Valet

An An
ZBATIMET E VALËVE NË
TEKNIKË DHE NË JETËN E
   PËRDITSHME
OBJEKTIVAT

  Të kuptojmë konceptin valë .
  Të analizojmë llojet e saj.
  Të shpjegojmë zbatimet e valës
  në jetën e përditshme dhe
  teknikë.
PËRMBAJTJA
             Valët zanore
 C’kuptojmë me valë?
             Instrumentët
 Ku e  gjejmë atë ?   muzikore
 Llojet e valëve     Ultratingujt

 Valët mekanike     Rrezet X

 Mikrovalët       Valët infra  të kuqe.
Ç’QUAJMË VALË ?

  Valë quhet: dukuria e
  përhapjes së
  një ngacmimi fizik nga një
  pikë e hapësirës në pika
  të tjera të saj. Vala
  transporton energji dhe
  impuls , por nuk
  transporton lëndë. Bota
  është plot me lloje të
  ndryshme valësh : valët
  në korda , valët zanore ,
  valët sizmike ,valët e
  radios , rrezet X .
VALËT GJENDEN
    KUDO
  Valët janë kudo. Shumica e informacionit që kemi marrë
  na vjen në formën e valëve. Mbështetemi te valët për
  të dëgjuar muzikë, të shohim TV, mund të gatuajmë me
  valë, mund të bisedojmë me të tjerët etj. Valët
  transferojnë energjinë në forma të ndryshme, disa
  janë shumë të dobishme, ndërsa të tjerët mund të jetë
  vdekjeprurës. Një tsunami ose valë jonormale është një
  valë shumë ë madheuji që ka mund të prodhohet nga
  një fenomne sizmik. Këto valë mund të lëvizin me
  shpejtësi 500 km / h dhe kanë një kohëzgjatje prej 60
  minutash. Ata mund të lëvizin nëpër oqean shumë
  shpejt dhe do të shkaktojë dëme të pallogaritshme në
  rajonet bregdetare. Kafshët përdorin mocionin valë
  lëvizuar në hapësira të ndryshme. . Ngjalat dhe
  gjarpërinjtë përdorin valët e tërthorta e trupit për
  nxitje kundër ujit ose terrenit duke i ndihmuar ata të
  lëvizin. Valët shokukrijuar nga një ndriçim mund të
  shkaktojnë një bum të zërit. Shoket zanorë mund të
  prodhohen nga avioni që fluturon me shpejtësi të
  madhe se shpejtësia e zërit në ajër. Për shkak të kësaj
  avionët Concord janë ndaluar nga fluturimi mbi pjesë
  të brendshme të Shteteve të Bashkuara.
LLOJET E VALËVE

  Valët i kemi të disa llojeve, por ama dy
  janë tipet kryesore të valëve: ato
  mekanike dhe ato elektromagnetike. Këto
  dy tipe valësh përbëjnë gjithë spektrin e
  valëve që njihen e gjejnë përdorim në
  fusha të ndryshme të jetës. Te valët
  elektromagnetike mund të përfshijmë:
  valët radio, mikrovalët, infra të kuqe,
  dritën e dukshme, valët ultravjollcë,
  rrezet x e rrezet gama. Te valët mekanike
  mund të përfshijmë: valët akustike, valët
  ujore, valët sizmike etj.
VALËT MEKANIKE
  Një valë mekanike është një
  valë që ka nevojë për një
  shkak për të ndryshuar
  pozicion Materiali i
  lëvizshmën nuk e ndryshon
  pozicionin e vet fillestar nëse
  nuk transportohet energji
  nga grimcat pëgjegjëse. Valët
  e oqeanit dhe ato zanore janë
  shembuj të këtij fenomeni.
  Një valë mekanike kërkon një
  kontribut fillestar të
  energjisë. Pasi kjo energji
  fillestare është shtuar,
  udhëton nëpër valë të mesme
  deri sa të gjithë energjia e
  tij është transferuar.
MIKROVALËT
  Mikrovalë janë në vetvete
  valë elektromagnetike të cilat
  i përgjigjen një brezi
  frekuence prej 300 MHz deri
  në 300 GHz. Ato gjejnë
  zbatim të gjerë në aparate,
  instrumente të ndryshme
  elektroteknike si që është
  p.sh: Radari, Furra me
  mikrovalë, në tekniken Plasma
  (TV, PC etj.), sistemet e
  komunikimit ajrorë (Celulari,
  Bluetooth, Televizioni
  satelitor, ëLAN) si dhe tek
  sensorë e ndryshëm. Po ashtu
  në qarqet ushtarake flitet
  për një armë me mikrovalë si
  armë rrezatuese p.sh. ADS.
FURRAT ME
MIKROVALË
   Furra e njohur me mikrovalë punon diku
   në frekuenca 2,45 GHz. Nxehja e ujit
   nuk arrihet me ndonjë frekuencë të
   rezonancës por molekulat e ujit si dipole
   tentojnë gjatë tërë kohës që të
   orientohen në një fushë magnetike, kjo
   shkakton transformimin e energjisë së
   fituar nga diaelektricitetit në nxehtësi.
   Xhami, lloje të qeramikës, janë të
   tejkalushëm (transparent) për këto
   rrezatime dhe i absorbojë ato shumë
   pak. Për këtë shkak, për të mbështjelle
   furrat e mikrovalëve përdoren
   thjerrëza të tejdukshme plastike.Rryma
   alternative me frekuencë mbi diçka 1
   GHz është vështirë të përcillen në
   përçues elektrik pasi që me rritjen e
   frekuencës, rritet edhe humbja e
   energjisë. Për këtë në furrat me
   mikrovalë përdoren disa përçues boshë
   (gypa këndorë) nëpër të cilat rrjedhë
   rryma me frekuenca shumë të larta.
VALËT ZANORE

