Cityoppaan mobiilit työkalut

Ari Rapo
Ari RapoTrainer, Project Manager à Kouvola Region Vocational College
C I T Y O P PA A N
M O B I I L I T T Y Ö K A L U T
VA LTA K U N N A L L I S E T O PA S K O U L U T U S PÄ I VÄT, K O U V O L A 2 5 . 4 . 2 0 1 5
K O U L U T TA J A A R I R A P O , K S A O 2 0 1 5
M O B I I L I T E K N O L O G I A
A U T TA A O PA S TA K I N
• Tietotekniikan tarkoitus on auttaa suoriutumaan
erilaisista rutiineista näppärämmin.
• Tietotekniikka mobiililaitteessa mahdollistaa puolestaan
sen, että edellämainittu ’auttaja’ on aina mukana.
• Tulevaisuuden opas on varhainen omaksuja ja
adaptiivinen asiantuntija, joka hyödyntää työssään
vahvasti digitaalisia palveluita. Hän voi myös tuottaa
niitä itse.
O PA S V O I K E S K I T T YÄ
E L Ä M Y K S I E N VÄ L I T TÄ M I S E E N
A S I A K K A A L L E .
D I G I TA A L I S U U S E I O L E O P PA A N T Y Ö N K I L PA I L I J A VA A N R I K A S T U T TA J A !
D I G I TA A L I N E N
A S S I S T E N T T I
• Ennen älypuhelimia
puhuttiin PDA-laitteista:
Personal Digital Assistant.
• Oppaan työn kannalta tuo
määritelmä kuvaa hyvin
myös ’älylaitteita’.
• Tarkoituksena on pitää
käden ulottuvilla
kaikenlainen
LISÄARVOTIETO.
N Y K YA I K A I N E N
M O B I I L I L A I T E
• Kamera, videokamera, sanelulaite ja
piirroslehtiö
• Kartta ja navigointiväline
• Tietosanakirja, radio, televisio – ja kirjasto
• Muistilista, muistikirja ja päiväkirja
• Minitoimisto, puhelinluettelo, megafoni,
taskulamppu
• Valokuva-albumi
• Pelilaite
• Videoneuvottelulaite
• ..ja tietysti tavallinen puhelin
M I TÄ L I S Ä A R V O A O P PA A N ’ D I G I TA A L I S U U S ’
M E R K I T S E E A S I A K K A A L L E ?
• Parempaa palvelua: oppaalla on jatkuvasti käytettävissään
olennaista tietoa, jota asiakas potentiaalisti tarvitsee:
aikataulutietoa, karttaan ja sijaintiin liittyvää tietoa, historiaa,
kuva-aineistoja, tietoja aukioloajoista jne.
• Opas voi rakentaa opastussessionsa rennommin, kun ihan
kaikkea ei tarvitse muistaa ulkoa. Detaljitietoja voi
tarvittaessa ’tsekata googlesta tai wikipediasta’.
• Useat nähtävyydet ovat jo huomioineet mobiilikäyttäjät:
Kohteisiin on sijoitettu QR-koodeja, kuvailutulkkauksia jne.
Opas toimii näiden palvelujen vinkkaajana asiakkaalle.
M I E L E N -
K I I N T O I S I A
I L M I Ö I TÄ
• QR-koodit
• Lisätty todellisuus
(Augmented Reality)
• Kuvailutulkkauspalvelut
• Geokätköily
Q R - K O O D I T
• Suomessa QR-koodien tunnettuus ja
käyttö on kasvussa. Yleisin käyttökohde
on informaation välittäminen mobiiliin
päätelaitteeseen.
• Koodin avulla kameralla ja
verkkoyhteydellä varustettu päätelaite,
esim. puhelin, ohjautuu helposti
haluttuun verkko-osoitteeseen (URL).
