DETYRE KURSI ...Krimi i urrejtjes ne Shqiperi !!!!

#MesueseAurela Elezaj
#MesueseAurela ElezajMesuese à Internet Juventinat Durrsak
PUNOI:
:#MesueseAurela
EseDheProjektePerStudentet
HYRJE
 Krimet e urrejtjes ose krimet e motivuara nga paragjykimi - fenomen universal.
 Krimet të urrejtjes janë akte kriminale të motivuara nga paragjykimi apo paragjykim
ndaj disa grupeve në vecanti.
 Një krim urrejtje pra përbëhet nga dy elemente të dallueshme :
 • • Është një akt që përbën një vepër penale sipas ligjit penal,
 • • Në kryerjen e krimit, autori vepron mbi bazën e paragjykimeve apo paragjykim .
 Njerëzit mund të jenë në shënjestër për krime të urrejtjes për shkak të "racës" së tyre,
etnise, orientimit seksual, njerëzit me aftësi të kufizuara mendore ose fizike apo
emigrantët…etj.
 Mosndëshkimi i krimeve të urrejtjes kontribuon në rritjen e nivele të dhunës në
shoqëri.
 Në mungesë të mbrojtjes nga krimi, komunitetet minoritare humbasin besimin në
zbatimin e ligjitdhe strukturat qeveritare, duke i lënë ata të margjinalizuar tutje.
EseDheProjektePerStudentet
SJELLJA E AUTORIT TË VEPRËS
 Karakteristikat e viktimës dhe autorit
 Autori – paragjykime te qarta, para, gjate ose pas aktit.
 Në varësi të rrethanave lokale ,disa krime te urrejtjes përfshijnë sulme ndaj pakicave , dhe ndonjëherë
minorite në shumicë (kjo zakonisht ndodh në vende ku anëtarët e një pakicë në një territor më të madh
janë shumicë në nivel lokal).
 Disa rrethana që mund të jetë tregues i një krim të urrejtjes përfshijnë:
 Feja, etnia / origjina kombëtare , paaftësi, statusi gjinore , ose orientimi seksual i viktimës ndryshon
nga ai i autorit të veprës ;
 Viktima është një anëtar i një komuniteti që është i koncentruar në veçanti ne nje zone dhe sulmohet
pas largimit nga ai vend. ;
 Viktima është një anëtar i një minoriteti i cili është sulmuar nga anëtarët e një grupi të popullsisë të
ndryshme;
EseDheProjektePerStudentet
Karakteristikat e një viktime që mund të jenë tregues të
krimit të urrejtjes përfshijnë:
a) Viktima është i identifikueshëm si "ndryshe " nga sulmuesit dhe , shpesh , nga komuniteti
shumicë , nga faktorë të ndryshem.
b) Viktima është një figurë e shquar , si psh: një udhëheqës fetar , aktivist i të drejtave, në një
komunitet.
c) Viktima ishte në shoqërinë/ ose i martuar me një anëtar te një grup minoriteti .
d) Karakteristikat , sjellja dhe prapavija e autorëve të dyshuar gjithashtu mund të japin disa tregues
të mundshme të urrejtjes.
e) Deklaratat, gjestet ose sjellje të tjera para, gjatë apo pas incidentit kane shfaqur paragjykim ndaj
grupit ose bashkësise ne te cilin viktima i takon ;
f) Veshje, tatuazhet, stema e lëvizjeve ekstremiste të veçanta.
g) Sjellja e autorit (të tilla kur ndjekin mitingjet ose protesta të organizuara nga grupet e
urrejtjes ) ​​sugjeron anëtarësimin e mundur në një urrejtje te organizatës;
h) Shkelësi ka një histori të krimeve të mëparshme me karakteristika të ngjashme dhe përfshirjen e
viktimave të tjera nga grupi minoritar të njëjtë ose te ndryshem.
EseDheProjektePerStudentet
ROLI I OJF-VE
 Ato mund ta luftojnë në një numër mënyrash të ndryshme të tilla si:
• Puna me qeveritë në përmirësimin e legjislacionit
• Monitorim dhe raportim të incidenteve
• Shërbyes si ndërmjetës me autoritetin ( te sherbeje si ze për viktimat e krimeve
të urrejtjes)
• Ndihmë praktike për viktimat e krimeve të urrejtjes, advokaci
• Këshillim dhe shërbime te tjera;
• Fushata për veprim për të përmbushur sfidën e krimeve të urrejtjes.
• Rritja e ndërgjegjësimit në lidhje me ekzistencën e diskriminimit dhe
intolerancës, krimet e urrejtjes …
EseDheProjektePerStudentet
KUADRI LIGJOR PËR GARANTIMIN E BARAZISË
DHE MOSDISKRIMINIMIT NË SHQIPËRI
 Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, neni 18 ; “të gjithë janë të barabartë
përpara ligjit, dhe se askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si
gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike,
arsimore, sociale ose përkatësia prindërore”.
 Ligji nr. 8485, datë 12.05.1999, “Kodi i Proceduarave Administrative” ( parimi i barazisë sanksionohet si një nga parimet bazë
i cili duhet të udhëheqë veprimtarinë e administratës publike ).