  Valët zanore në ajër janë
  shembulli më i rëndësishëm i
  valëve gjatësore .Valët zanore
  mund të përhapen në cdo
  mjedis , të ngurtë, të lëngët
  dhe të gaztë dhe shpejtësia
  e tyre varet nga cilësitë
  e mjedisit . Këto valë janë të
  pakapshme nga syri i njeriut
  por shkaktojnë ndijimin e
  dëgjimit , ndryshe i quajmë
  tinguj . Valët me frekuencë
  më të vogël se 20Hz quhen
  infratinguj dhe valët zanore
  me frekuencë mbi 20000Hz
  quhen ultratinguj .
  Infratingujt dhe ultratingujt
  janë të pakapshëm nga veshi
  i njeriut
PËRDORIMI I
  VALËVE ZANORE

  Valët tejzanore ose valët me frekuencë të
  lartë zanore janë përdorur për të pastruar
  dhëmbët dhe bizhuteri, për të ndihmuar
  kafshët të komunikojnë dhe kanë ndihmuar
  mjekët në vëzhgimin e organeve të brendshme.
  Ato gjithashtu përdorur për të kuruar veshkën
  dhe gurëve të tëmthit duke thyer gurë.
  Alarmet për vjedhje përdorin efektin Doppler
  për të monitoruar lëvizjet në dhomë. Cilësia e
  zërit që vjen nga një instrument muzikor varet
  nga numri i frekuencave harmonik të prodhuara
  dhe intensitetin e tyre të afërm. Instrumentet
  frymorë mbështeten në rezonancë ndërsa
  instrumentet me tela përdorin ligjin e
  instrumenteve me tela
INSTRUMENTËT
     MUZIKORË

         ME TELA

 Ne instrumentet muzikore me tela,kemi te
 bejme me rastin kur teli eshte fiksuar ne te dy
 skajet. Toni I tingullit I perftuar nga nje tel I
 tille normalisht percaktohet nga frekuenca
 themelore. Gjatesia e vales qe I pergjigjet
 tonit themelor eshte e barabarte me dyfishin e
 gjatesise se telit,prandaj frekuenca themelore
 do te jete: v = u/2L. Kur teli I kitares ose I
 violines gishtohet, gjatesia efektive e telit
 shkurtohet; toni ne kete rast eshte me I larte,
 sepse gjatesia e vales se themelorit eshte me e
 vogel.
Valet
I NSTRUMENTET ME
    GODITJE (PIANO)


 Në piano, notat më të ulta lëshohen nga tastet në
 të majtë të tastierës dhe kanë një frekuencë më
 të vogël se notat e larta që prodhohen nga tastet
 në të djathtë.
 Nota të ulta  Nota të larta  Frekuenë e ulët  Frekuenë e lartë
ULTRATINGUJT
  Ultratingulli është një teknologji e avancuar në
  të cilin në një frekuencë shumë të lartë valët
  zanore janë përdorur kryesisht për qëllime
  diagnostifikimi në mjekësi. Ultratingujt janë
  përdorur për të marrë pamjet e qarta të
  "vështira për t’u arritur", pjesët e trupit. Valët
  janë aq të hollë se ata janë në gjendje të
  depërtojnë në për një masë të madhe. Në
  fushën mjekësore, ultratingujt janë përdorur
  për të hetuar organet e brendshme të trupit të
  njeriut të tilla si mëlçisë, fshikëz e tëmthit, të
  pankreasit, veshkat, mitrës, zemër etj Ato
  përdoren gjithashtu për të thyer gurët në
  veshka në kokrra të vogla. Më së shpeshti kjo
  është duke u përdorur për të monitoruar
  rritjen e fetusit në mitrën e nënës dhe për të
  zbuluar defektet e lindjes në fetus.
ULTRATINGUJT NË
MONITORIMIN E FETUSIT

