Publicité

ชี้แจงNT61.pptx

Teacher at Piriyalai school à Piriyalai school
11 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Similaire à ชี้แจงNT61.pptx(20)

Dernier(20)

Publicité

ชี้แจงNT61.pptx

 1. การทดสอบความสามารถพื้นฐานของ ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2565 สานักทดสอบทางการศึกษา ส
 2. 3Rs • Reading (การ อ่าน) • Writing (การ เขียน) • Arithmetic (คานวณ) N T ความสาคัญของการทดสอบ ความสามารถพื้นฐาน (NT)
 3. ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านการคิด คานวณ (Numeracy) ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)
 4. LN R ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด กลุ่มสาระ การเรียนรู ้ มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด เชื่อมโย ง เชื่อมโย ง เชื่อมโย ง ตัวชี้วัด LNR กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ของหลักสูตร
 5. กลุ่มเป้ าหมายในการทดสอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2565 ทุกสังกัดทั่วประเทศ ประมาณ 800,000 คน
 6. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ ดาเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test: NT) ปี การศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ หน่ายงานที่ร่วมสอบ ๑. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน ๓. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย ๔. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๕. สานักการศึกษาเมืองพัทยา ๖. โฮมสคูล ๗. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๘. สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้ าหมายในการทดสอบ
 7. วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 วัน สอบ วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 ประกา ศผล
 8. ตารางสอบ วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 – 14.00 น. 15 มีนาคม ๒๕๖6
 9. กลุ่มพัฒนา เครื่องมือฯ และการ ให้บริการ พัฒนาข้อสอบ NT (3 ด้าน) กลุ่มประเมิน คุณภาพ การศึกษา บริการ จัดการ ทดสอบ รายงาน ผล การ ทดสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบ NT ของ สานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. มีมาตรฐานและ ถูกต้องตามหลัก รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ กลุ่ม งาน บทบา ท จุดเน้ น
 10. เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ
 11. สามารถ Download ได้ที่ สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ ้ ้ โครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน การทดสอบ ด้าน เลือกตอบ เขียนตอบ สั้น เขียนตอบ อิสระ ภาษา (Literacy) 27 2 1 คานวณ (Numeracy) 27 2 1 เหตุผล (Reasoning ability) 27 2 1
 12. องค์ประกอบสาคัญของ ข้อสอบ NT • สถานการณ์ (ชีวิตประจาวัน) • โจทย์ข้อคาถาม (ถามเกี่ยวกับข้อมูลใน สถานการณ์) • คาตอบ (ซ่อนอยู่ในสถานการณ์) 12
