Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

බුද්ධිමත් බවේ ලක්ෂණ

966 vues

Publié le

බුද්ධිමත් අයගේ පොදු හැසිරීම්

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

බුද්ධිමත් බවේ ලක්ෂණ

 1. 1. බුද්ධිමත් බවේ ලක්ෂණ නාලක ගමවේ (auoracs.lk)
 2. 2. විවෘත මනසක් සහිතයි..
 3. 3. සමස්තය වත්රුම් ගන්න උත්සහ ගන්නව..
 4. 4. කුතුහලය පවතිනවා..
 5. 5. යථාර්ථවාදීව හිතනවා..
 6. 6. රටාවන් සහ වියහැකි වද් වත්රුම් ගන්න උත්සහ ගන්නවා..
 7. 7. අන් අයට වඩා ඉදිරියට හිතනවා..
 8. 8. හරි වවලාවේ හරි ප්‍රශ්න අහනවා..
 9. 9. ගැටළු විසදීමට කැමතියි..
 10. 10. අභිවයෝග ජයගන්න ඉදිරිපත් වවනවා..
 11. 11. වහොද සවන් වදන්නන්..
 12. 12. සිද්දාන්ත සහ අර්ථ දැක්වීම් නිරවදයව කරන්න උත්සහ ගන්නවා..
 13. 13. වැරදි පිලි අරවගන වවනස් වවන්න නිතරම සූදානම්..
 14. 14. තමන් වනොදන්නා වද් ගැන වහොද අවවබෝධයක් තිවයනවා..
 15. 15. තමන්වේම වචන වලින් ස්වභාවිකව කතා බහ කරනවා..
 16. 16. ස්වාධීනව ජීවත්වවන්න කැමතියි..
 17. 17. මිතයාවක් වහෝ වබොරුවක් දුටු තැන එයට අභිවයෝග කරනවා..
 18. 18. රුපවාහිනී නරබන්න කැමති නැහැ..
 19. 19. අභිමානය ඇතිව එවහත් වබොවහොම නිස්කලංකව ඉන්න කැමතියි..
 20. 20. ස්තුතියි ! Aurora Computer Studies (auoracs.lk)

×