    Një skaner me ultratinguj është përdorur
    për të studiuar rritjen e fëmijës brenda
    barkut të nënës. Dhënësi i dërgon valët
    zanore dhe gjithashtu regjistron jehonën
    e valëve. Dhënësi është ai që presionon
    mbi lëkurën dhe shprëndan valët nëpër të
    gjithë trupin. Valët e ultrazërit
    depërtojnë në organ të trupit njerëzor
    dhe të marrin reflektimin nga organi i cili
    do të shqyrtohet. Mikrofoni i ndjeshëm
    në dhënës regjistron ndryshimet e vogla
    të tingullit dhe drejtimin e tij. Pastaj ato
    valët e pasqyruara ultratinguj pasqyrohen
    në kompjuter dhe kemi një imazh të qartë
    të fetusit të palindur. Imazh 3D i fetusit
    ndihmon mjekun të zbulojëndonjë
    sëmundje ose defekt dhe e ndihmon të
    monitorojë rritjen e fetusit.
RREZET X
           TE DENTISTI
  Kur kemi shkuar te dentisti për të marrë dhëmbët tanë të pastrohen,
  dentisti mund të dëshironi të marrë një pamje të tyre për të parë nëse
  kemi ndonjë dëmtimit të dhëmbëve. Kjo nuk është me të vërtetë një
  foto, por diçka që quhet një radiografi, ose një X-ray. Dentisti juaj
  është në të vërtetë duke përdorur një sasi të vogël të rrezatimit për
  të krijuar një radiografi e cila është një imazh i dhëmbëve tuaj.
  Rrezatimi që një dentist apo mjek përdor shpesh quhet X-rrezet. X-
  rrezet janë një formë e energjisë elektromagnetike vetëm drita-
  rrezet dhe mikro-valët janë. X-rrezet kanë më shumë energji se drita-
  rrezet mënyrë që ata të mund të depërtojnë dhe të udhëtojë nëpër
  materialet që drita-rrezet nuk mund. Film është i ndjeshëm ndaj
  radiografitë në të njëjtën mënyrë që ai është në dritë-rrezeve, aq X-
  rrezet mund të përdoret për të prodhuar imazhe. X-rrezet që janë
  dërguar me anë të një objekti mund të prodhojë një imazh në një pjesë
  të filmit të vendosur në anën e kundërt të objektit. Duke ekzaminuar
  imazhin ose radiografi, dentisti mund të shqyrtojë dhëmbët për gjëra
  të tilla si dëmtimit të dhëmbëve, të cilat nuk janë gjithmonë të shihen
  lehtësisht. Dëmtimit të dhëmbëve mund të jenë defekte shumë të
  vogla në dhëmbët tuaj. Ata janë shpesh shumë të vogla për t'u parë nga
  thjesht shqyrtimin dhëmbët tuaj me sy të lirë.
RREZET X
              Përdorime të tjera.


  Rrezet X gjithashtu të
  ndihmojnë në trajtimin e
  pacientëve mjekësore që kanë
  kancer. Ata mund të vrasin
  qelizat e keqe në mënyrë që
  ata nuk mund të vazhdojnë
  ndarjen e tyre.. X-rrezet mund
  të përdoren gjithashtu për të
  vrarë bakteret që shkaktojnë
  prishje të ushqimit. Kjo është
  ajo që është përdorur për të
  ruajtur ushqimin që
  astronautët konsumojnë ,
  ndërsa gjenden në hënë dhe në
  hapësirë.
RREZET INFRA TË
     KUQE

    PËRDORIMI         RREZIQE

  Nxehtësia Ushqime     Edhe pse rrezet infra të
  Industrisë        kuqe janë të
               rëndësishme, ato
  Telekomandat       gjithashtu kanë disa
               rreziqe që lidhen me to .
  Perdorimi hapësiror    Filmat e hollë ari mbi
               anijet kozmike
  Moti /Retë        pasqyrojnë rrezet infra
               të kuqe nga dielli i cili
  Mjekësi          mund të dëmtojnë të dy
               njerëzit dhe pajisjet në
  Shkencë          anije. Gjithashtu duhet
               syze dielli për mbrojtje
               nga rrezet infra të kuqe
  Mallrat e konsumit    natyrore.
PËRFUNDIME

