โครงงาน

AofAaf Chinakad
AofAaf Chinakadผู้บริหาร à ธุรกิจส่วนตัว
แบบฟอร์ มโครงร่ างโครงงาน
ฟ
ร่ ร น
โครงร่ างเพือเสนอขอทําโครงงานคอมพิวเตอร์
ง
่
ข
ค
( Comp Project)
puter P
)

ชื่อโครงงาน
า
ของกินบ้ านเฮา
ง๋
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1
า
1
โรงเรียนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
รี
ป
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
้ ่
า
ศึ
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พแล
ลุ
รู
ละเทคโนโลยี โรง ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
งเรี
1. ชื่อโครงงาน
ของกินบ้ านเฮา
๋
2. ผู้รับผิดชอบ
2.1 นาย ปฏิภาณ กอหลวงชั้น ม. 5/1
เลขที่ 10
2.2 นางสาว กมลวิไล อุตมะ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 13
2.3 นางสาว ดวงทิพย์ จินะกาศ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 29
3. ครู ทปรึกษา
ี่
ครู ทวีป แซ่ฉิน
4. ทีมาและความสํ าคัญ
่
ส่ วนที่ 1ในปั จจุบนการทําอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือได้สูญหายไปหลายรายการ เนื่องจากผูคนนิยม
ั
้
ทําอาหารพื้นเมืองลดลง จึงทําให้หาร้านเพื่อจะรับประทานได้ยากและสูตรอาหารก็เปลี่ยนไปจากเดิม แม่คา
้
ขายอาหารพื้นเมืองตามตลาดต่างๆก็ได้ลดการทําอาหารพื้นเมืองตามไปด้วย เพราะต้องตอบสนองความ
ต้องการของผูคนในยุคปั จจุบนอีกทั้งวัตถุดิบนํามาประกอบอาหารพื้นเมืองก็หาได้ยากและมีราคาแพงขึ้น
้
ั
ส่ วนที่2ดังนั้นเพื่อสร้างความนิยมในการรับประทานอาหารพื้นเมือง ซึ่งมีส่วนผสมของพืชผักสมุนไพร
พื้นเมือง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีประประโยชน์ต่อสุ ขภาพ และมีสรรพคุณในการต้านโรคต่างๆได้
ส่ วนที่ 3ผูจดทําจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเผยแพร่ ข้ นตอนการทําอาหารพื้นเมืองบางรายการ จึงได้
้ั
ั
เผยแพร่ ขอมูลที่เป็ นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้แก่ผที่สนใจ
้
ู้
5. วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ข้ นตอนการทําอาหารพื้นเมืองด้วยโปรแกรม Blog
ั
2.เพื่อเป็ นการฝึ กการใช้โปรแกรม Blog
7. ขอบเขตของการทําโครงงาน
7.1 ขอบเขตของกลุ่มประชากร/กลุ่มเป้ าหมาย
ผูที่สนใจเกี่ยวกับการทําอาหารพื้นเมือง
้
7.2 ขอบเขตของเนื้อหา
การใช้โปรแกรมblogในการทําโครงงานของกิ๋นบ้านเฮา

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
8. วิธีดําเนินการ
8.1ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556ถึงวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
ภาคเรี ยนที่2 ปี การศึกษา 2556
วัน เดือน ปี
การดําเนินการ
ผลการดําเนินการ
14/12/56
สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาหารพื้นเมือง
ได้ขอมูลเกี่ยวกับ
้
อาหารพื้นเมือง
21/12/56
นําข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนการทํางาน ได้ขอมูลที่
้
น่าสนใจ
28/12/56
สร้าง bloger เรื่ องของกิ๋นบ้านเฮา
สร้าง blog ให้
สวยงาม น่าสนใจ
4/1/57
วางแผนโครงร่ างโครงงาน
กําหนดวันและ
เวลาการทํางาน
11/1/57
ลงมือทําอาหาร ถ่ายรู ปวัตถุดิบต่างๆ
รู ้และเข้าใจการ
ทําอาหารพื้นเมือง
20/1/57
สรุ ปและนําเสนอผลงาน
งานสําเร็ จ และ
สมบูรณ์แบบ