 Ligji nr 7961, datë 12.07.1995,“Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 9, “Ndalimi i diskriminimit”,
parashikon ndalimin e çdo lloj diskriminimi në fushën e Punësimit.
 Ligji nr.9970, datë 24.07.2008, “Për barazinë gjinore në shoqëri” (parashikon ndalimin e diskriminimin për shkak të gjinisë).
 Ligji nr. 10347, datë 04.11.2010, neni 6; “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve”
 Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”
 Ligji nr. 10 221, datë 04.02.2010, “Për mbrojtjen nga diskriminimi”,
 Disa dokumenta strategjik dhe politika mosdiskriminimi jane:
 Strategjia Sektoriale e Mbrojtjes Sociale 2007-2013;
 Plani iVeprimit për Fëmijët 2012 – 2015;
 Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore, Dhunën ndaj
 Grave dhe Dhunën në Familje, 2011-2015;
 Strategjia e Përfshirjes Sociale 2007- 2013;
 Plani Kombëtar i veprimit për Dekadën e përfshirjes Rome 2012-2015.
EseDheProjektePerStudentet
SITUATA E DISKRIMINIMIT NË SHQIPËRI
Sipas Raportit vjetor te KOMISIONERIT PER MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI, VITI
2012)
Diskriminim për shkak:
 të races dhe etnise
të aftësisë së kufizuar
të gjëndjes ekonomike
të orientimit seksual dhe
indentitetit gjinor
të gjinisë
 të gjendjes shoqerore dhe
perkatesise prinderore
 të moshës
 të bindjeve politike
 të vendbanimit
 të cilësive të veçanta
 diskriminim pa shkak të cilësuar
EseDheProjektePerStudentet
1- Raca 33%
2- Aftesia e kufizuar 16%
3-Gjendja ekonomike 15%
4-Orientimi seksual 7.40%
5-Gjinia 4%
6-Mosha 2%
7-Bindje politike 2%
8-Etnia 2%
9-Vendbanimi 2%
10-Cilesi te vecanta 5%
11-Te paidentifikuara 7%
EseDheProjektePerStudentet
DISKRIMINIMI PËR SHKAK TË RACËS DHE
ETNISË
 Sipas Censusit të vitit 2011 - numri i përgjithshëm I popullsisë në Republikën e
Shqipërisë është 2,800,138 banorë.
 Minoritetet sipas përkatësisë etnike dhe kulturore: rom 8,301 banorë ose 0.30 %;
grek 24,243 banorë ose 0.87 %; maqedonase 5,512 banorë ose 0.20%; malazeze
366 banorë ose 0.01 %; arumune 8,266 banorë ose 0.30 % ; egjiptiane 3,368 banorë
ose 0.12 %;
 Komuniteti Rom vazhdon të jetë ndër grupet më të margjinalizuara dhe të
diskriminuara(rezulton se problematikat kryesore te tyre janë: strehimi, gjuha
e urrejtjes, regjistrimi i popullsisë rome, etj)
 Problematikat kryesore me te cilat ndeshet komuniteti rom kane te bejne me:
 a) punesim b)arsimim c) strehim d ) kujdes shendetesor
EseDheProjektePerStudentet
 Gratë - më pak të përfaqësuara në tregun e punës, në veçanti në
vendimmarrjen politike dhe ekonomike.
 Diferenca gjinore në pagë
 Është bërë pak përparim në zvogëlimin e pabarazive
shëndetësore.
 Dhuna ndaj grave - përbën shkelje të të drejtave të njeriut dhe
një formë diskriminimi.
o Trajtimit të viktimave të dhunës - pa u diskriminuar dhe
duke iu ofruar shërbimet e domosdoshme për rahabilitimin e
tyre.
Diskriminimipërshkaktëgjinisë
EseDheProjektePerStudentet
DISKRIMINIM PËR SHKAK TË
ORIENTIMIT SEKSUAL DHE IDENTITETIT
GJINOR
 Diskriminim dhe humbje të vendeve të punës për shkak të
orientimit seksual.
 Ngacmime të personave LGBT dhe sjellje brutale nga
ana e policëve kundër punonjësve transgjinorë të seksit.
 Komuniteti LGBT, sidomos personat transgjinorë,
vazhdojnë të vuajnë nga diskriminimi dhe të kenë
vështirësi për të aksesuar në shërbimet sociale dhe
shëndetësore.
EseDheProjektePerStudentet
DISKRIMINIM PËR SHKAK TË AFTËSISË SË
KUFIZUAR
 Kushtetuta dhe Ligjet ndalojnë diskriminimin kundër personave me aftësi të kufizuar fizike,
shqisore, intelektuale dhe mendore në punësim, arsim, shëndetësi dhe shërbime të tjera
shtetërore.
 Personat me aftësi të kufizuara vazhdojnë të përballen me vështirësi në aksesin e arsimit, punësimit,
kujdesit shëndetësor dhe shërbimet sociale, përfaqësimin e ulët në jetën
politike, riskun e institucionalizimit, si dhe mungesën e përshtatjes për këtë kategori, e cila
sjell vështirësi kryesisht në aksesin në shërbime dhe ndërtesa.
 Në Censusin e vitit 2011 u evidentua se një total prej 137 435 personash mbi 15 vjeç u
raportuan të kenë patur një lloj të aftësisë së kufizuar. Popullsia 15 vjeç e lart me të paktën
një aftësi të kufizuar është 6,2%. Nga këta 62,196 (ose 45,3%) janë meshkuj dhe 75, 239
