Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

KristenOchKvinna 1

1 396 vues

Publié le

Presentation av Kristen och Kvinna, för hemsidan

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

KristenOchKvinna 1

 1. 1. Några tankar mitt i klivet...
 2. 2. En ny kristen kvinnorörelse håller på att födas på initiativ av kvinnor inom Baptistsamfundet, Metodistkyrkan ochMissionskyrkan ‐ samtidigt som våra kyrkor söker sig samman till en.
 3. 3. Det började med ett initiativ frånkvinnoförbunden inom Metodistkyrkan och Baptistkyrkan
 4. 4. ”Metodistkyrkans kvinnoförbund ochBaptistsamfundets kvinnoförbund önskar i det nya samfundet bildaett nytt, starkt och självständigt kvinnoförbund. I det nya samfundet ser vi redan ett enat ungdomsförbund, equmenia.Ett kvinnoförbund behövs i det nya samfundet.”
 5. 5. De sökte kontakt med kvinnor inomMissionskyrkan, och en arbetsgrupp bildades
 6. 6. Tillsammans har man startat ett åtta månaders projekt med syfte att starta nåt alldeles nytt
 7. 7. "Vår vision är en rörelse och resurs för kvinnor som tillsammans villförstå och förverkliga vad som menasmed att vara kristen och kvinna i vår värld."
 8. 8. "Vi vill vara en öppen gemenskap som förenar andligt sökande och fördjupning, utbildning och utveckling med ett engagemang för kvinnor i hela världen."
 9. 9. "Vi står i folkrörelsekyrkornas tradition men söker samtidigt nyaarbetsformer som särskilt möter yngre kvinnors längtan och behov."
 10. 10. ”Sök först Guds rike…”I sin tjänst i världen inbjuder Kristna Kvinnor i Sverige(arbetsnamn!), KKS, till en mångfaldens gemenskap med JesusKristus i centrum.KKS är en rörelse som på Jesu Kristi uppdrag vill synliggöraoch utbreda Guds rike.Vi vill stärka kvinnors kunskaper och medkänsla för att blimedvetna och ansvariga medmänniskor, som kan bidra till attförändra världen, nära och långt borta. Vi skapar mötesplatser KKS vill samla kvinnor från olika trostraditioner, kulturer och etnisk bakgrund i en gemenskap för andlig fördjupning och till tjänst för jämställdhet, rättvisa, försoning och fred.
 11. 11. Vi lever i ömsesidigt beroendeVi vill vårda insikten att vi alla hör samman i Gudsskapelse, med lika värde och ömsesidigt beroende avvarandra.Vi lever i en värld i kris, med fattigdom, förtryck och våldi olika former – en värld som behöver förändras. I allt vigör vill vi särskilt stödja de mest utsatta – ofta kvinnoroch barn. Vi utbildar och stärker varandra ”Den som utbildar kvinnor, utbildar hela världen”. Utbildning och kompetensutveckling /”empowerment” är nyckelbegrepp. KKS ska erbjuda förutsättningar för kvinnor i Sverige att tillsammans med kvinnor i andra delar av världen tillägna sig de kunskaper, värderingar, erfarenheter och resurser som behövs för att identifiera och genomföra nödvändiga förändringar.
 12. 12. Vi tror på frivillighetVi vill aktivt utveckla den folkrörelsetraditionsom bygger på frivillighet och idealitet och serdetta som väl förenligt med effektivitet ochhöga förväntningar på anställda medarbetare. Vi odlar kvinnokraft Vi är övertygade om värdet av många traditionella arbetsformer. Samtidigt är det nödvändigt att pröva nya sätt att arbeta, som ger förutsättningar för många, med olika begåvning och behov, att bli delaktiga. Att leva i balans och harmoni förutsätter också stillhet och andrum. Vi ser kulturen  - sång, musik, bild, dans, dikt, drama - som en källa till lust och inlevelse, engagemang och glädje.
 13. 13. ”Var inte rädd…”KKS vill ge förutsättningar för kvinnor att i bön,meditation och gudstjänst växa i tro: att bli befriade ochupprättade.Vi vill utmana varandra att bli mer lyhörda för kallelsen,att bli mer medvetna om oss själva och vår omvärld, ochatt öva vår medkänsla. Trots rädsla och sårbarhet kan visteg för steg våga handla, i tillit till den kraft som kangöra mer än vi kan begära eller ens föreställa oss. Vi väver nätverk KKS vill bidra till att många kvinnor från olika delar av världen utbyter erfarenheter, utvecklar relationer och skapar nätverk: i en samverkan som överskrider gränser och raserar murar.
 14. 14. Nu har vi några månader på oss atthitta varandra. I slutet av sommaren hoppas vi vara 5000 som anmält intresse för en rörelse som ingen tidigare sett maken till!
 15. 15. Jag vill!Vill Du?

×