Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

خلاصه ای درباب داده کاوی و یادگیری ماشین

2 146 vues

Publié le

خلاصه ای پیرامون داده کاوی و یادگیری ماشین

Publié dans : Données & analyses
  • Soyez le premier à commenter

خلاصه ای درباب داده کاوی و یادگیری ماشین

  1. 1. 
! ‫اسالمی‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫شمال‬ ‫تهران‬ ‫واحد‬ ! ! !‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬ ! !‫اسدی‬ ‫امیررضا‬ !880122506 ! ! ! ! ! ! ! !
  2. 2. !‫چیست؟‬ (Data  Mining  ) ‫کاوی‬ ‫داده‬  ‫"ه‬""‫ب‬  ،  ‫ا‬"""‫ه‬  ‫ه‬‫  داد‬‫ز‬‫  ا‬‫ی‬‫  ا‬‫ه‬"""‫ع‬‫"مو‬""‫ج‬‫  م‬‫ز‬‫  ا‬‫ش‬"""‫ن‬‫  دا‬‫ج‬‫"تخرا‬""‫س‬‫  ا‬‫ا‬"""‫ي‬  ‫س‬‫"تبا‬""‫ق‬‫  ا‬‫ز‬‫  ا‬‫ت‬"""‫س‬‫  ا‬‫ت‬‫"بار‬""‫ع‬ ‫"اوی‬""‫ک‬ ‫داده‬        ‫  از‬‫ا‬‫  ر‬‫ش‬"""‫ن‬‫  دا‬،‫"مند‬""‫ش‬‫"و‬""‫ه‬  ‫ی‬‫"کنيکها‬""‫ت‬  ‫ز‬‫  ا‬‫ه‬‫"تفاد‬""‫س‬‫  ا‬‫ا‬"""‫ب‬  ‫ه‬"""‫ک‬  ‫ت‬"""‫س‬‫  ا‬‫ی‬‫"ند‬""‫ي‬‫"را‬""‫ف‬   ‫"اوی‬""‫ک‬ ‫  داده‬،  ‫ر‬‫"گ‬""‫ي‬‫  د‬‫ن‬‫"يا‬""‫ب‬ !.‫کند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫  داده‬‫ز‬‫  ا‬‫ی‬‫  ا‬‫ه‬‫مجموع‬ !‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫تعاریف‬ •‫از‬ ‫مفید‬ ‫بالقوه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ناشناخته‬ ،‫مفهومی‬ ‫اطالعات‬ ‫استخراج‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬   .‫باشد‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬1 •  ‫ای‬ ‫داده‬ ‫مجموعه‬ ‫یا‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫مفید‬ ‫اطالعات‬ ‫استخراج‬ ‫علم‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬2 ! !‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫تعریف‬ ‫تجربه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نوشت‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫میتوان‬ ‫چگونه‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫باعث‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫یادگیری‬ .‫کند‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫یادگیری‬  .‫شود‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ !‫باشند؟‬ ‫داشته‬ ‫یادگیری‬ ‫توانایی‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫چرا‬ ‫بتوان‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ .‫نمود‬ ‫توصیف‬ ‫نمیتوان‬ ‫بدرستی‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫بعضی‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫عظیمی‬ ‫خیل‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫نمود‬ ‫معین‬ (‫ورودی/خروجی‬ )‫مثالهای‬ ‫بصورت‬ (‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫اهمیت‬ ) ‫نباشد‬ ‫آن‬ ‫تشخیص‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫بشر‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫نهفته‬ ‫مهمی‬ ‫اطالعات‬ ‫در‬ ‫نباشد‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫ویژگیهای‬ ‫تمامی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ ‫موقع‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫تغییر‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫محیط‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫بگیرد‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫کار‬ ‫حین‬ ‫میتواند‬ ‫ماشین‬ ‫حالیکه‬  2 ! . W.Frawley and G. Piatetsky. Knowledge Discovery I Data Bases.1 Source: D. Hand,H. Mannila,P. Smyth(2001).Principles of Data Mining.MIT2 Press,Cambridge
  3. 3. ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬   .‫دهد‬ ‫وفق‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تغییرات‬ ‫این‬ ‫یادگیری‬ ‫با‬ ‫میتواند‬ ‫ماشین‬ .‫کند‬3 ، ‫گفتار‬ ‫،تشخیص‬ ‫ها‬ ‫روبات‬ ‫کنترل‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫گوناگونی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ !.‫دارد‬ ‫کاربرد‬ .... ‫و‬ ‫ویدیویی‬ ‫های‬ ‫،بازی‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫پردازش‬ ، ‫منت‬ ‫شناسایی‬ ! !:‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫ریاضی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫اطالعات‬ ‫تئوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫در‬ :‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫استفاده‬ ‫استنتاج‬ ‫برای‬ ‫میتوانند‬ ‫که‬ •.‫روند‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫جدید‬ ‫موارد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫برای‬ ‫که‬ (Predictive) ‫پیشگویانه‬ ‫مدل‬ •!.‫میشود‬ ‫یادگرفته‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫دانش‬ ‫که‬ (descriptive) ‫توصیفی‬ ‫است‬ ‫مکن‬ ‫مدل‬ !‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫روش‬ :‫ناظر‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫مجموعه‬ ،‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ، ‫روش‬ ‫این‬ ‫ورودی‬ ‫از‬ ‫تابعی‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خروجی‬ – ‫ورودی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫جف‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫داده‬ ‫تعدادی‬ ‫نیازمند‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫یادگیری‬ .‫گیرد‬ ‫فرا‬ ‫را‬ ‫خروجی‬ ‫به‬ ‫اصطالحا‬ ،‫شوند‬ ‫مشخص‬ ‫خروجی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫است.این‬ ‫سیستم‬ ‫آموزش‬ ! ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫شدن‬ ‫گذاری‬ ‫برچسب‬ ! :‫ناظر‬ ‫بدون‬ ‫یادگیری‬ ‫مشخص‬ ‫ها‬ ‫ورودی‬ ‫مقدار‬ ‫فقط‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫یادگیری‬ ‫مثالهای‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫ناظر‬ ‫بدون‬ ‫یادگیری‬ .‫نیست‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫صحیح‬ ‫خروجی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بکار‬ ‫فعلی‬ ‫موقعیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بعدی‬ ‫مقدار‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ورودیها‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫برای‬ ‫‌هایی‬‫ی‬‫ورود‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫ربات‬ ‫دنیای‬ ‫چون‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫یادگیری‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫میرود‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫جزیی‬ ‫وضوح‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫نشده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫برچسبی‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ .‫هستند‬ ‫دسته‬ :‫نظارتی‬ ‫نیمه‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫برچسب‬ ‫بدون‬ ‫‌های‬‫ه‬‫داد‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫‌های‬‫ش‬‫رو‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫دست‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫یادگیری‬ ‫دقت‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫‌زمان‬‫م‬‫ه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫‌دار‬‫ب‬‫برچس‬ ‫‌های‬‫ه‬‫داد‬ ! Knowledge Discovery ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫راهبرد‬  3 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill3
  4. 4. ‫موارد‬ ‫این‬ ‫که‬ ،‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫راهبرد‬ ‫ماشین‬ ‫توسط‬ ، ‫جدید‬ ‫دانش‬ ‫کشف‬ ‫برای‬ !.‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫تری‬ ‫گسترده‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ .1‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ورودی‬ :(Classifaction) ‫بندی‬ ‫دسته‬ . !.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نسبت‬ .2‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ورودی‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشخیص‬ ‫سیستم‬ :( Clustering) ‫بندی‬ ‫خوشه‬ !.‫دهد‬ ‫قرار‬ (‫)خوشه‬ ‫دسته‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫هم‬ .3‫های‬ ‫متغیر‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫متغیر‬ ‫یک‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ : (Regression)‫رگرسیون‬ .‫دیگر‬ .4.‫شوند‬ ‫کشف‬ ‫ها‬ ‫وابستگی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫میان‬ ‫از‬ :‫وابستگی‬ ‫قواعد‬ ‫کشف‬ .5‫تصمیم‬ ‫های‬ ‫درخت‬ ‫نگاشت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ :‫تصمیم‬ ‫درخت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫بر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مثال‬ ‫کرد.برای‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫آتی‬ ‫رفتار‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫قبلی‬ ‫مشاهدات‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫آتی‬ ‫تصمیمات‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫مدل‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بازیکنان‬ ‫تصمیمات‬ ‫اساس‬ .‫شود‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ .6‫که‬ ‫هاست‬ ‫آن‬ ‫روابط‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫تصادفی‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫ای‬ ‫بیزی:مجموعه‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫یا‬ ‫پیشگویی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫احتمالی‬ ‫روابط‬ ‫هویت‬ ‫شناسایی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ .‫رود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫عضویت‬ ‫کالس‬ ‫ارزیابی‬ .7‫عصبی‬ ‫سیستم‬ ‫کارکرد‬ ‫شیوه‬ ‫از‬ ‫‌گرفته‬‫م‬‫الها‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫ایده‬ :‫عصبی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫قرار‬ ‫دانش‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ،‫‌ها‬‫ه‬‫داد‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ،‫زیستی‬ ‫پردازش‬ ‫سامانه‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫ساختارهایی‬ ‫ایجاد‬ ،‫ایده‬ ‫این‬ ‫کلیدی‬ ‫عنصر‬ .