Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
`ン
TESTI III
I Famiba biI[lohci n,c:
l Bashkinlin e disa gruPCVC Shoqttrorc
2 3ashkimin e diso nierёzlye
ll Populli Eshtd:...
8 sHTETET SK■LAVOPRONARE TE LO嘔)」 ESSE LASFΠE U
KRIJUAN:
υ
′
① Nё hilcniumin cIV P.e.sこ re
2 Nこ Fnileniumin c III P.c sё r...
8: Nt ELITtN S110QERORE MUttD TЁ
IIVJNE:
→0職鸞略庶ぎd駐 に酬u」
【1
9_VEPRA E O,YST KONIIT ESHTL
ノ
、,9聯1灘1冨ic
コ
奨 脳 郡 ?ぶ
『
誌
SrAZO越...
17.VJERSHAT EROT】 K工 (TE DASHURISE)BЁ Jド t PJEs‐ Ё:
1)●こPoCZine cPi■ c?
b)n,"ぬne cPik。 _lirikt?
OttpOCゴ ne‖ikc?
]8. Nii FJ...
イ
15. NGA KETO TRIFJALЁ V電工 M Ntt ЁStt sHKRUAR SI
DtrHET CILA?
1. Aio ka deshire tё shkOJe nこ det
() iせ :[:::::II::::I111:...
15. VETEMNJtRAFJALI Ёstt SHKRUARSI DL「HET,CILA?
1_Shume tё rin」 ё,kane ikur nga Fshati
〈O Shumcに H可 ,L●こikur ngaも haj
= 31...
」
TESTI II'
υ
―
~
RO}'L-KE U ZI{VILLU A G J ATE VI'IEV E:
4. LUFIA E PARE ILIRO-RO)I-jrri-h- u
'rl
v rr-!.."r r
->@ zzg-zz...
15
17
vETEドINJE NGA卜ITO TRI:=」 ALI ESHTじ SIIKRUAR Sil
DL■IET,CILA?
「 ① ヽi dlhct r dュ lc I P:A nё FOJё
l Aidjhetiさ dele i p...
E SHQ】 PE
. rE cirrrrA yrsEr'sgeprane..--FolJ.a. "peslcAN ARDHUR"
EsgrE xE NrE NGA TRAJTAT E MEr.[yRils
1).Dcno"? ´´
_
りl ...
16_
15 NGAて 三TO TRI F」 ALI VETEM NJERA ЁSi罰た
DUIIET.cILA?
! Ky nieri dO t・ ju宙 。tdjuve diξa galё
::【;1::::│:11lliピ;Ji」1:::...
16.ol崎
肌 部
`
RII VEPIせs cETA El'ROFEI‐二vE:
,3器3鷺楓子?
」ξRう:ilili:
=憮
響
総 器 酬 通ヽ愕R鑑認 饗
ШR
→b榔1肛
~~‐ ―
C)habitorc?
"‐
操 鼻 詳 選 ...
1‐ EST:,V
RCI‖ A E LASiイ TE u THEi、 19tt'A:
σ・■‖im t sheLヽ′IⅢ
二sご
「c ‐
2 :1=rl‖ 1」 ic・ もI:ck ヽ p e sご rc
3 11ご J:‖ :〕 :05:...
?
ヾ
、
lrハ RIS'0千 Li:E3:TE iT卜 ITA R
(二 )│=:ヽ ‐、´■1 =:二 1
2 i sl〕 【jこ :,こ ,sこ f′ 1じ f:Ic
, l sh(fcscs 50 1:` テlCr
ン
「
「
.ヽ ...
´    .
4-O:VETEM NJE NGA KETO TRI FJALI ESHTE SHKRUAR SI DUHET,
al ai dlthei te dale i oari ne roie.
b) ai dutEt le dele i...
″多ノ
6I,NE FI.UNE..PO TE KISHI}i '/RAPUAR MIRE QE NG.{ FILLIMI
ATT.ETET TANE DO TE ARRIMN SUICSES ME TE MADH...FOUA
,.DO TE...
v
72.PRONA ESHTE KATECORI.
a) kulturorc.
bl €konooikc.
c) psikologjikc.
73-CrL- NGA IGTO FOLIUA TE VEDUES SIIOQERORE ESriE...
″´
詢nJ∬E哺#』]憲暴饉りRξ 」蝋:H‐
sho:ons
b)ne menyre te● et,卜hme nga kOmbla「
C)me marlv"hie nga te dy palet
127_LUFTA E― E PUNIKE ...
/′
一呻奢避Ⅵぃ、\\〓
″
く
PYTJE ttE NDRYSHME
l DIFERENCAT E PARA EKONOMlκ E t PASuRIS NE MES TE N」 ERZVE Jか 0こ PARAOITUR
a〕 ne kOh...
″
~
:6 :'う ドUし しiL:,卜 (1:::
O trさ Siま hikc qこ pamqま kJ:昴 h nst kO~uied Jh。 「0‐
「
scOf nご L 」nれ ま
nこ cioral
2 ヽiaS″ [iC in(...
c) sokrati.
2s.SHTRESEZMET SHOOERORE JANE PARAOITUR
al rrte kriiimin e shooeris nierzore,
b) .ne kohen e re.
c) ne kohen a...
″
C)SenSuarrzmm
13 THEMELUES I FILOZOF!S KLASlκ E C」 こRMANE ESHTE
a)heceli ~
b)emanud kOnte
C)fOierbahu
14 PER PERCAKTIN E...
l15LUFrA E〕ふ FBOTRORE HLLOI
b)m● 1940
c) me 1941
116 LUFTA E Dヽ lL I口 RO ROMAKE U ZHν lLLUA C」ATE VllLヽ■
a)22,228 P c se r...
b
r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k
 
 
 
 
e 
cn
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
RIB03A― `Gjclln c Shcnヽ 1lliSC`′il
ζjcr‐ 1762'
ZYKO KAル lBERI― `Bnhti inl'
MA時 こ0-`IIasta h Vヽ tn',Qぅ.(Cti i fllndit',:ヽ j...
〃
│
www.e-Libraria.com
υ
130 CILAT l甘 llNKUSHTETUTATヽ IE TE NJOHURA MIDIS 2 LU「 FERAVE
BOTERO REll- l<ush tetu ia s-/aj m:r rit(19I9),Kush teu ta...
108_しlD卜 lJ
109 AUTO
110_LU
rc lSllIN B
lll KRYQ
-1096‐ 109
112_30,、4B
VITIT 194
113_BE´「 EJ
ATHINES
l14´ KURJ
PRESIDEN
H5...
‐
│:
―
: │:
E R CJITA SH、 JE
l「 ヒ i‖ [Rλ 猟凡」
「
S TE NJEウVE
l
llc(}it・ JiCSiSe
Ll?― FcnOincnol。 画inc o rぃ ′:■ L・S,Shpirtit
...
72 VENDI
VAZH DI
SHQIPER
c Sllqil,cI
73 LUF「
ZHVILLU
′〆
ET E MBLEDHJES SEヽ 4UKJES sE GUSHTIT TE VllIF1943 PER
N E LUFTES K...
Sフ NL CI
'EVE´ l
SS KUR
S,KUR
90_KUR
91_REPU
92_A
MARRE
‖
,′ 11
1lF
V日
‐
U「30¬
`
UA AL「A131ETI N=GJUHEN SHQIPE'一 Nc、′itiり ...
ゴ
7 ′ア
1/
,HKATttuA DHE u PuЫ ギTuA NcA BARι
状 叫 N。 百h ttαで
'Iぐ
LIT‐ ′、ヽ __
ばま│:嗚[器魁【朧響粋ド憔lヽ RIFHFN Kだ10:i:RE DHE NE K熔 百し`...
 
 
 
¨
¨
・
i. i..o;:srArlijr r ri;.Dii i.rE EirKiFrilltLr rn Nr!:-;,iNC-s FEI;E Er'te;sstEiii E sil-;.ALi.i rE i,.r i...r...
′
/′
SI― VIll
′Lッ輝● 鸞
EMOKRATIKBORC」 EZ NЁ BOTЁ
:Ⅲ:11■ Ⅲ,生
嶽 需1辮臨 Π
DHE」 AN
、'iti!】 913
KOSOVEN SHTETI
iF卜
=■
29ゃ
,),PrCi ...
TESTII
ξ畢墨驚慰│ ―3 1 shtrdsёs sё val,r ―
留環鷹:Ck¨
こkず〔Ⅶ「「2 Ekonёrnine ■ ‐
O Nlatemaゴ kё n,muゴkё n cihe astr。 ■Omhё
Volte五 ёsh...
3 VこT=トィNjE:ヾ 〔,KFTO TRIF」 。LI二 S■1■ ES■ 111,Al‐ S:D_lHET C:fL■ ?
0たIご uに
・ ご・ 1中 年十1■ │
2 Ai duhC[[≧ delこ i ocri na rtiこ
...
しF
ι `・■
=こ
ル│ヽ 」[:く 二 F」 ∴ti ts■1三 ESH、 RuAR sIDり 11ET Ciし A,
ο=1工
:槽 ,増 鷲i:1li:lli甘 :ri
3 1hurr・ ё:│口J、 inざ ikυ r c■ ■、h...
Z∂
SHKRIT{IT TE SHQIPES:
│││・
[酬 謬
=暑
ド
'LEDHJES SЁ
VЛttHAVE LULET E Ⅶ 越 W
19Ⅵげ夕:‖
?
c)_Ndrc MiCdJa? ヽ
www.e-Libraria.com
TESTI Iv
I.んtrOP。 10」 in studion:
1_ Ekonominё
6漱I留
II-Sipa: Rene De Kardit bota mund te njihet me ane rE:
@ Racionalizmit...
2/
鷲澪ギ1紺I三こい。中L
一・‐,・ Fr,チs離 :
pi蝶颯翌蝦
「
ダ
」E
S:
ill:::;lili:,1[R1111:簑誕筆醤量li三言五ギJJANLドE
Di勢 S押υDt卜庁
脚iR卜 Ыβイ■ て
・
ヽ丼市中い」し
...
S LL「FTA E DYTЁ PuNIIcE NDЁ R卜」嘔T ROtvES‐DH嘔
臥TさJ謡
liH聟よw健轟2 Nё EHirntё shek II P c sc re
3.Nё 』ysmen e dメ ё∫e shekLΠ p.e....
フみ
8 ROヽlA U SHKATERRLiA DIIE U PUSIITヒ IA NGA BARD ARET:
【 Nさ vitin 230
2 Nё vitin 395
0ドёVi6n 476
9 KALIFATI AR′ B ESHTE...
し ノ
〓夢
▼
ゴ
¨
37S!PAS RENE DE KARTIT BOTA MUND TE N』 HET ME ANE TE
コ raciona‖ zmi
b)ernpinzml ―
C)Sersuattmn
38 DEMOKRACIA ...
2)
l3T,KRYENGRITJA E MADHE TLIRIKE KUNDER ROMES E UDHEHEOUR NGA OY
BATUAT DHE PINI U XHVILLUA GJAiE VITEVE
a) 168-167 p.e....
QEVERISЁ SЁ
ツ一班
t
‐
=t
i!を
:螢
:Y轟
lc shc蜘 _´
」ッ1面e● ●Pa4rtt sheヒW.1=
SttQIPTARE KA FILLUAR NЁ VITET:
XIX
:19
1914
r SEQTPI...
ヽ 1
Z′
:Lこ ri l しノ
S:{TETET E PAた ヽこ
`LL「
VO'PO)(■ p‐
」∴
=:t3■
せ J● R:
)イ nё rniliniu5:nc「
.■
Csこ re
, 嗜│ lliri■ ri5 e l:1...
TES rI II υ
l にヽ
∼
!U時ヽ3:に∴QEIЁ :
l poこ 〔i
ⅢOLし ,・ こhdi
2 たraon nё EF::,i
C) :iゴdhttnミ 3ご lc sund:■ ln「 n183bi o■ i
l S■TE...
2グ
tノ
8 ・ BASIEKIMII EG」 IPTr「 TE LASlllL VTRIOR DHE」 UGOR U BE:
りN:ヨIl]需譜iF翼1響 rhfⅣ Pこ
壺
:
3. Ne milcniunun e n p.e.」e re...
ン
1-043 PER VPZHOIMIN E LUFTES SE PERBASHKT_E (UNER
iii-nzur one pen xnurr'alN E sHolPRls ETNIKE u PRISHEN'
a) ne;evre le ...
1.
2o
TESTI TI
Njeriu dallohet nga bota shtazore sepse:
l. Punon
(4 EshtE qenje e vet6d'rjshme shoqErore
5 V.pton nE kohe ...
3 )(rtt l:FTrl TF:FJ■ i=■/FTi` 1ヽ jlき ,■ 1● 11■ :1こ● :l二 ::::J■ J● ■:1.ヽ ?
Ci rJoレ adぉ hirさ にshヽ●ёnを ほ
2 A,ckョ dこShirこ にsh...
27
16 RELlGJ10NIに ヽDCVヽUAR NE:
i: koliO■ ■rc
C cre■nこ こ、′jctr
3 'lc.Jヨ │
lフ SIPAS Z卜 :Aヽ ZHヽ K RUSOS:
l ヽC■ L lind i lcsFr...
3 NGA KЁ T01■ l F」 AL:VETE卜 :ヽ JERI
I K、 llCri do Ajじ 言っにjuvc diso ca'こ
611t=:llifl薄」;I:ξ 翼∫1よ 。
9. iE lj.t.it.tij.--!.AD....
20
n,LUFTA E〕 χtt BoTRORE nLLOL
a) ulo 1939
b)me 1940
C)Tne 1941 .
116 LUFTA E DYTE ILIRO ROMAR工 U Z― LLUA CATE V:lL` ■
3)...
■
′
■
1
′
i
′
cl konrerencen e paq
"p昴
5
105 MARSHALL ll10.KOMAMDANT : uSms JuGOSI:ム VE.DEKRET01
D N MBI VENDOコ 嘔N E ADMIM...
www.e-Libraria.com
3θ
:守グf薯
:すイ「 :
ん4Prri」LtFf
■■:
,1七モ
難
筆
薫
一
,‐ r■
″じゞ″7Frry
nJξ nder
.「.=■ ‐ ■ , , モ 1 ‐
i`壼絶しヵとぉ:結ξ轟こ着しご
www.e-Libraria....
= `
直Vll ,t9′ ″
'力
′И2.al
- 2
書 (
me
www.e-Libraria.com
`ィ
:′ ′rsr2方 ξ′rl力 a rti`力諸′
`イ
ト′ηο″αЙヽ
`ど
′6″9ぶこ
り、タン lC lretklft fegjislotiv
::島茅蒻:轟11■ril17[1,秘14・│ら 平′1■争i″
`
icde 2R...
,一¨一´一.一
・一
・ヽ
ヽ
一
●
畢.:■│::
彎墓轟(ニ■1■■■1■■i:「 ■ヽ1:FitFit:::
tii
www.e-Libraria.com
32
i血ふiよ I[黒鳳農:■ 、││■ .│■ ■■ │
■
¨ 
,
■li■i :‐ i`
■ ~ 1 _ _ │ ・ _ ■
'‐
1_■ 」= _「
」: = r● こ■==―■■_ ■
' 1‐
■ 」
= _「 」: = r● ...
予
=
=
l協協霧藤il二 品:轟 :b=二:i:
ごseLtご i
魚漁[憮:蹴齢彙癬Ⅲ鸞li1111i1111
'iregu l.ta
11■11
www.e-Libraria.com
g5
N,市 ⅢlbuⅢ ⅢtyOや r"争
il'■icri.ゃ 品ち│:
・ 1 11■ ヽ1-.― __‐
■
=秦
■1・
■
イ
4
111手1事
11111
m?i-t:tiidte I ioii, ti lt t,
甲 ‐│:=│...
:::1「:]]]」響肥1『
1:iす1:i業 T:11lf』 Jmave
「dkterizohcn na dy mё nyra:
´ ――――′^― ″´″││,■ ●ル
"′
″″a′ zi訂麟s力
・ガ′′″0″ウ″α
`′
″α″すα
...
βグ
i-_ dr.jti kushletresc i slL r,.{-ve nbEshtei:t ne aktet juridike td shkruara_
i.a,knrssishi i'iJ ircr:::a iiush:etuese...
り rfrc●r■
勒 11乱[ξ IT群北11[fl』f帽せ1lll::‖I]邸:1:1lTl:[::L:Lfuqi
″凛bj″」
`′
'1
)te
rences sc no‖ ‖ave koshtctuese
Ⅳe kushtctueSC...
3ψ
:臨驚Iょ
事町7疑事幽:撃:聾i、常1寵電訴 ご
億 瀾 留 ご¨二in c鰤∝呼stt d■ me「∝ 晰Jこ A¨∝お●`he
i e forte osc e buに janef θ
`α
″ Cri g
りer liC」 e tё...
譜脱 胤蹴lぶ
r思
需I競リガ
"席
けer約
`中Й″2■′″:
1/●S rr/1′ Herc`gOツ 腸
`5,′
′ο″
,oa Marriveshia e Deitonit 1996'
frllffi;;ffi;iiie ane r...
5`
~■
ヽヽ■κFF~rmL:・ h‖ r mP島 ,ith),ili thJ皇 虚ェェム上ュ●ユna五ェコ
=駆=望
塾:mi ____
:1.・ Lう :d已 :lCial
:、 ミti rendeSthこ '
pご「ruaJjen c...
:縣繹 壻濯KXF,色fli協席亀:留帯1』霜」
=導
繊″
酬 路 静認 器 P基
ar me 26 α
"
漁
"ο
′]`2,prtt te dね Ve 2ィ
榊構撒鮒IttFhl菊
ョpublkan i bazuar ne pl面 mi...
¨
■
■
・
.
∵
■
 
 
■
1翼7,■∫3撃if究:じよ7:為蜂〃lγ
=lfi卿薦
1~
′″ι,ど 了デら,′
′5'`ピ ′ι″ダ9σSο r う
`∫
0ん ピ
``И
ソたaf ソι
「
″∫7j`σ
`:イ
″
`Fra...
露鮮彙驚liご響tyttlξttI罵り琳ふ不I裏
l(a aa uar Prejs^(rrr c i4J.
'i*nt"ruti
e-S&SS ka qene ne fuqi deri nE vilin 1977 kr eshE z'vende...
Sτ
ate (ihe ,
1惚:'憲,F事事ギギIギ帯1与
hiallp:1:」
rif
[i壼i李 嘘i:謂F∬よ緊胤ま諸樵i蝋よi∫l写‖1簾鼻『 7市
ギ籠で常LllJ」設;JttXl〔鷲L鷲穐aが siり α″riR″ ″b″たおρど...
Randesl e r■ しセコ溶 ∫Z raおごqendroュ na戯こn e icidlIIlttに 越 E 」tdに
_rl.ir_4:な 力″だ″α″
`ル
rgs。 油■4 wPnlrldrt口 。ユ″巨a dllc SLPallet...
θ」
●´
‐ や`
三百11 t モ下 5 ―
―
一一一
lsiriiperiactslrar nf, Pjesci': ncrmxti'3
-fermi suriditi'r i se crejias paiCorei.nE dy kup...
:ike´
‐
=
山 e
呵 Cy
コ■ヽe
=l
■ etこ
血 e
綺ここ
,●
14
‐工:
CO
■
 
一¨n
F
こ
Par陸凛.27″ perbChetコ Fゥ dhOma I徹 セ ″洗 働 ″らαケ ″
`&″
a二
´‐
...
イθ
「 `′
∫
't`
i■アLr κθ、IRθιι/rp″f7FJゾ麒 θ′■5■SSf
f」∫〃7frυrSH=ガERISf
離
「
熱 i笛 螺 聾 Ittl撚 ii蝋 :Iギ
К
kuShtCtt[taVe tO forta
ヽuS...
Ⅷ翼囁翼器:』讐]:だIII
彙朧 1渕
糧 ′
鷹
%・ m折
・ 嵩瓶肥 躍 乱鵠鳳。歳
"
oarlalrenti'
iliilr,iii ,si*an problemet mes prrshtetit legjislativ dl"
i...
イグ
g jyktt!,t )1,:rtt!c
S r'pusir ter hre i ii,i:rr-i i Ft:i,:ntil.';, ii Ltvt:t: t, i endos iid h ur rr'e kc i'; fl iktin...
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Juridik pp teste +skript.
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Juridik pp teste +skript.

42 843 vues

Publié le

Juridik provime pranuese - teste +skript.

Publié dans : Formation
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/MEhZM ◀ ◀ ◀ ◀
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Juridik pp teste +skript.