  Valët janë pjesë e
  pandashme e jetës sonë.
  Në të shumtën e rasteve
  nuk e ndiejmë praninë e
  tyre por ato janë të
  shpërndara në forma të
  ndryshme. Rëndësia e
  tyre fillon me të folurin e
  mbaron te
  diagnostifikimet më të
  avancuara mjekësore.
1 sur 20

Recommandé

Projekt Fizik - valet par
Projekt Fizik - valetProjekt Fizik - valet
Projekt Fizik - valetMarinela Abedini
18.9K vues20 diapositives
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare par
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareKe Keiss
84.3K vues9 diapositives
Hebrenjtë në Shqipëri par
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
39.1K vues13 diapositives
Projekt Fizik - Elektriciteti par
Projekt Fizik - ElektricitetiProjekt Fizik - Elektriciteti
Projekt Fizik - ElektricitetiMarinela Abedini
45K vues21 diapositives
Fizika ne jeten e perditshme par
Fizika ne jeten e perditshmeFizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshmeAn An
169.8K vues37 diapositives
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore par
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreXheni Marku
110K vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Valet elektomagnetike par
Valet elektomagnetikeValet elektomagnetike
Valet elektomagnetikedionis dioni
18.5K vues15 diapositives
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme par
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshmeZbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshmeErhan Luma
23.4K vues19 diapositives
Ngrohja globale par
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globaleKristjana Llolli
51.3K vues8 diapositives
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor. par
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.ronela hasanaj
24.8K vues27 diapositives
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti. par
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.enerisaloti
59K vues29 diapositives
Energjia Diellore par
Energjia DielloreEnergjia Diellore
Energjia Dielloredritan sadikaj
47.9K vues25 diapositives

Tendances(20)

Valet elektomagnetike par dionis dioni
Valet elektomagnetikeValet elektomagnetike
Valet elektomagnetike
dionis dioni18.5K vues
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme par Erhan Luma
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshmeZbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme
Erhan Luma23.4K vues
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor. par ronela hasanaj
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
ronela hasanaj24.8K vues
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti. par enerisaloti
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
enerisaloti59K vues
Aksidentet rrugore par Arlinda
Aksidentet rrugoreAksidentet rrugore
Aksidentet rrugore
Arlinda 48.8K vues
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshme par Jetmira Sula
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshmeTema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshme
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshme
Jetmira Sula67.4K vues
Kimia ne jeten e perditshme par Orven Bregu
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme
Orven Bregu86.7K vues
Sëmundjet gjenetike par XhuLia Muca
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
XhuLia Muca50.8K vues
Trashegimia natyrore e shqiperise par melissa cani
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperise
melissa cani23.4K vues
Energjia dhe Burimet e Energjisë par Klajdi Proko
Energjia dhe Burimet e EnergjisëEnergjia dhe Burimet e Energjisë
Energjia dhe Burimet e Energjisë
Klajdi Proko28.1K vues
Fibrat optike par Olti OTo
Fibrat optike Fibrat optike
Fibrat optike
Olti OTo50.1K vues
Filozofia gjate shekullit XVII par Denisa Caushi
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVII
Denisa Caushi6.7K vues
Problemet e arsimit e shkolles sot par Genti Mustafaj
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sot
Genti Mustafaj33.6K vues
Prodhimi i energjise par roberto1723
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjise
roberto172323.1K vues
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi par Marinela Abedini
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiProjekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Marinela Abedini49.2K vues

Similaire à Valet

Valet par
ValetValet
Valetornela rama
2.9K vues19 diapositives
ZBATIMET E VALEVE par
ZBATIMET E VALEVEZBATIMET E VALEVE
ZBATIMET E VALEVEornela rama
5.9K vues9 diapositives
Spektri elektromagnetik: Fizike par
Spektri elektromagnetik: FizikeSpektri elektromagnetik: Fizike
Spektri elektromagnetik: Fizikebusinessforlife
1.8K vues21 diapositives
Rendesia dhe elementet e zhurmave par
Rendesia dhe elementet e zhurmaveRendesia dhe elementet e zhurmave
Rendesia dhe elementet e zhurmaveolinuhi
2.3K vues6 diapositives
Dëgjimi par
DëgjimiDëgjimi
DëgjimiMario Peleshka
2.1K vues7 diapositives
Projekt : Fizike par
Projekt : Fizike Projekt : Fizike
Projekt : Fizike #MesueseAurela Elezaj
12K vues10 diapositives