• Koodiin voidaan sisällyttää mitä
tahansa merkkejä, mutta hyvä yleinen
käyttötapa on sisällyttää siihen verkko-
osoite. Verkko-osoitteessa voi olla
sisältöä ja palveluita, joita käytetään
päätelaitteen verkkoselaimella.
G E O K ÄT K Ö I LY
( G E O C AT H I N G )
• GK on yhä suositumpi harrastus, johon
ei voi olla törmäämättä
opastustilanteissakaan.
• Paikkatiedon hyödyntäminen
olennaista.
• Pelillisyys on myös tärkeä elementti.
• Maastoon tai ’citymaastoon’ on
piilotettu kätköjä, joissa löytäjää
odottaa pieni palkinto.
• Geokätköilijöillä on yhteisöjä, blogeja,
vihjesivustoja ja omia
mobiilisovelluksia, joissa jaetaan
vihjeitä kätköistä.
O PA S
B L O G A A J A N A
• Blogaaminen eli blogin pitäminen
voisi olla sopiva palvelu myös
cityoppaalle.
• Hän voi vinkata (ja linkata)
mielenkiintoisia yksityiskohtia
opastamistaan kohteista ja sillä on
taatusti lisäarvoa asiakkaan
kannalta.
• Blogia voi pitää myös mikroblogina
(esim. Twitter) tai kuvablogina.
• Blogaajana opas luo itsestään
myös brändiä.
O P PA A N L Ä H E S
VÄ LT TÄ M ÄT T Ö M ÄT
M O B I I L I S O V E L L U K S E T
• Wikipedia.
• Google.
• Youtube.
• Verkkoselain (Chrome, Opera, Mozilla,
Safari jne).
• TripAdvisor, Trivago yms.
• Google Maps / Google Earth.
• Erilaiset reittioppaat ja
aikataulusovellukset.
• Opastettavan alueen/kohteen
mahdolliset sovellukset ja www-lähteet.
A I K ATA U L U -
T I E D O T
• Eniten käytetyt
aikataululähteet ovat
oppaalle tärkeä
tietopalvelu.
W I K I P E D I A J A
M U U T Y L E I S E T
T I E T O L Ä H T E E T
• Tärkeimmät tietolähteet
kannattaa pitää valmiina,
että esimerkiksi asiakkaalle
tärkeän tiedon voi tarkistaa
nopeasti, on-demand
-palveluna.
K A M E R A -
P U H E L I N
• Opas voi dokumentoida
reittinsä kohteita
etukäteen tai soveltuvin
osin myös opastuksen
aikana.
• Videon avulla voi toteuttaa
pieniä videoinserttejä
vaikkapa omaan
opasblogiin lisättäväksi.
M U I TA O PA S T U K S E S S A
H Y Ö D Y N N E T TÄV I Ä
M O B I I L I S O V E L L U K S I A
E L I A P P S E J A
• Foursquare
• Instagram
• Layar
• Aurasma
• Grafetee
• Glympse
F O U R S Q U A R E
• Foursquare on paikkatietoon
perustuva sosiaalisen
verkostoitumisen verkkopalvelu ja
mobiilisovellus.
• Palvelun ideana on, että sen
käyttäjät ”kirjautuvat” (eng. check-
in) mobiililaitteillaan eri paikkoihin
ja kertovat tuttavapiirilleen, missä
liikkuvat.
• Käyttäjä valitsee paikat Foursquare-
sovelluksen listasta. Kirjautumisen
jälkeen sovellus lähettää
ilmoituksen käyttäjän ystäville.
I N S TA G R A M
• Suosittu kuvanjakopalvelu, jossa
kuvia voidaan ’tägätä’ eli merkata
hashtageilla, esim. #kouvostoliitto.
• Jotkut museot ovat toteuttaneet
yhteisöllisiä ’instakävelyjään’, jossa
osallistujat kuvaavat aktiivisesti
opastuksen aikana kohteita ja
lataavat niitä Instagramiin sovitulla
hashtagilla varustettuna.
