Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

история на цифрите

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 19 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Plus par Dani Parvanova (20)

Publicité

Plus récents (20)

история на цифрите

 1. 1. 2008 г. е обявена от ООН за година на математиката История на цифрите
 2. 2. Кога са се появили цифрите в историята и защо някои учени смятат, че те проявяват различен характер?
 3. 3. Египтяните <ul><li>Построяването на египетските пирамиди несъмнено е едно от най-значимите постижения на древността. Това е така не толкова зар а ди размера и дълготрайността на тези монументи, колкото зар а ди изключителния интелектуален потенциал скрит в самия процес на строеж. </li></ul>1 ; 10 ; 100 ; 1000 ; 10 000 ; 100 000 ; 1 000 000
 4. 4. <ul><li>Научното познание необходимо за построяването на монумент от този калибър е наистина внушително - необходимо е огромно архитектурно майсторство . Централно място в научното познание е определено за математика та . Тя е ключова не само за изчисляването на размерите и обема на строежа, но и за пресмятането на необходимите материали. </li></ul>6 30 5371
 5. 5. <ul><li>Добре познат а на широката публика е египетската йероглифна писменост. Самите йероглифи са малки, стилизирани картинки символизиращи думи. Египетската йероглифна бройна система е съставена от 10 йероглифа за цифри. Отделен символ съществува за единица, десет, сто, хиляда, десет хиляди, сто хиляди и един милион. Самата система е десетична(основа-10) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>С появата на папируса възникнала нужда от ускоряване на процеса на писане. Постепенно, върху папируса, йероглифната писменост била изместена от йератическата. Тази промяна довела до промяна и в бройната система. Не само йероглифите били заменени с йератически символи, но и броят им нараснал. </li></ul>
 7. 7. М аите <ul><li>Също както при египтяните(и много други, да не кажа всички цивилизации) произхода на бройната система на маите трябва да бъде търсен в броенето посредством пръсти. С това общо взето се изчерпват и приликите, а тук се сблъскваме и с първата съществена разлика - докато египтяните използвали пръстите на двете си ръце, маите използвали тези на ръцете и тези на краката. </li></ul><ul><li>М аите са първите, които отбелязват нулата с отделен знак . </li></ul>
 8. 8. Шумерите <ul><li>Шумерите в много отношения били новатори и редица неща дължим на тях. Е в други неща били плагиати, това което знаем е, че те използвали шейсетична бройна система (основа-60), при това на позиционен принцип. Не само това - те предали тази система на може би най-добрите математици на древният свят - вавилонците. Е , предаването не било точно дорброволно, но това е обект на друга история. </li></ul>
 9. 11. Римските цифри са цифри, използвани от древните римляни в тяхната непозиционна бройна система. Тя намира приложение и до днес в някои области. <ul><li>Естествените числа се записват чрез повтаряне на римските цифри, които са се появили около 500 г.пр.н.е. у етруските. </li></ul>
 10. 12. Римските цифри са следните: <ul><ul><li>I или i за едно, </li></ul></ul><ul><ul><li>V или v за пет, </li></ul></ul><ul><ul><li>X или x за десет, </li></ul></ul><ul><ul><li>L или l за петдесет, </li></ul></ul><ul><ul><li>C или c за сто (лат. centum ), </li></ul></ul><ul><ul><li>D или d за петстотин (произлиза от половината на гръцката буква Φ използвана за 1 000) </li></ul></ul><ul><ul><li>M или m за хиляда (лат. mille ), или се е използвала гръцката буква Φ. </li></ul></ul>
 11. 13. Системата, използвана в античността , е претърпяла малки промени през Средновековието и се различава от тази, която се използва днес. Изписването на римските цифри е било нормализирано и се базира на няколко основни принципа: <ul><li>Всеки символ, намиращ се отдясно на друг символ с по-голяма стойност, се прибавя към тази стойност. </li></ul><ul><li>Всеки символ, намиращ се отляво на друг символ с по-голяма стойност, се изважда от тази стойност. </li></ul><ul><li>Символите са групирани в низходящ ред по стойност освен тези, за които се прилага предишното правило. На практика това правило гласи, че при римските цифри първо се изписват хилядните, после стотиците, след това десетиците и накрая единиците. </li></ul><ul><li>Символ, представляващ стойност 10x, не може да се поставя пред символ, по-голям от 10x+1. Така например M може да бъде предшестван единствено от C, но не от I, V или X. </li></ul>
 12. 14. Арабски цифри <ul><li>Арабските цифри са десет знака, които се използват за записването на числа в десетична позиционна бройна система. Арабските цифри са: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0. </li></ul><ul><li>Арабските цифри произхождат от индийски символи за записване на числата. В Европа добиват популярност през X - XIII в. Днес арабските цифри се използват в цял свят. </li></ul>
 13. 15. Естествени числа <ul><li>В математиката естествено число е или цяло положително число (1,2,3,...,n,...), или цяло неотрицателно число (0,1,2,3,...,n,...). </li></ul><ul><li>Естествените числа се използват при броенето („На масата има 3 ябълки.“) и при номерацията („Той завърши на 3 -то място“). </li></ul><ul><li>Естествените числа са безброй много. </li></ul>
 14. 16. Прости числа <ul><li>В математиката просто число се нарича всяко естествено число, по-голямо от 1, което има точно два естествени делителя — 1 и самото себе си. </li></ul><ul><li>Първите няколко прости числа са: </li></ul><ul><li>2 , 3 , 5, 7 , 11 , 13 , 17 , 19 , 23 , 29 , 31 , 37 , 41 , 43 , 47 , 53 , 59 , 61 , 67 , 71 , 73 , 79 , 83 , 89 , 97 , 101 , 103 , 107 , 109 , 113 , ... </li></ul>
 15. 17. Съставни числа <ul><li>Число, което се дели освен на единица и на себе си още и на други числа, се нарича съставно число. </li></ul><ul><li>Числата 6 и 18 се делят освен на единица и на себе си и на други числа. Такива са и числата 4, 8, 9, 12, 15 и др. </li></ul>
 16. 18. Четене и писане на многоцифрените числа <ul><li>сентилион - 1 000 000 000 000 000 000 000 000 (25 цифри) </li></ul><ul><li>секстилион - 1 000 000 000 000 000 000 000 (22 цифри) </li></ul><ul><li>квинтилион - 1 000 000 000 000 000 000 (19 цифри) </li></ul><ul><li>квадрилион - 1 000 000 000 000 000 (16 цифри) </li></ul><ul><li>трилион - 1 000 000 000 000 (13 цифри) </li></ul><ul><li>милиард (билион) - 1 000 000 000 (10 цифри) </li></ul>
 17. 19. По материали от интернет за вас подбра: Йорданка Първанова СОУ “Любен Каравелов” -Димитровград

×