Service_Management_1

Armin Valadkhani
Armin ValadkhaniSenior Database Administrator at Fanap à FANAP
‫پشتیبانی‬ ‫سرویسهای‬ ‫مدیریت‬
MIDRP Project
‫درآمد‬ ‫پیش‬
‫پشتیبانی‬ ‫اهداف‬
‫پشتیبان‬ ‫نواحی‬‫ی‬
‫های‬ ‫نقش‬
‫پشتیبانی‬
‫پشتیبان‬ ‫وظائف‬‫ی‬
‫پشتیبانی‬ ‫مدل‬
‫م‬ ‫پشتیبانی‬ ‫واحد‬ ‫تشکیل‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫فناپ‬ ‫شرکت‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫الزم‬ ،‫شتریان‬
‫پیش‬ ‫تا‬ ،‫گردند‬ ‫اتخاذ‬ ‫اولیه‬ ‫سند‬ ‫یک‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫است‬‫طرر‬ ‫برد‬
‫د‬ ‫حرحید‬ ‫تعامرل‬ ‫یک‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫ذینفعان‬ ‫همه‬ ‫تائید‬ ‫مورد‬ ‫ساختار‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫و‬‫رون‬
‫پذیرد‬ ‫حورت‬ ‫سازمانی‬.‫پشر‬ ‫واحرد‬ ‫تشرکیل‬ ‫طر‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫ذینفعان‬ ‫تمامی‬ ‫لذا‬‫تیبانی‬
‫هست‬ ‫آن‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫مسئول‬ ‫و‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫حاحبان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬‫ند‬.
‫سرویس‬ ‫پشتیبانی‬ ‫اهداف‬ ‫برخی‬
o‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫راهکارهای‬ ‫کیفیت‬ ‫ارتقاء‬
o‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫راهکارهای‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫سطد‬ ‫افزایش‬
o‫مشتری‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫راهکارهای‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫ارتقاء‬
o‫پشتیبانی‬ ‫رفتار‬ ‫مدلهای‬ ‫طراحی‬reactive‫و‬proactive
o‫بهبود‬‫مشتری‬ ‫کاربران‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫مدل‬
o‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫درخواستها‬ ‫انتقال‬
o‫مشتری‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫مدیریت‬
o‫بهبود‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫شناسایی‬‫ها‬ ‫سرویس‬
o‫اجرای‬ ‫و‬ ‫ارائه‬‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬‫پیشگیرانه‬
‫پشتیبانی‬ ‫نواحی‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫مشتری‬
‫تماس‬ ‫مرکز‬ ‫سرویس‬ ‫مرکز‬
‫پشتیبانی‬ ‫ستاد‬
‫فنی‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬
‫مدیریت‬ ‫ستاد‬
‫سرویس‬
‫پشتیبانی‬ ‫های‬ ‫نقش‬
‫مدیریت‬ ‫ستاد‬
‫سرویس‬
‫کارگروه‬ ‫دبیر‬
‫مدیریت‬
‫سرویس‬
‫کارشناس‬
‫مدیریت‬
‫سرویس‬
‫نرم‬ ‫تولید‬
‫افزار‬
‫کارشناسان‬
‫نرم‬ ‫تولید‬
‫افزار‬
‫ستاد‬
‫ف‬ ‫پشتیبانی‬‫نی‬
‫سرپرست‬
‫پشتیبانی‬
‫فنی‬
‫کارشناس‬
‫متخصص‬
‫فنی‬
‫سرویس‬ ‫مرکز‬
‫سرپرست‬
‫سرویس‬ ‫مرکز‬
‫کارشناس‬
‫سرویس‬ ‫ارشد‬
‫کارشناس‬
‫سرویس‬
‫تماس‬ ‫مرکز‬
‫سرپرست‬
‫تماس‬ ‫مرکز‬
‫تماس‬ ‫اپراتور‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫مشتری‬
‫راهبر‬
‫کارشناس‬
‫مقیم‬
‫پشتیبانی‬ ‫وظائف‬
‫و‬ ‫کسب‬ ‫دانش‬ ‫ارتقاء‬
‫کار‬
‫مهارتی‬ ‫دانش‬ ‫ارتقاء‬ ‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫ارتقاء‬
‫پیشبرد‬ ‫و‬ ‫ثبت‬
request
‫رفع‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬
problem
‫رفع‬ ‫و‬ ‫ثبت‬
incident
‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬
‫دانش‬
‫ارزیابی‬
incident‫ها‬
‫پ‬ ‫مشتریان‬ ‫مدیریت‬‫ر‬
‫سرویس‬
‫ک‬ ‫مشتریان‬ ‫مدیریت‬‫م‬
‫سرویس‬
Escalate‫نمودن‬
incident‫ها‬
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫تدوین‬
‫پشتیب‬ ‫فرآیندهای‬‫انی‬
‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
‫پشتیبانی‬
‫مدل‬‫پشتیبانی‬–‫سرویس‬ ‫کانال‬
‫بهینه‬ ‫الزامات‬ ‫سرویس‬ ‫کانال‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬Call Recording ‫سرویس‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬VoIP–‫پیاده‬‫سازی‬IVR–‫سازی‬ ‫پیاده‬