‫است‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫پردازشی‬ ‫عناصر‬ ‫زیادی‬ ‫شمار‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫عمل‬ ‫هماهنگ‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫مسأله‬ ‫یک‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫نورون‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫‌پیوسته‬‫م‬‫به‬ ‫منتقل‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ (‫الکترومغناطیسی‬ ‫سیناپسها)ارتباطات‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫به‬ ‫سوزش‬ ‫اعمال‬ ‫با‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫یادگیریاند‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫شبک‬ ‫این‬ .‫میکنند‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نروند‬ ‫داغ‬ ‫جسم‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌گیرند‬‫ی‬‫م‬ ‫یاد‬ ‫سلولها‬ ،‫المسه‬ ‫عصبی‬ ‫سلولهای‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ .‫کند‬ ‫اصالح‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خطای‬ ‫که‬ ‫‌آموزد‬‫ی‬‫م‬ ‫سیستم‬ ‫الگوریتم‬ ‫این‬ ‫وزن‬ ‫ازمثالها‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫یعنی‬ ،‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬ ‫صورت‬ ‫تطبیقی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سیستمها‬ ‫سیستم‬ ،‫جدید‬ ‫ورودیهای‬ ‫دادن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫تغییر‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫گون‬ ‫به‬ ‫سیناپسها‬ .‫کند‬ ‫تولید‬ ‫درستی‬ ‫پاسخ‬ !  4
  5. 5. ! ‫ویدیویی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫در‬ ‫عملی‬ ‫کاربرد‬ ! ‫حقوق‬ ، ‫تجاری‬ ‫هوش‬ ،‫بازاریابی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫برای‬ ،‫دارد‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫شرایط‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫الگو‬ ‫شناخت‬ ،‫بشر،هواشناسی‬ ‫داده‬ ‫بکارگیری‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ، ‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫مطلب‬ ‫پایان‬ ‫برای‬ ‫اینجا‬ ‫که‬ ‫مثالی‬ ‫ولی‬ Forza ‫بازی‬ .‫است‬ ‫تجاری‬ ‫ویدیویی‬ ‫بازی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫کاوی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مایکروسافت‬ ‫شرکت‬ ‫رانی‬ ‫اتومبیل‬ ‫بازی‬ ‫جدیدترین‬ Motorsport 5 ‫کار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫اتومبیل‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است.تکنولوژی‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬ 2013 ‫دسامبر‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫ای‬ ‫یادگیرنده‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫نام‬ Drivetar ‫است‬ ‫رفته‬ !.‫است‬ ‫شده‬ ! !.‫گردد‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫اصلی‬ ‫بخش‬ ‫سه‬ ‫به‬ Drivetar ‫توسعه‬ •‫خودرو‬ ‫های‬ ‫،ویژگی‬ ‫،جاده‬ ‫راه‬ •‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫خط‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نگهداشنت‬ ‫و‬ ‫خودرو‬ ‫کنترل‬ •.. ‫و‬ ‫گرفنت‬ ‫،سبقت‬ ‫کردن‬ ‫بالک‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫مسابقه‬ ‫در‬ ‫استراتژی‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫جداگانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ Drivetar ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫بازی‬ ‫اجرای‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫بازیکن‬ ‫وقتی‬ ‫یعنی‬ .‫دهد‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫آنجا‬ ‫گردند.در‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫مایکروسافت‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫بازی‬ ‫پایان‬  5
  6. 6. ‫بازی‬ ‫در‬ ‫بازیکن‬ ‫رفتاری‬ ‫الگوی‬ ‫یادگیری‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫پردازش‬ ‫مورد‬ ‫مختلف‬ ‫جهت‬ ‫هوش‬ ‫دانش‬ ‫افزایش‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ .‫بازی‬ ‫بعدی‬ ‫دفعات‬ ‫در‬ ‫بازیکن‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫جهت‬ ‫بازیکن‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫دفعه‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫بازیکنان‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫بازی‬ ‫برای‬ ‫مصنوعی‬ ‫بازی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫به‬ ‫جدیدی‬ ‫اطالعات‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫این‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ،‫شده‬ ‫عرضه‬ ‫بازی‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ . ‫گردد‬ ‫می‬ ‫افزوده‬ ‫بود‬ ‫گرفته‬ ‫شکل‬ Forza motorsport ‫بازی‬ ‫سازندگان‬ ‫نفره‬ 400 ‫تیم‬ ‫عملکرد‬ ‫توسط‬ !.‫کردند‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫رفتار‬ ‫تیم‬ ‫این‬ ‫شبیه‬ ‫که‬ ‫بازیکنی‬ ‫با‬ ‫بازیکنان‬ ‫و‬ ! ! ! ! ! ! !  6

×