 13. ความสามารถด้านภาษา (Literacy)
 14. โจทย์ข้อ คาถาม  คาตอบ  สถานการ ณ์
 15. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเส้นทางการเดินทางจากโรงเรียน ไปยังโรงเรียนฝึ กอาชีพ ให้นักเรียนเขียนอธิบายเส้นทางการเดินทางจากโรงเรียน ไปยังโรงเรียนฝึ กอาชีพที่สั้นที่สุด
 16. ความสามารถด้านการ คิดคานวณ (Numeracy)
 17. โจทย์ข้อ คาถาม  คาตอบ  สถานการ ณ์
 18. 18 โจทย์ข้อ คาถาม  คาตอบ  สถานการ ณ์
 19. ความสามารถด้าน เหตุผล (Reasoning Ability)
 20. 1 สถานกา รณ์ 2 ข้อ คาถาม 3 คาตอบ
 21. สถาน การณ์ บริเวณบ้านหลังหนึ่ง เป็ นดังภาพ บ้า น เหนือ ตะวันออ ก ตะวันตก ใต้ ต้นมะม่วง 1 3 4 สระน้า 2 แสงแดดจัดใน ตอนบ่าย เฟี่องฟ ้ า แสงแดดราไร ตลอดวัน เฟิ ร ์น แสงแดดจัดใน ตอนเช้า เข็ม แสงแดดจัดตลอด วัน กุหลาบ ปริมาณแสงที่พืช ต้องการ ชนิดของ พืช ตารางแสดงปริมาณแสงที่พืชต้องการ คาถาม จงเลือกตาแหน่งในการ ปลูกพืชในแต่ละชนิด
 22. กาหนดการบริหารของศูนย์สอบ& สนามสอบ ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 1 ศูนย์สอบนำเข ้ำและตรวจสอบข ้อมูล ที่มีสิทธิ์สอบ ผ่ำนระบบ NT Access 7 – 18 พ.ย. 2565 ศูนย์สอบ 2 สถำนศึกษำนำเข ้ำข ้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่ำนระบบ NT Access 21 พ.ย. –14 ธ.ค. 2565 สถำนศึกษำ 3 สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) 19 - 26 ธ.ค.2565 สถำนศึกษำ 4 ยื น ยั น ก ำ ร น ำ เ ข ้ำ ข ้อ มู ล นั ก เ รี ย น ที่ มี สิ ท ธิ์ ส อ บ ผ่ำนระบบ NT Access ธ.ค. 2565 สถำนศึกษำ 5 สถำนศึกษำตรวจสอบและแก ้ไขข ้อมูล มีสิทธิ์สอบ ผ่ำนระบบ NT Access (ครั้งสุดท ้ำย) 10 – 24 ธ.ค. สถำนศึกษำ 6 สพฐ. ตรวจสอบและออกเลขที่นั่งสอบ 27 ธ.ค. 2565 – 23 ม.ค. 2566 สพฐ. 7 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสอบระดับ ก.พ.66 ศูนย์สอบ
 23. ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 1 2 สนำมสอบตรวจข ้อสอบแบบเขียนตอบ 7 - 8 มี.ค.62 ศูนย์สอบและ สอบ 1 3 สพฐ. และศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ 4 - 8 มี.ค.62 สพฐ.และศูนย์ 1 4 สพฐ. รับกระดำษคำตอบจำกศูนย์สอบ 11 - 15 มี.ค.62 สพฐ.และศูนย์ 1 5 ประกำศผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน ระดับชำติ 30 เม.ย.62 สพฐ. กาหนดการบริหารจัดการ ทดสอบ NT
 24. รูปแบบการบริหารจัดการสอบ สพฐ. โรงเรี ยน โรงเรี ยน โรงเรี ยน โรงเรี ยน โรงเรี ยน โรงเรี ยน สนาม สอบ สนาม สอบ สนาม สอบ สนาม สอบ สนาม สอบ ศูนยฺ สอบ ศูนย์ สอบ ศูนย์ สอบ หมายเหตุ ศูนย์สอบสามารถกาหนดให้สถานศึกษาที่นักเรียนเป็ นจานวนมากหรือ กระจายอานาจการ บริหารจัดการ ความยุติธรรมและ ความโปร่งใส ต้น สังกัด
 25. การบริหารจัดการศูนย์สอบ หมายเหตุ ในปี การศึกษา 2562 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) จะเป็ นศูนย์ สอบสาหรับโรงเรียนเอกชนในแต่ละจังหวัด ศูนย์สอบ สพป. อปท. กทม. พัทยา สช. (ส่วนกล าง) ร.ร. สพป. ร.ร. สพม. ร.ร. เอกชน ร.ร. ตชด. ร.ร. สาธิต มหาวิทยาลัย ร.ร.ราชประชานุ เคราะห์ ร.ร. การศึกษา ร.ร. อบต. ร.ร. เทศบาล ร.ร. อบจ ร.ร. กทม. ร.ร. เมือง พัทยา ร.ร.เอกชน ใน กรุงเทพมห านคร
