Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Συμπλθρϊνονται ςιμερα 100 χρόνια από τότε που ηπεριοχή τησ Καςτοριάσ ενςωματϊθηκε ςτο ελληνικόκράτοσ κατά τον Α’ Βαλκανικό...
Ζνα περίπου μινα μετά τθν ζναρξθ των βαλκανικϊνπολζμων, ο επίλαρχοσ Ιωάννησ Άρτησ, επικεφαλισ λίγωνιππζων, κατζλαβε χωρίσ ...
Στισ 10 Νοεμβρίου 1912, τρεισ μζρεσ μετά τθναπελευκζρωςθ τθσ Φλϊρινασ, μια ίλθ ιππικοφ με 27 ιππείσκαι 3 αξιωματικοφσ, του...
Από εκεί ο Ιωάννησ Άρτησ ζςτειλε με ζναν χωρικό τοπαρακάτω γραπτό μινυμα ςτον μθτροπολίτθ ΚαςτοριάσΙωακείμ Λεπτίδη και του...
Χωρίσ ωςτόςο να περιμζνει τθν απάντθςθ οΠαναγιϊτησ Νικολαΐδησ μπικε ςτθν Καςτοριά, για ναπλθροφορθκεί, αν ο εχκρόσ κα παρζ...
Τθν επόμενθ μζρα ο ανκυπίλαρχοσ Φιλόλαοσ Πηχεϊντοιχοκόλλθςε ςτο κεντρικότερο ςθμείο τθσ πόλθσ μια γραπτιπροκιρυξθ «περί κα...
Τθν ίδια θμζρα απελευκερϊνεται και θΧροφπιςτα,   το μετζπειτα Άργοσ Ορεςτικό από το ελλθνικόιππικό, με επικεφαλισ τον Ά...
Μετά τθν απελευκζρωςθ, ενςωματωμζνθ πλζονςτο ελλθνικό κράτοσ, η Καςτοριά ακολοφκθςε τθ ροι τωνγεγονότων που ςθμάδεψαν τθ ν...
Εορταςμόσ του Μακεδονικοφ Αγϊνα με κατάκεςθ ςτεφάνων ςτο άγαλμα του Παφλου Μελά,που βριςκόταν δίπλα ςτον Ταξιάρχθ Μθτροπόλ...
Οι λεπτομζρειεσ για τα γεγονότα τθσ απελευκζρωςθσ τθσΚαςτοριάσ καταγράφθκαν ςτον τοπικό τφπο τθσ εποχισ«Δυτική Μακεδονία» ...
http://www.tovoion.comhttp://el.wikipedia.org/wikihttp://istorikakastorias.blogspot.gr/http://amadeuskas.blogspot.gr/2010/...
100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

