προστασια των υδατινων πορων

arisgew gew
arisgew gewTeacher at School à School
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ
ΠΟΡΩΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2015-2016
προστασια των υδατινων πορων
Το νερό στη Γη
• Το 97,25% του συνολικού νερού είναι αλμυρό
• Το 2,1% του συνολικού νερού είναι σε στερεή κατάσταση (πάγοι-
χιόνια)
• Από το 0,62% του νερού το μισό βρίσκεται σε βάθος >των 800μ.
• Το 10% του νερού είναι διαθέσιμο
προστασια των υδατινων πορων
Ορισμός σύμφωνα με τον ΟΗΕ:
«Ρύπανση θεωρείται η εισαγωγή από τον άνθρωπο στο περιβάλλον
άμεσα ή έμμεσα ουσιών και ενέργειας με αποτέλεσμα βλαπτικές συνέπειες
στους ζώντες οργανισμούς, κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία,
παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων που γίνονται στη θάλασσα, στις λίμνες
και στα ποτάμια, υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων προς χρήση και
για ψυχαγωγικούς σκοπούς».
Ρύπανση υδάτων
προστασια των υδατινων πορων
προστασια των υδατινων πορων
• Πηγές μόλυνσης του νερού
Οι σπουδαιότερες πηγές ρύπανσης του νερού είναι οι εξής:
 Αστικά λύματα
 Βιομηχανικά απόβλητα
 Γεωργικά φυτοφάρμακα
 Πετρελαιοκηλίδες
• Μορφές ρύπανσης
 Άμεση ρύπανση
βιομηχανικά και αστικά απόβλητα
 Έμμεση ρύπανση
μέσω απορροής που μεταφέρει λιπάσματα, φυτοφάρμακα, στερεά
απόβλητα
Κατηγορίες ρυπαντών
Οι ρυπαντές των υδάτων μπορούν να καταταγούν στις ακόλουθες
κατηγορίες:
• Παθογόνοι μικροοργανισμοί.
• Απόβλητα απαιτούντα οξυγόνο.
• Ανόργανες ενώσεις.
• Υδρογονάνθρακες.
• Συνθετικές οργανικές ενώσεις.
• Αιωρούμενα στερεά .
• Ραδιενεργά υλικά.
• Απορρίμματα.
• Θερμότητα.
Ρύπανση υδάτινων πόρων της Ελλάδας
Η ρύπανση και η περιβαλλοντική υποβάθμιση ήταν μέχρι πρόσφατα
ταυτόσημες με τη βιομηχανία και την αστυφιλία. Αντίθετα, η γεωργία
θεωρείτο ο προστάτης της φύσης και ακόμα πιο συχνά το θύμα των
επεμβάσεων και ρυπάνσεων που προκαλούσαν η βιομηχανία και οι εν
γένει ανθρώπινες δραστηριότητες. Σήμερα οι ρυπογόνες ουσίες που
έχουν γεωργική προέλευση π.χ. ρύπανση λόγω έντονης χρήσης
λιπασμάτων, εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων κ.λπ. πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία της περιβαλλοντικής ρύπανσης και
κυρίως να συγκαταλέγονται στα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν
άμεση σχέση κυρίως με το νερό.
Έχει παρατηρηθεί :
• Υφαλμύρινση των παράκτιων υπόγειων νερών: παρουσία νιτρικών
ιόντων στα ποτάμια και υπόγεια νερά από λιπάσματα
• Φαινόμενα ευτροφισμού στις λίμνες
• Φαινόμενα ρύπανσης και μόλυνσης στα λιμάνια
προστασια των υδατινων πορων
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Από τις αρχές της δεκαετία του 1990, η νομοθεσία δεν στοχεύει πλέον
στη προστασία της χρήσης των επιφανειακών νερών για το συμφέρον
του ανθρώπου χρήστη, αλλά στην προστασία του υδατικού
Οικοσυστήματος.
Νιτρορύπανση
Προέρχεται από απόβλητα που απαιτούν οξυγόνο.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσουμε τις ουσίες εκείνες, κυρίως οργανικές,
