Cagri Merkezi Insan Kaynaklari

İNSAN KAYNAKLARI
 Çağrı merkezi kültürü
 Etkin iletişim
 Seçme ve yerleştirme
 Oryantasyon
 İş başı eğitim
 Kariyer oluşturma
 Performans yönetimi
 Beceri odaklı takımlar
 Çalışan memnuniyeti
 Motivasyon ve teşvik sistemleri
 İşgücü kaybını azaltma
ÖRGÜT İKLİMİ
 Örgüt iklimi, örgüt kültürünün organizasyon içinde
yarattığı hava ya da atmosferdir.
 Örgüt iklimi, çalışanların çeşitli uygulamalara ve
yöneticilerin davranışlarına ilişkin algılamaları sonucu
oluşan psikolojik çevreyi ifade eder.
 Uygulamalar farklı bireylerce farklı algılanabilir.
 Her birey kendi algılaması yönünde tutum ve
davranışlara girer. Burada önemli olan bireysel
algıların genel iklime ve amaçlara ters düşmemesidir.
Örgüt kültürü
 Örgüt kültürü kavramı, kurum kültürü, şirket kültürü
ya da işletme kültürü ile eş anlamlıdır.
 Bir organizasyonda ya da işletmede, insanla ilgili
herşey örgüt kültürüdür.
 İşletmelerde amaçları destekleyen ve hedeflere
ulaşmayı sağlayan bir ortam, bir sistem
oluşturulmaya çalışılır. Politika ve stratejiler,
çalışma ilkeleri, roller, tutum ve davranışlar,
normlar, gelenekler bu sistemin parçalarıdır.
Bunlar işletme için bir “kimlik” oluşturur.
İşletmenin her bir üyesinin uyum göstermesinin
beklendiği bu kimlik örgüt kültürüdür.
 Her işletme ve organizasyon bir kimlik yani bir
örgüt kültürüne sahiptir.
 Örgüt kültürleri arasındaki farklılıklar,
organizasyonların kendilerine ait amaçlarından
ve faaliyet yapılarından kaynaklanır.
Örgüt Kültürünü Oluşturan Unsurlar
 Örgüt kültürünü çeşitli unsurlar oluşturur. Bu
unsurlar:
* Örgütsel değerler
* Semboller
* Hikayeler, masallardır.
Örgütsel Değerler
 Organizasyon üyeleri tarafından paylaşılan, nelerin iyi
veya kötü, nelerin onaylanan veya onaylanmayan
olduğunu belirleyen görüşlerdir.
 Kalite, temizlik, iyi servis, müşteriye güleryüz örgütsel
değerlere verilebilecek birkaç örnektir.
 Toplumsal değerler konusunda olduğu gibi, örgütsel
değerlere uyum da önemlidir.
 Bir organizasyonun benimsenen bir üyesi olmak,
değerleri benimseyip uymakla mümkündür.
Semboller
 Şekiller, giysiler, binalar, etkinlikler, sloganlar
gibi organizasyon kimliğini vurgulayan
unsurlardır.
 Şirket amblemi, kuruluş yıldönümü etkinlikleri,
amblemli özel iş giysileri, üniversite üyelerinin
akademik giysilerini örnek verilebilir.
 Semboller, bireylere kendini organizasyonun
bir parçası olduğu duygusunu verir.
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari
Hikayeler, Masallar
 Organizasyonun kuruluşu, geçmişi ya da başarıları ile
ilgili olarak anlatılan gerçek veya yaratılan olaylardır.
 Bunlar özellikle köklü geçmişe sahip kuruluşlarda
etkilidir, bir nesilden diğerine aktarılır ve değerlerin
pekişmesinde rol oynar.
 Hikayeler ya da masalların organizasyon içinde
kulaktan kulağa anlatılması, yazılı kurallardan çok
daha etkili olabilir.
 Özellikle kurucular ya da başarılı yöneticilerin
kişiliğine yönelik hikayeler, üyeleri güdüleyici rol
oynar.
Örgüt Kültürünü Belirleyen Temel
Özellikler
 Bireysel insiyatif: Bireylerin organizasyon içinde sahip
oldukları sorumluluk ve insiyatif kullanabilme derecesi.
 Risk alma derecesi: Bireylerin işle ilgili olarak
üstlendikleri risk derecesi.
 Amaç ve hedefler: Organizasyonun ulaşmayı öngördüğü
amaçların gerçekleşmesine ilişkin beklenti derecesi.
 Bütünleşme: Organizasyon içindeki bölümlerin uyumlu
ve işbirliği ortamında faaliyet göstermesi için, üst
yönetimin sağladığı destek.
 Yönetim desteği: Üstlerin astları ile kurduğu iletişim ve
verdiği desteğin derecesi.
 Denetim: Faaliyetlerin ve bireylerin denetimini sağlayan
bir yapılaşma oranı.
 Kimlik oluşumu: Bireylerin kendini, organizasyon ya da
içinde bulundukları grup ile özdeşleştirme derecesi.
 Ödül sistemi: Ücret, yükselme gibi ödüllerin çalışanların
başarı oranına göre düzenlenmiş olma oranı.
 Organizasyon içi çatışma toleransı: Bireylerin birbirini ve
organizasyonu eleştirebilme derecesi.
 İletişim kanallarının yapısı: Organizasyon içindeki iletişim
kanallarının çalışma biçimi ve sınırlılıkları.
Örgüt Kültüründe İki Boyut
 Örgüt kültürü görünen ve görünmeyen iki
boyutu vardır. Bireyin bunları doğru
algılaması işletmeyi tanıması ve
benimsemesi sürecinde temel katkıyı yapar.
Görünen Boyut
 Örgüt kültürünün gözle görünen boyutu
semboller, sloganlar, törenler, özel
giysiler ve benzeri somut unsurları içerir.
Bunların bireyler tarafından algılanması
kullanımı ile mümkündür. Bir
organizasyonun üyesi olan herkes bir
anlamda zorunlu olarak bu unsurları
benimser ve uygular.
İşi müşteri gücü sen olan bir yer var