Similaire à Valet(17)

Rendesia dhe elementet e zhurmave par olinuhi
Rendesia dhe elementet e zhurmaveRendesia dhe elementet e zhurmave
Rendesia dhe elementet e zhurmave
olinuhi2.3K vues
Ndotja e mjedisit nga zhurma par Atien Mati
Ndotja e mjedisit nga zhurmaNdotja e mjedisit nga zhurma
Ndotja e mjedisit nga zhurma
Atien Mati1.1K vues
zbatimet e elektricitetit par ornela rama
zbatimet e elektricitetitzbatimet e elektricitetit
zbatimet e elektricitetit
ornela rama2.7K vues
PROJEKT: NDOTJA E MJEDISIT NGA ZHURMAT par eraldzyberaj
PROJEKT: NDOTJA E MJEDISIT NGA ZHURMATPROJEKT: NDOTJA E MJEDISIT NGA ZHURMAT
PROJEKT: NDOTJA E MJEDISIT NGA ZHURMAT
eraldzyberaj3.6K vues
Environmental and public health considerations par Bes Halimi
Environmental and public health considerationsEnvironmental and public health considerations
Environmental and public health considerations
Bes Halimi503 vues
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme par ornela rama
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
ornela rama50.4K vues
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr... par Edward Newgate
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...
Edward Newgate37.8K vues

Plus de An An

Piazze e fontane par
Piazze e fontanePiazze e fontane
Piazze e fontaneAn An
1.5K vues26 diapositives
Piazze e fontane par
Piazze e fontanePiazze e fontane
Piazze e fontaneAn An
706 vues27 diapositives
Benvenuti a roma par
Benvenuti a romaBenvenuti a roma
Benvenuti a romaAn An
949 vues47 diapositives
Enzimat par
EnzimatEnzimat
EnzimatAn An
43.8K vues22 diapositives
Storia d'amore par
Storia d'amoreStoria d'amore
Storia d'amoreAn An
369 vues3 diapositives
Proteggere l'ambiente par
Proteggere l'ambienteProteggere l'ambiente
Proteggere l'ambienteAn An
869 vues9 diapositives

Plus de An An(20)

Piazze e fontane par An An
Piazze e fontanePiazze e fontane
Piazze e fontane
An An1.5K vues
Piazze e fontane par An An
Piazze e fontanePiazze e fontane
Piazze e fontane
An An706 vues
Benvenuti a roma par An An
Benvenuti a romaBenvenuti a roma
Benvenuti a roma
An An949 vues
Enzimat par An An
EnzimatEnzimat
Enzimat
An An43.8K vues
Storia d'amore par An An
Storia d'amoreStoria d'amore
Storia d'amore
An An369 vues
Proteggere l'ambiente par An An
Proteggere l'ambienteProteggere l'ambiente
Proteggere l'ambiente
An An869 vues
Associazione nazionale per la tutela dell'ambiente par An An
Associazione nazionale per la tutela dell'ambienteAssociazione nazionale per la tutela dell'ambiente
Associazione nazionale per la tutela dell'ambiente
An An456 vues
Shqiperia ne sundimin bizantin par An An
Shqiperia ne sundimin bizantinShqiperia ne sundimin bizantin
Shqiperia ne sundimin bizantin
An An18.1K vues
Demokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotme par An An
Demokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotmeDemokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotme
Demokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotme
An An20K vues
Fazat e gjenetikes moderne par An An
Fazat e gjenetikes moderne Fazat e gjenetikes moderne
Fazat e gjenetikes moderne
An An17.8K vues
Semundjet e trashegueshme par An An
Semundjet e trashegueshmeSemundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshme
An An19K vues
Veprimtari praktike 1 anisa par An An
Veprimtari praktike 1 anisaVeprimtari praktike 1 anisa
Veprimtari praktike 1 anisa
An An7.6K vues
Projekt kurikular lendor par An An
Projekt kurikular lendorProjekt kurikular lendor
Projekt kurikular lendor
An An29.2K vues
Anglisht par An An
AnglishtAnglisht
Anglisht
An An6.9K vues
My dream <3 par An An
My dream <3My dream <3
My dream <3
An An747 vues
Muzika dhe instrumentet par An An
Muzika dhe instrumentetMuzika dhe instrumentet
Muzika dhe instrumentet
An An83K vues
Lëvizjet studentore të vitit 1968 në europë par An An
Lëvizjet studentore të vitit 1968 në europëLëvizjet studentore të vitit 1968 në europë
Lëvizjet studentore të vitit 1968 në europë
An An9.8K vues
’’Rruga historike e krijimit te be’’ par An An
’’Rruga historike e krijimit te be’’’’Rruga historike e krijimit te be’’
’’Rruga historike e krijimit te be’’
An An11.6K vues
Evolucioni historik i globalizmit par An An
Evolucioni historik i globalizmitEvolucioni historik i globalizmit
Evolucioni historik i globalizmit
An An32.1K vues
Ishujt britanike par An An
Ishujt britanikeIshujt britanike
Ishujt britanike
An An9.8K vues