οι οποίες βιοαποικοδομούνται από τους μικροοργανισμούς, παρουσία
οξυγόνου, οπότε το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο (Dissolved Oxygen,
DO) καταναλώνεται. Παραδείγματα ρυπαντών αυτής της κατηγορίας
είναι τα αστικά λύματα, τα λιπάσματα, τα απόβλητα βιομηχανιών
τροφίμων, σφαγείων, βυρσοδεψείων, κ.λπ. Τα αστικά λύματα καθώς
και τα λιπάσματα ρυπαίνουν το υδάτινο περιβάλλον κυρίως με
οργανικές ουσίες οι οποίες διασπώνται από αποσυνθέτοντες
μικροοργανισμούς σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό και θρεπτικά άλατα
(nutrients), φωσφορικά, αμμωνιακά, νιτρώδη, νιτρικά και πυριτικά. Στη συνεχεία
τα θρεπτικά άλατα καταναλώνονται από τους φυτικούς οργανισμούς, οι
οποίοι, όταν νεκρωθούν, συνεισφέρουν στην αύξηση της οργανικής ύλης,
κ.ο.κ.
Όταν η αναπλήρωση των θρεπτικών αλάτων γίνεται κανονικά,
τότε το οικοσύστημα διατηρεί την ισορροπία του.
Η είσοδος όμως υπερβολικών ποσοτήτων οργανικών ουσιών
προκαλεί μεγάλη αύξηση φυτικών οργανισμών με επακόλουθο τη
μείωση ή και εξαφάνιση του διαλυμένου οξυγόνου και την
εμφάνιση ανοξικών συνθηκών.
Αποτελέσματα των ανοξικών συνθηκών είναι οι ομαδικοί θάνατοι
ψαριών, η εξαφάνιση ή μετανάστευση των επικρατούντων ειδών, η
μείωση του βαθμού ποικιλότητας, κ.λπ.
Επιπλέον η εμφάνιση του νερού είναι θολή, φαιοπράσινη, και
στη συνέχεια κατά την «αναερόβια αποικοδόμηση» εκπέμπονται
δυσάρεστες οσμές (υδρόθειο). Το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο είναι
ο δείκτης ισορροπίας του οικοσυστήματος, ενώ τα θρεπτικά άλατα,
καθορίζουν το βαθμό του ευτροφισμού.
Ευτροφισμός των νερών
Ο ευτροφισμός παρουσιάζεται σε λίμνες ή σε κλειστούς αβαθείς
κόλπους κάτω από ορισμένες συνθήκες π.χ. έλλειψη οξυγόνου στο
νερό, μαζική ανάπτυξη φυκιών κ.ά.
Το αποτέλεσμα είναι να μεταβάλλεται η πανίδα και η χλωρίδα
των νερών, η θέα τους να είναι ιδιαίτερα αντιαισθητική και,
λόγω της πράσινης γλοιώδους επιφάνειας, να δυσκολεύεται η
αλιεία. Επακόλουθο του ευτροφισμού είναι η προοδευτική
επιδείνωση της ποιότητας του νερού, η μείωση της αισθητικής
του αξίας, οι περιορισμένες δυνατότητες για ψυχαγωγία και
σπορ.
Μείωση οξυγόνου στο νερό
Ρύπανση υπογείων νερών
Η διαχείριση των υδατικών πόρων, πολύ συνοπτικά,
μπορεί να ορισθεί ως η συνεχής διαδικασία κάθε ανθρώπινης
επέμβασης σε αυτούς. Οι επεμβάσεις αυτές συνίστανται σε ένα σύνολο
μέτρων και δραστηριοτήτων απαραίτητες για την ικανοποίηση
διαφόρων χρήσεων νερού. Η διαδικασία αυτή πρέπει να αποβλέπει
στην πληρέστερη δυνατή κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών
αναγκών για κάθε χρήση, με βάση ένα ορθολογικό προγραμματισμό
που να εξασφαλίζει ταυτόχρονα την προστασία των υδατικών
αποθεμάτων από την υποβάθμιση ή την εξάντληση.
Διαχείριση υδατικών πόρων
προστασια των υδατινων πορων
Στόχοι και αρχές διαχείρισης υδατικών πόρων
Οι στόχοι της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι:
- να εξασφαλίζει νερό επαρκούς ποσότητας και κατάλληλης
ποιότητας