 1. 1. `ン TESTI III I Famiba biI[lohci n,c: l Bashkinlin e disa gruPCVC Shoqttrorc 2 3ashkimin e diso nierёzlye ll Populli Eshtd: l. Klase me interesa td caktuara shoqErore O ttartesё n e dy PcrSOna、 e me」 ini tこ kundご三 (〕 Tきにsi etnike qё ParanCi kalimin nga konlunitcti」 in。 「C fisnor nE komunitetin nacional l. Pani Politike aktive. IIl. Sipas Platonir shtetin duhei ta udhdheqin: l. Treenr€t Q rit"1.or.r 3. EkonomistEt l'. Kush EihtE auior i vecrEs "Kushretua e Ar}lines": I. Sokrati 2. -Platoni @.+ristoreli V. Rene De Kani ka p€rkrahur: - l. Td venet€n aPsolute ぅ認mteЮょk VI_ Shtresё zimet shoqё ore janё Paraqitur: l Nこ koh[n antikc C)ンleしJimin e shoqご ●Sё nicrё Z。 「C ♪ Nさ kohёn e re ――――一―tii「 Pc・ FSユ■面 Di五 i[ktiktt kLゎ tohこ lζ「1~~~~~― ―‐― ― ――― 一 l Rruse pき 」e」 cn C tё Vё Ctご s dhc tё jetua■ t nlc tt O Diabg , P,oces www.e-Libraria.com
 2. 2. 8 sHTETET SK■LAVOPRONARE TE LO嘔)」 ESSE LASFΠE U KRIJUAN: υ ′ ① Nё hilcniumin cIV P.e.sこ re 2 Nこ Fnileniumin c III P.c sё re 3. Ne rnlleniumin e ll p.e.se rc 9 KoNSTATINOPOJA RA NEN SUNDIヽ■IN E TURQEVE: l Nevitin 1389 2. Nこ Vitin 1 402 o NevⅢn 1453 lo_ REVOLUCIONIILAVDISHEM ME TE CILIN NE ANGLI DEFINI■ VISHT U VENDOS MONANA PARLAIVLENTARE NDODHI: 1、 Nё Viin 1640 _ 2. Ne vitin 1658 : 】L LU蟹 2E路 違 」8■RORE FLLα tt VIn 1914 DI‐IIE MBAROI: O Nё 宙tin 1918 2.Ne vitin 1919 3. 1ヽこVitin 1 920 12 PSHALLEKUISHKODRESIDRFIUAR NGA BUSHATLIN」 TE DEΠMTIMSI「 U SHKAπRRUA: l_Nこ gysrnen e dメ ●I shetXVШ 9N::]r:1::::1:│::I:[::〔 [【 13.SHQIPЁ m NGA FUQ11■ E卜仁 DHA U NJOH SISHlLTI PAVARLIR: OM霊:蹴髯額ξt撃11:こぼ遮記:黒 =:llit[[Llllicne Londar 3 Nё Konferencen c Paqes nё Pans mё 1920_ 14 MARESllAL1 111 0,Iこ OMANDANIII USIr「RISЁ JUGOSLLAVE, DEKRETOIDEKRETIN MBI VENDOSJEN E ADMIM STRA‐ S USI「ARAKE NE KOSOVE: l Mё 19 Nё ntor1944 0 Mё S Shkun 1945 3 Mё 〕5 maJ 1945 www.e-Libraria.com
 3. 3. 8: Nt ELITtN S110QERORE MUttD TЁ IIVJNE: →0職鸞略庶ぎd駐 に酬u」 【1 9_VEPRA E O,YST KONIIT ESHTL ノ 、,9聯1灘1冨ic コ 奨 脳 郡 ?ぶ 『 誌 SrAZO越 SW路 ,alo・じlarte ‐ C).VCpr:inじ k.hじ dhC h二PSi→ 11:cILA NCA KETO■ rEPR` Ё 'HTЁ E SttKRUAR NGA ZHAN ZHAK . RUSO? 醐 [shoqerorc :ず 鮮輔葺翼ドぶYザ= cj. Te amshueshme 13.PRONAISHTЁ KATECORl: 7嚇 c ‐ ・・:鷺 W潔器品器堰雪認響FSH Q駅0慮 IS「E ―く)RClittioDi b)‐ ShkCnca C)ldeOl。 」ia :Ⅷ 騨聴彎 器T ~ 31漁ll繋げ ぼ S www.e-Libraria.com
 4. 4. 17.VJERSHAT EROT】 K工 (TE DASHURISE)BЁ Jド t PJEs‐ Ё: 1)●こPoCZine cPi■ c? b)n,"ぬne cPik。 _lirikt? OttpOCゴ ne‖ikc? ]8. Nii FJAL.INE: PO TE KI.S}UN VRAPUAR MIRE QE NNG.A FILLIT{I, ATI,ETE-TTANE DO TEARRININ SUKSES IVIE iE IUADH.... EOUI,T "DO TE ARRININ .. fSTTTE NE NJE NGA TRAJTATE TUEUT'NES: 、fう 。│いo ?: り・leShimrd? ◎ いhOκ ? 19_NEPERIUDHЁ NIEi CЛ THE E NDIENIN VETENl(RENARE,sEPSEド E ´~~ _■ SHESIIIN E LIRISE VALONTE LAMURI KUQEZl==■ FJALITЁ ■ANЁ NE MJ閣こDtth71E: a)kuShtorc? 埋 漱 げ? Dis, モ 勘ll」 j POu 疑桜3六 ゴ ]で多H ilJ 嗜 こ 、ド nβョ直F‐ www.e-Libraria.com
 5. 5. イ 15. NGA KETO TRIFJALЁ V電工 M Ntt ЁStt sHKRUAR SI DtrHET CILA? 1. Aio ka deshire tё shkOJe nこ det () iせ :[:::::II::::I111:::│ 16 4NE F」 AL雨 NE QOF「ESE ttJAP NIE SuК sts PROVIン 酬 PRAN■IES,DO TE G滋 OHENSHLM QЁ ■■ GЛTH■ 1■ MrrE JAtt SHPREHLR卜に DttNIE? 1. Kohore 6ま宙乳 = │..: ・ : . 17. CNGЁT E DASMESJANE POEZIPOPLLLORE: ()Li五ke 2_ E,lke ‐ ‐ 3_Legendac 18__VEl■M NJЁ PRE」 dlYRE VEPRA VE BSII「Ё AtFOR ISNA■ _ KADARE,DHE PIKERISI「 rrl vEPttS: ① KeshjelL 2_``Ata nuk ishin vetё m 3 ・`Karvani i bardhe` ι 19 AUTORIIPOEMES``KENGA Eヽ /ⅡLOSAOS``ESII‐「 E: 1. ZefSerembe_ 2 Cav責 ll Dara iヽ u O Jer9nim De Rada 20 DOKUNIIENTIIPAREISHQIPES SE smuAR I NJOHUR DEIU 卜′]E SOT,ES肛 : l. `` IVIcsllぶ i Buzuku【 C) Forrnda c Pagcamlt 3 ``Un31lli i Pashkё ve`` www.e-Libraria.com
 6. 6. 15. VETEMNJtRAFJALI Ёstt SHKRUARSI DL「HET,CILA? 1_Shume tё rin」 ё,kane ikur nga Fshati 〈O Shumcに H可 ,L●こikur ngaも haj = 31 Shurnё 縫 Hi,kanё ikur nga fshati 16 17_ PL「mrrJA E VARGJEVE hJE RROK」 ET E FLINDIT ESI「E: 1- AsonancE 2. Al.itemcion 18_ STEttO SPASSE ЁS-4UTORI VEPRES: 1. Fshati midis uirave` ` 2_ ``Lurnii vdekur`` (D``Ngajeta nこ jetё ―Pse?`` 19 AtrrOR I POEIMES``VA」 II BY■ BYLIT``ЁsHttЁ : 1.Zcf Serembe 2.Nalrn Frasheri OdrCM」 eda PttTER BUDIESFE AUTORI VEPRES: ―遅針Iζ朧 モiII:廿 二―― 3_``Qeta c Profetё ve 20 www.e-Libraria.com
 7. 7. 」 TESTI II' υ ― ~ RO}'L-KE U ZI{VILLU A G J ATE VI'IEV E: 4. LUFIA E PARE ILIRO-RO)I-jrri-h- u 'rl v rr-!.."r r ->@ zzg-zzs - b).219-2lE ci. 17;'1:i6't 5: KTIVENDI ILEZgii'S I'iiN IJDITEIIEQJEN E, SKENDERBEUT U MBAJf: a)_じ 1443 →91:出: 劇B E SHQIPЁ RIStべ GA FU91TE E ― ニ ユ ー 器 V震 瑞 器 墨 黒 lFI・lSI生型 卜lBVLLヽ ■ 2JがAR TE VENDOS QE: : l 葛 9鐵il麟麟檄tFtthJ www.e-Libraria.com
 8. 8. 15 17 vETEドINJE NGA卜ITO TRI:=」 ALI ESHTじ SIIKRUAR Sil DL■IET,CILA? 「 ① ヽi dlhct r dュ lc I P:A nё FOJё l Aidjhetiさ dele i pari nc ro」 e 3f rヽ l cuhctt[dall i― Pari nё ■o,c ヽE FJAL卜I:``Si MBAR01SHKOLLEN EヽCttSヽlE,ルIOI RAk KENGET PERレ 〔UJD(D「IE HALILl)(BE♪ヽ電 P」 ESE: bl:ヨl11:I童言:::と輩私議c ‐ : 3 nё dik‖ nekこn teヤ ヒ:そ 針endarc NAZ卜II RRAHヽい hJI ESHTE AUTOR I VEPRES: l_・`Zanoret c hurr・ bura`` ○ hga c ShtePLこ Jme 3 `` Pishコ「ё に VETEヽl NJER」 PREJ KITヽTE SHKIば卜lTttVEヽ utKA SHKRUAR絣 ONJE VEPER PER SKENDERBEUN CILI? O Sami Frashё 面 2_ ンlann Barleti 3 N3im Frshё● A UTORIl■71PRES・ ` QETA E PROFEttEVI ESHTE: - 1_Gjon Buzuku 2 PletOr Sudi O ttettr Bogdani 一 〇 0 ´ ヽ, www.e-Libraria.com
 9. 9. E SHQ】 PE . rE cirrrrA yrsEr'sgeprane..--FolJ.a. "peslcAN ARDHUR" EsgrE xE NrE NGA TRAJTAT E MEr.[yRils 1).Dcno"? ´´ _ りl DCs嗜 :orc? ◎ 早8い 1lC? ,,; '│ _1 ,1 ■ www.e-Libraria.com
 10. 10. 16_ 15 NGAて 三TO TRI F」 ALI VETEM NJERA ЁSi罰た DUIIET.cILA? ! Ky nieri dO t・ ju宙 。tdjuve diξa galё ::【;1::::│:11lliピ;Ji」1:::Trこ hrE FJAL紅 BABだ KURBE¬,QЁ II NA 摯黎誓DttNE:1. kushtOre 2. vendOrc C)lё "iふ bre 17_ ryJEsr4 rREJ Dy vARGJEST{,lcA.TEn yencresirose rvrE 111I,g ,f l{pHuRANGalERi,rpAnrA';;{:-il€"i;;'.- l. strofE _., 2. vjersh€- 3 . poemE f- " Andrra e Jeres'. 3. " Shqiperia g'ka qene AUTOR I VIEPRES: 9 ёshLё dhe si dO Lご bё het`` ほⅢV6γ 硼翼I[ユ 褥覧AUTORI VEPRES: -r. '. Juga e Bardh€ .. f- " Kush e solli Dorentindn.. I9. AUTOzu-I VEPRES-"KEI.TCA E SPRASIVTE E B.ALES'. ESHTE I .. Jeronim De Rada 2. Zef Serembe @ Gavnl Dara i tuu l_、 A鼈 留視電FЁ www.e-Libraria.com
 11. 11. 16.ol崎 肌 部 ` RII VEPIせs cETA El'ROFEI‐二vE: ,3器3鷺楓子? 」ξRう:ilili: =憮 響 総 器 酬 通ヽ愕R鑑認 饗 ШR →b榔1肛 ~~‐ ― C)habitorc? "‐ 操 鼻 詳 選 醤 猟 ∬ 轟 畷 淑 聰 1ぶ1.YttL】 TE 基δ紀露で? 一 即 :獅尊範風尉猟:』I鰐計lic C)崚ahasim? Ff_F■ ^,_″ ≦υ(.r./r;o', sq q,u o;i,t i iee..r11 T7」 ア www.e-Libraria.com
 12. 12. 1‐ EST:,V RCI‖ A E LASiイ TE u THEi、 19tt'A: σ・■‖im t sheLヽ′IⅢ 二sご 「c ‐ 2 :1=rl‖ 1」 ic・ もI:ck ヽ p e sご rc 3 11ご J:‖ :〕 :05:1● `:││「 c s.・ ■ . = ■0ヽ Slハ 11ヽ oPO」 A(STヽ ヽ13● l!II sO■「 ヽ1)t」 OSヽ lAヽ LI[ し ´ PUゝ FTti■ 、ri=、 11■ │`ゃ「「 : ハごil:iil iご sileヽ ヽ= 0・ ご」、゛iぃ (dl=に 、hCk` ` 3 ::ご il::l」 【ご `:leに V ll「 ` ‐ ■ Lし FT∴ EP,、 RE:=!lo_R● 、1■ 、三 ['7=:ヽ :L【 ぜへ G:,、 T=ヽ lT三 ヽ: さ::こ :::卜 11::.1 - ・ 一 _ _ 5 16S‐ 167 pc sl「 じ 5 REヽ「0し t」 (:oヽ l DEヽ :oヽ RAT:κ 30RGJ「 えヽこAヽGし iS■ PERT,,│:● : i nё ttnd to sheヽ XVl O 「ё:ncsin c sheヽ XvII x/ 3 11こ ib1ld le shck xvIII 6 ヽJoH」 ヘ ド DCRKOν 8Ё TARE● SH■「:Tl「 S「 IQIPTA Rヽ CA Fいo「「 Ё こ ヽlED1lA u BE ら 泄だ:llieliliTズに:i∬∬I:i´ :41ぶ:1=」 "コ ´ 3 Nご Konfcrcncご n c Paqcs nど Iヽ 1「 s niピ 1920 t‐ ' 7 KONFERENCA Eヽ lBAJTL′ R NE8し ヽJAJヽ 1[31 DHJETOR l,`F DHEIEr JAヽ AR TE VITIT 1944 KA oENビ : O Kontrence Thcl.cIビごstc Kモ 、h:II改 ヽコcional,li■ nlに r per KOsO、 こdhc Rfaおh lc Duka曰 :]li: 2 Konferencl c rre=u1llc Par sさ Ko〔 :lunisie pc「 Kosovё dhc Rralsh iO Duka31nit 3 KOntrcncご kё shillucsc c tc」 ithn Parli、 c POIFtike tё alchcrshnnc tc shqiFё risこ dl]e KosoY i [1:さ :3,i www.e-Libraria.com
 13. 13. ? ヾ 、 lrハ RIS'0千 Li:E3:TE iT卜 ITA R (二 )│=:ヽ ‐、´■1 =:二 1 2 i sl〕 【jこ :,こ ,sこ f′ 1じ f:Ic , l sh(fcscs 50 1:` テlCr ン 「 「 .ヽ tR I,ilii V「 P=rr、 :( C nd crelin。 き`1こ にf l :1ド ,卜 Ckljill lヽ Y:` 1.gill‖:1:│「::「[illIFギ II:Iil〕 ・│:, 1 =「::p llitヽ Чご:、 ,「 1フ VOI TERI「 釧 lTC IT卜 iTAR I O iЪ らy ざ、ⅢⅢJ゛ = i rcli=iiOrl( F iた udnl:ァ リ=li lS ,fЁo「 l!f卜 iiT三 :lL()Z(11(1'1ヽ ミ li i 0 l-r i .-: i il.,_r;:; rri 一 一   一〓 一 一 www.e-Libraria.com
 14. 14. ´    . 4-O:VETEM NJE NGA KETO TRI FJALI ESHTE SHKRUAR SI DUHET, al ai dlthei te dale i oari ne roie. b) ai dutEt le dele ipari ne.DF. c) ai duhel te da[ ipari ne roje. SO,KsNGET PER MTJJIN DHE HA.ILJN 6EJN PJESE. . a) ne c (lin e kerEve ,irike. b) rle ciklin e kenqve kreshnike. c) ne ciklin e kengeve tegierdEre- 53 AUTOR, i VEPRES OETA E PROFETEVE. ESHTE 「 a)oiOn buzuRu b)pleteF budr ' t r― ‐ ― ・ cl●eter b`口 danL ・ 54 VETEM NJERA F」 ハLE ESHTE SHκ RuAR S: OUHET CiLA? ´ ‐ 辮 専 聾 婆 卜 _ _ 55 NE CILEN PREJ KEIYRE TRI FJALM JANI SHPREHUR ― MARRDHEMET SHKAKTORE → me mlr csh lc d se r kesh b-) diali u ktb:c n- knrbcd.scosc c kishrc rra:rr melti oer kosovcn. c) gru:-ia u zgiua h.r.,-rdoruE tjsihr. rcnc "" t"- p* .r"ft 56.PLTTHITJA E V.TRGJVE NE PROJEKT E FI'}.)IT ESIIIE, - a) ason rE . b) a.lircracioni, c) rim.. J 57.STERIO SPASSE FJHTE AUTON I VEPRES: a).,fshari midis ujravc .. b).,lurDi i vdehr.. cl--nqi iet2 pe iel-Ds. -.. 58 AUToRI I PoEMES、 Vハ」1 l BYLBヽ uT ESHTE: o zer serembe b)naim frashcri ci ndre m ieda_ 59P′ にlER PuD:ISHTE AUTORl iヽ PRFS: う..鮨 oha c skenderbcul. _dottna e l_ht卸 C) qe:a e prOfeteヽ t, 60V,EAsHAT EROTIKI BEJヽ ■ PJESE a, ne pO_n epi、こ _ b)nC P∝五n epix_li■ ke O ne pocan htte 一 二 ・ ¨   一 ヽ ‐■′ ヽ 一 ― 一 、     ・ www.e-Libraria.com
 15. 15. ″多ノ 6I,NE FI.UNE..PO TE KISHI}i '/RAPUAR MIRE QE NG.{ FILLIMI ATT.ETET TANE DO TE ARRIMN SUICSES ME TE MADH...FOUA ,.DO TE ARRJNIN.. ESHTE NJE NGA TRAJT."T E MENTRES' a) defiore. b) dcshiror.. 62.NE PERIUDHEN TE GJITIiE E :iDlEllv' VETEN KI.ENAR' SEPSa NE slre+rnv e LRls VAIoNTE FL{MURI KLQEa" FJAUT ',ANE NE "- a) kushrorc. bl shk-akorr. c) lc,iror.. 63:}.TE - F'TIJN ,,BABAI N.-1. sOU-I SHTi)VIE DHUJTIJA I]G' f -U:!BETI AE rt xe crzoi PER FEsr,. JANE SHPREHUR .NE M'{R-DHENIE _ a) xusnlorc. -:- b) vendorc. cl o.llirDorc. 6{.HlvZ SYLEJvTAM ES}ITE -IUTOR I VEPRES' at --femiict-. loEoit tim. b) .juga ? bar&. c),,kush e solli doruflincn. ン 6D AUTORI I VEPRES..メ =ヽ GA E a),CrOnh dc― b)・ ‐〔Sermoo cヽ gav■ 1■ dara i■ u ~― 66 NAユ M FRASHERI ESHTE AtTORI I `■PRF3 ― b).2ndrra rjcts, ~ _ ~ 0.,ShqⅢna qL qtt qc■ t dhC odO t bChd i 6'NEロ ロ 「 ■N SHOQLKυ RA MUNID TE HYNE ._ a)qdO grup● Crzish ~ _ 慟)ni‐ le 22に dhur dbcに 詢 ltar― ― _ C)qdO nle■ ~ ~.68VEPM E OCYST KON"T醐 ‐ 4)K・‐Sl i fuoっ 望ci」 e b` 107Kltta polittc n hrst i nl。 20rlS pOli【ikt 6,NttRIU DALLOヽ NCA BOTA SHTAZORE SEPSE aヽ kaに menduar logiよ ne sh口 l te l b)punOn CI VCPron nc kOhc dhc hapslf 70 CILA NGヽ KETO VEPRA ESIT E SHKRじ ヽR NCA ZHハ」ヾ Z_■ へK RUSO a, lCV aloBI b) ShtC6 cl kOnm口 shOocrcre_ 71SPINOZA E SP'εGON NATヽ REヽ a) te inde● い = mc ,ot■ n b) ie nd‐ nga zoli C) 【こ arnshusnmc sPRヽSME E BA:Fヽ ESHTE www.e-Libraria.com
 16. 16. v 72.PRONA ESHTE KATECORI. a) kulturorc. bl €konooikc. c) psikologjikc. 73-CrL- NGA IGTO FOLIUA TE VEDUES SIIOQERORE ESriE PAR^QITUR ME HIRET NE SHOQERI- a) rEligiioni. b) shfcrtca- c) i&olosjia 74.VETEM NJEREN NGA I(ETO VEPRA EKA SHKRUAR _SIIIG.IMTAPJ JAKL'P XOLA, CILEN h) tersi GtrikG oG ba'airet k:"lir'lin psa komunitcti siihor ,isnor Dc ・ 一 一 一一 komuiircdn Dacional, _ c) parji.polirrkc aki"c. , T6.SIPASIPL{TONIT SHTETIN DUHET TE UDHEHEQTN. a) lrcga.,ct. b) fitor.ofe:t, c) ckonordrct. ,,KUSH..i5IITE AT,TOR i VEPR.ES..KTB LI I,-_-.*_T^ E '"{-TH]NES.. a) fobali-- b) plaioEi c) irisro(.|i. ?-8.B,NE DE KAru i:A PERIG-HU.-R. -_a) t vcnden apsolurc. b) c-nprriznh. -tl dl$-E!!--Es!@ts Tg.SlrrREZMEr SHOQERORE J.tu''lE PA-R-.{QITuR. !) Dc kohcn a it!. b) Ee l-iiiEriE G shooeris pi..rzore- c) D. kohm c rE. 80.?ER SOKRATTN DIALiKTIKA KUTTOHEI. : . b) dialog. c) proqcs. 8I.SPI.JIOZA E SHPJE@N NATYRE- z) re ndal DEe zod- b) te idcntifikuar rEc zotio. c) te afishushIllc. s:.stP.{s a.i-{N anAj< Frso-s NJERJUN. a) e prisb prona privar€- b) prisher rr.e vonc. c) njcriu Iird i pastcr shpi,-E6hl. S5,REUCJIONI KA DOIVIINUAR, ● ?s.POPULL] ESHTE ,,. , fu;n- -; i'rrcsa ra el'or.ara shoqcrort: www.e-Libraria.com