4 617 vues

Publié le

Το Γυμνάσιο Κορησού γιορτάζει τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Καστοριάς, την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 1. 1. Συμπλθρϊνονται ςιμερα 100 χρόνια από τότε που ηπεριοχή τησ Καςτοριάσ ενςωματϊθηκε ςτο ελληνικόκράτοσ κατά τον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο μετά από ςχεδόνπζντε αιϊνεσ τουρκικισ κατοχισ. Η απελευκζρωςθ τθσ πόλθσζγινε μία μόλισ θμζρα πριν από τθ γιορτι του πολιοφχου τθσπόλθσ Αγίου Μθνά κι ζτςι κακιερϊκθκε θ 11η Νοεμβρίου ωσεπίςθμθ ημζρα απελευθζρωςησ τθσ πόλθσ και ο Άγιοσ Μηνάσκεωρείται ο ελευκερωτισ τθσ πόλθσ.
 2. 2. Ζνα περίπου μινα μετά τθν ζναρξθ των βαλκανικϊνπολζμων, ο επίλαρχοσ Ιωάννησ Άρτησ, επικεφαλισ λίγωνιππζων, κατζλαβε χωρίσ αντίςταςθ τθν πόλθ, τθν οποία είχανεγκαταλείψει μερικζσ μζρεσ νωρίτερα οι Τοφρκοι ζχοντασςυνειδθτοποιιςει τθν επερχόμενθ ιττα τουσ μετά από τθνεπζλαςθ των ελλθνικϊν ςτρατευμάτων ςτισ πόλεισ τθσ ΔυτικισΜακεδονίασ.
 3. 3. Στισ 10 Νοεμβρίου 1912, τρεισ μζρεσ μετά τθναπελευκζρωςθ τθσ Φλϊρινασ, μια ίλθ ιππικοφ με 27 ιππείσκαι 3 αξιωματικοφσ, τουσ επίλαρχουσ Ιωάννη Άρτη καιΠαναγιϊτη Νικολαΐδη και τον ανκυπίλαρχο ΦιλόλαοΠηχιϊνα (καπετάν Φιλϊτα), γιο του Αναςτάςιου Πθχιϊνοσ,όταν πλθροφορικθκε ότι ςτθν Καςτοριά είχε απομείνειελάχιςτοσ τουρκικόσ ςτρατόσ, προχϊρθςε από τθν περιοχιτων Κορεςτείων (Κρανιϊνα) και βρζκθκε απζναντι από τθνΚαςτοριά ςτθν περιοχι Αμπζλια (ςθμερινό Απόςκεπο).
 4. 4. Από εκεί ο Ιωάννησ Άρτησ ζςτειλε με ζναν χωρικό τοπαρακάτω γραπτό μινυμα ςτον μθτροπολίτθ ΚαςτοριάσΙωακείμ Λεπτίδη και του ηθτοφςε να ςυνεννοθκεί με τισςτρατιωτικζσ δυνάμεισ τθσ πόλθσ για τθν παράδοςθ τθσ: «Την πόλη ζχουν κυκλϊςει από παντοφ δυνάμεισ 25.000ανδρϊν, ζτςι κάθε αντίςταςη ή απόπειρα διαφυγήσςτρατοφ από την πόλη είναι αδφνατη. Επιθυμϊ να μηκαταςτρζψω την πόλη. Σπεφςατε ςε ςυνεννόηςη με τοναρχηγό των δυνάμεων τησ πόλησ, να παραδοθεί άνευόρων εντόσ μιασ ϊρασ από τησ λήψεωσ του παρόντοσ,αλλιϊσ ευρίςκομαι ςτην ανάγκην βομβαρδιςμοφ τησπόλεωσ πριν το βράδυ» Ιωάννησ Άρτησ, επίλαρχοσ
 5. 5. Χωρίσ ωςτόςο να περιμζνει τθν απάντθςθ οΠαναγιϊτησ Νικολαΐδησ μπικε ςτθν Καςτοριά, για ναπλθροφορθκεί, αν ο εχκρόσ κα παρζδιδε τθν πόλθ. Εκεί ςυναντικθκε με τον διμαρχο τθσ πόλθσΚωνςταντίνο Γοφςη και ςυηιτθςε μαηί του για τθν παράδοςιτθσ. Μετά τθ ςυνάντθςθ ο Νικολαΐδθσ επζςτρεψε ςτονΑπόςκεπο και ο διμαρχοσ επιςκζφκθκε τον μθτροπολίτθ, μετον οποίο αποφάςιςαν να μεταβοφν ςτον αρχθγό τωντουρκικϊν δυνάμεων Μεχμζτ παςά και να του επιδϊςουνγραπτό μινυμα με φανερό ςκοπό να εκβιάςουν τθν παράδοςθτθσ πόλθσ εμφανίηοντασ τισ ελλθνικζσ δυνάμεισ που πλθςίαηαντθν πόλθ ότι αρικμοφςαν 25.000 άνδρεσ. Όταν όμωσ ζφταςαν ςτο διοικθτιριο, πλθροφορικθκανότι ο τοφρκοσ διοικθτισ είχε φφγει για Κορυτςά. Φωτογραφία του Μεντρεςζ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 30
 6. 6. Τθν επόμενθ μζρα ο ανκυπίλαρχοσ Φιλόλαοσ Πηχεϊντοιχοκόλλθςε ςτο κεντρικότερο ςθμείο τθσ πόλθσ μια γραπτιπροκιρυξθ «περί καταλιψεωσ τθσ πόλεωσ» προκαλϊντασ τονενκουςιαςμό των Ελλινων κατοίκων τθσ.
 7. 7. Τθν ίδια θμζρα απελευκερϊνεται και θΧροφπιςτα, το μετζπειτα Άργοσ Ορεςτικό από το ελλθνικόιππικό, με επικεφαλισ τον Άρτθ.
 8. 8. Μετά τθν απελευκζρωςθ, ενςωματωμζνθ πλζονςτο ελλθνικό κράτοσ, η Καςτοριά ακολοφκθςε τθ ροι τωνγεγονότων που ςθμάδεψαν τθ νεότερθ και ςφγχρονθελλθνικι ιςτορία. Υποδοχι του βαςιλιά Κωνςταντίνου Α μετά τθν απελευκζρωςθ ςτο ςθμείο του ςθμερινοφ φαναριοφ τθσ Γράμμου.
 9. 9. Εορταςμόσ του Μακεδονικοφ Αγϊνα με κατάκεςθ ςτεφάνων ςτο άγαλμα του Παφλου Μελά,που βριςκόταν δίπλα ςτον Ταξιάρχθ Μθτροπόλεωσ (1934)
 10. 10. Οι λεπτομζρειεσ για τα γεγονότα τθσ απελευκζρωςθσ τθσΚαςτοριάσ καταγράφθκαν ςτον τοπικό τφπο τθσ εποχισ«Δυτική Μακεδονία» και «Ορεςτιάσ» του Ιωάννη Μπακάλη.
 11. 11. http://www.tovoion.comhttp://el.wikipedia.org/wikihttp://istorikakastorias.blogspot.gr/http://amadeuskas.blogspot.gr/2010/11/11-1912.htmlhttp://eistorias.wordpress.com

×