งานด๊อกเตอร์นะ

A
บทที่ ๘การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้,[object Object]
9/19/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],2,[object Object],ความหมายของการวัดผล,[object Object],การวัดผล หมายถึงกระบวนการหาปริมาณหรือจำนวนของสิ่งต่างๆโดยใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งผลจากการวัดจะออกเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์,[object Object],		การทดสอบการศึกษา หมายถึง กระบวนการวัดผลอย่างหนึ่งกระทำอย่างมีระบบเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความสามารถของบุคล,[object Object]
9/19/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],3,[object Object],๑ วัดผลเมื่อเพื่อและพัฒนาสมรรถของนักเรียน,[object Object],๒ วัดผลเพื่อวินิจฉัย,[object Object],๓ วัดผลเพื่อจัดอันดับหรือจัดตำแหน่ง,[object Object],๔ วัดผลเพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อทราบพัฒนาการของนักเรียน,[object Object],๕ วัดผลเพื่อพยากรณ์,[object Object],๖ วัดผลเพื่อประเมินผล,[object Object],จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา,[object Object]
9/19/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],4,[object Object],ต้องวัดให้ตรงกับจุดหมายของการเรียนการสอน,[object Object],1,[object Object],เลือกใช้เครื่องมือวัดที่ดีและเหมาะสม ,[object Object],2,[object Object],ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด,[object Object],3,[object Object],ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง,[object Object],4,[object Object],ใช้ผลการวัดให้คุ่มค่า,[object Object],5,[object Object],หลักการวัดผลการศึกษา,[object Object]
9/19/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],5,[object Object],เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล,[object Object],๑ การสังเกต คือ การพิจารณาปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาความจริงบางประการ,[object Object],๒ การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาหรือการพูดโต้ตอบอย่างกับมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาความรู้,[object Object],๓ แบบสอบถาม คือ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก,[object Object],๔ จัดอันดับ คือ เป็นเครื่องมือวัดผลให้นักเรียนได้รับแบบสอบถามเป็นผู้ตอบ,[object Object],๕ การประเมินผลจากสภาพจริง คือ เป็นกระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนทำ,[object Object]
9/19/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],6,[object Object],๖ การวัดผลภาคปฏิบัติ คือ การวัดผลภาคปฏิบัติเป็นการวัดผลงานที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ,[object Object],๗ การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน คือ เป็นแนวทางการประเมินผลโดยการรวมข้อมูลที่ครุและผู้เรียนทำกิจกรรม,[object Object],๘ แบบทดสอบ คือ ชุดของคำถามหรือกลุ่มงานใดๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อชักนำให้ผู้ถูกทดสอบ แสดงพฤติกรรม,[object Object],๙ สังเกต คือ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆของการสังเกตเป็นเครื่องมือ,[object Object]
9/19/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],7,[object Object],๑๐ การสัมภาษณ์ คือ เป็นการสนทนาอย่างมีจุดหมาย เพื่อต้องการผลอย่างใดอย่างหนึ่ง,[object Object],๑๑ แบบสอบถามและแบบสำรวจ คือ เป็นชุดของคำถามที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล,[object Object],๑๒ แบบสำรวจ คือ เป็นแบบตรวจสอบรายการ เป็นเครื่องมือที่ใช้กันมากอีกชนิดหนึ่ง,[object Object]
9/19/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],8,[object Object],การประเมินผลทางการศึกษา,[object Object],การประเมินผลทางการศึกษา หมายถึงกรับวนการในการตัดสินใจลงสรุปคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของนักเรียนว่ามี คุณภาพดีระดับใดโดยอาศัยเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งในการเปรียบเทียบ มี ๓ ประการ คือ,[object Object],๑ ผลการวัด,[object Object],๒ เกณฑ์การพิจารณา,[object Object],๓ การตัดสินใจ,[object Object]
9/19/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],9,[object Object],ขอบข่ายของการประเมินผลทางการศึกษา,[object Object],การประเมินทางการศึกษาจะขอบข่ายกว้าง แคบเพียงใดและครอบคลุมสิ่งใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการมองภาพของคำว่าการศึกษาว่าประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง กล่าวคือ ถ้ามองภาพการศึกษาว่าเป็นการเรียนการสอนในห้องเพียงประการเดียวการประเมินการศึกษาก็จะประเมินเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นแต้ถ้ามองภาพการศึกษากว้างไกลออกไปถึงองค์ประกอบอื่นๆเช่น ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน การประเมินทางการศึกษาก็จะต้องครอบคลุมไปถึงองค์ประกอบดังกล่าวด้วย,[object Object]
9/19/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],10,[object Object],ความสำคัญของการประเมินผลทางการศึกษา,[object Object],๑ ช่วยชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานเหมาะสมเพียงใด,[object Object],๒ ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่,[object Object],๓ ช่วยกระตุ้นให้มีการเร่งรัด ปรับปรุง และการดำเนินงาน,[object Object],๔ ช่วยเห็นข้อบกพร่องในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนเป็นหลักในการปรับปรุงในการดำเนินงาน,[object Object],๕ ช่วยควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ,[object Object],๖ เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการในการดำเนินงานครั้งต่อไป,[object Object]
9/19/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],11,[object Object],การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์,[object Object],เป็นการวัดเพื่อต้องการทราบว่าบุคคลนั้นๆมีความสามารถถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่การประเมินผลต้องนำคะแนนที่ได้จากผลงานไปเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้การวัดผลใช้ในการวัดสมรรถภาพเป็นรายบุคคลถ้านักเรียนทำข้อสอบได้ถูกต้องถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถือว่าได้เรียนรู้,[object Object],๑ วัตถุประสงค์การสอนต้องชัดเจน,[object Object],๒ ข้อสอบมีความเที่ยงตรงสูงและครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน,[object Object],๓ เกณฑ์ที่วัดต้องเด่นชัด มีหลักเกณฑ์ที่อ้างอย่างยุติธรรม,[object Object]
9/19/2011,[object Object],Free template from www.brainybetty.com,[object Object],12,[object Object],Thank You !,[object Object]
1 sur 12

