Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Database Systems Project Kompania Big Bite

232 vues

Publié le

Detyre kursi

Publié dans : Technologie
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Database Systems Project Kompania Big Bite

  1. 1. UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS FAKULTETI I INXHINIERISE, INFORMATIKES DHE ARKITEKTURES PROGRAMI I STUDIMIT: MASTER SHKENCOR LËNDA: PROJEKTIMI DHE ANALIZE E BAZAVE TE TE DHENAVE PEDAGOGU: PROF. PETRAQ PAPAJORGJI Database Systems Project Emri, Mbiemri i studentit ARDIT NOVRUZI TIRANË, SHKURT 2019
  2. 2. Prezantimii projektit Ne kete projekt kemi ndertuar nje data base te thjeshte te nje kompanie “Big Bite Albania” e cila tregon disa produkte ne rastin ton tregton ne zonen e Tiranes, Vores dhe Durresit. Kjo data base do na ndihmoje qe te kemi nje pasqyre te qarte per produket qe shesim, zonen ku shesim, datat ne te cilat kemi derduar porosi per cdo klient si dhe pagesat qe jane kryer. Projectexpectations Nga kjo bazë të dhënash pritet të jepet një përgjigje për problemet e mëposhtme: 1. Lista e klienteve per cdo qytet 2. Lista e te gjithe produkteve dhe sasia stok 3. Lista e te gjithe klienteve qe nuk jane nga Tirana 4. Pagesat qe jane bere para 2019 5. Te gjithe pagesat qe jane bere mbas date 15 janar 2019 dhe qe jane paguar cash 6. Lista e porosive te pa kompletuara 7. Lista e porosive qe jane bere para 2019 dhe qe jane ne pritje 8. Lista e porosive qe jane bere ne muajn Shkurt 9. Lista e faturave qe jane paguar ose jo 10.
  3. 3. Lista e konceptevedhe atributeve dhe modeliER Ketu jane paraqitur konceptetqe kemi pershkruar dhe atributet e tyre si dhe modelin ER Koncepte, atributetdhe mardheniet  Konceptetkryesore jane: Klient, Produkt, Puntor, Porosi, Fatur, Produkt_detais, Porosi_produkt, Transportues, Pagesat, Fatur_produkt, Furnitor, Furnitor_Produkt Klient (klientID, emriKompanise,kontakt, email, adresa, qyteti) Produkt (produktID, emri, cmimi, cmimi_blerjes, sasia_stok,sasia_porositur, furnitorID) Puntor (puntorID, emri, mbiemri, gjinia, datelindja, email, telefon, adresa, qyteyi , pozicioni) Porosi (porosi_id, klientID, puntorID, dataPorositur, dataKerkuar, dataDerguar, porosi_status, transportuesID) Fatur (faturID, porosi_id, dataFatures, faturStatus) Produkt_detais (produktID, coments) Porosi_produkt (porosi_id, produktID, cmim_njesi, sasia) Transportues(transportuesID, emriKompanise,kontakt) Pagesat (porosi_id, dataPages,nr_mandatit, lloj_pageses,totali) Fatur_produkt(faurID, produktID, cmim_njesi, sasia) Furnitor (furnitorID, emriKompanise,kontakt, email, adresa,qyteti) Furnitor_produkt (produktID, furnitorID)
  4. 4. Modeli ER
  5. 5. Raportet Ketu do te paraqiten raportet perfshire pyetjetdhe screen shots nga sistemi ne lidhje me rezultatin. 1. Lista e klienteve per cdo qytet 2. Lista e te gjithe produkteve dhe sasia stok 3. Lista e klienteve qe nuk jane nga Tirana
  6. 6. 4. Pagesat qe jane bere para 2019 5. Te gjithe pagesat qe jane bere mbas date 15 janar2019 dhe qe jane paguar cash 6. Lista e porosive te pakompletuara
  7. 7. 7.Lista e porosive qe jane bere para 2019 dhe qe jane ne pritje 8.Lista e porosive qe jane bere ne muaj Shkurt SELECT porosi.porosi_id, dataPorosis FROM porosi WHERE porosi.dataPorosis LIKE '%-02-%'
  8. 8. 11.Lista e faturave qe jane paguar ose jo SELECT fatur.faturID faturStatus,( CASE WHEN faturStatus= 1 THEN "Fatura u pagua" ELSE "Fatura nuk u pagua" END )AS "Pagesat" FROM fatur

×