บทที่๘

A
บทที่ ๘การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้,[object Object]
9/17/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],2,[object Object],ความหมายของการวัดผล,[object Object],		การวัดผล หมายถึงกระบวนการหาปริมาณหรือจำนวของสิ่งต่างๆโดยใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งผลจากการวัดจะออกเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์,[object Object],	การทดสอบการศึกษา หมายถึง กระบวนการวัดผลอย่างหนึ่งกระทำอย่างมีระบบเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความสามารถของบุคล,[object Object]
9/17/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],3,[object Object],จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา,[object Object],๑ วัดผลเมื่อเพื่อและพัฒนาสมรรถของนักเรียน,[object Object],๒ วัดผลเพื่อวินิจฉัย,[object Object],๓ วัดผลเพื่อจัดอันดับหรือจัดตำแหน่ง,[object Object],๔ วัดผลเพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อทราบพัฒนาการของนักเรียน,[object Object],๕ วัดผลเพื่อพยากรณ์,[object Object],๖ วัดผลเพื่อประเมินผล,[object Object]
9/17/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],4,[object Object],ต้องวัดให้ตรงกับจุดหมายของการเรียนการสอน,[object Object],1,[object Object],เลือกใช้เครื่องมือวัดที่ดีและเหมาะสม,[object Object],2,[object Object],ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด,[object Object],3,[object Object],ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง,[object Object],4,[object Object],ใช้ผลการวัดให้คุ่มค่า,[object Object],5,[object Object],หลักการวัดผลการศึกษา,[object Object]
9/17/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],5,[object Object],ประเภทของสถิติ,[object Object],สถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ,[object Object],สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ,[object Object],เป็นสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะ,[object Object],   ต่าง ๆ ของสิ่งที่ต้องการศึกษาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง,[object Object],2. สถิติอ้างอิงหรือสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้วสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่น ๆ ,[object Object],	ได้แก่,[object Object]
9/17/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],6,[object Object],เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล,[object Object],๑ การสังเกต คือ การพิจารณาปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาความจริงบางประการ,[object Object],๒ การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาหรือการพูดโต้ตอบอย่างกับมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาความรู้,[object Object],๓ แบบสอบถาม คือ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก,[object Object],๔ จัดอันดับ คือ เป็นเครื่องมือวัดผลให้นักเรียนได้รับแบบสอบถามเป็นผู้ตอบ,[object Object],๕ การประเมินผลจากสภาพจริง คือ เป็นกระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนทำ,[object Object]
9/17/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],7,[object Object],๖ การวัดผลภาคปฏิบัติ คือ การวัดผลภาคปฏิบัติเป็นการวัดผลงานที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ,[object Object],๗ การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน คือ เป็นแนวทางการประเมินผลโดยการรวมข้อมูลที่ครุและผู้เรียนทำกิจกรรม,[object Object],๘ แบบทดสอบ คือ ชุดของคำถามหรือกลุ่มงานใดๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อชักนำให้ผู้ถูกทดสอบ แสดงพฤติกรรม,[object Object],๙ สังเกต คือ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆของการสังเกตเป็นเครื่องมือ,[object Object]
9/17/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],8,[object Object],๑๐ การสัมภาษณ์ คือ เป็นการสนทนาอย่างมีจุดหมาย เพื่อต้องการผลอย่างใดอย่างหนึ่ง,[object Object],๑๑ แบบสอบถามและแบบสำรวจ คือ เป็นชุดของคำถามที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล,[object Object],๑๒ แบบสำรวจ คือ เป็นแบบตรวจสอบรายการ เป็นเครื่องมือที่ใช้กันมากอีกชนิดหนึ่ง,[object Object]
9/17/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],9,[object Object],การประเมินผลทางการศึกษา,[object Object],การประเมินผลทางการศึกษา หมายถึงกรับวนการในการตัดสินใจลงสรุปคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของนักเรียนว่ามี คุณภาพดีระดับใดโดยอาศัยเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งในการเปรียบเทียบ มี ๓ ประการ คือ,[object Object],๑ ผลการวัด,[object Object],๒ เกณฑ์การพิจารณา,[object Object],๓ การตัดสินใจ,[object Object]
9/17/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],10,[object Object],ขอบข่ายของการประเมินผลทางการศึกษา,[object Object],การประเมินทางการศึกษาจะขอบข่ายกว้าง แคบเพียงใดและครอบคลุมสิ่งใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการมองภาพของคำว่าการศึกษาว่าประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง กล่าวคือ ถ้ามองภาพการศึกษาว่าเป็นการเรียนการสอนในห้องเพียงประการเดียวการประเมินการศึกษาก็จะประเมินเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นแต้ถ้ามองภาพการศึกษากว้างไกลออกไปถึงองค์ประกอบอื่นๆเช่น ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน การประเมินทางการศึกษาก็จะต้องครอบคุมไปถึงองค์ประกอบดังกล่าวด้วย,[object Object]
9/17/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],11,[object Object],ความสำคัญของการประเมินผลทางการศึกษา,[object Object],๑ ช่วยชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานเหมาะสมเพียงใด,[object Object],๒ ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่,[object Object],๓ ช่วยกระตุ้นให้มีการเร่งรัด ปรับปรุง และการดำเนินงาน,[object Object],๔ ช่วยเห็นข้อบกพร่องในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนเป็นหลักในการปรับปรุงในการดำเนินงาน,[object Object],๕ ช่วยควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ,[object Object],๖ เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการในการดำเนินงานครั้งต่อไป,[object Object]
9/17/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],12,[object Object],การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์,[object Object],เป็นการวัดเพื่อต้องการทราบว่าบุคคลนั้นๆมีความสามารถถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่การประเมินผลต้องนำคะแนนที่ได้จากผลงานไปเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้การวัดผลใช้ในการวัดสมรรถภาพเป็นรายบุคคลถ้านักเรียนทำข้อสอบได้ถูกต้องถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถือว่าได้เรียนรู้,[object Object],๑ วัตถุประสงค์การสอนต้องชัดเจน,[object Object],๒ ข้อสอบมีความเที่ยงตรงสูงและครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน,[object Object],๓ เกณฑ์ที่วัดต้องเด่นชัด มีหลักเกณฑ์ที่อ้างอย่างยุติธรรม,[object Object]
9/17/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],13,[object Object],Thank You !,[object Object]
1 sur 13

