Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ฉันทศาสตร์ Pdf

18 424 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

ฉันทศาสตร์ Pdf

 1. 1. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ตอน คัมภีร์ฉันทศาสตร์
 2. 2. บทกลอนคัมภีร์ฉันทศาสตร์ บ้างจาแต่เพศไข้ สิ่งเดียวได้สงเกตมา ักองเลือดว่าเสมหา กองวาตาว่ากาเดา คัมภีร์กล่าวไว้หมด ไยมิจดมิจาเอา ทายโรคแต่โดยเดา ให้เชื่อถือในอาตมา รู้น้อยอย่าบังอาจ หมิ่นประมาทในโรคาแรงโรคว่าแรงยา มิควรถือคือแรงกรรม
 3. 3. ถอดความบทกลอน บ้างจาแต่เพศไข้ สิ่งเดียวได้สังเกตมา กองเลือดว่าเสมหา กองวาตาว่ากาเดา หมอบางคนจาแต่อาการไข้ที่แสดงให้เห็นเพียงอย่างเดียวที่ได้สังเกตมากองเลือดบอกว่าเป็นเสมหะ ลมที่ออกมามากบอกว่าเป็นความร้อนในตัว
 4. 4. คัมภีร์กล่าวไว้หมด ไยมิจดมิจาเอา ทายโรคแต่โดยเดา ให้เชื่อถือในอาตมา ตาราบอกไว้ทุกเรื่อง ทาไมไม่จดจาเอาไว้บอกว่าเป็นโรคอะไรจากการคิดเอาเองไม่มเี หตุผล ให้คนนับถือตนเอง
 5. 5. รู้น้อยอย่าบังอาจ หมิ่นประมาทในโรคา แรงโรคว่าแรงยา มิควรถือคือแรงกรรม รู้น้อยอย่ากล้าทาเพราะหลงตัวเอง ขาดความรอบคอบเกี่ยวกับโรคความรุนแรงของโรคต้องใช้ยาที่ดี ไม่ควรคิดว่าเป็นเรื่องกรรมหนัก
 6. 6. บทวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหา๑.รูปแบบ เป็นตอนทีแสดงให้เห็นถึงความรู้ของแพทย์ทมีในเรื่องอาการ ่ ี่ของโรค ว่าเป็นอะไร และสอนให้รู้ถึงวิชา ว่า เรียนมาทาไมไม่จาสอนให้ไม่หลงตัวเอง๒.องค์ประกอบของเรื่อง ๒.๑. สาระ สาระสาคัญของบทกลอนดังกล่าว ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของแพทย์ ซึงจะช่วยให้รกษาโรคได้ ่ ั ๒.๒. โครงเรื่อง การสอนให้ไม่หลงลืมวิชา ไม่ให้หลงตัวเองว่าตัวเองรู้น้อยแล้วยังทาอวดเก่ง
 7. 7. ๒.๓. กลวิธการแต่ง เป็นหนังสือที่จัดเป็นตารามีเนื้อหาเฉพาะ ีด้าน มีการใช้อุปมาโวหารหรือบทเปรียบเทียบ ซึ่งช่วยให้ผอ่าน ู้เข้าใจได้ง่ายขึ้นคุณค่าด้านวรรณศิลป์๑. การสรรคา ผู้แต่งได้เลือกใช้คาที่สื่อความคิด ความเข้าใจ ๑.๑. การใช้ถ้อยคาที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและบุคคลในเรื่อง กวี เลือกใช้คาทีสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ ่ ตรงไปตรงมา๒. การใช้โวหาร มีการใช้ถ้อยคาในการเปรียบเทียบเพื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจความหมายและเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 8. 8. คุณค่าด้านสังคม๑. สะท้อนให้เห็นความเชื่อของสังคมไทย น่าจะมีความหมายว่าตารา ทีแต่งเป็นสูตร ตามอย่างตารา ่การแพทย์ในคัมภีรอาถรรพเวท ์๒. สะท้อนให้เห็นคุณค่าเรื่องแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยเป็นการรักษาอีกวิธหนึ่งทีเ่ ป็นการแพทย์ทางเลือกที่ ียังจาเป็นสาหรับชาวชนบทที่ห่างไกลความเจริญ
 9. 9. ๓. สะท้อนข้อคิดเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวต สามารถปรับ ิใช้กับทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เพราะไม่ว่าจะเป็นบุคคลในอาชีพใด ถ้าไม่มีความประมาท ความอวดดี ความริษยา ความโลภ ความเห็นแก่ตัวย่อมได้รับการยกย่องจากบุคคลต่างๆ๔. ให้ความรู้เรื่องศัพท์ทางการแพทย์แผนโบราณ เช่น คาว่ากาเดา หมายถึง อาการไข้อย่างหนึ่งเกิดจากหวัดเรียกว่าไข้กาเดา อาการของโรคมีเลือดออกทางจมูก เรียกว่า เลือดกาเดา
 10. 10. คาศัพท์ยาก- วาตา หมายถึง ลม- กาเดา หมายถึง อาการไข้อย่างหนึ่งเกิดจากหวัดเรียกว่าไข้กาเดา อาการของโรคมีเลือดออกทางจมูก เรียกว่า เลือดกาเดา
 11. 11. ขอบพระคุณ อาจารย์ นิตยา ทองดียิ่ง โดย นางสาว อาทิยา ชัยสุขนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เลขที่ 25

×