(ose) 54,7%) janë femra.
 33 440 persona me aftësi të kufizuara nuk kanë ndjekur asnjëherë shkollën, prej tyre 21,787 janë
femra me aftësi të kufizuara.
EseDheProjektePerStudentet
 NDARJA GJINORE E ANKUESVE
BURRA – 47%
GRA – 53 %
A. Ankesa nga individe – 11%
B. Ankesa nga organizata – 89%
Ankesat sipas fushave:
I. Te mira dhe sherbime – 74%
II. Punesim – 18%
III. Arsim – 8 %
EseDheProjektePerStudentet
REKOMANDIME PËR PËRMIRËSIMIN E SITUATËS
PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI
 Krijimi i një sitemi të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave për çështjet
e diskriminimit.
 Krijimi i një dokumenti strategjik kombëtar për luftën kundër diskriminimit do të
koordinonte më mirë të gjitha masat në fuqi dhe veprimet e autoriteteve përgjegjëse sipas
fushave të tyre të kompetencës
 Jo vetëm një bashkëpunim më i mirë dhe i koordinuar midis pushtetit qëndror dhe atij
vendor, por kërkohet nga ky i fundit që të marri masa për zbatimin e parshikimeve që janë
bërë për këto grupe të margjinalizuara.
 Duhet që të mbahet gjithmonë parasysh dhe paraprakisht të bëhen analiza të posaçme për
efektet sociale që mund të sjellin këto akte për grupe të veçanta që janë vulnerabël.
 Të nxitet përfshirja e grupeve vulnerabël në të gjitha fushat dhe veçanërisht kërkohet nga
autoritetet publike që në çdo rast të përfshijnë dhe konsultojnë këto grupe kur ato trajtojnë
çështje që kanë të bëjnë me interesat e tyre.
EseDheProjektePerStudentet
 Është e domosdoshme që të rishikohen kriteret për të përfituar ndihmë ligjore falas dhe të
shikohet mundësia për reduktimin e kostove për të aksesuar sistemin gjyqësor.
 Kërkohet që perspektivat e parashikuara në dokumentat strategjikë kombëtare apo lokale dhe
planet e tyre të veprimit për grupe vulnerabël të integrohet në të gjitha vendimarrjet dhe politikat
e autoriteteve publike.
 Të nxitet media për të rritur ndërgjegjësimin mbi mbrojtjen nga diskriminimi. Media përveç
problematikave duhet të promovojë modele pozitive, suksesi dhe tolerance.
 Të ndërhyhet në kurrikulat e sistemit arsimor, në mënyrë që të përfshihen në programet arsimore
konceptet e diskriminimit, format e shfaqjes së tij, veprimet kundër modeleve të sjelljeve
diskriminuese.
 Përgatitjen dhe trajnimin e vazhdueshëm të drejtuesve të institucioneve arsimore, mësuesve,
nxënësve, por edhe prinderve, për të rritur ndërgjegjësimin kundër sjelljet diskriminuese.
 Përgatitjen dhe trajnimin e vazhdueshem të drejtuesve të institucioneve arsimore, për të forcuar
kapacitetet e tyre për identifikimin e diskriminimit në shkolla dhe trajtimin efektiv të rasteve dhe
ankesave për diskriminim.
 Duhet nxitur dialogu social në ambientet universitare për të diskutuar dhe trajtuar problematika
dhe çështje të lidhura me diskriminimin dhe luftën kundër tij.
EseDheProjektePerStudentet
 Te merren masa për të krijuar mekanizma për promovimin e ofrimit të shanseve të barabarta në
punësim dhe ofrimin e shërbimeve.
 Zbatimin efektiv të legjislacionit të ri të miratuar në fushën e arsimit, legjislacionit në fushën e
punësimit dhe formimit profesional, duke eleminuar barrierat në ndërtesa, transport, informacion,
komunikim, si dhe në çdo aspekt tjetër të shërbimeve që janë publike.
 Duhen bërë ndryshime në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë për të garantuar që të
kriminalizohen si krime të urrejtjes, edhe aktet që bëjnë thirrje për urrejtje.
 Duhen trajnime të vazhdueshme për punonjësit e policisë dhe prokurorët për të rritur kapacitetet e
tyre për të identifikuar, reaguar dhe hetuar në mënyrë efektive krimet e urrejtjes duke
bashkëpunuar ngushtësisht me aktorët social.
 Duhen trajnime të vazhdueshme për gjyqtarët, prokurorët, avokatët, qofshin këta të fushës civile
apo penale, për të siguruar një zbatim efektiv të legjislacionit për mbrojtjen nga diskriminimi, në
këtë mënyrë do të garantohet një mbrojtje më e mirë për viktimat e diskriminimit.
 Duhet që institucionet publike të zhvillojnë mekanizma për të mbështetur në K.M.D-në, në kohë
dhe me të gjithë informacionin e kërkuar për shqyrtimin e çështjeve të diskriminimit.
EseDheProjektePerStudentet
EseDheProjektePerStudentet
1 sur 17