 17. 17. ″´ 詢nJ∬E哺#』]憲暴饉りRξ 」蝋:H‐ sho:ons b)ne menyre te● et,卜hme nga kOmbla「 C)me marlv"hie nga te dy palet 127_LUFTA E― E PUNIKE NDERM」 ET ROMES DHE"AGJこ NES u ZHViLttU^ 3距 器 訴[霧写ξギ‖p・ se祀 =ヽ 、 a)n● Viお 337 ぃ。e轟Ⅲ324 _ ci ne Vittn 31 3 . ¬ 30 LU「 A E DYTE BO「 ERORtt F LLOI ME SuLMIN E C」 ERMANISE t _ NハZISTE MB!POLONINE a)ne VIin 1939 b)ne Vlin 1940 _ Fi ne Vitin 1941 131_PRlNCIPATA E KRU」 ES ESHTElく RIJUAR: ― a)ne rund te Shek X Ъ)ne lund te Shek Xl C)ne fuld te shek X" 2■ 開 星 ↓讐剛 滉 IT潤 1=τ 報 袢 RE E KOSOVES a)HaSan Pnsht‐ b)B3'ran cPn■ ~ ●,Hoxhe Kad■ Prishtina 133 ME bEKLERATEN E KONF=RENCES SE BUIANIT PARASHIHE■ 8)Oe KOSOVa pas perundirn le lu■ es te kel Stalusin e i蜃撻 墨撃itti壻喜ξtti肥腎席y."唾 134 KAL'FATIARAB U KRl」 UA NE 3)ShekJ‖n vi b)ShekU in V ‐ ci shekullin Vl‖ 135 REVULuCiONIIPARE D=MOKRA IK BORC」 こZ NE BOTE SHPERTHEリ a)ne H。 lande ne iund te shekで υl b)ne力η ii ne Qysmer e shek冷 /1' 「 in,France nF・ 〔und te shek XVHI 136」 TヽLIA FASHiSTE KAPITOLL01 al m● 3 s htat。「 1943 b)me 9 ma11945 C)me 2 9usht 1945 www.e-Libraria.com
 18. 18. /′ 一呻奢避Ⅵぃ、\\〓 ″ く PYTJE ttE NDRYSHME l DIFERENCAT E PARA EKONOMlκ E t PASuRIS NE MES TE N」 ERZVE Jか 0こ PARAOITUR a〕 ne kOhen e o鬱 anizim"91nor rls,Or le s■ oqtts b)ne kohen e 2hV‖ m te 'art induSt■ al C)ne n;e shkan te caktuar te 2nVi"lrnll ie shocens 2 VOLTERl ESHTE ITHAR ‐ ´ a)i reFcj:on" bl i arSvies dhe dreitlsis C)。 191[nen e pa ba・ ″ ,sl 一一一.. 一一一 ´ 5.ARISiCT=L! 3Si{TS ITHTAR I . a) i shlreses se pasur it i jhtreses se mesme. a) isrirreses se vadur. i.clrt plg..: KE '-ra.s FtozoF/= iG ThsNE sE suasrsNcA e ?AP= =50■ES こ■Tこ υ」L =)い 。:つ kll り`:a195i ~ ~ j cヽ anaksireni 7MO● ヽLI ESHTE 2)nOrne 。こ Teooo sielり e ,O le nira b)sttemi i rraQu‖ ave dhe pikeD3mieVe te nl・ ShOCehe te cahuar c)veF e nle Oruni shooeror 8VETEM N」 EREN NGA KETO VttPRA E lく AS■ KRUAR SHKPIMTAPl lSMAIL‐ EIARE CILこ N a),UCa e badh b)kush e solli do「 u ntine n C)baに he e lema‖ t eC:LI PR=」 K[lYRE FIL020F3′ =¬ ■0'こ SE F□vllJu l PO sA L:NDじ R ESHT二 N」 E LETER E EARO「 = 'A SHKRUAR eヽ lomas hoじ si b)SPi∩ 。23 c, xい o口 10kロ ー 11 VEPRA E ZHAN コ■AK Rυ SCS ESHT= 二)pOl ika C)leVia10ol ,lDい "OК RACIA PERK,ヽ H t)` 2[■ =lne e n,e2、 今 ne し,7 ヽo:::⊃ iat b)baF●コn e nie‐e ne baze r2COfe ri し,raz:n e nlerr. ;2 31PAS RENE Dこ KttRTIT 80TA MuND Tこ N● :=TI:= AN⊆ Tこ a′ enp:n2nit 」 「aう o na"=mt .            一   .  . ´ ⊇ 、 ¨ ・ ・ 1′ ′   ′ 1 1 1 1 1 1 .z4uron : !,;:-6{ Su o!_, r3n, ¨.    . www.e-Libraria.com
 19. 19. ″ ~ :6 :'う ドUし しiL:,卜 (1::: O trさ Siま hikc qこ pamqま kJ:昴 h nst kO~uied Jh。 「0‐ 「 scOf nご L 」nれ ま nこ cioral 2 ヽiaS″ [iC in(ercsa:=caktuar3 shoqこ 子o「c 3 p2● I POil::kc ak:ivc !フ REヽ E DE KIPTIヽ A PEミ ヽR■ │:t_R: l ei1loi「 :こ ri■ 91波11軍:lte is Pこ R Soく RATlヽ D:∴ し =KT!ヽ ∴ KUFTOHET' ‐ l焦Fゴ Ⅲ ⅢⅢすすⅢⅢⅢI ‐■ ■ J O●・ 鍔 _ │ :り G」 ヽTこ ZH` :I=L!ヽ 11'TES■ 0〔 )三 ミ:S[ヽJERこ20REく LAS'■ '∴ ヽ三 Pヽ R■ Qlit「 : :lcヽ ュじ::::i21:1: ユ :1ご J is:こ :1:,メ ニヽ =rr● :lu子 0■rl■ 3‐ ‐│=│ご ■50■ く■二。:` 二り_■tiHこ S■ Tこ ,し Tじ RI` こP■ES ヽ =SI:Tこ Tし ヽ三■T:│:ヽ こ5 : Pinin:ll O・ ほ¨ i l 、oκ ra〔 www.e-Libraria.com
 20. 20. c) sokrati. 2s.SHTRESEZMET SHOOERORE JANE PARAOITUR al rrte kriiimin e shooeris nierzore, b) .ne kohen e re. c) ne kohen antike. 26.SIPAS PLATONIT Si.iTETlN DUHET TA UDHHECIN. a) lregtaret. b) eko^omistet. c) flozofet 27,FER SOKRANN DdLEKTIKA KUPTOHET SI- _al dialoo. - b) proqes. - c)'mige pei gjeljerr e se verletes dhe ic ,erua.it mele. 2E.FAMTLJA +ts ,iOHET ME. : a) bashkimi!_elisa njerzve. ' b) marte-sen e-j., 6.6onave me oiini ie kunderl c) bas-hfumin e disa-grupeve shoqerore. 'zs.eoeuLll esH;E. a) grup niezish qe kane nie religjion le periashker. b) klias me inlerpsa le calcuara sfroqerore. -, c) kal;mi nqa komuniteti oiinor fisnor ne k6;unitelin nacional. :o.c[t esire MoNUMENTT ME r'vJE'iER r -SHKRTMIT TE sHorpES. a) ..meshai ; bLeukut., bl ,.formula e paoezimit.. _. .. : ,- c).,bardha e temalit., - -_- 3I'.AUTORI I PEBMBLEDFLJES SE VJE,RSFIAVE ..LULET E VERES,, ESHiE. コ)n3im frasherl ‐ b)qalupt C)ndre ml些 _ 32 NGA KETり IRI FJAL印 ETEM N」 E ESHTE SHК RUAR SI DUHET C LA~ a)●jO ka desh e te shК _e det ― b)ajO ka deshirete shkol ne de: ~~ ― O aiO ka deshire te shkoi ne det 33 KENGET E DASMES 」ANE POEZ: POPUし LORE a)lirike_ b)epike c leglendare 34AUTORII POEMES KEN6ET E MlLOSAOS, ESHTこ a)Zef Serembo b)987■ l dara i ttu cl ierOnon de‐Q da 35VETEM N」 E PREJ KE「 YRE VEPRAVE ESHTE AuTOR IsMAIL KADARE DHE PIκ ERiSHT i vEPRES al keShtiella b)a● ■じk Lh:「 velen O、 karVani l bardh 3ら AlrrROPOL06」 lA SiUDiON a)ekOnOmine b)natvren . C)nieriun , www.e-Libraria.com
 21. 21. ″ C)SenSuarrzmm 13 THEMELUES I FILOZOF!S KLASlκ E C」 こRMANE ESHTE a)heceli ~ b)emanud kOnte C)fOierbahu 14 PER PERCAKTIN E κOM131T MlRRET PER BAZこ a)ler10ri.ldhla e 9,akut re19jioni b)bindia sじ blektlve e indivi01 ,)te■ to■ qiuha leteere kultu口 aferSia etnikE 15ムκS10し OC」 lA STUD10N a)rapOrtet ne mes nle‐ e 号ギ譜詈 =辞 題聟駆景畿塾青昔器モ苦著聾=笙 堅■千≡≠口菫壁 _ t/_ 16 MONUMENTI I PARE!SHKR!Mrr sHolP ESHTE SHKRUAR NE VITIヽ a)1555 bi 1462 c) 1635 ..FORMULA E PAGttT ~ J ¨ ¨ 一一   一 ..・ 二 ・ 一  一 17 DIFERCNCAT PASURORE NDERM」 ET NJERZVE JANE PARAOITUR a)ne kohen t or9anレ i l olinor..・ISnOr te sho● ens b)ne ●e shkale te caktu2r te Zhu‖inn te shOqe■ 5 C)ne kOhen e indrustial● imit te vendeve 18 AR!STOTEL! ESHTE ITHTAR a)i Shlreses se paSur b)― i shtreseS sei mesme. C)i Shl「 eses se varfur 19 VOLTEtt ESHTE ITHTAR a) i feudalizmit.. b) i religjionit- c) i arsves dhe drerlesis. 2O,HEGELI ESHTE FILOZOF OE KA JETUAR DHE VEPRUAR. .- a) ne greqin e vjeler. b) ne kohen e mesrn€ c) ne shekullin XlX. 21.MORALI ESHTE. a) vefi e nie grupi shoqe.or. b) norme qe lrespn sjellje io te mira. -cヽ sistemi i reou,lave dhe DikepamieVe ShOoerore te nie shOqe■ e te ca● uar 22 CILl NGA FIL02DFtt E V」 ヒlヒ R GREK KA THENE SE ODO GJE NDRYSHON OD0 6」 E LEV!Z a)`aiesL bl harekiiti C)3nakSimeni 23 RENE DE KARTl κA PERKRAHυ R: a)te Verteten apsOlute C)empthzln n ‐ 24Kじ SH ESHTE AUTORI I VEPRES:POし lTl(ヘ a)olatoni ― ll a● s toteli 一    . ・     ´   一   一 www.e-Libraria.com
 22. 22. l15LUFrA E〕ふ FBOTRORE HLLOI b)m● 1940 c) me 1941 116 LUFTA E Dヽ lL I口 RO ROMAKE U ZHν lLLUA C」ATE VllLヽ■ a)22,228 P c se rc b` 21'21S p、 LSL re 0 163167 P c,rc llワ PRINQPATA E ARBttS ESHTE BttUAR O ne 9omcn e dyle:こ shck xiV 118 KUVENDI THEMELUも : LIDDES SE PAミニ ‐ PRIZEREW U ・ VfBハ」T υ ■曇 ゞ b) mr tE6O. -" c) mc l88L : - r 19 KoNFEREcA.lr su-r.{i,rrr-!c. earE.. 1LlqnJcrcnc r}lemelus. e khr_uir pacjonarotirimrir pcr }osovcp- D, rlonrercDc c rc giltha pznivc pot;rik. nga rc g;id5 rroicr shqipt.rc. c) komfcrcnc pania}. c pzrdr kor:ruorslc ?cr kosov . [afsh r. du]egji r. r2o.BAxroMI t ro?nplr rE Lisir: vER]eri DHE ji--c€,R u BE: _?-) o. eivsElcp ; dlr,r. rpitepiLr.Eir r. ry p-e(ke re. b) Dc Edtcni6i, c.tnl..-3c r.. b) D. milcniurnin'e n p.c.sc,rc- I2I BISHK]MT,,.I rn-ar.rx.eve I FEuDAIIZ,VIT TE IIgLsHEv ESHTE }G.UUAR, a) ne flrnd tc -lhct-ulnr V_ b) ," h-d ra=[-a;t;E- :t-) Dc furi:tc shckullir vll. I22-BASHhfMI I GJEA,LAI'IS iEN UDHHEeJEN E Btavr.lX-(UT U BE. _ a) nc filtim E shckuttj! XLy. b) pc virer c shcredbiela (e sb.k.l={ . c) D. tuM rc shct(r)Ilir XD(- !2].LUFTA E DYTE BALLK{N'IKE E VITEVE !9!3 U GV]LLU.A: e) Dd.nDiet at.Gvc ballklrikc dhe rurois. b) ndcrrrj€r atcarcvc i€Jlkarjlic Chc sicionis : . c) ndermjd serbis dhp bu[oa,-is. i24.lTALlA FASHTSTE F|LLOT SULMTN KUNDER SHetpERtS: - z) me 7 oril 1939. u; me 6 pnl -E?il c) 22 qeeshor 1941- 12s-STATUTI I SHOIPRTS .I MIRATUAR NE VLORE MF 10 F,Rlll- l-E ,,rTrT 1S[1 NGA KOMtStONj . IiOERXOilrBiAi j f:ONiROL!["it, ESiiTE: a) kushtetuta c pare €shietit shoioiz:.. ij Irakar noe.mEili-.cz,e pc;rt,ke te;;pnsc) lrakat nderrnret shqiprls dhe f,Jqr"e te medha. ]26VENDIMET E MaLEDHJAS SE MUKJES TE GUSHTIT TE VIIIT www.e-Libraria.com
 23. 23. b r                               k         e  cn l                                                                       l n   k S                                         b               l C   n a                                           c r                                           a           cS   Ю 平     二 Ш                呵     Ft K c   it.                S    ヽ       Pr                 L ド m h d dte ,   n                                                             ビ fu Ш   e c n v d   ert , tr isc Se コ nti c 嗣 一¨iDOr      ・ Cra躊嗣 一¨ E 日 , , ヽ´一 I I I I I I I I ド ー ー ト ト F L L I I H                 一 ¨ , ト ー ー =     ぐ O   O ^          d  S   ・  洒 岬嗣叫                   一 www.e-Libraria.com
 24. 24. RIB03A― `Gjclln c Shcnヽ 1lliSC`′il ζjcr‐ 1762' ZYKO KAル lBERI― `Bnhti inl' MA時 こ0-`IIasta h Vヽ tn',Qぅ.(Cti i fllndit',:ヽ jc cnicr ne katcr rrugc', es' XOXA― `ル t:mi i Vdol(111‐ ',`」 llg:l e bardhel,`Luun elく ripes','Novela' 159D O AGOLLI - 'Hapat e mia ne asfalt', ShtiRie malesh dbe trotuarc', ,'Fjala gdhend:gurin','Udhetoj i rncncluar',Babell'a ret','Nena Shqiperi' IS5JUし 156_HAS J57_P Nlt t:l e (l 153 JAK `卜rcsditc tPc・ lqgli[1 160A\T rrr Irrcnr.i 161 VO1lll a r',`Ly pesi l k01lcs' PAS卜 ;KU― `0〕 :` ,`NJe ljcSe e in(ll es',`Klllin',`I(jnsina','Lu tibi e SHKRELl― `Vnrrii q,qcs',`Fosilct',(1(nぃ ヽnii bar(11l c',`Lirike dhc cp:lpngnjvo',`Pagezimff fJュ les',`E di:】 je fJale preJ gllll',`B ulznt' 41 RRA卜 lM ANI― て ヽ411csoljn',`P:ls v(lckics',`Tド :】 〕:i、.otlcs sc lil(11「 ', slri','Nrt 162 NA ´``「 ()l(:lc 171G」 EI :】 udぃ ヽ1 ,6J NAl l〕 cI(1:lsilil l _165_6AV 168 NDR 169 AhrD L[[Ict c ll ! rgi:r krr r I-lI'-'Rruga c slrtcpiso.sirle'. l 163 ALII oDRfMJA― `Bllzeqcshjc nc lin■ lz',`'Hla c tOkCS',`Luin,lumi' FIiASI-tERI -'Eldcrrinrct','Ilegcli c bu.jqcsi'. 'Lulct c lercs', 'Flcfore c cvc','D:rshrrrie'.'IIistor.i c Slicndcrberr t'.'Qerbclaj:r'. tlじ L DAIRA l RIU― `1)is■ l)oczi',`Ana N鷺lrin Ko‖ 1:‖ Lltc','1` c zc2.li t〈 〕ぃ:1', 1677_EFl ' licngl e llrrsrnc c Bu lcs'-risrnc c ux lcs - O VASA -'Trcndefila dlre gjcmbr'. 'Bursirr'eimi im','Shqypnije dhc166 PAI s1lqipt:1 ', 'E vcltc(x mbi Shqipcr-irrc dhc shqiptrrct'. 'Baldha c Tcnralit'. REMBE -'.Sonctc tc ndtl,shrne', 'Uslrieri i lithl.cr', '[:l:rrrrur-i slrqiptnr', 南 JEDA― `Iuvcnilin',`Andrr:l c jctcs',l Lissus',`Lil a',SCO(lra' Z CA」 UPI― `Baba Tonlori',`Burri i d1lcut',`Bnbn iИ usa Lal(uriq', 170 ASD :=lul gl:' rdit'. ENI -'Rrczc diclli','Enrlcrra dhe Iot',' l(errr bene e Krujcs',' Pseiirrrc J FISHTA― l `Lahuta c卜 Inlcsisc', 'A'1riz,i izenrvc','Vallja c P r rizit'. be' www.e-Libraria.com
 25. 25. 〃 │ www.e-Libraria.com
