Publicité

Plan ditor

Mesuese à Internet Juventinat Durrsak
20 Mar 2017
Plan ditor
Plan ditor
Plan ditor
Prochain SlideShare
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHOREMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plan ditor

  1. Fusha: Shkenca Natyrore Lënda: Fizikë Shkalla: V Klasa: 10 Tematika: Ndërveprimet Situata e të nxënit: Diskutim me nxënësit për përsëritjen e kapitullit, realizim eksperimentesh për të konkretizuar njohuritë.Tema mësimore: Përsëritje Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit Nxënësi komunikon në mënyrë efektive: jep sqarime të nevojshme për hapat e ndjekur në zgjidhjen e problemit, duke përdorur forma të ndryshme të të shprehurit. Kompetenca e të menduarit Nxënësi mendon në mënyrë krijuese: shfaq mendime të strukturuara për zgjidhjen e një problemi, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura, të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit. Kompetenca e të nxënit Nxënësi mëson për të nxënë: shfrytëzon, në mënyrë të pavarur, udhëzimet e dhëna nga ndonjë burim informacioni për të kryer detyrën, ose për të zgjidhur problemat që kërkohen prej tij. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin Nxënësi kontribuon në mënyrë produktive: demonstron shprehi organizative në punët individuale dhe në ekip përmes situatave reale në detyrat e dhëna, duke menaxhuar potencialin individual dhe atë të grupit. Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës sipas temës mësimore: Nxënësi/-ja: 1. Lidh termat me kuptimin fizik të tyre 2. Zbaton në problema rregullën e momenteve 3. Përkufizon qartë qendrën e masës së trupit 4. Përkufizon ligjin e Hukut 5. Përkufizon shtypjen 6. Bën dallimin midis mënyrës se si llogaritet shtypja në trupa të ngurtë, lëngje dhe gaze 7. Demostron njohuritë e marra në eksperimente. Fjalë kyç: lëvizja rrotulluese, moment i forcës, qendra e masës, ligji i Hukut, shtypja në trupa të ngurtë, të lëngët dhe gaze. Burimet: libri i nxënësit: Kapitulli 3, interneti Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 1. Matematika Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve Pyetje-përgjigje, organizues grafik, punë në grupe, punë në grupe dyshe, punë e pavarur
  2. Organizimi i orës së mësimit a. Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme: Pyetje-përgjigje Bëhet një përmbledhje në lidhje me temat e mëparshme që kanë trajtuar madhësinë e forcës. (Dinamika:L.I.Nj, L.II.Nj, L.III.Nj. ) b. Ndërtimi i njohurive të reja; Organizues grafik, punë në grupe, punë individuale 1. Ndërtohet skema e koncepteve për të gjitha njohuritë e marra në këtë kapitull me në qendër konceptin e madhësisë fizike të forcës dhe më pas shtypjes. L tejbartëse 2. Lajmërohen nxënësit për testim me shkrim të dijeve. Madhësi fizike që tregon b-v Forca Shtypja L. rrotulluese Forcat që shformojnëdinamika Tek trupat e ngurtë Në gaze M=Fxd L.I.Nj FR=0 Fe=-kx P=F/S PV/T=cte MR=0 L.II.Nj FR=ma x>xmax Në lëngje Qendra e masës T=cte (izotermik) P1V1= P2V2 P V L.III.Nj F1-2= F2-1 Kmax-> koeficenti i elasticitetit P=mxg/S= dghS/S=> P=dgh P=cte (izobarik) V1 /T1= V2/V2 V T V=cte (izohorik) P1 /T1= P2/V2 P T
  3. c. Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura (Punë në grupe dyshe dhe individuale) Disa nxënës realizojnë disa eksperimente për të demostruar njohuritë e marra gjatë këtij kapitulli. 3. Shënim: Në fund të orës nxënësit do të punojnë disa ushtrime për zbatim. Vlerësimi : Vlerësim me listë treguesish Detyrat dhe puna e pavarur Ushtrime në të cilat duhet të bazohen nxënësit për testin përmbledhës.
Publicité