Recommandé

Kriminologjia par
KriminologjiaKriminologjia
KriminologjiaRefik Mustafa
2.4K vues55 diapositives
Kriminalistika par
KriminalistikaKriminalistika
KriminalistikaRefik Mustafa
22.7K vues183 diapositives
Dhuna par
DhunaDhuna
DhunaEgzon Salihu
22.5K vues3 diapositives
Dhuna! par
Dhuna!Dhuna!
Dhuna!Kejti Cela
8.5K vues19 diapositives
Barazia gjinore dhe diskriminimi par
Barazia gjinore dhe diskriminimiBarazia gjinore dhe diskriminimi
Barazia gjinore dhe diskriminimielvakastrati
25.6K vues16 diapositives
E Drejta e Punës par
E Drejta e PunësE Drejta e Punës
E Drejta e PunësRefik Mustafa
33.7K vues118 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Kriminologjia par
KriminologjiaKriminologjia
Kriminologjiadritashala
61.9K vues52 diapositives
E DREJTA CIVILE par
E DREJTA CIVILEE DREJTA CIVILE
E DREJTA CIVILERefik Mustafa
23.6K vues58 diapositives
E DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJE par
E DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJEE DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJE
E DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJERefik Mustafa
76.8K vues47 diapositives
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesore par
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesoreKriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesore
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesoreDonikë Mjaki
19.9K vues14 diapositives
Globalizmi pro dhe kunder par
Globalizmi pro dhe kunderGlobalizmi pro dhe kunder
Globalizmi pro dhe kunderthe blue bee
15.2K vues5 diapositives
Projekt: "Dhuna" ICLUB 2015 - Gjimnazi:"Sinan Tafaj" par
Projekt: "Dhuna" ICLUB 2015 - Gjimnazi:"Sinan Tafaj"Projekt: "Dhuna" ICLUB 2015 - Gjimnazi:"Sinan Tafaj"
Projekt: "Dhuna" ICLUB 2015 - Gjimnazi:"Sinan Tafaj"Andi Metaliaj
14K vues17 diapositives

Tendances(20)

Kriminologjia par dritashala
KriminologjiaKriminologjia
Kriminologjia
dritashala61.9K vues
E DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJE par Refik Mustafa
E DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJEE DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJE
E DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJE
Refik Mustafa76.8K vues
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesore par Donikë Mjaki
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesoreKriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesore
Kriminaliteti i organizuar dhe veqorite e tij kryesore
Donikë Mjaki19.9K vues
Globalizmi pro dhe kunder par the blue bee
Globalizmi pro dhe kunderGlobalizmi pro dhe kunder
Globalizmi pro dhe kunder
the blue bee15.2K vues
Projekt: "Dhuna" ICLUB 2015 - Gjimnazi:"Sinan Tafaj" par Andi Metaliaj
Projekt: "Dhuna" ICLUB 2015 - Gjimnazi:"Sinan Tafaj"Projekt: "Dhuna" ICLUB 2015 - Gjimnazi:"Sinan Tafaj"
Projekt: "Dhuna" ICLUB 2015 - Gjimnazi:"Sinan Tafaj"
Andi Metaliaj14K vues
E Drejta Penale - Pjesa e Posaçme par Refik Mustafa
E Drejta Penale - Pjesa e Posaçme E Drejta Penale - Pjesa e Posaçme
E Drejta Penale - Pjesa e Posaçme
Refik Mustafa6.6K vues
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime par Verlona Pireci
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- ShenimeMbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime
Verlona Pireci23.6K vues
Organet Kryesore Te BEE par Menaxherat
Organet Kryesore Te BEEOrganet Kryesore Te BEE
Organet Kryesore Te BEE
Menaxherat5.8K vues
Te drejtat e njeriut par Donart Geci
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriut
Donart Geci63.9K vues
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe par kulla 2010
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dheTë drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
kulla 201022.9K vues
88358475 kriminologji-rd par zogaj
88358475 kriminologji-rd88358475 kriminologji-rd
88358475 kriminologji-rd
zogaj6.2K vues
E drejta-ndërkombëtare-për-të-drejtat-e-njeriut par Durim Krasniqi
E drejta-ndërkombëtare-për-të-drejtat-e-njeriutE drejta-ndërkombëtare-për-të-drejtat-e-njeriut
E drejta-ndërkombëtare-për-të-drejtat-e-njeriut
Durim Krasniqi14K vues
Trafikimi i qenieve njerzore par celmani
Trafikimi i qenieve njerzoreTrafikimi i qenieve njerzore
Trafikimi i qenieve njerzore
celmani4.8K vues
DISKRIMINIMI par berdufi
DISKRIMINIMIDISKRIMINIMI
DISKRIMINIMI
berdufi15K vues

