Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 31 Publicité

L'ANTIC RÈGIM

Descripció dels principals trets econòmics, politics, socials i culturals que van caracteritzar l'Europa de l'Antic Règim .
Nota: Es recomanable descarregar la presentació per poder visualitzar les animacións i activar els "links" d'ampliació de la informació.
NOVA VERSIÓ ACTUALITZADA AL MEU BLOC: hmcantonio.blogspot.com

Descripció dels principals trets econòmics, politics, socials i culturals que van caracteritzar l'Europa de l'Antic Règim .
Nota: Es recomanable descarregar la presentació per poder visualitzar les animacións i activar els "links" d'ampliació de la informació.
NOVA VERSIÓ ACTUALITZADA AL MEU BLOC: hmcantonio.blogspot.com

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à L'ANTIC RÈGIM (20)

Plus par Antonio Núñez (20)

Publicité

L'ANTIC RÈGIM

 1. 1. Antonio Núñez 2016
 2. 2. Índex 1.- Introducció: 2.- Característiques de l’Antic Règim L’ANTIC RÈGIM ( S. XVIII) 2.3- L’organització Social: Societat Estamental 2.1- L’economia de l’Antic Regim: Economia Agrària 2.2- L’organització Política: L’Absolutisme monàrquic. 3.- La Cultura a l’Antic Regim: La Religió explica el món.
 3. 3. 1.- L’Antic Règim: Introducció INTRODUCCIÓ: Anomenem Antic Règim al Sistema econòmic, polític, social i cultural existent a Europa des de el segle XVI al segle XVIII, abans de la Revolució francesa. El terme, l’expressió “Antic Règim” va ser introduït pels revolucionaris francesos al 1789 durant la Revolució Francesa per designar a la forma de vida existent abans de la revolució i a la qual, la mateixa revolució, havia de posar fi. Però … Quines característiques socials, econòmiques i polítiques tenia aquesta societat, a la qual els revolucionaris francesos van anomenar Antic Règim ? Com era aquesta societat a la que els francesos volien posar fi amb la revolució ?
 4. 4. 2.- L’Antic Règim: Característiques CARACTERÍSTIQUES DE L’ANTIC RÈGIM L’Antic Règim, nom amb el que el revolucionaris francesos anomenaven a la forma de vida existent a Europa abans de la Revolució presentava com a principals característiques econòmiques, polítiques, socials i culturals les següents: Una economia poc desenvolupada que quasi no podia satisfer les necessitats bàsiques de la població (economia de subsistència) Una societat estamental, en la que podíem diferenciar dos grups : Privilegiats (minoria) i NO Privilegiats majoria Un sistema polític absolutista, en el qual manava una sola persona: El rei ( Monarquia Absoluta ) Una cultura dominada majoritàriament per la religió. Tot s’explicava en base a la religió cristiana: L’organització social, el govern, ...
 5. 5. 2.- L’Antic Règim: Característiques L’ECONOMIA DE L’ANTIC REGIM ECONOMIA AGRARIA Les activitats econòmiques principals eren l’agricultura i la ramaderia (80% - 90% població viva i treballava al camp) La Principal font de riquesa era la terra PROPIETAT VINCULADA (Títol nobiliari, Església, municipi, corona) Agricultura Tradicional Tècniques tradicionals, poc avançades tècnicament i poca producció La producció ramadera, (carn, llet i derivats) també era insuficient. L’Endarreriment Tècnic i la Baixa Producció ECONOMIA DE SUBSISTÈNCIA
 6. 6. LA PRODUCCIÓ DE BENS (roba, calçat, estris…) Basada en el treball artesanal També era escassa ( poca producció ) La majoria dels bens de consum eren produïts per la mateixa família pagesa, tot i que també hi havia producció a les ciutats, on els artesans realitzaven en tallers productes manufacturats. 2.1- L’Antic Règim: Economia Es podien diferenciar tres llocs de producció de bens: 1- La Família pagesa: Ella mateixa elabora els productes de consum quotidià que necessitava. 2- Les Ciutats: On els artesans realitzaven productes Artesans i controlats pels gremis 3- Les Manufactures (s. XVIII): Establiments on s’elaboren articles de luxe per les classes privilegiades.) La producció, en general, també era escassa, donat que els productes es realitzaven manualment i estava destinada preferentment al autoconsum, no al mercat.
 7. 7. El gremi tenia una reglamentació molt estricte: Determinaven la quantitat de productes a realitzar, els materials a utilitzar i el preu de venta. 2.1- L’Antic Règim: Economia Els gremis eren unes associacions de tallers i treballadors que realitzen el mateix ofici. ELS GREMIS El gremi també actuaven com una mena d’associació d'assistència i ajuda entre els seus membres en cas de dificultats: malaltia, defunció, orfandat.... No permetien la lliure competència Jerarquia: Mestre, operari i aprenents.