ACD–‫با‬ ‫یکپارچگی‬Service Desk
‫تلفن‬
‫تصویر‬ ‫نمودن‬ ‫رکورد‬ ‫امکان‬ ‫امن‬ ‫ریموت‬ ‫سرویس‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬–‫ا‬ ‫خارج‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬‫ز‬
‫پشتیبانی‬ ‫محل‬
‫آنالین‬
‫مراجعات‬ ‫رسیدن‬ ‫حفر‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫فرآیند‬ ‫تدوین‬–‫ی‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫طر‬‫ک‬
‫سرویس‬ ‫این‬ ‫بودن‬ ‫پرهزینه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫قراردادی‬ ‫مدل‬
‫مراجعه‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫ثبت‬ ‫امکان‬–‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫خطاهای‬ ‫خودکار‬ ‫ثبت‬(‫به‬
‫حورت‬prompt)‫عنوان‬ ‫به‬incident –‫تعریف‬workflow‫و‬
‫نتیجه‬ ‫در‬escalation‫خودکار‬
‫ثبت‬ ‫امکان‬incident‫تماس‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫مشتری‬ ‫راهبر‬ ‫توسط‬
‫پشتیبانی‬ ‫حوزه‬ ‫با‬ ‫تلفنی‬-‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬–‫ثبت‬ ‫امکان‬
incident‫تکراری‬ ‫های‬–‫مدیریتی‬ ‫گزارشات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
(‫و‬ ‫ها‬ ‫تکراری‬ ‫تعداد‬ ،‫پاسخگویی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫میانگین‬ ‫مانند‬)...
‫پورتال‬‫مشتریان‬
‫و‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫مشخصی‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬KEDB‫با‬
‫مشتری‬ ‫توسط‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫سواالت‬ ‫برخی‬ ‫رفع‬ ‫هدف‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬
‫مدل‬‫پشتیبانی‬–‫چارت‬RACI
‫مشتری‬ ‫راهبر‬‫مقیم‬ ‫کارشناس‬‫پشتیبانی‬ ‫اپراتور‬‫پشتیبانی‬ ‫کارشناس‬‫پشتیبان‬ ‫سرپرست‬‫ی‬‫پشتیبانی‬ ‫کارشناس‬
‫فنی‬
‫سرپرست‬
‫فنی‬ ‫پشتیبانی‬
‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫ارتقاء‬RRRRRACIRRACI
‫ک‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دانش‬ ‫ارتقاء‬‫ار‬-R-RAI-AI
‫مهارتی‬ ‫دانش‬ ‫ارتقاء‬-RRRRAI-RAI
‫رفع‬ ‫و‬ ‫ثبت‬incidentRRRRCIACICIACI
‫رفع‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬
problem
---RRACIRCIRACI
‫پیشبرد‬ ‫و‬ ‫ثبت‬
request
--RRCRACIRCIRACI
‫ارزیابی‬incident‫ها‬----RA-RACI
‫پر‬ ‫مشتریان‬ ‫مدیریت‬
‫سرویس‬
RRRRRAACIRACI
‫کم‬ ‫مشتریان‬ ‫مدیریت‬
‫سرویس‬
RRRRRAACIRACI
Escalate‫نمودن‬
incident‫ها‬
--R-RA-RACI
‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
‫پشتیبانی‬
----RA-RACI
‫مدل‬‫پشتیبانی‬–‫پشتیبانی‬ ‫های‬ ‫الیه‬
‫تولید‬
‫پشتیبانی‬ ‫ستاد‬‫فنی‬
‫سرویس‬ ‫مرکز‬
‫تماس‬ ‫مرکز‬
‫مشتری‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫مدل‬‫پشتیبانی‬–‫پشتیبانی‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫روابط‬
‫در‬ ‫روابط‬
Service
Operati
on
‫مرتبط‬ ‫روابط‬
‫خطا‬ ‫بروز‬ ‫با‬
‫مرتبط‬ ‫روابط‬
‫شرایط‬ ‫با‬
‫بحرانی‬
‫با‬ ‫روابط‬
‫و‬ ‫کاربران‬
‫مشتریان‬
‫خط‬ ‫در‬ ‫روابط‬
‫سرویس‬
‫بین‬ ‫روابط‬
‫ها‬ ‫شیفت‬
‫مرتبط‬ ‫روابط‬
‫تغییرات‬ ‫با‬
Customer Call Center Service Center HQ Technical Support
Operator
Operator
Operator
Supervisor
Software Solutions
Supervisor
Infrastructure
Supervisor
Expert
Expert
Expert
Expert
Specialist
Specialist
Specialist
Specialist
HQ Technical
Supervisor (Software
Solutions)
HQ Technical
Supervisor
(Infrastructure)
Customers
and Users
Expert
Service
Desk
1 sur 11

Recommandé

Oracle_Database_12c_Most_Important_New_Features_Persian par
Oracle_Database_12c_Most_Important_New_Features_PersianOracle_Database_12c_Most_Important_New_Features_Persian
Oracle_Database_12c_Most_Important_New_Features_PersianArmin Valadkhani
101 vues5 diapositives