mı bildiğin?
 Turkcelle bağlan hayata
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari
 Örgüt kültürünün bireyler tarafından
anlaşılması ve algılanması güç olan
boyutu ise, gözle görülemeyen unsurları
kapsar. Değerler, olaylara ve insanlara
yaklaşım, yönetim anlayışı ve benzeri
konuların bireylerce öğrenilmesi güç ve
uzun bir süreç gerektirir.
Örgütsel Toplumsallaşma
 Toplumsallaşma genel olarak, bireyin toplum içinde
geçerli değer, norm, inanç ve davranış kalıplarını
öğrenerek, sosyal bir varlık durumuna gelmesi sürecidir.
 Örgütsel toplumsallaşma süreci sonunda birey,
organizasyonu tanıyan uyumlu bir parçası durumuna
gelir.
 Örgütsel toplumsallaşma süreci, bireyin işletmeye
girişinden önce başlar, örgüt kültürünün bir parçası
olarak ve öğrendiklerini diğer bireylere aktarmasıyla
sürer.
Başarılı Bir Örgütsel
Toplumsallaşmanın Sonuçları
 Örgüt değerlerinin benimsenmesi
 İş doyumu
 Açıkça belirlenmiş roller
 Yüksek düzeyde motivasyon
 Yüksek çalışma temposu
 İşletmenin amaçlarına gönüllü katkı
 Yüksek verimlilik
 Genel ortama uyum
Başarısız Bir Örgütsel
Toplumsallaşmanın Sonuçları
 Örgütsel değerlere ters düşme ve çatışma
 Düşük iş doyumu
 Düşük ya da olumsuz motivasyon
 Düşük çalışma temposu
 İşletmenin hedeflerine düşük katkı
 İşe devamsızlık
 Düşük verimlilik
 Genel uyumsuzluk
Örgüt Kültürünü Etkileyen İç Çevre
Unsurları
 Örgüt kültürünün oluşumunu, türünü, gücünü
en fazla etkileyen iç çevre unsurları: Üretim
konusu ve faaliyet alanı, yöneticiler ve
yönetim biçimi, işletme sahipleri, üretim tipi ve
teknolojisi olarak sıralanabilir. Bunların her
birinin örgüt kültürünü etkileme boyutları
işletmeye göre değişir. Örneğin, yöneticiler ve
yönetim biçimi, örgüt kültürünün güçlü ve
zayıf olma özelliğini de etkiler.
Örgüt Kültürünü Etkileyen Dış Çevre
Unsurları
 Örgüt kültürünü etkileyen dış çevre unsurları:
Toplum kültürü, devlet yapısı, tüketiciler, rakip
işletmeler olarak sıralanabilir. Bunların
arasında, her nitelikteki işletmenin örgüt
kültürünün oluşumunda önemli bir payı olan
dış çevre unsuru, toplumsal kültürdür.
Ekip kültürü
 Büyük ekip yönetirken her zaman her
yerde olamamanın yarattığı eksiklik ve
sorunları etkin bir şekilde ele almanız
gerekir. Ekibin özellikle de coğrafi
olarak dağınık bir yapısı varsa bu konu
daha da fazla önem kazanır.
Sizin olmadığınız ortamlarda ekiplerin hangi tarz
ve yöntemlerle çalışacağını belirleyen faktörler
nelerdir :
1. Ekip üyelerinin yetkinlikleri
2. Ekip üyelerinin tutum ve
davranışları
3. Ekip üyelerinin kişilikleri
 1. Alacağınız kişi yetkin ve işi başarılı yapabilir
olmalı.
 2. Kişi temel kişilik özellikleri ve davranış profili
açısından ekip kültürünüze uyum sağlayabilir
olmalı. Eğer çok temkinli çalışan ve az risk
alan bir ekibiniz varsa çok hızlı ve agresif bir
kişiliği bu ekibe katmamalısınız. Bünye kabul
etmeyecektir. Her zaman kendinize şu soruyu
sorun ve cevabını aklınızda resmetmeye
çalışın: “Bu kişi bu ekibin içinde nasıl duracak,
ekibe yakışacak mı?”
 3. Tercih edeceğiniz kişi oluşturmak istediğiniz
ekip kültürüne giderken mevcut ekibin belli bir
konudaki açığını kapatmalı, mevcut yapıyı
kuvvetlendirmelidir. Örnek vermek gerekirse;
çok çalışan ama aynı zamanda eğlenerek
çalışan bir ekip kültürünüz varsa, mevcut ekibi
daha eğlenceli bir yapıya kavuşturmak için dışa
dönük ve eğlenceli bir kişiyi ekibe katmak
isteyebilirsiniz. Çok risk alan ve hızlı bir ekibe
analitik güç katmak için analitik yönü güçlü bir
kişiyi eklemeyi düşünebilirsiniz. Farklı kişileri
ekibe eklemek yetmez, sonrasında onların
katkılarını cesaretlendirmeniz ve desteklemeniz
gerekir.
 Mevcut ekibi geliştirmek, diğer bir deyişle
arzu edilen kültürel yapıya yaklaştırmak
için ise en önemli araç, davranışlarla ve
icraatlarla tutarlı bir liderlik tablosu ortaya
koymaktır.
 Ekibiniz sorunlarla karşılaştığında
“müdürüm bu durumda ne yapardı”
sorusunun cevabını bilmelidir….
Ekibinizin arzu edilen şekilde
davranması için:
 1. Sizin liderliğini yaptığınız, tercih ettiğiniz
ve cesaretlendirdiğiniz davranış şeklini net
olarak anlaması ve bilmesi gerekir.
 2. Hem yetkinlik hem de diğer kaynaklar
anlamında kararları uygulayabilmesi
gerekir. Yetkinliğini bütçe, eleman, kural
seti ve şirket politikası anlamında büyük
engellerle karşılaşmadan, engelleri aşarak
kullanabileceğini bilmelidir.
 3. Uygulamaya motive olması (takdir, ödül
vs.), en önemlisi cezalandırılmıyor olması
gereklidir. Bazen lider kuzey derken kendi
ekibi hariç şirketin diğer bölümleri güneye
gitmeye çalışıyor olabilir, bunu yönetmek
için farklı teknikler gerekir.
