Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

оценување на вештините на учениците за решавање проблеми

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à оценување на вештините на учениците за решавање проблеми (20)

Publicité

Plus par Anica Petkoska (20)

оценување на вештините на учениците за решавање проблеми

  1. 1. ОЦЕНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ <ul><li>Трефингер, Сортор и Талман, (1992) развија 12 алатки за набљудување, вреднување и оценување на употребата на учениците на процесот за креативно решавање проблеми. </li></ul>
  2. 2. СТРАТЕГИЈА ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА ПОСТАВУВАЊЕ ПРАШАЊА <ul><li>Степени на прашања : </li></ul><ul><li>Собирање информации : кој , што , каде , кога , зошто , како ? </li></ul><ul><li>Организирање на информации : зошто ? </li></ul><ul><li>Проширување на информации : што следно , што ако ? </li></ul><ul><li>  Со подржување и охрабрување на талентираните ученици да прашаат &quot; што следно ?&quot; и &quot; што ако ?&quot; ќе им помогне на учениците да научат да предскажуваат, да претпоставуваат и да одат понатаму од очигледното во нивното размислување. </li></ul>
  3. 3. УЧЕЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ДА МИСЛАТ <ul><li>Можностите за користење на повисоки мисловни процеси можат да им се направат достапни на учениците на два начини. </li></ul><ul><li>Едниот е задачите на учениците : пишани задачи , активности за решавање проблеми и проектна работа. </li></ul><ul><li>Другиот е видот на прашањата кои наставниците ги поставуваат за време на дискусиите. </li></ul>
  4. 4. ПОСТАВУВАЊЕТО ПРАШАЊА КОИ ШТО ПРОМОВИРААТ ИДЕИ Е ВЕШТИНА ЗА КОЈА Е ПОТРЕБНО ВРЕМЕ И ИСТРАЈНОСТ ЗА ДА СЕ РАЗВИЕ. <ul><li>Кога наставниците поставуваат прашања кои бараат специфични одговори, учениците учат дека нивна работа е само да го најдат &quot; точниот &quot; одговор . </li></ul><ul><li>За да се создаде атмосвера во училницата во која учениците ќе се чувствуваат безбедно да превземаат ризици и да споделуваат идеи, наставниците мора да бидат подготвени да поставуваат отворени прашања и да охрабруваат разновидност на мисли и мислења како одговори. </li></ul>
  5. 5. РАЗВИВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ <ul><li>За поддржување на самостојното истражување, сите ученици треба да знаат каде да добијат информации, како да ги забележат идеите, како да ги организираат и известат за резултатите од нивната работа. Ако работат на вистински проблем можеби информациите кои им се потребни ги нема во книгите. Интервјуирање и анкетирање се две вештини кои треба да се земат во предвид. </li></ul>
  6. 6. ИНТЕРВЈУИРАЊЕ <ul><li>Подготовка за интервју : </li></ul><ul><li>Одлучи која е целта на интервјуто . </li></ul><ul><li>Со бура на идеи напиши можни прашања . </li></ul><ul><li>Селектирај ги прашањата кои што ќе обезбедат податоци за проектот . </li></ul><ul><li>Направи редослед по кој ќе се презентираат прашањата . </li></ul><ul><li>Одлучи како ќе ги презентираш прашањата . </li></ul><ul><li>Со бура на идеи запиши се што треба да се подготвиш за интервју . </li></ul><ul><li>Селектирај ги важните делови и стави ги во редослед . </li></ul>
  7. 7. ИГРАЊЕ УЛОГИ- ИНЕРВЈУ <ul><li>Интервјуирањето е голем ризик за учениците. Ако тие се добро подготвени и имале можности предходно да го вежбаат интервјуто и да добијат повратни информации од нивните соученици, тие ќе се чувствуваат побезбедно. Работејќи во тимови за интервју—со една личност која поставува прашања а друга запишува помага да се смали дел од стресот поврзан со овој процес. </li></ul>
  8. 8. АНКЕТИРАЊЕ <ul><li>Анкетирањето го следи истиот процес како и интервјуирањето со следниве разлики : </li></ul><ul><li>Напиши листа на прашања за анкетирање . </li></ul><ul><li>Одлучи како ќе ги добиеш одговорите . Да или Не одговори ? Повеќе член избор ? Отворени ? </li></ul><ul><li>Внимателно избери ги прашањата . </li></ul><ul><li>Тестирај ги прашањата со неколку волонтери прво. </li></ul><ul><li>Препиши ги прашањата се додека тие станат јасни и обезбедуваат податоци кои што можат да се соберат и анализираат. </li></ul>

×