• Lopputuloksena yhteinen
virtuaalinen näyttely, joka tekee
opastuskokemuksesta rikkaamman
ja kokemuksellisemman.
L I S ÄT T Y
T O D E L L I S U U S
• Lisätty todellisuus on palvelu, jolla
rikastetaan reaalimaailman kokemusta
erilaisilla tietosisällöillä.
• Lisätty todellisuus (engl. augmented
reality) viittaa näkymään, johon on lisätty
tietokonegrafiikalla tuotettuja
elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee
läpikatseltavien (see-through) näyttöjen
kautta. Se on siis järjestelmä, jossa
keinotekoista, tietokoneella tuotettua
tietoa (kuva, ääni, video, teksti, GPS-
informaatio) on lisätty näkymään
todellisesta ympäristöstä. (Wikipedia)
• Sovelluksia esimerkiksi Grafetee, Layar ja
Aurasma.
G LY M P S E
• Oman sijainnin välittömään
jakamiseen.
• Käyttömahdollisuus: Jos
joku opastettavasta
ryhmästä on kateissa,
Glympsellä voi lähettää
oman sijainnin tai pyytää
sitä kadonneelta.
K U VA I L U -
T U L K K A U S
• Kuvailutulkkaus on jonkin
tapahtuman tai asian visuaalisen
puolen kuvailua näkövammaiselle.
Se voi olla esimerkiksi teatterissa
tai televisiossa näyttelijän
ilmeiden ja eleiden kuvailua
mahdollisimman objektiivisesti.
• Monet museot ja muut
kulttuuripalvelut tarjoavat
kuvailutulkkauspalveluita
digitaalisesti, jolloin asiakas
käyttää mobiililaitettaan
kuuntelulaitteena.
Ä Ä N E N T O I S T O
• Saatavissa erilaisia megafoni-
sovelluksia, jotka ovat yhteensopivia
langattomien ja kannettavien
Bluetooth-kaiuttimien kanssa.
• Äänen vahvistamiseen hankalissa
tiloissa ja tilanteissa.
• Voidaan käyttää myös
induktiosilmukkaa, joka on yleisesti
käytössä oleva huonokuuloisten
apuväline, jolla julkisissa tiloissa
kuulutukset, puheet tai muu ohjelma
välitetään langattomasti suoraan
kuulolaitteeseen.
Voinko auttaa?
Ari Rapo, KM, NTM, kulttuurituottaja, 

valokuvaaja, yrittäjä (Raponet Oy), kouluttaja (KSAO).
Digitaalista viestintää analogisista ajoista lähtien.
Analogista viestintää ammattimaisesti 1977 lähtien.
Voit ottaa minuun yhteyttä mm. seuraavien palveluiden
kautta: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Google+,
Instagram, Skype, Gmail, Foursquare.
ari.rapo(at)photodiary.fi, p. 044-033 0333
22
1 sur 22

Recommandé

Miten mobiilius auttaa kotityö- ja puhdistuspalvelualan ammattilaista? par
Miten mobiilius auttaa kotityö- ja puhdistuspalvelualan ammattilaista?Miten mobiilius auttaa kotityö- ja puhdistuspalvelualan ammattilaista?
Miten mobiilius auttaa kotityö- ja puhdistuspalvelualan ammattilaista?Ari Rapo
1.1K vues21 diapositives
Kinectin hyödyntäminen oppimisen, osallistumisen ja hyvinvoinvoinnin edistämi... par
Kinectin hyödyntäminen oppimisen, osallistumisen ja hyvinvoinvoinnin edistämi...Kinectin hyödyntäminen oppimisen, osallistumisen ja hyvinvoinvoinnin edistämi...
