Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

диагностика входно изходно ниво

68 789 vues

Publié le

диагностика входно изходно ниво

 1. 1. Диагностика на крайните резултати от обучението по български език и литература в ІІІ „в“ клас Критерии и показатели за оценка на резултатите Задача № Брой точки Първи критерий: Диктовка Показатели: - за четливо писане - не допуска грешки при членуване на същ.и прил. имена: (приливът, отливът, моят, малкия) - не допуска грешки при правописа на неударени гласни: (морето, спокойно, започваше, греблото, озова, опря) - не допуска грешки при думи, съдържащи “щ”(щастие, жилище, хищник) - не допуска грешки при думи, съдържащи “я”(място, вятър, трябваше, съзрях, голям, влязох, моят, живеят) - пише разделно думи без собствено ударение (за, се, да, на, с) - не допуска пунктуационни грешки(начало и край на изречение, запетая, отделяне на нов абзац) - не изпуска крайни съгласни, неозвучени при непълно произнасяне (радост) - не допуска замяна и вмъкване на букви - не допуска грешка при правопис на глаголи с представки (започна, избера, подухна, насочих) Втори критерий: Морфологични единици Показатели: - откриване на същ. имена, прилаг. имена, глаголи - членуване на същ. имена - степенуване на прилаг. имена - определяне категориите на глагола (лице,число, време) Трети критерий: Правопис на думите Показатели: - Думи с “йо” и “ьо” - Редукция на гласни, обеззвучаване на звучните съгл. звукове Четвърти критерий: Сродни думи Пети критерий: Състав на думите Показатели: корен, представка, наставка, определителен член Шести критерий: Пунктуация на изречение Показатели: Видове изречения по цел на изказване Седми критерий: Творческа задача Показатели: - най-подходящо заглавие - използване на опорни думи - последователност на мислене - правопис - краснопис Максимален брой за диктовката – 5 точки Максимален брой за творческата задача – 5 точки Общ брой точки – 20 точки
 2. 2. Таблица за определяне на равнището на учебните постижения Брой точки отлично 20 – 18 т. мн. добро 17 – 15 т. добро 14 – 12 т. задоволително 11 – 9 т. незадоволително под 9 т. Правили тест – брой Справили се Не се справилиотлични мн. добри добри задоволителни % % % % % Изводи
 3. 3. Диагностика на резултатите от входното равнище по български език и литература в ІІІ „в“ клас Критерии и показатели за оценка на резултатите Задача № Брой точки Първи критерий: Диктовка Показатели: - за четливо писане - не допуска грешки при членуване на същ.и прил. имена: - не допуска грешки при правописа на неударени гласни: (засипали, отива, търча, позна, напосока, замръзне) - не допуска грешки при думи, съдържащи “щ”(пищи, пущинак) - не допуска грешки при думи, съдържащи “я”(виявиците, някоя, намеря, изляза, цяла, вият, сянка ) - пише разделно думи без собствено ударение (в, са, из, от) - не допуска пунктуационни грешки(начало и край на изречение, запетая, отделяне на нов абзац) - не изпуска крайни съгласни, неозвучени при непълно произнасяне (радост) - не допуска замяна и вмъкване на букви - не допуска грешка при правопис на глаголи с представки (замръзне, затъне, напосока) - не допуска грешка при правопис на същ. собств. имена: (Пирин, Климе) Втори критерий: Правопис на думите Показатели: - Думи с “йо” и “ьо” - Редукция на гласни, обеззвучаване на звучните съгл. звукове Трети критерий: Сродни думи Четвърти критерий: Състав на думите Показатели: корен, представка, наставка, определителен член Пети критерий: Пунктуация на изречение Показатели: Видове изречения по цел на изказване Шести критерий: Редактиране Показатели: - правописни особености - най-подходящо заглавие - използване на опорни думи - последователност на мислене - правопис - краснопис Максимален брой за диктовката – 5 точки Максимален брой при редактиране – 3 точки Общ брой точки – 15 точки
 4. 4. Таблица за определяне на равнището на учебните постижения Брой точки отлично 14 – 15 т. мн. добро 12 – 13 т. добро 10 – 11 т. задоволително 8 – 9 т. незадоволително под 8 т. Правили тест – брой Справили се Не се справилиотлични мн. добри добри задоволителни % % % % % Изводи
 5. 5. Диагностика на резултатите от входното равнище по математика в ІІІ „в“ клас Критерии и показатели за оценка на резултатите Задача № Брой точки Първи критерий: Числата до 1000 Показатели: - знания и умения за четене, записване на числата - преминаване на един запис в друг - сравняване на числата до 1 000 Втори критерий: Събиране и изваждане на числата до 1 000 Показатели: - умения за събиране и изваждане на числата без и с преминаване Трети критерий: Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1 000 Показатели: Знания и умения за: - умножение на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено - деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено - пресмятане на изрази - намиране на неизвестен множител, делимо, умаляемо Четвърти критерий: Знания и умения за изучаваните равнинни фигури Показатели: Разпознаване на: - видовете триъгълници според ъглите (страните) - обиколка на фигура Пети критерий: Знания за изучени величини и техните мерни единици за измерване Показатели: - милиметър - ден, година - метър, километър - грам, килограм Шести критерий: Решаване на текстова задача Показатели: - съставна текстова задача, включваща обикновени текстови задачи за: смисъла на събирането и изваждането, смисъла на умножението, релацията пъти по-малко ! На всяка вярно решена задача се поставя по 1 точка
 6. 6. Таблица за определяне на равнището на учебните постижения Брой точки отлично 10 т. мн. добро 9 или 8 т. добро 7 или 6 т. задоволително 5 или 4 т. незадоволително под 4 т. Правили тест – брой Справили се Не се справилиотлични мн. добри добри задоволителни % % % % % Изводи
 7. 7. Диагностика на крайните резултати от обучението по математика в ІІІ „в“ клас Критерии и показатели за оценка на резултатите Задача № Брой точки Първи критерий: Числата до 1000 Показатели: - знания и умения за четене, записване на числата - преминаване на един запис в друг - сравняване на числата до 1 000 Втори критерий: Събиране и изваждане на числата до 1 000 Показатели: - умения за събиране и изваждане на числата без и с преминаване Трети критерий: Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1 000 Показатели: Знания и умения за: - умножение на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено - деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено - пресмятане на изрази - намиране на неизвестен множител, делимо, умаляемо - понятието “третинка” Четвърти критерий: Знания и умения за изучаваните равнинни фигури Показатели: Разпознаване на: - видовете триъгълници според ъглите (страните) - обиколка на фигура Пети критерий: Решаване на текстова задача Показатели: - съставна текстова задача, включваща обикновени текстови задачи за: смисъла на събирането и изваждането, смисъла на умножението, релацията пъти по-малко ! На всяка вярно решена задача се поставя по 1 точка
 8. 8. Таблица за определяне на равнището на учебните постижения Брой точки отлично 15 – 14 т. мн. добро 13 – 12 т. добро 11 – 10 т. задоволително 9 – 8 т. незадоволително под 8 т. Правили тест – брой Справили се Не се справилиотлични мн. добри добри задоволителни % % % % % Изводи
 9. 9. Диагностика на резултатите от входното равнище по Човекът и природата в ІІІ „в“ клас Критерии и показатели за оценка на резултатите Задача № Брой точки Първи критерий: Нежива природа, жива природа Показатели: - различава веществата по свойства и употреба - разграничава по основни признаци неживите тела от живите организми Втори критерий: Въздух и вода Показатели: - знания на свойствата на въздуха и водата - състояние на водата - кръговрат на водата в природата Трети критерий: Живи организми Показатели: - Знания за основните жизнени процеси в организмите - Знания за зависимостите между отделните видове (хранителни вериги) - Знания за растителните видове и животински организми, за тяхната среда на живот; за разнообразието на растенията и животинския свят; приспособление за живот в различна среда - Опазване разнообразието на растения и животински свят Четвърти критерий: Аз и моето здраве Показатели: Знания за: - Органи на движение; на хранене; дишане; органи, които движат кръвта в тялото; мозък - Знания за предпазване от злополуки и вредни за човека вещества; болести при човека Начин на оценяване: Верен отговор: 3 точки Отличен: 60 - 54 Грешки (колебае се): 2 точки Мн. добър: 54 - 48 Не знае: 0 точки Добър: 48 - 40 Среден: 40 - 34 Общ брой точки (максимален): Слаб: под 30 60 точки
 10. 10. Диагностика на крайните резултати от обучението по Човекът и природата в ІІІ „в“ клас Критерии и показатели за оценка на резултатите Задача № Брой точки Първи критерий: Нежива природа, жива природа Показатели: - различава веществата по свойства и употреба - разграничава по основни признаци неживите тела от живите организми Втори критерий: Въздух и вода Показатели: - знания на свойствата на въздуха и водата - състояние на водата - кръговрат на водата в природата Трети критерий: Живи организми Показатели: - Знания за основните жизнени процеси в организмите - Знания за зависимостите между отделните видове (хранителни вериги) - Знания за растителните видове и животински организми, за тяхната среда на живот; за разнообразието на растенията и животинския свят; приспособление за живот в различна среда - Опазване разнообразието на растения и животински свят Четвърти критерий: Аз и моето здраве Показатели: Знания за: - Органи на движение; на хранене; дишане; органи, които движат кръвта в тялото; мозък - Знания за предпазване от злополуки и вредни за човека вещества; болести при човека Начин на оценяване: Верен отговор: 3 точки Отличен: 36 - 30 Грешки (колебае се): 2 точки Мн. добър: 30 - 25 Не знае: 0 точки Добър: 25 - 15 Среден: 15 - 10 Общ брой точки (максимален): Слаб: под 10 36точки
 11. 11. Диагностика на резултатите от входното равнище по Човекът и обществото в ІІІ „в“ клас Критерии и показатели за оценка на резултатите Задача № Брой точки Първи критерий: Родина Показатели: - знания за обществото и различните групи в него - знания за родината, за мястото и в Европа и на Балканския полуостров - знания и умения с географска карта Втори критерий: Природните богатства на България Показатели: Знания за планините, равнините, водите, почвите и растителността на България; умения за сравняване Трети критерий: Българското общество в миналото Показатели: - знания за изворите за миналото за човешките общества; летоброене - знания за ярки личности и събития в Българската история - знания за ролята на езика, религията и традициите за съхраняването и развитието на българския народ - знания за националните символи - знания за официални и битови празници в България, за културните постижения на бълг. народ - знания за столицата на Р. България и нейните забележителности Четвърти критерий: Трудът на хората в България Показатели: Знания и умения за разкриване връзките и зависимостите между природната среда и човешкото общество Начин на оценяване: Верен отговор: 3 точки Отличен: 30 - 25 Грешки (колебае се): 2 точки Мн. добър: 24 - 19 Не знае: 0 точки Добър: 18 - 13 Среден: 12 - 7 Общ брой точки (максимален): Слаб: под 7 30 точки
 12. 12. Диагностика на крайните резултати от обучението по Човекът и обществото в ІІІ „в“ клас Критерии и показатели за оценка на резултатите Задача № Брой точки Първи критерий: Родина Показатели: - знания за обществото и различните групи в него - знания за родината, за мястото и в Европа и на Балканския полуостров - знания и умения с географска карта Втори критерий: Природните богатства на България Показатели: Знания за планините, равнините, водите, почвите и растителността на България; умения за сравняване Трети критерий: Българското общество в миналото Показатели: - знания за изворите за миналото за човешките общества; летоброене - знания за ярки личности и събития в Българската история - знания за ролята на езика, религията и традициите за съхраняването и развитието на българския народ - знания за националните символи - знания за официални и битови празници в България, за културните постижения на бълг. народ - знания за столицата на Р. България и нейните забележителности Четвърти критерий: Трудът на хората в България Показатели: Знания и умения за разкриване връзките и зависимостите между природната среда и човешкото общество Начин на оценяване: Верен отговор: 3 точки Отличен: 72 - 64 Грешки (колебае се): 2 точки Мн. добър: 63 - 55 Не знае: 0 точки Добър: 54 - 46 Среден: 45 - 37 Общ брой точки (максимален): Слаб: под 30 72 точки

×