Fizika ne jeten e perditshme

An An
Paraqet: Anisa Ramadani
         Klasa:10/2

Shkolla: “Andon Zako Cajupi”
 1) Madhesite fizike dhe matja e tyre
 2) Levizja drejtvizore
 3) Dinamika
 4) Barazpesha e trupit (momentet e forcave)
 5) Puna dhe energjia
 6) Ligji I ruajtjes se energjise
 7) Termodinamika
  Pavaresisht shume fushave shkencore qe
  rrethojne jeten e njeriut sot , ajo qe eshte me e
  rendesishmja eshte pikerisht fusha e fizikes. Do
  thoni pse ajo e para nder te tjerat? Pikerisht
  sepse merret drejtperdrejt me
  pershtatshmerine e njeriut me mjedisin. Ajo I ka
  dhene atij armen per te mbizoteruar mbi
  elementet e shumellojshem te natyres duke e
  bere qenien me jetese me te lehte dhe aktive ne
  planet.
  Madhesite fizike dhe menyrat e matjes se tyre
  jane thelbesore sepse ato I kane sjelle njeriut
  lehtesi te madhe ne jeten e perditshme , me
  llogaritjet fizike ai eshte I afte te shfrytezoje
  aparatura apo paisje te cilat ja kane bere jeten
  me te thjeshte! Nepermjet madhesive te
  shprehura ne sistemin SI njeriu e percakton me
  lehte nje trup , duke shprehur masen e tij , apo
  nje karakteristike si prsh rryma ne qarkun
  elektrik te cilen e shpreh ne Amper. Me tej me
  ane te matjes se tyre per te cilet kemi formula
  te posacme eshte bere me e lehte pershtatja
  jone mendore dhe intelektuale me objektet qe
  perdorim per te thjeshtuar jeten e perditshme.
  Fale ketij sistemi ekuivalent te njohjes se madhesive fizike ne te gjithe
  boten , gjuha e fizikes eshte e nje per te gjithe.  Madhesia            Njesia

  Largesa (x)           Metra (m)

  Masa (m)            Kilogram (kg)

  Koha (t)            Sekond (s)

  Intensiteti rrymes el. (I)   Amper (A)

  Temperatura (T)         Kelvin (K)

  Ndricimi            Kandela (Cd)
  Gjithashtu pervec njesive baze kemi dhe njesi te tjera
  te cilat rrjedhin nga formulat e shquara qe njohim , qe
  bejne lidhjen teresore ndermjet madhesive fizike.

Emri      Simboli  Madhesia fizike
Herc      Hz    Frekuenca
Njuton     N     Forca
Xhaul      J     Puna dhe Nxehtesia
Vat       W     Fuqia
Paskal     Pa    Shtypja
Lumen      lm    Fluksi dritor
Lux       lx    Fuqia ndricimit
Kulon      C     Ngarkesa elektrike
Volt      V     Diferenca potencialit
             (Tensioni)
Om       Ω     Rezistenca
Farad      F     Kapaciteti
Ueber      Wb    Fluksi magnetik
Tesla      T     Induksioni magnetik
Henry      H     Induktiviteti
Grade Celcius  °C    Temperatura
Fizika ne jeten e perditshme
  Rendesia e formulave dhe vetive te levizjeve
  drejtvizore ne jeten e perditshme te njeriut eshte e
  madhe sepse nepermjet saj njeriu ka qene i afte te
  zbuloje lehtesisht largesine e trupave te caktuar ,
  shpejtesite e tyre si dhe menyren se si mund te
  ndikoje mbi keto trupa ne levizje. Shembull konkret
  eshte perdorimi I ketyre ligjeve ne aksidentet rrugore
  ku ekspertet kane qene te afte te zbulojne
  shpejtesite dhe menyren se si kane levizur makinat
  para perplasjes pavaresisht se nuk kane qene ne
  momentin e aksidentit. Per te zbatuar kete aftesi
  ekpertet e aksidenteve kane perdorur njohurite mbi 3
  llojet kryesore te levizjeve drejtvizore te cilat jane
  tre :
  Levizje drejtvizore te njetrajtshme
   Ne kete levizje shpejtesia eshte konstante , pra ajo nuk
  ndryshon me kalimin e kohes. N Elementi qe ndryshon eshte
  zhvendosja , e cila ndryshon sipas formule : s = v . t

  Levizje drejtvizore te pershpejtuar
   Ne kete levizje shtohet dhe madhesia fizike e nxitimit e cila
  eshte konstante dhe pozitive. Formulat perkatese jane :
  s=vot+at2/2 ,
   v=v0+at

  3) Levizje drejtvizore e ngadalesuar
    Ne kete levizje gjithashtu ekziston madhesia
    fizike dhe konstante e nxitimit por me vlere
    negative . Formulat perkatese jane :
    s=v0t-at2/2 , v=v0-at
Fizika ne jeten e perditshme
  Dinamika eshte fushe e fizikes e cila merret me
  shkaqet qe e shkaktojne nje levizje , ndryshe
  nga kinematika per te cilen folem me lart , duke
  studiuar levizjen me karakteristikat e saj dhe
  duke perjashtuar shkaqet qe e krijojne.
  Shkencetari I cili punoi me shume ne kete fushe
  ishte Isak Njutoni I cili pikerisht u be I famshem
  per tre ligjet e tij te dinamikes , te cilat dhe sot
  jo vetem jane ne funksion por perbejne bazen e
  dinamikes ne jeten tone te perditshme.
  Dinamika ze vend jo vetem ne levizjen e trupave
  por dhe ne fusha ku nderthuret me
  elektromagnetizmin. Per kete te fundit , ligjet e
  Njutonit nderthuren me ato te Maxuellit dhe me
  forcat e Lorencit per te sjelle tek ne ligjet e
  dinamikes elektromagnetike.
 Fushat e jetes se njeriut qe preken nga keto
 ligje jane te larmishme , njeri rast jane :
 centralet qe punojne me shtjella magnetike
 te cilat duke shfrytezuar dinamiken e ujit
 dhe ligjet e forcave neper shtjella me rryme
 , perftojne energji elektrike. Nje rast tjeter
 eshte dhe shfrytezimi i fushave
 elektromagnetike ne pershpejtuesit e
 grimcave , te cilat ushtojne forca mbi
 grimcat , per te fituar detyrimisht shpejtesi
 kolosale. Sistem I tille eshte CERN-i. Pa
 dinamike sdo te kishim nje CERN.
  Megjithate te mos harrojme se ne zbatimet e
  mesiperme rolin kryesor e luajne ligjet e Njutonit,
  prandaj le t’iu kthehemi , dhe ti shprehim ato :