Seçme ve Yerleştirme
 Personel seçim ve yerleşim süreci İnsan
Kaynakları departmanının işletmeye sağladığı
katkılar açısından;
 Geri dönüşüm hızı en yüksek
 Ekonomik katkısı en yüksek
 Performansların kolay gözlemlenebildiği bir
süreçtir.
 Çalışan adayın yetenekleriyle iş gereklilikleri
arsındaki en doğru bağlantıyı kurarak adaylar
arasından o işe en uygun olanını seçmek insan
kaynakları departmanının temel görevleri
arasındadır.
 Yanlış verilen karar çalışanın işinden tatmin
olmaması ve işletmedeki verimliliğin düşük olması
gibi sonuçlar doğurabilir.
 Yanlış seçimle gelen çalışan işletmede maddi
kayba,zaman kaybına ve piyasa payı kaybına
neden olabilir.
Çalışan İhtiyacı
 İşletmenin büyümesi ve gelişmesi
 Yeniden yapılandırılması
 İşletme içi hareketlilik
 Terfi
 İşten ayrılma
 İşten çıkarılma gibi nedenlerden
doğmaktadır.
 İlgili bölüm yetkililerinden insan kaynaklarına
talep gelir
 Talepte aranan nitelikleri,yetkinlikleri, ve
görev tanımları yer alır.
 Taleple seçme ve yerleştirme süreci başlar.
 Yetkin aday bulma iki türlü olmaktadır :
 1-İç kaynak yoluyla seçme ve yerleştirme
 2-Dış kaynak yoluyla seçme ve yerleştirme
İç Kaynak Yoluyla Eleman Seçimi
 İç Haberleşme yoluyla (intranet,işletme
gazetesi) tüm çalışanlara duyuru yapılır.
 Aranan niteliklere uygun adaylardan oluşan
bir aday listesi oluşturulur
 FAYDASI
 İşletme içinde hareketliliğin sağlanması
 İşletmenin kendi öz kaynaklarından
faydalanması
 Daha düşük maliyetli olması
 İşletmeden dışarıya gerçekleşebilecek beyin
göçünün engellenmesi
 Çalışanın adaptasyonunun hızlı olması
sonucu verimliliğinin artması
 Yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve alt
kadrolara fırsat verilmesi
Dış Kaynak Yoluyla Seçme ve Yerleştirme
 İç kaynak yeterli olmadığı durumlarda
başvurulur.
 Önce işletme içinde çalışanlara duyurularak
çalışanların dışarıdan önerebileceği kişilerin
isimleri alınır.Bunun dışında:
 İşletmenin internet sitesi
 İnternet kariyer sayfaları
 Danışmanlık firmaları
 Üniversiteler (Mezun ve öğrenci elektronik
e-posta grupları)
 Sosyal medya (Lİnkedin,Facebook,Twitter
gibi)
 İş ve İşçi Bulma Kurumu
 Dernekler
 Kurumlar
 Gazeteler
 Reklam
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari
Aday Seçme ve Yerleştirme Süreci
1..İlan Yayınlama
2..Başvuru Değerlendirme Süreci
3..Referans Kontrolü
4..Sonuç Yönetimi
5..İş Teklifi
1..İLAN YAYINLAMA
 İşletme adı,işletme ile ilgili kısa
bilgi,pozisyonun adı,adaylarda olması
beklenen temel özellikler,yetkinlikler,işin
tanımı,ilanın hangi tarihe kadar açık
kalacağı,telefon,e-posta,adres.
 Bu bilgiler dış kaynak ilanlarda kullanılır.
 İç kaynak ilanlarda ise ayrıca:
 Personelin son performans notları
 Uyarı alıp almadıkları
 İşletmedeki çalışma süreleri de yer alır
2.. BAŞVURU DEĞERLENDİRME
(Davet,mülakat,simülasyon,testler)
DAVET
 Özgeçmişle yapılan başvurular neticesinde
aday listesi oluşturulur.
 Aday davet edilir : Öz geçmiş
değerlendirmesinden geçen aday davet
edilir
Telefon mülakatı-Ses tonu,dil
hakimiyeti,telaffuz gibi konularda önemli bilgi
verir
MÜLAKAT
 Telefon,
 Birebir,(Adayın geçmiş tecrübeleri )
 Panel,(Birden fazla kişinin soru sorması)
 Grup,(Adayların ve soru soranların birden
fazla olması)
 Yetkinlik Bazlı,(davranışsal,teknik bilgi
motivasyonu anlamaya yönelik,somut
örnekler istenir)İkna,Problem çözme,müşteri
odaklılık
MÜLAKAT KONULARI
 Genel Bilgiler
 Bireysel Bilgiler
 Eğitim
 Mesleki deneyim/Bilgi
 Kişilik özellikleri
 Yetkinlikler
 Motivasyon
 Beklenti/Koşullar
SİMÜLASYON
 Adayların işle ilgili karşılaştıkları
durumlarda nasıl tepkiler verdiklerini
ölçmek
 Örn. Hizmet simülasyonu,satış
simülasyonu
TESTLER
 Bilgi ölçüm testleri
 Psikoteknik testler (Zeka,Genel
Yetenek,yaratıcılık,kişilik,ilgi testleri )
3..REFERANS KONTROLÜ
Amaç adayın geçmişteki davranışlarından hareketle
gelecekteki davranışları hakkında ön fikir sahibi
olmak.Referans kişiye sorulan sorular:
Adayla hangi firmada ne kadar süre çalıştığı
Adayın pozisyonu ve görev tanımı
Adayın işteki performansı
Adayın başarıları
Adayın güçlü yönleri
Adayın gelişmesi gereken yönleri
Adayın diğer çalışanlarla ilişkileri
Adayın işten ayrılma sebebi
Düşünülen pozisyonda başarılı olup olamayacağı
4..SONUÇ YÖNETİMİ
 Seçme ve yerleştirme sürecinin herhangi bir
aşamasında başarılı olamayan adaya bilgi
verilmesi.Telefon veya elektronik posta
yoluyla
5..İŞ TEKLİFİ
 Süreci başarıyla geçen ,elenmiş adaya
işletmede çalışma fırsatının önerilmesidir.İş
teklifinin içeriği pozisyon,unvan,iş
tanımı,organizasyon yapısı,ücret ve yan
haklar dan oluşur.
1 sur 49