لینکدین par
لینکدین لینکدین
لینکدین دانش بنیان دیار Deyar
194 vues19 diapositives
Industry 4.0 par
Industry 4.0Industry 4.0
Industry 4.0mahdieh019
94 vues42 diapositives
It tools in crm par
It tools in crmIt tools in crm
It tools in crmmajid asgharizadeh
373 vues23 diapositives
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان par
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانطرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانعباس بني اسدي مقدم
924 vues15 diapositives
Crm and mis par
Crm and misCrm and mis
Crm and misarmanavz
239 vues19 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Service_Management_1

It infrastructure for Broadcasters par
It infrastructure for BroadcastersIt infrastructure for Broadcasters
It infrastructure for Broadcastersrouhollah Shaterpouri
36 vues41 diapositives
It tools in crm par
It tools in crmIt tools in crm
It tools in crmmahan asgharyzadeh
437 vues23 diapositives
پروژه پورتال جامع سازمانی par
پروژه پورتال جامع سازمانیپروژه پورتال جامع سازمانی
پروژه پورتال جامع سازمانیعباس بني اسدي مقدم
390 vues24 diapositives
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب par
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب Mohammad Ahmadzadeh
106 vues28 diapositives
پرزنتیشن معرفی نرم افزار مدیریت منابع سازمانی Openbravo par
پرزنتیشن معرفی نرم افزار مدیریت منابع سازمانی Openbravoپرزنتیشن معرفی نرم افزار مدیریت منابع سازمانی Openbravo
پرزنتیشن معرفی نرم افزار مدیریت منابع سازمانی OpenbravoMansoor Ali Amiri
130 vues19 diapositives
It tools in crm par
It tools in crmIt tools in crm
It tools in crmmahan asgharyzadeh
401 vues23 diapositives

Similaire à Service_Management_1(20)

در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب par Mohammad Ahmadzadeh
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب
پرزنتیشن معرفی نرم افزار مدیریت منابع سازمانی Openbravo par Mansoor Ali Amiri
پرزنتیشن معرفی نرم افزار مدیریت منابع سازمانی Openbravoپرزنتیشن معرفی نرم افزار مدیریت منابع سازمانی Openbravo
پرزنتیشن معرفی نرم افزار مدیریت منابع سازمانی Openbravo
بوم مدل کسب و کار در ساخت و تولیدآب شیرین کن های صنعتی par Mohammadreza Bayat
بوم مدل کسب و کار در ساخت و تولیدآب شیرین کن های صنعتیبوم مدل کسب و کار در ساخت و تولیدآب شیرین کن های صنعتی
بوم مدل کسب و کار در ساخت و تولیدآب شیرین کن های صنعتی
برنامه مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت CRM par Javad Pourhosaini
برنامه مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت CRMبرنامه مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت CRM
برنامه مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت CRM
Samix bdm prs_d365_business_cental_nav_vs- sa_pb1 par fzmasoudian
Samix bdm prs_d365_business_cental_nav_vs- sa_pb1Samix bdm prs_d365_business_cental_nav_vs- sa_pb1
Samix bdm prs_d365_business_cental_nav_vs- sa_pb1
fzmasoudian18 vues
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects... par Mohammad Ahmadzadeh
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
راهکارهای طراحی نرم افزار ها محب الله امان par Muhibullah Aman
راهکارهای طراحی نرم افزار ها  محب الله امانراهکارهای طراحی نرم افزار ها  محب الله امان
راهکارهای طراحی نرم افزار ها محب الله امان
Muhibullah Aman1.9K vues

Service_Management_1