 26. การแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการ NT คณะกรรมการอานวยการ ระดับ สพฐ. คณะกรรมการอานวยการ ระดับศูนย์สอบ คณะกรรมการระดับ สนามสอบ คณะกรรมการระดับห้องสอบ เพิ่มกรรมการ ตรวจข้อสอบ อัตนัย* หมายเหตุ * ในกรณีที่ศูนย์สอบกาหนดให้ตรวจข้อสอบ ่
 27. การบริหารจัดการสอบ NT ระดับศูนย์สอบและสนามสอบ
 28. บทบาทหน้าที่ สพฐ. ศูนย์สอบ/เขตพื้นที่ สนามสอบ/โรงเรียน • แต่งตั้ง คณะกรรมการ อานวยการระดับ สพฐ. • สร้างข้อสอบ NT • ประสานหน่วยงาน ต่างสังกัด • ประชุมชี้แจงเขต พื้นที่ • จัดสรรงบประมาณ การสอบ • จัดพิมพ์ข้อสอบ และกระดาษคาตอบ • ควบคุมการจัดส่ง – • แต่งตั้งคณะกรรมการ อานวยการ • กาหนดสนามสอบ และห้องสอบ • แต่งตั้งคณะกรรมการ คุมสอบ • ชี้แจงแนวทางการจัด สอบ NT • ติดตามการตรวจสอบ ข้อมูลนักเรียนของ โรงเรียน ในระบบ NT Access • รับข้อสอบจากโรง พิมพ์ • ตรวจสอบข้อมูล นักเรียนใน โรงเรียนในระบบ NT Access • แจ้งรายชื่อสนาม สอบและจานวน ห้องสอบ • จัดสอบ NT • ตรวจข้อสอบ อัตนัย* • ส่ง กระดาษคาตอบ ไปยังศูนย์สอบ • แจ้งผลการสอบ หมายเหตุ * ใน กรณีที่ศูนย์สอบ กาหนดให้ ตรวจข้อสอบอัตนัยที่
 29. การบริหารจัดการของศูนย์สอบ 1. กรรมการระดับศูนย์สอบ ประกอบด้วย 1.1 ประธานศูนย์สอบ 1.2 คณะกรรมการดาเนินการทดสอบ 1.3 คณะกรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบ เก็บ รักษาแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และอุปกรณ์การสอบ 1.4 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 1.5 คณะกรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ (กรณี ตรวจข้อสอบ ที่ศูนย์สอบ/กลุ่มเครือข่าย) 2. ศูนย์สอบจะเป็ นหน่วยงานหลัก ในการประสาน
 30. การบริหารจัดการของสนามสอบ 1. กรรมการระดับศูนย์สอบ ประกอบด้วย 1.1 ประธานสนามสอบ (ผู้บริหารโรงเรียนที่ เป็ นสนามสอบ) 1.2 คณะกรรมการกลาง (3 ห้องสอบ ต่อ 1 คน) 1.3 คณะกรรมการคุมสอบ 1.4 นักการภารโรง 1.5 คณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการ ตรวจข้อสอบเขียนตอบ 2. สนามสอบจะเป็ นหน่วยงานหลัก ในการ ประสานความร่วมมือกับ
 31. รูปแบบที่ 1 หนึ่งสนามสอบ หลายโรงเรียน สนาม สอบ โรงเรียน 1 โรงเรียน 2 โรงเรียน 3 สนาม สอบ 1 โรงเรียน 1 สนาม สอบ 2 โรงเรียน 2 สนาม สอบ 3 โรงเรียน 3 การจัดสนามสอบ รูปแบบที่ 2 หนึ่งสนามสอบหนึ่งโรงเรียน
 32. การจัดสนามสอบและห้องสอบ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดห้องสอบในแต่ละสนามสอบเป็ น 3 ประเภท คือ 1) ห้องสอบปกติ (ห้องเด็กปกติที่ใช้ข้อสอบปกติ) 2) ห้องสอบพิเศษ 1 (ห้องเด็กพิเศษที่ใช้ข้อสอบ ปกติ) 3) ห้องสอบพิเศษ 2 (ห้องเด็กพิเศษที่ใช้ข้อสอบ พิเศษ เช่น อักษรเบรลล์ และข้อสอบอักษรขยาย) โดยลักษณะการจัดเรียงห้องสอบ จะจัดเรียงตามลาดับ ดังนี้ ห้องปกติห้องแรก จนถึงห้องปกติสุดท้าย ตามด้วย ห้องพิเศษ 1 และห้องพิเศษ 2 ตามลาดับ การบริหารจัดการของสนามสอบ