Kinectin hyödyntäminen oppimisen, osallistumisen ja hyvinvoinvoinnin edistämi...Leena Koskimäki
516 vues29 diapositives
Mobiililaitteiden hyödyntäminen ikäihmisten parissa työskennellessä Hyöty- ja... par
Mobiililaitteiden hyödyntäminen ikäihmisten parissa työskennellessä Hyöty- ja...Mobiililaitteiden hyödyntäminen ikäihmisten parissa työskennellessä Hyöty- ja...
Mobiililaitteiden hyödyntäminen ikäihmisten parissa työskennellessä Hyöty- ja...Riikka Marttinen
150 vues43 diapositives
Maus tratos a animais criminalização par
Maus tratos a animais  criminalizaçãoMaus tratos a animais  criminalização
Maus tratos a animais criminalização142254
309 vues2 diapositives
Joseph Saenz-Resume par
Joseph Saenz-ResumeJoseph Saenz-Resume
Joseph Saenz-ResumeJoseph Saenz
142 vues2 diapositives
Ef lens work_book_2_en par
Ef lens work_book_2_enEf lens work_book_2_en
Ef lens work_book_2_enTruong Pham Khang
50 vues16 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Cityoppaan mobiilit työkalut

Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 15.1.18 par
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 15.1.18Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 15.1.18
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 15.1.18Matleena Laakso
223 vues51 diapositives
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 2.11.18 par
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 2.11.18Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 2.11.18
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 2.11.18Matleena Laakso
2.4K vues68 diapositives
KirjastoTiVi Paikkatieto ja AR joulu-14 par
KirjastoTiVi Paikkatieto ja AR joulu-14KirjastoTiVi Paikkatieto ja AR joulu-14
KirjastoTiVi Paikkatieto ja AR joulu-14Matleena Laakso
482 vues36 diapositives
Mobiilirata 10.9.14 par
Mobiilirata 10.9.14Mobiilirata 10.9.14
Mobiilirata 10.9.14Matleena Laakso
848 vues28 diapositives
Mobiilirata par
MobiilirataMobiilirata
MobiilirataMatleena Laakso
5.6K vues32 diapositives
ISOverstas 28.10.15 par
ISOverstas 28.10.15ISOverstas 28.10.15
ISOverstas 28.10.15Matleena Laakso
610 vues43 diapositives

Similaire à Cityoppaan mobiilit työkalut(20)

Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 15.1.18 par Matleena Laakso
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 15.1.18Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 15.1.18
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 15.1.18
Matleena Laakso223 vues
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 2.11.18 par Matleena Laakso
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 2.11.18Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 2.11.18
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 2.11.18
Matleena Laakso2.4K vues
KirjastoTiVi Paikkatieto ja AR joulu-14 par Matleena Laakso
KirjastoTiVi Paikkatieto ja AR joulu-14KirjastoTiVi Paikkatieto ja AR joulu-14
KirjastoTiVi Paikkatieto ja AR joulu-14
Matleena Laakso482 vues
Seniori, tietokone ja mobiililaitteet (1) par Ritva Rundgren
Seniori, tietokone ja mobiililaitteet (1)Seniori, tietokone ja mobiililaitteet (1)
Seniori, tietokone ja mobiililaitteet (1)
Ritva Rundgren595 vues
Digi ammatillisessa opetuskessa 25.1.18 par Matleena Laakso
Digi ammatillisessa opetuskessa 25.1.18Digi ammatillisessa opetuskessa 25.1.18