 26. 26. υ 130 CILAT l甘 llNKUSHTETUTATヽ IE TE NJOHURA MIDIS 2 LU「 FERAVE BOTERO REll- l<ush tetu ia s-/aj m:r rit(19I9),Kush teu ta c Spanj cs(I93t ),I(ushtetrr ta cV‖ovdan可 ,92D,Kuntctuぬ jrobntc"Sり,Kuttlctu義 蘇玉そ覇3: l,' I3I.ELEMI]Ni]'ET I<RYESORE TE SI.ITETIT JA 思1詰Ⅵillほ │,‖lIに潔詣][:消[I[71ttrifi,鰐朗1』l懇 凸「'卜 n〕 C「 ‖FNTAttZM_L讚 ぃ hh甲 中 e詢 椰 山 紳 h耐 SUPREN4E ... - Eshte irstirrrc:r nrc c lxr.tc gi),qesorc. l,1)号 CIIA‖ ::ORYtt l全FAQITET SHEFII sHTETIT?― Nc 2 rornl.:tc nlonalltut rl5.NUMER{)Nt DtSA FUNKSTONE KRyESORE TE pARLA}tENIT; _ Funlsioni l―ミ鞣 駆■yfIIWnttH器ほ:SE KOSOV ザE REZOLUTA 1244 NE ASPEKTIN」 URIDIK?― Pn「:lshch"jc ie I(osovcs r   一 ■ F ・ │:│11」 :'fill‖ ti:│[II∫ [il:iI[葛 loT?_NC ZViCer I3s.qKA rrr [rrSr re u 124c i njO shに 11 125 KUSH E Si=1:rilllit ic 126 KUR U 127 CILAT J te sh kruare (USHTETUTA?― Ku5htctuta csl)tc :rk(i mc i lartc jrrriclili (lhc politil( IRATOI REZOLUTEN 1244?― Rcz。 lolctl c nliratOi l( hilli i I(R-se nre l0 qcrshor 1999. TUA KUSHTETUTA E AIVIERIKES?― ドe Vitin 1787 nc Filndeli_ KUSHTETUTAT E PARA TE SFIKRUARA? - Krrstrtetutat e par:r Kushtetuta e Kromvclit e miratuar ne Angli ne f.itir 1653 dhc l<es e rrriratrrar ne vitin 1737. 128 CILAT 129 CILAT: lく lishtctlltnt shlく tlrtcralI( 132 PA 133 GJYKA [(ltstrtetutfl c I PJESET KRYESORE TE KUSHTETUTES? - prerrabula, parimct normatiye si dhe frj ese perberese ie liusLictutes konsirjerohcnthcm :l kush tetuesc dhe ligii l<ushtctucs. KRlTERET E KLASIFlKIMIT TE KUSHTETUTAVE?― Lknrir la (lhc te qrirshkrurra;l(uslttctutat e,gjat!.dhe te lctutat c forta osc te rrgriria;Kuilitcrut:it e Luia ose fluiclc. CtJ :lutonoB,i slt www.e-Libraria.com
 27. 27. 108_しlD卜 lJ 109 AUTO 110_LU rc lSllIN B lll KRYQ -1096‐ 109 112_30,、4B VITIT 194 113_BE´「 EJ ATHINES l14´ KURJ PRESIDEN H5KUR 116 KUR KOSOVES 117_DELE Iiushtetutc H8NE Cl 1191(UR 120 KUR Itc SH13A 121_SI 122 CILA (lreJ101.ltc 123 c ESト I l) ()te lrl,rj 10フ KUR U ,lc I)nl is 、itit 1878 e /「 こNSHKRし A「RAKTATII PAQESヽ lE ITALINE?― 卜lc lo s1llく 1]rt 1917 ,: E PIZRENl「 u oRCANIZuA DHE QENDRO卜 ‐PreJ lo(lcぃ 110'lt tO e ri:le l)rili tC Vitit 1881 ~ ANTIKE PERMENDIN:_R「cti1 70 FIso nirc T E PELEPONEZIT TE ZHVILLUARA GJATE VITEVE 431404 p_c se ENDERMJET: - Sprrtes dhe A rines. TA E PARE PER MARJEN EJERUSALEヽ 1lT U BE G」 ATE VITEVE: ATOMIKE E HEDHUR NGA AMERIKANET ME6-9 GUSHT TE HKATERROI QYTETET:― Hi「 。silimn dhe Na_・五s:11く i ノ E MARハTONES E ZHVILLUAR NE VITIN 190pcS421く M LARG BE MIDIS USHTRIVE:― Crel【 。_Pcisiane、 ,c E MBAJTUR ZGJED卜 IJET E PARA PARLAIVIENTARE ALE NE KOSOVE?― ∼ re 24 maj 1992 lPRIMUA AUTONOヽ 41∧ E KOSOVES?― ヽrc 28‖ ぃls 1989 HPALし DEKLARATA KUSHTETUESEヽ 131 PAVARESINE E -2:くorrik,990 ´ ィコ,′ TET El(UVENDITTE KOSOVES ―,Ic 7 shtntor sllpallcn 13RcwЫ よぃse KosOv帆 IN vIT U「 OltM UA Q[VERIA EAHVIETζ OGuT?― ` `c6j■ 1::tr 1925 ` 1T卜 IEMELUA UNIVERSITETII PRISHTINES?― ヽIc 15 shku「 t1970 HTE SHPAlン しUR SISTEMI PRESIDENCIAL DHE KU?― ヽc vi〔 in】 787 IIZGJEDHJES NE AMERIKE ESHTE?― Presidcncinl │ IANE ORGANET KRYESORE TE SHTETIT?― Kuvendi,qcvcrin, 「 E PREAMBULA D卜 IE QFARE KARAKTERIKA?― P rc:iml)‖ in d()tc nc tclも (in kushtclucs dhc kn karaktcridcO10"ik =:■ │ www.e-Libraria.com
 28. 28. ‐ │: ― : │: E R CJITA SH、 JE l「 ヒ i‖ [Rλ 猟凡」 「 S TE NJEウVE l llc(}it・ JiCSiSe Ll?― FcnOincnol。 画inc o rぃ ′:■ L・S,Shpirtit ―,1:ltCnlatikCn,nlHzikcnく ihc nstronOlni:lc ises se::lcs,ll e 〕SUBSTANCA E PARE E BOTES ESHTE dhe pil(epailljcve te njc s1loqctic ic i FEヽ41JU IPosA LINDUR ESH「 EN」 F_ ,o!l Lolく ll . │― Ko:ltrata slloqOrorc:_ ~ ‐ : cr〕 jcrcz、.el■1(1:ll!inl D TEヽ 1:i卜IETヽ IE ANE TE:-ltnciO:lnl:′ nlit GJERMANF_ESHTE[― l,cgcli ZEi― Tcrrit011.=iuhユ lCtrnrc,Iti:lturョ , CZOI C dhc rcnditjcn siPns rcn(lcsisc sc AR DHE VEPRUAR:― Nc siick XIN (l(A THENE SE QDO GJE )、 sllilnlilュ lctOdil( :KA?― Arislolcli R:DIム 、、 11 (it::::ヽ 、 1: ftt c、 ^i g,4″ υゞ,「 l r _.″ _ ン www.e-Libraria.com
 29. 29. 72 VENDI VAZH DI SHQIPER c Sllqil,cI 73 LUF「 ZHVILLU ′〆 ET E MBLEDHJES SEヽ 4UKJES sE GUSHTIT TE VllIF1943 PER N E LUFTES KUNDER FASH17_MIT DHE PER KRIJIMIN E E ETNIKE U PRISHEN:_Nc mcnvic tc njcanshil,c:lga partin kOnlunis(c DYTE PUNIKF_NDERM」 ET ROルIES DHE KARTAC」 ENES U :― Nc nllirll tc silcl(III p e se rc_ FEUDAし ITURQVE OSMANLIESHTE KRI」 UAR:― Ne nllinl lI MADll ME EDiKTIN E N」 OHuR TE MiLANOS MlN E SIJPAし LITE BARABARTヽ 4E RELIG」 10NET TJERAi― Nol.itin 74 SHTEl nV_ 75 KONS KRISHTE 313 tc sllck yよ ¥酬 民紺 F語 「 躙 日 楊 VESUIMN E OERMAMXNAZSTE , II ??.PRtNe lf,Al'A E KRUJES TSHTE KRIJUAR: - Ne fund rc stret(.X . 、KOMBETARE E KOSOVES'QE U ―Ho、 hc I(:l(lri Prislltin:1 SSE BU:ANIT PARASHl卜 lE」 ‐ QcIく osり ヽ‖ Sl:qipOriric 、 :kけ llin Vlll K NE BOTE SHPERTHEUi― Nc Fr:lncc nc c S sl】 t:ι lor 1915 UNDER ROヽ lES E UDHE卜IE(⊇ UR NGA IATE ViTEVE:-6-9 P csc rc RE(SHKODRES DHE」 ANIN ES)U ・1l C(lyte tc shck XVll dhc gjysnlcn c parc IKOSOVEN SHTETIPAVARUR DHE 991 7-Rilin〔 ,jn shqiptarc n11。 n nc=j}SinCn c 2子ncshpnHjcn c Pa、 ,っ 「csヌ isC sc │ www.e-Libraria.com
 30. 30. Sフ NL CI 'EVE´ l SS KUR S,KUR 90_KUR 91_REPU 92_A MARRE ‖ ,′ 11 1lF V日 ‐ U「30¬ ` UA AL「A131ETI N=GJUHEN SHQIPE'一 Nc、′itiり 1814 ENSHKRUA TRAKTATIISHEN STEFANIT?― VIIc 3 nlars lS7S EMEし UA・ KONGRESIIヽ4ANASTlRIT?― ヽ1014 11entor 1903 HEⅣIELUA KONGRESII Eし BASANIT?一 ヽIe 2 8 siltntor 1909_ E KROMVELIT U SHPAし L NE ANGL11-IWIc 1649 E LiDHUR ME 1907ヽ 4E EMRIN ANTANTA U BE SIrtEZuLTATI JES SE:― Rusもe‐ Fnnces■電 lise. MBAjT KONFERENCA E PEZES?― Mc ルIBAJT KONGRESII PERlv4ETIT?― 卜lc L′ ,4 REV 1789 95 KUR 93 KOHA RE E CURIT QUHET:― Ncolit. 10NI'MADH BORXHEZ FRANCEZ U ZHVILLUA NE:-1(orrilく L′ IND DHE KUR VDIQ SKENDERDEU?― ヽlo l105 11(lers=lv(liq ntc 17 MBA」T KONGRESll BERLlNIT?― 卜lq:13 qcrshor 1678 HAP MESON」 ETORJA E PARE SHQIPE?-7 mars JSS, 「 ORヽltり A LIDHJA E PEIES?― ヽ1● 23j:1:Hr 1899 1 VENDOS VlしHELM VID i NE SHQIPERl?― Ⅳlc 7::lnls J914 191S_ 18j:1:::tr 103 NE ヽ4BAJT KONGRESil LUSHNJES?― P/1c1920 lN VIT U PRANUA SHQIPERIA NE LIDH」 EN E KOヽlBEVE?― ヽlc 17 0 │ NENSHKRUA RONVENTA JUGOSLし AVO―TURIく E?一 Mcll ko「 rik く:hjetor l 104 KUR 1938 16 shtator 1943 21m■j1944 inun1 146 96 KURI 97_KUR 981く UR 99 KUR 105 KUR i06 KUR 100 KUR MBAIT TRAKTATI I FSHEI-ITE NE LOr-vDER? - Mc 26 prill 1(〕 INE IN V1l Uル IBAJT KONFERENCA E PAQES NE PARIS?― ∼ lc 1'19(SII 102 KUR A,rrt glia,Fr:rttc:r,I(lliu d lrc .I:rporr iir). \ www.e-Libraria.com
 31. 31. ゴ 7 ′ア 1/ ,HKATttuA DHE u PuЫ ギTuA NcA BARι 状 叫 N。 百h ttαで 'Iぐ LIT‐ ′、ヽ __ ばま│:嗚[器魁【朧響粋ド憔lヽ RIFHFN Kだ10:i:RE DHE NE K熔 百し` だ属 も t晨 :[Rゝ :【 ど 露 轟鮮 躍 I 精 」AN髯「 il腎 7ツ ミNAAttPASHE4 TEPELENA KA Ne J〕ヽinm cdyご 竃:活」V↓y£ I]ll聡料 ξlyl)「,11∬ YETARIN」 E QEVEttE TE PERKOH3ィ MEu 60 KoNF DHEIE f""y,'jlri.qtro r rro,r rr' 31ユRI酔管逸雷 f魅距11壇 写1正 y鳳器3 56 ROttA 57_KIsIIA PRENDl 58 PASII EGZIsTu 59 NE Ko 7_GJODll: a ntifash 61s I(RIJUAN 62 LuFT 63_し uFT 6(PRINc 飛聡二今恩YP◆ 猛黒早器lylil彎FETEttBARBAREu DYTE BoT「 RORE FILLori_Me 1939_ DYTEILIRo ROMAKE u zHviLLuA G」 ATE VITEVE: 65 Kuv -lS78 66_BASH (lj.tc tc nri `7_BASI′ : 68_BASH ヽ■ct c sllt: 69 LuFT′ ′ヽlca revo 7o_lT/、 LI 71 STAT A Ko FA‐「 A E AR3RIs EsHTE KRり uAR_Nc indた .lck_xH DI THEMELuEs I LIDH」 ES sHQIPTARE TE PRIzRENIT ―う1'-21s Uiヽ IBム 」TルIE Hム「 号ギ11lIF:全 ,量 τ■ YEttOR〕 JE」 しGOR":口 mlliVpan ercξ :詳:iL;7t=も │ U BE- - c !i-r'.snrc. c ryll,IlANKREvE TE FEuDALrzi4rr TE I-lERSt-iEtvi ESl.l.rE i. ii t.jU.4 R よ1月 ご 習 含llittλ ttaV:111り T:ご `E ttzMARKuTじ Bぃ 。 量I「[〔 11峰桜 K「 「Y質 :Y「 ?3し ζデwLLuA‐ M¨J。 川_市 k蘭 c Turqt:い III:l:Y与 臥 SH` TE用 しLα suttN KuNDER sHQPEttsE:M::i高 c 1 pri| 19J9. Y】[卜 搬iι寵岬 FfttYた?旺 ャ「 」£理LLTEillT,■f婦)IW「 RKttM3[■ :ざ │ミヽ キも:[晨 キ「Fξ 躍lllttlふ『I111 iir -slqiptar. Nc fu n t_l L 燿 F ニ ト ー よ ミ 黒 隣 一 C sil( www.e-Libraria.com
 32. 32.       ¨ ¨ ・ i. i..o;:srArlijr r ri;.Dii i.rE EirKiFrilltLr rn Nr!:-;,iNC-s FEI;E Er'te;sstEiii E sil-;.ALi.i rE i,.r i...r..:r.t.t.r ,,r ^.i'iii..,oi,sr riiFiA i.j E @ 't. vir,n i!j l. ns vii:;: j2= ... 1.. rre;rii,: -:.-r _i :. :il-il-ETi i:UDiL IiR...i.ri.E... a u ilA!.rr-t.n U,/ ne ti:.,C ie sn3:i. V l. nE luno rg sneii. Viii ,i. riJ ;il nci r. sirek. l,: i. S(=i.jDE?.ESU U (:i{,,.: };e ;.RL..ie. E n= i t:) . l- ni l:rJ..l -,. .rr= r +irl . iii I!-iP..iLEi:,,ilt t-.:t !r.E :E p.itE e pii.t.;::. :,I.toLLrJjai. , i): ifia!: i, :, : ,.: re C,J n..:i.,.r ti i::.-. ...,- _.. r: sl:,:!:- , - D:i.i...r_n.r.i: te i ?.r.t, -r.ii:i; .;SH-iE I,trRcTU.r.ii: ):' j::;:r5'!:: r: '.j:, !: i':,':. !-':.-:- i:-,' j.ili:.,::) υ 0 日 = :「 「ご r・ II「 SI mel'37 6 話::F:IFら[晋fk鷲誡FI菅liだ:ξ t「 基if江 ::A` AR TE Vi■ T→二っし 6ミ7風1:∫」::ュ ′) 一 ♪ T」「han P.‐ shご Peri:lc〔 1 「 』「 〔 Ъ I【緊 7[?漸鴇 :Ittff品 ヽど TTご i:DttETOttT T=ic■ ?:1lII妻!薔菖繕驚鯖譜l累軍譜奮iゞ ●― ~ ‐ _二 ~ ` ― ~ _ ‐ ■ www.e-Libraria.com
 33. 33. ′ /′ SI― VIll ′Lッ輝● 鸞 EMOKRATIKBORC」 EZ NЁ BOTЁ :Ⅲ:11■ Ⅲ,生 嶽 需1辮臨 Π DHE」 AN 、'iti!】 913 KOSOVEN SHTETI iF卜 =■ 29ゃ ,),PrCi 7 61:即fェ _ :Ja)_Pr● 1 www.e-Libraria.com
 34. 34. TESTII ξ畢墨驚慰│ ―3 1 shtrdsёs sё val,r ― 留環鷹:Ck¨ こkず〔Ⅶ「「2 Ekonёrnine ■ ‐ O Nlatemaゴ kё n,muゴkё n cihe astr。 ■Omhё Volte五 ёshte ithtarご : ‐ ! r feddalizmit _. 61翼翼[dr可 にs、こ VI 、4。 rali ёshtご : 占 よ:讐 :淵 鴇 皐 鶏 lveshoqё ore I:11shOqё rlc te caktuar VII_ cili nga FliOf02こ teV」 etё r gekё ka thOr ___9dO__ゴ eJevizё ■________――f Se'd。 」ёndOshOn ヽ ァ I ι ′ r i IV V L ① 3. Talcsi Harekliti 衝 aksimen: www.e-Libraria.com
 35. 35. 3 VこT=トィNjE:ヾ 〔,KFTO TRIF」 。LI二 S■1■ ES■ 111,Al‐ S:D_lHET C:fL■ ? 0たIご uに ・ ご・ 1中 年十1■ │ 2 Ai duhC[[≧ delこ i ocri na rtiこ 3 Ai dじ 卜C【 にdall i pこ ■nこ r● こ り ヽEF」 Aし ,卜 E:¨ SIヽ 13AROIS■ KOLL● ヽ:Lヽlt‐ 3ヽ18ヽ10TRA:ヽ 18 NIS:T= Ptiヽ OJ三 卜 'Ё FSI:■ T Silヽ F[Rヽ 1:ピ iミ 3 J上 ヽ こ S「 ,1111じ iン1■ ■Rこ 011に ヽ!F I Kusli:Grこ σ Kd峠5 Q=llinCrモ :0 ヽEヽ:GttT PER I:し JIヽ DHこ HALIし ■ヽ3 EJヽ :E PJESE: : nl ctl:Iinこ kヨ :怪 ゼしc lirikc θ nご 出・ tkヨ=■ e` に蒟 k= 3 `ご c:kli■ ぜ││,ビな1_・ letie:1ご ユre i: ヽへZヽ lI Rヽ■ド:・ 1■ ヽl ЁSHT=Aご TORIヽ EPRIS : ― ιこnor=:こ ■し:li C tifL O ‐ R「 u2.c=:Icコ `ご ':nle~ :3 -Pisil:`f: 二 ヽETこ )・ :ヽ jEミ :'■ [Jく ='VFtt S■ 1(R:卜 :Tヽ F■ 'こ ヽ1卜 :(■ S■ κRtil‐ `:3■ ■J= I EP三 ミ P=RSく こヽD[R3=1ヽ こiL: : . O SamiF■ ‐■ ― ― ■ 1 `12f口 3■「:こ : : ヽ二iln F「 ■ =│lf: :]、 tricヽ :iVEPLS― (FET,E PROFこ TEVE E511Tこ : ら累:「liい i 乃こ〔ёf 30三 ここぃ: :」 SIPへ S PLATOヽ :TS:ITET:ヽ DU卜:ET TA UDHE卜 1に QIヽ , Ekcnori:s:c: l Tre⊆ :こ 「 c: O Fil&。 た〔 15 Fミ ヽ1lL」 A FOヽヽ10「iETヽlE: C)Inartcsё n e d、 Pcrsonavc me t・ linitё kundё 「2 bashkinl‖ leO:se n`ご rezve 3 しashkilド in cご iso grt:pcve shO。 こ 「o「 c ニーー ー ー│_i■ _二量 T_Iビ登整垂彗≧ヨi葺義長圭こittfF=垂壬垂二≧表i・■1[‐ヽ・=― ■ 「 ―fi..l■ 二Jギ ー 、_,こ_∼ it=´ www.e-Libraria.com
 36. 36. しF ι `・■ =こ ル│ヽ 」[:く 二 F」 ∴ti ts■1三 ESH、 RuAR sIDり 11ET Ciし A, ο=1工 :槽 ,増 鷲i:1li:lli甘 :ri 3 1hurr・ ё:│口J、 inざ ikυ r c■ ■、hOti :I通 ltiさ :PR劇 【Ё7‐ =TR"ぅ ■引 vEい こヽ PR籠 =入 ¬ lRREDHこ ヽ旺 T さ 説 :Fif:荘」ittil=:主 」I:轟 .にγ由 Jiρ tt K■ ,ン ● 3 Cruttaじ =ぎ Vこ hご rま 「=。 n15き ヽぉlieに,さ →ギョヒ31 pos O「 =s2 :り ,iJTI:1,JA E vARCJこ vE、三RRO、 J=TEFしヽDI下 三sl:T=: ; -:-g:)e;ica I _ rii.ii.:aicn a-n ^r,.. r lln: , i;!ii.'1 .:1..,.s5c i:;.:tr .. - .r,, ,.^,,:: i. .ri,aai Ii..f r: !,r.._:<- l: -- l-r:n,i ; r:i.:r,: F-'. - ., U; -g:-.iii: ,-,:r.t-j - P:< I . !_ j!'i,1a t rr,1-.-; .. r.;-i_,:_..ii: ..,-rjl ji.: i3,,:,i =i_.r: ' Zぜ 「 ser=:]ぉ こ = ヽic:FF「こs薔 こ―: Gマ モ■=ご こ i3 P'こ TE■ 8ヒ lTi Ёs■ Ttt Aし ToRI、,こ IR=s: : ' Hisio「 l■ ビSIさ :i」 ぜ「Oet:: 2 '. Doktf:1こ c !、 fis:::〔 :lビ ~ Cフ ` Qe(reP「 O itiこ lc― :1 0GYST Ko、 T:Ё sHTE 50ciOLCC: 1 6icrman OF:ancc2 り An口 lC2 15 PRONA ES卜iTE KATECoRI ] l ktJ〔 t:rO「 e r う質まご常よC www.e-Libraria.com
 37. 37. Z∂ SHKRIT{IT TE SHQIPES: │││・ [酬 謬 =暑 ド 'LEDHJES SЁ VЛttHAVE LULET E Ⅶ 越 W 19Ⅵげ夕:‖ ? c)_Ndrc MiCdJa? ヽ www.e-Libraria.com