Valet

 • 1. ZBATIMET E VALËVE NË TEKNIKË DHE NË JETËN E PËRDITSHME
 • 2. OBJEKTIVAT  Të kuptojmë konceptin valë .  Të analizojmë llojet e saj.  Të shpjegojmë zbatimet e valës në jetën e përditshme dhe teknikë.
 • 3. PËRMBAJTJA  Valët zanore  C’kuptojmë me valë?  Instrumentët  Ku e gjejmë atë ? muzikore  Llojet e valëve  Ultratingujt  Valët mekanike  Rrezet X  Mikrovalët  Valët infra të kuqe.
 • 4. Ç’QUAJMË VALË ?  Valë quhet: dukuria e përhapjes së një ngacmimi fizik nga një pikë e hapësirës në pika të tjera të saj. Vala transporton energji dhe impuls , por nuk transporton lëndë. Bota është plot me lloje të ndryshme valësh : valët në korda , valët zanore , valët sizmike ,valët e radios , rrezet X .
 • 5. VALËT GJENDEN KUDO  Valët janë kudo. Shumica e informacionit që kemi marrë na vjen në formën e valëve. Mbështetemi te valët për të dëgjuar muzikë, të shohim TV, mund të gatuajmë me valë, mund të bisedojmë me të tjerët etj. Valët transferojnë energjinë në forma të ndryshme, disa janë shumë të dobishme, ndërsa të tjerët mund të jetë vdekjeprurës. Një tsunami ose valë jonormale është një valë shumë ë madheuji që ka mund të prodhohet nga një fenomne sizmik. Këto valë mund të lëvizin me shpejtësi 500 km / h dhe kanë një kohëzgjatje prej 60 minutash. Ata mund të lëvizin nëpër oqean shumë shpejt dhe do të shkaktojë dëme të pallogaritshme në rajonet bregdetare. Kafshët përdorin mocionin valë lëvizuar në hapësira të ndryshme. . Ngjalat dhe gjarpërinjtë përdorin valët e tërthorta e trupit për nxitje kundër ujit ose terrenit duke i ndihmuar ata të lëvizin. Valët shokukrijuar nga një ndriçim mund të shkaktojnë një bum të zërit. Shoket zanorë mund të prodhohen nga avioni që fluturon me shpejtësi të madhe se shpejtësia e zërit në ajër. Për shkak të kësaj avionët Concord janë ndaluar nga fluturimi mbi pjesë të brendshme të Shteteve të Bashkuara.
 • 6. LLOJET E VALËVE  Valët i kemi të disa llojeve, por ama dy janë tipet kryesore të valëve: ato mekanike dhe ato elektromagnetike. Këto dy tipe valësh përbëjnë gjithë spektrin e valëve që njihen e gjejnë përdorim në fusha të ndryshme të jetës. Te valët elektromagnetike mund të përfshijmë: valët radio, mikrovalët, infra të kuqe, dritën e dukshme, valët ultravjollcë, rrezet x e rrezet gama. Te valët mekanike mund të përfshijmë: valët akustike, valët ujore, valët sizmike etj.
 • 7. VALËT MEKANIKE  Një valë mekanike është një valë që ka nevojë për një shkak për të ndryshuar pozicion Materiali i lëvizshmën nuk e ndryshon pozicionin e vet fillestar nëse nuk transportohet energji nga grimcat pëgjegjëse. Valët e oqeanit dhe ato zanore janë shembuj të këtij fenomeni. Një valë mekanike kërkon një kontribut fillestar të energjisë. Pasi kjo energji fillestare është shtuar, udhëton nëpër valë të mesme deri sa të gjithë energjia e tij është transferuar.
 • 8. MIKROVALËT  Mikrovalë janë në vetvete valë elektromagnetike të cilat i përgjigjen një brezi frekuence prej 300 MHz deri në 300 GHz. Ato gjejnë zbatim të gjerë në aparate, instrumente të ndryshme elektroteknike si që është p.sh: Radari, Furra me mikrovalë, në tekniken Plasma (TV, PC etj.), sistemet e komunikimit ajrorë (Celulari, Bluetooth, Televizioni satelitor, ëLAN) si dhe tek sensorë e ndryshëm. Po ashtu në qarqet ushtarake flitet për një armë me mikrovalë si armë rrezatuese p.sh. ADS.
