วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย

พระอภิชัช ธมฺมโชโต
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ในสมัยสุโขทัยในสมัยสุโขทัย
 พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช (พ.ศ.๑๘๒๐-
๑๘๕๐) ส่งเสริมให้มีการศึกษาจากพระ
ไตรปิฎก
 มีพระสงฆ์ ๒ ฝ่าย
ฝ่ายคามวาสี เรียนคัมภีร์ทางพระศาสนา และ
อบรมให้คนประพฤติดี เรียก คันถธุระ
ฝ่ายอรัญญวาสี ให้การอบรมสั่งสอนคนใน
การปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปัสสนา
กรรมฐาน เรียกว่า วิปัสสนาธุระ
 ใช้อักษรพ่อขุนรามฯ (ทรงประดิษฐ์อักษร
ไทย) แทนอักษรขอม
วัด เป็นที่สอนบุตรหลานขุนนางและราษฎร
ทั่วไป
 พระไตรปิฎกเป็นหลักสูตรและตำารา
 วัดผลจากความจำาและความสามารถ
 ผู้เรียนมีทั้งพระและฆราวาส การพระ
ศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก
 พระเจ้าลิไท (พ.ศ.๑๘๗๙-๑๘๙๙) ทรง
ศึกษาพระปริยัติธรรมจากผู้เชี่ยวชาญใน
พระไตรปิฎกจนแตกฉาน สามารถรจนา
เตภูมิกถา ที่เรียกว่า ไตรภูมิพระร่วง
มีชื่อเสียงตราบจนทุกวันนี้
 เตภูมิกถา ว่าด้วยเรื่อง ภูมิ ๓ ประกอบ
ด้วย
พญาลิไท หรือพระมหาธรรมราชาที่ ๑
เป็นพระโอรสของพระยาเลอไทหรือเลอลิ
ไท
เป็นพระนัดดาของพ่อขุนรามคำาแหง
มหาราช
เป็นกษัตริย์องค์ที่ ๕ แห่งราชวงศ์พระร่วง
กรุงสุโขทัย
มีพระนามเต็มว่า พระเจ้าศรีสุริยพงศราม
มหาธรรมราชาธิราช
สภาพแวดล้อมในสังคมสมัยพระเจ้าลิไท พบ
ว่า ความเป็นอยู่ของคนในกรุงสุโขทัย มี
ความอุดมสมบูรณ์ มีความสงบสุข มีเสรีภาพ
ในการทำามาหากิน มีเสรีภาพในการค้าขาย
และการทำาเกษตรกรรม
ซึ่งมีปรากฏในหลักศิลาจารึกที่ ๑ ของพ่อขุน
รามคำาแหงมหาราชที่ว่า “ ในนำ้ามีปลา ใน
นามีข้าว จูงวัวไปค้า จูงม้าไปขาย
”ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครใคร่ค้าม้าค้า
เตภูมิกถา หรือ ไตรภูมิ
พระร่วง
เป็นหนังสือที่แสดงหลักธรรมที่มีอยู่ใน
พระพุทธศาสนา
เปลี่ยนชื่อเป็น “ ”ไตรภูมิพระร่วง เพื่อเป็น
เกียรติแก่ผู้นิพนธ์
เป็นวรรณกรรมเก่าแก่ มีอายุกว่า ๖๐๐ ปี
วรรณกรรมเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ คติความ
เชื่อของชาวไทยเป็นจำานวนมาก เช่น นรก
สวรรค์ การเวียนว่ายตายเกิด ทวีปทั้งสี่
(เช่น ชมพูทวีป ฯลฯ) ระยะเวลากัปกัลป์
กลียุค การล้างโลก พระศรีอาริย์
วัตถุประสงค์ในการนิพนธ์
เพื่อเผยแพร่พระอภิธรรม
เพื่อเป็นบทเรียนอภิธรรมแก่
พระมารดาของท่าน
เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่
ประชาชน
คัมภีร์มูลฐานของเตภูมิกถา
๑. พระอรรถกถาจตุราคม ๒. พระอรรถกถาฎีกาพระอภิ
ธรรมาวตาร.
๓. พระอภิธรรมสังคหะ ๔. พระสุมังคลวิสาลินี
๕. พระปปัญจสูทนี ๖. พระสารัตถปกาสินี
๗. พระมโนรถปูรณี ๘. พระนีลัตถปกาสินี
๙. พระอรรถกถาฎีกาพระ
วินัย
๑๐. พระธรรมบท
๑๑. พระมหาวัคค์ ๑๒. พระธรรมมหากถา
๑๓. พระมธุรัตนวิสาลินี ๑๔. พระธรรมชาดก
๑๕. พระชินาลังการ ๑๖. พระสารัตถทีปนี
๑๗. พระพุทธวงศ์ ๑๘. พระสารสังคหะ
๑๙. พระมิลินทปัญหา ๒๐. พระปาเลยยะ (พระ
