Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Post Thailand (Phitsanulok)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 28 Publicité

Post Thailand (Phitsanulok)

Télécharger pour lire hors ligne

HRM of Post Thailand (Phitsanulok)
MBA Logistics Naresuan University
1.นางสาวมลุรี ธีรการุณวงศ์ 52100616
2.นายทรงเกียรติ ธรรมพัฒนากูล 52101743

HRM of Post Thailand (Phitsanulok)
MBA Logistics Naresuan University
1.นางสาวมลุรี ธีรการุณวงศ์ 52100616
2.นายทรงเกียรติ ธรรมพัฒนากูล 52101743

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (18)

Les utilisateurs ont également aimé (17)

Publicité

Similaire à Post Thailand (Phitsanulok) (20)

Plus récents (20)

Publicité

Post Thailand (Phitsanulok)

 1. 2. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เผชิญกับปัญหาอย่างไร <ul><li>ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง </li></ul><ul><li>การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทางด้านต้นทุน </li></ul><ul><li>การที่รัฐบาลทำข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้า ทำให้ธุรกิจเอกชนซึ่งเป็น </li></ul><ul><li>คู่แข่งขันกับไปรษณีย์โดยตรงสามารถเข้ามาแข่งขันมากยิ่งขึ้น เช่น </li></ul><ul><li>Fed Ex , DHL , TNT </li></ul><ul><li>ยังมีข้อจำกัดในเรื่องเงินลงทุนอยู่มากเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการเอกชนอื่นๆ </li></ul>
 2. 3. ปัญหาขององค์กร <ul><li>การดำเนินงานบางครั้งงบประมาณไม่เพียงพอ </li></ul><ul><li>อุปกรณ์การปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน </li></ul><ul><li>ขาดการบริหารการจัดการที่ดีและรวดเร็ว </li></ul><ul><li>ผู้บริหารขาดการดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาและพนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมทั้งขาดจิตสำนึกการให้บริการที่ดี </li></ul><ul><li>ระบบอุปถัมภ์ </li></ul>
 3. 4. ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด <ul><li>การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อลดระดับการบริหาร ให้มีการบริหารแบบราบมากขึ้น </li></ul><ul><li>พัฒนาระบบการทำงาน โดยลดขั้นตอนการทำงานและรวบรวมการทำงานต่างๆ ให้ครบวงจรมากที่สุด โดยนำระบบไอทีมาใช้ในการดำเนินงาน </li></ul><ul><li>การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรทุกระดับรักองค์กร พัฒนาศักยภาพพนักงานและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วมากที่สุด </li></ul>
 4. 5. Aligning Business Strategy and HR Strategy Business Strategy Workforce HR Strategy พันธกิจ ให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์ ที่มีคุณภาพ ใกล้ชิดคนไทย น่าชื่อถือมากที่สุด Strategic Challenges พัฒนาระบบเครือข่ายไปรษณีย์ Online ก่อสร้างศูนย์ไปรษณีย์เพิ่มเติม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Business Goal มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด Competitive Adventage เป็นรัฐวิสาหกิจทำมีอำนาจแห่งรัฐ เครือข่าย ” ที่ทำการไปรษณีย์ครอบคลุมทุกพื้นที่เป็นจุดชำระค่าสินค้าและบริการ อีกมากมาย Competencies กำหนดคุณสมบัติพนักงานอย่างชัดเจน พนักงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งมากที่สุด Motivation เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพพนักงาน Values ความซื่อสัตย์ การมีใจรักในการให้บริการ ความรักองค์กร การทำงานโดยมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จ ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง Loyalty พนักงานมีความจงรักภักดีกับองค์กรมากเนื่องจากเป็นองค์กรที่สามารถพัฒนาศักยภาพพนักงานได้อย่างเต็มที่ Availability จำนวนพนักงานนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ทำการไปรษณีย์แห่งนั้นว่ามีขนาดใหญ่เพียงใด โดยคิดจากจำนวนงานและผลงานหรือรายได้ของไปรษณีย์แห่งนั้นๆ Key functions ให้ความสำคัญกับบุคลากรว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจปณท จึงพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านบุคลากรเป็นสำคัญ Recruiting คัดเลือกจากผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเฉพาะตำแหน่งนั้นๆ ทดสอบความรู้ความสามารถความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่มีระบบอุปถัมภ์ Development จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล ให้มีความรู้ / ทักษะเหมาะสมกับงานตรวจ วัดว่าขาดความรู้ที่จำเป็นใด ซึ่งจะมีการกำหนดแผนพัฒนาเพื่อลดช่องว่าง มีการหมุนเวียนงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในทุกมุมมองและเข้าใจแก่นแท้ของธุรกิจ Communication ไปรษณีย์จะปิดประกาศในสถานที่เปิดเผยหรือประกาศทางช่องทางอื่นๆที่เหมาะสม ก่อนวันเริ่มสมัครไม่น้อยกว่า 15 วัน   Reduction พนักงานจะพ้นสภาพก็ต่อเมื่อ ตาย ลาออก อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ถูกสั่งให้ออก ไล่ออก
