Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

VLERËSIMI PËRMBLEDHËS !!!

VLERËSIMI PËRMBLEDHËS !!!
Vlerësimi përmbledhës përcakton arritjet në fund të simestrit, vitit shkollor dhe shërben për të gjykuar për efektshmërinë në mësim. Ai bëhet në përputhje me objektivat mësimore në fund të simestrit, të vitit ose në fund të studimit të disa kapitujve mësimor.
Vlerësimi përmbledhës përcakton arritjet në fund të simestrit, vitit shkollor dhe shërben për të gjykuar për efektshmërinë në mësim. Ai bëhet në përputhje me objektivat mësimore në fund të simestrit, të vitit ose në fund të studimit të disa kapitujve mësimor.

#MesueseAurela

 • Soyez le premier à commenter

VLERËSIMI PËRMBLEDHËS !!!

 1. 1. DETYRË KURSI VLERËSIMI PËRMBLEDHËS #MesueseAurela #MesueseAurela DURRES 2015-2016
 2. 2. VLERËSIMI PËRMBLEDHËS UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU” DURRËS FAKULTETI I EDUKIMIT MASTER SHKENCOR: ARSIM FILLOR NGA KLASA I-VI LËNDA: MËSIMDHËNIA E AVANCUAR E GJUHËS SHQIPE DETYRË KURSI TEMA: VLERËSIMI PËRMBLEDHËS PUNOI: #MesueseAurela PRANOI:
 3. 3. Vlerësimi përmbledhës përcakton arritjet në fund të simestrit, vitit shkollor dhe shërben për të gjykuar për efektshmërinë në mësim. Ai bëhet në përputhje me objektivat mësimore në fund të simestrit, të vitit ose në fund të studimit të disa kapitujve mësimor. Ai jep informacion për atë cfarë kanë arritur të nxënë e të bëjnë nxënësit gjatë një kohe të dhënë. Duhet të kemi parasysh përvec rezultatit edhe interesin, pjesëmarrjen, impenjimin dhe frekuentimin e nxënësit në cdo orë mësimi. Është mirë të parashikohen disa vlerësime përmbledhëse gjatë vitit. Vlerësimi përmbledhës shkruhet në dëftesë, komunikohet në përfundim të semestrit dhe në fund të vitit shkollor. Vlerësimi përmbledhës për klasën e tretë Në kuadër të Nenit 15 pika 5 të Dispozitës Normative për arsimin paraunversitar, është hartuar formati për realizimin e vlerësimit përshkrues në klasën e tretë. Vlerësimi përshkrues, shërben për të vlerësuar me korrektësi arritjet e nxënësit dhe nevojat për eliminimin e boshllëqeve. Arritjet bazohen në përmbushjen e objektivave specifikë që ka secila linjë e programit për çdo lëndë të klasës së tretë. Vlerësimi përshkrues ka si qëllim të evidentojë anët e forta, dobësitë dhe vështirësitë konkrete që ka nxënësi në çdo linjë të programeve lëndore. Nëpërmjet këtij vlerësimi prindërit e kanë më të qartë në cilin nivel është përparimi i fëmijës së tyre. IZHA nisi punën për përcaktimin e periudhave kur do të realizohet ky vlerësim, si dhe për përcaktimin e formatit me të cilin do të realizohet ky vlerësim. Së bashku me MAS u ra dakort që: 1. Vlerësimi përshkrues të realizohet tri herë gjatë vitit shkollor (1 herë në tre muaj kurse vlerësimi përmbledhës të realizohet në fund të vitit shkollor. Vlerësimi përmbledhës (dëftesa) do të jetë i ndarë në dy pjesë: pjesa e parë do të vlerësojë zhvillimin holistik të fëmijës. Pjesa e dytë do të vlerësojë arritjet e nxënësit në secilën lëndë. Vlerësimi përshkrues do të bëhet mbi bazën e 5shkallëve, të cilat