Recommandé

งานด๊อกเตอร์นะ par
งานด๊อกเตอร์นะงานด๊อกเตอร์นะ
งานด๊อกเตอร์นะaofzasuper
153 vues12 diapositives
งานด๊อกเตอร์นะ par
งานด๊อกเตอร์นะงานด๊อกเตอร์นะ
งานด๊อกเตอร์นะaofzasuper
155 vues12 diapositives
งานด๊อกเตอร์นะ par
งานด๊อกเตอร์นะงานด๊อกเตอร์นะ
งานด๊อกเตอร์นะaofzasuper
131 vues12 diapositives
บทที่๘ par
บทที่๘บทที่๘
บทที่๘aofzasuper
224 vues13 diapositives
บทที่2 ระบบการเรียนการสอน par
บทที่2 ระบบการเรียนการสอนบทที่2 ระบบการเรียนการสอน
บทที่2 ระบบการเรียนการสอนนางสาวอัมพร แสงมณี
238 vues15 diapositives
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ par
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้Sasipron Tosuk
751 vues33 diapositives

Contenu connexe

Tendances

บทที่ 10 par
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10kanwan0429
41 vues29 diapositives
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา par
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลยุทธ์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาguest7530ba
1.3K vues15 diapositives
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้ par
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้Chainarong Maharak
11.8K vues29 diapositives
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ par
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศจุลี สร้อยญานะ
1.5K vues7 diapositives
จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ par
จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้Thotsaphon M'Max
9.4K vues7 diapositives

Tendances(17)

กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา par guest7530ba
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากลยุทธ์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
guest7530ba1.3K vues
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้ par Chainarong Maharak
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้
บทที่9 การประเมินผลการเรียนรู้
Chainarong Maharak11.8K vues
จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ par Thotsaphon M'Max
จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Thotsaphon M'Max9.4K vues
03 บทคัดย่อ par kondontree
03 บทคัดย่อ03 บทคัดย่อ
03 บทคัดย่อ
kondontree551 vues
มโนทัศน์เบื้องต้นสู่การวัดผล par TSU
มโนทัศน์เบื้องต้นสู่การวัดผลมโนทัศน์เบื้องต้นสู่การวัดผล
มโนทัศน์เบื้องต้นสู่การวัดผล
TSU1.7K vues
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา par TSU
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา
TSU22.1K vues
การวัดผลและประเมินผล par BB_FF
การวัดผลและประเมินผลการวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผล
BB_FF214 vues
การวัดผลและประเมินผล par BB_FF
การวัดผลและประเมินผลการวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผล
BB_FF216 vues
การสร้างเครื่องมือวัดความรู้และทักษะทางปัญญา par TSU
การสร้างเครื่องมือวัดความรู้และทักษะทางปัญญาการสร้างเครื่องมือวัดความรู้และทักษะทางปัญญา
การสร้างเครื่องมือวัดความรู้และทักษะทางปัญญา
TSU762 vues

En vedette

Mata par
MataMata
MataDian Kartika Sari
3.5K vues7 diapositives
งานใหม่1 par
งานใหม่1งานใหม่1
งานใหม่1aofzasuper
143 vues11 diapositives
Презентация «Крафтворк» par
Презентация «Крафтворк»Презентация «Крафтворк»
Презентация «Крафтворк»Ivan_Gru
12.8K vues13 diapositives
2011fall guidance01 par
2011fall guidance012011fall guidance01
2011fall guidance01Eiji Tomida
298 vues12 diapositives
งานด๊อกเตอร์ par
งานด๊อกเตอร์งานด๊อกเตอร์
งานด๊อกเตอร์aofzasuper
177 vues11 diapositives
Back to school 2006 1 par
Back to school 2006 1Back to school 2006 1
Back to school 2006 1aofzasuper
215 vues3 diapositives

En vedette(6)

งานใหม่1 par aofzasuper
งานใหม่1งานใหม่1
งานใหม่1
aofzasuper143 vues
Презентация «Крафтворк» par Ivan_Gru
Презентация «Крафтворк»Презентация «Крафтворк»
Презентация «Крафтворк»
Ivan_Gru12.8K vues
งานด๊อกเตอร์ par aofzasuper
งานด๊อกเตอร์งานด๊อกเตอร์
งานด๊อกเตอร์
aofzasuper177 vues
Back to school 2006 1 par aofzasuper
Back to school 2006 1Back to school 2006 1
Back to school 2006 1
aofzasuper215 vues

Similaire à งานด๊อกเตอร์นะ

บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้ par
บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้
บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้onnichabee
1.8K vues14 diapositives
งานเมย์บทที่8นะ par
งานเมย์บทที่8นะงานเมย์บทที่8นะ
งานเมย์บทที่8นะnwichunee
435 vues14 diapositives
อาม1 par
อาม1อาม1
อาม1arm_2010
253 vues12 diapositives
สรุปบทที่ 8 par
สรุปบทที่ 8สรุปบทที่ 8
สรุปบทที่ 8Tsheej Thoj
2K vues14 diapositives

Similaire à งานด๊อกเตอร์นะ(20)

บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้ par onnichabee
บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้
บทที่ 8 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้
onnichabee1.8K vues
งานเมย์บทที่8นะ par nwichunee
งานเมย์บทที่8นะงานเมย์บทที่8นะ
งานเมย์บทที่8นะ
nwichunee435 vues
อาม1 par arm_2010
อาม1อาม1
อาม1
arm_2010253 vues
สรุปบทที่ 8 par Tsheej Thoj
สรุปบทที่ 8สรุปบทที่ 8
สรุปบทที่ 8
Tsheej Thoj2K vues
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น... par AmAm543080
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
AmAm5430805.7K vues
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น... par AmAm543080
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
AmAm543080219 vues
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น... par AmAm543080
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
AmAm543080384 vues
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น... par AmAm543080
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
AmAm543080750 vues
เบญ2 par ben_za
เบญ2เบญ2
เบญ2
ben_za261 vues
teaching 8 par sangkom
teaching 8teaching 8
teaching 8
sangkom845 vues
บทที่ 10 par benty2443
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
benty2443143 vues

งานด๊อกเตอร์นะ

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.