 8. 8. 2.1- L’Antic Règim: Economia Les manufactures eren uns establiments, normalment impulsats per les monarquies, on hi treballaven artesans a canvi d’un salari. LES MANUFACTURES Sols realitzaven articles de luxe, com tapissos, catifes, porcellanes.... destinats als grups privilegiats de la societat: La monarquia, la noblesa o el clergat. Aquest establiments són considerats el precedent de les fàbriques, abans de que es produís la Revolució Industrial degut i que hi treballaven gent a canvi d’un salari.. Però no poden ser considerades fabriques pròpiament dites, donat que la feina era manual i artesanal i no s'utilitzaven màquines.
 9. 9. 2.3- L’Antic Règim: Economia EL COMERÇ També era escàs i poc desenvolupat Insuficient Producció (aliments i bens) Insuficiències en el transport Cal diferenciar: 1- Comerç Interior: Intercanvi de productes agraris i manufacturats. Fires i mercats d’àmbit local o comarcal. 2-Comerç Colonial : Intercanvi de productes amb les colònies. Es donava des del s. XVI, però és desenvoluparà molt durant el segle XVIII (caràcter marítim)
 10. 10. ABSOLUTISME Concentració dels poders en mans del rei El Sistema Polític existent a l’Antic Règim era la Monarquia Absoluta o absolutisme. Un sistema polític en el que el monarca exerceix totes les funcions de govern sense cap limitació: El rei fa les lleis, el rei les fa complir i el rei jutge el seu compliment. Els monarques absolutistes reben la seva autoritat de Déu, del qual es considera que són representants aquí a la Terra El seu poder es justifica per designació divina 2.2.- L’Antic Règim: L’Organització Política L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA Luis XIV ( el rei Sol )“El rei acumula tots els poders en la seva persona per designi diví.”
 11. 11. El rei estarà auxiliat per un gran aparell burocràtic (funcionaris) que formen el que anomenen ESTAT 2.2.- L’Antic Règim: L’Organització Política
 12. 12. 2.2.- L’Antic Règim: L’Organització Política El poder dels reis absolutistes és manifestava en els luxe desmesurat dels seus palaus que compartien amb els membres de la cort. El mes representatiu és el Palau de Versalles que el rei francès Lluís XIV es va fer construir a les afores de Paris
 13. 13. Imatges: Monarquia Absoluta PALAU DE VERSALLES
 14. 14. Imatges: Monarquia Absoluta
 15. 15. 2.3- L’Antic Règim: L’Organització Social L’ORGANITZACIÓ SOCIAL L’Antic Règim, presentava una organització social estamental, es a dir una societat organitzada en estaments (grup social tancat al qual es pertany per naixement) Aquesta forma d’organitzar la societat havia estat heretada de l’Edat Mitjana, i en ella es podien diferenciar tres estaments (grups socials) cada un amb una funció diferent dins de la societat: 1-La Noblesa Protegeix la societat dels enemics ( 3-4 %) 2- El Clergat Encarregats de pregar i assegurar la protecció divina (1 %) 3-El Tercer Estat: La majoria de la població (90 – 95 %) S’encarrega de produir per tots els bens materials que la societat necessita ( pagesia, burgesia, classes populars)
 16. 16. 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social La característica més significativa d’aquesta organització social es la DESILALGUTAT CIVIL, és a dir, no tots els individus que formen la societat són considerats iguals.. La qual cosa divideix la societat en dos grups ben diferenciats: Privilegiats i No Privilegiats. DESIGUALTAT CIVIL PRIVILEGIATS NO PRIVILEGIATS Minoria de la població (Nobles i Clergues) Majoria de la població (Tercer Estat) El pertànyer a un grup o altre venia determinat pel naixement, i no hi havia mobilitat social, és adir no es podia canviar de grup o estament.
 17. 17. 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social LA NOBLESA Constitueixen el grup dominant en la societat de l’Antic Regim. En general gaudeixen de bones condicions de vida i tenen privilegis. El seu poder i riquesa es basava: La Propietat Territorial: Tenien grans possessions de terres sobre les quals exerceixen el seu domini i explotació (cobren rendes) Gaudeixen de privilegis: Lleis pròpies, drets per cobrar rendes... Access a alts càrrecs, dret a dur espasa, banc a l'església ... Exempts de pagar impostos Cal Diferenciar Noblesa de la Cort Noblesa de Províncies Menys rendes i més modesta Molt Rica i Poderosa. Ocupa els alts càrrecs a l’administració i a l'exèrcit. Porta una vida de luxe i ostentació