Recommandé

งานด๊อกเตอร์นะ par
งานด๊อกเตอร์นะงานด๊อกเตอร์นะ
งานด๊อกเตอร์นะaofzasuper
153 vues12 diapositives
งานด๊อกเตอร์นะ par
งานด๊อกเตอร์นะงานด๊อกเตอร์นะ
งานด๊อกเตอร์นะaofzasuper
131 vues12 diapositives
งานด๊อกเตอร์นะ par
งานด๊อกเตอร์นะงานด๊อกเตอร์นะ
งานด๊อกเตอร์นะaofzasuper
155 vues12 diapositives
งานด๊อกเตอร์นะ par
งานด๊อกเตอร์นะงานด๊อกเตอร์นะ
งานด๊อกเตอร์นะaofzasuper
159 vues12 diapositives
บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้ par
บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้
บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้onnichabee
1.8K vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ฟ้า1 par
ฟ้า1ฟ้า1
ฟ้า1fa_o
293 vues12 diapositives
งานเมย์บทที่8นะ par
งานเมย์บทที่8นะงานเมย์บทที่8นะ
งานเมย์บทที่8นะnwichunee
435 vues14 diapositives
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้ par
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้Chainarong Maharak
11.8K vues29 diapositives
บทที่8 par
บทที่8บทที่8
บทที่8jujudy
233 vues14 diapositives

Tendances(20)