- να προστατεύει τους υδατικούς πόρους από τη ρύπανση και
- να προφυλάσσει από τα ακραία υδρολογικά φαινόμενα
(πλημμύρες -ξηρασίες).
Οι αρχές οι οποίες πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των υδατικών
πόρων είναι:
- η αντικειμενικά ισομερής κατανομή του νερού μεταξύ των
χρηστών,
- η ορθολογικότερη και οικονομικά βέλτιστη χρήση του νερού για
το παρόν και το μέλλον,
- η προστασία των υδατικών πόρων και περιβάλλοντος
και - η βιώσιμη ανάπτυξη
Αντιμετώπιση
α. Σε ατομικό επίπεδο
β. Οικογενειακό περιβάλλον
γ. Ενημέρωση στο σχολείο
δ. Οικολογική συνείδηση
(1) εθελοντική συνεισφορά σε καθαρισμό ακτών
(2) εθελοντική συνεισφορά σε καθαρισμό
υδάτινων περιοχών
ε. Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης
(1) Βιολογικός καθαρισμός
(2) Ανακύκλωση απορριμμάτων
στ. Έλεγχος βιομηχανικών ρύπων-συμμόρφωση με τη νομοθεσία
η. Μέτρα περιορισμού χρήσης λιπασμάτων-φυτοφαρμάκων
θ. Κοινές πολιτικές σε κρατικό-διακρατικό επίπεδο για πράσινη και
βιώσιμη ανάπτυξη
ι. Οικολογική πολιτική και δημιουργία προστατευομένων υδάτινων
περιοχών και εθνικών πάρκων για προστασία απειλουμένων υδροβίων και
μη, ειδών.
Αντιμετώπιση
Συμπέρασμα
Αν και η ρύπανση των υδάτων είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα,
υπάρχει ακόμα ελπίδα. Κάθε άνθρωπος, κάθε χώρα, με
συντονισμένες ενέργειες και αίσθημα ατομικής και συλλογικής
ευθύνης, μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Αυτό το χρωστάμε
στο χθές, στο σήμερα και στο αύριο.
προστασια των υδατινων πορων
Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, τηΔεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, τη
δανειζόμαστε από τα παιδιά μας.δανειζόμαστε από τα παιδιά μας.
Ινδιάνικη παροιμία
Ο γεωπόνος κ.Βασίλης Κουρνέτας,
μας μίλησε για την νιτρορύπανση
Ο γεωπόνος κ. Χριστόπουλος Κων/νος, μας μίλησε
για τον κύκλο του αζώτου , τον ευτροφισμό και την
ορθή χρήση των λιπασμάτων
Επίσκεψη στην λιμνοθάλασσα Κοτυχίου
προστασια των υδατινων πορων
προστασια των υδατινων πορων
προστασια των υδατινων πορων
προστασια των υδατινων πορων
Επίσκεψη στις αλυκές
προστασια των υδατινων πορων
Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνα
Το νερό στην προβιομηχανική ανάπτυξη
Το νερό του Λούσιου ποταμού υπήρξε για αιώνες η
βασική πηγή ενέργειας της προβιομηχανικής περιόδου και
βοήθησε τόσο στην τεχνολογική όσο και στην οικονομική
της εξέλιξη.
Από το 16ο αιώνα άρχισαν να εμφανίζονται κατά μήκος
του Λούσιου ποταμού οι πρώτες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις
που εκμεταλλεύονταν τη δύναμη του νερού. Με βάση την
υδροκίνηση άρχισαν να κατασκευάζονται υδροκίνητες
εγκαταστάσεις όπως νερόμυλοι (που άλεθαν κυρίως
δημητριακά), μπαρουτόμυλοι, νεροτριβές, βυρσοδεψεία,
νεροπρίονα και μαντάνια.
προστασια των υδατινων πορων
προστασια των υδατινων πορων
προστασια των υδατινων πορων
προστασια των υδατινων πορων
προστασια των υδατινων πορων
προστασια των υδατινων πορων
προστασια των υδατινων πορων
Ευχαριστούμε!
1 sur 44