Recommandé

Cagri Merkezi Oryantasyon par
Cagri Merkezi OryantasyonCagri Merkezi Oryantasyon
Cagri Merkezi OryantasyonAretiasus
1.7K vues37 diapositives
İşletmelerde personel eğitimi par
İşletmelerde personel eğitimiİşletmelerde personel eğitimi
İşletmelerde personel eğitimiMustafa Ali ÖZAY
2.2K vues19 diapositives
1. üni̇te (iNSAN KAYNAKLARI yÖNETİMİ par
1. üni̇te (iNSAN KAYNAKLARI yÖNETİMİ1. üni̇te (iNSAN KAYNAKLARI yÖNETİMİ
1. üni̇te (iNSAN KAYNAKLARI yÖNETİMİMehmet Akif Çakırer
13.7K vues55 diapositives
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme par
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirmeİnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve GeliştirmeOsman Nar
52.6K vues103 diapositives
2. üni̇te par
2. üni̇te2. üni̇te
2. üni̇teMehmet Akif Çakırer
1.9K vues41 diapositives
İnsan Kaynakları Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi ve Gelişim Süreci par
İnsan Kaynakları Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi ve Gelişim Süreci İnsan Kaynakları Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi ve Gelişim Süreci
İnsan Kaynakları Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi ve Gelişim Süreci National University of Ireland, Galway
2.9K vues42 diapositives