ฟ้า1 par fa_o
ฟ้า1ฟ้า1
ฟ้า1
fa_o293 vues
งานเมย์บทที่8นะ par nwichunee
งานเมย์บทที่8นะงานเมย์บทที่8นะ
งานเมย์บทที่8นะ
nwichunee435 vues
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้ par Chainarong Maharak
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้
Chainarong Maharak11.8K vues
บทที่8 par jujudy
บทที่8บทที่8
บทที่8
jujudy233 vues
งานบทที่8 par tum521120935
งานบทที่8งานบทที่8
งานบทที่8
tum521120935389 vues
บทที่8 ใหม่2 par Phuntita
บทที่8 ใหม่2บทที่8 ใหม่2
บทที่8 ใหม่2
Phuntita314 vues
บทที่8 ใหม่2 par Phuntita
บทที่8 ใหม่2บทที่8 ใหม่2
บทที่8 ใหม่2
Phuntita196 vues
อาม1 par arm_2010
อาม1อาม1
อาม1
arm_2010253 vues
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา par TSU
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา
TSU22.1K vues
จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ par Thotsaphon M'Max
จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Thotsaphon M'Max9.4K vues
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา par guest7530ba
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลยุทธ์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
guest7530ba1.3K vues
บทที่8ใหม่1 par Phuntita
บทที่8ใหม่1บทที่8ใหม่1
บทที่8ใหม่1
Phuntita448 vues
03 บทคัดย่อ par kondontree
03 บทคัดย่อ03 บทคัดย่อ
03 บทคัดย่อ
kondontree551 vues

En vedette

Socialize 2011 intern par
Socialize 2011 internSocialize 2011 intern
Socialize 2011 internScheepens_Reclame_adv
219 vues117 diapositives
PAZIA PONCE :P par
PAZIA PONCE :PPAZIA PONCE :P
PAZIA PONCE :PPazia Ponce
195 vues6 diapositives
Luas daerah jajar genjang sd 3 megawon par
Luas daerah jajar genjang  sd 3 megawonLuas daerah jajar genjang  sd 3 megawon
Luas daerah jajar genjang sd 3 megawonEdi B Mulyana
396 vues4 diapositives
Tradenomiopiskelijan yhdistykset par
Tradenomiopiskelijan yhdistyksetTradenomiopiskelijan yhdistykset
Tradenomiopiskelijan yhdistyksetTurrikka
109 vues4 diapositives
PAZIA PONCE :) par
PAZIA PONCE :)PAZIA PONCE :)
PAZIA PONCE :)Pazia Ponce
134 vues6 diapositives
Testing1234 par
Testing1234Testing1234
Testing1234pliewww
81 vues5 diapositives

En vedette(20)

Luas daerah jajar genjang sd 3 megawon par Edi B Mulyana
Luas daerah jajar genjang  sd 3 megawonLuas daerah jajar genjang  sd 3 megawon
Luas daerah jajar genjang sd 3 megawon
Edi B Mulyana396 vues
Tradenomiopiskelijan yhdistykset par Turrikka
Tradenomiopiskelijan yhdistyksetTradenomiopiskelijan yhdistykset
Tradenomiopiskelijan yhdistykset
Turrikka109 vues
Testing1234 par pliewww
Testing1234Testing1234
Testing1234
pliewww81 vues
โรงเรียนบ้านแม่โต๋ par Chatpong Borkaew
โรงเรียนบ้านแม่โต๋โรงเรียนบ้านแม่โต๋
โรงเรียนบ้านแม่โต๋
Chatpong Borkaew215 vues
Subkultura gothów par adzia916
Subkultura gothówSubkultura gothów
Subkultura gothów
adzia916558 vues
Huayi brief-201106 par wuying
Huayi brief-201106Huayi brief-201106
Huayi brief-201106
wuying194 vues
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ par Tanarat Thvsjr
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
Tanarat Thvsjr424 vues
Prezentare proiect 002: Descriere, fotografii si multumiri par Sustin Educatia
Prezentare proiect 002: Descriere, fotografii si multumiriPrezentare proiect 002: Descriere, fotografii si multumiri
Prezentare proiect 002: Descriere, fotografii si multumiri
Sustin Educatia498 vues
المعرفة ...مصادر ووسائل par OsamaGhawji
المعرفة ...مصادر ووسائلالمعرفة ...مصادر ووسائل
المعرفة ...مصادر ووسائل
OsamaGhawji1.4K vues