Recommandé

H ρύπανση του νερού par
H ρύπανση του νερούH ρύπανση του νερού
H ρύπανση του νερούevakelepouri
2.9K vues14 diapositives
Ρύπανση Νερού par
Ρύπανση ΝερούΡύπανση Νερού
Ρύπανση Νερούarkoudaki1973
3.4K vues38 diapositives
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ par
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝΑγγελα Μπουρτζακη
15.6K vues17 diapositives
ρύπανση του νερού par
ρύπανση του νερούρύπανση του νερού
ρύπανση του νερούDespina Setaki
8.7K vues6 diapositives
Ρυπανση υδατων par
Ρυπανση υδατωνΡυπανση υδατων
Ρυπανση υδατωνifh
1.5K vues8 diapositives
Η ρυπανση του νερου !!! par
Η ρυπανση του νερου !!!Η ρυπανση του νερου !!!
Η ρυπανση του νερου !!!ifh
1.4K vues10 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ομάδα 2 par
ομάδα 2ομάδα 2
ομάδα 23gymsyke
271 vues14 diapositives
μόλυνση των υδάτων par
μόλυνση των υδάτωνμόλυνση των υδάτων
μόλυνση των υδάτων17gymnasioperisteriou
2.6K vues10 diapositives
Rypansh periballontos 10-11 par
Rypansh periballontos 10-11Rypansh periballontos 10-11
Rypansh periballontos 10-11paez2013
280 vues44 diapositives
Ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιομηχανικά λύματα, ευτροφισμός (1) par
Ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιομηχανικά λύματα, ευτροφισμός (1)Ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιομηχανικά λύματα, ευτροφισμός (1)
Ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιομηχανικά λύματα, ευτροφισμός (1)2 Αναργυρων
629 vues26 diapositives
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ par
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝsopa4
1.6K vues15 diapositives
ο ευτροφισμος στην χωρα μας par
ο ευτροφισμος στην χωρα μαςο ευτροφισμος στην χωρα μας
ο ευτροφισμος στην χωρα μαςevakelepouri
1.3K vues14 diapositives

Tendances(20)

ομάδα 2 par 3gymsyke
ομάδα 2ομάδα 2
ομάδα 2
3gymsyke271 vues
Rypansh periballontos 10-11 par paez2013
Rypansh periballontos 10-11Rypansh periballontos 10-11
Rypansh periballontos 10-11
paez2013280 vues
Ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιομηχανικά λύματα, ευτροφισμός (1) par 2 Αναργυρων
Ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιομηχανικά λύματα, ευτροφισμός (1)Ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιομηχανικά λύματα, ευτροφισμός (1)
Ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιομηχανικά λύματα, ευτροφισμός (1)
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ par sopa4
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
sopa41.6K vues
ο ευτροφισμος στην χωρα μας par evakelepouri
ο ευτροφισμος στην χωρα μαςο ευτροφισμος στην χωρα μας
ο ευτροφισμος στην χωρα μας
evakelepouri1.3K vues
Νερό par ifh
ΝερόΝερό
Νερό
ifh756 vues
Ρύπανση των θαλασσών par Csi Johnny
Ρύπανση των θαλασσώνΡύπανση των θαλασσών
Ρύπανση των θαλασσών
Csi Johnny1.8K vues
μετρα αντιμετώπισης της ρύπανσης του νερου par evakelepouri
μετρα αντιμετώπισης της ρύπανσης του νερουμετρα αντιμετώπισης της ρύπανσης του νερου
μετρα αντιμετώπισης της ρύπανσης του νερου
evakelepouri16K vues
Περιβαλλοντική ρύπανση και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία par Alexandros Lazaridis
Περιβαλλοντική ρύπανση και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγείαΠεριβαλλοντική ρύπανση και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
Περιβαλλοντική ρύπανση και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
παρουσιαση περιβαλλοντικης δασος και νερο εν κινδωνω par Ελενη Ζαχου
παρουσιαση περιβαλλοντικης δασος και νερο εν κινδωνωπαρουσιαση περιβαλλοντικης δασος και νερο εν κινδωνω
παρουσιαση περιβαλλοντικης δασος και νερο εν κινδωνω
Νερό και Χημεία par 1gympyl
Νερό και ΧημείαΝερό και Χημεία
Νερό και Χημεία
1gympyl4K vues
Το Νερό στη Φύση par 1gympyl
Το Νερό στη ΦύσηΤο Νερό στη Φύση
Το Νερό στη Φύση
1gympyl728 vues
Περιβαλλοντικό φυλλάδιο par Fani Karaoli
Περιβαλλοντικό φυλλάδιοΠεριβαλλοντικό φυλλάδιο
Περιβαλλοντικό φυλλάδιο
Fani Karaoli66 vues
λίμνες γεφυρώνοτας το αστικό με το φυσικό περιβάλλον par 2oGymnasio Pefkis
λίμνες γεφυρώνοτας το αστικό με το φυσικό περιβάλλονλίμνες γεφυρώνοτας το αστικό με το φυσικό περιβάλλον
λίμνες γεφυρώνοτας το αστικό με το φυσικό περιβάλλον

