .uaЩоденник Shodennik.ua - , . ,це всеукраїнська освітня мережа для вчителів учнів та їхніх батьків Проект працює за підтримки Міністерства освіти , . - ' , ,регіональних адміністрацій управлінь освіти Мета проекту об єднати усіх освітян учнів та їх батьків в єдину спільноту модернізувати ' .навчальний процес та впровадити сучасні комп ютерні технології в школах Зареєструватися в освітній мережі можна тільки за умови . ,підключення школи до проекту Інтерфейс подібний до більшості соціальних мереж кожен має можливість отримати прямий доступ до ,викладачів і учнів школи яких можна додавати в «список друзів». У школярів є можливість отримувати розклад уроків в електронному , , , . ,вигляді користуватися мультимедійною бібліотекою словниками перекладачами У свою чергу батьки можуть слідкувати за успішністю .своєї дитини і навіть проводити віртуальні батьківські збори .uaЩоденник Shodennik.ua - , . ,це всеукраїнська освітня мережа для вчителів учнів та їхніх батьків Проект працює за підтримки Міністерства освіти , . - ' , ,регіональних адміністрацій управлінь освіти Мета проекту об єднати усіх освітян учнів та їх батьків в єдину спільноту модернізувати ' .навчальний процес та впровадити сучасні комп ютерні технології в школах Зареєструватися в освітній мережі можна тільки за умови . ,підключення школи до проекту Інтерфейс подібний до більшості соціальних мереж кожен має можливість отримати прямий доступ до ,викладачів і учнів школи яких можна додавати в «список друзів». У школярів є можливість отримувати розклад уроків в електронному , , , . ,вигляді користуватися мультимедійною бібліотекою словниками перекладачами У свою чергу батьки можуть слідкувати за успішністю .своєї дитини і навіть проводити віртуальні батьківські збори
 • 24. Робота зі щоденникомРобота зі щоденником http://files.shodennik.ua/file.aspx? user=1000001081095&file=4798669
 • 25. Shkola.ua Shkola.ua . ,Соціальний ресурс існує за підтримки Міністерства освіти На сайті є електронна бібліотека підручників інтерактивні - , , ' , .онлайн уроки реферати збірники розв язків контакти українських шкіл Для випускників шкіл на сайті надані приклади тестових . , -завдань і контакти українських вузів Крім того на порталі розміщена нормативно правова база у сфері середньої освіти і рубрика . , .методичної та навчальної літератури для вчителів Інтернет ресурс також пропонує новини які висвітлюють події у сфері освіти « , , , ...Робота нашого порталу безумовно спрямована на виховання культури використання сучасних інформаційних технологій даний ресурс надає учневі можливість опанувати навчальний матеріал самостійно», - сказала головний редактор сайту Наталія . , .Переверзьєва За словами творців проекту вони мають намір розширити його і на студентську аудиторію
 • 26. MySchool.ua ' MySchool.ua - - , ,Проект львів янина Ярослава Максимовича це навчальна онлайн сереовище для школярів їх батьків вчителів та керівників . ' , ' , ,районних відділів освіти Система об єднує людей пов язаних зі шкільним процесом за допомогою автоматизації документообігу шкіл - , , SMS-онлайн бібліотеки з мультимедійними матеріалами для учнів конспектів для вчителів з ​​усіх предметів темам для всіх класів і різних . , .сервісів Для адміністраторів шкіл працює облік шкільних підручників конструктор електронних тестів і тематична соціальна мережа Доступ , , .до системи видається директорам шкіл які вносять в систему тільки своїх вчителів учнів та їхніх батьків При використанні системи MySchool.ua .вчителі отримують доступ до готових конспектів більшості уроків і бібліотеки навчальних матеріалів Також є можливість бачити , SMS .в журналі виконання домашніх завдань учнями і окремий прямий доступ до батьків за допомогою або повідомлень через сайт Дана система розроблена в Україні і знаходиться на серверах «Укртелекому». , 100% .При цьому вона є на безкоштовною
 • 27. Классная оценка «Классная оценка» — , , .всеукраїнський освітній портал який працює за тим же принципом що і попередні три ресурси Зараз на сайті є : , , , , 'наступні сервіси електронні щоденники домашні завдання розклад уроків і електронний журнал оцінки та зауваження які прив язані до , , ,розкладу уроків інформація новини спілкування між користувачами