En vedette

Paragjykimet par
Paragjykimet Paragjykimet
Paragjykimet Robert Shkurti
13.5K vues6 diapositives
Diskriminimi par
DiskriminimiDiskriminimi
DiskriminimiGabriel baro
2.5K vues14 diapositives
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE par
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJESilda Silda
14.1K vues20 diapositives
Lek Dukagjini par
Lek DukagjiniLek Dukagjini
Lek DukagjiniMarjan DODAJ
4.8K vues15 diapositives
histori e thelluar par
histori e thelluarhistori e thelluar
histori e thelluarAlgita Mesiti
5.2K vues14 diapositives
Rracizmi (sociologji) par
Rracizmi (sociologji)Rracizmi (sociologji)
Rracizmi (sociologji)Izabela Bajrami
1.2K vues10 diapositives

En vedette(20)

PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE par Silda Silda
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
Silda Silda14.1K vues
Kanuni I Lekë Dukagjinit par fakete duraku
Kanuni I Lekë DukagjinitKanuni I Lekë Dukagjinit
Kanuni I Lekë Dukagjinit
fakete duraku21.5K vues
Kompetenca e komunikimit dhe e shprehjes par Valbona Imeraj
Kompetenca e komunikimit dhe e shprehjesKompetenca e komunikimit dhe e shprehjes
Kompetenca e komunikimit dhe e shprehjes
Valbona Imeraj2.9K vues
Barazia gjinore ne tekstet shkollore par Valbona Imeraj
Barazia gjinore ne tekstet shkolloreBarazia gjinore ne tekstet shkollore
Barazia gjinore ne tekstet shkollore
Valbona Imeraj3.4K vues
Revolucioni i II industrial par Klarisa Klara
Revolucioni i II industrial Revolucioni i II industrial
Revolucioni i II industrial
Klarisa Klara25.2K vues
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore par Xheni Marku
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Xheni Marku109.8K vues
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolle par Anida Ago
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkollePyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolle
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolle
Anida Ago21.4K vues
Projekt qytetari par Ueda Rrukaj
Projekt qytetariProjekt qytetari
Projekt qytetari
Ueda Rrukaj37.1K vues

Similaire à DETYRE KURSI ...Krimi i urrejtjes ne Shqiperi !!!!

1diskracor par
1diskracor1diskracor
1diskracorgentaballi
662 vues6 diapositives
1diskracor par
1diskracor1diskracor
1diskracorgentaballi
122 vues6 diapositives
Teoria e strukturave sociale par
Teoria e strukturave socialeTeoria e strukturave sociale
Teoria e strukturave socialeJana511
1.5K vues4 diapositives
Social par
SocialSocial
Socialelvakastrati
1.2K vues14 diapositives
Titulli i projektit per prezantim ne power point par
Titulli i projektit per prezantim ne power pointTitulli i projektit per prezantim ne power point
Titulli i projektit per prezantim ne power pointDjbesjan Balliu
1.4K vues9 diapositives
Qytetari par
QytetariQytetari
QytetariValiana Rama
6.7K vues15 diapositives

Similaire à DETYRE KURSI ...Krimi i urrejtjes ne Shqiperi !!!!(11)

Teoria e strukturave sociale par Jana511
Teoria e strukturave socialeTeoria e strukturave sociale
Teoria e strukturave sociale
Jana5111.5K vues
Titulli i projektit per prezantim ne power point par Djbesjan Balliu
Titulli i projektit per prezantim ne power pointTitulli i projektit per prezantim ne power point
Titulli i projektit per prezantim ne power point
Djbesjan Balliu1.4K vues
Vlora merlaku mbrojtja e emigranteve si nje faktor stabiliteti par Vlora Merlaku
Vlora merlaku mbrojtja e emigranteve si nje faktor stabilitetiVlora merlaku mbrojtja e emigranteve si nje faktor stabiliteti
Vlora merlaku mbrojtja e emigranteve si nje faktor stabiliteti
Vlora Merlaku81 vues
3.5-3.6 TE DREJTAT NE KONFLIKT DHE KUFIZIMET DHE DOKUMENTET THEMELORE.pptx par brajanosmani
3.5-3.6 TE DREJTAT NE KONFLIKT DHE KUFIZIMET DHE DOKUMENTET THEMELORE.pptx3.5-3.6 TE DREJTAT NE KONFLIKT DHE KUFIZIMET DHE DOKUMENTET THEMELORE.pptx
3.5-3.6 TE DREJTAT NE KONFLIKT DHE KUFIZIMET DHE DOKUMENTET THEMELORE.pptx
brajanosmani334 vues
Edukatë qytetare - SlideShare par Doniza Maliqi
Edukatë qytetare - SlideShare Edukatë qytetare - SlideShare
Edukatë qytetare - SlideShare
Doniza Maliqi6.1K vues
жените жртви-Alb par cpoms
жените жртви-Albжените жртви-Alb
жените жртви-Alb
cpoms212 vues

Plus de #MesueseAurela Elezaj

Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel" par
Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"#MesueseAurela Elezaj
60.5K vues9 diapositives
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit... par
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...#MesueseAurela Elezaj
3.5K vues8 diapositives
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona par
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona #MesueseAurela Elezaj
16.2K vues3 diapositives
Projekt : Fizike par
Projekt : Fizike Projekt : Fizike
Projekt : Fizike #MesueseAurela Elezaj
12K vues10 diapositives
Hamleti, model i analizës së veprës par
Hamleti, model i analizës së veprës Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës #MesueseAurela Elezaj
3K vues6 diapositives
Struktura për hartimin e planit edukativ par
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ#MesueseAurela Elezaj
15.2K vues18 diapositives

Plus de #MesueseAurela Elezaj(20)

Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit... par #MesueseAurela Elezaj
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona par #MesueseAurela Elezaj
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri. par #MesueseAurela Elezaj
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON par #MesueseAurela Elezaj
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON

DETYRE KURSI ...Krimi i urrejtjes ne Shqiperi !!!!

