Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Bulgarian Industrial Association(20)

Publicité

Образование и пазар на труда

 1. Click to edit Master title style Click to edit Master title style www.bia-bg.com www.bia-bg.com Висшето образование и бизнесът – възможности на взаимодействието Д-р Божидар Данев, Изпълнителен председател на БСК
 2. Click to edit Master title style Click to edit Master title style www.bia-bg.com Структурни изменения в периода 1988-2015 г. 26% 28% 7% 35% 3% 25% 44% 11% 19% 1% Селско и горско стопанство Индустрия Строителство Услуги Информация и далекосъобщения Структура на заетите 9% 39% 8% 36% 9% 13% 58% 9% 18% 2% Селско и горско стопанство Индустрия Строителство Услуги Информация и далекосъобщения Структура на БДС 58,845 73,805 1988 г. 2015 г. БДС (млн. лв., тек. цени) 4,078 3,446 1988 г. 2015 г. Заети (хил. души)
 3. Click to edit Master title style Click to edit Master title style www.bia-bg.com Структурни изменения в периода 1988-2015 г. „Стабилният“ износ на високо квалифициран човешки ресурс не влиза в тази статистика 28,835 64,466 1988 г. 2015 г. Износ (млн. лв., тек.цени) 35.63% 63.92% 0.00% 0.30% 0.15% 1.94% 95.56% 0 0 0 Селско и горско стопанство Индустрия Строителство Услуги Информация и далекосъобщения Структура на износа
 4. Click to edit Master title style Click to edit Master title style www.bia-bg.com Участващи в системата на образование и обучение (15-64 г.), % Източник: Евростат 6.2 36.8 40.3 2.4 24.4 26.0 Формално образование Неформално образование Общо формално и неформално ЕС-28 България
 5. Click to edit Master title style Click to edit Master title style www.bia-bg.com Учене през целия живот (% от цялото население, 15-64 г.) 9.5 9.4 9.3 9.3 9.2 9.3 9.1 9.2 10.7 10.8 10.7 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 2.0 2.1 2.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Източник: Евростат
 6. Click to edit Master title style Click to edit Master title style www.bia-bg.com Изисквано от работодателите образование  Завършилите технически специалности си намират най-бързо и добре платена работа;  От останалите висшисти само 20% работят по специалността си!
 7. Актуалната ситуация Нови планове и програми Консервативна система; Застаряващи преподаватели Няма работа за хората Няма хора за работата Младежка безработица Неграмотни и ранно отпаднали от образование Професионални стандарти Образователни стандарти Формата на собственост продължава да е разделителна линия! Пазарът на труда се глобализира, образованието – също! Цифровата икономика се развива експоненциално
 8. Цифровиза- цията в числа 2014 г. 2015 г. До края на 2016 г. 2014 г. Май 2016 г. До края на 2016 г.
 9. Триумф на технологиите 2016 г.2006 г.
 10. Предизвикателствата на цифровата икономика Интелигентна автоматизация Гъвкава работна сила Платформена (споделена) икономика Изчезващи и появяващи се професии Увеличаващо се неравенство Ново качество на работните места Развитие на икономиката Развитие на образованието Необходимост от прогнозиранеНови умения и компетентности
 11. Очаквания за експонен- циално развитие 25% средно- годишен ръст Икономика на споделянето – нов бизнес модел, нова философия Изцяло е-ориентиран бизнес Не води до собственост, а до размяна Значителен оборот Силен социален и екологичен ефект Заобикаляне на регулациите Намаляване на енергийния отпечатък и по-отговорно и устойчиво потребление Парична или непарична компенсация „Ти не си това, което имаш, а до което можеш да имаш достъп“ Младежка заетост!
 12. ТОП-14 Компании за споделен бизнес
 13. Click to edit Master title style Click to edit Master title style www.bia-bg.com Предизвикателствата на дигиталното общество ГЛОБАЛЕН ПАЗАР Дигитално ориентиран бизнес Дигитално ориентирани специалисти Дигитално ориентирани университети Всички специалности трябва да са дигитално ориентирани Бизнес, който не е дигитално ориентиран, изпада от пазара
 14. Адаптиране на академичните програми към ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ стандарти ПРЕДЛАГАНЕТЪРСЕНЕ на умения и компетенции Професионални стандарти Образователни стандарти
 15. Click to edit Master title style Click to edit Master title style www.bia-bg.com В подкрепа на българските ндустриалци и работодатели от 1980 г. ... www.bia-bg.com БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Д-р БОЖИДАР ДАНЕВ Изпълнителен председател на БСК
Publicité