Contenu connexe

Tendances

KRC Egitim Sunum Dosyası 2017 par
KRC Egitim Sunum Dosyası 2017KRC Egitim Sunum Dosyası 2017
KRC Egitim Sunum Dosyası 2017KRC Yönetim
903 vues19 diapositives
8. üni̇te par
8. üni̇te8. üni̇te
8. üni̇teMehmet Akif Çakırer
1.2K vues11 diapositives
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık? par
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?SocialThinks
379 vues16 diapositives
5. üni̇te par
5. üni̇te5. üni̇te
5. üni̇teMehmet Akif Çakırer
610 vues78 diapositives
İKY - Personel Eğitimi par
İKY - Personel EğitimiİKY - Personel Eğitimi
İKY - Personel EğitimiErciyes University Faculty of Communication
12.3K vues21 diapositives
insan kaynakları par
insan kaynaklarıinsan kaynakları
insan kaynaklarıcuma kılıç
360 vues15 diapositives

Tendances(20)

KRC Egitim Sunum Dosyası 2017 par KRC Yönetim
KRC Egitim Sunum Dosyası 2017KRC Egitim Sunum Dosyası 2017
KRC Egitim Sunum Dosyası 2017
KRC Yönetim903 vues
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık? par SocialThinks
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?
Akkök Holding - İnsan Kaynakları olarak 2015'te neler yaptık?
SocialThinks379 vues
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi par Istanbul_Business_School
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
Stratejik Insan Kaynaklari Yonetimi par Tur Kan
Stratejik Insan Kaynaklari YonetimiStratejik Insan Kaynaklari Yonetimi
Stratejik Insan Kaynaklari Yonetimi
Tur Kan29.5K vues
07 i̇şletmelerde öğrenen organizasyon süreci par Serdal KOÇİYİT
07  i̇şletmelerde öğrenen organizasyon süreci07  i̇şletmelerde öğrenen organizasyon süreci
07 i̇şletmelerde öğrenen organizasyon süreci
İnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ sa par Gökhan Coşkun
İnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ saİnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ sa
İnsan kaynaklari yöneti̇m si̇stemi̇ sa
Gökhan Coşkun537 vues
Performans Değerlendirmesinde Sonuçların Kullanılması par Pusula360
Performans Değerlendirmesinde Sonuçların KullanılmasıPerformans Değerlendirmesinde Sonuçların Kullanılması
Performans Değerlendirmesinde Sonuçların Kullanılması
Pusula360605 vues
İş Gören Tedariki ve Seçimi - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un... par Univerist
İş Gören Tedariki ve Seçimi - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...İş Gören Tedariki ve Seçimi - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...
İş Gören Tedariki ve Seçimi - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Un...
Univerist5.7K vues
İnsan Kaynakları Yönetimi (Temel Bilgiler) par Dilek Türk
İnsan Kaynakları Yönetimi (Temel Bilgiler)İnsan Kaynakları Yönetimi (Temel Bilgiler)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Temel Bilgiler)
Dilek Türk6.2K vues

En vedette

İşletmelerde Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi par
İşletmelerde Eğitim İhtiyacının Belirlenmesiİşletmelerde Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
İşletmelerde Eğitim İhtiyacının BelirlenmesiEgemen Kamber
6K vues25 diapositives
Beyi̇n firtinasi par
Beyi̇n firtinasiBeyi̇n firtinasi
Beyi̇n firtinasiseherc
5.8K vues12 diapositives
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi par
Yöneticilik ve Liderlik EğitimiYöneticilik ve Liderlik Eğitimi
Yöneticilik ve Liderlik EğitimiErkan Çifte
49.4K vues16 diapositives
Liderlik tiplerihk par
Liderlik tiplerihkLiderlik tiplerihk
Liderlik tiplerihkozgelim
4.5K vues18 diapositives
Beyin fırtınası par
Beyin fırtınasıBeyin fırtınası
Beyin fırtınasıMehmet Karakılçık
2K vues10 diapositives
İnsan Kaynakları Yönetimi par
İnsan Kaynakları Yönetimiİnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları YönetimiTuğba Buldu
2.3K vues144 diapositives

En vedette(17)

İşletmelerde Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi par Egemen Kamber
İşletmelerde Eğitim İhtiyacının Belirlenmesiİşletmelerde Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
İşletmelerde Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
Egemen Kamber6K vues
Beyi̇n firtinasi par seherc
Beyi̇n firtinasiBeyi̇n firtinasi
Beyi̇n firtinasi
seherc5.8K vues
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi par Erkan Çifte
Yöneticilik ve Liderlik EğitimiYöneticilik ve Liderlik Eğitimi
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
Erkan Çifte49.4K vues
Liderlik tiplerihk par ozgelim
Liderlik tiplerihkLiderlik tiplerihk
Liderlik tiplerihk
ozgelim4.5K vues
İnsan Kaynakları Yönetimi par Tuğba Buldu
İnsan Kaynakları Yönetimiİnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Tuğba Buldu2.3K vues
Insan kaynaklari yönetimi yaklaşimlari par Busen Yakar
Insan kaynaklari yönetimi yaklaşimlariInsan kaynaklari yönetimi yaklaşimlari
Insan kaynaklari yönetimi yaklaşimlari
Busen Yakar11.1K vues
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim) par Salih GÜMÜŞ
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Salih GÜMÜŞ187.9K vues
İnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimi par Univerist
İnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi E-Eğitimi
Univerist796 vues
Denizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi par Cpt. Ozgur Alemdag
Denizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model ÖnerisiDenizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi
Denizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi
Cpt. Ozgur Alemdag1.3K vues
BTOS Bilişim İnsan Kaynakları İşe Alım Danışmanlığı Headhunting Sunumu par Savaş DOĞAN
BTOS Bilişim İnsan Kaynakları İşe Alım Danışmanlığı Headhunting SunumuBTOS Bilişim İnsan Kaynakları İşe Alım Danışmanlığı Headhunting Sunumu
BTOS Bilişim İnsan Kaynakları İşe Alım Danışmanlığı Headhunting Sunumu
Savaş DOĞAN2.7K vues
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi par Ipek Aral
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Ipek Aral 13.6K vues
Etik nedir par Kübra Ay
Etik nedirEtik nedir
Etik nedir
Kübra Ay12.7K vues

Similaire à Cagri Merkezi Insan Kaynaklari

Dönay kara 20103274 par
Dönay kara 20103274Dönay kara 20103274
Dönay kara 20103274Dönay Kara
1K vues51 diapositives
Sirket kulturu yonetim par
Sirket kulturu yonetimSirket kulturu yonetim
Sirket kulturu yonetimBalıkesir Ün.
2.1K vues35 diapositives
örgüt kültürü ve etik par
örgüt kültürü ve etikörgüt kültürü ve etik
örgüt kültürü ve etikTutku Ceylan
5.2K vues14 diapositives
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ par
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİSelmaAYDIN3
184 vues19 diapositives
Gelişimsel Transaksiyonel Analiz (TA) par
Gelişimsel Transaksiyonel Analiz (TA)Gelişimsel Transaksiyonel Analiz (TA)
Gelişimsel Transaksiyonel Analiz (TA)Soley Sezgin Akten
1.1K vues17 diapositives
19103934 takımalıması par
19103934 takımalıması19103934 takımalıması
19103934 takımalımasıHakem Filiz
286 vues48 diapositives