 5. 6. Phases of Strategic HR Planning ให้พนักงานแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร เพิ่มศักยภาพพนักงาน 1. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. การบริหารแบบราบมากขึ้น 3. รวบรวมการทำงานต่างๆเป็นครบวงจรมากที่สุด 1. พนักงานมีความชำนาญเฉพาะด้าน 2. เรื่มมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย 3. วัฒนธรรมองค์แบบเก่ามีมาช้านาน 1 . กฎระเบียบขั้นตอนไม่คล่องตัว 2 . สื่อสารเป็นการสั่งการเท่านั้น 3 . ขาดวัฒนธรรมการเรียนรู้ 1. สร้างองค์กรการเรียนรู้ มีการหมุนเวียนงานและพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้าน 2. ปรับองค์กรให้มีลักษณะแบบกระจายอำนาจมากขึ้น 3. ลดขั้นตอนกระบวนการให้สั้นลง นำเทคโนโลยีมาช่วย Gap Analysis Action Planning
 6. 7.
 7. 8. Employer Branding Company Image เป็นผู้เชื่อมโยงที่ดีที่สุดของคนไทยในทุกระดับ และทุกพื้นที่ ทั้งระหว่างไทยด้วยกัน ไทยสู่โลก และโลกสู่ไทย Perception as employer มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด Employer Image เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์ โดยมุ่งสร้างความ พึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพบริการที่เป็น มาตรฐานสากล และเป็นหน่วยงานที่ได้รับการ ยอมรับโดยทั่วไป ว่าเป็นผู้ให้บริการรับ - ส่งข่าวสาร สิ่งของ บริการการเงินและบริการตัวแทน ที่มีเครือข่ายกว้างขวางและเชื่อถือได้มากที่สุด Communication and interation w/candidate ไปรษณีย์จะปิดประกาศในสถานที่เปิดเผยหรือประกาศทางช่องทางอื่นๆที่เหมาะสม ก่อนวันเริ่มสมัครไม่น้อยกว่า 15 วัน คัดเลือกจากผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเฉพาะตำแหน่งนั้นๆ ทดสอบความรู้ความสามารถความเหมาะสมกับตำแหน่ง Employer Branding Campange มีโรงเรียนไปรษณีย์ที่ สร้างบุคลากร ให้มีความรู้ / ทักษะเหมาะสมกับงานของไปรษณีย์โดยเฉพาะ Attributes relavant for labour competation มีความมั่นคงในหน้าที่การทำงาน สวัสดิการการรักษาพยาบาล ผลตอบแทนที่สูง Employer Value Proposotion เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคง มีผลตอบแทน และมีสวัสดิการที่ดี Company Brand เป็นที่รู้จักและยอมรับเป็นอย่างดี Target Group Preferrences ด้วยผลตอบแทนและสวัสดิการสามารที่จะดึงคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กรได้ Competitive Position ในตลาดแรงงานปัจจุบัน ไปรษณีย์เป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือว่ามีความมั่นคงสวัสดิการที่ดีและมีค่าตอบแทนแรงงานที่สูง มีโบนัส Employer Attribute เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาศักยภาพพนักงานสูง Appealing Employer attribute ผลตอบแทนสูง สวัสดิการที่ดี
 8. 9. Brand Element offer Tasks Company People Benefits พนักงานไปรษณีย์จะได้ผลตอบแทนจากเงินเดือนสูง สวัสดิการที่ดี และการพัฒนาศักยภาพที่มากขึ้น Career opportunities สามารถมีความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานมีชื่อเสียง Work-Life - Balance สามารถที่จะย้ายไปทำงานใกล้ครอบครัวได้เพื่อให้คุณภาพชีวิตครอบครัวดีขึ้น Task & Projects บริการไปรษณีย์และบริการการเงินที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด International Work บริการไปรษณีย์เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ด้วยมาตรฐานสากล Innovation ส่งเสริมการนำเสนอสิ่งใหม่ เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้รางวัลตอบแทนสำหรับพนักงานที่สามารถนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจ Impact มุมมองในความเป็นผู้นำของธุรกิจไปรษณีย์ของประเทศไทย Product/Services บริการไปรษณีย์และบริการการเงิน Market