ปัญหาอุปสรรค
หาซื้อวัตถุดิบ
ในการทํายาก
-

8.3งบประมาณ (ระบุรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย)
ค่าวัตถุดิบในการทําอาหาร 200 บาท
ค่าเดินทาง 100 บาท
รวมเงิน300 บาท

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
8.4สถานทีดําเนินการ
่
บ้านของ นางสาวกมลวิไล อุตมะ หมู่บานปากล้อง ต.นํ้าดิบ อ.ป่ าซาง จ.ลําพูน
้

8.5ผู้ รับผิดชอบ
8.1 นาย ปฏิภาณ กอหลวง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 10
8.2 นางสาวกมลวิไล อุตมะชั้น ม.5/1 เลขที่ 13
8.3 นางสาวดวงทิพย์ จินะกาศ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 29
9. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
่
9.1 สามารนําความรู ้ที่ได้จากการปฏิบติงานไปใช้ประโยชน์ได้
ั
9.2ได้รู้วิธีการทําอาหารพื้นเมือง
9.3สื บสานวัฒนธรรมการทําอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ
10. ปัญหาและแนวทางแก้ ไข
วัตถุดิบการทําอาหารบางชนิดหายาก และต้องรอถึงฤดูกาลของวัตถุดิบนั้นๆ แนวทางการแก้ไข ประกอบ
อาหารโดยใช้วตถุดิบตามฤดูกาล
ั
ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงร่ าง
(….…..…………………..…..…………..)
ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมติโครงร่ าง
้ ั
(….…..…………………..…..…………..)
ครู ที่ปรึ กษา

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
หลักฐานการดําเนินงาน
1. บันทึกการปฏิบติงาน
ั
วัน เดือน ปี

รายการปฏิบัตงาน
ิ

ลายมือชื่อผู้บนทึก
ั

2. แบบประเมิน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
ชื่อโครงงานของกิ๋นบ้านเฮา
คําชี้แจง: ให้ทาเครื่ องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว
ํ
รายการประเมิน
ดีมาก

เกณฑ์ การประเมิน
ดี
ปาน พอใช้
กลาง

ปรับปรุ
ง

1. ผูเ้ รี ยนเลือกทําโครงงานตามความสนใจของตนเองและเป็ น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
2. ผูเ้ รี ยนพบที่ปรึ กษาเพื่อหารื อเกี่ยวกับการทําโครงงาน
3. ผูเ้ รี ยนมีการวางแผน ดําเนินการตามแผน และแบ่งหน้าที่
กันรับผิดชอบ
4. ผูเ้ รี ยนบันทึกการจัดทําโครงงานเป็ นระยะ ๆ
5. สมาชิกทุกคนให้ความร่ วมมือในการทําโครงงาน
6. ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานตามเค้าโครงการเขียนรายงานได้อย่าง
ครอบคลุม ครบถ้วน สะท้อนให้เห็นแผนการดําเนินงาน ผล
การดําเนินการเป็ นระยะๆ มีการบันทึกความคืบหน้าในการทํา
โครงงาน รายละเอียดการดําเนินการ วัน เดือน ปี ตลอดจน
ปั ญหา อุปสรรคและการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคนั้น ๆ
7. ผูเ้ รี ยนแสดงหลักฐานยืนยันผลของการดําเนินงาน
ความสําเร็ จสอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้
ํ
8. ผูเ้ รี ยนปฏิบติกิจกรรมตามปฏิทินที่กาหนดไว้ตามแผนการ
ั
ดําเนินการ
รวม
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
่
⃞ ไม่ผาน
ลงชื่อ …………………………….ครู ที่ปรึ กษา
( …………………………………………….)
ผูประเมิน
้
4. ข้อคิดเห็นของผูรับบริ การหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
้
ผลการประเมิน

⃞ ผ่าน

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
5. ภาพกิจกรรมประกอบคําบรรยาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน

Contenu connexe

Similaire à โครงงาน

CoffepdfCoffepdf
CoffepdfPammy Liste
121 vues6 diapositives
CoffepdfCoffepdf
CoffepdfPammy Liste
192 vues6 diapositives
CoffepdfCoffepdf
CoffepdfThip'tip Trip
188 vues6 diapositives

โครงงาน

  • 1. แบบฟอร์ มโครงร่ างโครงงาน ฟ ร่ ร น โครงร่ างเพือเสนอขอทําโครงงานคอมพิวเตอร์ ง ่ ข ค ( Comp Project) puter P ) ชื่อโครงงาน า ของกินบ้ านเฮา ง๋ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 า 1 โรงเรียนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน รี ป อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ้ ่ า ศึ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พแล ลุ รู ละเทคโนโลยี โรง ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน งเรี
  • 2. 1. ชื่อโครงงาน ของกินบ้ านเฮา ๋ 2. ผู้รับผิดชอบ 2.1 นาย ปฏิภาณ กอหลวงชั้น ม. 5/1 เลขที่ 10 2.2 นางสาว กมลวิไล อุตมะ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 13 2.3 นางสาว ดวงทิพย์ จินะกาศ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 29 3. ครู ทปรึกษา ี่ ครู ทวีป แซ่ฉิน 4. ทีมาและความสํ าคัญ ่ ส่ วนที่ 1ในปั จจุบนการทําอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือได้สูญหายไปหลายรายการ เนื่องจากผูคนนิยม ั ้ ทําอาหารพื้นเมืองลดลง จึงทําให้หาร้านเพื่อจะรับประทานได้ยากและสูตรอาหารก็เปลี่ยนไปจากเดิม แม่คา ้ ขายอาหารพื้นเมืองตามตลาดต่างๆก็ได้ลดการทําอาหารพื้นเมืองตามไปด้วย เพราะต้องตอบสนองความ ต้องการของผูคนในยุคปั จจุบนอีกทั้งวัตถุดิบนํามาประกอบอาหารพื้นเมืองก็หาได้ยากและมีราคาแพงขึ้น ้ ั ส่ วนที่2ดังนั้นเพื่อสร้างความนิยมในการรับประทานอาหารพื้นเมือง ซึ่งมีส่วนผสมของพืชผักสมุนไพร พื้นเมือง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีประประโยชน์ต่อสุ ขภาพ และมีสรรพคุณในการต้านโรคต่างๆได้ ส่ วนที่ 3ผูจดทําจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเผยแพร่ ข้ นตอนการทําอาหารพื้นเมืองบางรายการ จึงได้ ้ั ั เผยแพร่ ขอมูลที่เป็ นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้แก่ผที่สนใจ ้ ู้ 5. วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ข้ นตอนการทําอาหารพื้นเมืองด้วยโปรแกรม Blog ั 2.เพื่อเป็ นการฝึ กการใช้โปรแกรม Blog 7. ขอบเขตของการทําโครงงาน 7.1 ขอบเขตของกลุ่มประชากร/กลุ่มเป้ าหมาย ผูที่สนใจเกี่ยวกับการทําอาหารพื้นเมือง ้ 7.2 ขอบเขตของเนื้อหา การใช้โปรแกรมblogในการทําโครงงานของกิ๋นบ้านเฮา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  • 3. 8. วิธีดําเนินการ 8.1ระยะเวลาดําเนินการ วันที่14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556ถึงวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ ภาคเรี ยนที่2 ปี การศึกษา 2556 วัน เดือน ปี การดําเนินการ ผลการดําเนินการ 14/12/56 สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาหารพื้นเมือง ได้ขอมูลเกี่ยวกับ ้ อาหารพื้นเมือง 21/12/56 นําข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนการทํางาน ได้ขอมูลที่ ้ น่าสนใจ 28/12/56 สร้าง bloger เรื่ องของกิ๋นบ้านเฮา สร้าง blog ให้ สวยงาม น่าสนใจ 4/1/57 วางแผนโครงร่ างโครงงาน กําหนดวันและ เวลาการทํางาน 11/1/57 ลงมือทําอาหาร ถ่ายรู ปวัตถุดิบต่างๆ รู ้และเข้าใจการ ทําอาหารพื้นเมือง 20/1/57 สรุ ปและนําเสนอผลงาน งานสําเร็ จ และ สมบูรณ์แบบ ปัญหาอุปสรรค หาซื้อวัตถุดิบ ในการทํายาก - 8.3งบประมาณ (ระบุรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย) ค่าวัตถุดิบในการทําอาหาร 200 บาท ค่าเดินทาง 100 บาท รวมเงิน300 บาท กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  • 4. 