En vedette

Η ζωή στο νερό par
Η ζωή στο νερόΗ ζωή στο νερό
Η ζωή στο νερόDimitra Mylonaki
2.2K vues91 diapositives
To νερό στο σπίτι μας par
To νερό στο σπίτι μαςTo νερό στο σπίτι μας
To νερό στο σπίτι μαςDimitra Mylonaki
1.4K vues68 diapositives
Τρόποι εξοικονόμησης νερού par
Τρόποι εξοικονόμησης νερούΤρόποι εξοικονόμησης νερού
Τρόποι εξοικονόμησης νερούDimitra Mylonaki
539 vues18 diapositives
O star της θαλασσας par
O star της θαλασσαςO star της θαλασσας
O star της θαλασσαςΕλισάβετ Σατσόγλου
476 vues23 diapositives
Το πρόβλημα της ρύπανσης του νερού par
Το πρόβλημα της ρύπανσης του νερούΤο πρόβλημα της ρύπανσης του νερού
Το πρόβλημα της ρύπανσης του νερούDimitra Mylonaki
563 vues28 diapositives
Εργασίες ακρόπολης par
Εργασίες ακρόποληςΕργασίες ακρόπολης
Εργασίες ακρόποληςDimitra Mylonaki
117 vues49 diapositives

En vedette(8)

Similaire à προστασια των υδατινων πορων

Νερό πηγή ζωής / 4η_Οικολογία - Περιβάλλον par
Νερό πηγή ζωής / 4η_Οικολογία - ΠεριβάλλονΝερό πηγή ζωής / 4η_Οικολογία - Περιβάλλον
Νερό πηγή ζωής / 4η_Οικολογία - ΠεριβάλλονΑθανάσιος Χαλάτσης
224 vues9 diapositives
02_chapter_1.pdf par
02_chapter_1.pdf02_chapter_1.pdf
02_chapter_1.pdfEfthimisDimakis1
5 vues28 diapositives
Ρύπανση υδάτων στη λεκάνη του Ασωπού par
Ρύπανση υδάτων στη λεκάνη του ΑσωπούΡύπανση υδάτων στη λεκάνη του Ασωπού
Ρύπανση υδάτων στη λεκάνη του ΑσωπούGeorgia Koutrou
658 vues14 diapositives
Negreponte malacond beach grbw079149036 par
Negreponte malacond beach grbw079149036Negreponte malacond beach grbw079149036
Negreponte malacond beach grbw079149036eretrianews
342 vues6 diapositives
Palmariva grbw079149038 par
Palmariva grbw079149038Palmariva grbw079149038
Palmariva grbw079149038eretrianews
376 vues6 diapositives
νερο υδατινοι ποροι και το προβλημα τησ λειψυδριασ par
νερο υδατινοι ποροι και το προβλημα τησ λειψυδριασνερο υδατινοι ποροι και το προβλημα τησ λειψυδριασ
νερο υδατινοι ποροι και το προβλημα τησ λειψυδριασkalotina
1.8K vues32 diapositives

Similaire à προστασια των υδατινων πορων(20)