u korrespondojnë arritjeve të nxënësve në çdo tre muaj. 2. Mësuesi të mbajë portofol për secilin nxënës. Dokumentacioni i portofolit i shërben mësuesit për të realizuar vlerësimin përshkrues çdo tre muaj, dhe gjithashtu për të kryer vlerësimin përmbledhës në fund të vitit shkollor. Vlerësimi nëpërmjet portofolit e ndihmon nxënësin të ndjek përparimin e tij hap pas hapi. Ai përmban një koleksion punimesh të kryera si në mënyrë individuale dhe në bashkëpunim me të tjerët (detyra shtëpie me shkrim, punime tematike, projekte kurrikulare,fotografi teste etj.
 4. 4. VLERËSIMI PËRMBLEDHËS I NXËNËSIT MOTOJA E SHKOLLËS Emri i nxënësit: Mbiemri i Nxënësit: Shkolla 9-vjeçare: Klasa: Viti shkollor: Emri i mësuesit: Data: Vendoset logoja e shkollës
 5. 5. I. Përparimi i nxënësit sipas lëndëve Shkallët e vlerësimit Arritje të pakënaqshme Arritje që kanë nevojë për përmirësim Arritje të kënaqshme Arritje shumë të kënaqshme Arritje të Shkëlqyera 1 2 3 4 5 Mbështetur në shkallët e vlerësimit, nxënësi merr vlerësimet e mëposhtme: Lënda: Gjuhë amtare (Gjuhë shqipe) Vlerësimi i parë përshkrues Vlerësimi i dytë përshkrues Vlerësimi i tretë përshkrues Vlerësimi përmbledhës  Të dëgjuarit  Të folurit  Të lexuarit  Të shkruarit  Njohuri rreth gjuhës Lënda: Gjuhë e huaj Vlerësimi i parë përshkrues Vlerësimi i dytë përshkrues Vlerësimi i tretë përshkrues Vlerësimi përmbledhës  Të dëgjuarit  Të folurit  Të lexuarit  Të shkruarit Lënda: Matematikë Vlerësimi i parë përshkrues Vlerësimi i dytë përshkrues Vlerësimi i tretë përshkrues Vlerësimi përmbledhës  Numri  Matja  Gjeometria  Algjebra dhe funksioni  Mbledhja, organizimi dhe përpunimi i të dhënave; propabiliteti Lënda: Dituri natyre Vlerësimi i parë përshkrues Vlerësimi i dytë përshkrues Vlerësimi i tretë përshkrues Vlerësimi përmbledhës  Lëndët dhe vetitë e tyre  Mjedisi fizik  Gjallesat dhe proceset e jetës
 6. 6. Lënda: Edukatë shoqërore Vlerësimi i parë përshkrues Vlerësimi i dytë përshkrues Vlerësimi i tretë përshkrues Vlerësimi përmbledhës  Individi dhe grupi  Komunikimi në shoqëri  Rregullat  Shërbimet në komunitet  Rruga  Shëndeti dhe mjedisi  Prodhimi dhe shpërndarja Lënda: Edukim figurativ Vlerësimi i parë përshkrues Vlerësimi i dytë përshkrues Vlerësimi i tretë përshkrues Vlerësimi përmbledhës  Baza materiale, procese e teknika  Elemente dhe parime  Tematika  Histori dhe kulturë  Analiza, interpretimi, vlerësimi  Lidhjet ndërlëndore dhe me mjedisin Lënda: Edukim muzikor Vlerësimi i parë përshkrues Vlerësimi i dytë përshkrues Vlerësimi i tretë përshkrues Vlerësimi përmbledhës  Këndim  Bazat e arsimimit muzikor  Dëgjim muzikor  Luajtje në instrument  Shprehje dhe krijim muzikor Lënda: Aftësim teknologjik Vlerësimi i parë përshkrues Vlerësimi i dytë përshkrues Vlerësimi i tretë përshkrues Vlerësimi përmbledhës  Njeriu dhe shoqëria në teknologji  Teknologjia e materialeve dhe proceseve  Strukturat, mekanizmat, forcat dhe energjia  Teknologjia e informacionit dhe komunikimit Lënda: Edukim fizik Vlerësimi i parë përshkrues Vlerësimi i dytë përshkrues Vlerësimi i tretë përshkrues Vlerësimi përmbledhës  Njohuri të edukimit fizik  Aftësi lëvizore bazë  Manipulim lëvizjesh  Lojëra lëvizore  Lëvizje të thjeshta ritmike