Leader ผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์และได้รับการยอมรับรวมถึงครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย Success การได้รับความไว้วางใจในธุรกิจไปรษณีย์ของคนไทยมากที่สุด Location มีบริการครอบคลุมทั่วพื้นที่ในประเทศไทยและทั่วโลก Public Reputation ไปรษณีย์เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างดีในประเทศไทย Security มีความมั่นคงมาก เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจ Customer บริการที่มีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ธุรกิจไปรษณีย์สามารถเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั่วประเทศ Employees Personality พนักงานต้องมีใจรักในงานบริการ Qualification level of workforce ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเฉพาะตำแหน่งนั้นๆและมา ทดสอบความรู้ความสามารถความเหมาะสมกับตำแหน่ง Collaboration เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการ การร่วมมือกันของพนักงานทุกคนจะก่อให้เกิดการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด Diversity พนักงานที่มาจากพื้นฐานแตกต่างกัน แต่จะได้เรียนรู้ถึงหัวใจของงานบริการ
 9. 10. Focus on Offer <ul><li>ผลตอบแทนสูง มีความมั่นคง การเรียนรู้ </li></ul>
 10. 11. Quantitative Succession Planning
 11. 12. Recruitment & Selection
 12. 13. Recruitment & Selection <ul><li>ระบบอุปถัมภ์ ( Spoils System) </li></ul><ul><li>ข้อเสีย </li></ul><ul><li>ไม่มีหลักประกันว่าองค์กรจะได้คนที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>องค์กรมีบุคลากรที่มุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม </li></ul><ul><li>พนักงานขาดความมั่นคงในความก้าวหน้า เนื่องจากมีระบบอุปถัมภ์ </li></ul><ul><li>องค์กรใช้การสรรหาตามระบบอุปถัมภ์มากเกินไป จะส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจ </li></ul><ul><li>ของพนักงานในองค์กร ทำให้ไม่เกิดความจงรักภักดี มองหาหนทางที่จะเปลี่ยนงานใหม่ </li></ul><ul><li>ทำให้องค์กรขาดความสามัคคี รวมถึงส่งผลเสียต่อการปกครองบังคับบัญชา </li></ul>
 13. 14. Recruitment & Selection <ul><li>แนวทางการแก้ไขปรับปรุง </li></ul><ul><li>ระบบคุณธรรม ( Merit System) การสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ หลักเกณฑ์การคัดสรรที่เป็นธรรม มี ความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสกับทุกคนที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่องค์การกำหนด </li></ul>
 14. 15. Methods of Talent Identification and Attraction Active Passive - ปิดประกาศที่สาธารณะ - ประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัท - หาคนเก่งในองค์กร - แข่งขันทางความรู้ความสามารถ
 15. 16. การพัฒนารายบุคคล ผู้บังคับบัญชาจะต้องเลือกขีดความสามารถที่จะต้อง พัฒนาจากนั้นกำหนดเครื่องมือเช่น การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การมอบหมายงานที่ยากและท้าทาย การเพิ่มปริมาณงาน รวมถึงการจัดการฝึกอบรม การพัฒนาสายอาชีพ กำหนดผังความก้าวหน้าในสายอาชีพ พนักงานคนนั้นมีศักยภาพมากพอที่จะเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ การจัดทำแผนพัฒนาคนเก่ง สรรหาคนเก่งและคนดีภายในองค์กร และหาวิธีการในการจูงใจและรักษาบุคลากรและเตรียมการให้เป็นผู้สืบทอดงานระดับบริหารต่อไป
 16. 17. Training & Development
 17. 18. การพัฒนาบุคลากร <ul><li>แบบใหม่ (Modern Style) </li></ul><ul><li>มุ่งเน้น Competency Model </li></ul><ul><li>มุ่งเน้นการพัฒนาแบบ Multi-Skills </li></ul><ul><li>มุ่งเน้นการพัฒนาแบบไม่เป็นทางการ </li></ul><ul><li>มุ่งเน้นการพัฒนาแบบ Individual Development </li></ul><ul><li>มุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับระบบ Performance Management </li></ul><ul><li>แบบเดิม (Traditional Style) </li></ul><ul><li>มุ่งเน้นการหา Training Needs </li></ul><ul><li>มุ่งเน้นการพัฒนา Technical Skills </li></ul><ul><li>มุ่งเน้นการพัฒนาแบบทางการ </li></ul><ul><li>มุ่งเน้นการพัฒนาแบบ Pool Development </li></ul>