 38. 38. TESTI Iv I.んtrOP。 10」 in studion: 1_ Ekonominё 6漱I留 II-Sipa: Rene De Kardit bota mund te njihet me ane rE: @ Racionalizmit 2. Empirizmit 3. Senzualizrnit III. Filozo_fia q€ trajton njohuriG e sendeve e jo vet sendet quhet: l. Ilimuniste 2. Transcdentale 3. Realiste _a偉凛f聾』駐ξttl3.Nё ttasё Lё ― F shOqerorc V.Vepra e TOmtt HObsit ёshtё : ① LcvLtani 2. POlitib 3. Shteti _ ⅥL『 咄配黒 け゛おёHtteゴa‖me tthき o FhL ___VL釉 島詣[[野翼:諸職 面孟2. Lidhja e giakur 3.BhdJa subjektive www.e-Libraria.com
 39. 39. 2/ 鷲澪ギ1紺I三こい。中L 一・‐,・ Fr,チs離 : pi蝶颯翌蝦 「 ダ 」E S: ill:::;lili:,1[R1111:簑誕筆醤量li三言五ギJJANLドE Di勢 S押υDt卜庁 脚iR卜 Ыβイ■ て ・ ヽ丼市中い」し s神しスDlて,ノ げ d-- .I-),-, T; l$A B4g ME)w vv >;qt<,t T]glEe ' υ `/ノ ノ ' www.e-Libraria.com
 40. 40. S LL「FTA E DYTЁ PuNIIcE NDЁ R卜」嘔T ROtvES‐DH嘔 臥TさJ謡 liH聟よw健轟2 Nё EHirntё shek II P c sc re 3.Nё 』ysmen e dメ ё∫e shekLΠ p.e.sё re 'SH互 5鷺 監 l[1朧 ア SIVIAttI Ёstt KRIttAiR= 2 Nこ 島nd te shek.xlv 3 Nё nilin teshek.}cv n群 庸 明 厳 翼 獣 『 M・ ANOs l. Nミ vitin 337 2_ Nё vilin 324 ◎ 醍 Иdn 313 1:_ LttAFDY「 E Bo■RORE FILLOI tt SUtン IPヾ E G」 FЪ 篭 蹂 ∬ 篭 :TЁ ttIP LOMNE: 2 Nさ vitin 1 940 - ■ 3_ Nさ vitin 1 94 1 ‐ 12 PRINCIPATA E KRUJES ESI「 E KRI」uAR: l_ Nё Lnd to shckullit x 21 Nё ttnd te shekullit xI ◎ Nё ind tё shckullit XII 13 KRYETARII KONIITETIT・・MBROЛttA KOレBETARE E KOSovTs''QЁ U THEMttLuA prE I VIA」 1918 KA QENI: I Hasan Prishtina ・ 6呂需認P編m14 ∼ 正 DEKLARATEN E KONTERENCЁ s sE BuJANIIT― ―P/ヽRコヘSHEHE」:― ´‐―― ―― ――― _ _ 1_Qё KosOva P、 pedttdimk tё lunёs tё ketさ statusin e RcPublikё s nd perbёje tё 」ugOsIIavisё_ 3駆 憲:遇 :専悧蹴[L駐 [:靴:l=:∼ amf ShqiPё dno_ www.e-Libraria.com
 41. 41. フみ 8 ROヽlA U SHKATERRLiA DIIE U PUSIITヒ IA NGA BARD ARET: 【 Nさ vitin 230 2 Nё vitin 395 0ドёVi6n 476 9 KALIFATI AR′ B ESHTE KRIJUヽヽ: よ達童鋼llVI′ gぃこ(肛 o Nё shekullin vIII. .TIvISHT U NDA N「 E卜uSHENlo KISHA E FGuSHTERE DEFト 臥 TOLIKI PERENDIMORE DHE NE KISHttN ORTODOKSE LlNDORE: o Nё vitin 1054 2_ Nё vitin 1204 3_■ヽёVitin 1453 !l_ DEK■ARATA ttIPAVARESNE E SHTETEVE TЁ BASHKUARA TE AMERIIttS U MIRATUA NI KONGRESN E FILADELFISE卜 _一 、 o Nё 宙Ⅲ1776 2 Nё viLln 17Si 3 Nこ Vitin 1 787 _ 12 PASHALLEKU I」 ANい嘔 SI DREJTUAR NGA ALl― PASH= TEPELENA KA EKZISTUAR: 錢郭:littf盤猟im tt s睦 に測X 13 NE KONGRESIN E DLJRRESIT T■ 25 DHJETORIT 1918 ‐ 駅 Ы hⅣ:£淵 「 PERKOHES恥 仁 U ZGJOD仕 l Syl司 man Del宙 na 3 Abdi BeJ Toptani 14 KO卜FERENCA E BUJAhfIT E CiLA U卜 lBA」T NIE 31 D「 UETOR TЁ VITIT 1943 DHE le 2JANAR 1944に へQENE:― 一 ―一 ―― l Ko蔽 た らこёUIё コ itha pa■ i'さ dhe e FoFca'c polhikc shqiPiarc tё Kosoヾ ё ilePartisё KomunisicPご r卜こ。Soyё dheユ Konitrcncё e rregu11 時 alsh te Dukag init ()KontcrCncё lhcmclucse e Kさ shillit Anti:bshit iE Ctirirni[ KombOtar Pcr Кこ。SOvこ dhC R」alゝ h tё Duka=Jinit www.e-Libraria.com
 42. 42. し ノ 〓夢 ▼ ゴ ¨ 37S!PAS RENE DE KARTIT BOTA MUND TE N』 HET ME ANE TE コ raciona‖ zmi b)ernpinzml ― C)Sersuattmn 38 DEMOKRACIA PERKRAH_ _ : a)pa bara2in ne mes nle‐ e b〕 baraan e te cinhe qvtetaⅣ e C)nle klas te caktuar shoq e 39 VEPRA E TOMAS HOBSIT ESHTE ユ Iwlatonl b)ptta C)Shtetl ~ ~ 40■HEMELUES i Flに OZOF厖 !DEALiSTE G」 ERMANE ESHTE _3鍬:]、¨F : :c)nhte 41 PER PERCAK¬ MiN E KOMBIT MiRREI PER D^= _ ュL■□⊆■0● ≦Juha letrare arersia etnike kunur3 _ b)1旧 hla e 91akut r C)bindJ3 sublekt∼ e _ ~ 42 SHTETET ANnKE GREKE υ κRI」 UAN ~ a)ne n m te mleniumn te 2 paf er se re tトヨl:留l乳 亀 ::常彙ffl■:reieL』 ie 43 DEKLARATA MBI PAVARSIN E SHBA ve u MIRATUA NE FILADELFI ME _3)me 1776 ~ ― b)ne 1783 : c)me 1787 、 44Lυ FTA E PARE BOTERORE NDODHI NE V!:ヒ │ a)1912く 1918 b)1913(1918 = c)1914く ■918 _ 1 _ 45LUFTA C PARE lしlRO ROMAKE U ZHVILLUA C」 ATE VITい /E a)229く 228 b)219ヽ 218 C)167く 167 46 Kυ VENDi l LEコ→ES NEN UDHEHEC」 EN E SKENDER SEUT U MBハ JT a)me l‐ 3 b)me 1444 c)ne 1445 _ 4'N」 OHJA E SHoiPERiS NGA FUOIT E MEDHA υ BE a)he 17 dttetOr 1912 ‐ b)me"mars 1913 Cヽ me 29 kornk 191■ 48 NE KONFERENCEN E Btり JAN!T E CILA U MBγ ヒL ME 2 」ANAR T三 VlTIT 1944 u vENDOS OE al kosova te bashkohet n e shqiperin b)kCF・ oVa te iete ttpubrk ne kuader te Jυ 90Snavs C)k050Va te lete krahin autonome ne kuader te iugCSIavis www.e-Libraria.com
 43. 43. 2) l3T,KRYENGRITJA E MADHE TLIRIKE KUNDER ROMES E UDHEHEOUR NGA OY BATUAT DHE PINI U XHVILLUA GJAiE VITEVE a) 168-167 p.e.se re b) 30-27 p.e.se re cl 6-9 p.e.se re . :138,PASHALLAOET E MEDHA SHQIPTARE (SHKOOFES DHE JANINES) U KRIJUAN DHE OENDRUAN: a) ne oivsmen e dvle te shekxvll dhe oivsmen e oare te shek-Xvlll b) prei 29 koinl(d e deri ne dh.ieto, ie viiil 1913 c) prej 7 marsit e deri me 3 shtator ie vrtit 1914 _ : I39,REFERENDUMl GJTTHPOPULLOR MBI KOSOVE}'I SHTET I PAVARUR a) 26-30 shtalo|1989 &- bi26-30 shreror 1990 LF c) 26-30 shtaror 1991 € .,'.O.NE UESIN E KETYRE VEPRAVE LETRARE -NE TE TRT. 'MAL=SCRJA.. -MOTI I MAOH-. -PERSER, NE KEMBE'.1<ESh-,'rE'' LA'.'AFEROITA PEFISERI NE FSHAf . -LULIA E KUJTIMTT','GJENERALI I USFiIRIS SE VDEKTJR-.-SHOIPJA E KRESHTAVE iONA-, :: - VETEM DY JANE TE ISMAIL KASARESE. CILAT? .1) Keshtiella . 2l G@I?!i !r!-bl4Ec-9c-vdc _-141.VJERSHA E GJATE E CAJUPIT -vAJE' Esiia- a) poezi parrioli(e I b) poezi erotike 'clb9e:i eleqiiak-- 142 NE FJALINE:THUHET SE N」 E DITE MUND TE N00DHこ OETE Kこ Tこ LIDHJE TE RREGULLT ME RAKTTE TOKE.HENE...' FOLJA'Ti NDObHL- ESHTE NJa NGA TFsJTAT E ME}.ffRES: a).defiore . b) lidhore c) habitore 143.NE PERIUDHEN MEGJTTHESE KISHTE RENS 6ORE E MADHE, II.JERSZIT LEVIZIN SI ZAKONISHT.,,......FJALITE JANE NEMAREDHENIE a) kushrore b) shkatore cl leio.e - 1.44,SHKRUANI PA GAE}IME FJALINE: : Disa studentz na than se do l na bie ma mire srkur le siudiojme diqka tjeler. Disa studente na ihane se do te na bie me mire studiojme drqka tieter. ■ ■ 「 ヽ1_.ゼ r´ www.e-Libraria.com
 44. 44. QEVERISЁ SЁ ツ一班 t ‐ =t i!を :螢 :Y轟 lc shc蜘 _´ 」ッ1面e● ●Pa4rtt sheヒW.1= SttQIPTARE KA FILLUAR NЁ VITET: XIX :19 1914 r SEQTPITTAREyE Mii: www.e-Libraria.com
 45. 45. ヽ 1 Z′ :Lこ ri l しノ S:{TETET E PAた ヽこ `LL「 VO'PO)(■ p‐ 」∴ =:t3■ せ J● R: )イ nё rniliniu5:nc「 .■ Csこ re , 嗜│ lliri■ ri5 e l:1フ csこ fこ 3 ●こ‐●:!illiu=in c i:pe sこ rc ● 5・ IA EでヽSITttFtt U I:D■ )イ [卜しSIEl(lし `TOし :KE P三 ユ三ヽIlい 10`E DPiこ ORI● DCにSE LPヾ DCRI 9[:;Ill::: 3 らI Vi:in l153 LtiFTA E DYTE ILiRO‐ ヽCヽ1■ KE UZヨ「ハLし UA C」 ●TE ViT3VE: 1:::1:::==,ffり 8Yつ e.こ ,c/ 3 16S‐ 16'PC SI「 e ■r` 3LUCIC` :IPAPI BORG」 EI DEヽ 10くF■■IK Ni SOTasIPこ RT三 =tl : 「 │卜 :● iユ ■こビnl :ピ 31:き ShCk :く `メI `っ 二鷲活躊 =l■ 1乳 A義 ■― = 」∫1[手ぜ磋l:ミ:I凛諄避 'こ Tニロニ`・1・ 5GL■ 三0‐ 6. C)a-,.:tu. iici:ar.Aiis i vl-rj.is.s E Ki'Y E S,tl'i R' NCr lsrlAlL Q:vt;r-l'€ " i..l:,...,',u..i,ns-iiil:,oK ,e !iitr i9iz QE'r-)'qol DEi"l ' l I nこ 」ySmご ncヽ 1:it 1913 2 nd iュ nd【 ёVilil iS i3 0nこ janarに Й漁191■ ,8語ぶ詮駆型lT:[ご[薫キ「冥3器:機ど襄 堅 BUlヾ 」AJT U` 〔BAjT: 1要 :灘]l=蓮│::篤{ill題 www.e-Libraria.com
 46. 46. TES rI II υ l にヽ ∼ !U時ヽ3:に∴QEIЁ : l poこ 〔i ⅢOLし ,・ こhdi 2 たraon nё EF::,i C) :iゴdhttnミ 3ご lc sund:■ ln「 n183bi o■ i l S■TETI Fこ UDA4.OSヽlAヽ Uヽ RIJ UA: I n奎 :::nd(o slこ ヽ ヽ=:li 二 nご 籠nd tl s:icヽ :く Onご hコ tts‐ =三 ヽ‖1 1 3 ■むTORfT AヽT:Ktt PttRヽ lEヽ DN= l frc[h90 isti::「 ぜ O reに0■ S゛ 1■ _ 3 「「et:、 50 rse:::,ご = :く :く しl Hlヽ 11 l P∴ ヽL: ;、 ■.こ oヽ Gヽ 「 し、口■ りやヽ1■ こし 3=: : 「 lr iJ■ 3 0 :,三 :」 SI ´ 3 m1 1■ 53 「 LiD=JA EP卍 2RE` 1■ : :〕 ヽr」 Aヽ lZし ,D■ E● [ヽ [:Rつ : ' : pr● :Of=「 1■ ,「 I■ ■:I:IS'Sき ごcii n=,「 │::せ ■よ :S~, 1 「 r■ 1。 q`rs■ 0● ::ど ヽ11〔 lS78 c dc● ぃだP■ ::に 、li: SS, Op● 10■ ふン■三ik IS73cdご■3ど o■ ■●●t:SS: ド ヽ0ヽ :lTETl‐ ヽ1=ROJTJA κOヽ16ET■ RE E KOSOヽ ES~Ttt CILIヽ E DREJTr」 ヽTE VEPRI■lTAR」 DHE FATRIOTiISEQUAR HOヽ =E KADRIU U THEヽ 15LL:Aヽ 三 :LEC,L1l ET: I r1 1915 -― ― l mこ 1917 - θ rr11,IS 、 「 KOMANDANTISじ P駆 ヽ〔I UNCJ― ヽf.ヽ RESHALI TIT0 0EKRETOfヽ r=NDOSJEN E PUSHTETITし SHTAR■ KヽlE KOSOVE: l m0 8 shkt[「 : 19二 = て⊃ rnこ S shkur.1,■ 5 5 mこ S dllJcぃ「 1945 www.e-Libraria.com
 47. 47. 2グ tノ 8 ・ BASIEKIMII EG」 IPTr「 TE LASlllL VTRIOR DHE」 UGOR U BE: りN:ヨIl]需譜iF翼1響 rhfⅣ Pこ 壺 : 3. Ne milcniunun e n p.e.」e re 9: SHTETII FRANKIVE IFEUD工 IZtt IE HERSHEM ESIrrE KRIUAR: ・ ①Nご 負nd ttshebun V 2. Ne ind te shekullit VI 3. Nё fund te shcku11lt VII 10. BASHKIPEII G」 ERMANISE NEN UDHEHEQJEN E BIZVLARKUT uB三: ・ 1:Nё r111lm te shckullit懇 C)Nこ vitet e sh,,tedh」 etaに sheに短X ,. Nこ 5□nd te shekullit XIX. H. LLIFTA E DY「 E BttKANIKE Eヽ こコ 『 1913 U ZHVILLUA: 1. Ndam」 et aleaё ve bal師kё dhe Turqlsё 2.Nder,iCt aleatё ve ballkantt dhe ShqIPё HSё 3.Nd「口町ドtSeⅢ Ⅲ dhe Buliganse = 12_ lTALIA FASIISTE F■ LOI StrLNIIN KUNDER SHQIPERISE: ① Mc7pr■11939 ′ 2 Mc6P亘 111941 ι 3.Mc 22 qershor 1941 13. ``STATtF10RGANIIK I SHQIPЁRISE I MIRATUAR Ntt VLORE ME 10 PRILL TE VrmT 1914 NGA KOMISIObII NDERKONBETARI KO燎 OLLIT ES― : ① Kushttuta eparё e shtei sh゛ Ptar 2.Traktat ndё =可 ct fO,mve politike ne Shqiped_ 3. T―t ndettet sllqlpcdsこ dhe Fuqlve tё Mёdha 14 WTNDDEET E PIBLEDHIES SЁ Nf― S■工 GUSHΠT TE呻 1943 PER VAZIIDDα N E LU「EESSEPERBASttT KUNDER FASHTZMIT DEIEPER r<RIJrrvfIhrE SHqPERTSE-ETF{reUPRISI# N @ Ne mEnyr€tE njeaneshme nga Pa.rtia Komuniste e Shqiperise. NE rnenyre tE nj6enEshme nga Balli Komb€tar. N{e marreveshje nga tE dy palEt. ^フ 一  う 0 www.e-Libraria.com
 48. 48. ン 1-043 PER VPZHOIMIN E LUFTES SE PERBASHKT_E (UNER iii-nzur one pen xnurr'alN E sHolPRls ETNIKE u PRISHEN' a) ne;evre le nianshme noa ganb konruniste e shoiprb- ul n6-mel'wt le nietraitstme nga bafi kombtar' c) iDe marrveshie nga te dY Palet' '127-LUFTA E TYTE PUNIKE NDERMJET AOMES OHE KATAGJEXES U ZHYILLUA: a) ne fillim te shek lll D'e'se re b) ne filtm le shek ll P e se re c) ne gjy-smen e dyte le shek ll p e'se re 128. SI-fIETl FEUOAL l-TURCEVE OSMANLI ESHTE KRUUAR:! a) ne litiim te shek llv Fb) ne tundle sheft XIV 1l* , "ii. irrii i" "n.rxv € 129.KOISTATINI I MADH ME EOIKTIN E NJOHU;1-T=T,lII-ANOS - - -=- 'rn,srreruutu e 6HPALI-I TE BARA€IART ME RELIGJIoNET TJER^ : a) ne viliin 337 b) ne vilin 324 -cl ne vitin 313 IJO.LUfiA E OYTE BOTER9RE-AILLOI ME SULMIN = GJEIMANISE . NAZSTE MBI POLgNINE a) ne vilin 193-0 b) ne vilin 1940 sl-!e-Yi!!l!4! isi.pntxctpalA. EXRUJES =sHTE KRIJUAR: a) ne fund le shek X b) ne rund te shet Xl c) ne tund te shek Xll 132.KRYETARJ I KOMITEIIT -}'4AROJ7JA KOMBETARE E KOSOVES- OE-U THEMELUA ME 1 MAJ 19-18 KA OENE: a) Hasan Prishtina b) Bairarh Curri cl Hoxhe K.adri Prishtina 133.ME bEKLERATEN E KONF=RENCES SE BUJANTT PA]RASHIHEJ: ajO. foto"a pas Oertundim te lu'les te ket stahrsin e Republikes rE peflere le Jugosllavise b) Oe k6sov-e 9as ,etfundmit te lulles te behet shtet i 2'w?tt' ' Ii 6l i-oi-""=J"t J.tr'nJi^it t" rt'rr" t" u"=t'x"t'"t -' st'oio"tin' 134.KAI-IFATI ARAB U KRUUA NE: a) shekuilin vl ' b) shekulln Vll cl shekullin Vlll ,l35,REVLILUCIONI I PNNE OCUO<ANTI< SORGJEZ NE BOTE SHPER'i-TIEU: a) ne llolande ne lund te shek )'/l b) ne Arlgli ne grsmer, e shek XVll n ne France ne frrnrl te shek XVlll 1 36.i-r.ALIi FASHlsr L KAPlrcllcl a) me I shlalo.1943 b) me 9 rnei '1945 c) me 2 gusht 1945 ´ 一 ´ ( 1 www.e-Libraria.com
 49. 49. 1. 2o TESTI TI Njeriu dallohet nga bota shtazore sepse: l. Punon (4 EshtE qenje e vet6d'rjshme shoqErore 5 V.pton nE kohe dhe haPsir€ Spinoza e shPjegon nat-'*rEn: I . T6 ndare nga zoti' /i>'fe identifi kuar me zotin-Panteizim Y. rcamshueshme IV_ReliJiOni ka domuluar ne: 1_Greqine e vieter 2. Kohen e Re fGDヽ4ettcで ・‐ ~‐ V δttlぶ ::鷺 tCg。 ・: 2_ Kulturore 3_ Psikoio31ke ヽ■ ogyst Kbnd ёShtこ ilozbi ~ 6留:謬 3. An31ez vII_Ne eliten shOqё rorc mund tё h勇 e: ll■ 「 a5■1こ五 2. Qdo grup njerzish O tterё Zに 2JCdhur dhe te daJuar www.e-Libraria.com