  Ligji i I i Njutonit shpreh : Nen veprimin e nje force ,
  cdo trup fiton nje shpejtesi konstante duke u
  zhvendosur nga pozicioni prehjes.

  Ligji i II i Njutonit shpreh : Nxitimi shprehet si raport
  ndermjet forces se ushtruar dhe mases se trupit mbi
  te cilin vepron ajo force. F = m . a

  Ligji i III i Njutonit shpreh : Nqs nje trup ushtron
  force mbi nje trup te dyte atehere dhe ky trup
  kunderpergjigjet me nje force me vlere te njejte por
  me kahe te kundert me ate fillestar.
  Nepermjet formulave qe sjellin ligjet e Njutonit njeriu ka
  qene I afte te llogarise forcat qe I jane dashur atij per te
  spostuar nje trup , dhe zbatimi konkret I tij eshte ne
  terheqjet qe kryejne karrotrecet. Ato ushtrojne nje force
  te caktuar ndaj trupit qe terheqin dhe ne baze te kesaj
  force , I japin atij nje nxitim dhe shpejtesi ne menyre qe
  ta levize ate. Ne qofte se objekti (ne rastin tone makina e
  terhequr) duhet te jete ne nje pozicion brenda nje
  periudhe te caktuar kohe atehere ne duhet te llogarisim
  forcen qe ti japim objektit nxitimin e duhur per te arritur
  shpejtesine e cila do te na coje ne destinacion brenda
  kohes se caktuar.

  Nje rast konkret dhe I thjeshte I zbatimit te ligjeve te
  Njutonit kete here pa futur fushat e nderlikuara
  elektromagnetike por vetem dinamiken dhe trupat jane
  RROTULLAT :
  Sic vihet re nga figura
  djathtas, shikoni pak se si
  nepermjet nje sistemi te
  thjeshte rrotullash , vetem
  me nje force minimale prej
  25 Njutonesh ne mund te
  ngrejme pezull nje trup ,
  per te cilin ne mposhtim
  nje gravitet 4 here me te
  madhe se forca qe
  ushtruam. 25 N per 100 N
  eshte nje fitim i madh .
 Nefiguren e mesiperme vihet re nje vizatim
 dhe perkatesi me ngjyra te formulave dhe
 madhesive fizike vektoriale te FORCES ,
 IMPULSIT dhe MOMENTIT.
  Momenti I forces eshte pikerisht pergjegjesi pse nje trup I lidhur ne nje pike kyce
  me nje largesi R , te rrotullohet rreth kesaj pike. Formula perkatese qe lidh
  momentin me forcen qe e krijon dhe largesen nga pika fikse ne piken ku ushtrohet
  forca eshte : M = F . R.


  Zbatimi I ketij sistemi forcash kryhet jo vetem ne sisteme te medha mekanike por
  dhe ne elementet me te thjeshte te jetes se perditshme. Shembull konkret? Timoni
  makinave tona.
  Duart tona te cilat rrotullojne timonin , s’jane asgje tjeter vec se nje cift forcash
  per timonin , e cila e detyron ate te rrotullohet duke kthyer makinen.
  Të gjitha trajtimet formale të ligjeve të Njutonit që aplikohen
  për forcat ekuivalente zbatohen edhe për momentet e forcave

  *Ligji i parë i Njutonit : ekziston inercia rrotulluese që siguron që
  të gjitha trupat ruajnë impulsin këndor të tyre përveçse nëse mbi
  to ka vepruar një moment force i pabalancuar.

  *Ligji i dytë i Njutonit mund të përdoret për të nxjerrë një
  përkufizim alternativ te forces.

