Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Екологічна освіта

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Екологічна освіта (20)

Publicité

Екологічна освіта

 1. 1. на тему: “ Екологічна освіта – провідний напрямок формування загальної культури учнів ”
 2. 2. В концепції екологічної освіти України зазначено: «Основною метою екологічної освіти є формування екологічної культури окремих осіб і суспільства в цілому, формування навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної , унікальної цінності.
 3. 3.  виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави й світу усвідомлення їх важливості, актуальності і універсальності;  відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям, виховання любові до рідної природи;  подолання споживацького ставлення до природи;  розвиток особистої відповідальності за стан довкілля;  розвиток умінь приймати рішення щодо проблем навколишнього середовища, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки;  виховання глибокої поваги до власного здоров'я та вироблення навичок його збереження.
 4. 4. Екологічна освіта – це сукупність наступних компонентів:  екологічнізнання;  екологічне мислення;  екологічний світогляд;  екологічна етика;  екологічна культура.
 5. 5.  Екоантропоцентризм – світоглядні уявлення про єдність людини та природи - рівнозначність цінностей людського життя та збереження довкілля, розгляд проблем, вирішення екологічних питань шляхом збалансованого (сталого) суспільного розвитку.  Екологічна етика – вид етики, що звернений до екологічної проблематики та розв'язання проблем, пов'язаних з негативним впливом на природу з боку людини. Передбачає формування відповідних ціннісних настанов та пріоритетів, норм поведінки, які сприяють розвитку екологічного світогляду та екокультури.
 6. 6.  Екологічна культура – культура ощадливого та бережного ставлення до довкілля.  Екологічний світогляд – сформованість цінностей та ідеалів орієнтованих на збереження довкілля, домінування екологічно-врівноважених моделей поведінки особистості.  Екологічно безпечна поведінка – поведінка - що не несе загрози існуванню людства та природних екосистем.
 7. 7. Процес екологізації суспільної свідомості можна розділити на декілька стадій:  по – перше, прояв відношення людини до природи у формі різноманітних почуттів (зацікавленість, занепокоєність,тривога,здивування тощо) .  по-друге, формування глибокого інтересу до екологічної проблематики.  по-третє, перехід від осмислення і розуміння природних явищ до соціальної дії, морального вчинку.  по-четверте, підвищення рівня відповідальності людини стосовно природи, становлення екологічної свідомості як елемента внутрішньої культури особистості, що виявляється в її повсякденній життєдіяльності.
 8. 8. покликана створювати умови для прояву особистісних функцій учня, його творчої самореалізації до числа останніх відносять:  а) функцію вибору, тобто спроможність вибирати;  б) функцію прийняття обґрунтування діяльності;  в) функцію самооцінки, критики, самокритики, конструювання образу «Я»;  г) функцію реалізації образу «Я»;  д) функцію визначення особистістю власної системи життєвий смислів.
 9. 9. Схематичне зображення розвитку функцій: Вибір – мотивація – рефлексія – саморефлексія – смислотворчість – дієвість – відповідальність
 10. 10. 1. Принцип єдності: “Все пов’язане зі всім” 2. Принцип відповідальності: «Дій так, щоб наслідки твоєї діяльності не були руйнівними для майбутньої можливості твого життя» 3. Принцип особистісного відношення до світу: «Стався до речей навколишнього світу як до людей, але не стався до людей як до речей!» 4. Принцип самоцінності живого: «Кожна жива істота має право на життя». 5. Принцип людяності: «Для справжньої людської особистості негідно чинити шкоду живому»
 11. 11. Екологічне виховання має сформувати екологічну культуру людини, для якої характерні:  різнобічні, глибокі знання про навколишнє середовище (природне і соціальне);  екологічний стиль мислення, що передбачає відповідальне ставлення до природи та свого здоров'я;  наявність умінь і досвіду вирішення екологічних проблем (насамперед на місцевому рівні);  безпосередня участь у природоохоронній роботі,  здатність передбачати можливі негативні наслідки природо-перетворювальної діяльності людини.
 12. 12.  є головною метою і результатом екологічної освіти, виступаючи інтегральним показником особистісного розвитку дитини, що забезпечує здатність виокремлювати, розуміти, оцінювати сучасні екологічні процеси, спрямовані на забезпечення екологічної рівноваги та раціонального природокористування.  Здатність діяти – готовність діяти – вміння діяти відповідально шляхом особистої активності та розуміння власної причетності до вирішення екологічних проблем. Увесь це й комплекс мотивації вкладає основу розвиненої екологічної культури особистості.
 13. 13.  Екологічні проблематиці в школі належить 8% з усього обсягу навчальних питань, і 6% навчального часу.
 14. 14. Курс Екологічний проект: «Екодемія» «Сходинки доброти до природи»; еколого- натуралістичний гурток «Пролісок»; природоохоронні акції Передбачає: Школа – центр •Інтеграцію Тісний зв’язок з формування обласним екологічної ідей сталого «Відеоекологі еколого- культури розвитку у натуралістичним я» - милування зміст шкільних центром природою курсів; Захист учнівських Участь у конкурсах •Розвиток проектів в ШНТ екологічних еколого- «Пошук» агітбригад «Молодь орієнтованого обирає здоров’я» напрямку експерименталь • Підтримку натуралістичних, природоохоронних заходів; ної діяльності; • Формування екологічної компетентності, екологозбалансованої споживчої культури.

×