 50. 50. 3 )(rtt l:FTrl TF:FJ■ i=■/FTi` 1ヽ jlき ,■ 1● 11■ :1こ● :l二 ::::J■ J● ■:1.ヽ ? Ci rJoレ adぉ hirさ にshヽ●ёnを ほ 2 A,ckョ dこShirこ にsh::oi ni de: j. .:je k: CEshirl ie shkoj Rc de: ' 卜 'こ FF∴ LIヽ E‐ ヽE QCFTESE E」 .IンIE iUKSES P、9Vi`lIN PR二 、しES,DO Tむ = G[ZO FiE卜 :SHUヽ lE QE TE cメ 〔THE Tこ 、!「「 E',JANE S11「 REHu R「 IA RょED■ Eヽ ■, !. !(cl':cre I -;..-- /:t- ._ L:,/ N usnr_Ore IO, KEGET E DASVIES -IAN5 PoEzI PoPULLoP.E : O Liハ kc F Eoikc り Leciencare II. ,.ATENI NJE PRiJ KETYRE vEPP-AVE.sHTE.-1.,]ToR. (S}IAII- K.AD:. P€. D:-:E f-(Kt i.is HT I VEPR-ES: . (t) "Ktrh,;.tto -1. " -Aitr iruit ishi;r ve:f,.'r '' -1. '' lialran i i barchJ- != AtiTCtt I PЭ =ヽ lЁ S・ =K二、r」 AEと (110s■os=ESHTご :一 I zer scrc"be 2 Ca、「:II Dorこ i Riし (⊃ Jeronim De Radュ l]DOKUル lENTIIPARI ISHQIPES St sHKR」 ARINJOHUR DEN N:三 SOT,こ s■TЁ (」ぅ1鴻i斎[ll11111+‐ ′ 3 .・ Unゴ illi i Pashkё ve.・ I= ANTROPOLOG」 lA STUD10N: I Naぃソ「こn ⑦ N」 cdun , EkonOm]ne ヽ           ● 一 rヽ 、 Y www.e-Libraria.com
 51. 51. 27 16 RELlGJ10NIに ヽDCVヽUAR NE: i: koliO■ ■rc C cre■nこ こ、′jctr 3 'lc.Jヨ │ lフ SIPAS Z卜 :Aヽ ZHヽ K RUSOS: l ヽC■ L lind i lcsFr il● ぼniShi 2 Prishet:■ さヽonC O EP■shO p∞ na¨ V笙 こ IS SPiヽ OZA S SP」 EGONヽATYRごヾ: l: te ndare ng=20【 i つ [にCⅢ ・ミuar_こ 2.ぎ n,■ 3■ まzこ T 3 :こ amshueshmこ I9. NJERIU DA.LLOI'iET NC^. '.f T-]. 5:jT.T.ZOF.E SEPSE : I !-e!ron ni ii'rr: Ch. h3Pas:ra ?. Punon C) eshre q:ni: <'reiia:jsnrne sh.c.r)re .?O ,I-.iJiSi DIiE EI{C:LSI GiATi SHI-JECINIIT T9 FENOI'IENEVE SHOQEI.CR: :!iUA-N Piii B,iZE l- aaslen G/ rit3::|.tei' l. ic:!-,4 i_″ ノ www.e-Libraria.com
 52. 52. 3 NGA KЁ T01■ l F」 AL:VETE卜 :ヽ JERI I K、 llCri do Ajじ 言っにjuvc diso ca'こ 611t=:llifl薄」;I:ξ 翼∫1よ 。 9. iE lj.t.it.tij.--!.AD..:! i]A so-.i,t siit-t; DHUiIA-r'i )r.;,.. i.ui3i.n. ei -t i- A CEZON] i: pGt( res] t ..j:xE sl-ipnEgi;h i;eR.REtrgel.:r:. . i. iitrshirrrc ?. vi'lderc -(jrl (i(_lirii:tia. lo. iiJEst^ PREj t)' .iRGJESH. ..l'i:{ vARCJESr.l r-:sr rli, .:i,, r:i..ilt LlDHUii.{ (j.:. iJ[ llii 8.r._rT-r.:, DHE NE Ji lrtiF,St i t ]u!E il _..i:.::iI_i:-: r:trxir, 0111き ゴ C゛ C::lぜ l: 卜:iヽ==lヽ ヽ1::Jヽ :へ ヽ : _ 1 ~Fご i■ iiti t lt:■ :it i::ド 1 ′ =ti:(il`rご :=さ tS卜 iTこ SHKRuAR S1 0し ilET ciLA? 3 卜■:ゞ ::、 ,゛ :::il、 ,「 ぜ 「 :11ビ :1 1コ ヽじ i(DRilヽ 1lI'II E=― ヽきヽG, こ、子'R「、ヽヽlE E E・ Al_tS t卜 ::it i Jご 「●ilinl Dc R3dュ ら `:lli晟 野i ml ベ ll ヽAい l FRASH[RIisHTE AUTOR Iヽ 1:PR=SI て `〕 ¨しuは ぜvcts― 2 Andrfc cjピ !os 3 ‐ Shqi「 こrin,ka qcl:ご 。こSi■ さご:1ビ si d。 :l bt・ 1lc【 14 PITミGORIヽ ヽL「 E KAヽ E KtlLllVt:ム R: I hisicri:lё るi雲:I]籠ll ll.」 ホョldに 対11枷市nё 15 KLASATJAヽ こ PARA01TURI LSlil亀 ミ: I( :11ヽ li:'■ ::ヽ [ ′ 0∬ :1[?出 [世 ■ :『「 Tttli:¬ H.輌 。∝ 薇 l」 C‐ rこ 2∝ C rre k;rpirali26:r) κ www.e-Libraria.com
 53. 53. 20 n,LUFTA E〕 χtt BoTRORE nLLOL a) ulo 1939 b)me 1940 C)Tne 1941 . 116 LUFTA E DYTE ILIRO ROMAR工 U Z― LLUA CATE V:lL` ■ 3) ″ 9-228 P c se re b)21'21S p e_sこ 「 c o 168 167 P c se re 117 PRINuPATA E ARBttS ESH Ft KRIIUAR ― ‐ ― c) ne giosmcn c dytc rc shck, flv, I I8.KUVENDI T}IE}'iELUES I UDHJES i) E!. lS78- b) EE 1880. c) mc 1881. SE PARE‐ PRIZERFヽ 「 U MBAJT :証 : 120Bハよ口aルn I EC,けrynT TE LST VER10ヽ DHE'U R U BE: 二_ b)ne市lCnlttШ c uっtse re ~ り nC市 'C● ― C n P ctse re 121 BASH卜3Ml■_I FRAN郵 工VE I r― UDA口 ZИIT TE F_nSHEハイ ESHTE KRUUAR a) ne rund te_shckullit V_ り nC httd re= kunk vI ‐ )nC lndi shckunL vn ~顧 2 BASI地 MI I GttR嘔 ヽNIS卜こ N UDHFIOJEN E BIaし '■ OT U BE a)nc rluun t shek口 11l XLX bヽ 口e ■tet e sb口 i●abieta te sbよ XLK C)nC imd le ●■いコli【 XIX l理 LυTTA E DY■ ■ BALLKANrKE E VIIErL 1913 U Z「MLLUA: : 3電:咄:苦緊v端謙l比鑑 Ⅲs ,● ndemid Serb`dhe butar= ,24 1TALlA FASHISTE FILLOI SuLVIN KUNO〔 R SHOIPERIS: ― 8ヽ me 7 p● "1939b)me S p● 11941 _ c)22 qeeshor 19■ 1 125 STATUT1 l sHOIPRIS ‐ i MiRATUAR NE VLORE ME 10 PRIL■ TE V:■ T 1941 NGA KOMISiONl NDERKOMBTAR I KONTROし L[MlT ES■ TE: shq:01を 」 b)!rakat iぅ derrnlet ,o‐ve pcillke te sh口 ipris C)trakat nderT■ ,et Shqip● s dhe "Q■ e te me`ha 126 VENDlMET E MBLEDH」 AS SE MUKJES TE CuSHTIT TE VITIT www.e-Libraria.com
 54. 54. ■ ′ ■ 1 ′ i ′ cl konrerencen e paq "p昴 5 105 MARSHALL ll10.KOMAMDANT : uSms JuGOSI:ム VE.DEKRET01 D N MBI VENDOコ 嘔N E ADMIMSTRATES US前 鳳 KEヽ■ KOSOV,ME DATEヽ つ me 19 tor l'■ b)me■ shkuH l 5_ c)ne 15 mal l"5 106ROMA u SHκ `TRRUA DHE U PUSIrTLIA NGA BARBAR_FT 3)ne Vlun■o り ne Vliin 395 a ne■ ●n4フ 6 107KハliFA■ ARAB 3HTE KRコ UAR a) rE shckullin V. .-b) hc sllckullia. vL c) oc sbeliullin. ]/Itr- IO8.KISHA }QISTTER DETI}.IITI1SHT U NDA NE KISHE KATOLC{E PERENDIMORE DHE }d, NSHEN ORTODOKSE LINDORE. .) nc vi(in lO5{. 'b) nc virb 1204. c) nc vilin 1453- IOS,DEKII.X,ATA MBI PAV,A.R.SIN. E S}iAA.". ii }"IIRITU.A }IE KON'bRTSIN E HLADEIFIS al ne Vidn 1791 bヽ ne ttn■ 776 - ‐ ‐ C)"V■ ● 1,87 I IO.P.ASIIALLEIfU I J.EMry-ES I DREJTUAR NGA ALI PASHE TEPELENA KA EGZISTU^R,. 2) rE gD6rr,t'| c parE rc slEk. )avm. b) n. givocE a dvtc. r€ sbck. Xa-IIL . - =c) Dc frrd lc sbck- )O/m drc DG fUliE-rc shcll XDg -=-III.NE KONGRESIN E DURRSTT TE 25, DHJETOBJT,IgIs KBYET.AR I- NE.QEVERIE TE PERKOHSHME U ZGIODH,. a) O.rrhrE'.Daha p.rEr.ri. b) sylcjEa ddvid. c) aDdi bej . ropE i. I I2.KONFEFENC{ E BUJA}'IT .g CILA U MBAJT ME 5i DHJETOR TE- TE VTI.IT 1943 DHE I E 2 J.A.}.IUAR I9'.1 K A QENE-. a) koflfcrcnc c tc giitE pz4iyc Chc forcavc polirik sbq+r2rc r. tosov.s- b) konfcrcrE c rrcgrillr c pards komuDilc pcr kcsovcn dhc nzJsh t. dukagiiDr. c) kopfcreuc th.jhcluse . kshillir a;titashi! t€qliriE t kombt2r p.r kosovcn dbc rrafth tc dukagiitril I IJ.SHTETET E PAR{ FEUD^LE TE QU.{ITIJL. MBRET.II IARBARE U IRUUAIV. a) pe fu-Ed te shck- v dbc pc Fjim rc sh& vI. b) nc fillin t shck- vlt. c) nc filtim rc shctc !'IIl II4.RE'-'U-UCIOM I LAVDiSFiEY NTE TE CI:-IN NE ANGLI - PERFUNDIMISHT U VE^'DOS MONARXI.{ KTSHTETUSE a) me 1679. 5l ot 1688- 一 . ・ 一一     ・  一・ www.e-Libraria.com
 55. 55. www.e-Libraria.com
 56. 56. 3θ :守グf薯 :すイ「 : ん4Prri」LtFf ■■: ,1七モ 難 筆 薫 一 ,‐ r■ ″じゞ″7Frry nJξ nder .「.=■ ‐ ■ , , モ 1 ‐ i`壼絶しヵとぉ:結ξ轟こ着しご www.e-Libraria.com
 57. 57. = ` 直Vll ,t9′ ″ '力 ′И2.al - 2 書 ( me www.e-Libraria.com
 58. 58. `ィ :′ ′rsr2方 ξ′rl力 a rti`力諸′ `イ ト′ηο″αЙヽ `ど ′6″9ぶこ り、タン lC lretklft fegjislotiv ::島茅蒻:轟11■ril17[1,秘14・│ら 平′1■争i″ ` icde 2R, i/5 td ==:=■ _■ ■■=::● :し´ ●:r めら可切: : ・ ‐ ~ `F : ´│ │:. 1■│■ 部奮ゝ等機事豪if5写事:写iittI事11:I囁濾 卵 =郡 I錫環1部認り脱T髯:市 "ユ aⅢ」ane _ _ η学:響1聾:聖li 「 コ=‐ ‐・―′″ IⅢ″.ⅢⅢ響FⅢ三聖空″盛彎ⅢⅢIIィ `夕 り,71″ ?■ rやり19′:ゼ ‖ilttb',I"〕 11■ ″ⅢⅢ■lⅢⅢ11,ど Ⅲ摯■を:蝉■■1駆 ′ i:郵i綺脚li[1送1:詰li掲鷺:′ ::皐1■ 1蔦 jletercsiF=■ =:=嘉轟続二蒟Ⅲ emteこ "' み¨面"導蟷背串難11Ekユ iStq,C tre mざ ry● slPas te。 lavc mund tё nd,ShOhet り N`IりS層″″り「 ″ど `′ ′ψ″″dι `夕 │′ たパカル `″ ″勧ど∫ lttf第馴1よ霧略 : 一ヽ 二一一一一一一¨ L詰ふ脱品に結k鸞 凛毅:[皐哩襲: /力″″24″e■ ″prakjbhet kur ミ ●│ 11■ ■ Fr■ ■‐ :ri:二111 11■■■:■ tて ,ζ :ヽ F ll「 一一一ご 一一一 一〓・ II導 │ www.e-Libraria.com
 59. 59. ,一¨一´一.一 ・一 ・ヽ ヽ 一 ● 畢.:■│:: 彎墓轟(ニ■1■■■1■■i:「 ■ヽ1:FitFit::: tii www.e-Libraria.com
 60. 60. 32 i血ふiよ I[黒鳳農:■ 、││■ .│■ ■■ │ ■ ¨  , ■li■i :‐ i` ■ ~ 1 _ _ │ ・ _ ■ '‐ 1_■ 」= _「 」: = r● こ■==―■■_ ■ ' 1‐ ■ 」 = _「 」: = r● こ■・ ‐キ■■ ■1 ~ 1 _ _ │ : 「 ~ ::■■ヽ手│:│‐ = =■ ,卜● ´ ‐ .・ │::-1.:│ ´ ・ .・ │.│:― rJ F′ テ″r′ ′/1 11,卜 C il l11・ : =ヽ■p hutぃにはOr qCす ilTTrす寧Tず` .. 1 ■ ●[ ″7ご 1 11:三 = │:■:い kキ ││1曇il■■ │:11 ■1,l lξ・ │:「 ■i■ i =奥11● ●: ■ 、 1 ` ‐ :: : ` J _r=_一 ‥ _ 賞 ヴ tes ttltlVe es,,卜 IP,T‐ 1 ‐ ■ =│ 誓1鮮譜聯:蔦:嘉轟葛蕪轟lll逢 │=│ ~ ~ ~~1:喜 =│三 摯撃11農謬彗ii五i群:咄:=i事部室需IIttξ曇j■ム」11itndl l二 ■1.:│=■ 14':: ,1:, , -. !:"-'' :t ,1 .:l;. ,.: ■ k[翼革│.Ilは:甘:イ嵩│:二 ″ユiぶこ:ル│し 'あ 1111111■=ltl:警主111:::=寒 塁塁秦豊雲璽豊量霊:, : ,jl ‐til Srpas kEtrj:hnpiimi www.e-Libraria.com
 61. 61. 予 = = l協協霧藤il二 品:轟 :b=二:i: ごseLtご i 魚漁[憮:蹴齢彙癬Ⅲ鸞li1111i1111 'iregu l.ta 11■11 www.e-Libraria.com
 62. 62. g5 N,市 ⅢlbuⅢ ⅢtyOや r"争 il'■icri.ゃ 品ち│: ・ 1 11■ ヽ1-.― __‐ ■ =秦 ■1・ ■ イ 4 111手1事 11111 m?i-t:tiidte I ioii, ti lt t, 甲 ‐│:=│││=: www.e-Libraria.com
 63. 63. :::1「:]]]」響肥1『 1:iす1:i業 T:11lf』 Jmave 「dkterizohcn na dy mё nyra: ´ ――――′^― ″´″││,■ ●ル "′ ″″a′ zi訂麟s力 ・ガ′′″0″ウ″α `′ ″α″すα 制Ouara te parlamenik dhe qeve● Se tc」ё 雁J響壺総驀i織灘奮舗義慕L 一 , ,. 一ヤ   ン ヽ ヽ    r ・ヽ´¨ . 攀驚Il蘇彗鰈串鐵 "li撃 需I耀島. _^● _■^´ :、 ′●・ nハiltikさ _: き品IW:i:甜│‖ [肩 島I:・[:おprottmeに , 市C"1■に‐: ず Y"り 1__=__仏 ぃ "‐ 蔵 節 ‖F e hasun neみ `1● ″ `昴 ″lFC■ ″ ソ滋 19イ ` 真青幕 鳴 雅 冨 滉りy胃∫麗 :慕I覇fil[甘 『 ざa儡籠 ・ ‖議Vil驚 礎 menyた と討 k1l ka熊 Ⅲ d=11'b手 ゞISりれ,FFd`rα ● =パ ,9ら etj ' ' -'- material i s€ drejt€s kushtetuese at€herE kur Praktika giytlZsore merrelst burtm .. ,-- ,-..-!rl-i,,p" -'- vanrtrme ident 翼輩1詔7:』::百 三蠍 垂I彙]ilⅢ Ш¨merttndmdいに T譜猶看ⅢⅢⅢⅢ雲卜」塑■1潔黒。籠ik,`謡蔦:蓄 hiξ Gattcis,IPヤ S,叫燿PI里露: :~iRttjぶ I移腫】:キF∫ぎt詰起ζ[1振二」Itё a,11lI翠 il堀 肥:驚itt籠 尋軍需ξ品1慕1葛::ぶお準1晶葛:iオn shkふcOκ r ttn国。dm■ に insriiuci6neve kushtetuese' - - :■ _ ケ_ www.e-Libraria.com
 64. 64. βグ i-_ dr.jti kushletresc i slL r,.{-ve nbEshtei:t ne aktet juridike td shkruara_ i.a,knrssishi i'iJ ircr:::a iiush:etuese te kcdifiklra.3 nE triist'Jnil,.- Kush(eluia. BazE e rregullirnitjuridik te kaiij vendi Esh tC .ifuirle r u,a e yilii !787 e cila it:|ri ne tirqi njd vit rire vone e ratitikuar nsa 2/5 e njEsi,re federale. Burim tretEr i se drejtes kushteiuesejane yendimet e Q7,trles S q;reme dhe gykatave rjera federative,Jhe njEsive flederale. 8uパ nl jc【erj`nc edhc dζ a Iゴ e qe intterFο″grasI・ 0も a vcndirrc,こ κヮど `″ ′″J bal■ es i pushtctit ekzckutiv .、 ■6υりR卜■■rF SE DRIS■ヽ XyS″rFr」こ駆 7F F、s Edhc pse BRSS eshに shperbё 口ёν屁′J991,Cshtc e udhos qe tl permendirn bin∴et kushietuese te saJ _ 男勝:■:L請1惧篤:ξ糀ま壽li認濡懲 dlC`麟″″"Rク″bttα う´ 葬I犠:I離tttfぷ:励 ″ツだ7‐ ずT:′ 言■‐イ KИPrrσι五′′″ κιs″rFrd■ASI′ Fryυ初 〃raPο〃 EK′ 島7π″ r IRE♪VDESIAF X3SttErり電 S ・ヽ:veli i respcktintt te kushictttcs eshに ,asqyre e demokracisC tc■C PoPむli l Per rendё sine e kushtctutos kane punuar n」 ёplclade c tё rc iendimttresh duke nllu番 nga P/2`α ″ιИrttο ′2′;″α″たソσム∬οbsi Rだら '6Lc/ど r∫ο′=ら 4 2κ1/PIIMIFFυS″rErυIES 繰繕》Ilil[聾l[草II撃飾 ‖iポi愕:ξ ‐ bⅢm i: a71 Fο ″ α′ み ″α `″ あ′ り Pο″凛 一 ´ ・一 , 〓 ● 一 一一 一 卜 十 一 i ・ ' 「=じ i器・ il ヤ ■ , 一 ユ =it. ― www.e-Libraria.com
 65. 65. り rfrc●r■ 勒 11乱[ξ IT群北11[fl』f帽せ1lll::‖I]邸:1:1lTl:[::L:Lfuqi ″凛bj″」 `′ '1 )te rences sc no‖ ‖ave koshtctuese Ⅳe kushtctueSC ne rapOrt me no‖ nat gera llttnten:語 献。「。rogani perfaqes∝ s osc orgmii ttettur Vdem per kete lil:1∫ lushtettles AJomundCmlratohetedhepcrmCSlefercndumltkuvjCnne 樵耀稿およ脈選嵩b轟 ,di ‐ sbi荀。he qtte se J● uk ka kuShtettte l kater mendimc: 7●″ぐ'Sヴ 勧″彎ο `む ヤrrfrlgル ぇ sだ c〃αソ `CaA2ο F "″ 0″ψ `″ ″εこr dhε `″ ′ar.・/it麒冽ζ″rm″″aざ転ヽ1●″ご 解脱′艤 懲 鰍 Fr__ klaracおn td prokhmuar sdCmnヽ ht qё lin c pttShtetlt politit rarrェ gツ ・・ 5カ ル 熙柵 鷲轟l_1 ■tetit politik ~ ‐ ‐lM‐鯰評壼77暉 =り‐[κお力′│` `∫ ″″r″ara リーκ `力 た議 `α 力 ′′Srl`″ α′ り‐Ktthセ `″ r′ 々οd晏 α′α り‐X S方 `g`″ f ノο `′ たοどう「1 ara 一″妻懲躊f乱″ オ棚蹴:惚鵬ザi筋鶴島ぬ ま像i::11lf]1lα り仙 電‖ ″ 解 r需 燿 "Iλ ′″″ 一ヨ , 一一一 一一ド一 一 ・ , ヤ ヽ一 一 7 一 一 ■ ,           ・   ・ www.e-Libraria.com
 66. 66. 3ψ :臨驚Iょ 事町7疑事幽:撃:聾i、常1寵電訴 ご 億 瀾 留 ご¨二in c鰤∝呼stt d■ me「∝ 晰Jこ A¨∝お●`he i e forte osc e buに janef θ `α ″ Cri g りer liC」 e tё rё ndom【a,oSC Slpas i iderο力″ 女パカ″ ` だol懃 :. tet ne sH_β И e me pasedhe nё Frα ″ε′ Tcoria mbi kuShtCtutat c buta sC Pari paraqitet nё ′′g/′ 」_3 rFORI MB■κ1/SrrErtll物 「 REИ五島 FIKπ ンη Rι4ι O― PR OσR Z4■κE D″どPROGMiイ OROつEκL4ん4π ンτ K`″セ′′αr`α 々kOnsderohen at6 kushtctu● qe shprehin gcn● en c■ もluese rat ne l朋:L″ ル″rソ `kon,d∝ ohen■ ok hatlli翼 :ll龍:rtを驚!Iifec もhchin」cndJCn ek2iStuCSe dhe u shこ rbeJne 2謝霧li賜器肌″″′.Ie ao bttduat dは Shpr h劇籠h 蝋 L撚騨棋僣猟滞撫器l∬ 」群γl i tanisnme ・ Mё ie prcfcruarajan,ゝ PShtetutat rcalC F/Eπ r_F_Fκ 」S″rttr/rES Kushtenna ёshに ′u助 `口 ο′οァi可 ёVendi Mc kushtCtutё Catohct Or.・ α″ 'ル ビ 〕続縣獅驚鰐l職]聯静増聾講1菖∬if iもeshtetet i tere rendijuridik i nJё Shied Sё :rcti kushtetuta ka vctin e atrlr〃 ′οフο″ιit se katё れ,para,le[Si trr′ rogrα ヵけο「0-″ι″fα 7r7 ソ 5PERM3/ノ r5A E rys〃 rEro7Es :it:Tttll翡翼鳥覇:li鞣1棚‖「1准埋驚よ霧等富「 ' rrcgulloJe rre kushtetur S用てRし '4え イ 声 一     ヽ一 i t 千 一 ザ ■ 〓 ¨! 一 :Ⅲ , = ・一 L .・ 一 ・ ¨一 一 、¨   I ・  一 www.e-Libraria.com
