Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Bel zip

  1. І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Хорариум от часове: Седмично – 1 час Годишно – 31 часа Учебната програма за задължителноизбираема подготовка по български език и литература е разработена в съответствие с ДОИ и е съобразена с изискванията на Учебната програма по български език и литература за първи клас на МОН от 2002 г., според която обучението по български език и литература в първи клас се осъществява като период на ограмотяване, включващ подготвителен и основен етап, литературно обучение, реализирано след периода на ограмотяване, езиково обучение, реализирано чрез знанията за основните езикови единици в периода на ограмотяване, формиране на комуникативно-речеви умения и компетентности чрез езиковото и литературното обучение. Според учебното съдържание за овладяване на начална грамотност обучението по четене и писане е изградено върху усъвършенствания вариант на звуковия аналитико-синтетичен метод за ограмотяване. При овладяване на звуковете се отчитат акустичните и артикулационните им характеристики. Звуковете и техните букви се овладяват в реда, посочен като задължителен в Програмата на МОН за обучението по български език и литература в първи клас. Учебното съдържание е разпределено в следните ядра: Социокултурни компетентости, Езикови компетентности, Социокултурна и езикова компенетност: устно общуване, Социокултурна и езикова компетентност: писмено общуване, Литературни компетентости, Социокултурна и литературна компетентост: общуване с художествената творба, Социокултурна компетентност: създаване на изказвания и писмени текстове. ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗИП БЕЛ. 1. Разширява знанията по БЕЛ в периода на ограмотяване. 2. Надгражда уменията на ученика, свързани с усвояване и затвърдяване на четивната техника и писмената грамотност. 3. Развива комуникативните компетентности на първокласника. 4. Възпитава читателски интерес. 5. Овладяване на четенето и писането като необходима предпоставка за езиковото и литературно обучение. 6. Подпомага формирането и усъвършенстванета на уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо. 7. Развива устната и писмената реч, мисленето и въображението, паметта, познавателните интереси и творческите способности на първокласниците. ІІІ. ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ. 1. Подреждане на картинна приказка. 2. Откриване и определяне броя на сричките в думата. 3. Звуков модел на думата. 4. Откриване на липсващ елемент в комбинации от повтарящи се елементи на буквите. 5. Връзки между предметите. 6. Откриване на гласните звукове и техните букви. Откриване в думите на срички със съгласните звукове л,м,н,р,й. 7. Образуване на форми за множествено число на думите. 8. Откриване на буквите на съгласните звукове. 9. Правопис на думи, завършващи на б-п, в-ф, г-к.
  2. 10. Модели на изречения. 11. Определяне брой на думи в изречението. 12. Определяне на видовете изречения. 13. Употреба на малките думи в изречението. ІV. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА За осъществяване на програмата по ЗИП-БЕЛ ще бъде използвано помагало „На букварчето другарче“. Илюстративният материал по темите, сюжетните картини, предметните изображения и схеми на думи и изречения дават възможност на първокласниците: • Да разказват по обща картина и по серия от картини, като свързват изобразеното с личния си опит и преживявания. • Да преразказват съдържанието на позната приказка. • Да съставят диалози по илюстрации. • Да упражняват езиковите форми на речевия етикет. • Да съставят съобщителни и въпросителни изречения по картините и по готовите схеми под тях в различни варианти. • Да получат на инструментално равнище знания за звук, сричка, дума, звуков състав на думата като елемент на изречението и за изречението като структурен елемент на текста. • Да получат знания за стойката и позата на тялото при писане и позицията на пишещата ръка. • Да работят за възприемане на илюстратимвен материал, който позволява да се открива изученият елемент в изображения на познати предмети. • Да овладеят на инструментално равнище понятията горе-долу, ляво-дясно, тесен-широк. • Да дорисуват, защриховат и оцветяват познати предмети за укрепване на пишещата ръка, за усъвършенстване на координацията й при работа в графична мрежа с увеличен размер. Дидактични упражнения за откриване на разлики в сходни предметни изображения, развиващи наблюдателност, аналитични и различителни способности при сравняването им. След въвеждане на читанката в учебната работа в часовете по ЗИП ще бъде включено помагалото „На читанката другарче”. Наред със задачите за възприемане и осмисляне на съдържанието на худ.текстове акцентът при работа с помагалото се поставя върху доовладяването на четивните умения и усъвършенстване на четивната техника, изграждане на трайни читателски интереси и възпитаване на любов към книгата. Помагалото съдържа: • Активности, свързани с възприемане и осмисляне на текста под формата на въпроси, насочващи към елементарна характеристика на героите • Активности за изразяване на лично отношение към прочетеното, за търсене на връзка между съдържание и заглавие • Активности за подборно четене и откриване на думи и изрази във връзка с конкретна задача • Активности за сравняване на близки по тематика произведения • Въпроси към текста, зададени на тестови принцип, който изисква самостоятелно откриване на верния отговор • Активности за обогатяване на речника на учениците • Активности, свързани с развитието на устната логическа свързана реч, насочващи дейността на учениците към преразказ на част от худ. проицзведение или към цялостен устен преразказ • Активности за развитие на комуникативно-речевите умения на учениците чрез четене по роли, участие в диалози, инсценировки, драматизации
  3. ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО БЕЛ ЗИП ЗА ПЪРВИ КЛАС № ДАТА ТЕМА НАПРАВЛЕНИЕ УРОК ЗА... ЗАБЕЛЕЖКА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1. 19.09. Неочаквана беда – разказ по серия от картини Литература Допълване 2. 26.09. Дядо и ряпа – преразказ на приказка Литература Допълване МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 3. 03.10. Писане на елементи на буквите Български език Допълване 4. 10.10. Аа-Ъъ Български език Допълване 5. 17.10. Писане на изучените букви Български език Допълване 6. 24.10. Оо-Уу Български език Допълване 7. 07.11. Ее-Ии Български език Допълване МЕСЕЦ НОЕМВРИ 8. 14.11. Мм Български език Допълване 9. 21.11. Нн Български език Допълване 10. 28.11. Лл-Рр Български език Допълване МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 11. 05.12. Йй Български език Допълване 12. 19.12. Бб-Пп Български език Допълване 13. 09.01. Вв-Фф Български език Допълване МЕСЕЦ ЯНУАРИ 14. 16.01. Дд-Тт Български език Надграждане 15. 23.01. Упражнения за правопис и краснопис Български език Допълване 16. 30.01. Зз-Сс Български език Надграждане МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 17. 06.02. Жж-Шш Български език Надграждане 18. 13.02. Гг-Кк Български език Надграждане 19. 20.02. Дж-Чч. Съчинение по преживяване ФКРУ Надграждане 20. 27.02. Цц-дз. Съчинение по дадено начало ФКРУ Надграждане МЕСЕЦ МАРТ 21. 06.03. Хх. Устен разказ по картина ФКРУ Надграждане 22. 13.03. Щщ. Съчинение на собствен текст ФКРУ Надграждане 23. 20.03. Юю-Яя. Устен разказ на кратък худ. текст ФКРУ Надграждане 24. 27.03. Йо-ьо Български език Надграждане МЕСЕЦ АПРИЛ 25. 17.04. Изворче вълшебно Литература Допълване 26. 17.04. Най-хубавото птиче – Г. Райчев Литература Надграждане 27. 24.04. Молитва – Иван Вазов Литература Допълване
  4. 28. 24.04. Къщичка под снега – Ем. Станев Литература Надграждане 29. 08.05. Думички вълшебни – Ат. Цанков Литература Допълване МЕСЕЦ МАЙ 30. 08.05. Гозба от камъчета – българска народна приказка Литература Допълване 31. 15.05. Горделивата мравка – сръбска народна приказка Литература Допълване
Publicité