Digi ammatillisessa opetuskessa 25.1.18
Matleena Laakso625 vues
Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessa par Matleena Laakso
Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessaDigisuunnistus - kohtaamisia johtamisessa
Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessa
Matleena Laakso2.6K vues
QR-koodit opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) par Matleena Laakso
QR-koodit opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)QR-koodit opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
QR-koodit opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso38K vues
Virtuaalitodellisuus opetuksessa 17.12.18 par Matleena Laakso
Virtuaalitodellisuus opetuksessa 17.12.18Virtuaalitodellisuus opetuksessa 17.12.18
Virtuaalitodellisuus opetuksessa 17.12.18
Matleena Laakso1K vues
Lisäarvoa digitaaliseen julkaisemiseen eDocker-ratkaisulla par Sovelto
Lisäarvoa digitaaliseen julkaisemiseen eDocker-ratkaisullaLisäarvoa digitaaliseen julkaisemiseen eDocker-ratkaisulla
Lisäarvoa digitaaliseen julkaisemiseen eDocker-ratkaisulla
Sovelto640 vues

Plus de Ari Rapo

Lisää dialogia oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön par
Lisää dialogia oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhönLisää dialogia oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön
Lisää dialogia oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhönAri Rapo
191 vues18 diapositives
Digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet par
Digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudetDigitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet
Digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudetAri Rapo
388 vues8 diapositives
Sosiaalinen media tutuksi kouvolan kaupunki par
Sosiaalinen media tutuksi kouvolan kaupunkiSosiaalinen media tutuksi kouvolan kaupunki
Sosiaalinen media tutuksi kouvolan kaupunkiAri Rapo
840 vues60 diapositives
Instagram työkaluna par
Instagram työkalunaInstagram työkaluna
Instagram työkalunaAri Rapo
985 vues47 diapositives
Anjalan mysteeri par
Anjalan mysteeriAnjalan mysteeri
Anjalan mysteeriAri Rapo
1.2K vues10 diapositives
Somea Kouvolan esimiehille par
Somea Kouvolan esimiehilleSomea Kouvolan esimiehille
Somea Kouvolan esimiehilleAri Rapo
1K vues13 diapositives

Plus de Ari Rapo(20)

Lisää dialogia oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön par Ari Rapo
Lisää dialogia oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhönLisää dialogia oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön
Lisää dialogia oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön
Ari Rapo191 vues
Digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet par Ari Rapo
Digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudetDigitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet
Digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet
Ari Rapo388 vues
Sosiaalinen media tutuksi kouvolan kaupunki par Ari Rapo
Sosiaalinen media tutuksi kouvolan kaupunkiSosiaalinen media tutuksi kouvolan kaupunki
Sosiaalinen media tutuksi kouvolan kaupunki
Ari Rapo840 vues
Instagram työkaluna par Ari Rapo
Instagram työkalunaInstagram työkaluna
Instagram työkaluna
Ari Rapo985 vues
Anjalan mysteeri par Ari Rapo
