Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Reviste : Te famshem

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Gazeta
Gazeta
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

Reviste : Te famshem

Télécharger pour lire hors ligne

Reviste : Te famshem
Albert Einstein ..!!!!
Gjëja më e rëndësishme është të mos reshtim kurrë së pyeturi, kurioziteti ka shkakun e tij se pse ekziston. !”

#MesueseAurela

Reviste : Te famshem
Albert Einstein ..!!!!
Gjëja më e rëndësishme është të mos reshtim kurrë së pyeturi, kurioziteti ka shkakun e tij se pse ekziston. !”

#MesueseAurela

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Plus par #MesueseAurela Elezaj (20)

Publicité

Plus récents (20)

Reviste : Te famshem

  1. 1. Albert Einstein, (shqip: Albert Ajnshtajn), (14 Mars 1879 – 18 Prill 1955) ishte një fizikant i cili llogaritet si një nga shkencëtarët më të rëndësishëm të shekullit XX. Ai përcaktoi teorinë e relativitetit dhe dha shumë kontribute në fushat e mekanikës kuantike, mekanikës statistikore dhekozmologjisë. Në vitin 1921 fitoi çmimin Nobel për fizikë për shpjegimin e efektit foto- elektrik dhe për shërbimin në fushën e "fizikës teorike". Ese Dhe Projekte Per Studentet #MesueseAurela “Gjëja më e rëndësishme është të mos reshtim kurrë së pyeturi, kurioziteti ka shkakun e tij se pse ekziston. !”
  2. 2. Ese Dhe Projekte Per Studentet. Biografia e Albert Al e t Aj shtaj li di ë Ul të Gje a isë ë vii , ë jë fa ilje he eje. I ai ishte p o a i jë fa ike ë p odho te pajisje elekt ike, dë sa e ë a pël e te li at dhe uzikë . Vetë Aj shtaj i ishte fë ijë i llu , i ili illoi të liste vo ë dhe kishte vëshi ësi të ëso te pë të le ua .Ku ushi pesë vjeç, i ai i dha jë usull, ë e jëhe ë i gjalli djalit jë i te es të papa ë pë gjilpë ë ag eike dhe fe o e et at o e ë shkakto i lëvizje e saj ë të jëji d eji . I ai i shpjegoi se kjo shkaktohej ga fusha ag eike dhe fo a e ë desës. Aj shtaj i e kishte të vëshi ë të kupto te ko epte të illa ë atë oshë.Në ko e tet e ij pë vitet e fë ijë isë, Al e t Aj shtaj kujto te se uk e kishte e ejf shkollë . Metoda e p e ë ësi o e, ku ë ësve uk u lejohej të ë i p etje e ë te atë të djehej si i u - gosu .Po e kali i e viteve, izika i i a dhshë zhvilloi jë dashu i të adhe pë ate aikë. Ai illoi të ëso te loga it- et dhe pjesë të tje a të vëshi a të a- te aikës, dë kohë ë oshata ët e ij e de ëso i a it e- ikë e thjeshtë. Al- e t Aj shtaj do i ë pas I situi Politek ik ë Z ih të Zvi ës, ku studioi izikë dhe ate aikë. Pas diplo i it ai pu oi pë eve i ë zvi e a e si i spekto pate tash pë shpikjet e eja. Gjatë kësaj pe iudhe ai illoi pu ë pë teo itë e ij të a dhsh e shke o e.Në jë ga pu i et e ij shke o e ai shpjego se d ita lëviz pë es valëve dhe pjesëzave, jë ga ele e tët e ë dësishë të teo isë së ij kua ike.Në jë tjetë pu i ai let pë pjesëza të vogla ë pluskoj ë ë lë gje apo ë t upa të gaztë, e ila ështet teo i ë e pë ë jes ato ike të ate ies.Në vii Aj shtaj i itoi Ç i i No el ë Fizikë pë z uli i e ligjit të efekit fotoelekt ik. K ligj shke o shpjego pë se disa etale e etoj ë elekt o e pasi i sipë fa e e t e ie d ita. K z uli çoi ë zhvilli i e elekt o ikës, pë fshi ë edhe adios dhe televizio it.Al e t Aj shtaj pu oi si pedagog ë Zvi ë dhe Gje a i. Ai u la gua ga Ev opa ku ë e dhi ë pushtet Adolf Hitle i. Fizika i u ve dos ë Shtetet e Bashkua a ku vazhdoi pu ë e ij shke o e ë I si- tui pë Studi e të Ava ua a ë P i eto , Nju Xhe si. Megjithë fa ë e ij, Aj shtaj i ishte jë je i i thjeshtë, i veshu e o a të vjet a dhe e lokë ë dukeshi të pak ehu . Stude - tët e ij t egoj ë se ai kishte atësi ë të ilust o te ide shu ë të vëshi a e igu a dhe k a- hasi e ë i ë i ato shu ë të kuptuesh e. “Eksperienca më e bukur që ne mund të kalojmë është misteri. Është emocioni themelor që qëndron në djepin e artit dhe shkencës së vërtetë... “
  3. 3. 9 Tetor 2016 Teoria e vërtetuar nga Albert Ajnshtajn “Teoria e Ajnshtajnit nga viti 1905 është titulluar "Teoria Speciale e Relativitetit" . "Relaivitei" është shp ehje ë politek ik dhe shke a tje a e të ilë ë kuptohet pë afë sia.Ku litet pë Teo i ë e Relaiviteit i efe ohe i d teo ive spe iike ë të jëjtë kohë ë ja ë teo ia spe iale e ela- iviteit dhe teo ia e pë gjithsh e e elaiviteit. Sido otë u d të ketë aste ë e " elaivitet" të litet dhe pë Relaivitei e Galileit. K te u pë do pë he ë të pa ë ga Ma Pla k ë pë të vë ë ë dukje ë të d teo itë spe iike të pë e du a pë do i atë ë uhet pa i i i elaiviteit.Ku pë e det e i i Al e t Aj shtaj it, çdo i di- vidi, pa a ë pa as sh iveli e vetë a si o si dhe shkallë e johu isë ele e ta e shke o e, e di i i pa ë ë do t'i ie dë e d është "Teo ia e elaiviteit", shu e shpesh e pe so iikua ga fo ula e ij e fa sh e E= C . “Përfytyrimi është më i rëndësishëm se dituria, sepse dituria ka kufi, ndërsa përfytyrimi rrok të gjithë botën, duke nxitur përparimin, e duke i dhënë jetë zhvillimit. “ “Ai i ili asnjëherë nuk ka ga uar, asnjëherë s’ka provuar diçka të re! Ese Dhe Projekte Per Studentet #MesueseAurela

×