ธรรมปาเลยยะ)
๒๑. พระมหานิทาน ๒๒. พระอนาคตวงศ์
๒๓. พระจริยาปิฎก ๒๔. พระโลกบัญญัติ
๒๕. พระมหากัลป์ ๒๖. พระอรุณวดี
๒๗. พระสมันตปาสาทิกา ๒๘. พระวิสุทธิมรรค
๒๙. พระลักษณาภิธรรม ๓๐. พระอนุฎีกาหิงสธรรม
๓๑. พระสาริกวินิจฉัย ๓๒. พระโลกุปปัตติ
พญาลิไท ทรงศึกษาพระไตรปิฎก จาก
พระสงฆ์หลายรูป
• พระมหาเถรมุนีพงศ์
• พระอโนมทัสสี
• พระมหาเถรธรรมปาละ
• พระมหาเถรสิทธัตถะ
• พระมหาเถรพุทธพงศ์
• พระมหาเถรปัญญานันทะ
• เรียนจากบัณฑิตชื่อ อุปเสนราชบัณฑิต
และ อทรายราชบัณฑิต
• พระมหาเถรพุทธโฆสาจารย์ในเมืองหริภุญ
เนื้อหา
ไตรภูมิพระร่วง เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธ
ศาสนาที่กล่าวถึงภูมิ(แดน) ทั้ง ๓ คือ กามภูมิ
รูปภูมิ และอรูปภูมิ
เนื้อหาจะพรรณนาถึงที่อยู่ ที่ตั้ง และการเกิด
ของมนุษย์ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย และเทวดา
ที่ตั้งจะมีเขาพระสุเมรุเป็นหลัก เขาพระสุเมรุนั้น
ตั้งอยู่ท่ามกลางจักรวาล มีทิวเขาและทะเลล้อม
ทิวเขามีชื่อว่า ยุคนธร อิสินธร กรวิก สุทัศน์
เนมินธร วินันตก และอัศกรรณ รวมเรียกว่า สัต
ตบริภัณฑ์ ทะเลที่ รายล้อมอยู่ ๗ ชั้น เรียกว่า
ไตรภูมิพระร่วง มี ๑๑ กัณฑ์
๑.        กามภูมิ มี ๖ กัณฑ์ คือ
      ๑.  ๑ ปฐมกัณฑ์ นรกภูมิ เป็นแดนนรก
      ๑.  ๒ ทุติยกัณฑ์ ดิรัจฉานภูมิ เป็นแดนของ
สัตว์ที่เจริญตามขวาง ได้แก่พวกไม่มีเท้า มีสองเท้า มี
สี่เท้า และพวกมีเท้าเกินสี่เท้า
      ๑.  ๓ ตติยกัณฑ์ เปตภูมิ เป็นแดนของเปรตที่
เคยเป็นมนุษย์และทำาความชั่วเกิดเป็นเปรต
      ๑.  ๔ จตุตถกัณฑ์ อสุรกายภูมิ เป็นแดนของ
ยักษ์มารหรือผีที่หลอกมนุษย์ให้ตกใจกลัว
      ๑.  ๕ ปัญจมกัณฑ์ มนุสสภูมิ เป็นแดนของ
มนุษย์
      ๑.  ๖ ฉัฏฐกัณฑ์ กามาวจรภูมิ เป็นแดนของ
        เทวดาที่ยังเกี่ยวข้องในกามมี ๖ ชั้น คือ จาตุมหา
๒.      รูปภูมิ หรือภูมิ ๒ มี ๑ กัณฑ์   คือ
 สัตตมกัณฑ์
•      เป็นแดนของพรหมที่มีรูป แบ่งเป็น ๑๖ ชั้น
   ตามภูมิธรรมเรียกว่า โสฬสพรหม
๓.         อรูปภูมิ หรือภูมิ ๓ มี ๑ กัณฑ์  คือ
 อัฎฐมกัณฑ์ 
•  เป็นแดนของพรหมไม่มีรูป มีแต่จิต แบ่งเป็น
๔ ชั้น
 อวินิโภครูป มี ๑ กัณฑ์ คือ นวมกัณฑ์ เป็น
แดนโลกแห่งวัตถุและ
ธรรมชาติแวดล้อม
ทสมกัณฑ์ ว่าด้วยโอภาสมหากัลป์สุญญตา
กัลปวินาศและอุบัติ
กล่าวถึงฝูงอันมีจิตและชีวิตอันเกิดในภูมิ
ทั้ง ๓๑ ชั้นนั้นไม่เที่ยงพินาศด้วยมัตยุราช สิ่ง
ทั้งหลายที่มีแต่รูป ไม่มีจิตในภูมิ ๑๒ ชั้น
ยกเว้นอสัญญีสัตว์ขึ้นไป ที่ตำ่ากว่าอสัญญี
สัตว์ลงมา พินาศด้วยนำ้า ลม ไฟ
เอกทสมกัณฑ์ คือนิพพานกถา หรือ โลกุ
ตตรภูมิ ว่าด้วย พระนิพพาน เป็นสิ่ง
จีรังยั่งยืน ไม่รู้เกิด แก่ เจ็บ ตาย กล่าวถึงวิธี
ปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน
ภูมิที่ ๑ กามาวจรภูมิ หรือกาม
ภูมิ
เป็นที่ตั้งแห่งความใคร่
ประกอบด้วย (๑). อบายภูมิหรือทุคติภูมิ ๔
(๒). กามาวจรภูมิ ๗
อบายภูมิ คือ แดนแห่งความเสื่อม ๔ ภูมิ คือ