Anjalan mysteeriAnjalan mysteeri
Anjalan mysteeri
Ari Rapo1.2K vues
Somea Kouvolan esimiehille par Ari Rapo
Somea Kouvolan esimiehilleSomea Kouvolan esimiehille
Somea Kouvolan esimiehille
Ari Rapo1K vues
Ingress-perusteet par Ari Rapo
Ingress-perusteetIngress-perusteet
Ingress-perusteet
Ari Rapo2.9K vues
Taskuopisto – Pocket College par Ari Rapo
Taskuopisto – Pocket CollegeTaskuopisto – Pocket College
Taskuopisto – Pocket College
Ari Rapo478 vues
Lyhyt johdatus valokuvapäiväkirja-menetelmään par Ari Rapo
Lyhyt johdatus valokuvapäiväkirja-menetelmäänLyhyt johdatus valokuvapäiväkirja-menetelmään
Lyhyt johdatus valokuvapäiväkirja-menetelmään
Ari Rapo2.3K vues
Valokuva ja luovuus par Ari Rapo
Valokuva ja luovuusValokuva ja luovuus
Valokuva ja luovuus
Ari Rapo1.6K vues
O365 Pilvessä par Ari Rapo
O365 PilvessäO365 Pilvessä
O365 Pilvessä
Ari Rapo3.3K vues
Some palveluita opetuksen tukena par Ari Rapo
Some palveluita opetuksen tukenaSome palveluita opetuksen tukena
Some palveluita opetuksen tukena
Ari Rapo1.8K vues
Myytteja tvt pedasta par Ari Rapo
Myytteja tvt pedastaMyytteja tvt pedasta
Myytteja tvt pedasta
Ari Rapo1.3K vues
KSAO pelikoulutus 2013 par Ari Rapo
KSAO pelikoulutus 2013KSAO pelikoulutus 2013
KSAO pelikoulutus 2013
Ari Rapo793 vues
Gamedun tilannekatsaus 130513 par Ari Rapo
Gamedun tilannekatsaus 130513Gamedun tilannekatsaus 130513
Gamedun tilannekatsaus 130513
Ari Rapo419 vues
Valokuvapaivakirjan taustoja 2013 par Ari Rapo
Valokuvapaivakirjan taustoja 2013Valokuvapaivakirjan taustoja 2013
Valokuvapaivakirjan taustoja 2013
Ari Rapo2K vues
Photodiary as a reflection method par Ari Rapo
Photodiary as a reflection methodPhotodiary as a reflection method
Photodiary as a reflection method
Ari Rapo930 vues
Voimaa verkostosta par Ari Rapo
Voimaa verkostostaVoimaa verkostosta
Voimaa verkostosta
Ari Rapo219 vues
Edupolin verkko opiston-konsepti par Ari Rapo
Edupolin verkko opiston-konseptiEdupolin verkko opiston-konsepti
Edupolin verkko opiston-konsepti
Ari Rapo417 vues
Kopro ari rapo_20012012 par Ari Rapo
Kopro ari rapo_20012012Kopro ari rapo_20012012
Kopro ari rapo_20012012
Ari Rapo373 vues

Cityoppaan mobiilit työkalut

 • 1. C I T Y O P PA A N M O B I I L I T T Y Ö K A L U T VA LTA K U N N A L L I S E T O PA S K O U L U T U S PÄ I VÄT, K O U V O L A 2 5 . 4 . 2 0 1 5 K O U L U T TA J A A R I R A P O , K S A O 2 0 1 5
 • 2. M O B I I L I T E K N O L O G I A A U T TA A O PA S TA K I N • Tietotekniikan tarkoitus on auttaa suoriutumaan erilaisista rutiineista näppärämmin. • Tietotekniikka mobiililaitteessa mahdollistaa puolestaan sen, että edellämainittu ’auttaja’ on aina mukana. • Tulevaisuuden opas on varhainen omaksuja ja adaptiivinen asiantuntija, joka hyödyntää työssään vahvasti digitaalisia palveluita. Hän voi myös tuottaa niitä itse.
 • 3. O PA S V O I K E S K I T T YÄ E L Ä M Y K S I E N VÄ L I T TÄ M I S E E N A S I A K K A A L L E . D I G I TA A L I S U U S E I O L E O P PA A N T Y Ö N K I L PA I L I J A VA A N R I K A S T U T TA J A !
 • 4. D I G I TA A L I N E N A S S I S T E N T T I • Ennen älypuhelimia puhuttiin PDA-laitteista: Personal Digital Assistant. • Oppaan työn kannalta tuo määritelmä kuvaa hyvin myös ’älylaitteita’. • Tarkoituksena on pitää käden ulottuvilla kaikenlainen LISÄARVOTIETO.