 • 2. ‫درآمد‬ ‫پیش‬ ‫پشتیبانی‬ ‫اهداف‬ ‫پشتیبان‬ ‫نواحی‬‫ی‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫پشتیبانی‬ ‫پشتیبان‬ ‫وظائف‬‫ی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫مدل‬ ‫م‬ ‫پشتیبانی‬ ‫واحد‬ ‫تشکیل‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫فناپ‬ ‫شرکت‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫الزم‬ ،‫شتریان‬ ‫پیش‬ ‫تا‬ ،‫گردند‬ ‫اتخاذ‬ ‫اولیه‬ ‫سند‬ ‫یک‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫است‬‫طرر‬ ‫برد‬ ‫د‬ ‫حرحید‬ ‫تعامرل‬ ‫یک‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫ذینفعان‬ ‫همه‬ ‫تائید‬ ‫مورد‬ ‫ساختار‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫و‬‫رون‬ ‫پذیرد‬ ‫حورت‬ ‫سازمانی‬.‫پشر‬ ‫واحرد‬ ‫تشرکیل‬ ‫طر‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫ذینفعان‬ ‫تمامی‬ ‫لذا‬‫تیبانی‬ ‫هست‬ ‫آن‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫مسئول‬ ‫و‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫حاحبان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬‫ند‬.
 • 3. ‫سرویس‬ ‫پشتیبانی‬ ‫اهداف‬ ‫برخی‬ o‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫راهکارهای‬ ‫کیفیت‬ ‫ارتقاء‬ o‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫راهکارهای‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫سطد‬ ‫افزایش‬ o‫مشتری‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫راهکارهای‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫ارتقاء‬ o‫پشتیبانی‬ ‫رفتار‬ ‫مدلهای‬ ‫طراحی‬reactive‫و‬proactive o‫بهبود‬‫مشتری‬ ‫کاربران‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫مدل‬ o‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫درخواستها‬ ‫انتقال‬ o‫مشتری‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫مدیریت‬ o‫بهبود‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫شناسایی‬‫ها‬ ‫سرویس‬ o‫اجرای‬ ‫و‬ ‫ارائه‬‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬‫پیشگیرانه‬
 • 4. ‫پشتیبانی‬ ‫نواحی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشتری‬ ‫تماس‬ ‫مرکز‬ ‫سرویس‬ ‫مرکز‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ستاد‬ ‫فنی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫مدیریت‬ ‫ستاد‬ ‫سرویس‬
 • 5. ‫پشتیبانی‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫مدیریت‬ ‫ستاد‬ ‫سرویس‬ ‫کارگروه‬ ‫دبیر‬ ‫مدیریت‬ ‫سرویس‬ ‫کارشناس‬ ‫مدیریت‬ ‫سرویس‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫افزار‬ ‫کارشناسان‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫افزار‬ ‫ستاد‬ ‫ف‬ ‫پشتیبانی‬‫نی‬ ‫سرپرست‬ ‫پشتیبانی‬ ‫فنی‬ ‫کارشناس‬ ‫متخصص‬ ‫فنی‬ ‫سرویس‬ ‫مرکز‬ ‫سرپرست‬ ‫سرویس‬ ‫مرکز‬ ‫کارشناس‬ ‫سرویس‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ‫سرویس‬ ‫تماس‬ ‫مرکز‬ ‫سرپرست‬ ‫تماس‬ ‫مرکز‬ ‫تماس‬ ‫اپراتور‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشتری‬ ‫راهبر‬ ‫کارشناس‬ ‫مقیم‬
 • 6. ‫پشتیبانی‬ ‫وظائف‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دانش‬ ‫ارتقاء‬ ‫کار‬ ‫مهارتی‬ ‫دانش‬ ‫ارتقاء‬ ‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫ارتقاء‬ ‫پیشبرد‬ ‫و‬ ‫ثبت‬ request ‫رفع‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ problem ‫رفع‬ ‫و‬ ‫ثبت‬ incident ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫ارزیابی‬ incident‫ها‬ ‫پ‬ ‫مشتریان‬ ‫مدیریت‬‫ر‬ ‫سرویس‬ ‫ک‬ ‫مشتریان‬ ‫مدیریت‬‫م‬ ‫سرویس‬ Escalate‫نمودن‬ incident‫ها‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ‫پشتیب‬ ‫فرآیندهای‬‫انی‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫پشتیبانی‬
 • 7. ‫مدل‬‫پشتیبانی‬–‫سرویس‬ ‫کانال‬ ‫بهینه‬ ‫الزامات‬ ‫سرویس‬ ‫کانال‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬Call Recording ‫سرویس‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬VoIP–‫پیاده‬‫سازی‬IVR–‫سازی‬ ‫پیاده‬ ACD–‫با‬ ‫یکپارچگی‬Service Desk ‫تلفن‬ ‫تصویر‬ ‫نمودن‬ ‫رکورد‬ ‫امکان‬ ‫امن‬ ‫ریموت‬ ‫سرویس‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬–‫ا‬ ‫خارج‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬‫ز‬ ‫پشتیبانی‬ ‫محل‬ ‫آنالین‬ ‫مراجعات‬ ‫رسیدن‬ ‫حفر‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫فرآیند‬ ‫تدوین‬–‫ی‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫طر‬‫ک‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫بودن‬ ‫پرهزینه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫قراردادی‬ ‫مدل‬ ‫مراجعه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫ثبت‬ ‫امکان‬–‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫خطاهای‬ ‫خودکار‬ ‫ثبت‬(‫به‬ ‫حورت‬prompt)‫عنوان‬ ‫به‬incident –‫تعریف‬workflow‫و‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬escalation‫خودکار‬ ‫ثبت‬ ‫امکان‬incident‫تماس‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫مشتری‬ ‫راهبر‬ ‫توسط‬ ‫پشتیبانی‬ ‫حوزه‬ ‫با‬ ‫تلفنی‬-‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬–‫ثبت‬ ‫امکان‬ incident‫تکراری‬ ‫های‬–‫مدیریتی‬ ‫گزارشات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ (‫و‬ ‫ها‬ ‫تکراری‬ ‫تعداد‬ ،‫پاسخگویی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫میانگین‬ ‫مانند‬)... ‫پورتال‬‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫مشخصی‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬KEDB‫با‬ ‫مشتری‬ ‫توسط‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫سواالت‬ ‫برخی‬ ‫رفع‬ ‫هدف‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬
 • 8. ‫مدل‬‫پشتیبانی‬–‫چارت‬RACI ‫مشتری‬ ‫راهبر‬‫مقیم‬ ‫کارشناس‬‫پشتیبانی‬ ‫اپراتور‬‫پشتیبانی‬ ‫کارشناس‬‫پشتیبان‬ ‫سرپرست‬‫ی‬‫پشتیبانی‬ ‫کارشناس‬ ‫فنی‬ ‫سرپرست‬ ‫فنی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫ارتقاء‬RRRRRACIRRACI ‫ک‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دانش‬ ‫ارتقاء‬‫ار‬-R-RAI-AI ‫مهارتی‬ ‫دانش‬ ‫ارتقاء‬-RRRRAI-RAI ‫رفع‬ ‫و‬ ‫ثبت‬incidentRRRRCIACICIACI ‫رفع‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ problem ---RRACIRCIRACI ‫پیشبرد‬ ‫و‬ ‫ثبت‬ request --RRCRACIRCIRACI ‫ارزیابی‬incident‫ها‬----RA-RACI ‫پر‬ ‫مشتریان‬ ‫مدیریت‬ ‫سرویس‬ RRRRRAACIRACI ‫کم‬ ‫مشتریان‬ ‫مدیریت‬ ‫سرویس‬ RRRRRAACIRACI Escalate‫نمودن‬ incident‫ها‬ --R-RA-RACI ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫پشتیبانی‬ ----RA-RACI
 • 9. ‫مدل‬‫پشتیبانی‬–‫پشتیبانی‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫تولید‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ستاد‬‫فنی‬ ‫سرویس‬ ‫مرکز‬ ‫تماس‬ ‫مرکز‬ ‫مشتری‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
 • 10. ‫مدل‬‫پشتیبانی‬–‫پشتیبانی‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫روابط‬ ‫در‬ ‫روابط‬ Service Operati on ‫مرتبط‬ ‫روابط‬ ‫خطا‬ ‫بروز‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫روابط‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫بحرانی‬ ‫با‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫مشتریان‬ ‫خط‬ ‫در‬ ‫روابط‬ ‫سرویس‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫ها‬ ‫شیفت‬ ‫مرتبط‬ ‫روابط‬ ‫تغییرات‬ ‫با‬
 • 11. Customer Call Center Service Center HQ Technical Support Operator Operator Operator Supervisor Software Solutions Supervisor Infrastructure Supervisor Expert Expert Expert Expert Specialist Specialist Specialist Specialist HQ Technical Supervisor (Software Solutions) HQ Technical Supervisor (Infrastructure) Customers and Users Expert Service Desk