• นรกภูมิ หรือนิรยะ สภาวะที่ไม่มีความสุข ความ
เจริญ
• ดิรัจฉานภูมิ หรือ ดิรัจฉานโยนิ การเกิดเป็นสัตว์
ดิรัจฉาน พวกโง่เขลา
• เปรตภูมิ หรือ เปติวิสัย แดนเปรต ผู้หิวกระหาย
กามาวจรภูมิ ๗ หรือสุคติภูมิ ที่เกี่ยวข้องกับ
กาม มี ๗ ชั้น
ประกอบด้วย มนุษย์ และสวรรค์ ๖ ชั้น
ได้แก่
• จาตุมมหาราชิกา คือสวรรค์ที่ท้าวมหาราช ๔
หรือจตุโลกบาลปกครอง
• ดาวดึงส์ แดนที่อยู่แห่งเทพ มีท้าวสักกะเทวราช
เป็นจอมเทพ
• ยามา แดนที่อยู่แห่งเทพผู้ปราศจากทุกข์ มีท้าว
ยามาครอบครอง
• ดุสิตา แดนที่อยู่แห่งเทพผู้อิ่มเอมด้วยสิริสมบัติ
ของตน ท้าวสันตุสิตเป็นจอมเทพ ถือเป็นที่อุบัติ
ของพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายก่อนเป็น
พระพุทธเจ้าและเป็นที่อุบัติของพระมารดา
ภูมิ ๒ รูปาวจรภูมิ ๑๖
คือชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปพรหม ๑๖
ชั้น
ปฐมภูมิ ๓ เป็นปฐมฌาน ภูมิสำาหรับผู้
สำาเร็จฌาน ๑
• พรหมปริสัชชา บริวารของพระพรหม
• พรหมปุโรหิต พรหมปุโรหิตของพระพรหม
• มหาพรหม พวกท้าวมหาพรหมทุติยฌานภูมิ ๓ สำาหรับผู้สำาเร็จฌาน ๒
• ปริตรตาภา พรหมที่มีรัศมีน้อย
• อัปปมาณาภา พวกที่มีรัศมีประมาณมิได้
• อาภัสสรา พวกที่มีรัศมีสุกปลั่ง
ตติฌานภูมิ ๓ สำาหรับผู้สำาเร็จฌาน ๓
• ปริตตสุภา พวกมีรัศมีงามน้อย
• อัปปมาณสุภา พวกที่มีลำารัศมีงาม
ประมาณมิได้
• สุภกิณหา พวกที่มีลำารัศมีงามกระจ่างจ้า
จตุตถฌานภูมิ ๗ สำาหรับผู้สำาเร็จ
ฌาน ๔
• เวหัปผลา พวกมีผลไพบูลย์
• อสัญญีสัตว์ พวกสัตว์ที่ไม่มีสัญญา
สุทธาวาส ๕ พวกมีที่อยู่อันบริสุทธิ์ คือที่
เกิดของพระอนาคามี
• อวิหา ผู้คงอยู่นาน
• อตัปปา ผู้ไม่มีความเดือดร้อน
• สุทัสสา ผู้ปรากฏโดยง่าย ผู้น่าชม
• สุทัสสี ผู้เห็นโดยง่าย ผู้เห็นชัด
• อกนิษฐา ผู้ไม่มีความด้อยหรือเล็กน้อย ผู้สูงสุด
รูปพรหมทั้ง ๑๖ ชั้น เป็นพรหมที่มีรูปร่าง
และมีชีวิตจิตใจ ผู้ที่ไปเกิดในรูปพรหม
๑๖ นี้ ได้แก่ ผู้ที่ยังต้องเกิดอีกต่อไป ยังไม่
ถึงนิพพาน
ภูมิ ๓ อรูปภูมิ ภูมิที่มีความสุข
เป็นภูมิของพรหมที่ไม่มีรูป มีแต่จิต ๔ แดน
๑. อากาสาณัญจายตนภูมิ ยึดหน่วงเอา
อากาศเป็นอารมณ์
๒. วิญญาณัญจายตนภูมิ ยึดหน่วงเอา
วิญญาณเป็นอารมณ์
๓. อากิญจัญญายตนภูมิ ยึดหน่วงเอา
ความไม่มีเป็นอารมณ์
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ยึดหน่วง
เอาฌานที่สามให้ละเอียดลงจนเป็นผู้มีสัญญา
การกำาเนิดและการตายของสัตว์
การกำาเนิดของสัตว์ การเกิดของสัตว์ใน
๓ ภูมิ มี ๔ อย่าง
๑. ชลาพุชะ เกิดในครรภ์ เช่น มนุษย์และ
สัตว์เดรัจฉานที่เลี้ยงลูกด้วยนม
๒. อัณฑชะ เกิดในไข่ เช่น นก สัตว์เลื้อย
คลานบางชนิด ปลา
๓. สังเสทชะ เกิดในเถ้าไคล เช่น สัตว์ชั้น
ตำ่าบางชนิดใช้การแบ่งตัว เช่น ไฮดรา อมิ
บา
การตายของสัตว์ มีสาเหตุ ๔
ประการ
๑. อายุขยะ เป็นการตายเพราะสิ้นอายุ
๒. กรรมขยะ เป็นการตายเพราะสิ้นกรรม
๓. อุภยขยะ เป็นการตายเพราะสิ้นทั้งอายุ
และสิ้นทั้งกรรม
๔. อุปัจฌฉทกรรมขยะ เป็นการตาย
เพราะอุบัติเหตุ
1 sur 22