Similaire à Cagri Merkezi Insan Kaynaklari(20)

örgüt kültürü ve etik par Tutku Ceylan
örgüt kültürü ve etikörgüt kültürü ve etik
örgüt kültürü ve etik
Tutku Ceylan5.2K vues
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ par SelmaAYDIN3
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ
SelmaAYDIN3184 vues
19103934 takımalıması par Hakem Filiz
19103934 takımalıması19103934 takımalıması
19103934 takımalıması
Hakem Filiz286 vues
Öğrenen Organizasyonlar - Learning Organizations par Ferhat İşcan
Öğrenen Organizasyonlar - Learning OrganizationsÖğrenen Organizasyonlar - Learning Organizations
Öğrenen Organizasyonlar - Learning Organizations
Ferhat İşcan733 vues
Ast Üst İlişkileri par SEKTORA
Ast Üst İlişkileriAst Üst İlişkileri
Ast Üst İlişkileri
SEKTORA12.4K vues
KoçLuk&MentöRlüK par fahricelik
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüK
fahricelik4.9K vues
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları par cihank30
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramlarıCihan yöneticilik ve liderlik kavramları
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları
cihank304.7K vues
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik par ilker serdar
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etikKurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik
ilker serdar11K vues
Etkinlik Rehberi I Academy par AcademyTR
Etkinlik Rehberi I AcademyEtkinlik Rehberi I Academy
Etkinlik Rehberi I Academy
AcademyTR441 vues
Hasan öztabay 20103059 kariyer planlama sunu par hasanoztabay
Hasan öztabay 20103059 kariyer planlama sunuHasan öztabay 20103059 kariyer planlama sunu
Hasan öztabay 20103059 kariyer planlama sunu
hasanoztabay5K vues
Temel Koçluk Eğitimi par Univerist
Temel Koçluk EğitimiTemel Koçluk Eğitimi
Temel Koçluk Eğitimi
Univerist518 vues
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines... par Univerist
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...
Univerist695 vues
Yönetim ve Liderlik Kavramları - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Unive... par Univerist
Yönetim ve Liderlik Kavramları - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Unive...Yönetim ve Liderlik Kavramları - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Unive...
Yönetim ve Liderlik Kavramları - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Unive...
Univerist20.1K vues

Plus de Aretiasus

Proje Notlari par
Proje NotlariProje Notlari
Proje NotlariAretiasus
2.9K vues17 diapositives
Kapak Ornek par
Kapak OrnekKapak Ornek
Kapak OrnekAretiasus
1.6K vues3 diapositives
Meslek Etigi 2 Grup Slayt par
Meslek Etigi 2 Grup Slayt Meslek Etigi 2 Grup Slayt
Meslek Etigi 2 Grup Slayt Aretiasus
4.1K vues58 diapositives
Telefonda yapilmamasi gereken konusma ornekleri-2 par
Telefonda yapilmamasi gereken konusma ornekleri-2Telefonda yapilmamasi gereken konusma ornekleri-2
Telefonda yapilmamasi gereken konusma ornekleri-2Aretiasus
897 vues1 diapositive
Telefonda yapilmamasi gereken konusma ornekleri-1 par
Telefonda yapilmamasi gereken konusma ornekleri-1Telefonda yapilmamasi gereken konusma ornekleri-1
Telefonda yapilmamasi gereken konusma ornekleri-1Aretiasus
411 vues1 diapositive
500 Uzerinde Seat Olan Firmalar par
500 Uzerinde Seat Olan Firmalar500 Uzerinde Seat Olan Firmalar
500 Uzerinde Seat Olan FirmalarAretiasus
871 vues19 diapositives

Plus de Aretiasus (20)

Meslek Etigi 2 Grup Slayt par Aretiasus
Meslek Etigi 2 Grup Slayt Meslek Etigi 2 Grup Slayt
Meslek Etigi 2 Grup Slayt
Aretiasus 4.1K vues
Telefonda yapilmamasi gereken konusma ornekleri-2 par Aretiasus
Telefonda yapilmamasi gereken konusma ornekleri-2Telefonda yapilmamasi gereken konusma ornekleri-2
Telefonda yapilmamasi gereken konusma ornekleri-2
Aretiasus 897 vues
Telefonda yapilmamasi gereken konusma ornekleri-1 par Aretiasus
Telefonda yapilmamasi gereken konusma ornekleri-1Telefonda yapilmamasi gereken konusma ornekleri-1
Telefonda yapilmamasi gereken konusma ornekleri-1
Aretiasus 411 vues
500 Uzerinde Seat Olan Firmalar par Aretiasus
500 Uzerinde Seat Olan Firmalar500 Uzerinde Seat Olan Firmalar
500 Uzerinde Seat Olan Firmalar
Aretiasus 871 vues
Teknoloji Kullanimi - 10 par Aretiasus
Teknoloji Kullanimi - 10Teknoloji Kullanimi - 10
Teknoloji Kullanimi - 10
Aretiasus 880 vues
Teknoloji Kullanimi - 9 par Aretiasus
Teknoloji Kullanimi - 9Teknoloji Kullanimi - 9
Teknoloji Kullanimi - 9
Aretiasus 700 vues
Teknoloji Kullanimi - 8 par Aretiasus
Teknoloji Kullanimi - 8Teknoloji Kullanimi - 8
Teknoloji Kullanimi - 8
Aretiasus 754 vues
Teknoloji Kullanimi - 7 par Aretiasus
Teknoloji Kullanimi - 7Teknoloji Kullanimi - 7
Teknoloji Kullanimi - 7
Aretiasus 775 vues
Musteri iliskileri Yonetimi - 12 par Aretiasus
Musteri iliskileri Yonetimi - 12Musteri iliskileri Yonetimi - 12
Musteri iliskileri Yonetimi - 12
Aretiasus 6.3K vues
Musteri iliskileri Yonetimi - 11 par Aretiasus
Musteri iliskileri Yonetimi - 11Musteri iliskileri Yonetimi - 11
Musteri iliskileri Yonetimi - 11
Aretiasus 3.6K vues
Musteri iliskileri Yonetimi - 10 par Aretiasus
Musteri iliskileri Yonetimi - 10Musteri iliskileri Yonetimi - 10
Musteri iliskileri Yonetimi - 10
Aretiasus 5.4K vues
Musteri iliskileri Yonetimi - 9 par Aretiasus
Musteri iliskileri Yonetimi - 9Musteri iliskileri Yonetimi - 9
Musteri iliskileri Yonetimi - 9
Aretiasus 7.6K vues
Musteri iliskileri Yonetimi - 8 par Aretiasus
Musteri iliskileri Yonetimi - 8Musteri iliskileri Yonetimi - 8
Musteri iliskileri Yonetimi - 8
Aretiasus 4.9K vues
Musteri iliskileri Yonetimi - 7 par Aretiasus
Musteri iliskileri Yonetimi - 7Musteri iliskileri Yonetimi - 7
Musteri iliskileri Yonetimi - 7
Aretiasus 4.6K vues
Mesleki Yabanci Dil Ornekler par Aretiasus
Mesleki Yabanci Dil OrneklerMesleki Yabanci Dil Ornekler
Mesleki Yabanci Dil Ornekler
Aretiasus 944 vues
Cagri Merkezi Mesleki Yabanci Dil Ornek Diyalog 6 par Aretiasus
Cagri Merkezi Mesleki Yabanci Dil Ornek Diyalog 6Cagri Merkezi Mesleki Yabanci Dil Ornek Diyalog 6
Cagri Merkezi Mesleki Yabanci Dil Ornek Diyalog 6
Aretiasus 2.7K vues
Cagri Merkezi Mesleki Yabanci Dil Ornek Diyalog 5 par Aretiasus
Cagri Merkezi Mesleki Yabanci Dil Ornek Diyalog 5Cagri Merkezi Mesleki Yabanci Dil Ornek Diyalog 5
Cagri Merkezi Mesleki Yabanci Dil Ornek Diyalog 5
Aretiasus 2.8K vues
Cagri Merkezi Mesleki Yabanci Dil Ornek Diyalog 4 par Aretiasus
Cagri Merkezi Mesleki Yabanci Dil Ornek Diyalog 4Cagri Merkezi Mesleki Yabanci Dil Ornek Diyalog 4
Cagri Merkezi Mesleki Yabanci Dil Ornek Diyalog 4
Aretiasus 1.4K vues