Similaire à บทที่๘

สรุปบทที่ 8 par
สรุปบทที่ 8สรุปบทที่ 8
สรุปบทที่ 8Tsheej Thoj
2K vues14 diapositives
นาว1 par
นาว1นาว1
นาว1521120941
182 vues16 diapositives
บทที่8 par
บทที่8บทที่8
บทที่8josodaza
280 vues26 diapositives
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น... par
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...AmAm543080
5.7K vues31 diapositives
Ppt par
PptPpt
Pptขอ พรดาว
436 vues31 diapositives
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น... par
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...AmAm543080
219 vues31 diapositives

Similaire à บทที่๘(20)

สรุปบทที่ 8 par Tsheej Thoj
สรุปบทที่ 8สรุปบทที่ 8
สรุปบทที่ 8
Tsheej Thoj2K vues
บทที่8 par josodaza
บทที่8บทที่8
บทที่8
josodaza280 vues
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น... par AmAm543080
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
AmAm5430805.7K vues
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น... par AmAm543080
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
AmAm543080219 vues
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น... par AmAm543080
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
AmAm543080384 vues
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น... par AmAm543080
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
AmAm543080750 vues
เบญ2 par ben_za
เบญ2เบญ2
เบญ2
ben_za261 vues
บทที่ 10 par benty2443
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
benty2443143 vues
10 170819173737 par gam030
10 17081917373710 170819173737
10 170819173737
gam030100 vues

Plus de aofzasuper

งานด๊อกเตอร์ par
งานด๊อกเตอร์งานด๊อกเตอร์
งานด๊อกเตอร์aofzasuper
177 vues11 diapositives
งานใหม่1 par
งานใหม่1งานใหม่1
งานใหม่1aofzasuper
143 vues11 diapositives
งานด๊อกเตอร์ par
งานด๊อกเตอร์งานด๊อกเตอร์
งานด๊อกเตอร์aofzasuper
191 vues11 diapositives
งานด๊อกเตอร์ par
งานด๊อกเตอร์งานด๊อกเตอร์
งานด๊อกเตอร์aofzasuper
176 vues11 diapositives
บทที่ ๗ par
บทที่ ๗บทที่ ๗
บทที่ ๗aofzasuper
168 vues11 diapositives
บทที่๗ par
บทที่๗บทที่๗
บทที่๗aofzasuper
203 vues11 diapositives

Plus de aofzasuper(8)

งานด๊อกเตอร์ par aofzasuper
งานด๊อกเตอร์งานด๊อกเตอร์
งานด๊อกเตอร์
aofzasuper177 vues
งานใหม่1 par aofzasuper
งานใหม่1งานใหม่1
งานใหม่1
aofzasuper143 vues
งานด๊อกเตอร์ par aofzasuper
งานด๊อกเตอร์งานด๊อกเตอร์
งานด๊อกเตอร์
aofzasuper191 vues
งานด๊อกเตอร์ par aofzasuper
งานด๊อกเตอร์งานด๊อกเตอร์
งานด๊อกเตอร์
aofzasuper176 vues
บทที่ ๗ par aofzasuper
บทที่ ๗บทที่ ๗
บทที่ ๗
aofzasuper168 vues
บทที่๗ par aofzasuper
บทที่๗บทที่๗
บทที่๗
aofzasuper203 vues
Back to school 2006 1 par aofzasuper
Back to school 2006 1Back to school 2006 1
Back to school 2006 1
aofzasuper215 vues
ประวัติ นายอ๊อฟ par aofzasuper
ประวัติ นายอ๊อฟประวัติ นายอ๊อฟ
ประวัติ นายอ๊อฟ
aofzasuper149 vues

บทที่๘

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.