 • 2. HYRJE  Krimet e urrejtjes ose krimet e motivuara nga paragjykimi - fenomen universal.  Krimet të urrejtjes janë akte kriminale të motivuara nga paragjykimi apo paragjykim ndaj disa grupeve në vecanti.  Një krim urrejtje pra përbëhet nga dy elemente të dallueshme :  • • Është një akt që përbën një vepër penale sipas ligjit penal,  • • Në kryerjen e krimit, autori vepron mbi bazën e paragjykimeve apo paragjykim .  Njerëzit mund të jenë në shënjestër për krime të urrejtjes për shkak të "racës" së tyre, etnise, orientimit seksual, njerëzit me aftësi të kufizuara mendore ose fizike apo emigrantët…etj.  Mosndëshkimi i krimeve të urrejtjes kontribuon në rritjen e nivele të dhunës në shoqëri.  Në mungesë të mbrojtjes nga krimi, komunitetet minoritare humbasin besimin në zbatimin e ligjitdhe strukturat qeveritare, duke i lënë ata të margjinalizuar tutje. EseDheProjektePerStudentet
 • 3. SJELLJA E AUTORIT TË VEPRËS  Karakteristikat e viktimës dhe autorit  Autori – paragjykime te qarta, para, gjate ose pas aktit.  Në varësi të rrethanave lokale ,disa krime te urrejtjes përfshijnë sulme ndaj pakicave , dhe ndonjëherë minorite në shumicë (kjo zakonisht ndodh në vende ku anëtarët e një pakicë në një territor më të madh janë shumicë në nivel lokal).  Disa rrethana që mund të jetë tregues i një krim të urrejtjes përfshijnë:  Feja, etnia / origjina kombëtare , paaftësi, statusi gjinore , ose orientimi seksual i viktimës ndryshon nga ai i autorit të veprës ;  Viktima është një anëtar i një komuniteti që është i koncentruar në veçanti ne nje zone dhe sulmohet pas largimit nga ai vend. ;  Viktima është një anëtar i një minoriteti i cili është sulmuar nga anëtarët e një grupi të popullsisë të ndryshme; EseDheProjektePerStudentet
 • 4. Karakteristikat e një viktime që mund të jenë tregues të krimit të urrejtjes përfshijnë: a) Viktima është i identifikueshëm si "ndryshe " nga sulmuesit dhe , shpesh , nga komuniteti shumicë , nga faktorë të ndryshem. b) Viktima është një figurë e shquar , si psh: një udhëheqës fetar , aktivist i të drejtave, në një komunitet. c) Viktima ishte në shoqërinë/ ose i martuar me një anëtar te një grup minoriteti . d) Karakteristikat , sjellja dhe prapavija e autorëve të dyshuar gjithashtu mund të japin disa tregues të mundshme të urrejtjes. e) Deklaratat, gjestet ose sjellje të tjera para, gjatë apo pas incidentit kane shfaqur paragjykim ndaj grupit ose bashkësise ne te cilin viktima i takon ; f) Veshje, tatuazhet, stema e lëvizjeve ekstremiste të veçanta. g) Sjellja e autorit (të tilla kur ndjekin mitingjet ose protesta të organizuara nga grupet e urrejtjes ) ​​sugjeron anëtarësimin e mundur në një urrejtje te organizatës; h) Shkelësi ka një histori të krimeve të mëparshme me karakteristika të ngjashme dhe përfshirjen e viktimave të tjera nga grupi minoritar të njëjtë ose te ndryshem. EseDheProjektePerStudentet
 • 5. ROLI I OJF-VE  Ato mund ta luftojnë në një numër mënyrash të ndryshme të tilla si: • Puna me qeveritë në përmirësimin e legjislacionit • Monitorim dhe raportim të incidenteve • Shërbyes si ndërmjetës me autoritetin ( te sherbeje si ze për viktimat e krimeve të urrejtjes) • Ndihmë praktike për viktimat e krimeve të urrejtjes, advokaci • Këshillim dhe shërbime te tjera; • Fushata për veprim për të përmbushur sfidën e krimeve të urrejtjes. • Rritja e ndërgjegjësimit në lidhje me ekzistencën e diskriminimit dhe intolerancës, krimet e urrejtjes … EseDheProjektePerStudentet
 • 6. KUADRI LIGJOR PËR GARANTIMIN E BARAZISË DHE MOSDISKRIMINIMIT NË SHQIPËRI  Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, neni 18 ; “të gjithë janë të barabartë përpara ligjit, dhe se askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore”.  Ligji nr. 8485, datë 12.05.1999, “Kodi i Proceduarave Administrative” ( parimi i barazisë sanksionohet si një nga parimet bazë i cili duhet të udhëheqë veprimtarinë e administratës publike ).  Ligji nr 7961, datë 12.07.1995,“Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 9, “Ndalimi i diskriminimit”, parashikon ndalimin e çdo lloj diskriminimi në fushën e Punësimit.  