Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

сложни думи

 1. Урок по български език и литература ІV клас
 2.  Изготвил презентацията:  Анелия Шопова-нач. учител  ОУ”Проф. Д.Димов:  гр.Ловеч  2012г.
 3.  1.упр. По картините напишете думи.Обяснете значението им.  Колко думи “прочетохте”във всяка дума?  Как са свързани частите на всяка дума?
 4. определение  Сложни думи са тези,които са образувани откорените на две думи.Частите на сложните думи се свързват или с помощта на гласните о или е ,или без тях.Сложните думи се пишат слято , полуслято или разделно.
 5. отговори  -водопад,сладолед,вагон- ресторант,водомер
 6. 1.Слято свързване на сложни думи  Примери:водомер,сладолед,во- допад,черноока и др.
 7. 2 .Полуслято писане на сложни думи  примери:вагон-ресторант,ски- спорт,тенис-корт идр.  Те се пишат със съединителна чертица,като всяка една част има самостоятелно ударение.
 8. 2.упр.Препишете сложните думи.  Подчертайте връзките между частите им.От колко думи е образувана всяка сложна дума?  риболов  кандидат-студент  водолаз  сладкопойна  раннозрейка  заместник-министър
 9. Разделно писане  Като отделни думи се пишат сложни думи,които са самостоятелни в изречение или се свързват помежду си чрез съгласуване.  Пример:Черно море,Стара Загора,Атлантически океан,Бяла Слатина и др.
 10. 3.упр.Образувайте сложни думи от дадените две.  Обяснете значението на образуваните думи.  сладък и дума-  помощник и аптекар-  заместник и началник-  бърз и ходя-  син и око-  море и плавам-  Ботев и град-  остър и ум-  Напишете изречения с някои от думите.
 11. 4.упр.Препишете само сложните думи.  Кои думи са с представки?  водовъртеж снеговалеж припява  преподавател почернява изпокъсан  параход черноглав чипонос  Съснавете изречение с една от сложните думи и с дума,в която има представка.
 12. Разгледай фотоса.Запиши наименованието на представената забележителност  Състави въпросително и съобщително изречение,като употребиш сложната дума
 13. В коя колонка всички думи са сложни?  а/разписание б/риболов в/стогодишен просъница Ивановден Ботевград младолик триглав преписвач
 14. В кой ред всички сложни думи са написани правилно?  а.Великден,Благоевград,кандидатстудент  б. Велик ден,Благоев град,кандидат- студент  в.Великден,Благоевград,кандидат-студент
 15. Домашна работа  Запишете по четири сложни думи,които се пишат:  слято полуслято разделно  ........ ............... ..............  ........ ............... ..............  ........ ............... ..............  ........ ............... ...............
 16. Изготвил презентацията: Анелия Шопова-нач. учител ОУ”Проф. Д.Димов: гр.Ловеч 2012г.
Publicité