  *Ligji i tretë i Njutonit : te gjitha objektet që ushtrojnë momente
  forcash duhet të përvojnë një moment force të barabartë dhe të
  kundërt në drejtim , dhe për këtë arsye kjo implikon direkt ligjin
  e ruajtjes së impulsit këndor për sisteme të mbyllura që janë në
  rrotullim dhe sillen rrotull një boshti si rrjedhojë e veprimit të
  momenteve të brendshme të forcës.
Puna
Simboli ne Sistemi SI :  ANjesia ne Sistemin SI :  XhaulFormula e lidhjes     A=Fx
 se saj me forces :      F  forca
              X  zhvendosja
  Ne Fizike , puna njihet si energjia qe transmeton nje
  force F per te zhvendosur nje trup ne nej largesi x.
  Ajo mund te shenohe me A por dhe ne gjuhen angleze
  me simbolin W (work). Ashtu si energjia dhe puna
  eshte nje madhesi skalare. Nje formule e
  rendesishme per punen eshte barazia e saj me
  ndryshimin e energjise se sistemit qe kryen pune ,
  sepse normalisht nje sistem me nje energji E1
  humbet nje pjese te saj qe te kryeje pune dhe
  mbetet me nje energji E2. Logjikisht diferenca
  energjive eshte vete puna.
  Formula qe lidh forcen me punen behet nepermjet
  largesise d per te cilin zhvendoset nje trup gjate
  kryerjes se punes , dhene rastin kur forca ushtrohet
  me nje kend ndaj levizjes atehere shtohet nje faktor
  KOSINUS I kendit ndermjet drejtimit te levizjes dhe
  forces.
 Njerast konkret ne jeten e perditshme te
 kryerjes pune jane sportet si futbolli ,
 basketbolli etj. Ne menyre qe te levize topi
 ne ushtrojme force mbi te duke kryer keshtu
 pune mbi topin qe ai te shkoje ne rrjete per
 te shenuar apo ne kosh.
 Nefiguren e me poshtme kemi kryerjen pune
 te nje sportisti mbi topin ne sportin e
 baseball-it.
  Puna nganjehere pavaresisht veprimit te forcave
  rezulton te jete zero. Gjate rrotullimit te nje trupi
  rreth nje pike te caktuar pasi trupi ka mbaruar ciklin
  e rrotullimit atehere vihet re qe ndryshimi energjise
  eshte zero , pra rrjedhimisht sistemi mund te kete
  levizur dhe te jete vendosur nen ndikimin e nje force
  , por puna eshte 0.
  Nje rast tjeter eshte dhe nje liber I vendosur mbi
  tavoline. Nqs tavolina ngjitet e zeme ne nje ashensor
  me nje shpejtesi te caktuar atehere ai kryen pune
  mbi librin sepse e ngjit lart bashke me veten mirepo
  libri si pasoje e forces se rendeses qendron mbi
  tavoline dhe nuk zhvendoses vecazi por se bashku me
  tavolinen , kjo do te thote se mbi librin perseri
  skryhet pune , forca e gravitetit te librit dhe ngjitjes
  se tavolines jane barazuar dhe keshtu puna perseri
  eshte 0.
Fizika ne jeten e perditshme
 Ka shumë lloje energjish : energji kimike , energji
 elektrike , energji diellore , energjia e erës , energji
 termike , dhe energji bërthamore nga ndarja e atomit.
 Lart kemi nje pamje konkrete te

transferimit te energjise , Rrufeja.
 Vertet puna dhe energjia maten ne Xhaul te
 dy , por konceptet e tyre jane krejt te
 ndryshme , dhe ne kete e pame pike se pari
 qe ne barazimin ku pame se puna s’eshte
 energji por diference energjish. Energjia
 ndodhet ne cdo sistem mekanik te vecuar.
 Energjia si koncept hyn ne te gjitha fushat e
 jetes sone te perditshme :
 Nebiologji , ku dime shume mire se
 energjine e zoteron cdo sistem natyror apo
 dhe vete organizmat e gjalle te cilet ne saje
 te kesaj energjie qe e fitojne nga lende te
 ndryshme kimike , jane te ate te levizin apo
 veprojne.
 Në gjeologji , veprimtaria e shume
 elementeve te natyres si termetet , orteket ,
 levizjet e eres etj mund te shpjegohen
 nepermjet konceptit te energjise dhe
 transformimit te tij.
  Në kozmologji ku energjia sherbet per te percaktuar
  menyren se si eshte formuar Universi apo dhe menyres se
  si sillen yjet ne hapesire , Dielli yne apo dhe vete
  planetet. Mendohet se qe pas shperthimit te madh te Big
  Bangut e gjithe energjia ne Univers ka filluar te
  transformohet e vetem te transformohet papushim , pra
  ajo s’zhduket.
 Termodinamika  studion efektet e ndryshimit
 të temperaturës, shtypjes, dhe vellimit në
 një sistem fizik në një shkallë makroskopike,
 si dhe transferimin e energjisë si nxehtësia.
 Historikisht, termodinamika u zhvillua për të
 rritur efiçencën e motorëve me avull të
 hershëm. Cdo motorr ka nje rendiment te
 caktuar dhe sa me i madh te jete ai aq me
 teper pune mund te kryejme ne me te.
 Pikafillestare për trajtimin termodinamik te
 një problemi janë ligjet e termodinamikës,
 të cilat postulojnë që energjia mund të
 shkëmbehet midis sistemeve fizike si
 nxehtësi ose punë. Ato postulojnë gjithashtu
 edhe ekzistencën e një madhësie të quajtur
 entropi , e cila mund të përcaktohet për çdo
 sistem.
 Ne te djathte
 paraqitet figura e
 nje motorri qe punon
 me lende djegese. Ai
 shfrytezon gazin e
 cliruar nga djegja e
 lendes e cila ne
 temperatura te
 medha , leviz
 fuqimisht turbinat
 per te kryer pune
 mekanike.
 Fale termodinamikes , njerezit kane shpikur
 makinat e para me avuj dhe shume mjete te
 tjera transporti pa te cilat njeriu s’do te
 jetonte kaq komod sot. Fale termodinamikes
 njeriu tashme ka frigoriferin ne shtepine e tij
 i cili e ka bere e efikas ate ne ruajtjen e
 burimeve ushqimore. Fale termodinamikes
 njeriu njohu shkembimin termik me te cilin
 tashme mbrohet nga i ftohti. Me pak fjale me
 ane te termodinamikes , njeriu jeton sot
 komod dhe mbizoteron mbi gjallesat e tjera
 te natyres , te pakten per gjysmen e
 periudhes se ekzistences se tij.
Fizika ne jeten e perditshme
  Pamje skematike e   
  shnderrimit te
  nxehtesise ne nxehtesi
  me temperature me te
  ulet dhe pune. E
  anasjellta e kesaj
  skeme , pra kryerja
  pune per te nxjerre
  nga sistemi
  temperaturat e larta
  jane parim I motorreve
  te frigorfereve ne
  shtepite tona.
  Pamje skematike dhe
  prerjeje terthore te
  nje mekanzimi , I cili
  eshte baza e
  funksionimit te
  makinave te hershme
  me avull. Ky
  mekanizem quhet
  ndryshe dhe mekanzimi
  I motorrit te nxehte
  Karno me avull.
1 sur 37