Cagri Merkezi Insan Kaynaklari

 • 1. İNSAN KAYNAKLARI  Çağrı merkezi kültürü  Etkin iletişim  Seçme ve yerleştirme  Oryantasyon  İş başı eğitim  Kariyer oluşturma  Performans yönetimi  Beceri odaklı takımlar  Çalışan memnuniyeti  Motivasyon ve teşvik sistemleri  İşgücü kaybını azaltma
 • 2. ÖRGÜT İKLİMİ  Örgüt iklimi, örgüt kültürünün organizasyon içinde yarattığı hava ya da atmosferdir.  Örgüt iklimi, çalışanların çeşitli uygulamalara ve yöneticilerin davranışlarına ilişkin algılamaları sonucu oluşan psikolojik çevreyi ifade eder.  Uygulamalar farklı bireylerce farklı algılanabilir.  Her birey kendi algılaması yönünde tutum ve davranışlara girer. Burada önemli olan bireysel algıların genel iklime ve amaçlara ters düşmemesidir.
 • 3. Örgüt kültürü  Örgüt kültürü kavramı, kurum kültürü, şirket kültürü ya da işletme kültürü ile eş anlamlıdır.  Bir organizasyonda ya da işletmede, insanla ilgili herşey örgüt kültürüdür.  İşletmelerde amaçları destekleyen ve hedeflere ulaşmayı sağlayan bir ortam, bir sistem oluşturulmaya çalışılır. Politika ve stratejiler, çalışma ilkeleri, roller, tutum ve davranışlar, normlar, gelenekler bu sistemin parçalarıdır. Bunlar işletme için bir “kimlik” oluşturur. İşletmenin her bir üyesinin uyum göstermesinin beklendiği bu kimlik örgüt kültürüdür.
 • 4.  Her işletme ve organizasyon bir kimlik yani bir örgüt kültürüne sahiptir.  Örgüt kültürleri arasındaki farklılıklar, organizasyonların kendilerine ait amaçlarından ve faaliyet yapılarından kaynaklanır.
 • 5. Örgüt Kültürünü Oluşturan Unsurlar  Örgüt kültürünü çeşitli unsurlar oluşturur. Bu unsurlar: * Örgütsel değerler * Semboller * Hikayeler, masallardır.
 • 6. Örgütsel Değerler  Organizasyon üyeleri tarafından paylaşılan, nelerin iyi veya kötü, nelerin onaylanan veya onaylanmayan olduğunu belirleyen görüşlerdir.  Kalite, temizlik, iyi servis, müşteriye güleryüz örgütsel değerlere verilebilecek birkaç örnektir.  Toplumsal değerler konusunda olduğu gibi, örgütsel değerlere uyum da önemlidir.  Bir organizasyonun benimsenen bir üyesi olmak, değerleri benimseyip uymakla mümkündür.
 • 7. Semboller  Şekiller, giysiler, binalar, etkinlikler, sloganlar gibi organizasyon kimliğini vurgulayan unsurlardır.  Şirket amblemi, kuruluş yıldönümü etkinlikleri, amblemli özel iş giysileri, üniversite üyelerinin akademik giysilerini örnek verilebilir.  Semboller, bireylere kendini organizasyonun bir parçası olduğu duygusunu verir.
 • 9. Hikayeler, Masallar  Organizasyonun kuruluşu, geçmişi ya da başarıları ile ilgili olarak anlatılan gerçek veya yaratılan olaylardır.  Bunlar özellikle köklü geçmişe sahip kuruluşlarda etkilidir, bir nesilden diğerine aktarılır ve değerlerin pekişmesinde rol oynar.  Hikayeler ya da masalların organizasyon içinde kulaktan kulağa anlatılması, yazılı kurallardan çok daha etkili olabilir.  Özellikle kurucular ya da başarılı yöneticilerin kişiliğine yönelik hikayeler, üyeleri güdüleyici rol oynar.
 • 10. Örgüt Kültürünü Belirleyen Temel Özellikler  Bireysel insiyatif: Bireylerin organizasyon içinde sahip oldukları sorumluluk ve insiyatif kullanabilme derecesi.  Risk alma derecesi: Bireylerin işle ilgili olarak üstlendikleri risk derecesi.  Amaç ve hedefler: Organizasyonun ulaşmayı öngördüğü amaçların gerçekleşmesine ilişkin beklenti derecesi.  Bütünleşme: Organizasyon içindeki bölümlerin uyumlu ve işbirliği ortamında faaliyet göstermesi için, üst yönetimin sağladığı destek.  Yönetim desteği: Üstlerin astları ile kurduğu iletişim ve verdiği desteğin derecesi.
 • 11.  Denetim: Faaliyetlerin ve bireylerin denetimini sağlayan bir yapılaşma oranı.  Kimlik oluşumu: Bireylerin kendini, organizasyon ya da içinde bulundukları grup ile özdeşleştirme derecesi.  Ödül sistemi: Ücret, yükselme gibi ödüllerin çalışanların başarı oranına göre düzenlenmiş olma oranı.  Organizasyon içi çatışma toleransı: Bireylerin birbirini ve organizasyonu eleştirebilme derecesi.  İletişim kanallarının yapısı: Organizasyon içindeki iletişim kanallarının çalışma biçimi ve sınırlılıkları.
 • 12. Örgüt Kültüründe İki Boyut  Örgüt kültürü görünen ve görünmeyen iki boyutu vardır. Bireyin bunları doğru algılaması işletmeyi tanıması ve benimsemesi sürecinde temel katkıyı yapar.
 • 13. Görünen Boyut  Örgüt kültürünün gözle görünen boyutu semboller, sloganlar, törenler, özel giysiler ve benzeri somut unsurları içerir. Bunların bireyler tarafından algılanması kullanımı ile mümkündür. Bir organizasyonun üyesi olan herkes bir anlamda zorunlu olarak bu unsurları benimser ve uygular.
 • 14. İşi müşteri gücü sen olan bir yer var mı bildiğin?  Turkcelle bağlan hayata
 • 16.  Örgüt kültürünün bireyler tarafından anlaşılması ve algılanması güç olan boyutu ise, gözle görülemeyen unsurları kapsar. Değerler, olaylara ve insanlara yaklaşım, yönetim anlayışı ve benzeri konuların bireylerce öğrenilmesi güç ve uzun bir süreç gerektirir.
 • 17. Örgütsel Toplumsallaşma  Toplumsallaşma genel olarak, bireyin toplum içinde geçerli değer, norm, inanç ve davranış kalıplarını öğrenerek, sosyal bir varlık durumuna gelmesi sürecidir.  Örgütsel toplumsallaşma süreci sonunda birey, organizasyonu tanıyan uyumlu bir parçası durumuna gelir.  Örgütsel toplumsallaşma süreci, bireyin işletmeye girişinden önce başlar, örgüt kültürünün bir parçası olarak ve öğrendiklerini diğer bireylere aktarmasıyla sürer.
 • 18. Başarılı Bir Örgütsel Toplumsallaşmanın Sonuçları  Örgüt değerlerinin benimsenmesi  İş doyumu  Açıkça belirlenmiş roller  Yüksek düzeyde motivasyon  Yüksek çalışma temposu  İşletmenin amaçlarına gönüllü katkı  Yüksek verimlilik  Genel ortama uyum
 • 19. Başarısız Bir Örgütsel Toplumsallaşmanın Sonuçları  Örgütsel değerlere ters düşme ve çatışma  Düşük iş doyumu  Düşük ya da olumsuz motivasyon  Düşük çalışma temposu  İşletmenin hedeflerine düşük katkı  İşe devamsızlık  Düşük verimlilik  Genel uyumsuzluk
 • 20. Örgüt Kültürünü Etkileyen İç Çevre Unsurları  Örgüt kültürünün oluşumunu, türünü, gücünü en fazla etkileyen iç çevre unsurları: Üretim konusu ve faaliyet alanı, yöneticiler ve yönetim biçimi, işletme sahipleri, üretim tipi ve teknolojisi olarak sıralanabilir. Bunların her birinin örgüt kültürünü etkileme boyutları işletmeye göre değişir. Örneğin, yöneticiler ve yönetim biçimi, örgüt kültürünün güçlü ve zayıf olma özelliğini de etkiler.
 • 21. Örgüt Kültürünü Etkileyen Dış Çevre Unsurları  Örgüt kültürünü etkileyen dış çevre unsurları: Toplum kültürü, devlet yapısı, tüketiciler, rakip işletmeler olarak sıralanabilir. Bunların arasında, her nitelikteki işletmenin örgüt kültürünün oluşumunda önemli bir payı olan dış çevre unsuru, toplumsal kültürdür.
 • 22. Ekip kültürü  Büyük ekip yönetirken her zaman her yerde olamamanın yarattığı eksiklik ve sorunları etkin bir şekilde ele almanız gerekir. Ekibin özellikle de coğrafi olarak dağınık bir yapısı varsa bu konu daha da fazla önem kazanır.