 67. 67. 譜脱 胤蹴lぶ r思 需I競リガ "席 けer約 `中Й″2■′″: 1/●S rr/1′ Herc`gOツ 腸 `5,′ ′ο″ ,oa Marriveshia e Deitonit 1996' frllffi;;ffi;iiie ane re oreltat e njeriut.dhe shtetasit ' .P:l*,nli' nga kjo ka ts..; K urhrituta e sH.B.A- 17EZ pir atsye-se eshtc bErd skllavErlmi i njerdrve, ku pas [';i'ti#;;Jr]"i,," "'" r a'""''" tlamente ktsh.uat kesaj teshtie' i, gjith; rrti".iat PirmbajnE disPozita kushtuar pasfit etit shkEr0r' 1等 緞鍾鮮戦術研Z第翼濃″″競昴響 ″″Ⅲ′Pyesα ″OrJ● ″ル● ■th hシle,Parahyり e,parathenie nd4に nga pJe平 lorrnatwe e SaJ bm● te parimcVe lhemerore ap。 lll″ _ :″ ′′″ Sカ セ `″ イ′∫ eambula eshtё だ″´S'10π rfr″ θ″ dhc nuk esh:ビ e ndirc nl nene α 鰍 乱 燎 て継 1甜 じk¨hm江 .面口ma■P■ 口 。hdΨttp`htave 翻 鮮 鱗 }』Ri棄電為需 W繊 だ Ff:I∬IJ:ょ 《富:潔隼艦 :習 電恐l淵熟∬ 婦黒モttenevmttMも __,hё nuar siPas nentVe me _ ¨ ■ ・ 一 一 ・   ・ ・  ■ 〓 3 ● 一 t dhe ushtrinE- 7. fuIIRATTMI I KUSHTETUTES t'i;;;;'l;i,;.;" thuh"r." t*htiiIrta dthet te jet€ prod ttkt i sov'lanitetit pi,ipritor, i cili duhei tE projektojE dhc miratojc kushtetutcn' - . ftTpJ,ita, kustrtetueie janc c njohura tre iorma t€ miratimit t€ kushtetut€s Per oga aspekii isovranitetit popLrllor, atojanE t . ol- !/litutir:1i i dreitepidreitZ 4n PoPu!li piirnes telerendurftt ij. itrtnti-rrga'oit e orgtnit 1ku'nndil) kushtetuNenEs - - - i. i;rrt-i ^g, 1,,a e o.rlanil tE rEndomtc (qjbtotiv) pcrfaqcsues' S. MENYRA E NDRYSHIMITTEKUSHTETUTES .. -. i"r".arirt i"g" qe"drimi i teotise tridicionale liberale mbi " pandrys.hueshmErinE e 'rir"ir rnor;ururnpt,,//lrA ", mbizoteron ideja e ndryshueshrnerisE se kushtetut€s' tt ,o www.e-Libraria.com
 68. 68. 5` ~■ ヽヽ■κFF~rmL:・ h‖ r mP島 ,ith),ili thJ皇 虚ェェム上ュ●ユna五ェコ =駆=望 塾:mi ____ :1.・ Lう :d已 :lCial :、 ミti rendeSthこ ' pご「ruaJjen c pavares sc lshに ''I″ ダ′″ル ″pe「 bashkim計 l e lly「 e .=ル′池′だalC● ёShle cmこ uar γrた マ `e rο 弓セたrarc_・ ″‐″所′α″ 'c`ω ゲ 罵∬II誓:γri段 ィ魚f懺撃7チξ/ξ施側ふにzbat市 こに"力 ″″ 囃質驀∬∬革彙i二:11:軍II[敵iIIIe_ │:翼誌1青 髪競憮蹴 競λ模iュ l茸1惧∬じ二 t l l認 ]茅軍得メリ解 捌悧:』豊 =a, ´ . ,s″ん42frFお AttИrr TEF3mrFr工A/F rES″κRr//ル D`a mCndoJ口こse no 2batimin e kushtctutave te shkruaF ne/″ ″ ′″ンレ:ο ″ `kant ndよ uar mendimtaret e勁 ´たχ租 ■、Jlas t CiにVC no「mat duhet formuluモ nC ´ dokumChtte shk『 Чarれrs力 ″ `″ `′ dhe aJo te traJtOhCt J Xο ●″″′∫々οl″ο″ por brmimil e、 Ⅲり1 ■ ~ = !1 ‐ Faktor JetO「 。ζhte edhe qaresia c sa」 te cnё 口nuk kane mundur ra sigcroJne n。 「mat kushictuese 2ako口ore 「 よ :。 剌 eter eshte nJohJa me c lchtc c shteiasve me tc dreJtarc tyrc rr PFRIDDI窟■rZ″4LD限燿Tκ」SHπ73SⅣεBOfr Proccsi 1 2hVillimit kushtettlcs ndahCt ne【 rc pCriudha: り ∼ 撃/1″ ′ピ `お 力 `1 ィ″却レ7″ ″σ」α′′S力 `■ ″〃′rχⅨ り '瞬 ′ζ■中 S'′ Par′ ′力′セDyr′ Bο ′″ο′ ` り′ `ι ′r/rお sど み ″Bο′″ο″ ・ ¨ ´ン ・ 一一, こ一 一一 ノZ″ /1ZZ″7rr κ3鏃 rETυrEsfvE β02‐E ⅣC4 FυⅣDIIS″EFaこ″ rχ′m p″E GJA■ES″EκυLロワ 朋 GJalc s力 `′ χ′「 si「 ezunatl prOccseve demohtke n」 こvarg rndesh monark`te absolute,shnd,ohen rlt honarki kushtetuesc he Fソ FoPa Ne kete pedQde nさ kOn,ulentin e4ルルおЛXiren kЧ shttutat c pれ sl iShin l. 、. ιあ´ふ48薔■ptt′αコヴリ '″ ・ ・eS ν〃′οル `た みc″′′ `お ′Ktth″ ′″ g _ ′″α4め′などo為αた′Z/1′ げο′カフο″おa KetuJane miratuar kushtemtat ne vcndct ku eshtё kり cr revolucion,te cHat 朧 『 出]鸞 濾累 if鼈 椰 踵 a血轟 nga lTlbred ne"pulL kOmb apo shict,に 」lhe permbづ nё d`pO五●perに drtttat dhc Ii計 にe●c百 ut dhe shtetaslt,etJ lξ :憩I:亀ti[I漕 FIッ:lダiparaqlt lcrmi″ ∫ ∵∵ ′″″′fra″ dlenё vendetsllarC'dhC r, KuShtclコ ta teた ndesthme tё kё saJ pe百 odc janё f二、B AsO,F″ ″cと,BCiゴiκど■ ジrッ icres ::=ヽ ´ 一  , ヽ・ 13 www.e-Libraria.com
 69. 69. :縣繹 壻濯KXF,色fli協席亀:留帯1』霜」 =導 繊″ 酬 路 静認 器 P基 ar me 26 α " 漁 "ο ′]`2,prtt te dね Ve 2ィ 榊構撒鮒IttFhl菊 ョpublkan i bazuar ne pl面 min e ndales Se :雅#:lmily!IHil雷発電rぁらkunosmkuにne可 巧ei n。 5hPⅢe 鵞饉髪醍垂盤善抵轟島簾畿∬無静義llち「二ッo`′ ′ 1‐ ―S ″″ Sl dhOme c tteSIVe fed,ralC,ku senatoret zゴ edhCh Jpas lariml″ 巧 ′″ お f i艦詔憔i111桑鍮燻燻 漱糖譲酔 正 trongrestL - iJigi"giE.ia ",ij esht€ e orientuar xga elektorati e jo nga organi'legiislativ' . - -h;'rE. i ^,'<hrptit q;vodsor esh6 Gikata Supreme e SH'BA-ve- Ajo mbron ' I Lr=rv=rve'lq ' iikara suoreme e sH''Bl-va Ajo'mbron kぃ htetutshil:″ iё ivle高。「paJ"こ ζhmodnぎ ellョ eVC dhe akteve tc tJera me KongresiL KushtitutCn. .:t .. -- --' Kishtititit e SH.iR-,4-ve shquhei p€r'nga rac'ronaliieti i saj. P€rpoi preambuld5 shum€ i!'rf,['r41e;; alo ta edtl" p;.sin no'motiie prej shtatd nenesh dhe PEt k€tE shkak kjo pJ"qo id=ii.1r,n" me iJ vogel ne bote' ki" i*ia*" edhe pse xhtJ mbEshtetur ne scvraniletin popullor dhe'te drejten iq,-*; "r" "* ka pasur asnj€ dispozitc p€rsa i Perket lirive dhe-te drejtavc le ,;"il"t q;hi pse eshtf miratuar-D Clnf,o!'-4!ifl'g'!:i!i!h-'ryff-ll! -bj !':!E ihe tE tlreila njcttire ft Xhq{ersoniL .ffuvendir, Ktlshtet "s qe " t-e rnitotuar ktshtetut'n e kanE P€rb€rg -'i 55 fnPncier' . ;ot;iir,nd*t t, ,*Siar ,,obosh dhe skllaiopronor " pohon.Ch' Biord' i llE virin lTg l miratohen edhe,l0g mcndamente qE rani te uulne me liritE dhe td oi,;,"i1 ";.ririorr".rh,.,.ri, a*ba.h'etura ne dy dekl?ratai e mEParshme' fjJ [utti'"*,e ashte i forte P€r arsve tE PandryshueshmerisE se saj' ':E dreitu kushiatuese pozitive amerikane gjinda e shkrusr ni vendimd e Gjykdes Supre.tte, e io vele,n nE tekstin z Kushtetulzs "' K[kushtetute Eshtd miratrrar nga,(a vend.i ]Cushiilu'es P:fei'i-L4 shtr'tor tE vilit l79I nEn ndikimin e aristokraciie dheZfiiro ndinEve' ' il;;';il; ;;rt.; ko,ni.*iti ,t tlttemit monarkist dhe Parimit td sovrtu'ritetit popullor- Kjo ka qene kushtetuh e pare e s hktuar tE Evropi' ku ne pjesen normative ka caktuar organizin-in e shtetit te ri duke u mbEshtetrrr nE disa parime si9 iana : sovronileti 14 www.e-Libraria.com
 70. 70. ¨ ■ ■ ・ . ∵ ■     ■ 1翼7,■∫3撃if究:じよ7:為蜂〃lγ =lfi卿薦 1~ ′″ι,ど 了デら,′ ′5'`ピ ′ι″ダ9σSο r う `∫ 0ん ピ ``И ソたaf ソι 「 ″∫7j`σ `:イ ″ `Fraπ ccs´ ツ′r″ J,91 ka qenё nd i」 qi rdcfi nё gusht teソ″′′fア 9_2 kti tshtё ヽはヽ「だndilar nga mbrc ′■κσS″ r_Frυλ4 F Fル ′√CES E/r/‐7rf″」「 ε′イθrV■4′ヽ′4RIη‐ ヽどお kuSh【 e【 ute e mird:。 i Kuvcndi卜G″ ν `″ ′ワ iこJedhur pё rmes 2ヨ Cdtte'C iC d「 │ゆこflr可 ュ に per」 i山 Shrrc_Pas mialm k nga鷺 `ソ ″ こ aこ C Vertoi popLlii ,ど rnies reた rcnduinll ヽ″ρきrmbaJjen e saJ kane ndikuar Jaめ b′ ″ι krahu ilTaJte i bo[」 c2ise Se nlぃ mc. , prand可 ●市etSi r sル ``r```α e′│たοう読ど´ι ‐. Ndikimi SaJ ka qene」ate dhC pas R`ν O`17cあ ″′rノ,′ Fgセ ッ″″」Sイ S,ku vJen nё shpFC"e mCndimi pol面kiR″ "∫ ο∫Hdlur mc sovranitcrt poPu‖ Or dhe′ ′ ソ ``′ ′′α所 ど ′こφ ′″Sル Cr.l" 、1じ katё にushi試 ute pё「 hereに pare nl Frarlc′ zba[ohet sistemi rep」 b kan f Pushに ■n ekな km市 c b ushruarttup l pottem i KonvenJ■ ゃカセ′ 'S/1P3■ F . 乱鷺 詰ta pさ「mhnttcai3:Lnま しパLttesёin。「m面veに ema柚 ″ζ″И″ 子 力fs/1′ c :ζゞ'′ η″ノ′]`bα π」_2イ ″ど″ ` ′4κ 17S″7Frυん4 E βEzGJIK磁 万 レ7″rノ ∂J」 Pё rmcs sa」 rrcgul∫ 。hёt mOdett monarttk kushtctues parlamentar Sipas saJ itご rc pushlcti dei nga pOpu‖ i Pushtcd shtctё「Ori mbeshtctur ne parlmin e ndales sこ pushtedt n,ahei ne ale: Q- Legjislativ h). Ekzek uliv c). Gjyqcsot Pwhletin legjiskttiv e ushtrojnd sE bashku organi perFaqesues dy dhomesh'dhe nlbreti. Pushtetih ekzek tiv e ushron mbreti nepEinrjet ministlave qe iemdrton yete .Pqshtetin gjyqEor e ushtrojnE giykaht. Kjo kushten-rt€ luan rol edhe nE procesin e ndarjes sd gushtetit politik. iv.le ndryshimet e -Ifr LshtetfiCs sC yitit 1970, Belgjika ndahet oe kater regiione . tu)- Freng b). Gjerman c). Holaadez ,. ': -t tl). Bru'kseli si regjion tly gjuh4sor:. , ' . KEiu p(nojnd dy4rupe t€ ndara gruhesore si airezg ashtrt edhe ai holEndes,ahi r.jEtl pre; tyre te jete i pakEnagur rr,e 2R e volave fr|und fa bllokoj nxjerrjen e ligjit ng5 ana e PorlamentiL l,5.KUSHTETUTA E ZWCRES E YITIT 1374 Siiias saj, Zvicra organDohet si shtet feCcratiy rne glemente centralist€. Kjb verehet nga pre ambula e KushleiuEs ku thlfiet .' " Konferierula zvicercne e miraloh keie k shtelute fedefilive me clzshi! qi ti lorct)ji bashkim-n e ariiitrdve te kbnferlerotEs, t't ruoj rlheforcoje unitetin,fcrctn dhe nderin e korubit zvicerai " Teksti nornrativ perbehet prej 173 neie die ndahel ne lre p1ese : tt). Dispoliui e pirglitirshme h). Ory nu j,llerat;ve ●● = 一フ 一 ¨ www.e-Libraria.com
 71. 71. 露鮮彙驚liご響tyttlξttI罵り琳ふ不I裏 l(a aa uar Prejs^(rrr c i4J. 'i*nt"ruti e-S&SS ka qene ne fuqi deri nE vilin 1977 kr eshE z'vendesuar me K u s hl et ut i n e Br sih ni ev iL iii" rr.ili.t,e t" ,itne .cenraliste dhe pi'ioritct i ka dhanun ?arritc e jo sundimit tc popullir' 」Z″レ7ZZttII″ ″rEfJIESハ EBθ π P/_SIび 月 ■SSE DI1/rf 郷:鶏PTIIttI]lilttil寝 量管滉lMll駐榔iがihm ‖撤撫 誡躙 譜乱黎 ギ挙i事 協謙Ⅷ 》 置::{薔〔ぷ富ζi:l beralc dem9貯 a・ ヽ 111)│:::署 :11讐:屋111lЛI::int'「l 鸞鷺∫ 艦:__‐1■ 6カ ″′″frf ιfrarf5ど `ソ ″″f9イ 8 _κ嘔 =■ J′ ″ `"´ rrイなど `ソ ″″」9イ 9 -X"5″ `/ `α ´F/α● ,ご ″ 1958 :棚ZI":遮窯 腹 蘭ル " ■■XυS〃π r工AE ttA■■SEEン7rrr f,イ 8 Ёζhtc m十 atuar pas hgadhn」 imitte fOrcave demOttaj睦 mbi fShizmin ne■ ″二 AJo u 賛緊:』 =壼 鋼l翼鵬 写‖器織棚 肥雛提ぉ器猫i逸 ん `/2rι ′とた ″:晨 ″cM 0イ レit Suprhnol 《招霊鷺g二1ふ 話ぃふ111,tLttbttr¨ ∞da品:面 話ld熊 ‐ an"ル J org銀 1」 おhuv te perberc PreJ eZ」edhte cdhe″ フ2ra′ 勧″R9″メkも, ′ を, 二hdと 高 ■79`α″″Rク′brfIゐ kryeson 曖″ `所 ,te kthlё ‖ゴin ne rthqynin dhc te 理欝:I営鵡Ⅲ追Wi繁富漱鮨∵腑驚譜1器記官胤iT籠 濡ん雰21=[嶋紺:緊距二譜[胤F"則 面am ttaX″ ″ 一, ■ 一 , r ・ ` Ⅲ ti 等 17 www.e-Libraria.com
 72. 72. Sτ ate (ihe , 1惚:'憲,F事事ギギIギ帯1与 hiallp:1:」 rif [i壼i李 嘘i:謂F∬よ緊胤ま諸樵i蝋よi∫l写‖1簾鼻『 7市 ギ籠で常LllJ」設;JttXl〔鷲L鷲穐aが siり α″riR″ ″b″たおρどr烈 ざ 綿l∫乱て∬T撃憲驚鳳」織胤ギ需部副謝乳 j凛よ黒 「:色W機鶏lttLぱ =:SQ:瀞 脇 '」 i】ImЫ dけd 梃鯛蹴ξ譴:lft應Iモ1:よillttI=鳳n me劇 面m釘am mcお "征 e 蠅Wl篇::』 驚明需鸞漱:3∫螺:i鱗鵬[熙 =k轟Fダ:冤 :1lλё「bё hetnga dy dhoma r′ ィ″″ん″b″αr dカ パ´″α五 ―(ィ ソ′″石ん ″ba″ ′z」 edhet dreJtperdrlt me tnandat,″ αr SIP^panm■ ″ ″′ ″′∫F `d/1ο ′′´げご″ψ″′″″mc numこ「zゴ edhё ζ `h pr可 2`θθみISθ θθ″ ―Sこ ″″型Jcdhet ne mё nソre te tclthOrte Pa力:所を方″ka te dr● tこ にautoHzoJё 2gッe″″どper te rresulhar disa 9ё shuC nga F:sheveprim i teョ lSlativ ― 0「gan pむ r mbroJlen C kushtctutshmё r`ё ettte rぉ ん″′F`6れたr44 コイκじSH‐ rυr′ f r77vES E′n■rr,∂フ ,ο eShte nJcra ndё r kushtetutat c mbctura te vcndcve socianste■ 1″at・Jat revoluc10n■ ka miratua「 ″Kハル″ ●1な 0″ご″″ `″ ″′ジイレノ95■ ndersa pas,ltimit 器器 」鍬 譜鰍 l篤∬ 『 羅lkstn normal V P可 助 ふ = prcambula ёshに shulnこ c」 ate,ku nё tё PaSqyrohet historiaH i lα ″おpreJッ ″″I∂ イa pOInby,a c tudJttml ne宙 百n′ 夕〃 f″ ど″′力ご `〃 ′″ga S ″′●づ θπこ Ne prearnbu10■ Lct pcr Fiπ ′″shtctsoCialist shumё nacional dhe ncvoJen C luies kundor rlacionalLmitdhc shovcnizmit''力 α″ ′' 約。eShie lij thefhelo「 iζ hlcttt dhc ka fuqi ma te lnejuridike 町CSa nOrmarvc ndahct nこ katё r kapl■ : ―Pα 戸′″′″ /rご r″″″5カ `―ル ″グa″ル″″′οr″ rJlθ ″り ぁ1′′ `S力 ′g``ツピ ´S″ ιιtt r ″αο∫′″ご″r ―■″ウο′´′ピ∫力rピ′″ ヽ ■ = ‐ キjニ 一  ´ 一  , ¨¨ マ lt i‐ i: :1「 =・■■■、 www.e-Libraria.com