Recommandé

Hebrenjtë në Shqipëri par
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
39.1K vues13 diapositives
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore par
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreXheni Marku
109.9K vues9 diapositives
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme par
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmesidorelahalilaj113
53K vues27 diapositives
Hekuri ,elementi kimik me vlere... par
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Xhesiana Muka
50.8K vues7 diapositives
Ligjet e njutonit Admir Hasani x-4 par
Ligjet e njutonit  Admir Hasani x-4Ligjet e njutonit  Admir Hasani x-4
Ligjet e njutonit Admir Hasani x-4QAKP 'Gjon Nikollë Kazazi'-Gjakovë
8K vues8 diapositives
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!! par
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!#MesueseAurela Elezaj
35K vues2 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme par
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme ornela rama
50.3K vues15 diapositives
Energjia, llojet dhe perdorimi par
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimiBlerinaMuobega
34.7K vues7 diapositives
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi par
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiFacebook
76.4K vues23 diapositives
Mjedisi par
MjedisiMjedisi
MjedisiMegi Collaku
171.3K vues9 diapositives
iliada analize , Analize e Iliades par
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesssuseree34b8
106.2K vues23 diapositives
Fizika dhe Sporti par
Fizika dhe SportiFizika dhe Sporti
Fizika dhe SportiAdri Arapi
42.1K vues15 diapositives

Tendances(20)

Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme par ornela rama
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
ornela rama50.3K vues
Energjia, llojet dhe perdorimi par BlerinaMuobega
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimi
BlerinaMuobega34.7K vues
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi par Facebook
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Facebook76.4K vues
iliada analize , Analize e Iliades par ssuseree34b8
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
ssuseree34b8106.2K vues
Fizika dhe Sporti par Adri Arapi
Fizika dhe SportiFizika dhe Sporti
Fizika dhe Sporti
Adri Arapi42.1K vues
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut par irena kotobelli
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
irena kotobelli26.3K vues
Projekt gjeografie klasa 9 par S Gashi
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9
S Gashi22.9K vues
Te drejtat e njeriut par Donart Geci
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriut
Donart Geci63.9K vues
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore par Mirsad
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Mirsad114.1K vues
Historia e skënderbeut par enis vladi
Historia e skënderbeutHistoria e skënderbeut
Historia e skënderbeut
enis vladi24.1K vues
Mënyra dëftore - kohët par Alush Kryeziu
Mënyra dëftore - kohët Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët
Alush Kryeziu26.5K vues
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz) par Denisa Caushi
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Denisa Caushi7.7K vues
Lidhja e matematikes me lendet e tjera par olinuhi
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
olinuhi44.2K vues
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut par mikaela basha
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
mikaela basha38.4K vues
Valet par An An
ValetValet
Valet
An An48.5K vues

En vedette

projekt fizike par
projekt fizikeprojekt fizike
projekt fizikexhesiona pera
55.3K vues13 diapositives
sipermarrja ne vendin tone par
sipermarrja ne vendin tonesipermarrja ne vendin tone
sipermarrja ne vendin tonefatiola biba
5.3K vues5 diapositives
Energjia par
EnergjiaEnergjia
Energjiaornela rama
22.4K vues32 diapositives
ENERGJIA ...!!!! par
ENERGJIA ...!!!!ENERGJIA ...!!!!
ENERGJIA ...!!!!#MesueseAurela Elezaj
15.3K vues18 diapositives
Resurset e pariperteritshme- powerpoint par
Resurset e pariperteritshme- powerpointResurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpointEniLikaj
26.4K vues57 diapositives
Projekt Fizik klasa 9 par
Projekt Fizik klasa 9Projekt Fizik klasa 9
Projekt Fizik klasa 9alban1shabani
6K vues4 diapositives

En vedette(11)

sipermarrja ne vendin tone par fatiola biba
sipermarrja ne vendin tonesipermarrja ne vendin tone
sipermarrja ne vendin tone
fatiola biba5.3K vues
Resurset e pariperteritshme- powerpoint par EniLikaj
Resurset e pariperteritshme- powerpointResurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpoint
EniLikaj26.4K vues
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshme par Jetmira Sula
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshmeTema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshme
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshme
Jetmira Sula67.3K vues
Aldo Elmazi Kultura dhe arti ne vitet 1920 1930 par lira kuca
Aldo Elmazi Kultura dhe arti ne vitet 1920 1930Aldo Elmazi Kultura dhe arti ne vitet 1920 1930
Aldo Elmazi Kultura dhe arti ne vitet 1920 1930
lira kuca8.2K vues
Projekt fizikë par Xhoana Pepa
Projekt fizikë Projekt fizikë
Projekt fizikë
Xhoana Pepa32.7K vues

Similaire à Fizika ne jeten e perditshme

Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 par
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01Arbenng
366 vues37 diapositives
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 (1) par
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 (1)Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 (1)
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 (1)Arbenng
813 vues37 diapositives
Prezentimi 1 Mekanika I par
Prezentimi 1 Mekanika IPrezentimi 1 Mekanika I
Prezentimi 1 Mekanika IHasan Prishtina University
11.9K vues70 diapositives
Isak njuton par
Isak njuton Isak njuton
Isak njuton Klodjan Hoxha
13.1K vues9 diapositives
Ligji themelor i dinamikës Kllaudija Palushi par
Ligji themelor i dinamikës Kllaudija PalushiLigji themelor i dinamikës Kllaudija Palushi
Ligji themelor i dinamikës Kllaudija PalushiQAKP 'Gjon Nikollë Kazazi'-Gjakovë
2.1K vues9 diapositives
Ligjet e Njutonit Hysen Doko par
Ligjet e Njutonit Hysen DokoLigjet e Njutonit Hysen Doko
Ligjet e Njutonit Hysen DokoHysen Doko
10.6K vues9 diapositives