 18. 18. Imatges de la Noblesa
 19. 19. Imatges de la Noblesa
 20. 20. Imatges de la Noblesa
 21. 21. EL CLERGAT 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social És l’altre grup privilegiat. Tampoc paguen impostos. DIVIDIT Alt Clergat: Baix Clergat - Bisbes - Abats - Cardenals -Sacerdots -Monjos - Frares Alt Clergat: Provenen de les classes nobiliàries. Vivien amb el luxe característic noblesa. Gaudeixen dels seus privilegis. Baix Clergat: Provenen de la pagesia. Vida senzilla i sense privilegis. VIUEN DELS INGRESSOS Delme: 10 % de la producció que els camperols paguen a l'església Propietat vinculada a l'Església: Tenen moltes terres o propietats urbanes de les quals reben rendes o impostos. Donacions, almoines que els creients cedeixen o donen a l'església.
 22. 22. Constituïen la majoria de la població (90-95 %). Suportaven totes les carregues fiscals (impostos) i no tenien privilegis. Podem Diferenciar EL TERCER ESTAT (ELS NO PRIVILEGIATS) Agrupava a sectors socials molt diferents econòmica i socialment. 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social El Camperols Les classes populars urbanes La Burgesia
 23. 23. ELS CAMPEROLS ( PAGESIA ) Constitueixen el grup més nombrós de tota la població del Antic Regim. Exemple: França 1789. Població 25 milions Viuen i treballen al camp. Realitzen tasques agrícoles i ramaderes. Pateixen pèssimes condicions de vida: Dieta pobre i poc variada. Gran mortalitat i curta esperança de vida. La major part dels impostos requeien sobre ells (reials, eclesiàstics, senyorials ...) Manca de formació cultural: Analfabetisme. 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social 20 milions eren pagesos
 24. 24. Les condicions de vida de la majoria de la població (camperols) eren molt dures: Una alimentació insuficient i condicions de vida molt precàries. 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social
 25. 25. La formen els treballadors manuals de les ciutats : Artesans, Obrers, oficis, personal domèstic ... Viuen d’un salari. Les seves condicions de vida empitjoraren molt al llarg del segle XVIII pel creixament de la població i la pujada dels preus dels aliments. LES CLASSES POPULARES URBANES ( CPU ) 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social
 26. 26. Imatges: Classes Populars Urbanes
 27. 27. Es el grup dominant dins del Tercer Estat. Viuen a les ciutats i és dediquen als negocis augmentant de forma continuada la seva riquesa. Alguns arriben a ser més rics que els nobles. Gaudeixen de bones condicions econòmiques i bones condicions de vida però no tenen privilegis. No els satisfà la seva consideració social de no privilegiats.. Voldrien canviar la societat per obtenir un major reconeixement social. LA BURGESIA 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social Tenen formació cultural.
 28. 28. Imatges: Burgesia
 29. 29. Una legislació pròpia diferent a la dels privilegiats. Les Carregues Fiscals: Sols ells els paguen el impostos Malgrat les grans diferencies econòmiques i socials que hi havia entre els tres grups que formaven el Tercer Estat, al segle XVIII hi ha tres aspectes que els uneixen: L’ Oposició als privilegis i el desig d’aconseguir la igualtat Civil (igualtat davant la llei) LA RELACIÓ ENTRE ELS DIFERENT GRUPS DEL TERCER ESTAT 2.3.- L’Antic Règim: L’Organització Social
 30. 30. La cultura a l’antic Regim estava marcada per la religió. Tot s’explicava per la divinitat. 3.- L’Antic Règim: La Cultura Es considerava que la societat havia estat creada per la divinitat, i el lloc que cada un ocupava a la societat ho havia triat la divinitat ( naixement). La divinitat triava els que havien de defensar, (nobles) donar gràcies (clergat) o produir tot allò que la societat necessitava (tercer estat). Per tal de vigilar que ningú s'apartés d’aquesta explicació del món es van crear uns tribunals, que s’encarregaven de controlar a tots aquells que no respectaven o qüestionaven aquesta explicació del món: LA SANTA INQUISICIÓ. Milers de persones van morir per mostrar una idees diferents a les explicacions del món donades per l'Església cristiana. . LA CULTURA
 31. 31. PER SABER-NE MÉS AMPLIAR INFORMACIÓ TEXTOS 1.- Apunts “Antic Règim” VIDEOS 1.- Audiovisual “Antic Règim” PRESENTACIONS ( PPT ) PRESENTACIÓ 02 (CAST) PRESENTACIÓ 01 (CAT)

Notes de l'éditeur

 • {}

×