MMiieeuuxx oouu 
MMeeiilllleeuurr?? 
PPoorr 
AAnnttoonniioo JJoosséé GGaarrccííaa
Bien des fois les étudiants ddoouutteenntt dd''uuttiilliisseerr 
cceess ddeeuuxx mmoottss qquuaanndd iillss vveeuulleenntt...
Paule travaille bien dans la classe de 
français MAIS Sophie y travaille mieux 
Paule a un bon accent MAIS 
Sophie a une m...
CCoommpplléétteezz!!!!!! 
LLee ppaaiinn ddee ccee bboouullaannggeerr eesstt __________ qquuee 
cceelluuii dduu ssuuppeerrm...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Mieux ou meilleur?

8 608 vues

Publié le

Mieux ou meilleur?

Publié dans : Formation
0 commentaire
5 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
8 608
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
5 577
Actions
Partages
0
Téléchargements
19
Commentaires
0
J’aime
5
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Mieux ou meilleur?

  1. 1. MMiieeuuxx oouu MMeeiilllleeuurr?? PPoorr AAnnttoonniioo JJoosséé GGaarrccííaa
  2. 2. Bien des fois les étudiants ddoouutteenntt dd''uuttiilliisseerr cceess ddeeuuxx mmoottss qquuaanndd iillss vveeuulleenntt ffaaiirree uunnee ccoommppaarraaiissoonn. ""MMIIEEUUXX"" eesstt uunn aaddvveerrbbee eett llee ccoommppaarraattiiff ddee ""bbiieenn"" ((iill vvaa ddoonncc aaccccoommppaaggnnéé dd''uunn vveerrbbee eett iill eesstt iinnvvaarriiaabbllee)) ""MMEEIILLLLEEUURR"" eesstt uunn aaddjjeeccttiiff eett llee ccoommppaarraattiiff ddee ""bboonn"" ((iill aaccccoommppaaggnnee aalloorrss uunn nnoomm eett iill eesstt vvaarriiaabbllee))..
  3. 3. Paule travaille bien dans la classe de français MAIS Sophie y travaille mieux Paule a un bon accent MAIS Sophie a une meilleure intonation.
  4. 4. CCoommpplléétteezz!!!!!! LLee ppaaiinn ddee ccee bboouullaannggeerr eesstt __________ qquuee cceelluuii dduu ssuuppeerrmmaarrcchhéé.. PPeerrssoonnnnee nnee ccuuiissiinnee __________ qquu''eellllee !! EEllllee ppaarrllee __________ aannggllaaiiss qquuee lluuii.. IIll ddoorrtt __________ ddeeppuuiiss qquu''iill ffaaiitt dduu ssppoorrtt rréégguulliièèrreemmeenntt.. EEllllee eesstt bbiieenn __________ qquuee lleess aauuttrreess ccoonnccuurrrreenntteess.. TTuu ppeeuuxx ffaaiirree __________ ssii ttuu ttrraavvaaiilllleess uunn ppeeuu pplluuss.. CC''eesstt __________ eexxpplliiqquuéé ddaannss ccee lliivvrree.. IIll eesstt eenn __________ ffoorrmmee ddeeppuuiiss qquu''iill vvaa àà llaa ppiisscciinnee ddeeuuxx ffooiiss ppaarr sseemmaaiinnee.. LLeess rrééssuullttaattss ddee cceettttee ééqquuiippee ssoonntt __________ .. CC''eesstt bbiieenn __________ ddee ss''eennttrraaîînneerr ttoouuss lleess jjoouurrss..

×