Similaire à Fizika ne jeten e perditshme(20)

Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 par Arbenng
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01
Arbenng366 vues
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 (1) par Arbenng
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 (1)Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 (1)
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 (1)
Arbenng813 vues
Ligjet e Njutonit Hysen Doko par Hysen Doko
Ligjet e Njutonit Hysen DokoLigjet e Njutonit Hysen Doko
Ligjet e Njutonit Hysen Doko
Hysen Doko10.6K vues
Elektriciteti Hysen Doko par Hysen Doko
Elektriciteti  Hysen DokoElektriciteti  Hysen Doko
Elektriciteti Hysen Doko
Hysen Doko1.5K vues
Projekt Nga Fizika par Luiza10
Projekt Nga FizikaProjekt Nga Fizika
Projekt Nga Fizika
Luiza1012.5K vues
Zbatime te teorise se relativitetit par Elsa Zeqaj
Zbatime te teorise se relativitetitZbatime te teorise se relativitetit
Zbatime te teorise se relativitetit
Elsa Zeqaj1.5K vues
Graviteti (Demonstrimi i forces se qendres se gravitetit) par xhessiana
Graviteti (Demonstrimi i forces se qendres se gravitetit)Graviteti (Demonstrimi i forces se qendres se gravitetit)
Graviteti (Demonstrimi i forces se qendres se gravitetit)
xhessiana2.7K vues
IV.Rrezatimi termik dhe optika kuantike par Fortesa Hoti
IV.Rrezatimi termik dhe optika kuantikeIV.Rrezatimi termik dhe optika kuantike
IV.Rrezatimi termik dhe optika kuantike
Fortesa Hoti5.8K vues
Shpejtësia, nxitimi, Njutoni dhe Galileo par Mario Peleshka
Shpejtësia, nxitimi, Njutoni dhe GalileoShpejtësia, nxitimi, Njutoni dhe Galileo
Shpejtësia, nxitimi, Njutoni dhe Galileo
Mario Peleshka11.8K vues
Termetet dhe energjia e valeve sizmike -Projekt fizike par Mirsad - New
Termetet dhe energjia e valeve sizmike -Projekt fizikeTermetet dhe energjia e valeve sizmike -Projekt fizike
Termetet dhe energjia e valeve sizmike -Projekt fizike
Mirsad - New2.1K vues
Termetet dhe energjia e valeve sizmike par Mirsad
Termetet dhe energjia e valeve sizmikeTermetet dhe energjia e valeve sizmike
Termetet dhe energjia e valeve sizmike
Mirsad3.3K vues
04_Kinematika_e_Fluideve.ppt par Altin Dorri
04_Kinematika_e_Fluideve.ppt04_Kinematika_e_Fluideve.ppt
04_Kinematika_e_Fluideve.ppt
Altin Dorri24 vues

Plus de An An

Piazze e fontane par
Piazze e fontanePiazze e fontane
Piazze e fontaneAn An
1.5K vues26 diapositives
Piazze e fontane par
Piazze e fontanePiazze e fontane
Piazze e fontaneAn An
706 vues27 diapositives
Benvenuti a roma par
Benvenuti a romaBenvenuti a roma
Benvenuti a romaAn An
949 vues47 diapositives
Enzimat par
EnzimatEnzimat
EnzimatAn An
43.8K vues22 diapositives
Storia d'amore par
Storia d'amoreStoria d'amore
Storia d'amoreAn An
369 vues3 diapositives
Proteggere l'ambiente par
Proteggere l'ambienteProteggere l'ambiente
Proteggere l'ambienteAn An
869 vues9 diapositives

Plus de An An(20)

Piazze e fontane par An An
Piazze e fontanePiazze e fontane
Piazze e fontane
An An1.5K vues
Piazze e fontane par An An
Piazze e fontanePiazze e fontane
Piazze e fontane
An An706 vues
Benvenuti a roma par An An
Benvenuti a romaBenvenuti a roma
Benvenuti a roma
An An949 vues
Enzimat par An An
EnzimatEnzimat
Enzimat
An An43.8K vues
Storia d'amore par An An
Storia d'amoreStoria d'amore
Storia d'amore
An An369 vues
Proteggere l'ambiente par An An
Proteggere l'ambienteProteggere l'ambiente
Proteggere l'ambiente
An An869 vues
Associazione nazionale per la tutela dell'ambiente par An An
Associazione nazionale per la tutela dell'ambienteAssociazione nazionale per la tutela dell'ambiente
Associazione nazionale per la tutela dell'ambiente
An An456 vues
Shqiperia ne sundimin bizantin par An An
Shqiperia ne sundimin bizantinShqiperia ne sundimin bizantin
Shqiperia ne sundimin bizantin
An An18.1K vues
Demokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotme par An An
Demokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotmeDemokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotme
Demokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotme
An An20K vues
Fazat e gjenetikes moderne par An An
Fazat e gjenetikes moderne Fazat e gjenetikes moderne
Fazat e gjenetikes moderne
An An17.8K vues
Semundjet e trashegueshme par An An
Semundjet e trashegueshmeSemundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshme
An An19K vues
Veprimtari praktike 1 anisa par An An
Veprimtari praktike 1 anisaVeprimtari praktike 1 anisa
Veprimtari praktike 1 anisa
An An7.6K vues
Projekt kurikular lendor par An An
Projekt kurikular lendorProjekt kurikular lendor
Projekt kurikular lendor
An An29.2K vues
Anglisht par An An
AnglishtAnglisht
Anglisht
An An6.9K vues
My dream <3 par An An
My dream <3My dream <3
My dream <3
An An747 vues
Muzika dhe instrumentet par An An
Muzika dhe instrumentetMuzika dhe instrumentet
Muzika dhe instrumentet
An An83K vues
Lëvizjet studentore të vitit 1968 në europë par An An
Lëvizjet studentore të vitit 1968 në europëLëvizjet studentore të vitit 1968 në europë
Lëvizjet studentore të vitit 1968 në europë
An An9.8K vues
’’Rruga historike e krijimit te be’’ par An An
’’Rruga historike e krijimit te be’’’’Rruga historike e krijimit te be’’
’’Rruga historike e krijimit te be’’
An An11.6K vues
Evolucioni historik i globalizmit par An An
Evolucioni historik i globalizmitEvolucioni historik i globalizmit
Evolucioni historik i globalizmit
An An32.1K vues
Ishujt britanike par An An
Ishujt britanikeIshujt britanike
Ishujt britanike
An An9.8K vues