 • 9. FURRAT ME MIKROVALË  Furra e njohur me mikrovalë punon diku në frekuenca 2,45 GHz. Nxehja e ujit nuk arrihet me ndonjë frekuencë të rezonancës por molekulat e ujit si dipole tentojnë gjatë tërë kohës që të orientohen në një fushë magnetike, kjo shkakton transformimin e energjisë së fituar nga diaelektricitetit në nxehtësi. Xhami, lloje të qeramikës, janë të tejkalushëm (transparent) për këto rrezatime dhe i absorbojë ato shumë pak. Për këtë shkak, për të mbështjelle furrat e mikrovalëve përdoren thjerrëza të tejdukshme plastike.Rryma alternative me frekuencë mbi diçka 1 GHz është vështirë të përcillen në përçues elektrik pasi që me rritjen e frekuencës, rritet edhe humbja e energjisë. Për këtë në furrat me mikrovalë përdoren disa përçues boshë (gypa këndorë) nëpër të cilat rrjedhë rryma me frekuenca shumë të larta.
 • 10. VALËT ZANORE  Valët zanore në ajër janë shembulli më i rëndësishëm i valëve gjatësore .Valët zanore mund të përhapen në cdo mjedis , të ngurtë, të lëngët dhe të gaztë dhe shpejtësia e tyre varet nga cilësitë e mjedisit . Këto valë janë të pakapshme nga syri i njeriut por shkaktojnë ndijimin e dëgjimit , ndryshe i quajmë tinguj . Valët me frekuencë më të vogël se 20Hz quhen infratinguj dhe valët zanore me frekuencë mbi 20000Hz quhen ultratinguj . Infratingujt dhe ultratingujt janë të pakapshëm nga veshi i njeriut
 • 11. PËRDORIMI I VALËVE ZANORE  Valët tejzanore ose valët me frekuencë të lartë zanore janë përdorur për të pastruar dhëmbët dhe bizhuteri, për të ndihmuar kafshët të komunikojnë dhe kanë ndihmuar mjekët në vëzhgimin e organeve të brendshme. Ato gjithashtu përdorur për të kuruar veshkën dhe gurëve të tëmthit duke thyer gurë. Alarmet për vjedhje përdorin efektin Doppler për të monitoruar lëvizjet në dhomë. Cilësia e zërit që vjen nga një instrument muzikor varet nga numri i frekuencave harmonik të prodhuara dhe intensitetin e tyre të afërm. Instrumentet frymorë mbështeten në rezonancë ndërsa instrumentet me tela përdorin ligjin e instrumenteve me tela
 • 12. INSTRUMENTËT MUZIKORË ME TELA  Ne instrumentet muzikore me tela,kemi te bejme me rastin kur teli eshte fiksuar ne te dy skajet. Toni I tingullit I perftuar nga nje tel I tille normalisht percaktohet nga frekuenca themelore. Gjatesia e vales qe I pergjigjet tonit themelor eshte e barabarte me dyfishin e gjatesise se telit,prandaj frekuenca themelore do te jete: v = u/2L. Kur teli I kitares ose I violines gishtohet, gjatesia efektive e telit shkurtohet; toni ne kete rast eshte me I larte, sepse gjatesia e vales se themelorit eshte me e vogel.
 • 14. I NSTRUMENTET ME GODITJE (PIANO)  Në piano, notat më të ulta lëshohen nga tastet në të majtë të tastierës dhe kanë një frekuencë më të vogël se notat e larta që prodhohen nga tastet në të djathtë. Nota të ulta Nota të larta Frekuenë e ulët Frekuenë e lartë
 • 15. ULTRATINGUJT  Ultratingulli është një teknologji e avancuar në të cilin në një frekuencë shumë të lartë valët zanore janë përdorur kryesisht për qëllime diagnostifikimi në mjekësi. Ultratingujt janë përdorur për të marrë pamjet e qarta të "vështira për t’u arritur", pjesët e trupit. Valët janë aq të hollë se ata janë në gjendje të depërtojnë në për një masë të madhe. Në fushën mjekësore, ultratingujt janë përdorur për të hetuar organet e brendshme të trupit të njeriut të tilla si mëlçisë, fshikëz e tëmthit, të pankreasit, veshkat, mitrës, zemër etj Ato përdoren gjithashtu për të thyer gurët në veshka në kokrra të vogla. Më së shpeshti kjo është duke u përdorur për të monitoruar rritjen e fetusit në mitrën e nënës dhe për të zbuluar defektet e lindjes në fetus.