 7. 7. II. Frekuentimi Të arsyeshme Të paarsyeshme Mungesat Vonesat Mësuesi Prindi/ Kujdestari Vlerësimi përmbledhës Lënda: Gjuhë Shqipe Klasa: II
 8. 8. Test për fundin e simestrit të parë Grupi A 1. Shëno me √ ato grupe fjalësh që janë fjali. 2pikë Natën hëna shkëlqen. Në shkollë jetoj peshku në ujë. Vajza e vogël kërkonte të. Mua më pëlqejnë lulet. 2.Lidh me shigjetë për të formuar fjali: 3 pikë Nxënësit është i kaltër Dallëndyshet mësojnë mësimet Deti kthehen në pranverë 3. Gjej fjalinë më të vogël dhe shkruaje atë. 4 pikë Mira vesh vëllanë me rrobat e tij.________________________________ __________________________________________________________ Andi lexon në divan.____________________________________ _____________________________________________________ 4. Në fjalitë e mëposhtme vendos shenjën e duhur të pikësimit: 2 pikë -Do ikësh në shkollë sot -Rrugë të mbarë 5. Vendos shkronjën e madhe dhe pikën në tekstin e mëposhtëm: 6 pikë Miri tani e ka ndryshuar sjelljen e tij ai nuk bërtet për gjërat e tij një çokollatë Të madhe e ndau me altinin në pushimin e madh
 9. 9. 6. Shëno me + llojin e fjalive duke ndjekur shembullin : 5 pikë Fjalitë Fjali pohore Fjali mohore Fjali që shpreh urdhër Fjali pyetëse Fjali që shpreh habi Ana luan. + Sa vjec je? Shko në shtrat! Sa shi po bie! Ne nuk jemi fëmijë. Tani është stina e dimrit. 7. Përshkruaj me 4-5 fjali shokun ose shoqen tënde: 8 pikë ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Tabela e vlerësimit sipas pikëve Dobët Mjaftueshëm Mirë Shumë mirë 0-7 8-15 16-25 26-30
 10. 10. Grupi B 1. Shëno me √ ato grupe fjalësh që janë fjali. 2 pikë Në verë dielli shkëlqen. Në shkollë mësojnë fëmijët. Klasa vizitë muze. Artani qau për. 2. Lidh me shigjetë për të formuar fjali: 3 pikë Fëmijët bie shumë dëborë Futbollistët i pëlqejnë cokollatat Në male luajnë futboll 3. Gjej fjalinë më të vogël dhe shkruaje atë. 4 pikë Ira largon macen nga oxhaku._____________________________________ _____________________________________________________________ Andi vizaton në fletët e bardha.____________________________________ _____________________________________________________________ 4. Në fjalitë e mëposhtme vendos shenjën e duhur të pikësimit: 2 pikë -Do ta shohësh filmin sot -Ditë të mbarë 5. Vendos shkronjën e madhe dhe pikën në tekstin e mëposhtëm: 6 pikë ana dhe artani u nisën në mal ata nuk e morën qenin me vete ai nuk ndodhej aty pranë kur ata u nisën
 11. 11. 6. . Shëno me + llojin e fjalive duke ndjekur shembullin : 5 pikë Fjalitë Fjali pohore Fjali mohore Fjali që shpreh urdhër Fjali pyetëse Fjali që shpreh habi Mira po lexon. + Ai nuk dëgjon. Bëj detyrat! Sa është ora? Ne jemi fëmijë. Sa ftohtë bën! 7. Përshkruaj me 4-5 fjali shokun ose shoqen tënde: 8 pikë ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Tabela e vlerësimit sipas pikëve Dobët Mjaftueshëm Mirë Shumë mirë 0-7 8-15 16-25 26-30

×