Fizika ne jeten e perditshme

 • 1. Paraqet: Anisa Ramadani Klasa:10/2 Shkolla: “Andon Zako Cajupi”
 • 2.  1) Madhesite fizike dhe matja e tyre  2) Levizja drejtvizore  3) Dinamika  4) Barazpesha e trupit (momentet e forcave)  5) Puna dhe energjia  6) Ligji I ruajtjes se energjise  7) Termodinamika
 • 3. Pavaresisht shume fushave shkencore qe rrethojne jeten e njeriut sot , ajo qe eshte me e rendesishmja eshte pikerisht fusha e fizikes. Do thoni pse ajo e para nder te tjerat? Pikerisht sepse merret drejtperdrejt me pershtatshmerine e njeriut me mjedisin. Ajo I ka dhene atij armen per te mbizoteruar mbi elementet e shumellojshem te natyres duke e bere qenien me jetese me te lehte dhe aktive ne planet.
 • 4. Madhesite fizike dhe menyrat e matjes se tyre jane thelbesore sepse ato I kane sjelle njeriut lehtesi te madhe ne jeten e perditshme , me llogaritjet fizike ai eshte I afte te shfrytezoje aparatura apo paisje te cilat ja kane bere jeten me te thjeshte! Nepermjet madhesive te shprehura ne sistemin SI njeriu e percakton me lehte nje trup , duke shprehur masen e tij , apo nje karakteristike si prsh rryma ne qarkun elektrik te cilen e shpreh ne Amper. Me tej me ane te matjes se tyre per te cilet kemi formula te posacme eshte bere me e lehte pershtatja jone mendore dhe intelektuale me objektet qe perdorim per te thjeshtuar jeten e perditshme.
 • 5. Fale ketij sistemi ekuivalent te njohjes se madhesive fizike ne te gjithe boten , gjuha e fizikes eshte e nje per te gjithe. Madhesia Njesia Largesa (x) Metra (m) Masa (m) Kilogram (kg) Koha (t) Sekond (s) Intensiteti rrymes el. (I) Amper (A) Temperatura (T) Kelvin (K) Ndricimi Kandela (Cd)
 • 6. Gjithashtu pervec njesive baze kemi dhe njesi te tjera te cilat rrjedhin nga formulat e shquara qe njohim , qe bejne lidhjen teresore ndermjet madhesive fizike. 
 • 7. Emri Simboli Madhesia fizike Herc Hz Frekuenca Njuton N Forca Xhaul J Puna dhe Nxehtesia Vat W Fuqia Paskal Pa Shtypja Lumen lm Fluksi dritor Lux lx Fuqia ndricimit Kulon C Ngarkesa elektrike Volt V Diferenca potencialit (Tensioni) Om Ω Rezistenca Farad F Kapaciteti Ueber Wb Fluksi magnetik Tesla T Induksioni magnetik Henry H Induktiviteti Grade Celcius °C Temperatura
 • 9. Rendesia e formulave dhe vetive te levizjeve drejtvizore ne jeten e perditshme te njeriut eshte e madhe sepse nepermjet saj njeriu ka qene i afte te zbuloje lehtesisht largesine e trupave te caktuar , shpejtesite e tyre si dhe menyren se si mund te ndikoje mbi keto trupa ne levizje. Shembull konkret eshte perdorimi I ketyre ligjeve ne aksidentet rrugore ku ekspertet kane qene te afte te zbulojne shpejtesite dhe menyren se si kane levizur makinat para perplasjes pavaresisht se nuk kane qene ne momentin e aksidentit. Per te zbatuar kete aftesi ekpertet e aksidenteve kane perdorur njohurite mbi 3 llojet kryesore te levizjeve drejtvizore te cilat jane tre :
 • 10. Levizje drejtvizore te njetrajtshme Ne kete levizje shpejtesia eshte konstante , pra ajo nuk ndryshon me kalimin e kohes. N Elementi qe ndryshon eshte zhvendosja , e cila ndryshon sipas formule : s = v . t  Levizje drejtvizore te pershpejtuar Ne kete levizje shtohet dhe madhesia fizike e nxitimit e cila eshte konstante dhe pozitive. Formulat perkatese jane : s=vot+at2/2 , v=v0+at  3) Levizje drejtvizore e ngadalesuar Ne kete levizje gjithashtu ekziston madhesia fizike dhe konstante e nxitimit por me vlere negative . Formulat perkatese jane : s=v0t-at2/2 , v=v0-at
 • 12. Dinamika eshte fushe e fizikes e cila merret me shkaqet qe e shkaktojne nje levizje , ndryshe nga kinematika per te cilen folem me lart , duke studiuar levizjen me karakteristikat e saj dhe duke perjashtuar shkaqet qe e krijojne. Shkencetari I cili punoi me shume ne kete fushe ishte Isak Njutoni I cili pikerisht u be I famshem per tre ligjet e tij te dinamikes , te cilat dhe sot jo vetem jane ne funksion por perbejne bazen e dinamikes ne jeten tone te perditshme. Dinamika ze vend jo vetem ne levizjen e trupave por dhe ne fusha ku nderthuret me elektromagnetizmin. Per kete te fundit , ligjet e Njutonit nderthuren me ato te Maxuellit dhe me forcat e Lorencit per te sjelle tek ne ligjet e dinamikes elektromagnetike.
 • 13.  Fushat e jetes se njeriut qe preken nga keto ligje jane te larmishme , njeri rast jane : centralet qe punojne me shtjella magnetike te cilat duke shfrytezuar dinamiken e ujit dhe ligjet e forcave neper shtjella me rryme , perftojne energji elektrike. Nje rast tjeter eshte dhe shfrytezimi i fushave elektromagnetike ne pershpejtuesit e grimcave , te cilat ushtojne forca mbi grimcat , per te fituar detyrimisht shpejtesi kolosale. Sistem I tille eshte CERN-i. Pa dinamike sdo te kishim nje CERN.