Recommandé

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา par
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนาพระอภิชัช ธมฺมโชโต
14.9K vues43 diapositives
การบริหารจิตและเจริญปัญญา par
การบริหารจิตและเจริญปัญญาการบริหารจิตและเจริญปัญญา
การบริหารจิตและเจริญปัญญาพัน พัน
17K vues21 diapositives
กรรมฐาน (เอกสาร ๑) par
กรรมฐาน (เอกสาร ๑)กรรมฐาน (เอกสาร ๑)
กรรมฐาน (เอกสาร ๑)วัดดอนทอง กาฬสินธุ์
6.8K vues42 diapositives
ปกิณณะวินัยที่ภิกษุควรรู้ par
ปกิณณะวินัยที่ภิกษุควรรู้ปกิณณะวินัยที่ภิกษุควรรู้
ปกิณณะวินัยที่ภิกษุควรรู้Kiat Chaloemkiat
13.4K vues28 diapositives
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา par
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาCC Nakhon Pathom Rajabhat University
13.3K vues21 diapositives
ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์ par
ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์
ชีวิตและผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์Padvee Academy
9.1K vues28 diapositives

Contenu connexe

Tendances

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
8.9K vues41 diapositives
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน par
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานPadvee Academy
19.2K vues88 diapositives
ชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุ par
ชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุ
ชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุPadvee Academy
2.2K vues18 diapositives
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน par
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานAnchalee BuddhaBucha
15.6K vues37 diapositives
พระพุทธศาสนา par
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาPadvee Academy
20.6K vues104 diapositives
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1 par
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1หลักฐานทางประวัติศาสตร์1
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1montira
48.6K vues25 diapositives

Tendances(20)

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par Thongsawan Seeha
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Thongsawan Seeha8.9K vues
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน par Padvee Academy
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
Padvee Academy19.2K vues
ชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุ par Padvee Academy
ชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุ
ชีวประวัติและอุดมคติแห่งชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุ
Padvee Academy2.2K vues
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน par Anchalee BuddhaBucha
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
พระพุทธศาสนา par Padvee Academy
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
Padvee Academy20.6K vues
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1 par montira
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1หลักฐานทางประวัติศาสตร์1
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1
montira48.6K vues
พุทธศาสนานิกายมหายาน par Chainarong Maharak
พุทธศาสนานิกายมหายานพุทธศาสนานิกายมหายาน
พุทธศาสนานิกายมหายาน
Chainarong Maharak19.7K vues
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู par Padvee Academy
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
Padvee Academy22.7K vues
ศาสนาสากล par ThanaponSuwan
ศาสนาสากลศาสนาสากล
ศาสนาสากล
ThanaponSuwan1.5K vues
ธรรมภาคปฏิบัติ บทที่ ๓ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ par Padvee Academy
ธรรมภาคปฏิบัติ บทที่ ๓ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ธรรมภาคปฏิบัติ บทที่ ๓ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔
ธรรมภาคปฏิบัติ บทที่ ๓ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔
Padvee Academy8.9K vues
ชีวิตและผลงานของพระสุมังคลาจารย์ par Padvee Academy
ชีวิตและผลงานของพระสุมังคลาจารย์ชีวิตและผลงานของพระสุมังคลาจารย์
ชีวิตและผลงานของพระสุมังคลาจารย์
Padvee Academy5.4K vues
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ par sw110
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
sw11012K vues
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก par Sompak3111
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
Sompak311132.5K vues
ภาษาบาลี ชุดที่ ๑ ความเป็นมาและคุณค่าของภาษาบาลี par Anchalee BuddhaBucha
ภาษาบาลี ชุดที่ ๑  ความเป็นมาและคุณค่าของภาษาบาลีภาษาบาลี ชุดที่ ๑  ความเป็นมาและคุณค่าของภาษาบาลี
ภาษาบาลี ชุดที่ ๑ ความเป็นมาและคุณค่าของภาษาบาลี

En vedette

ไตรภูมิ Pdf par
ไตรภูมิ Pdfไตรภูมิ Pdf
ไตรภูมิ PdfMameaw Pawa
13.8K vues21 diapositives
ภาวนาทีปนี par
ภาวนาทีปนีภาวนาทีปนี
ภาวนาทีปนีAnchalee BuddhaBucha
2.8K vues105 diapositives
ไตรภูมิพระร่วง par
ไตรภูมิพระร่วงไตรภูมิพระร่วง
ไตรภูมิพระร่วงพัน พัน
86K vues50 diapositives
มังคลัตถทีปนีแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย par
มังคลัตถทีปนีแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยมังคลัตถทีปนีแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
มังคลัตถทีปนีแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยTongsamut vorasan
5.5K vues1233 diapositives
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง par
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองpentanino
5.8K vues25 diapositives

En vedette(17)

ไตรภูมิ Pdf par Mameaw Pawa
ไตรภูมิ Pdfไตรภูมิ Pdf
ไตรภูมิ Pdf
Mameaw Pawa13.8K vues
มังคลัตถทีปนีแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย par Tongsamut vorasan
มังคลัตถทีปนีแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยมังคลัตถทีปนีแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
มังคลัตถทีปนีแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
Tongsamut vorasan5.5K vues
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง par pentanino
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
pentanino5.8K vues
4 41+มังคลัตถทีปนีแปล+เล่ม+๑ par Wataustin Austin
4 41+มังคลัตถทีปนีแปล+เล่ม+๑4 41+มังคลัตถทีปนีแปล+เล่ม+๑
4 41+มังคลัตถทีปนีแปล+เล่ม+๑
4 42+มังคลัตถทีปนีแปล+เล่ม+๒ par Wataustin Austin
4 42+มังคลัตถทีปนีแปล+เล่ม+๒4 42+มังคลัตถทีปนีแปล+เล่ม+๒
4 42+มังคลัตถทีปนีแปล+เล่ม+๒
Wataustin Austin732 vues
วิเคราะห์จินตภาพในนรกภูมิ par dektupluang
วิเคราะห์จินตภาพในนรกภูมิวิเคราะห์จินตภาพในนรกภูมิ
วิเคราะห์จินตภาพในนรกภูมิ
dektupluang3.9K vues
ไตรภูมิพระร่วง par Sirintip Denduang
ไตรภูมิพระร่วงไตรภูมิพระร่วง
ไตรภูมิพระร่วง
Sirintip Denduang3.6K vues
การเมืองการปกครองอาณาจักรสุโขทัย par Kamonchanok VrTen Poppy
การเมืองการปกครองอาณาจักรสุโขทัยการเมืองการปกครองอาณาจักรสุโขทัย
การเมืองการปกครองอาณาจักรสุโขทัย
ประวัติศาสตร์ไทย (อาณาจักรสุโขทัย) par พัน พัน
ประวัติศาสตร์ไทย (อาณาจักรสุโขทัย)ประวัติศาสตร์ไทย (อาณาจักรสุโขทัย)
ประวัติศาสตร์ไทย (อาณาจักรสุโขทัย)
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม par Watcharapol Wiboolyasarin
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม

Similaire à วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย

คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งควรรู้ par
คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งควรรู้คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งควรรู้
คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งควรรู้Theeraphisith Candasaro
4.9K vues120 diapositives
เอกสารประกอบการบรรยายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ (ตอน ๓) ๑๗ พ.ย. par
เอกสารประกอบการบรรยายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ (ตอน ๓) ๑๗ พ.ย.เอกสารประกอบการบรรยายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ (ตอน ๓) ๑๗ พ.ย.
เอกสารประกอบการบรรยายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ (ตอน ๓) ๑๗ พ.ย.วัดดอนทอง กาฬสินธุ์
2.9K vues166 diapositives
8 67+วิสุทธิมรรคแปล+ภาค+๑+ตอน+๑ par
8 67+วิสุทธิมรรคแปล+ภาค+๑+ตอน+๑8 67+วิสุทธิมรรคแปล+ภาค+๑+ตอน+๑
8 67+วิสุทธิมรรคแปล+ภาค+๑+ตอน+๑Tongsamut vorasan
365 vues184 diapositives
บาลี 67 80 par
บาลี 67 80บาลี 67 80
บาลี 67 80Rose Banioki
235 vues184 diapositives
8 67+วิสุทธิมรรคแปล+ภาค+๑+ตอน+๑ par
8 67+วิสุทธิมรรคแปล+ภาค+๑+ตอน+๑8 67+วิสุทธิมรรคแปล+ภาค+๑+ตอน+๑
8 67+วิสุทธิมรรคแปล+ภาค+๑+ตอน+๑Wataustin Austin
361 vues184 diapositives
45 พรรษา par
45 พรรษา45 พรรษา
45 พรรษาTongsamut vorasan
263 vues6 diapositives

Similaire à วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย(20)

คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งควรรู้ par Theeraphisith Candasaro
คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งควรรู้คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งควรรู้
คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งควรรู้
8 67+วิสุทธิมรรคแปล+ภาค+๑+ตอน+๑ par Tongsamut vorasan
8 67+วิสุทธิมรรคแปล+ภาค+๑+ตอน+๑8 67+วิสุทธิมรรคแปล+ภาค+๑+ตอน+๑
8 67+วิสุทธิมรรคแปล+ภาค+๑+ตอน+๑
8 67+วิสุทธิมรรคแปล+ภาค+๑+ตอน+๑ par Wataustin Austin
8 67+วิสุทธิมรรคแปล+ภาค+๑+ตอน+๑8 67+วิสุทธิมรรคแปล+ภาค+๑+ตอน+๑
8 67+วิสุทธิมรรคแปล+ภาค+๑+ตอน+๑
Wataustin Austin361 vues
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน par Padvee Academy
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายานแนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
แนวคิดและอุดมคติพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน
Padvee Academy14.8K vues
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร par Sarod Paichayonrittha
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร
พุทธศาสนาหลังพุทธกาล par Yota Bhikkhu
พุทธศาสนาหลังพุทธกาลพุทธศาสนาหลังพุทธกาล
พุทธศาสนาหลังพุทธกาล
Yota Bhikkhu112 vues
2 21+พระธัมมปทัฏฐกถาแปล+ภาค+๓ par Tongsamut vorasan
2 21+พระธัมมปทัฏฐกถาแปล+ภาค+๓2 21+พระธัมมปทัฏฐกถาแปล+ภาค+๓
2 21+พระธัมมปทัฏฐกถาแปล+ภาค+๓
2 21+พระธัมมปทัฏฐกถาแปล+ภาค+๓ par Tongsamut vorasan
2 21+พระธัมมปทัฏฐกถาแปล+ภาค+๓2 21+พระธัมมปทัฏฐกถาแปล+ภาค+๓
2 21+พระธัมมปทัฏฐกถาแปล+ภาค+๓
(๓) พระสารีปุตตเถราปทาน มจร.pdf par maruay songtanin
(๓) พระสารีปุตตเถราปทาน มจร.pdf(๓) พระสารีปุตตเถราปทาน มจร.pdf
(๓) พระสารีปุตตเถราปทาน มจร.pdf
4 42+มังคลัตถทีปนีแปล+เล่ม+๒ par Tongsamut vorasan
4 42+มังคลัตถทีปนีแปล+เล่ม+๒4 42+มังคลัตถทีปนีแปล+เล่ม+๒
4 42+มังคลัตถทีปนีแปล+เล่ม+๒
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana par Tongsamut vorasan
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana
Tongsamut vorasan1.8K vues