 33. การจัดสนามสอบและห้องสอบ จานวนผู้เข้าสอบ 30 คน ต่อห้อง (ยกเว้นห้องสุดท้าย ไม่เกิน 35 คนต่อห้อง) การบริหารจัดการของสนามสอบ
 34. การจัดสอบสาหรับ เด็กที่มีความต้องการ จาเป็ นพิเศษ
 35. 1. ใบรับรองแพทย์/บัตรประจาตัวคน พิการ หรือ 2. รายชื่อนักเรียนเด็กพิเศษ ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ดาวน์โหลดมาจากระบบบริหารจัดการ ข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (Special Education Technology : SET) หรือ 3. หนังสือรับรองที่ออกโดยสถานศึกษา ที่ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา หลักฐานที่ต้องแนบส่งมาเขตพื้นที่ กรณี เด็กที่มีความต้องการจาเป็ น พิเศษ
 36. การตรวจข้อสอบเขียนตอบ
 37. การตรวจข้อสอบ เลือกตอบ การตรวจข้อสอบแบบเลือกตอบ สพฐ. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ในการตรวจ กระดาษคาตอบ ณ หน่วยงานที่ สพฐ. จัด จ้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สพฐ. อยู่ประจาที่ หน่วยตรวจจนกว่าจะตรวจข้อสอบเสร็จ โดยเริ่มตรวจสอบเอกสารและตรวจ กระดาษคาตอบ ระหว่างวันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
 38. การตรวจข้อสอบเขียน ตอบ 1. การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ สามารถ ดาเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้ • ตรวจที่ศูนย์สอบ/กลุ่มเครือข่าย • ตรวจที่สนามสอบ 2. การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบที่สนามสอบ นั้น ควรคานึงถึงความเหมาะสมของสภาพและ บริบทพื้นที่ และความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส
 39. เอกสารในการบริหารจัดการสอบ
 40. เอกสารระดับศูนย์สอบ คู่มือการบริหาร จัดการสอบ NT ว เอกสารธุรการประจาศูนย์ เอกสารคู่มือการบริหาร จัดการสอบ NT (ศูนย์สอบ) สพฐ. พิมพ์และจัดส่งไปยัง ศูนย์สอบ ศูนย์สอบละ 20 เล่ม
 41. เอกสารระดับสนามสอบ คู่มือการบริหาร จัดการสอบ NT ว เอกสารธุรการประจา สนามสอบ ข้อสอบและ กระดาษคาตอบ แผ่นพับแนวปฏิบัติสาหรับ กรรมการ
 42. แผ่นพับแนวปฏิบัติสาหรับ กรรมการ ระดับสนามสอบ แผ่นพับแนวปฏิบัติสาหรับกรรมการระดับสนามสอบ สพฐ. พิมพ์และจัดส่งไปยังศูนย์สอบเพื่อแจกจ่ายให้แก่ สนามสอบ • ศูนย์สอบละ 20 แผ่น • ห้องสอบละ 1 แผ่น
 43. ข้อสอบและกระดาษคาตอบในแต่ละสนามสอบจะ ถูกบรรจุลงในกล่อง โดยภายในกล่องจะมีซองข้อสอบ และกระดาษคาตอบ (Package 1) ของแต่ละห้องสอบมัด รวมกันไว้ ซึ่งในแต่ละมัดจะมี 3 ซอง จาแนกตามวิชาที่ สอบ (ซองละ 1 วิชา) ดังภาพ ห้องสอบ ที่ 1 (3 วิชา) ห้องสอบ ที่ 2 (3 วิชา) (Package 1) (Package 1) ข้อสอบและกระดาษคาตอบ
 44. โดยในซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ (Package 1) แต่ ละซอง (แต่ละวิชา) ด้านหลังปิ ดปากด้วยกาว และปิ ดทับด้วย Security Seal ภายในซองประกอบด้วย แบบทดสอบ และซอง กระดาษคาตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) ของวิชานั้นๆ (Package (Package 2) (Package 1) (Package 1)