Ρύπανση υδάτων στη λεκάνη του Ασωπού par Georgia Koutrou
Ρύπανση υδάτων στη λεκάνη του ΑσωπούΡύπανση υδάτων στη λεκάνη του Ασωπού
Ρύπανση υδάτων στη λεκάνη του Ασωπού
Georgia Koutrou658 vues
Negreponte malacond beach grbw079149036 par eretrianews
Negreponte malacond beach grbw079149036Negreponte malacond beach grbw079149036
Negreponte malacond beach grbw079149036
eretrianews 342 vues
νερο υδατινοι ποροι και το προβλημα τησ λειψυδριασ par kalotina
νερο υδατινοι ποροι και το προβλημα τησ λειψυδριασνερο υδατινοι ποροι και το προβλημα τησ λειψυδριασ
νερο υδατινοι ποροι και το προβλημα τησ λειψυδριασ
kalotina1.8K vues
ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ » par kosthom
ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ »ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ »
ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ »
kosthom66 vues
Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ... par D M
Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...
Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...
D M2.4K vues
Διαχείριση των Υδατικών πόρων του Δήμου Ιθώμης Μεσσηνίας par Athanasios Bovis
Διαχείριση των Υδατικών πόρων του Δήμου Ιθώμης ΜεσσηνίαςΔιαχείριση των Υδατικών πόρων του Δήμου Ιθώμης Μεσσηνίας
Διαχείριση των Υδατικών πόρων του Δήμου Ιθώμης Μεσσηνίας
ν νερο νερακι κυριακή ειρήνη par 2moud
ν νερο νερακι κυριακή ειρήνην νερο νερακι κυριακή ειρήνη
ν νερο νερακι κυριακή ειρήνη
2moud2.4K vues
Περιβαλλονικές Επιπτώσεις απο Μεταλλευτικές Δραστηριότητες par Dimitrios Belis
Περιβαλλονικές Επιπτώσεις απο Μεταλλευτικές ΔραστηριότητεςΠεριβαλλονικές Επιπτώσεις απο Μεταλλευτικές Δραστηριότητες
Περιβαλλονικές Επιπτώσεις απο Μεταλλευτικές Δραστηριότητες
Dimitrios Belis362 vues
Olympic star grbw079149037 par eretrianews
Olympic star grbw079149037Olympic star grbw079149037
Olympic star grbw079149037
eretrianews 301 vues

Dernier

Politexneio_2023.pptx par
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
14 vues6 diapositives
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf par
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf2lykkomo
559 vues15 diapositives
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx par
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxssuser86b52c
7 vues37 diapositives
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx par
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxpsipsa
11 vues4 diapositives
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό par
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόDimitra Mylonaki
14 vues27 diapositives
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx par
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxRoula Michalopoulou
12 vues3 diapositives

Dernier(20)

ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf par 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo559 vues
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx par ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 vues
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx par psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa11 vues
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό par Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες par Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. par ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b12 vues
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212407 vues
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. par ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b7 vues
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c8 vues
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212498 vues