Plus de พระอภิชัช ธมฺมโชโต

มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน par
มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชนมูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน
มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชนพระอภิชัช ธมฺมโชโต
1.4K vues33 diapositives
บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาการศึกษา par
บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาการศึกษา
บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาการศึกษาพระอภิชัช ธมฺมโชโต
5.9K vues32 diapositives
เทศกาลชักพระ - ลากพระ par
เทศกาลชักพระ - ลากพระเทศกาลชักพระ - ลากพระ
เทศกาลชักพระ - ลากพระพระอภิชัช ธมฺมโชโต
2.5K vues26 diapositives
ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันและแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี par
ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันและแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันและแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันและแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีพระอภิชัช ธมฺมโชโต
14.4K vues37 diapositives
ชีวประวัติท่านพุทธทาส แก่นพุทธศาสน์ par
ชีวประวัติท่านพุทธทาส แก่นพุทธศาสน์ชีวประวัติท่านพุทธทาส แก่นพุทธศาสน์
ชีวประวัติท่านพุทธทาส แก่นพุทธศาสน์พระอภิชัช ธมฺมโชโต
1.9K vues29 diapositives
มงคลวิเสสกถา par
มงคลวิเสสกถามงคลวิเสสกถา
มงคลวิเสสกถาพระอภิชัช ธมฺมโชโต
8.4K vues9 diapositives

Plus de พระอภิชัช ธมฺมโชโต(9)