 45. โดยแบบทดสอบที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ พิมพ์ด้วย กระดาษปรู ๊ฟ มีการปิ ดปากเพื่อป้ องกันการเปิ ดอ่านด้วย กระดาษกาวแบบบาง (สามารถฉีกได้ง่าย) โดยแยกเป็ น 3 วิชา นอกจากนี้แบบทดสอบสารองจะถูกส่งไปยังสนาม สอบจานวนร้อยละ 5 ของแบบทดสอบทั้งหมด (ทุกสนาม
 46. ๒๕๖ ๑ แบบทดสอบในแต่ละวิชาจะพิมพ์ด้วยหมึกสีที่แตกต่าง กันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บ ดังนี้ ข้อสอบด้านการอ่าน(สีเขียว) ข้อสอบด้านคานวณ(สีฟ ้ า) และ ข้อสอบด้านเหตุผล(สีม่วง) ดังภาพ การอ่าน ด้านคานวณ ด้านเหตุผล
 47. ในซองกระดาษคาตอบของแต่ละวิชายังไม่มีการปิ ด ผนึก (จะปิ ดผนึกเฉพาะตอนส่งกระดาษคาตอบมายัง สพฐ.) ภายในซองประกอบด้วย 1. กระดาษคาตอบพิมพ์ด้วยกระดาษพิเศษอย่างดี (OMR) ประกบด้วยกระดาษแข็งติดใบปะหน้าบอก รายละเอียดวิชาที่สอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ จานวนที่ บรรจุ ประกบไว้เพื่อป้ องกันการยับ 2. แบบ สพฐ.2 ใบเซนต์ชื่อนักเรียนประจาวิชาที่ สอบ ดังภาพ
 48. กระดาษคาตอบ กระดาษคาตอบในแต่ละวิชาจะพิมพ์ด้วยหมึกสีที่แตกต่างกัน โดยสี ข อ ง ก ร ะ ด า ษ ค า ต อ บ จ ะ มี สีเดียวกับแบบทดสอบเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บ ดังนี้ กระดาษคาตอบด้านการอ่าน(สีเขียว) กระดาษคาตอบด้านคานวณ (สีฟ ้ า) และกระดาษคาตอบด้านเหตุผล(สีม่วง) ดังภาพ
 49. กระดาษคาตอบ ข้อสอบเลือกตอบ (นักเรียน เป็ น ผู้ ระบาย) ข้อสอบเขียนตอบ (ครูผู้ตรวจข้อสอบ เป็ น ผู้ ระบาย) ผู้ตรวจ 2 คน ตรวจข้อสอบเด็ก 1คน ข้อมูลนักเรียน
 50. หัวกระดาษคาตอบ ข้อมูลนักเรียนแต่ละคน จะถูกพิมพ์เสร็จ เรียบร้อยมาจากโรงพิมพ์
 51. หัวกระดาษคาตอบ •กรณีนักเรียขาดสอบ หรือ ยกเลิกกระดาษคาตอบ ให้ กรรมการระบายตามกรณี
 52. หัวกระดาษคาตอบ (สารอง) กรณี นร. ใช้ กระดาษคาตอบสารอง นร.ต้องเขียนรายละเอียด และระบายเลขที่นั่งสอบ กรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ ให้ใช้กระดาษคาตอบสารอง และให้กรรมการระบายช่อง “ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ”
 53. เอกสารธุรการประจา สนามสอบ 1) ใบรายชื่อติดบอร ์ดประชาสัมพันธ ์(ติดด้านล่างของ อาคารที่เป็ นห้องสอบ) 2) ใบรายชื่อติดหน้าห้องสอบแต่ละห้องสอบ (2 ใบ ติด ประตูหน้าห้องและหลังห้อง) 3) สติ๊กเกอร ์ติดโต๊ะสอบ ระบุข้อมูลประจาตัวของผู้เข้าสอบ 4) แบบ สพฐ.2 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (บรรจุอยู่ในซอง กระดาษคาตอบ) 5) แบบ สพฐ.3 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ กรณีพิเศษ (Walk in) 6) แบบ สพฐ.5 แบบฟอร ์มสาหรับผู้เข้าสอบปฏิบัติผิด ระเบียบการสอบ 7) แบบ สพฐ.6 แบบคาขอแก้ไขข้อมูล (สนามสอบละ 2
 54. 1. ซองบรรจุข้อสอบและกระดาษคาตอบในการสอบ NT ประกอบด้วย 1.1 ซองข้อสอบและกระดาษคาตอบ (Package 1) 1.2 ซองกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) 1.3 ซองกระดาษคาตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) 2. ซองกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) เพื่อ ส่งคืน สพฐ. ใน 1 ห้องสอบ มี 3 ซอง ได้แก่ 2.1 ซองกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบวิชา ความสามารถด้านภาษา 1 ซอง มีกระดาษปะหน้าซอง สีเขียว 2.2 ซองกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบวิชา ความสามารถด้านคานวณ 1 ซอง การบรรจุกระดาษคาตอบในระดับสนาม สอบ
 55. กรณีที่ 1 ตรวจกระดาษคาตอบแบบเขียนตอบที่ สนามสอบ ดำเนินกำรดังนี้ 1. กระดาษคาตอบแบบเลือกตอบแต่ละวิชำที่ระบำย คะแนนเขียนตอบแล ้ว ตรวจนับกระดำษคำตอบให ้ถูกต ้องและ ครบถ ้วน หุ้มด ้วย สพฐ.2 (ลำยเซ็น) และ สพฐ.3 (Walk in) ใส่ซองกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) วิชำละ 1 ซอง แล้วทาการปิ ดผนึก และนำมำใส่รวมกับกระดำษคำตอบ เขียนตอบ ในซองใส่กระดำษคำตอบแบบเขียนตอบ 2. กระดาษคาตอบแบบเขียนตอบแต่ละวิชำ ตรวจนับ กระดำษคำตอบให ้ถูกต ้องและครบถ ้วน หุ้มด ้วย สพฐ.2 ไว ้ที่ศูนย์สอบ) สพฐ.3 และนาซองกระดาษคาตอบแบบ เลือกตอบ (Package 2) มำบรรจุใส่ซองกระดาษคาตอบแบบ การบรรจุกระดาษคาตอบในระดับสนาม สอบ
 56. กรณีที่ 1 ตรวจกระดาษคาตอบแบบ เขียนตอบที่สนามสอบ ซองกระดาษคาตอบ เลือกตอบ (Package 2) (ปิ ดผนึก) กรรมการ ตรวจข้อสอบ เขียนตอบ กระดาษคาตอบ เขียนตอบ (ยังไม่ได้ตรวจ) ระบายคะแนน ข้อสอบเขียนตอบใน กระดาษคาตอบ เลือกตอบ กระดาษคาตอบ เลือกตอบ (ที่ระบายคะแนนครบ แล้ว) ซองกระดาษคาตอบ เขียนตอบ (Package 3) (ปิ ดผนึก) ระบาย คะแนน ตรวจ บรรจุ บรรจุรวมกับ กระดาษคาตอบ เขียนตอบ 4 1 2 3
 57. กรณีที่ 2 ตรวจกระดาษคาตอบแบบเขียนตอบที่ ศูนย์สอบ ดำเนินกำรดังนี้ 1. กระดาษคาตอบแบบเลือกตอบแต่ละวิชำที่ยังไม่ คะแนนเขียนตอบ ตรวจนับกระดำษคำตอบให ้ถูกต ้องและ หุ้มด ้วย สพฐ.2 (ลำยเซ็น) และ สพฐ.3 (Walk in) บรรจุใส่ซอง กระดาษคาตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) วิชำละ 1 ซอง แล้วไม่ต้องปิ ดผนึก และนำมำใส่รวมกับกระดำษคำตอบแบบ เขียนตอบ ในซองใส่กระดำษคำตอบแบบเขียนตอบ 2. กระดาษคาตอบแบบเขียนตอบแต่ละวิชำ ตรวจนับ กระดำษคำตอบให ้ถูกต ้องและครบถ ้วน หุ้มด ้วย สพฐ.2 ไว ้ที่ศูนย์สอบ) สพฐ.3 และนาซองกระดาษคาตอบแบบ เลือกตอบ (Package 2) มำบรรจุใส่ซองกระดาษคาตอบแบบ การบรรจุกระดาษคาตอบในระดับสนาม สอบ
 58. กรณีที่ 2 ตรวจกระดาษคาตอบแบบ เขียนตอบที่ศูนย์สอบ ซองกระดาษคาตอบแบบ เลือกตอบ (Package 2) (ไม่ต้องปิ ดผนึก) กระดาษคาตอบแบบ เลือกตอบ ที่ยังไม่ระบายคะแนน ซองกระดาษคาตอบแบบ เลือกตอบ (Package 2) (ไม่ต้องปิ ดผนึก) ซองกระดาษคาตอบ เขียนตอบ (Package 3) กระดาษคาตอบแบบ เขียนตอบ บรร จุ 2 บรรจุรวม กับ 3 4 บรร จุ กรรมการคุม สอบ รวบร วม 1
 59. ห้องสอบที่ 1 (3 วิชา) ห้องสอบที่ 2 (3 วิชา) ซองกระดาษคาตอบ เขียนตอบ (Package 3) (ปิ ดผนึก) ศูนย์
 60. การบรรจุกระดาษคาตอบ (Package) ใน ระดับศูนย์สอบ 1 (ห้องที่ 2) (ห้องที่ 1) สนาม สอบที่ 1 2 ซองกระดาษคาตอบ แบบเลือกตอบ (Package 2)