προστασια των υδατινων πορων

 • 1. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2015-2016
 • 3. Το νερό στη Γη • Το 97,25% του συνολικού νερού είναι αλμυρό • Το 2,1% του συνολικού νερού είναι σε στερεή κατάσταση (πάγοι- χιόνια) • Από το 0,62% του νερού το μισό βρίσκεται σε βάθος >των 800μ. • Το 10% του νερού είναι διαθέσιμο
 • 5. Ορισμός σύμφωνα με τον ΟΗΕ: «Ρύπανση θεωρείται η εισαγωγή από τον άνθρωπο στο περιβάλλον άμεσα ή έμμεσα ουσιών και ενέργειας με αποτέλεσμα βλαπτικές συνέπειες στους ζώντες οργανισμούς, κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων που γίνονται στη θάλασσα, στις λίμνες και στα ποτάμια, υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων προς χρήση και για ψυχαγωγικούς σκοπούς». Ρύπανση υδάτων
 • 8. • Πηγές μόλυνσης του νερού Οι σπουδαιότερες πηγές ρύπανσης του νερού είναι οι εξής:  Αστικά λύματα  Βιομηχανικά απόβλητα  Γεωργικά φυτοφάρμακα  Πετρελαιοκηλίδες • Μορφές ρύπανσης  Άμεση ρύπανση βιομηχανικά και αστικά απόβλητα  Έμμεση ρύπανση μέσω απορροής που μεταφέρει λιπάσματα, φυτοφάρμακα, στερεά απόβλητα
 • 9. Κατηγορίες ρυπαντών Οι ρυπαντές των υδάτων μπορούν να καταταγούν στις ακόλουθες κατηγορίες: • Παθογόνοι μικροοργανισμοί. • Απόβλητα απαιτούντα οξυγόνο. • Ανόργανες ενώσεις. • Υδρογονάνθρακες. • Συνθετικές οργανικές ενώσεις. • Αιωρούμενα στερεά . • Ραδιενεργά υλικά. • Απορρίμματα. • Θερμότητα.
 • 10. Ρύπανση υδάτινων πόρων της Ελλάδας Η ρύπανση και η περιβαλλοντική υποβάθμιση ήταν μέχρι πρόσφατα ταυτόσημες με τη βιομηχανία και την αστυφιλία. Αντίθετα, η γεωργία θεωρείτο ο προστάτης της φύσης και ακόμα πιο συχνά το θύμα των επεμβάσεων και ρυπάνσεων που προκαλούσαν η βιομηχανία και οι εν γένει ανθρώπινες δραστηριότητες. Σήμερα οι ρυπογόνες ουσίες που έχουν γεωργική προέλευση π.χ. ρύπανση λόγω έντονης χρήσης λιπασμάτων, εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων κ.λπ. πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία της περιβαλλοντικής ρύπανσης και κυρίως να συγκαταλέγονται στα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν άμεση σχέση κυρίως με το νερό. Έχει παρατηρηθεί : • Υφαλμύρινση των παράκτιων υπόγειων νερών: παρουσία νιτρικών ιόντων στα ποτάμια και υπόγεια νερά από λιπάσματα • Φαινόμενα ευτροφισμού στις λίμνες • Φαινόμενα ρύπανσης και μόλυνσης στα λιμάνια
 • 12. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Από τις αρχές της δεκαετία του 1990, η νομοθεσία δεν στοχεύει πλέον στη προστασία της χρήσης των επιφανειακών νερών για το συμφέρον του ανθρώπου χρήστη, αλλά στην προστασία του υδατικού Οικοσυστήματος.
 • 13. Νιτρορύπανση Προέρχεται από απόβλητα που απαιτούν οξυγόνο. Στην κατηγορία αυτή εντάσσουμε τις ουσίες εκείνες, κυρίως οργανικές, οι οποίες βιοαποικοδομούνται από τους μικροοργανισμούς, παρουσία οξυγόνου, οπότε το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο (Dissolved Oxygen, DO) καταναλώνεται. Παραδείγματα ρυπαντών αυτής της κατηγορίας είναι τα αστικά λύματα, τα λιπάσματα, τα απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων, σφαγείων, βυρσοδεψείων, κ.λπ. Τα αστικά λύματα καθώς και τα λιπάσματα ρυπαίνουν το υδάτινο περιβάλλον κυρίως με οργανικές ουσίες οι οποίες διασπώνται από αποσυνθέτοντες μικροοργανισμούς σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό και θρεπτικά άλατα (nutrients), φωσφορικά, αμμωνιακά, νιτρώδη, νιτρικά και πυριτικά. Στη συνεχεία τα θρεπτικά άλατα καταναλώνονται από τους φυτικούς οργανισμούς, οι οποίοι, όταν νεκρωθούν, συνεισφέρουν στην αύξηση της οργανικής ύλης, κ.ο.κ.
 • 14. Όταν η αναπλήρωση των θρεπτικών αλάτων γίνεται κανονικά, τότε το οικοσύστημα διατηρεί την ισορροπία του. Η είσοδος όμως υπερβολικών ποσοτήτων οργανικών ουσιών προκαλεί μεγάλη αύξηση φυτικών οργανισμών με επακόλουθο τη μείωση ή και εξαφάνιση του διαλυμένου οξυγόνου και την εμφάνιση ανοξικών συνθηκών. Αποτελέσματα των ανοξικών συνθηκών είναι οι ομαδικοί θάνατοι ψαριών, η εξαφάνιση ή μετανάστευση των επικρατούντων ειδών, η μείωση του βαθμού ποικιλότητας, κ.λπ.