8.4สถานทีดําเนินการ ่ บ้านของ นางสาวกมลวิไล อุตมะ หมู่บานปากล้อง ต.นํ้าดิบ อ.ป่ าซาง จ.ลําพูน ้ 8.5ผู้ รับผิดชอบ 8.1 นาย ปฏิภาณ กอหลวง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 10 8.2 นางสาวกมลวิไล อุตมะชั้น ม.5/1 เลขที่ 13 8.3 นางสาวดวงทิพย์ จินะกาศ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 29 9. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ ่ 9.1 สามารนําความรู ้ที่ได้จากการปฏิบติงานไปใช้ประโยชน์ได้ ั 9.2ได้รู้วิธีการทําอาหารพื้นเมือง 9.3สื บสานวัฒนธรรมการทําอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ 10. ปัญหาและแนวทางแก้ ไข วัตถุดิบการทําอาหารบางชนิดหายาก และต้องรอถึงฤดูกาลของวัตถุดิบนั้นๆ แนวทางการแก้ไข ประกอบ อาหารโดยใช้วตถุดิบตามฤดูกาล ั ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงร่ าง (….…..…………………..…..…………..) ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมติโครงร่ าง ้ ั (….…..…………………..…..…………..) ครู ที่ปรึ กษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  • 5. หลักฐานการดําเนินงาน 1. บันทึกการปฏิบติงาน ั วัน เดือน ปี รายการปฏิบัตงาน ิ ลายมือชื่อผู้บนทึก ั 2. แบบประเมิน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  • 6. ชื่อโครงงานของกิ๋นบ้านเฮา คําชี้แจง: ให้ทาเครื่ องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว ํ รายการประเมิน ดีมาก เกณฑ์ การประเมิน ดี ปาน พอใช้ กลาง ปรับปรุ ง 1. ผูเ้ รี ยนเลือกทําโครงงานตามความสนใจของตนเองและเป็ น ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 2. ผูเ้ รี ยนพบที่ปรึ กษาเพื่อหารื อเกี่ยวกับการทําโครงงาน 3. ผูเ้ รี ยนมีการวางแผน ดําเนินการตามแผน และแบ่งหน้าที่ กันรับผิดชอบ 4. ผูเ้ รี ยนบันทึกการจัดทําโครงงานเป็ นระยะ ๆ 5. สมาชิกทุกคนให้ความร่ วมมือในการทําโครงงาน 6. ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานตามเค้าโครงการเขียนรายงานได้อย่าง ครอบคลุม ครบถ้วน สะท้อนให้เห็นแผนการดําเนินงาน ผล การดําเนินการเป็ นระยะๆ มีการบันทึกความคืบหน้าในการทํา โครงงาน รายละเอียดการดําเนินการ วัน เดือน ปี ตลอดจน ปั ญหา อุปสรรคและการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคนั้น ๆ 7. ผูเ้ รี ยนแสดงหลักฐานยืนยันผลของการดําเนินงาน ความสําเร็ จสอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ ํ 8. ผูเ้ รี ยนปฏิบติกิจกรรมตามปฏิทินที่กาหนดไว้ตามแผนการ ั ดําเนินการ รวม ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ่ ⃞ ไม่ผาน ลงชื่อ …………………………….ครู ที่ปรึ กษา ( …………………………………………….) ผูประเมิน ้ 4. ข้อคิดเห็นของผูรับบริ การหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ้ ผลการประเมิน ⃞ ผ่าน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  • 7. 5. ภาพกิจกรรมประกอบคําบรรยาย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน