Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

чк

  1. План за възпитателната работа на класния ръководител II “б” клас Учебна 2015 – 2016 година Класен ръководител :................................ Йорданка Първанова Директор : ........................................ 15.09.2015 год. Тонка Ченгелова
  2. I. Основни задачи за възпитателна работа: 1.Изграждане на поведение в съответствиес изискванията за ред в училище и на обществени места. 2.Развиване на взаимоотношениятакъм толерантност,съпричастности доверие. 3.Усвояванена правила за безопасностна детето,противопожарнаохранаи граждансказащита. 4.Възпитаване на екологично съзнаниеи грижливо отношение към заобикалящият ни свят. 5.Изграждане на здравнакултура и хигиенни навици у децата. 6.Приобщаване към ценностите на българскатапразнично-обреднасистема. II. Работа с родители 1.Акценти в учебното съдържаниепо различните предмети във вториклас. 2.Препоръкикъм родителите за изработванена безопасенмаршрут на движение на детето до училище и обратно.Облеклотона детето и безопасносттана движение. Срок:м.септември2015 г. 1.Проблеми на учениците при подготовкана уроците вкъщи, консултации, индивидуални разговори. Срок:постоянен 1.Анализ на резултатите от I учебен срок. Насоки. Изисквания. 2.Изисквания към знанията и уменията на учениците,необходимиза тяхното безопасно движениеот дома до училище и обратно.Ролятана родителите, мястото на детето в личния автомобил. Срок:м.януари 2016 година 1.Най- честигрешки, слабости, пропускив овладяването на учебното съдържаниепрез II учебен срок. 2.Типичниситуации, при които детето греши в правилната оценка на пътната среда. Срок:м.април 2016година 1.Тържествено закриванена учебната година.Организиранена екскурзии с учебна цел. Срок:1. юни 2016 година Тематичното разпределение за часана класа е изготвенона база учебнопомагало „Спазвам правилата“с авт. Колектив Л.Витанов, Т.Кечева и Кр. Брайкова, изд. „Рива“
  3. № Дата Тема Бележки Месец септември 1 Моето училище 2 Правилата, които научих и спазвам Месец октомври 3 Моите права и задължения 4 Училищен правилник 5 Празник на училището. ОУ „Св. Иван Рилски“ 6 БД – Превознисредства Месец ноември 7 ГЗ – Действия при бедствия и аварии. Пожарникар 8 БД – На спирката. Опасни и безопасниместа 9 БД – Правила за чакане на спирката. Правила за качване в превозно средство 10 БД – Опасни и безопасниместа в превозното средство Месец декември 11 ГЗ – Земетресение 12 Весела Коледа 13 Коледен карнавал Месец януари 14 ГЗ – Наводнение 15 ГЗ – Зимни игри 16 БД – Кое е правилно? 17 Ученето – трудно и лесно Месец февруари 18 БД – Безопасно слизане 19 БД – Безопасно слизане 2 20 ГЗ – Детски противогаз 21 ГЗ – Памучно-марлена превръзка
  4. Месец март 22 Пролетно събуждане 23 Да се подготвим за празниците 24 Здравнабеседа – Здрави, чистии приветливи 25 Игрите и шегите могат да са опасни Месец април 26 БД – Безопасно пресичанеслед слизане 27 БД – Правила за безопасно пресичане 28 Посещение в градскабиблиотека Месец май 29 Посещение на кино 30 Посещение на театрална постановка 31 Учебна екскурзия 32 Иде лято
Publicité