 • 15. Επιπλέον η εμφάνιση του νερού είναι θολή, φαιοπράσινη, και στη συνέχεια κατά την «αναερόβια αποικοδόμηση» εκπέμπονται δυσάρεστες οσμές (υδρόθειο). Το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο είναι ο δείκτης ισορροπίας του οικοσυστήματος, ενώ τα θρεπτικά άλατα, καθορίζουν το βαθμό του ευτροφισμού.
 • 16. Ευτροφισμός των νερών Ο ευτροφισμός παρουσιάζεται σε λίμνες ή σε κλειστούς αβαθείς κόλπους κάτω από ορισμένες συνθήκες π.χ. έλλειψη οξυγόνου στο νερό, μαζική ανάπτυξη φυκιών κ.ά. Το αποτέλεσμα είναι να μεταβάλλεται η πανίδα και η χλωρίδα των νερών, η θέα τους να είναι ιδιαίτερα αντιαισθητική και, λόγω της πράσινης γλοιώδους επιφάνειας, να δυσκολεύεται η αλιεία. Επακόλουθο του ευτροφισμού είναι η προοδευτική επιδείνωση της ποιότητας του νερού, η μείωση της αισθητικής του αξίας, οι περιορισμένες δυνατότητες για ψυχαγωγία και σπορ.
 • 19. Η διαχείριση των υδατικών πόρων, πολύ συνοπτικά, μπορεί να ορισθεί ως η συνεχής διαδικασία κάθε ανθρώπινης επέμβασης σε αυτούς. Οι επεμβάσεις αυτές συνίστανται σε ένα σύνολο μέτρων και δραστηριοτήτων απαραίτητες για την ικανοποίηση διαφόρων χρήσεων νερού. Η διαδικασία αυτή πρέπει να αποβλέπει στην πληρέστερη δυνατή κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών για κάθε χρήση, με βάση ένα ορθολογικό προγραμματισμό που να εξασφαλίζει ταυτόχρονα την προστασία των υδατικών αποθεμάτων από την υποβάθμιση ή την εξάντληση. Διαχείριση υδατικών πόρων
 • 21. Στόχοι και αρχές διαχείρισης υδατικών πόρων Οι στόχοι της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι: - να εξασφαλίζει νερό επαρκούς ποσότητας και κατάλληλης ποιότητας - να προστατεύει τους υδατικούς πόρους από τη ρύπανση και - να προφυλάσσει από τα ακραία υδρολογικά φαινόμενα (πλημμύρες -ξηρασίες). Οι αρχές οι οποίες πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι: - η αντικειμενικά ισομερής κατανομή του νερού μεταξύ των χρηστών, - η ορθολογικότερη και οικονομικά βέλτιστη χρήση του νερού για το παρόν και το μέλλον, - η προστασία των υδατικών πόρων και περιβάλλοντος και - η βιώσιμη ανάπτυξη
 • 22. Αντιμετώπιση α. Σε ατομικό επίπεδο β. Οικογενειακό περιβάλλον γ. Ενημέρωση στο σχολείο δ. Οικολογική συνείδηση (1) εθελοντική συνεισφορά σε καθαρισμό ακτών (2) εθελοντική συνεισφορά σε καθαρισμό υδάτινων περιοχών ε. Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης (1) Βιολογικός καθαρισμός (2) Ανακύκλωση απορριμμάτων
 • 23. στ. Έλεγχος βιομηχανικών ρύπων-συμμόρφωση με τη νομοθεσία η. Μέτρα περιορισμού χρήσης λιπασμάτων-φυτοφαρμάκων θ. Κοινές πολιτικές σε κρατικό-διακρατικό επίπεδο για πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη ι. Οικολογική πολιτική και δημιουργία προστατευομένων υδάτινων περιοχών και εθνικών πάρκων για προστασία απειλουμένων υδροβίων και μη, ειδών. Αντιμετώπιση
 • 24. Συμπέρασμα Αν και η ρύπανση των υδάτων είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα, υπάρχει ακόμα ελπίδα. Κάθε άνθρωπος, κάθε χώρα, με συντονισμένες ενέργειες και αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης, μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Αυτό το χρωστάμε στο χθές, στο σήμερα και στο αύριο.
 • 26. Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, τηΔεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας.δανειζόμαστε από τα παιδιά μας. Ινδιάνικη παροιμία
 • 27. Ο γεωπόνος κ.Βασίλης Κουρνέτας, μας μίλησε για την νιτρορύπανση
 • 28. Ο γεωπόνος κ. Χριστόπουλος Κων/νος, μας μίλησε για τον κύκλο του αζώτου , τον ευτροφισμό και την ορθή χρήση των λιπασμάτων
 • 36. Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνα Το νερό στην προβιομηχανική ανάπτυξη Το νερό του Λούσιου ποταμού υπήρξε για αιώνες η βασική πηγή ενέργειας της προβιομηχανικής περιόδου και βοήθησε τόσο στην τεχνολογική όσο και στην οικονομική της εξέλιξη. Από το 16ο αιώνα άρχισαν να εμφανίζονται κατά μήκος του Λούσιου ποταμού οι πρώτες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που εκμεταλλεύονταν τη δύναμη του νερού. Με βάση την υδροκίνηση άρχισαν να κατασκευάζονται υδροκίνητες εγκαταστάσεις όπως νερόμυλοι (που άλεθαν κυρίως δημητριακά), μπαρουτόμυλοι, νεροτριβές, βυρσοδεψεία, νεροπρίονα και μαντάνια.