Ligji nr.9970, datë 24.07.2008, “Për barazinë gjinore në shoqëri” (parashikon ndalimin e diskriminimin për shkak të gjinisë).  Ligji nr. 10347, datë 04.11.2010, neni 6; “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve”  Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”  Ligji nr. 10 221, datë 04.02.2010, “Për mbrojtjen nga diskriminimi”,  Disa dokumenta strategjik dhe politika mosdiskriminimi jane:  Strategjia Sektoriale e Mbrojtjes Sociale 2007-2013;  Plani iVeprimit për Fëmijët 2012 – 2015;  Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore, Dhunën ndaj  Grave dhe Dhunën në Familje, 2011-2015;  Strategjia e Përfshirjes Sociale 2007- 2013;  Plani Kombëtar i veprimit për Dekadën e përfshirjes Rome 2012-2015. EseDheProjektePerStudentet
 • 7. SITUATA E DISKRIMINIMIT NË SHQIPËRI Sipas Raportit vjetor te KOMISIONERIT PER MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI, VITI 2012) Diskriminim për shkak:  të races dhe etnise të aftësisë së kufizuar të gjëndjes ekonomike të orientimit seksual dhe indentitetit gjinor të gjinisë  të gjendjes shoqerore dhe perkatesise prinderore  të moshës  të bindjeve politike  të vendbanimit  të cilësive të veçanta  diskriminim pa shkak të cilësuar EseDheProjektePerStudentet
 • 8. 1- Raca 33% 2- Aftesia e kufizuar 16% 3-Gjendja ekonomike 15% 4-Orientimi seksual 7.40% 5-Gjinia 4% 6-Mosha 2% 7-Bindje politike 2% 8-Etnia 2% 9-Vendbanimi 2% 10-Cilesi te vecanta 5% 11-Te paidentifikuara 7% EseDheProjektePerStudentet
 • 9. DISKRIMINIMI PËR SHKAK TË RACËS DHE ETNISË  Sipas Censusit të vitit 2011 - numri i përgjithshëm I popullsisë në Republikën e Shqipërisë është 2,800,138 banorë.  Minoritetet sipas përkatësisë etnike dhe kulturore: rom 8,301 banorë ose 0.30 %; grek 24,243 banorë ose 0.87 %; maqedonase 5,512 banorë ose 0.20%; malazeze 366 banorë ose 0.01 %; arumune 8,266 banorë ose 0.30 % ; egjiptiane 3,368 banorë ose 0.12 %;  Komuniteti Rom vazhdon të jetë ndër grupet më të margjinalizuara dhe të diskriminuara(rezulton se problematikat kryesore te tyre janë: strehimi, gjuha e urrejtjes, regjistrimi i popullsisë rome, etj)  Problematikat kryesore me te cilat ndeshet komuniteti rom kane te bejne me:  a) punesim b)arsimim c) strehim d ) kujdes shendetesor EseDheProjektePerStudentet
 • 10.  Gratë - më pak të përfaqësuara në tregun e punës, në veçanti në vendimmarrjen politike dhe ekonomike.  Diferenca gjinore në pagë  Është bërë pak përparim në zvogëlimin e pabarazive shëndetësore.  Dhuna ndaj grave - përbën shkelje të të drejtave të njeriut dhe një formë diskriminimi. o Trajtimit të viktimave të dhunës - pa u diskriminuar dhe duke iu ofruar shërbimet e domosdoshme për rahabilitimin e tyre. Diskriminimipërshkaktëgjinisë EseDheProjektePerStudentet
 • 11. DISKRIMINIM PËR SHKAK TË ORIENTIMIT SEKSUAL DHE IDENTITETIT GJINOR  Diskriminim dhe humbje të vendeve të punës për shkak të orientimit seksual.  Ngacmime të personave LGBT dhe sjellje brutale nga ana e policëve kundër punonjësve transgjinorë të seksit.  Komuniteti LGBT, sidomos personat transgjinorë, vazhdojnë të vuajnë nga diskriminimi dhe të kenë vështirësi për të aksesuar në shërbimet sociale dhe shëndetësore. EseDheProjektePerStudentet
 • 12. DISKRIMINIM PËR SHKAK TË AFTËSISË SË KUFIZUAR  Kushtetuta dhe Ligjet ndalojnë diskriminimin kundër personave me aftësi të kufizuar fizike, shqisore, intelektuale dhe mendore në punësim, arsim, shëndetësi dhe shërbime të tjera shtetërore.  Personat me aftësi të kufizuara vazhdojnë të përballen me vështirësi në aksesin e arsimit, punësimit, kujdesit shëndetësor dhe shërbimet sociale, përfaqësimin e ulët në jetën politike, riskun e institucionalizimit, si dhe mungesën e përshtatjes për këtë kategori, e cila sjell vështirësi kryesisht në aksesin në shërbime dhe ndërtesa.  Në Censusin e vitit 2011 u evidentua se një total prej 137 435 personash mbi 15 vjeç u raportuan të kenë patur një lloj të aftësisë së kufizuar. Popullsia 15 vjeç e lart me të paktën një aftësi të kufizuar është 6,2%. Nga këta 62,196 (ose 45,3%) janë meshkuj dhe 75, 239 (ose) 54,7%) janë femra.  33 440 persona me aftësi të kufizuara nuk kanë ndjekur asnjëherë shkollën, prej tyre 21,787 janë femra me aftësi të kufizuara. EseDheProjektePerStudentet