 • 23. Sizin olmadığınız ortamlarda ekiplerin hangi tarz ve yöntemlerle çalışacağını belirleyen faktörler nelerdir : 1. Ekip üyelerinin yetkinlikleri 2. Ekip üyelerinin tutum ve davranışları 3. Ekip üyelerinin kişilikleri
 • 24.  1. Alacağınız kişi yetkin ve işi başarılı yapabilir olmalı.  2. Kişi temel kişilik özellikleri ve davranış profili açısından ekip kültürünüze uyum sağlayabilir olmalı. Eğer çok temkinli çalışan ve az risk alan bir ekibiniz varsa çok hızlı ve agresif bir kişiliği bu ekibe katmamalısınız. Bünye kabul etmeyecektir. Her zaman kendinize şu soruyu sorun ve cevabını aklınızda resmetmeye çalışın: “Bu kişi bu ekibin içinde nasıl duracak, ekibe yakışacak mı?”
 • 25.  3. Tercih edeceğiniz kişi oluşturmak istediğiniz ekip kültürüne giderken mevcut ekibin belli bir konudaki açığını kapatmalı, mevcut yapıyı kuvvetlendirmelidir. Örnek vermek gerekirse; çok çalışan ama aynı zamanda eğlenerek çalışan bir ekip kültürünüz varsa, mevcut ekibi daha eğlenceli bir yapıya kavuşturmak için dışa dönük ve eğlenceli bir kişiyi ekibe katmak isteyebilirsiniz. Çok risk alan ve hızlı bir ekibe analitik güç katmak için analitik yönü güçlü bir kişiyi eklemeyi düşünebilirsiniz. Farklı kişileri ekibe eklemek yetmez, sonrasında onların katkılarını cesaretlendirmeniz ve desteklemeniz gerekir.
 • 26.  Mevcut ekibi geliştirmek, diğer bir deyişle arzu edilen kültürel yapıya yaklaştırmak için ise en önemli araç, davranışlarla ve icraatlarla tutarlı bir liderlik tablosu ortaya koymaktır.  Ekibiniz sorunlarla karşılaştığında “müdürüm bu durumda ne yapardı” sorusunun cevabını bilmelidir….
 • 27. Ekibinizin arzu edilen şekilde davranması için:  1. Sizin liderliğini yaptığınız, tercih ettiğiniz ve cesaretlendirdiğiniz davranış şeklini net olarak anlaması ve bilmesi gerekir.  2. Hem yetkinlik hem de diğer kaynaklar anlamında kararları uygulayabilmesi gerekir. Yetkinliğini bütçe, eleman, kural seti ve şirket politikası anlamında büyük engellerle karşılaşmadan, engelleri aşarak kullanabileceğini bilmelidir.
 • 28.  3. Uygulamaya motive olması (takdir, ödül vs.), en önemlisi cezalandırılmıyor olması gereklidir. Bazen lider kuzey derken kendi ekibi hariç şirketin diğer bölümleri güneye gitmeye çalışıyor olabilir, bunu yönetmek için farklı teknikler gerekir.
 • 29. Seçme ve Yerleştirme  Personel seçim ve yerleşim süreci İnsan Kaynakları departmanının işletmeye sağladığı katkılar açısından;  Geri dönüşüm hızı en yüksek  Ekonomik katkısı en yüksek  Performansların kolay gözlemlenebildiği bir süreçtir.
 • 30.  Çalışan adayın yetenekleriyle iş gereklilikleri arsındaki en doğru bağlantıyı kurarak adaylar arasından o işe en uygun olanını seçmek insan kaynakları departmanının temel görevleri arasındadır.  Yanlış verilen karar çalışanın işinden tatmin olmaması ve işletmedeki verimliliğin düşük olması gibi sonuçlar doğurabilir.  Yanlış seçimle gelen çalışan işletmede maddi kayba,zaman kaybına ve piyasa payı kaybına neden olabilir.
 • 31. Çalışan İhtiyacı  İşletmenin büyümesi ve gelişmesi  Yeniden yapılandırılması  İşletme içi hareketlilik  Terfi  İşten ayrılma  İşten çıkarılma gibi nedenlerden doğmaktadır.
 • 32.  İlgili bölüm yetkililerinden insan kaynaklarına talep gelir  Talepte aranan nitelikleri,yetkinlikleri, ve görev tanımları yer alır.  Taleple seçme ve yerleştirme süreci başlar.  Yetkin aday bulma iki türlü olmaktadır :  1-İç kaynak yoluyla seçme ve yerleştirme  2-Dış kaynak yoluyla seçme ve yerleştirme
 • 33. İç Kaynak Yoluyla Eleman Seçimi  İç Haberleşme yoluyla (intranet,işletme gazetesi) tüm çalışanlara duyuru yapılır.  Aranan niteliklere uygun adaylardan oluşan bir aday listesi oluşturulur  FAYDASI  İşletme içinde hareketliliğin sağlanması  İşletmenin kendi öz kaynaklarından faydalanması  Daha düşük maliyetli olması
 • 34.  İşletmeden dışarıya gerçekleşebilecek beyin göçünün engellenmesi  Çalışanın adaptasyonunun hızlı olması sonucu verimliliğinin artması  Yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve alt kadrolara fırsat verilmesi
 • 35. Dış Kaynak Yoluyla Seçme ve Yerleştirme  İç kaynak yeterli olmadığı durumlarda başvurulur.  Önce işletme içinde çalışanlara duyurularak çalışanların dışarıdan önerebileceği kişilerin isimleri alınır.Bunun dışında:  İşletmenin internet sitesi  İnternet kariyer sayfaları  Danışmanlık firmaları  Üniversiteler (Mezun ve öğrenci elektronik e-posta grupları)
 • 36.  Sosyal medya (Lİnkedin,Facebook,Twitter gibi)  İş ve İşçi Bulma Kurumu  Dernekler  Kurumlar  Gazeteler  Reklam
 • 40. Aday Seçme ve Yerleştirme Süreci 1..İlan Yayınlama 2..Başvuru Değerlendirme Süreci 3..Referans Kontrolü 4..Sonuç Yönetimi 5..İş Teklifi
 • 41. 1..İLAN YAYINLAMA  İşletme adı,işletme ile ilgili kısa bilgi,pozisyonun adı,adaylarda olması beklenen temel özellikler,yetkinlikler,işin tanımı,ilanın hangi tarihe kadar açık kalacağı,telefon,e-posta,adres.  Bu bilgiler dış kaynak ilanlarda kullanılır.  İç kaynak ilanlarda ise ayrıca:  Personelin son performans notları  Uyarı alıp almadıkları  İşletmedeki çalışma süreleri de yer alır
 • 42. 2.. BAŞVURU DEĞERLENDİRME (Davet,mülakat,simülasyon,testler) DAVET  Özgeçmişle yapılan başvurular neticesinde aday listesi oluşturulur.  Aday davet edilir : Öz geçmiş değerlendirmesinden geçen aday davet edilir Telefon mülakatı-Ses tonu,dil hakimiyeti,telaffuz gibi konularda önemli bilgi verir
 • 43. MÜLAKAT  Telefon,  Birebir,(Adayın geçmiş tecrübeleri )  Panel,(Birden fazla kişinin soru sorması)  Grup,(Adayların ve soru soranların birden fazla olması)  Yetkinlik Bazlı,(davranışsal,teknik bilgi motivasyonu anlamaya yönelik,somut örnekler istenir)İkna,Problem çözme,müşteri odaklılık
 • 44. MÜLAKAT KONULARI  Genel Bilgiler  Bireysel Bilgiler  Eğitim  Mesleki deneyim/Bilgi  Kişilik özellikleri  Yetkinlikler  Motivasyon  Beklenti/Koşullar
 • 45. SİMÜLASYON  Adayların işle ilgili karşılaştıkları durumlarda nasıl tepkiler verdiklerini ölçmek  Örn. Hizmet simülasyonu,satış simülasyonu
 • 46. TESTLER  Bilgi ölçüm testleri  Psikoteknik testler (Zeka,Genel Yetenek,yaratıcılık,kişilik,ilgi testleri )
 • 47. 3..REFERANS KONTROLÜ Amaç adayın geçmişteki davranışlarından hareketle gelecekteki davranışları hakkında ön fikir sahibi olmak.Referans kişiye sorulan sorular: Adayla hangi firmada ne kadar süre çalıştığı Adayın pozisyonu ve görev tanımı Adayın işteki performansı Adayın başarıları Adayın güçlü yönleri Adayın gelişmesi gereken yönleri Adayın diğer çalışanlarla ilişkileri Adayın işten ayrılma sebebi Düşünülen pozisyonda başarılı olup olamayacağı
 • 48. 4..SONUÇ YÖNETİMİ  Seçme ve yerleştirme sürecinin herhangi bir aşamasında başarılı olamayan adaya bilgi verilmesi.Telefon veya elektronik posta yoluyla
 • 49. 5..İŞ TEKLİFİ  Süreci başarıyla geçen ,elenmiş adaya işletmede çalışma fırsatının önerilmesidir.İş teklifinin içeriği pozisyon,unvan,iş tanımı,organizasyon yapısı,ücret ve yan haklar dan oluşur.