 • 14. Megjithate te mos harrojme se ne zbatimet e mesiperme rolin kryesor e luajne ligjet e Njutonit, prandaj le t’iu kthehemi , dhe ti shprehim ato :  Ligji i I i Njutonit shpreh : Nen veprimin e nje force , cdo trup fiton nje shpejtesi konstante duke u zhvendosur nga pozicioni prehjes.  Ligji i II i Njutonit shpreh : Nxitimi shprehet si raport ndermjet forces se ushtruar dhe mases se trupit mbi te cilin vepron ajo force. F = m . a  Ligji i III i Njutonit shpreh : Nqs nje trup ushtron force mbi nje trup te dyte atehere dhe ky trup kunderpergjigjet me nje force me vlere te njejte por me kahe te kundert me ate fillestar.
 • 15. Nepermjet formulave qe sjellin ligjet e Njutonit njeriu ka qene I afte te llogarise forcat qe I jane dashur atij per te spostuar nje trup , dhe zbatimi konkret I tij eshte ne terheqjet qe kryejne karrotrecet. Ato ushtrojne nje force te caktuar ndaj trupit qe terheqin dhe ne baze te kesaj force , I japin atij nje nxitim dhe shpejtesi ne menyre qe ta levize ate. Ne qofte se objekti (ne rastin tone makina e terhequr) duhet te jete ne nje pozicion brenda nje periudhe te caktuar kohe atehere ne duhet te llogarisim forcen qe ti japim objektit nxitimin e duhur per te arritur shpejtesine e cila do te na coje ne destinacion brenda kohes se caktuar.  Nje rast konkret dhe I thjeshte I zbatimit te ligjeve te Njutonit kete here pa futur fushat e nderlikuara elektromagnetike por vetem dinamiken dhe trupat jane RROTULLAT :
 • 16. Sic vihet re nga figura djathtas, shikoni pak se si nepermjet nje sistemi te thjeshte rrotullash , vetem me nje force minimale prej 25 Njutonesh ne mund te ngrejme pezull nje trup , per te cilin ne mposhtim nje gravitet 4 here me te madhe se forca qe ushtruam. 25 N per 100 N eshte nje fitim i madh .
 • 17.  Nefiguren e mesiperme vihet re nje vizatim dhe perkatesi me ngjyra te formulave dhe madhesive fizike vektoriale te FORCES , IMPULSIT dhe MOMENTIT.
 • 18. Momenti I forces eshte pikerisht pergjegjesi pse nje trup I lidhur ne nje pike kyce me nje largesi R , te rrotullohet rreth kesaj pike. Formula perkatese qe lidh momentin me forcen qe e krijon dhe largesen nga pika fikse ne piken ku ushtrohet forca eshte : M = F . R.  Zbatimi I ketij sistemi forcash kryhet jo vetem ne sisteme te medha mekanike por dhe ne elementet me te thjeshte te jetes se perditshme. Shembull konkret? Timoni makinave tona.  Duart tona te cilat rrotullojne timonin , s’jane asgje tjeter vec se nje cift forcash per timonin , e cila e detyron ate te rrotullohet duke kthyer makinen.
 • 19. Të gjitha trajtimet formale të ligjeve të Njutonit që aplikohen për forcat ekuivalente zbatohen edhe për momentet e forcave  *Ligji i parë i Njutonit : ekziston inercia rrotulluese që siguron që të gjitha trupat ruajnë impulsin këndor të tyre përveçse nëse mbi to ka vepruar një moment force i pabalancuar.  *Ligji i dytë i Njutonit mund të përdoret për të nxjerrë një përkufizim alternativ te forces.  *Ligji i tretë i Njutonit : te gjitha objektet që ushtrojnë momente forcash duhet të përvojnë një moment force të barabartë dhe të kundërt në drejtim , dhe për këtë arsye kjo implikon direkt ligjin e ruajtjes së impulsit këndor për sisteme të mbyllura që janë në rrotullim dhe sillen rrotull një boshti si rrjedhojë e veprimit të momenteve të brendshme të forcës.
 • 20. Puna Simboli ne Sistemi SI : A Njesia ne Sistemin SI : Xhaul Formula e lidhjes A=Fx se saj me forces : F  forca X  zhvendosja
 • 21. Ne Fizike , puna njihet si energjia qe transmeton nje force F per te zhvendosur nje trup ne nej largesi x. Ajo mund te shenohe me A por dhe ne gjuhen angleze me simbolin W (work). Ashtu si energjia dhe puna eshte nje madhesi skalare. Nje formule e rendesishme per punen eshte barazia e saj me ndryshimin e energjise se sistemit qe kryen pune , sepse normalisht nje sistem me nje energji E1 humbet nje pjese te saj qe te kryeje pune dhe mbetet me nje energji E2. Logjikisht diferenca energjive eshte vete puna.  Formula qe lidh forcen me punen behet nepermjet largesise d per te cilin zhvendoset nje trup gjate kryerjes se punes , dhene rastin kur forca ushtrohet me nje kend ndaj levizjes atehere shtohet nje faktor KOSINUS I kendit ndermjet drejtimit te levizjes dhe forces.