 • 13.  NDARJA GJINORE E ANKUESVE BURRA – 47% GRA – 53 % A. Ankesa nga individe – 11% B. Ankesa nga organizata – 89% Ankesat sipas fushave: I. Te mira dhe sherbime – 74% II. Punesim – 18% III. Arsim – 8 % EseDheProjektePerStudentet
 • 14. REKOMANDIME PËR PËRMIRËSIMIN E SITUATËS PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI  Krijimi i një sitemi të centralizuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave për çështjet e diskriminimit.  Krijimi i një dokumenti strategjik kombëtar për luftën kundër diskriminimit do të koordinonte më mirë të gjitha masat në fuqi dhe veprimet e autoriteteve përgjegjëse sipas fushave të tyre të kompetencës  Jo vetëm një bashkëpunim më i mirë dhe i koordinuar midis pushtetit qëndror dhe atij vendor, por kërkohet nga ky i fundit që të marri masa për zbatimin e parshikimeve që janë bërë për këto grupe të margjinalizuara.  Duhet që të mbahet gjithmonë parasysh dhe paraprakisht të bëhen analiza të posaçme për efektet sociale që mund të sjellin këto akte për grupe të veçanta që janë vulnerabël.  Të nxitet përfshirja e grupeve vulnerabël në të gjitha fushat dhe veçanërisht kërkohet nga autoritetet publike që në çdo rast të përfshijnë dhe konsultojnë këto grupe kur ato trajtojnë çështje që kanë të bëjnë me interesat e tyre. EseDheProjektePerStudentet
 • 15.  Është e domosdoshme që të rishikohen kriteret për të përfituar ndihmë ligjore falas dhe të shikohet mundësia për reduktimin e kostove për të aksesuar sistemin gjyqësor.  Kërkohet që perspektivat e parashikuara në dokumentat strategjikë kombëtare apo lokale dhe planet e tyre të veprimit për grupe vulnerabël të integrohet në të gjitha vendimarrjet dhe politikat e autoriteteve publike.  Të nxitet media për të rritur ndërgjegjësimin mbi mbrojtjen nga diskriminimi. Media përveç problematikave duhet të promovojë modele pozitive, suksesi dhe tolerance.  Të ndërhyhet në kurrikulat e sistemit arsimor, në mënyrë që të përfshihen në programet arsimore konceptet e diskriminimit, format e shfaqjes së tij, veprimet kundër modeleve të sjelljeve diskriminuese.  Përgatitjen dhe trajnimin e vazhdueshëm të drejtuesve të institucioneve arsimore, mësuesve, nxënësve, por edhe prinderve, për të rritur ndërgjegjësimin kundër sjelljet diskriminuese.  Përgatitjen dhe trajnimin e vazhdueshem të drejtuesve të institucioneve arsimore, për të forcuar kapacitetet e tyre për identifikimin e diskriminimit në shkolla dhe trajtimin efektiv të rasteve dhe ankesave për diskriminim.  Duhet nxitur dialogu social në ambientet universitare për të diskutuar dhe trajtuar problematika dhe çështje të lidhura me diskriminimin dhe luftën kundër tij. EseDheProjektePerStudentet
 • 16.  Te merren masa për të krijuar mekanizma për promovimin e ofrimit të shanseve të barabarta në punësim dhe ofrimin e shërbimeve.  Zbatimin efektiv të legjislacionit të ri të miratuar në fushën e arsimit, legjislacionit në fushën e punësimit dhe formimit profesional, duke eleminuar barrierat në ndërtesa, transport, informacion, komunikim, si dhe në çdo aspekt tjetër të shërbimeve që janë publike.  Duhen bërë ndryshime në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë për të garantuar që të kriminalizohen si krime të urrejtjes, edhe aktet që bëjnë thirrje për urrejtje.  Duhen trajnime të vazhdueshme për punonjësit e policisë dhe prokurorët për të rritur kapacitetet e tyre për të identifikuar, reaguar dhe hetuar në mënyrë efektive krimet e urrejtjes duke bashkëpunuar ngushtësisht me aktorët social.  Duhen trajnime të vazhdueshme për gjyqtarët, prokurorët, avokatët, qofshin këta të fushës civile apo penale, për të siguruar një zbatim efektiv të legjislacionit për mbrojtjen nga diskriminimi, në këtë mënyrë do të garantohet një mbrojtje më e mirë për viktimat e diskriminimit.  Duhet që institucionet publike të zhvillojnë mekanizma për të mbështetur në K.M.D-në, në kohë dhe me të gjithë informacionin e kërkuar për shqyrtimin e çështjeve të diskriminimit. EseDheProjektePerStudentet