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย

 • 2.  พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช (พ.ศ.๑๘๒๐- ๑๘๕๐) ส่งเสริมให้มีการศึกษาจากพระ ไตรปิฎก  มีพระสงฆ์ ๒ ฝ่าย ฝ่ายคามวาสี เรียนคัมภีร์ทางพระศาสนา และ อบรมให้คนประพฤติดี เรียก คันถธุระ ฝ่ายอรัญญวาสี ให้การอบรมสั่งสอนคนใน การปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปัสสนา กรรมฐาน เรียกว่า วิปัสสนาธุระ  ใช้อักษรพ่อขุนรามฯ (ทรงประดิษฐ์อักษร ไทย) แทนอักษรขอม วัด เป็นที่สอนบุตรหลานขุนนางและราษฎร ทั่วไป
 • 3.  พระไตรปิฎกเป็นหลักสูตรและตำารา  วัดผลจากความจำาและความสามารถ  ผู้เรียนมีทั้งพระและฆราวาส การพระ ศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก  พระเจ้าลิไท (พ.ศ.๑๘๗๙-๑๘๙๙) ทรง ศึกษาพระปริยัติธรรมจากผู้เชี่ยวชาญใน พระไตรปิฎกจนแตกฉาน สามารถรจนา เตภูมิกถา ที่เรียกว่า ไตรภูมิพระร่วง มีชื่อเสียงตราบจนทุกวันนี้  เตภูมิกถา ว่าด้วยเรื่อง ภูมิ ๓ ประกอบ ด้วย
 • 4. พญาลิไท หรือพระมหาธรรมราชาที่ ๑ เป็นพระโอรสของพระยาเลอไทหรือเลอลิ ไท เป็นพระนัดดาของพ่อขุนรามคำาแหง มหาราช เป็นกษัตริย์องค์ที่ ๕ แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย มีพระนามเต็มว่า พระเจ้าศรีสุริยพงศราม มหาธรรมราชาธิราช
 • 5. สภาพแวดล้อมในสังคมสมัยพระเจ้าลิไท พบ ว่า ความเป็นอยู่ของคนในกรุงสุโขทัย มี ความอุดมสมบูรณ์ มีความสงบสุข มีเสรีภาพ ในการทำามาหากิน มีเสรีภาพในการค้าขาย และการทำาเกษตรกรรม ซึ่งมีปรากฏในหลักศิลาจารึกที่ ๑ ของพ่อขุน รามคำาแหงมหาราชที่ว่า “ ในนำ้ามีปลา ใน นามีข้าว จูงวัวไปค้า จูงม้าไปขาย ”ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครใคร่ค้าม้าค้า
 • 6. เตภูมิกถา หรือ ไตรภูมิ พระร่วง เป็นหนังสือที่แสดงหลักธรรมที่มีอยู่ใน พระพุทธศาสนา เปลี่ยนชื่อเป็น “ ”ไตรภูมิพระร่วง เพื่อเป็น เกียรติแก่ผู้นิพนธ์ เป็นวรรณกรรมเก่าแก่ มีอายุกว่า ๖๐๐ ปี วรรณกรรมเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ คติความ เชื่อของชาวไทยเป็นจำานวนมาก เช่น นรก สวรรค์ การเวียนว่ายตายเกิด ทวีปทั้งสี่ (เช่น ชมพูทวีป ฯลฯ) ระยะเวลากัปกัลป์ กลียุค การล้างโลก พระศรีอาริย์
 • 8. คัมภีร์มูลฐานของเตภูมิกถา ๑. พระอรรถกถาจตุราคม ๒. พระอรรถกถาฎีกาพระอภิ ธรรมาวตาร. ๓. พระอภิธรรมสังคหะ ๔. พระสุมังคลวิสาลินี ๕. พระปปัญจสูทนี ๖. พระสารัตถปกาสินี ๗. พระมโนรถปูรณี ๘. พระนีลัตถปกาสินี ๙. พระอรรถกถาฎีกาพระ วินัย ๑๐. พระธรรมบท ๑๑. พระมหาวัคค์ ๑๒. พระธรรมมหากถา ๑๓. พระมธุรัตนวิสาลินี ๑๔. พระธรรมชาดก ๑๕. พระชินาลังการ ๑๖. พระสารัตถทีปนี
 • 9. ๑๗. พระพุทธวงศ์ ๑๘. พระสารสังคหะ ๑๙. พระมิลินทปัญหา ๒๐. พระปาเลยยะ (พระ ธรรมปาเลยยะ) ๒๑. พระมหานิทาน ๒๒. พระอนาคตวงศ์ ๒๓. พระจริยาปิฎก ๒๔. พระโลกบัญญัติ ๒๕. พระมหากัลป์ ๒๖. พระอรุณวดี ๒๗. พระสมันตปาสาทิกา ๒๘. พระวิสุทธิมรรค ๒๙. พระลักษณาภิธรรม ๓๐. พระอนุฎีกาหิงสธรรม ๓๑. พระสาริกวินิจฉัย ๓๒. พระโลกุปปัตติ
 • 10. พญาลิไท ทรงศึกษาพระไตรปิฎก จาก พระสงฆ์หลายรูป • พระมหาเถรมุนีพงศ์ • พระอโนมทัสสี • พระมหาเถรธรรมปาละ • พระมหาเถรสิทธัตถะ • พระมหาเถรพุทธพงศ์ • พระมหาเถรปัญญานันทะ • เรียนจากบัณฑิตชื่อ อุปเสนราชบัณฑิต และ อทรายราชบัณฑิต • พระมหาเถรพุทธโฆสาจารย์ในเมืองหริภุญ
 • 11. เนื้อหา ไตรภูมิพระร่วง เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธ ศาสนาที่กล่าวถึงภูมิ(แดน) ทั้ง ๓ คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ เนื้อหาจะพรรณนาถึงที่อยู่ ที่ตั้ง และการเกิด ของมนุษย์ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย และเทวดา ที่ตั้งจะมีเขาพระสุเมรุเป็นหลัก เขาพระสุเมรุนั้น ตั้งอยู่ท่ามกลางจักรวาล มีทิวเขาและทะเลล้อม ทิวเขามีชื่อว่า ยุคนธร อิสินธร กรวิก สุทัศน์ เนมินธร วินันตก และอัศกรรณ รวมเรียกว่า สัต ตบริภัณฑ์ ทะเลที่ รายล้อมอยู่ ๗ ชั้น เรียกว่า
 • 12. ไตรภูมิพระร่วง มี ๑๑ กัณฑ์ ๑.        กามภูมิ มี ๖ กัณฑ์ คือ       ๑.  ๑ ปฐมกัณฑ์ นรกภูมิ เป็นแดนนรก       ๑.  ๒ ทุติยกัณฑ์ ดิรัจฉานภูมิ เป็นแดนของ สัตว์ที่เจริญตามขวาง ได้แก่พวกไม่มีเท้า มีสองเท้า มี สี่เท้า และพวกมีเท้าเกินสี่เท้า       ๑.  ๓ ตติยกัณฑ์ เปตภูมิ เป็นแดนของเปรตที่ เคยเป็นมนุษย์และทำาความชั่วเกิดเป็นเปรต       ๑.  ๔ จตุตถกัณฑ์ อสุรกายภูมิ เป็นแดนของ ยักษ์มารหรือผีที่หลอกมนุษย์ให้ตกใจกลัว       ๑.  ๕ ปัญจมกัณฑ์ มนุสสภูมิ เป็นแดนของ มนุษย์       ๑.  ๖ ฉัฏฐกัณฑ์ กามาวจรภูมิ เป็นแดนของ         เทวดาที่ยังเกี่ยวข้องในกามมี ๖ ชั้น คือ จาตุมหา