 • 22.  Njerast konkret ne jeten e perditshme te kryerjes pune jane sportet si futbolli , basketbolli etj. Ne menyre qe te levize topi ne ushtrojme force mbi te duke kryer keshtu pune mbi topin qe ai te shkoje ne rrjete per te shenuar apo ne kosh.
 • 23.  Nefiguren e me poshtme kemi kryerjen pune te nje sportisti mbi topin ne sportin e baseball-it.
 • 24. Puna nganjehere pavaresisht veprimit te forcave rezulton te jete zero. Gjate rrotullimit te nje trupi rreth nje pike te caktuar pasi trupi ka mbaruar ciklin e rrotullimit atehere vihet re qe ndryshimi energjise eshte zero , pra rrjedhimisht sistemi mund te kete levizur dhe te jete vendosur nen ndikimin e nje force , por puna eshte 0.  Nje rast tjeter eshte dhe nje liber I vendosur mbi tavoline. Nqs tavolina ngjitet e zeme ne nje ashensor me nje shpejtesi te caktuar atehere ai kryen pune mbi librin sepse e ngjit lart bashke me veten mirepo libri si pasoje e forces se rendeses qendron mbi tavoline dhe nuk zhvendoses vecazi por se bashku me tavolinen , kjo do te thote se mbi librin perseri skryhet pune , forca e gravitetit te librit dhe ngjitjes se tavolines jane barazuar dhe keshtu puna perseri eshte 0.
 • 26.  Ka shumë lloje energjish : energji kimike , energji elektrike , energji diellore , energjia e erës , energji termike , dhe energji bërthamore nga ndarja e atomit.  Lart kemi nje pamje konkrete te transferimit te energjise , Rrufeja.
 • 27.  Vertet puna dhe energjia maten ne Xhaul te dy , por konceptet e tyre jane krejt te ndryshme , dhe ne kete e pame pike se pari qe ne barazimin ku pame se puna s’eshte energji por diference energjish. Energjia ndodhet ne cdo sistem mekanik te vecuar.  Energjia si koncept hyn ne te gjitha fushat e jetes sone te perditshme :
 • 28.  Nebiologji , ku dime shume mire se energjine e zoteron cdo sistem natyror apo dhe vete organizmat e gjalle te cilet ne saje te kesaj energjie qe e fitojne nga lende te ndryshme kimike , jane te ate te levizin apo veprojne.
 • 29.  Në gjeologji , veprimtaria e shume elementeve te natyres si termetet , orteket , levizjet e eres etj mund te shpjegohen nepermjet konceptit te energjise dhe transformimit te tij.
 • 30. Në kozmologji ku energjia sherbet per te percaktuar menyren se si eshte formuar Universi apo dhe menyres se si sillen yjet ne hapesire , Dielli yne apo dhe vete planetet. Mendohet se qe pas shperthimit te madh te Big Bangut e gjithe energjia ne Univers ka filluar te transformohet e vetem te transformohet papushim , pra ajo s’zhduket.
 • 31.  Termodinamika studion efektet e ndryshimit të temperaturës, shtypjes, dhe vellimit në një sistem fizik në një shkallë makroskopike, si dhe transferimin e energjisë si nxehtësia. Historikisht, termodinamika u zhvillua për të rritur efiçencën e motorëve me avull të hershëm. Cdo motorr ka nje rendiment te caktuar dhe sa me i madh te jete ai aq me teper pune mund te kryejme ne me te.
 • 32.  Pikafillestare për trajtimin termodinamik te një problemi janë ligjet e termodinamikës, të cilat postulojnë që energjia mund të shkëmbehet midis sistemeve fizike si nxehtësi ose punë. Ato postulojnë gjithashtu edhe ekzistencën e një madhësie të quajtur entropi , e cila mund të përcaktohet për çdo sistem.
 • 33.  Ne te djathte paraqitet figura e nje motorri qe punon me lende djegese. Ai shfrytezon gazin e cliruar nga djegja e lendes e cila ne temperatura te medha , leviz fuqimisht turbinat per te kryer pune mekanike.
 • 34.  Fale termodinamikes , njerezit kane shpikur makinat e para me avuj dhe shume mjete te tjera transporti pa te cilat njeriu s’do te jetonte kaq komod sot. Fale termodinamikes njeriu tashme ka frigoriferin ne shtepine e tij i cili e ka bere e efikas ate ne ruajtjen e burimeve ushqimore. Fale termodinamikes njeriu njohu shkembimin termik me te cilin tashme mbrohet nga i ftohti. Me pak fjale me ane te termodinamikes , njeriu jeton sot komod dhe mbizoteron mbi gjallesat e tjera te natyres , te pakten per gjysmen e periudhes se ekzistences se tij.
 • 36. Pamje skematike e  shnderrimit te nxehtesise ne nxehtesi me temperature me te ulet dhe pune. E anasjellta e kesaj skeme , pra kryerja pune per te nxjerre nga sistemi temperaturat e larta jane parim I motorreve te frigorfereve ne shtepite tona.
 • 37. Pamje skematike dhe prerjeje terthore te nje mekanzimi , I cili eshte baza e funksionimit te makinave te hershme me avull. Ky mekanizem quhet ndryshe dhe mekanzimi I motorrit te nxehte Karno me avull.