 18. 19. วิธีการพัฒนาบุคลากร (Development Approach) วิธีการ <ul><li>การเรียนรู้ในงาน , การสอนงาน และ ระบบพี่เลี้ยง </li></ul><ul><li>การประชุมแก้ปัญหา </li></ul><ul><li>การหมุนเวียนงาน </li></ul><ul><li>การมอบหมายโครงการพิเศษ </li></ul><ul><li>การมอบหมายงานเป็นทีม </li></ul><ul><li>หลักสูตรการฝึกอบรมในองค์กร </li></ul><ul><li>หลักสูตรการฝึกอบรมภายนอกองค์กร </li></ul><ul><li>การเรียนรู้ด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>การศึกษาแบบทางการ </li></ul>
 19. 20. Performance Management <ul><li>วัดและประเมินผลการทำงานของพนักงาน โดยการประเมินพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานซึ่งจะประเมินแบบ 360 องศา </li></ul><ul><li>เพื่อการประเมินมีประสิทธิภาพสูงสุด </li></ul><ul><li>เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากระบบอุปถัมภ์ อิงพวกพ้องเป็นหลัก </li></ul>
 20. 21. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ส่วนที่ 1 : ข้อมูลแสดงตำแหน่งงาน ชื่อ นางสาวสมใจ นามสกุล สมนึก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงาน กลุ่ม A ส่วนที่ 2 : สมรรถนะของตำแหน่งงาน สมรรถนะหลัก ระดับมาตรฐาน สมรรถนะด้านเทคนิค ระดับมาตรฐาน ( Core Competency )   ( Functional Competency )   การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5     จริยธรรม N     ภาวะผู้นำ 5     การประสานงานและการสื่อสาร 5     การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5     การบริหารการเปลี่ยนแปลง 5    
 21. 22. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ส่วนที่ 3 : ผลการประเมินสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มาตรฐาน ผลการประเมิน GAP สมรรถนะด้านเทคนิค มาตรฐาน ผลการประเมิน GAP การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 4 -1         จริยธรรม N มี 0         ภาวะผู้นำ 5 4 -1         การประสานงานและการสื่อสาร 5 4 -1         การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5 4 -1         การบริหารการเปลี่ยนแปลง 5 5 0        
 22. 23. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
 23. 24. การประเมิน สมรรถนะหลัก ( Core Competency ) ( 20 คะแนน ) เปอร์เซ็นต์น้ำหนัก คะแนนประเมิน     5 4 3 2 1 1 . การมีใจรักในการให้บริการและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น             2 . ความซื่อสัตย์ต่อการทำงานในหน้าที่             3 . การทำงานที่มุ่งเน้นความสำเร็จ             4 . ความฉับไวในการตอบสนอง             5 . ความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลง             ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อคูณด้วยเปอร์เซ็นต์น้ำหนัก 100 เปอร์เซ็นต์  
 24. 25. สรุปความเห็น ………………………………………………………………………………………………………………………………… ....... O สมควรได้รับการพิจารณาการจ้างต่อ O สมควรงดการจ้าง O เงินเดือนเท่าเดิม O ขึ้นเงินเดือน 0.5 ขั้น O ขึ้นเงินเดือน 1 ขั้น O ขึ้นเงินเดือน 1.5 ขั้น O ขึ้นเงินเดือน 2.0 ขั้น   ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน ……………………………………… (……………………………………) วันที่ … .…… เดือน .…………. พ . ศ ……… สมรรถนะด้านการจัดการงานในความรับผิดชอบ ( Professional Competency ) ( 20 คะแนน ) เปอร์เซ็นต์น้ำหนัก คะแนนประเมิน     5 4 3 2 1 1 . การแก้ปัญหา             2 . การตัดสินใจ             3 . การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์             4 . ความเป็นผู้นำ             5 . ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร             6. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อคูณด้วยเปอร์เซ็นต์น้ำหนัก 100 เปอร์เซ็นต์  
 25. 26. Compensation & Benefits <ul><li>รูปแบบโดยตรง </li></ul><ul><li>เงินเดือน </li></ul><ul><li>ค่าจ้าง </li></ul><ul><li>การเลื่อนตำแหน่ง </li></ul><ul><li>รูปแบบโดยอ้อม </li></ul><ul><ul><ul><li>การประกันชีวิต </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ประกันอุบัติเหตุ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เงินบำเหน็จ บำนาญ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การตรวจสุขภาพฟรี </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เบิกค่ารักษาพยาบาล </li></ul></ul></ul>
 26. 27. เงินเดือน ( บาท ) ขั้น โครงสร้างผลตอบแทน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 27. 28. จบการนำเสนอ นางสาวมลุรี ธีรการุณวงศ์ 52100616 นายทรงเกียรติ ธรรมพัฒนากูล 52101743

×