 73. 73. Randesl e r■ しセコ溶 ∫Z raおごqendroュ na戯こn e icidlIIlttに 越 E 」tdに _rl.ir_4:な 力″だ″α″ `ル rgs。 油■4 wPnlrldrt口 。ユ″巨a dllc SLPallet iaFia lepublikこ ・~ 囃 電 ]鵬 こgざmしュ聞 に pま scnie,前可ぼ H如 rel s蒟 」←ekonomに 出 ● F″L″:_J7.・ ゴ2 J orga lcjil■ Vに ,こ うこrこ 西 "五e tteとおきie■つどaだ″ `」 t7″ ″ `葛 k e ,医 :″ ι″二 ■dersaた ,こJだ [R9″う″■工 =yCSOn 脇 ,に は .こ Ijhま iShⅢm tte F i ・ _ 壇軸響憾i嚢量暇篤柵鳳漁 'C: ・都敷鶏:蠍驚撫毯I茸窯]119 ■c口標ЙLk‐CiェL■,dspd● t=sい哺■考=~ 1留脱 重 ルタp盤■:hF とFdVに ittsirョヮ7 FFλゼ「CrSE ИぼFI夕58 ¨ 'libこ Si Fμ5■ に "′ α′Dヨ σO″r nttse u IIliamaュ F al J■ 7′Zrl I Pψ ′ `bl■ k`′″″: 艇讐鳶:置聾憔 亀筆塾潔需譜二li「 L尋竃[『lddoH¨s詠■画 ゴ `∫ rf′ s9 M=kOに こShtこ ruゴ 瞳 fψ″bど鯰 ,Porj鉦こユⅢ SIに な r● 「 7onetp●[LLke tte i轟 Cio■ ct C Or-=l' q.n.i.o. eu, aa-it=L !L'v z i':i' i )t+ 1,l 5 i*:' h1 :: : 1-'.: i:l:'j:: :: ::-q f ,t: ", 翼雲警1蒸島ξl憮淵ittTaT'T ilctt■ ●Π =tol'」 dhc il ?;:ffii fi;Z;;i.;;; i;-,r"t.-"", *1'1f i-r,:r'e'r-i"-' l="esce mi;l;it'itr c ■二│』 も:t■te口 ne西 載と■en■ Ierdi聾 F`判 1じ じt` い´卑 ‐・ ― ヽ u高 こ taJぎ と ,PcDα ''ど '1■ ■oiSき ■■ C工 ぃ JJfε `[cQeVC五 a udhこkq Pou出 て11 _ __[:: ′ _・ 、■ 'F′ =`"力 ‐4■」.aЧcvcna uЩじ`Ч ピυu ~■ ょ纂二:高Ⅲ:ュ oE」 Ⅲヽ巫・ハ・力■‐=,│●ご atott aloこ 当 ta ul壺 │ _ _ _ . ._,■ .:メ │=、 に=‐ 言ヽ‐3t;xltosrr.r' dJU ertL u.:v!q- i'ii;.,|. j" "a",,,,.,., ,.j=errriii.-_i ::?il[n.-] r o'ji. I pergiigiet vetem P rz K:"'':;idii I' ;euCit- ・・一一・ヽ十一・ rPcJigr,e;;!!- 一一三″ , 冨irギ慶 一 www.e-Libraria.com
 74. 74. θ」 ●´ ‐ や` 三百11 t モ下 5 ― ― 一一一 lsiriiperiactslrar nf, Pjesci': ncrmxti'3 -fermi suriditi'r i se crejias paiCorei.nE dy kupiirne : - 7i tryustttC - Ti 3i*e ;t *uplintin t nguirti! Sunriimi i sd'tlrejiis nenkupton parimin dire piaklik-n e nJnshtrinrii t€ te githE akreve te legislativit dhe ekzekuiivit, n'nkupton konceptin anqlo amc■ kan lF kushtctltshrrこ 百se dhe li」 shme市SC Qaり 。mこ :こ [n re nこ ketc kuplm ka dhこ nc α′g`2ι ′D`ys ne κ″5′7``″ `ryf'1 £tli籠:霊l蟄 liliW譜‖島累:irFttlndame肛 Ji veprin eij " Li31i dht kushret ishmerisa Sψ ど「 ′″●力″″ b∫0″ ′:¨ ″わ冽所昴ff′o'`′・ ♭′ρι `カ イ:″ rb″″′ 縫習‖袴鮮‖鍬競ftti;=霧I鍬1箕留:鮒協[纂n商 ∬I認‖瑶 意酬鍬FiFtti器 歴l熙[1嶋黒i高 ぃe乱 J:翌│.臓‖1∫1'IIttJli:1li[llilie」 trenenkuptohetdomOsd● aecizis:imit te ・d続 ″″ぐ″″″ν″ごra」 各″te Obllguど a per Fゴ i山e plCSC呼 「もI nejern poltlke, :鷺Wiittt需 眼讐話l朧:胤dm.に .cに2V,■ Shtc p扇 mp● 面ko dcmokradk Termi″ 勧″′ `」 ο「 ″eSい に寸uar ne litraturё nゴermane te■ oた χⅨ必′崩 Me te nenkuptOhet shteu ne lc cihn eshte,guruar h」 shme話a rOrnlale Elcmcn:cte S力 rer″ ′たJο ′jane: :協 "I影 #:〔露1鶯 t究鶴.″ 漱などをふピ″″勤む"r [納″::′ 椒ま│をЪγ雲%『瀬ril常暦乱協り∫魔写;ふだαソと ρυ `″ ′4` ~ ~ ~ 駆lttltti書椰1嚇勝:哺鯨:櫛驚高h Ftlnksionimi dhさ hanifcs mi i pushtc鰤 t shteに ror M ForFnajuridike mcF,ilユ tj]nこ 膚職ま籍‖[11ii甫¥墓lffこ illlli[品:il里1ビ鷲31:11二I∴::Li・ ,2 EIEMEIVrfrl s3NDf● frr π sE DRE′ π S―S″rEπr″GJoR Si c emcntc krycsorcjanё : lVya″ イご′reyfaソ 昴′″rル ′″″`″ ″″ `」 ′ `′ ω″ ιむ″茄¨ `′ レパル了ど ―N"ry り `● 力 `″ ″ 午i ■ 二事一イ 十¨ギ・ 一ヽ         一 ミ , ,澤 ぞ 一 ■ ■ 二 〓 〓 , ・ ・     ・F 〓 ニ ニ ■ 一´ ●  〓 K 16 h tet uts h mirio tl Iie lQj s li meio Gjykdai e povttrlra - E tlrejtt e proniis pti'tole d;te veprimloriti si liri ehonomike' Gjykatar e pauarura paraqesin elenrentin clenEsor te dernokracisE-Ajo ka pdr qellirn oianesine ng Lrshlrimin e lunksionit giyqisor dhe menjanon arbitraritetin odaj Ligit' ¨ ¨一■ ,ヽ 22 www.e-Libraria.com
 75. 75. :ike´ ‐ = 山 e 呵 Cy コ■ヽe =l ■ etこ 血 e 綺ここ ,● 14 ‐工: CO ■   一¨n F こ Par陸凛.27″ perbChetコ Fゥ dhOma I徹 セ ″洗 働 ″らαケ ″ `&″ a二 ´‐ 」I′ ッご″ど rσ′ "夕 ′ィ″ ニゴeぬetき可 "こ rdratIElemadat jブ ″ 豆pas PaШШt 万 ε″ 西 でノ `″ ο祀―″ ′漬フ 佗 `″ men肛ュこrzゴedhesisi prJ 2`θ θι ]∫ αθθa ―S`″ a″ ヱ」こdLet nこ ●こa「ёにlerinoFa r‐arね "′ ″″kこ Ic drづ:│:こ alt。 ロヱ」J02●47パ′だperta FtgュЦutt di撻 'こ Sbje nga ishe・/epnコilCg:SIail ^ C汁 『 ュp=口 broJjeュ e bu由 にれにh■ =Isl eshに Fご∫力″″IL`カ セ″こ J4XISF五[髄TAEIFVZS fンZ「 『 」′82 4ο eshに 可こ Bder h土にはtate m¨ し にvむ■voSodISte_I詢 電αゴaに re"Iuciodt ka m士lmar″ f″ 晰Ⅲ ′ `ク ‐りerた ″だ ガ ":I′"′ nderm pas」 lfllnit ka■ rユ 譴笙″ 五:ji● `″ ノOr″ ″′И″ f′ ギ・ : ■1 _ 』 `Jr″ た´r″とpこ b prettb」 こdぬcにせ血ュor7● 壼Y Pr可 力 `た ″ `ル _ 1 pl"mb」 aこ土t「 土 ¬こ二」aに ,h neに p^0でhet,ま 。ゴatl i』7″ ζ preJ='■ J「ら pera,Sa● た暉ali二 "jLne宙 血 ]′ff i″ d力 ″2ギ″′:ga S″ πJarSa″二 1ゞa pre3mbule initct,こrエルlaヮ sLiet scciaL彙 J■ :rnenacl。 _」 dhe■cv町 こIl e l■ iこ s ivュdaF ・ nacioュ コli=mit dic ttve・ ■πni J仁 ル′″'′ ヽ ●。こShio Iゴ ぬemdcrishtet tte ka iqi口こte l頷 こ」Ⅲ砥 e ~ Pぃ anomatteEⅢ3tュ こkater kη ll● ,: - Parttne! e pErgiilltshm.e . - Td drejtat thernelore'dhe de,rbnet e shlelos)e - Situliia e shletlt etures demilcaok: tg , Sipas paririiit te rnrz.Eila perlrdzohet si shtet socizlist i dikt pognllit e udhEbequr nga klasa pu!:lore ci.he fshatare (ne ! i),.lErE pt&teti i 'el<on ', popullit (pzrimi i sovrafte'jt popullor), (ner-i 2)- Org-o.rei shieiSrore zba:cjr: garia:t e c:c5:lj;=it denot*zit-k (neni j linea 1). Edhe pse -llriz ka shu:oE baaorE, 4jo Percs.kiohet si shtet r-eirar, ri -he 36 12joE:r ku jetojl€ pald*i i:oeb6tarc , "iaiohet autoaoni iejorc)e (neni 1). 【みた hH,hこ 工 Froit二 」 可 こsi二占 inl,2dve,oメ erぬ etblna 2utttOFlei ~ 三 Sipハ lコ pi llitに dメこlj0 1mshに ヽ1こ こshiこ eュ 」可sb口こme ncto tO vmdc jcra SOCI~di■ e_ ″ . OrgШc q"きoreに ptごhtedtJanこ : ' ―■ `,ご= σ=議 ″お `= =―Ko″″′grri Pc・ r/rピ r∫ ルこ=■ fJ■ `ッ ごπ `″∼κり ,ど ra″ fR″′:`likき ―Xこs;tf″ ′∫■′αクο′ _くンと童Sψ″ "ヨ P″″″οrど ― ―働 鷺‐ ο,′ `θ`"drOr J∫ ″ `′ rr.・ t Or争0=E■こに ra dふ二hej鐘 こ看 `1 ″ ピた 働 ″ `′ fE ` _ ′■ック ピf6」 1//1ぶ ″,:こ hじ a seacュ 可こヒこra ne宙t me,icI●oデm te″5に ul,14ゴ eと ba責 ごゴt c puttieti、 口麓 おこユdttLmh e F″ 」LJ″″ら ュe te dttetに peF2q■ohmに glぬapよctt koFubこ Lイ o「 `・ 17jフ ′b I J71a″ _ Fο ,■ ■ど」jAL,ど r,1あ ″c Liemrctoュ X's力 `コ ″″,bね ndり並 血 m dhC IIlterpК 出 lll _ L5eVe,!`o・ごoll● Q puこ ここeた こ==〕 i`[ピ S■ ′こここrc4 ‐ www.e-Libraria.com
 76. 76. イθ 「 `′ ∫ 't` i■アLr κθ、IRθιι/rp″f7FJゾ麒 θ′■5■SSf f」∫〃7frυrSH=ガERISf 離 「 熱 i笛 螺 聾 Ittl撚 ii蝋 :Iギ К kuShtCtt[taVe tO forta ヽuShtCtutshmena ё,hte re2ultar i garanO「 itj口 T:dik le l■ ive dhc:e dreJlaVeに Ⅲe‐ lut tlhc l sい 」kttllts Federa面 vctご sh{e[1, ヽさtCD打Jё kuζ hte[uese krahasucse na paraqれ ,n tt sisに mc:こ kontrOllに : ngd ana c Or=コ n:tle」lSlaⅢ V.nga ana e。「ganiti vecante kushietues ose pollik dhe nga ana e 」「 k嵐 tave i,] KONTROLLI DEE MBROJTJA E K(JSETETATSHii'IER]SE h-GA ATi,4 E ORGANIT LEGJISUTIY liipas di:a reoricientave, vetam organi leglislativ eshle kompttent ta YlEresoje piittleshmerlneeligJiltEvetdmekushte[utefl..'... figa ky nren{im, teoria krahasllese ka konsiiokiuar siikmiir e kontrollit te kushretutshm€iisE sE ligieve nga ana e organii [egiislativ. . Ky sLicm eshie karaktcis:ikc per vcndet me kushtenile te bute dhejOte qarre,si nё ve1ldct soCiaaliste ・ ‐ . Kuζ htetutat c buta te tyre nuk(anё qcne lc interesuarapar kushtetulshmerlne si paHm po11lk dhc ju門 dik Ato nlk tl kane kushtuar kt」des te dreJtave dhC l :ve te nJcrlut dhc shte:asit Ne vcndct socialiste mc strukturc fcdcratl・ /c,Organile」 iSlativ vctem ka li」 osuar″ ′r″ οιル7′ ′″e ottank ckzckujvに haniar● ёbaze te dckrctcve t udheheqesve tё lartご pa"iak Ne● sicmet e lHa palmi l unleittё shtent ka sherbyersi mburoJご kilndtr 9d9 rome ic kOntrdllit tё kushletu`hmё isさ jashiё hierarkLё le organcvc mこ te larta lelpushtCtl Nsa●。qё thame mundに perfund● me sc ne vcndets∝ ●llste nuk M eし たt,ar attё ronne c kontrollitに kushtctuも hme● se sё ‖」eve,e as nga ana e oryn■ にゴヽla6γ Pas bぬ ktiも ёゞse J、 にm l sOcね l`tnga keЮ vcn`e,こShに zbamaF●stchi l kontro‖ 置 dhd i mbroJJcS SC kushtetu,hmёFISe nga ana cij,、 ataγ cトロShtetlcsc・ SCpSe,ane nliratuar kushietutat c forta ‐ 」2 κONTROι ιI〕質 ЛイBRO′E5AEκじSETErυ■siηィERISEI√ C4/ハ%E OR6月 ′│ソ r rE/2-c4♂ √五こiraSETErェsθsEPOIr2κ 【Ir驚鶴選冨‖よ翼jeI量 曜ik。 はmindm mレ。りenCkushtdishiё ハ史c usht「 On nJc organ i posa9em kuShtttlcs osC pOlitik,JaShtC parlamcntit,qeν eisё dhe organeve jyqこ sore Ky s stcm eshに paraqilt r nё shcku‖ nχン7刀1■ёfOrme e tiiに ka qen0 1 C● ″ `ο ″″ nё P′ ■、■■ναηf″ Лリユ′ ―ve,icHi ka p^ur pこ「 角nksion mbro」 りen e[ntcgrltctに に kushに 〔uFe, Qate Rι ソοJ″ c′0"′ `"ご F′ ′″εζ 'ど ν″ル ノ″ 」 hasin fO「 me tё pOs■ mC tC kOntoi"t dhe mb「oJ」 es sc kushlettrshmerも ё,ku u proPozua″ 力″′α′nィσ′ヵ′κο″う″″ `″ si gaに nci c shtetFsve pё r mos shkejcn c:ё dre」 tavこ JhC lirivc lCe tyre ng ana c organ" lCゴ `a'V dhe qeveasl . ● ■ ■ ■ 7 ¨ L .■ ■ i== │■ す ■' 〓 i 三 , 〓 ■ 一一一一〓 23 Rrsf ¨一・、 一一 ¨一一一.  ¨ ; ・■         ヽ ■ ¨        ヽ www.e-Libraria.com
 77. 77. Ⅷ翼囁翼器:』讐]:だIII 彙朧 1渕 糧 ′ 鷹 %・ m折 ・ 嵩瓶肥 躍 乱鵠鳳。歳 " oarlalrenti' iliilr,iii ,si*an problemet mes prrshtetit legjislativ dl" ilij."llll:""i' ,.i.l,i/Ii oerbEhet prej 9 anEureve, Lhe zgjedhen njE herc ne nentE-vjet A'netaF5t i :l:#:;:;;;:;;i;;;,i,ii ittix'v*"'i Kuve;d Kombtitur (3) dhe lovet'lti i ti;:i,'ii,!'i;ro*,r* nd Frcnce.ushtonkontrollin e kustrtetutshmerisc te akt€ve t€' P rhmenrit,konllotton neg,rrs,n. . zgl edhjes.sE Kryenrit tE Repfiliki konirollon ,resuflsing e rcferendumit, shPall reztrltatet e tll' 'Ji."a" "i""n"rr,r dhe mbrojtjes se kushtetu*hrnerisE nga ana e organit tE Posagem € ;:;ini;;;;;;, hteiurzn i)tsierbE nzform€ tE {Eshitti! Itushtetues' 1.3. SISTEMI I KOII-TRALLIT DEE I MBROJTIES GJYQESORE iE . KUSHTETUT!HMENSE 'i.i'ioiinwu DHE MERoriiA E KasHrErursHMEP'ISE NCA ANA E ・ 聯 鮒 辮 雖 卿 翡∬器 鯰 =″ 連[i催軽量Iぷ鶏鳥lei寵1 :鴛 [雪haveriegv晰」ne ttB'kl i:IRll11:]晶 lご籠llll:え 離TIFre 驚讐ξ裔簡然 ムMc鵬`: i婁 如ndamendedTakthm:Fね C 轟メロJv cshに kuflZЧ γme dヽP J・ te ;潔醤穏 :議品盤鵠鳴階:l席:l省首:穐ξttFξ就:柵ie .ξ 僕 縄 孫 ¨r fcdcttVに "鳳 負晨 お∞n tt bazeに あ ■二 たψ ″″ ル κ′ `た セ ` ′あ `ゼ SI B/‐ ソ ` yЯせ急』篤 』爾Tttl聟:棚滞 F罷 路W賀L` 肌 n , 宥 ‐1 ● 〓 事 , ■ i〓 vctё m S″ 72″ri 鞘路 S7″ 籐郡請青棚 ヵ■星ッタ漱 t洲 鳳脚 撃 隔k 24 ・■ 〓 ヽ ・ヽ 一 ・¨ , ・ ・ 一 一ヽ , 一 ヽ " ■■:iIず 」二==II=■'■ ■ ,■ ■1■ 三 twww.e-Libraria.com
 78. 78. イグ g jyktt!,t )1,:rtt!c S r'pusir ter hre i ii,i:rr-i i Ft:i,:ntil.';, ii Ltvt:t: t, i endos iid h ur rr'e kc i'; fl iktin iie5 orgirne.''J I'e,idrative, Gjl k a ! is Fed er eii ve d h e F ii s lt il I lt Federft ! iv. I-J.2. I(ONT,OLLI DTIE MBR.OJTJA E KUSHTETUTSHMER ISE NG.4 AIV E GJ YICATA VE K USIITETUESE Gjykta KlLshleluese si " mboiEse e ktrsl eluliis " Pet he(a td ParE peiraiiirei ne -44sr'i ;nr Kusl ekiilr; e vitin 1920 i! Hans lkli.enit- Gjyk kT I:ushteiuese ni Ausii perbehej nga kr)'etari. nenkryelari dlle ,/2 gjyqeizrs e C zevend€sYe. . Cjashre giyqraid i e meronte kryet,rri i ReptbliAi* nte propoiintin e Qeverisd Federoiive, ndArsa &iyslie qt| i em|ronl! i{r!eltri me propoTintin e Dhomeve to KtventliL Gi),i ta l(ushtet!rcJe mbron kushtetutshrnErina e ligjeve dhe akleve nenligjore, vendos pEr konfliklin mes Federdts dh.e r,jdsive lederole, mes organev? shteie.ore iederative dhe njesive fecierale, zgjedh kontestet kur Eshle cen uar ]i.6r /sJ41a, venC.rs pEr odir€ kuftder kryetatil G Republikej kur shkell rregullat kushtetues3, eU. KJD Ojykde, konrrollon kushretLrtshn€rinE e rE giha ligjeve,fedeiaiiva, rE irkteve ts crgarneve ie lciministraiEs, te akreie re ;rj€Sive tcrritdriale e poliiike- i'la kompetence te saj hijng edhe te venosurin ne rasi te shkeljes te se drejlas nderkbmt€tare, kontrollon procedurEo zgedhore, yehdos pdFankesat. Organe td autorizuara pdr fillimin e procedures per vlerdsimin e kushtetulshmerise pan Gjykatis, ne baze td nenir 139 td Lig.jil Nushletues; na pa.f,gtten Qeveritr Federaiive d)te Oeveriti e Njesive Fetlertle Te drejten per nisjen e kesaj procedure e kanE personat fizik, juridik, organet - y'endimet shpalien dhe hyjne ne fuqi dit€n e shpalljes. Atcjane'te ekzekuureshme dhe ti prere. Vend tjeter qe ka zbatuar gjyqasi kushtetuese EshG qekoJllovukia, Spa,.j , Tut1io, etj ‐ギf 〓   一・ 〓一 一¨ ド PIESAE Dy7f ″ ″ π 妙17E π DRLF」 窮 r F AryfR7υ rDHE rE S月 7E2srr KAPITULLI VI I. QiNDRIluTi i KUSHTETTJTES DHE TE DREJTES NDERK1MBETARE UOAT Uruve7}NT TE DREJTAW TE NLENUT DHE SHTETASIT !. PARAQ|T'J+ E'INSTITIJCIONIT TE L!RJYE DHE TE DREJTAVE'TE N-IERIUT DIIE SHTETAS]T i(y instirucion dshre instihrcioni me irendesishemjuridik, dhe paraqet bazan e se DrejQs K ushtd'rese. r i..rrshteiutEs lsltie Kuvendi ! cricri!ii! Jlte ゼ や www.e-Libraria.com

×