 61. การจัดส่งเอกสารประกอบการ ทดสอบ รอบที่ 1 (วันที่ 21-24 มกราคม 2562) ประกอบด้วย - คู่มือการจัดสอบ NT - คู่มือการจัดสอบ RT - เอกสารธุรการประจาสนามและห้อง สอบ รอบที่ 2 (วันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ ์2562) ประกอบด้วย - ข้อสอบการอ่าน รอบที่ 3 (วันที่ 25-28 กุมภาพันธ ์2562)
 62. โปรแกรมในการบริหาร จัดการสอบ NT Access
 63. NT Access
 64. NT Access ระบบในการบริหารจัดการสอบ NT (NT Access) หน่วยงาน ต้นสังกัด • แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียน • แก้ไขข้อมูลนักเรียน • ตรวจสอบรายชื่อ สนามสอบ • ดูผลการทดสอบ สถานศึ กษา • เพิ่มข้อมูลนักเรียน • แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียน • กาหนดห้องสอบใน สนามสอบ • ดูผลการทดสอบ ศูนย์สอบ • เพิ่ม/ลดโรงเรียนใน สนามสอบ • แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียน • ตรวจสอบรายชื่อสนาม สอบ • จัดสนามสอบ • ดูผลการทดสอบ ศธจ. • ดูผลการ ทดสอบ
 65. การรายงานผลการทดสอบ
 66. การรายงานผล 1. ประกาศผลสอบ วันที่ 30 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป 2. ดูผลสอบของนักเรียนผ่านระบบ NT Access 3. แบบรายงานผลสอบ • รายบุคคล • รายโรงเรียน • รายเขตพื้นที่ การศึกษา • รายสังกัด
 67. แบบรายงานผลการ สอบ
 68. แบบรายงานผลการ สอบ
 69. แบบรายงานผลการสอบของ นักเรียนรายบุคคล
 70. แบบรายงานผลการสอบของ โรงเรียน
 71. แบบรายงานผลการสอบของโรงเรียน (หน้า 1 – บน)
 72. แบบรายงานผลการสอบของโรงเรียน (หน้า 1 – ล่าง)
 73. แบบรายงานผลการสอบของโรงเรียน (หน้า 2 – บน)
 74. แบบรายงานผลการสอบของโรงเรียน (หน้า 2 – ล่าง)
 75. แบบรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบของโรงเรียน (School02) (ไฟล์.pdf)
 76. แบบรายงานผลการทดสอบจาแนกรายบุคคล ในแต่ละ ด้าน (School03) (ไฟล์.xls)
 77. แบบรายงานผลการทดสอบจาแนกรายบุคคล ในแต่ละ ตัวชี้วัด (School04) (ไฟล์.xls)
 78. แบบรายงานจานวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบถูกรายข้อ (school05) (ไฟล์.pdf)
 79. แบบรายงานจานวนนักเรียนจาแนกตามช่วงคะแนน ของผลสอบ (school06) (ไฟล์.pdf)
 80. แบบรายงานผลการเรียงลาดับตามคะแนนค่าเฉลี่ย นักเรียน (school07) (ไฟล์.xls)
 81. แบบรายงานผลการทดสอบของโรงเรียน ย้อนหลัง 3 ปี (school08) (ไฟล์.pdf)
 82. แบบรายงานผลการสอบของศูนย์ สอบ
 83. ติดต่อสอบถาม NT กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สพฐ. Phone 02-2885783, 02-2885787 Fax 02-2816236 ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป 081-4324688 การบริหารจัดการสอบ NT อ.ณัฐพร พรกุณา 081-7758315 อ.ก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร ์ 089-2195054 อ.ศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ 099-9726451 การประมวลผลและรายงานผล (NT Access) อ.วิทยา บัวภารังษี 081-6606326 อ.ประจักษ์ คชกูล 085-6865764 อ.มีนา จินารักษ์ 081-7296913
Publicité