 • 5. N Y K YA I K A I N E N M O B I I L I L A I T E • Kamera, videokamera, sanelulaite ja piirroslehtiö • Kartta ja navigointiväline • Tietosanakirja, radio, televisio – ja kirjasto • Muistilista, muistikirja ja päiväkirja • Minitoimisto, puhelinluettelo, megafoni, taskulamppu • Valokuva-albumi • Pelilaite • Videoneuvottelulaite • ..ja tietysti tavallinen puhelin
 • 6. M I TÄ L I S Ä A R V O A O P PA A N ’ D I G I TA A L I S U U S ’ M E R K I T S E E A S I A K K A A L L E ? • Parempaa palvelua: oppaalla on jatkuvasti käytettävissään olennaista tietoa, jota asiakas potentiaalisti tarvitsee: aikataulutietoa, karttaan ja sijaintiin liittyvää tietoa, historiaa, kuva-aineistoja, tietoja aukioloajoista jne. • Opas voi rakentaa opastussessionsa rennommin, kun ihan kaikkea ei tarvitse muistaa ulkoa. Detaljitietoja voi tarvittaessa ’tsekata googlesta tai wikipediasta’. • Useat nähtävyydet ovat jo huomioineet mobiilikäyttäjät: Kohteisiin on sijoitettu QR-koodeja, kuvailutulkkauksia jne. Opas toimii näiden palvelujen vinkkaajana asiakkaalle.
 • 7. M I E L E N - K I I N T O I S I A I L M I Ö I TÄ • QR-koodit • Lisätty todellisuus (Augmented Reality) • Kuvailutulkkauspalvelut • Geokätköily
 • 8. Q R - K O O D I T • Suomessa QR-koodien tunnettuus ja käyttö on kasvussa. Yleisin käyttökohde on informaation välittäminen mobiiliin päätelaitteeseen. • Koodin avulla kameralla ja verkkoyhteydellä varustettu päätelaite, esim. puhelin, ohjautuu helposti haluttuun verkko-osoitteeseen (URL). • Koodiin voidaan sisällyttää mitä tahansa merkkejä, mutta hyvä yleinen käyttötapa on sisällyttää siihen verkko- osoite. Verkko-osoitteessa voi olla sisältöä ja palveluita, joita käytetään päätelaitteen verkkoselaimella.
 • 9. G E O K ÄT K Ö I LY ( G E O C AT H I N G ) • GK on yhä suositumpi harrastus, johon ei voi olla törmäämättä opastustilanteissakaan. • Paikkatiedon hyödyntäminen olennaista. • Pelillisyys on myös tärkeä elementti. • Maastoon tai ’citymaastoon’ on piilotettu kätköjä, joissa löytäjää odottaa pieni palkinto. • Geokätköilijöillä on yhteisöjä, blogeja, vihjesivustoja ja omia mobiilisovelluksia, joissa jaetaan vihjeitä kätköistä.
 • 10. O PA S B L O G A A J A N A • Blogaaminen eli blogin pitäminen voisi olla sopiva palvelu myös cityoppaalle. • Hän voi vinkata (ja linkata) mielenkiintoisia yksityiskohtia opastamistaan kohteista ja sillä on taatusti lisäarvoa asiakkaan kannalta. • Blogia voi pitää myös mikroblogina (esim. Twitter) tai kuvablogina. • Blogaajana opas luo itsestään myös brändiä.
 • 11. O P PA A N L Ä H E S VÄ LT TÄ M ÄT T Ö M ÄT M O B I I L I S O V E L L U K S E T • Wikipedia. • Google. • Youtube. • Verkkoselain (Chrome, Opera, Mozilla, Safari jne). • TripAdvisor, Trivago yms. • Google Maps / Google Earth. • Erilaiset reittioppaat ja aikataulusovellukset. • Opastettavan alueen/kohteen mahdolliset sovellukset ja www-lähteet.
 • 12. A I K ATA U L U - T I E D O T • Eniten käytetyt aikataululähteet ovat oppaalle tärkeä tietopalvelu.
 • 13. W I K I P E D I A J A M U U T Y L E I S E T T I E T O L Ä H T E E T • Tärkeimmät tietolähteet kannattaa pitää valmiina, että esimerkiksi asiakkaalle tärkeän tiedon voi tarkistaa nopeasti, on-demand -palveluna.
 • 14. K A M E R A - P U H E L I N • Opas voi dokumentoida reittinsä kohteita etukäteen tai soveltuvin osin myös opastuksen aikana. • Videon avulla voi toteuttaa pieniä videoinserttejä vaikkapa omaan opasblogiin lisättäväksi.