 • 16. ULTRATINGUJT NË MONITORIMIN E FETUSIT  Një skaner me ultratinguj është përdorur për të studiuar rritjen e fëmijës brenda barkut të nënës. Dhënësi i dërgon valët zanore dhe gjithashtu regjistron jehonën e valëve. Dhënësi është ai që presionon mbi lëkurën dhe shprëndan valët nëpër të gjithë trupin. Valët e ultrazërit depërtojnë në organ të trupit njerëzor dhe të marrin reflektimin nga organi i cili do të shqyrtohet. Mikrofoni i ndjeshëm në dhënës regjistron ndryshimet e vogla të tingullit dhe drejtimin e tij. Pastaj ato valët e pasqyruara ultratinguj pasqyrohen në kompjuter dhe kemi një imazh të qartë të fetusit të palindur. Imazh 3D i fetusit ndihmon mjekun të zbulojëndonjë sëmundje ose defekt dhe e ndihmon të monitorojë rritjen e fetusit.
 • 17. RREZET X TE DENTISTI  Kur kemi shkuar te dentisti për të marrë dhëmbët tanë të pastrohen, dentisti mund të dëshironi të marrë një pamje të tyre për të parë nëse kemi ndonjë dëmtimit të dhëmbëve. Kjo nuk është me të vërtetë një foto, por diçka që quhet një radiografi, ose një X-ray. Dentisti juaj është në të vërtetë duke përdorur një sasi të vogël të rrezatimit për të krijuar një radiografi e cila është një imazh i dhëmbëve tuaj. Rrezatimi që një dentist apo mjek përdor shpesh quhet X-rrezet. X- rrezet janë një formë e energjisë elektromagnetike vetëm drita- rrezet dhe mikro-valët janë. X-rrezet kanë më shumë energji se drita- rrezet mënyrë që ata të mund të depërtojnë dhe të udhëtojë nëpër materialet që drita-rrezet nuk mund. Film është i ndjeshëm ndaj radiografitë në të njëjtën mënyrë që ai është në dritë-rrezeve, aq X- rrezet mund të përdoret për të prodhuar imazhe. X-rrezet që janë dërguar me anë të një objekti mund të prodhojë një imazh në një pjesë të filmit të vendosur në anën e kundërt të objektit. Duke ekzaminuar imazhin ose radiografi, dentisti mund të shqyrtojë dhëmbët për gjëra të tilla si dëmtimit të dhëmbëve, të cilat nuk janë gjithmonë të shihen lehtësisht. Dëmtimit të dhëmbëve mund të jenë defekte shumë të vogla në dhëmbët tuaj. Ata janë shpesh shumë të vogla për t'u parë nga thjesht shqyrtimin dhëmbët tuaj me sy të lirë.
 • 18. RREZET X  Përdorime të tjera.  Rrezet X gjithashtu të ndihmojnë në trajtimin e pacientëve mjekësore që kanë kancer. Ata mund të vrasin qelizat e keqe në mënyrë që ata nuk mund të vazhdojnë ndarjen e tyre.. X-rrezet mund të përdoren gjithashtu për të vrarë bakteret që shkaktojnë prishje të ushqimit. Kjo është ajo që është përdorur për të ruajtur ushqimin që astronautët konsumojnë , ndërsa gjenden në hënë dhe në hapësirë.
 • 19. RREZET INFRA TË KUQE PËRDORIMI RREZIQE  Nxehtësia Ushqime  Edhe pse rrezet infra të Industrisë kuqe janë të rëndësishme, ato  Telekomandat gjithashtu kanë disa rreziqe që lidhen me to .  Perdorimi hapësiror Filmat e hollë ari mbi anijet kozmike  Moti /Retë pasqyrojnë rrezet infra të kuqe nga dielli i cili  Mjekësi mund të dëmtojnë të dy njerëzit dhe pajisjet në  Shkencë anije. Gjithashtu duhet syze dielli për mbrojtje nga rrezet infra të kuqe  Mallrat e konsumit natyrore.
 • 20. PËRFUNDIME  Valët janë pjesë e pandashme e jetës sonë. Në të shumtën e rasteve nuk e ndiejmë praninë e tyre por ato janë të shpërndara në forma të ndryshme. Rëndësia e tyre fillon me të folurin e mbaron te diagnostifikimet më të avancuara mjekësore.