 • 13. ๒.      รูปภูมิ หรือภูมิ ๒ มี ๑ กัณฑ์   คือ  สัตตมกัณฑ์ •      เป็นแดนของพรหมที่มีรูป แบ่งเป็น ๑๖ ชั้น    ตามภูมิธรรมเรียกว่า โสฬสพรหม ๓.         อรูปภูมิ หรือภูมิ ๓ มี ๑ กัณฑ์  คือ  อัฎฐมกัณฑ์  •  เป็นแดนของพรหมไม่มีรูป มีแต่จิต แบ่งเป็น ๔ ชั้น  อวินิโภครูป มี ๑ กัณฑ์ คือ นวมกัณฑ์ เป็น แดนโลกแห่งวัตถุและ ธรรมชาติแวดล้อม
 • 14. ทสมกัณฑ์ ว่าด้วยโอภาสมหากัลป์สุญญตา กัลปวินาศและอุบัติ กล่าวถึงฝูงอันมีจิตและชีวิตอันเกิดในภูมิ ทั้ง ๓๑ ชั้นนั้นไม่เที่ยงพินาศด้วยมัตยุราช สิ่ง ทั้งหลายที่มีแต่รูป ไม่มีจิตในภูมิ ๑๒ ชั้น ยกเว้นอสัญญีสัตว์ขึ้นไป ที่ตำ่ากว่าอสัญญี สัตว์ลงมา พินาศด้วยนำ้า ลม ไฟ เอกทสมกัณฑ์ คือนิพพานกถา หรือ โลกุ ตตรภูมิ ว่าด้วย พระนิพพาน เป็นสิ่ง จีรังยั่งยืน ไม่รู้เกิด แก่ เจ็บ ตาย กล่าวถึงวิธี ปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน
 • 15. ภูมิที่ ๑ กามาวจรภูมิ หรือกาม ภูมิ เป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ ประกอบด้วย (๑). อบายภูมิหรือทุคติภูมิ ๔ (๒). กามาวจรภูมิ ๗ อบายภูมิ คือ แดนแห่งความเสื่อม ๔ ภูมิ คือ • นรกภูมิ หรือนิรยะ สภาวะที่ไม่มีความสุข ความ เจริญ • ดิรัจฉานภูมิ หรือ ดิรัจฉานโยนิ การเกิดเป็นสัตว์ ดิรัจฉาน พวกโง่เขลา • เปรตภูมิ หรือ เปติวิสัย แดนเปรต ผู้หิวกระหาย
 • 16. กามาวจรภูมิ ๗ หรือสุคติภูมิ ที่เกี่ยวข้องกับ กาม มี ๗ ชั้น ประกอบด้วย มนุษย์ และสวรรค์ ๖ ชั้น ได้แก่ • จาตุมมหาราชิกา คือสวรรค์ที่ท้าวมหาราช ๔ หรือจตุโลกบาลปกครอง • ดาวดึงส์ แดนที่อยู่แห่งเทพ มีท้าวสักกะเทวราช เป็นจอมเทพ • ยามา แดนที่อยู่แห่งเทพผู้ปราศจากทุกข์ มีท้าว ยามาครอบครอง • ดุสิตา แดนที่อยู่แห่งเทพผู้อิ่มเอมด้วยสิริสมบัติ ของตน ท้าวสันตุสิตเป็นจอมเทพ ถือเป็นที่อุบัติ ของพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายก่อนเป็น พระพุทธเจ้าและเป็นที่อุบัติของพระมารดา
 • 17. ภูมิ ๒ รูปาวจรภูมิ ๑๖ คือชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปพรหม ๑๖ ชั้น ปฐมภูมิ ๓ เป็นปฐมฌาน ภูมิสำาหรับผู้ สำาเร็จฌาน ๑ • พรหมปริสัชชา บริวารของพระพรหม • พรหมปุโรหิต พรหมปุโรหิตของพระพรหม • มหาพรหม พวกท้าวมหาพรหมทุติยฌานภูมิ ๓ สำาหรับผู้สำาเร็จฌาน ๒ • ปริตรตาภา พรหมที่มีรัศมีน้อย • อัปปมาณาภา พวกที่มีรัศมีประมาณมิได้ • อาภัสสรา พวกที่มีรัศมีสุกปลั่ง
 • 18. ตติฌานภูมิ ๓ สำาหรับผู้สำาเร็จฌาน ๓ • ปริตตสุภา พวกมีรัศมีงามน้อย • อัปปมาณสุภา พวกที่มีลำารัศมีงาม ประมาณมิได้ • สุภกิณหา พวกที่มีลำารัศมีงามกระจ่างจ้า จตุตถฌานภูมิ ๗ สำาหรับผู้สำาเร็จ ฌาน ๔ • เวหัปผลา พวกมีผลไพบูลย์ • อสัญญีสัตว์ พวกสัตว์ที่ไม่มีสัญญา
 • 19. สุทธาวาส ๕ พวกมีที่อยู่อันบริสุทธิ์ คือที่ เกิดของพระอนาคามี • อวิหา ผู้คงอยู่นาน • อตัปปา ผู้ไม่มีความเดือดร้อน • สุทัสสา ผู้ปรากฏโดยง่าย ผู้น่าชม • สุทัสสี ผู้เห็นโดยง่าย ผู้เห็นชัด • อกนิษฐา ผู้ไม่มีความด้อยหรือเล็กน้อย ผู้สูงสุด รูปพรหมทั้ง ๑๖ ชั้น เป็นพรหมที่มีรูปร่าง และมีชีวิตจิตใจ ผู้ที่ไปเกิดในรูปพรหม ๑๖ นี้ ได้แก่ ผู้ที่ยังต้องเกิดอีกต่อไป ยังไม่ ถึงนิพพาน
 • 20. ภูมิ ๓ อรูปภูมิ ภูมิที่มีความสุข เป็นภูมิของพรหมที่ไม่มีรูป มีแต่จิต ๔ แดน ๑. อากาสาณัญจายตนภูมิ ยึดหน่วงเอา อากาศเป็นอารมณ์ ๒. วิญญาณัญจายตนภูมิ ยึดหน่วงเอา วิญญาณเป็นอารมณ์ ๓. อากิญจัญญายตนภูมิ ยึดหน่วงเอา ความไม่มีเป็นอารมณ์ ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ยึดหน่วง เอาฌานที่สามให้ละเอียดลงจนเป็นผู้มีสัญญา
 • 21. การกำาเนิดและการตายของสัตว์ การกำาเนิดของสัตว์ การเกิดของสัตว์ใน ๓ ภูมิ มี ๔ อย่าง ๑. ชลาพุชะ เกิดในครรภ์ เช่น มนุษย์และ สัตว์เดรัจฉานที่เลี้ยงลูกด้วยนม ๒. อัณฑชะ เกิดในไข่ เช่น นก สัตว์เลื้อย คลานบางชนิด ปลา ๓. สังเสทชะ เกิดในเถ้าไคล เช่น สัตว์ชั้น ตำ่าบางชนิดใช้การแบ่งตัว เช่น ไฮดรา อมิ บา
 • 22. การตายของสัตว์ มีสาเหตุ ๔ ประการ ๑. อายุขยะ เป็นการตายเพราะสิ้นอายุ ๒. กรรมขยะ เป็นการตายเพราะสิ้นกรรม ๓. อุภยขยะ เป็นการตายเพราะสิ้นทั้งอายุ และสิ้นทั้งกรรม ๔. อุปัจฌฉทกรรมขยะ เป็นการตาย เพราะอุบัติเหตุ