 • 15. M U I TA O PA S T U K S E S S A H Y Ö D Y N N E T TÄV I Ä M O B I I L I S O V E L L U K S I A E L I A P P S E J A • Foursquare • Instagram • Layar • Aurasma • Grafetee • Glympse
 • 16. F O U R S Q U A R E • Foursquare on paikkatietoon perustuva sosiaalisen verkostoitumisen verkkopalvelu ja mobiilisovellus. • Palvelun ideana on, että sen käyttäjät ”kirjautuvat” (eng. check- in) mobiililaitteillaan eri paikkoihin ja kertovat tuttavapiirilleen, missä liikkuvat. • Käyttäjä valitsee paikat Foursquare- sovelluksen listasta. Kirjautumisen jälkeen sovellus lähettää ilmoituksen käyttäjän ystäville.
 • 17. I N S TA G R A M • Suosittu kuvanjakopalvelu, jossa kuvia voidaan ’tägätä’ eli merkata hashtageilla, esim. #kouvostoliitto. • Jotkut museot ovat toteuttaneet yhteisöllisiä ’instakävelyjään’, jossa osallistujat kuvaavat aktiivisesti opastuksen aikana kohteita ja lataavat niitä Instagramiin sovitulla hashtagilla varustettuna. • Lopputuloksena yhteinen virtuaalinen näyttely, joka tekee opastuskokemuksesta rikkaamman ja kokemuksellisemman.
 • 18. L I S ÄT T Y T O D E L L I S U U S • Lisätty todellisuus on palvelu, jolla rikastetaan reaalimaailman kokemusta erilaisilla tietosisällöillä. • Lisätty todellisuus (engl. augmented reality) viittaa näkymään, johon on lisätty tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien (see-through) näyttöjen kautta. Se on siis järjestelmä, jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa (kuva, ääni, video, teksti, GPS- informaatio) on lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä. (Wikipedia) • Sovelluksia esimerkiksi Grafetee, Layar ja Aurasma.
 • 19. G LY M P S E • Oman sijainnin välittömään jakamiseen. • Käyttömahdollisuus: Jos joku opastettavasta ryhmästä on kateissa, Glympsellä voi lähettää oman sijainnin tai pyytää sitä kadonneelta.
 • 20. K U VA I L U - T U L K K A U S • Kuvailutulkkaus on jonkin tapahtuman tai asian visuaalisen puolen kuvailua näkövammaiselle. Se voi olla esimerkiksi teatterissa tai televisiossa näyttelijän ilmeiden ja eleiden kuvailua mahdollisimman objektiivisesti. • Monet museot ja muut kulttuuripalvelut tarjoavat kuvailutulkkauspalveluita digitaalisesti, jolloin asiakas käyttää mobiililaitettaan kuuntelulaitteena.
 • 21. Ä Ä N E N T O I S T O • Saatavissa erilaisia megafoni- sovelluksia, jotka ovat yhteensopivia langattomien ja kannettavien Bluetooth-kaiuttimien kanssa. • Äänen vahvistamiseen hankalissa tiloissa ja tilanteissa. • Voidaan käyttää myös induktiosilmukkaa, joka on yleisesti käytössä oleva huonokuuloisten apuväline, jolla julkisissa tiloissa kuulutukset, puheet tai muu ohjelma välitetään langattomasti suoraan kuulolaitteeseen.
 • 22. Voinko auttaa? Ari Rapo, KM, NTM, kulttuurituottaja, 
 valokuvaaja, yrittäjä (Raponet Oy), kouluttaja (KSAO). Digitaalista viestintää analogisista ajoista lähtien. Analogista viestintää ammattimaisesti 1977 lähtien. Voit ottaa minuun yhteyttä mm. seuraavien palveluiden kautta: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Google+, Instagram, Skype, Gmail, Foursquare. ari.rapo(at)photodiary.fi, p. 044-033 0333 22